Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Fidan BALCI - Seyithan ÖZTÜRK
ISBN: 978-625-708-877-0
Stok Durumu: Stokta var
128,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fidan BALCI,Seyithan ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Yargıtay Kararları Işığında Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz

Fidan BALCI, Seyithan ÖZTÜRK

2020/07 2. Baskı, 552 Sayfa

ISBN 978-625-708-877-0

Kitabımızın ilk baskısının sizlerden büyük ilgi görmesi üzerine ilave konu ve son yasal değişiklikleri içeren ikinci baskısı hazırlanmıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun istinaf sonrası temyizle ilgili verilen ve ilk olma özelliğini taşıyan kararlarına da yer verilerek uygulayıcıya kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır.

İlk baskıda olduğu gibi üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde kanun yollarıyla ilgili genel hükümler; ikinci bölümünde istinaf kanun yolu; üçüncü bölümünde ise temyiz kanun yolu incelenmiştir. Kitap, daha ziyade pratiğe yönelik, Yargıtay kararları ışığında uygulayıcılara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

15.08.2016 tarihli ve 674 sayılı KHK; 03.10.2016 tarihli ve 676 sayılı KHK; 24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Yasa; 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK; 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK; 20.07.2017 tarihli ve 7035 sayılı Yasa; 28/02/2019 tarihli R.G’de yayımlanan 20/02/2019 tarih ve 7165 sayılı Yasa; 28/02/2019 tarihli R.G’de yayımlanan 20/02/2019 tarih ve 7165 sayılı Yasa; son olarak da 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Yasa ile istinaf ve temyiz kanun yolunda yapılan değişiklikler ele alınmış, öğreti ve uygulamadaki görüşler ile kişisel görüş ve eleştirilere yer verilmiş, Yargıtayın konu ile ilgili kararları incelenerek okuyucuya aktarılmıştır.

Son olarak 04-05 Ekim 2019 tarihinde Van, 11-12 Ekim 2019 tarihinde Trabzon, 18-19 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır ve son olarak 25-26 Ekim 2019 tarihinde Kayseri bölge adliye mahkemelerinde yapılan meslek içi eğitim programlarında meslektaşlarımızın soru, görüş ve önerileri de dikkate alınarak çözüm üretilmeye çalışılmıştır.


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ  7

ÖNSÖZ  9

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR  21

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

 

I KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 23

A Genel Açıklamalar  23

B Başvurma Hakkı Olanlar  25

1 Cumhuriyet Savcısı 25

2 Şüpheli 27

3 Sanık 27

4 Katılan ve Suçtan Zarar Gören 27

5 Diğer Kişiler 30

6 Yargıtay Kararları 31

C Avukatın Başvurma Hakkı 41

1 Genel Açıklamalar 41

2 Yargıtay Kararları 44

D Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı  48

1 Genel Açıklamalar 48

2 Yargıtay Kararları 49

E Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması  51

1 Genel Açıklamalar 51

2 Yargıtay Kararları  52

II KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA  56

A Genel Açıklamalar  56

B Yargıtay Kararları  58

III CUMHURİYET SAVCISININ BAŞVURU SONUCUNUN KAPSAMI65

A Genel Açıklamalar  65

B Yargıtay Kararları  66

IV BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ 68

A Genel Açıklamalar  69

B Yargıtay Kararları 72

 

12 İçindekiler

 

İKİNCİ BÖLÜM

İSTİNAF77

 

I İSTİNAF KAVRAMI VE NİTELİĞİ77

A Genel Olarak İstinaf77

B İstinafın Diğer Olağan Kanun Yollarından Farkı 78

1 İstinaf ve İtiraz 79

2 İstinaf ve Temyiz 79

II BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVE BAŞLAMASI84

A Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu 84

B Bölge Adliye Mahkemelerinin Yapısı 87

1 Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 87

2 Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ve Hukuk

Daireleri Başkanlar Kurulu 88

3 Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri89

4 Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı90

5 Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu 91

6 Müdürlükler92

III İSTİNAF DAVASI92

A İstinaf Davasının Konusu 92

1 Hükümler94

2 Hükümden Önce Verilip Hükme Esas Teşkil Eden veya Başkaca

Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları 95

3 Diğer Kanunlarda Aleyhine Temyiz Kanun Yoluna Başvurulacağı

Belirtilen Karar ve Hükümler 95

B İstinaf Kanun Yoluna Tabi Olmayan Hükümler 96

C Doğrudan Temyiz Kanun Yoluna Başvurulması102

1- Suçluların İadesine İlişkin Hükümler102

2- Yargıtay İlgili Ceza Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verdiği

