Ceza Muhakemesi Kanunu ( 3 Cilt )

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Osman YAŞAR
ISBN: 9789750258725
630,00 TL 700,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Osman YAŞAR
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

CU084
Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu
Osman YAŞAR
2020/01 9. Baskı, 3320 Sayfa, 3 Cilt, Takım,
ISBN 978-975-02-5872-5


Adalet, günümüzün hukuk anlayışına göre sadece ülkede geçerli olan yazılı kanunları olduğu gibi uygulayarak erişilecek bir ülkü değildir. İnsan hakları, Anayasal haklardan ve tabii hukuktan elde edilen ilkeler ve standartlar seti ile adalete erişimde yoruma ve yargılamaya üçüncü boyutu eklemiştir. Kanunlar değişir ancak ilkeler ve ilkelerle belirlenmiş standartlar değişmez. Geçen yüzyılın başında, kanun, egemenin buyruğu olarak tek belirleyici güçtü. Bugün, birçoğu tabii hukuktan beslenen ilkeler, yazılı kanunlar karşısında üstünlük kazanarak kanunu mutlaka itaat edilmesi gereken buyruk olmaktan çıkartmış, kanun karşısında hukuku güçlendirerek bireylerin güvencelerini arttırmıştır.

Kanun amaç olursa, buyruk insandan ve adaletten daha önemli hale gelir. Oysa kanun, adalete ulaşmanın sadece bir aracıdır. Demokratik hukuk anlayışının egemen olduğu toplumlarda ilkeler, kanunun anlaşılmasına ve uygulanmasına yön veren en değerli yorum aracı olarak kabul edilir.

Kanunlar yerel, ilkeler evrenseldir. İnsan haklarına uygun bir yargılama, evrensel ilkelerden beslenmekle mümkündür. Ceza yargılaması, temel haklara müdahale ederek ilerleyen bir süreç olduğundan, bu sürece katılan herkesin, her aşamada anayasal hakların ihlal edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekir.

Çalışmamızın bu baskısında, ceza yargılaması sürecine Anayasal haklar penceresinden bakabilmeyi sağlayarak, süreci değil insanı ve haklarını değerli hale getirmeyi amaçladık. Bu nedenle maddelerin anlam ve uygulamasına dair geniş bir perspektif sunmanın yanında ilkelere yaslanan kararları da aktarmaya gayret ettik.

Konu Başlıkları
Madde Metinleri
Gerekçeler
Açıklamalar
Genelgeler
Yargıtay Kararları & BAM Kararları
AİHM Kararları & Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
Karşılaştırma Tabloları
Madde ve Kavram İndeksi

İçindekiler

Önsöz  7

5. Basıyı Sunuş  13

9. Basıyı Sunuş  15

Kısaltmalar  23

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

Madde No  Sayfa No

Kanunun kapsamı 1  25

Tanımlar 2  59

İKİNCİ BÖLÜM

Görev

Görev 3  73

Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 4  108

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 5  122

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 6  132

Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 7  135

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar

Bağlantı kavramı 8  142

Davaların birleştirilerek açılması 9  156

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 10  158

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11  166

Madde No  Sayfa No

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

Yetkili Mahkeme 12  174

Özel yetki 13  182

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14  184

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 15  191

Bağlantılı suçlarda yetki 16  192

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 17  200

Yetkisizlik iddiası 18  207

Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 19  211

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 20  229

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 21  230

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 22  231

Yargılamaya katılamayacak hâkim 23  244

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 24  271

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 25  284

Ret isteminin usulü 26  286

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 27  287

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 28  297

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 29  303

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 30  305

Ret isteminin geri çevrilmesi 31  311

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 32  316

İKİNCİ KISIM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Kararların verilmesi usulü 33  319

Kararların gerekçeli olması 34  321

Kararların açıklanması ve tebliği 35  350

Tebligat ve yazışma usulü 36  356

Tebligat usulleri 37  357

Madde No  Sayfa No

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 38  374

Elektronik işlemler 38/A  375

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hale Getirme

Sürelerin hesaplanması 39  387

Eski hâle getirme 40  394

Eski hâle getirme dilekçesi 41  396

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 42  397

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık

Tanıkların Çağrılması 43  417

Çağrıya uymayan tanıklar 44  425

Tanıklıktan çekinme 45  429

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 46  441

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 47  447

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 48  454

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 49  459

Yemin verilmeyen tanıklar 50  461

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 51  464

Tanıkların dinlenmesi 52  467

Tanığa görevinin önemini anlatma 53  471

Tanıklara yemin verilmesi 54  473

Yeminin biçimi 55  475

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 56  476

Tanığın tekrar dinlenmesi 57  477

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 58  478

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 59  505

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 60  507

Tanığa verilecek tazminat ve giderler 61  509

Madde No  Sayfa No

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişilere uygulanacak hükümler 62  511

