Ceza ve Hukuk Uygulamasında Adli Narsisizm

Narsisizm Hukuku ve Narsistik Suçları
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Öztürk - Akgün Bilgin
ISBN: 9786050518948
637,50 TL 750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Öztürk - Akgün Bilgin
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 677

Mustafa ÖZTÜRK - Akgün BİLGİN

İÇİNDEKİLER

SORUMLULUK REDDİ BEYANI....................................................................... 7

ÖNSÖZ ........................................................................................................ 9

ÖNSÖZ ...................................................................................................... 15

KISALTMALAR............................................................................................ 27

CEZA HUKUKU ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ................................................... 29

a. Ampirik (Olgusal) Hukuk Araştırması ..................................................... 33

b. Demoskopik Hukuk Araştırması ............................................................. 35

c. Hukuki Gerçeklik Araştırması ................................................................. 36

d. İçtihat Araştırması .................................................................................. 38

ADLİ ve ARAŞTIRMACI PSİKOLOJİSİ .......................................................... 41

a. Temel Amacı .......................................................................................... 42

b. Ceza Adaleti Sistemine Katkıları ............................................................. 43

c. Kuramları ve Yaklaşımları ....................................................................... 44

BİRİNCİ BÖLÜM

ETİMOLOJİK, FENOMOLOJİK, TERMİNOLOJİK ve KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR

A- KONUNUN TANITILMASI ..................................................................... 49

a. Araştırmanın Konusu ve Önemi ............................................................. 49

b. Araştırmanın Kapsamı ............................................................................ 50

c. Araştırma Yaklaşımı................................................................................ 50

d. Araştırmanın Amacı ............................................................................... 51

e. Araştırmanın Türü .................................................................................. 52

f. Araştırma Metodolojisi .......................................................................... 54

g. Verilerin Toplanması ve Analizi .............................................................. 54

B- NARSİSİZM’İN TARİHİ .......................................................................... 55

C- KUTSAL METİNLERDE NARSİSİZM ........................................................ 72

a. Tevrat ..................................................................................................... 75

b. İncil ........................................................................................................ 76

c. Kur'ân -ı Kerim ....................................................................................... 86

D- NARSİSTİK SAPKINLIK ve SAPIKLIK....................................................... 90

a. Psikanalizde Narsisizm ........................................................................... 94

b. Narsistik Kişilik Bozukluğu ...................................................................... 95

c. Narsisizm Türleri .................................................................................. 100

d. Narsist Sapık ........................................................................................ 106

e. Narsist Sapkınlığın Nedenleri ............................................................... 107

E- NARSİSTLİK TİPOLOJİLERİ ve DERECELERİ .......................................... 112

a. Teorik Tipolojisi .................................................................................... 114

b. Pratik Tipolojisi..................................................................................... 114

c. Üst Aşama Derecesi ............................................................................. 114

d. Orta Aşama Derecesi ........................................................................... 115

e. Alt Aşama Derecesi .............................................................................. 115

f. Yatkınlık Eğilimi Derecesi...................................................................... 116

İKİNCİ BÖLÜM

ADLİ NARSİSİZM

A- ADLİ NARSİSİZM TEORİSİ ................................................................... 119

a. Narsistlik Tatmin Bütçesi ...................................................................... 123

b. Narsistlik Hayranlık ve Rekabet Anketi Kısa Ölçeği (NARQ-S) .............. 125

B- NARSİSİZMİN SOSYAL ADALETE ETKİSİ .............................................. 127

C- NARSİSTLERİN ADALET ANLAYIŞI ....................................................... 136

D- NARSİSTLERİN ADALET İÇGÜDÜLERİ .................................................. 138

a. Cinsellik ................................................................................................ 141

b. Varolma ............................................................................................... 142

c. Benlik Saygısı........................................................................................ 143

d. Saldırganlık .......................................................................................... 146

e. Değerler Sorunu .................................................................................. 147

f. Ölüm .................................................................................................... 149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADALET SİSTEMİNDE NARSİSTLER

A- PATOLOJİK NARSİSİZİM ve KRİMİNOLOJİK SONUÇLARI ..................... 153

B- NARSİSİZM’İN SUÇLULUK ve ADLİ KONULARLA BAĞLANTISI ............. 156

a. Suç ve Habis (Kötü Huylu) Narsisizm Arasındaki Bağlar ....................... 162

b. Narsisizm ve Suçlu Davranışı ................................................................ 166

C- NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE CEZAİ HÜKÜMLER ....................... 170

a. Kişilik Faktörü ....................................................................................... 170

b. Cezai Hükümler.................................................................................... 171

D- ADALET SİSTEMİNDE NARSİSTLERİN ROLÜ ........................................ 181

a. Ceza Mahkemesi .................................................................................. 185

b. Aile Mahkemesi ................................................................................... 187

c. İş Mahkemesi....................................................................................... 192

d. Vergi Mahkemesi ................................................................................. 194

e. Cezaevi................................................................................................. 195

E- NARSİSTE KARŞI YASAL MÜCADELEYİ YÜRÜTME STRATEJİSİ ............. 197

F- NARSİSİZM İLE MÜCADELEDE ALMAN CEZA KANUNU ....................... 200

a. Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) 63. Maddesi Uyarınca Cezai İşlemler 202

b. Özel Koşullar ........................................................................................ 203

c. Tipik Suçlar........................................................................................... 204

d. Cezalandırmanın Anlamı ...................................................................... 205

e. Önleyici Nitelikte Kamunun Korunması ............................................... 205

f. Tedavi Yönü (Terapötik Önlem) ............................................................ 206

g. Ceza Adaleti ve Sosyal Adaletteki Önemi ............................................. 206

h. Cezai İşlemlerdeki Etkileri .................................................................... 206

i. Alman Ceza İnfaz Kanunu (StVollzG)’na göre Tedavi Edilemeyen Hastalıklar Nedeniyle Narsistlerin Tahliye Edilmemesi veya Tahliye Sonrası Önleyici Tedbirlerle Kontrol Altına Alınması ............................ 208

G- NARSİSTLERİ SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA TEKNİKLERİ .............. 210

H- YARGI MENSUPLARI ve NARSİSTLİK YETKİ SENDROMU ..................... 216

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NARSİSİZM HUKUKU ve NARSİSTİK SUÇLAR

A- NARSİSİZM ve HUKUKUN KESİŞTİĞİ NOKTA ...................................... 225

a. Kişilik Bozukluklarında Hukuk ve Bilirkişi İfadeleri ................................ 230

b. Mahkemeler için Narsist Kişilik Ölçümü ............................................... 231

c. Narsist Kişilik Bozukluğunun Değerlendirilmesini İçeren Adli Bağlamlar233

d. Hukuki ve Adli Bakımdan Narsisizme Yaklaşımlar ................................ 237

B- NARSİSİZM HUKUKU ......................................................................... 240

a. Ceza Hukuku Bakımından .................................................................... 244

b. Özel Hukuk Bakımından ....................................................................... 245

c. Aile Mahkemesinde Narsist İstismarın Kanıtlanması ........................... 245

d. Çocuk Velayeti Davaları ........................................................................ 246

e. İştirak Nafakası Davaları ....................................................................... 250

f. Boşanma Davaları ................................................................................ 252

g. İş Davaları ............................................................................................ 254

h. İcra ve İflas Davaları ............................................................................. 257

C- CASUSLUK FALİYETLERİ ve İSTİHBARAT SUÇU ................................... 262

a. İstihbarat Suçu ..................................................................................... 263

b. Casusluk ile Narsistik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı ................. 265

c. Güdüler ve Taktikler ............................................................................. 268

d. Döngüler .............................................................................................. 269

e. Motivasyonlar ...................................................................................... 276

f. Etkenler................................................................................................ 277

g. Narsistik Casusluk Taktikleri ................................................................. 278

h. Narsistik İstihbarat Suçu Motifleri ........................................................ 280

D- TERÖR SUÇU ...................................................................................... 283

a. Terörizmin Psikolojik Temeli olarak Narsisizm ...................................... 283

b. Narsisistik Terör Teorisi ........................................................................ 285

c. Terörizm ile Narsistik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı ................. 287

d. Psikolojik Terörizm ............................................................................... 289

e. Radikal Terörizm .................................................................................. 291

f. Ulusal (Ülke İçi) Terörizm ..................................................................... 292

g. Sosyal Grup Terörizmi .......................................................................... 293

h. İdeolojik Grup Terörizmi ...................................................................... 294

i. Etnik Terörizm ...................................................................................... 295

j. Dini Motifli Terörizm ............................................................................ 295

k. Telafi Edici Terörizm ............................................................................. 296

E- NARKOTİK SUÇLAR ............................................................................ 298

a. Narsisizm ile Madde Bağımlılığı Arasındaki Bağlantı ............................ 301

b. Narsistik Uyuşturucu Bağımlılarının Davranışları ve Döngüleri ............ 302

c. Narsist Bireyde Bağımlılık Döngüsü ..................................................... 303

d. Uyuşturucu Suçu.................................................................................. 304

e. Ceza İndirimi ........................................................................................ 306

F- CİNSEL SALDIRI SUÇU ........................................................................ 307

a. Narsistik Cinsel İstismarın Arkasındaki Psikoloji ................................... 310

b. Narsistik Cinsel İstismar Türleri ve Etkileri ............................................ 311

c. Narsistik Cinsel İstismarın Tespit Edilmesi ............................................ 312

G- AİLE İÇİ ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARI ................................... 312

a. Narsistik İstismarın Aile İçi Şiddetle Eşleştirilmesi ................................ 320

b. Narsisizm ve Aile İçi Şiddet Suçlamalarıyla Mücadele .......................... 322

H- SAHTECİLİK ve DOLANDIRICILIK ......................................................... 323

a. Narsisizm, sahteciliğe, büyük dolandırıcılığa ve şantaja neden olan patolojik bir kişilik biçimidir. ................................................................. 323

b. Dolandırıcılık ve Akıl Hastalığı .............................................................. 325

c. Dolandırıcılıkta Savunma Aracı Olarak Akıl Hastalığı ............................ 326

d. Narsisizm ve Sahtecilik, Dolandırıcılık Kombinasyonu .......................... 327

e. Narsistik Dolandırıcının Temel Özellikleri ............................................. 328

f. Patolojik Dolandırma Nedenleri........................................................... 329

g. Narsist Dolandırıcıların Suç İşleme Güdüleri ve Motivasyonları ........... 330

İ- HAKARET ve TEHDİT SUÇLARI ............................................................ 332 a. Narsistik Hakaret.................................................................................. 333 b. Narsistik Tehdit, Gözdağı ve Korkutmak ............................................... 334

J- KONTROL EDİCİ veya ZORLAYICI DAVRANIŞ SUÇU ............................ 337

K- FEMİNİST MOTİFLİ SUÇLAR ............................................................... 340

a. Narsist Kadınların İşledikleri Suçlar ...................................................... 347

b. Mağduru Utandırmak ve İstismarcılığa Fırsat Vermek ......................... 350

L- NARSİST ÇOCUKLARIN ve ERGEN GENÇLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR ........ 353

a. Çocuklarda Narsisizmin İnşası .............................................................. 354

b. Narsist Annelerin Çocukları Üzerinde Etkisi ......................................... 357

c. Narsistik Eğilimler ................................................................................ 361

d. Suçun Gelişimi ..................................................................................... 366

e. Narsist Kişilik Bozukluğunun Öfke Patlamalarına ve Saldırgan Davranışlarına Etkisi ............................................................................. 369

f. Narsist Çocuk Suçların Tipik Özellikleri ve Suç Türleri ........................... 371

g. Ceza Ehliyeti ......................................................................................... 372

h. Güvenlik Tedbirleri ............................................................................... 376

i. Tutuklama ve Tutuklama Yasağı ........................................................... 378

BEŞİNCİ BÖLÜM

NARSİST MOTİVASYONLU CEZA DAVALARI

A- NARSİSİZM ve CİNAYET DAVRANIŞLARI ............................................ 382

a. Cinayet ve Kişilik .................................................................................. 383

b. Psikopati ve Cinayet ............................................................................. 385

c. Antisosyal Kişilik ve Cinayet ................................................................. 387

d. Narsisistik Kişilik ve Cinayet .................................................................. 389

e. Cinayet Eğilimi ve Psikolojik Testler ...................................................... 391

B- CİNAYETE MEYİLLİ NARSİSTLERİN ÖZELLİKLERİ.................................. 392

C- SERİ KATİL NİELS HÖGEL DAVASI ....................................................... 395

a. Olayların Kronolojisi ............................................................................. 396

b. Katilin Profili ......................................................................................... 402

c. Katilin Psikolojisi ................................................................................... 404

d. Savcılık İddianamesi ............................................................................. 407

e. Ceza Davası .......................................................................................... 412

D- ÇOCUK KATİLİ MAGNUS GÄFGEN DAVASI ......................................... 413

a. Olayların Kronolojisi ............................................................................. 414

b. Katilin Profili ......................................................................................... 417

c. Katilin Psikolojisi ................................................................................... 421

d. Savcılık İddianamesi ............................................................................. 423

e. Ceza Davası .......................................................................................... 424

ALTINCI BÖLÜM

NARSİSİSTİK TEST ENVANTERLERİ ve ÖLÇEKLER

A- ADLİ NARSİSİZM UZMANLIĞI............................................................. 529

B- NARSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE) ................................................. 531

C- PATOLOJİK NARSİSİZM ENVANTERİ (PNE) ......................................... 532

D- HİPERSENİFTİF (AŞIRI DUYARLI) NARSİSİZM ÖLÇEĞİ (KNÖ) ............... 535

E- TOPLUMSAL NARSİSİZM ÖLÇEĞİ ....................................................... 536

F- KOLEKTİF NARSİSİZM ÖLÇEĞİ ............................................................ 537

G- KUTSAL KİTAP İNCİL'E AŞIRI SAHİPLENME ANKETİ ............................ 538

H- KUTSAL KİTAP KUR'AN-I KERİM'İN AŞIRI SAHİPLENME ANKETİ ......... 542

I- AJAN AŞIRI SAHİPLENME ALT ÖLÇEĞİ.................................................. 546

İ- TOPLUMSAL AŞIRI SAHİPLENME ALT ÖLÇEĞİ .................................... 546

J- DİNDARLIĞIN MERKEZİLİĞİ ÖLÇEĞİ (CRS) .......................................... 547

K- İNTERNET YORUMCULUĞU GÖREVİ .................................................. 549

YEDİNCİ BÖLÜM

EMSAL MAHKEME KARARLARI

A- TÜRKİYE ............................................................................................ 553

B- ALMANYA.......................................................................................... 595

C- İSVİÇRE .............................................................................................. 630

ÖZEL BÖLÜM

ADLİ NARSİSİZM SİNEMA FİLMİ VE ROMANI

A- SİNEMA FİLMİ: İlk Korku (Primal Fear, 1996) ............................................ 661

B- EDEBİ ROMAN: Yetenekli Bay Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1955) .... 663

KAYNAKÇA ............................................................................................. 667

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.