Hükümler102

3- Yargıtaydan Verilen Bozma Kararı Üzerine İlk Derece Mahkemesi

Tarafından Verilen Hükümler (CMK m307/3) 103

D Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce İlk

Derece Mahkemelerince Verilen Kararların Tâbi Olduğu Hükümler 104

IV İSTİNAF DAVASININ AÇILMASI 109

A İstinaf Davası Açmaya Hakkı Olanlar 109

B İstinaf İstemi ve Süresi 109

1 İstek Şartı110

 

İçindekiler 13

a) Genel Olarak İstinaf İstemi 110

b) Başvuru Şekli ve Mercii  111

c) İstinaf Başvurusunda Sebep Göstermenin Zorunlu Olup

Olmadığı 117

2 Süre Şartı  120

a) Genel Olarak İstinaf Süresi  120

b) Hükmün Yüze Karşı Açıklanması Halinde İstinaf Süresi  123

c) Hükmün Başvurma Hakkı Olanların Yokluğunda Açıklanması

Halinde İstinaf Süresi 126

d) Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi  130

V İSTİNAF DAVASINDAN VAZGEÇME VE İSTİNAF DAVASININ GERİ ALINMASI  137

VI İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ  137

A Hükmün Kesinleşmesine Engel Olması137

B Aktarma Etkisi 139

C Yayılma Etkisi  140

D Gerekçeli Kararın Tebliği  140

E İstinaf Davasına Katılma  141

VII İSTİNAF YARGILAMASI 144

A Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  144

1 İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi  144

2 İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı147

B Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlemler

(674 Sayılı KHK İle Yapılan Değişiklikten Önce) 149

1 Tebligat Eksikliğinin Giderilmesi (674 sayılı KHK ile yapılan

değişiklikten önce) 150

2 Sunulması Gereken Belge ve Delillerin Eklenmesi (674 sayılı KHK ile

yapılan değişiklikten önce)  151

3 Tebliğname Düzenlenmesi (674 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten

önce) 153

4 Tebliğnamenin Tebliği (674 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten önce) 153

C Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Koruma Tedbirleri

Konusunda Yetkisi 155

VIII BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  155

A Tebligat Eksikliklerinin Giderilmesi  155

B Koruma Tedbirleri Konusunda Karar Verilmesi 156

C Ön İnceleme  158

1 Yetki Yönünden Ön İnceleme 159

2 Kabul Edilebilirlik Yönünden Ön İnceleme 162

 

14 İçindekiler

D İstinaf Başvurusunun Esastan İncelenmesi ve Kovuşturma165

1 Genel Olarak Esastan İnceleme 167

2 İncelemenin Şekli 167

3 İncelemenin Kapsamı 168

E Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararları 170

1 İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı171

2 Hukuka Aykırılığın Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi

Kararı 173

a) CMK’nın 303 maddesinin 1 fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve

(h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hükmün

düzeltilerek istinaf isteminin esastan reddi (CMK m280/1-a) 175

b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun

olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt

derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde hükmün

düzeltilmesi (CMK m280/1-b) 178

c) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya

cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da

şahsî cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini

veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini

gerektiren hallerde kararın düzeltilmesi (CMK m280/1-c) 179

d) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın

reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı

kararın düzeltilmesi (CMK m280/1-d) 179

3 Bozma Kararı 182

a) Genel Olarak 182

b) Bozma Sebepleri 184

aa) Hukuka Kesin Aykırılık Halleri Nedeniyle Bozma (CMK

m280/1-e) 184

aaa) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül

Etmemiş Olması (CMK m289/1-a) 185

bbb) Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince

Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması (CMK

m289/1-b)187

ccc) Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne

Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde

Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna

Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması

(CMK m289/1-c) 190

ddd) Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya

Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi (CMK m289/1-d) 191

 