Bilirkişinin atanması 63  514

Bilirkişi olarak atanabilecekler 64  527

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 65  532

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 66  534

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 67  539

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 68  547

Bilirkişinin reddi 69  552

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 70  557

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 71  558

Bilirkişi gider ve ücreti 72  560

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 73  562

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Gözlem altına alınma 74  564

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 75  575

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 76  590

Kadının muayenesi 77  596

Moleküler genetik incelemeler 78  597

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 79  602

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 80  604

Fizik kimliğin tespiti 81  605

Yönetmelik 82  608

Keşif 83  609

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 84  621

Yer gösterme 85  625

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 86  630

Otopsi 87  632

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 88  656

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 89  661

Madde No  Sayfa No

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 90  665

Gözaltı 91  693

Gözaltı işlemlerinin denetimi 92  724

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 93  726

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 94  730

Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 95  733

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 96  734

Yakalama tutanağı 97  735

Yakalama emri ve nedenleri 98  736

Yönetmelik 99  739

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

Tutuklama nedenleri 100  740

Tutuklama kararı 101  755

Tutuklulukta geçen süre 102  778

Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 103  802

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 104  804

Usul 105  806

Salıverilenin yükümlülükleri 106  810

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 107  811

Tutukluluğun incelenmesi 108  813

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Kontrol

Adlî kontrol 109  834

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciiler 110  846

Adlî kontrol kararının kaldırılması 111  847

Tedbirlere uymama 112  848

Güvence 113  849

Önceden ödetme 114  854

Güvencenin geri verilmesi 115  855

Madde No  Sayfa No

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve El Koyma

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 116  861

Diğer kişilerle ilgili arama 117  908

Gece yapılacak arama 118  912

Arama kararı 119  916

Aramada hazır bulunabilecekler 120  968

Arama sonunda verilecek belge 121  969

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 122  971

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 123  976

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 124  992

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 125  993

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 126  1006

Elkoyma kararını verme yetkisi 127  1007

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 128  1016

Postada elkoyma 129  1030

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130  1035

Elkonulan eşyanın iadesi 131  1045

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 132  1046

Şirket yönetimi için kayyım tayini 133  1051

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama

ve elkoyma 134  1056

İçindekiler

Madde No  Sayfa No

BEŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 135  1129

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 136  1212

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 137  1214

Tesadüfen elde edilen deliller 138  1217

ALTINCI BÖLÜM

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139  1225

Teknik araçlarla izleme 140  1252

Yönetmelik 140/A  1274

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Tazminat istemi 141  1275

Tazminat isteminin koşulları 142  1292

Tazminatın geri alınması 143  1300

Tazminat isteyemeyecek kişiler 144  1303

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu İçin Çağrı

İfade veya sorgu için çağrı 145  1371

Zorla getirme 146  1372

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü

İfade ve sorgunun tarzı 147  1378

İfade alma ve sorguda yasak usuller 148  1389

Madde No  Sayfa No

ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafii Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 149  1411

Müdafiin görevlendirilmesi 150  1423

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafiilik görevinden

yasaklanma 151  1445

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 152  1454

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 153  1461

Müdafi ile görüşme 154  1483

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 155  1489

Müdafiin görevlendirilmesinde usul 156  1490

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Soruşturmanın gizliliği 157  1495

İhbar ve şikâyet 158  1506

Şüpheli ölümün ihbarı 159  1517

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 160  1519

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 161  1561

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 162  1607

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 163  1609

Adlî kolluk ve görevi 164  1611

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 165  1623

Değerlendirme raporu yetkisi 166  1623

Yönetmelik 167  1624

Madde No  Sayfa No

Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi 168  1624

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 169  1626

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

Kamu davasını açma görevi 170  1633

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 171  1655

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172  1662

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 173  1688

İddianamenin iadesi 174  1692

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 175  1725

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 176  1735

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 177  1744

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 178  1745

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179  1747

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 180  1749

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 181  1758

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma

Duruşmanın açıklığı 182  1759

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 183  1769

Madde No  Sayfa No

Açıklığın kaldırılması hakkında karar 184  1773

Zorunlu kapalılık 185  1773

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 186  1782

Kapalı duruşmada bulunabilme 187  1783

Duruşmada hazır bulunacaklar 188  1786

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 189  1793

Ara verme 190  1794

Duruşmanın başlaması 191  1797

Başkan veya hâkimin görevi 192  1805

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 193  1806

Sanığın mahkemeden uzaklaşması 194  1815

Sanığın yokluğunda duruşma 195  1817

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 196  1819

Sanığın müdafi gönderebilmesi 197  1843

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 198  1843

Sanığın zorla getirilebilmesi 199  1844

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 200  1845

Doğrudan soru yöneltme 201  1847

Tercüman bulundurulacak hâller 202  1864

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini

Hâkim veya başkanın yetkisi 203  1876

Sanığın dışarı çıkarılması 204  1878

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 205  1881

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

Delillerin ortaya konulması ve reddi 206  1883

Delil ve olayın geç bildirilmesi 207  1897

Tanığın duruşma salonundan ayrılması 208  1901

Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 209  1902

Duruşmada okunmayacak belgeler 210  1910

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 211  1920

Tanığın önceki ifadesinin okunması 212  1930

Sanığın önceki ifadesinin okunması 213  1938

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 214  1941

Madde No  Sayfa No

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 215  1945

Delillerin tartışılması 216  1950

Delilleri takdir yetkisi 217  1959

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 218  2059

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

Duruşma tutanağı 219  2081

Duruşma tutanağının başlığı 220  2091

Duruşma tutanağının içeriği 221  2095

Duruşma tutanağının ispat gücü 222  2100

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 223  2103

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 224  2165

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 225  2168

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

Suçun niteliğinin değişmesi 226  2185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm

Müzakereye katılacak hâkimler 227  2199

Müzakerenin yönetimi 228  2201

Oyların toplanması 229  2202

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230  2217

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 231  2240

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 232  2308

İçindekiler

Madde No  Sayfa No

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 233  2329

Mağdur ile şikâyetçinin hakları 234  2339

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 235  2358

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 236  2364

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma

Kamu davasına katılma 237  2377

Katılma usulü 238  2388

Katılanın hakları 239  2401

Katılmanın davaya etkisi 240  2406

Katılmadan önceki kararlara itiraz 241  2408

Katılanın kanun yoluna başvurması 242  2408

Katılmanın hükümsüz kalması 243  2409

BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 244  2417

Gaibe ihtar 245  2424

Sanığa verilecek güvence belgesi 246  2425

Madde No  Sayfa No

İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması

Kaçağın tanımı 247  2428

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 248  2436

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili 249  2442

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

Seri Muhakeme Usulü 250  2444

Basit yargılama usulü 251  2455

Basit yargılama usulünde itiraz 252  2459

İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma

Uzlaştırma 253  2465

Mahkeme tarafından uzlaştırma 254  2481

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 255  2496

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü

Başvuru 256  2497

Duruşma ve karar 257  2506

Kanun yolu 258  2510

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 259  2512

Madde No  Sayfa No

ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Kanun yollarına başvurma hakkı 260  2519

Avukatın başvurma hakkı 261  2533

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 262  2556

Tutuklunun kanun yollarına başvurması 263  2558

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264  2560

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 265  2573

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 266  2576

İKİNCİ KISIM

Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz

İtiraz olunabilecek kararlar 267  2589

İtiraz usulü ve inceleme merciileri 268  2594

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 269  2600

İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve

araştırma yapılması 270  2601

Karar 271  2602

İKİNCİ BÖLÜM

İstinaf

İstinaf 272  2629

İstinaf istemi ve süresi 273  2638

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 274  2644

İstinaf başvurusunun etkisi 275  2645

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 276  2646

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 277  2648

Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 278  2650

Dosya üzerinde ön inceleme 279  2650

Madde No  Sayfa No

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 280  2655

Duruşma hazırlığı 281  2671

İstisnalar 282  2672

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 283  2675

Direnme yasağı 284  2678

Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 285  2680

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temyiz

Temyiz 286  2682

Hükümden önceki kararların temyizi 287  2697

Temyiz nedeni 288  2698

Hukuka kesin aykırılık hâlleri 289  2712

Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 290  2724

Temyiz istemi ve süresi 291  2734

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 292  2749

Temyiz başvurusunun etkisi 293  2749

Temyiz başvurusunun içeriği 294  2750

Temyiz gerekçesi 295  2759

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren

mahkemece reddi 296  2761

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 297  2764

Temyiz isteminin reddi 298  2769

Duruşmalı inceleme 299  2778

Duruşmada usul 300  2785

Temyizde incelenecek hususlar 301  2787

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 302  2789

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 303  2804

Yargıtay kararının gönderileceği merci 304  2814

Yargıtayda hükmün açıklanması 305  2817

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306  2818

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 307  2844

Madde No  Sayfa No

ÜÇÜNCÜ KISIM

Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

(…)Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 308  2911

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 308/A  2944

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma 309  2950

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 310  3042

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın Yenilenmesi

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 311  3044

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 312  3053

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 313  3053

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 314  3055

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 315  3056

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 316  3058

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 317  3059

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 318  3060

Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde

yapılacak işlem 319  3062

Delillerin toplanması 320  3064

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 321  3065

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 322  3067

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 323  3069

YEDİNCİ KİTAP

Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri

Yargılama giderleri 324  3155

Sanığın yükümlülüğü 325  3208

Madde No  Sayfa No

Bağlantılı davalarda giderler 326  3227

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 327  3232

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 328  3238

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 329  3241

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 330  3243

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Adlî tatil 331  3247

Bilgi isteme 332  3265

Yönetmelik 333  3273

Yürürlük 334  3274

Yürütme 335  3274

5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  3281

1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  3291

Kaynakça  3301

Kavramlar Dizini  3307

CMK’da Kavram/Madde Dizini  3315

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar