Ceza Muhakemesinde Adli Kolluk ve Soruşturmadaki Rolü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hakan AYYILDIZ
ISBN: 9786050512281
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan AYYILDIZ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 323

Ceza Muhakemesinde Adli Kolluk ve Soruşturmadaki Rolü

Dr. Hakan AYYILDIZ


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ................................................................................................... vii

ÖNSÖZ.................................................................................................... ix

İÇİNDEKİLER........................................................................................ xi

KISALTMALAR.................................................................................. xvii

GİRİŞ.........................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

 CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA EVRESİNİ

YÜRÜTEN MAKAMLAR

I. SORUŞTURMA KAVRAMI ..............................................................9

A. 1412 Sayılı CMUK Döneminde ....................................................9

B. 5271 Sayılı CMK Döneminde ....................................................12

II. SORUŞTURMAYI YÜRÜTMEKLE YETKİLİ MAKAMLAR......14

A. Cumhuriyet Başsavcılığı..............................................................14

1. Teşkilat Yapısı .........................................................................14

2. Cumhuriyet Savcısının Hukuki Statüsü ..................................17

3. Cumhuriyet Savcısının Soruşturmadaki Görev ve Yetkileri....23

a. Cumhuriyet Savcısının Araştırma, İddianame

Düzenleme ve Kovuşturmaya Katılma Mecburiyeti .........27

b. İddianame Düzenleme Yetkisi............................................30

c. İspat Yükünün Cumhuriyet Savcısında Olması..................30

B. Cumhuriyet Savcısının Yardımcısı Olarak Kolluk .......................31

1. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı .............................................31

a. İdari Kolluk ........................................................................33

b. Adli Kolluk.........................................................................35

c. Ayrımın Sebep ve Sonuçları ..............................................39

d. Türkiye’de Adli Kolluk Tartışmaları..................................40

2. Genel Kolluk-Özel Kolluk Ayrımı...........................................43

a. Genel Kolluk ......................................................................43

b. Özel Kolluk ........................................................................44

Dr. Hakan Ayyıldız tarafından seçilen ve doktora tez jürisi tarafından oybirliğiyle başarılı bulunan, “Ceza Muhakemesinde Adli Kolluk ve Soruşturmadaki

Rolü” başlıklı doktora tez çalışması, ceza muhakemesi hukukunun hem uygulaması hem de kuramsal yönündeki pek çok noktaya temas eden ve önemli katkılar

sunan bilimsel bir çalışmadır. Doktora tez jürisinin eleştiri ve önerileri doğrultusunda nihai şeklini alan bu çalışma, dört temel bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde, ceza soruşturmasını yürüten makamlar, pozitif hukukumuzdaki

düzenlemeler ışığında ele alınmakta, çalışmanın odak noktasını oluşturan kolluğa

ilişkin ayrıntılı açıklamalara ve ayrımlara yer verilmektedir. Bu izahat ile birlikte

soruşturma evresindeki diğer makamlar olan Cumhuriyet savcısı ve sulh ceza

hakiminin statüsü, ceza muhakemesi içindeki yeri ve bunların birbirleriyle olan

ilişkileri incelenmektedir. Dr. Ayyıldız tarafından ortaya konulan bu bilgiler, çalışmanın diğer bölümlerine temel oluşturmaktadır.

Adli kolluğun ceza soruşturmasındaki görev ve yetkilerinin incelendiği ikinci bölümde, suç öncesi kolluk araştırmalarıyla birlikte soruşturma evresindeki

koruma tedbirlerinin uygulanmasında adli kolluğun yeri ele alınmaktadır. Ceza

muhakemesi hukukunun diğer hukuk dallarından ayrıştığı özgün noktanın koruma tedbirleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Dr. Hakan Ayyıldız tarafından bu bölümde yapılan tartışmaların doktrine önemli yenilikler sağlayacağı

değerlendirilmektedir.

Hem AİHM kararlarında hem de bunun bir parçası olan iç hukukumuzda

soruşturmanın etkinliğinin temel hak ve özgürlükler bağlamında ele alındığı

üçüncü bölüm ile adli kolluğun görev suçları, görev suçları haricindeki suçları ve

disiplin suçları bakımından denetiminin yer aldığı son bölüm, yargı kararlarıyla

zenginleştirilerek ceza ve ceza muhakemesi hukuku kamuoyunun eleştiri ve takdirlerine sunulmuştur. 


Adli Kolluk Hizmetleri-I, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları,

Ankara, 2017.

AKAR, İbrahim, “Tahrikçi Ajan”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 1, 2018.

AKBULUT, Berrin, “Ceza Mevzuatında Çocuk ve Çocukların Yakalanması,

Gözaltına Alınması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi (Özel Sayı: Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan), C. 19, S. 2, 2013.

AKMAN, Nurettin, Yönetimde İç Güvenlik ve Jandarma, Genelkurmay

Basımevi, Ankara, 1991.

AKTAŞ, Kadir, “Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal Sistemdeki Yeri ve

Etkinliği Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011 (94).

AKYILDIZ, Ali, “Memur Yargılamasında İdari Süreç”, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.1-2, 2001.

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare

Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

ALDEMİR, Hüsnü, Arama ve Elkoyma, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

ALLEGRO, Agostino, I Rapporti Tra Pubblico Ministero e Polizia

Giudiziaria: Autonomia Investigativa e Dipendenza Funzionale, Università Degli

Studi Del Molise Facoltà di Giurisprudenza, Tesi finale di dottorato di ricerca in Politiche penali dell’Unione Europea XXII ciclo 2006-2009 (Autonomia

Investigativa e Dipendenza Funzionale)

ALPAR, Güray, “Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan

Jandarmanın Geçmişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu”, Güvenlik

Bilimleri Dergisi, 2 (1), Mayıs 2013.

ALTIPARMAK, Cüneyd, 100 Başlıkta Soruşturma Evresi, Seçkin Yayınları,

Ankara, 2018. (Soruşturma Evresi)

ANAYURT, Ömer, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İşkence

Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S.1-2, 2008.

APAYDIN, Cengiz, “Ceza Hukuku Sisteminde Savcı ve Kolluk Arasındaki

İlişki”, Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular (Editör: Nur CENTEL),

Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2015. (Savcı ve Kolluk Arasındaki İlişki)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.