İçindekiler 15

 

eee) Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen

Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin

Yokluğunda Duruşma Yapılması (CMK m289/1-e)  193

fff) Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının

İhlâl Edilmesi (CMK m289/1-f)  194

ggg) Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen

Delile Dayanması (CMK m289/1-i) 195

bb) Kesin Hukuka Aykırılık Sebepleri ile Birlikte Başka Hukuka

Aykırılık Sebeplerinin Bulunması 196

cc) Diğer Bozma Sebepleri (CMK m280/1-f) 198

c) Bozma Üzerine İlk Derece Mahkemesince Yapılacak İşler 198

aa) Direnme Yasağı 198

bb) Bozma Üzerine Yeniden Yargılama Yapılması  201

4 Davanın Düşmesi Kararı  202

5 Davanın Durması Kararı  204

a) Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olması Halinde Verilecek Kararın

Niteliği 206

b) Suçun Önödemeye Tabi Olması Halinde Verilecek Karar  206

6 Davanın Reddi Kararı207

7 Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı  208

8 Birleştirme Kararı 208

9 Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  211

a) Genel Olarak  213

b) Davanın Yeniden Görülmesi Halinde Gerekli Tedbirlerin Alınması 216

IX İSTİNAF KANUN YOLUNDA KOVUŞTURMA EVRESİ 217

A Duruşma Hazırlığı  217

1 Duruşma Hazırlığına İlişkin Genel Bilgiler  217

2 Keşif Yapılması, Bilirkişi ve Tanık Dinlenmesi  218

3 Diğer Delillerin Toplanması 219

4 Duruşma Gününün Belirlenmesi 219

5 Çağrıların Yapılması 221

B Duruşma Yapılması  223

1 Duruşma Yapılmasına İlişkin Genel Bilgiler 224

2 İnceleme Raporu ve Gerekçeli Kararın Anlatılması 225

3 Sanığın Sorgusu227

4 Delillerin Ortaya Konması 236

a) Tutanak ve Raporların Anlatılması 237

b) Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi, Keşif Yapılması 238

 

16 İçindekiler

X DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR241

A Genel Olarak 241

B Duruşma Aşamasında Verilebilecek Kararlar 242

C Duruşma Sonunda Verilebilecek Kararlar 242

1 Genel Olarak242

2 İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılarak Yeni Hüküm

Kurulması244

a) Beraat Kararı246

b) Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 247

c) Mahkumiyet Kararı 248

d) Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi249

e) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 249

XI ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI 254

XIIİSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ 260

XIII BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 267

A Olağan Kanun Yolları 267

1 İtiraz268

2 Temyiz269

B Olağanüstü Kanun Yolları 269

1 Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı 269

a) Aleyhine İtiraz Yoluna Başvurulabilecek Kararlar270

b) İtiraz Yetkisi 275

c) İtiraz Süresi 277

d) İtiraz Mercii277

e) İtiraz Sebepleri278

f) İtiraz Şekli280

2 Kanun Yararına Bozma280

3 Yargılamanın Yenilenmesi 285

XIV BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDA MEYDANA GELEN

İÇTİHAT AYKIRILIKLARININ GİDERİLMESİ 289

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEMYİZ

 

I TEMYİZ KAVRAMI VE NİTELİĞİ 295

A Genel Olarak Temyiz295

B Temyizin Amacı 296

C Temyize İlişkin Kanuni Düzenlemeler 298

 

İçindekiler 17

II TEMYİZ DAVASI  303

A Temyiz Davasının Konusu  303

1 Genel Olarak  303

2 Hükümler 305

3 Hükümden Önce Verilip Hükme Esas Teşkil Eden veya Başkaca

Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  307

B Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar  308

1 Doğrudan Temyize Tâbi Olan İlk Derece Mahkemesi Kararları  309

a) Suçluların İadesine İlişkin Kararlar 309

b) Yargıtay İlgili Ceza Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla

Verdiği Kararlar 309

c) Yargıtaydan Verilen Bozma Kararı Üzerine İlk Derece Mahkemesi

Tarafından Verilen Kararlar  310

d) Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başladığı Tarihten Önce İlk

Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Hükümler  313

2 Temyizi Mümkün Olan İstinaf Mahkemesi Kararları  313

3 Temyize Tâbi Olmayan İstinaf Mahkemesi Kararları 317

a) İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Beş Yıl veya Daha Az Hapis

Cezaları ile Miktarı Ne Olursa Olsun Adlî Para Cezalarına Karşı

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Bölge Adliye

Mahkemesi Kararları (CMK m286/2-a)  319

aa) Açıklama 319

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-a) 325

b) İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Beş Yıl veya Daha Az Hapis

Cezalarını Artırmayan Bölge Adliye Mahkemesi Kararları (CMK m

286/2-b) 327

aa) Açıklama327

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-b) 338

c) Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Yaptırımlara İlişkin İlk

Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye

Mahkemesince Verilen; Seçenek Yaptırımlara İlişkin Her Türlü

Kararlar ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararlar

(CMK m286/2-c) 341

aa) Açıklama 341

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-c) 342

d) İlk Defa Bölge Adliye Mahkemesince Verilen ve 272 nci Maddenin

Üçüncü Fıkrası Kapsamı Dışında Kalan Mahkûmiyet Kararları Hariç

Olmak Üzer İlk Derece Mahkemelerinin Görevine Giren ve Kanunda

Üst Sınırı İki Yıla Kadar (İki Yıl Dâhil) Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar

ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına İlişkin Her Türlü Bölge Adliye

Mahkemesi Kararları (CMK m286/2-d) 343

 

18 İçindekiler

aa) Açıklama343

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-d)345

e) Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda İlk Derece

Mahkemelerinden Verilen Hükümlere İlişkin Her Türlü Bölge

Adliye Mahkemesi Kararları (CMK m286/2-e) 348

f) Sadece Eşya veya Kazanç Müsaderesine veya Bunlara Yer

Olmadığına İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararları (CMK

m286/2-f)350

g) On Yıl veya Daha Az Hapis Cezasını veya Adlî Para Cezasını

Gerektiren Suçlardan, İlk Derece Mahkemesince Verilen Beraat

Kararları ile İlgili Olarak İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine

Dair Kararları (CMK m286/2-g) 351

aa) Açıklama351

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-g)353

h) Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik

Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları ile İlgili Olarak

Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar veya İstinaf

Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararlar (CMK m286/2-h)356

aa) Açıklama356

bb) Yargıtay Kararları (CMK m286/2-h)356

ı) Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla

Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını

İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları (CMK m286/2-ı) 358

C Temyiz Nedenleri359

1 Maddi Hukuka İlişkin Temyiz nedenleri 362

2 Yargılama Hukukuna İlişkin Temyiz Nedenleri 363

a) Mutlak Temyiz Nedenleri (Hukuka Kesin Aykırılık Halleri) 363

aa) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş

Olması (CMK m289/1-a)364

bb) Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış

Hâkimin Hükme Katılması (CMK m289/1-b)366

cc) Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne

Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin

Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak

Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması (CMK m289/1-c) 369

dd) Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya

Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi (CMK m289/1-d) 370

ee) Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka

Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda

Duruşma Yapılması (CMK m289/1-e) 372

 

İçindekiler 19

ff) Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl

Edilmesi (CMK m289/1-f) 373

gg) Hükmün Gerekçe İçermemesi (CMK m289/1-g)374

hh) Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararı İle

Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması (CMK m289/1-h)378

ıı) Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile

Dayanması (CMK m289/1-i) 382

b) Nispi Hukuka Aykırılık Nedenleri  383

D Temyizde Gerekçe Gösterme 384

1 Açıklama  384

2 Yargıtay Kararları 393

E Temyiz Davasının Açılması  394

1 Temyiz Davası Açmaya Hakkı Olanlar 394

2 Temyiz İstemi ve Süresi  396

a) İstek Şartı 397

b) Başvuru Şekli ve Mercii 397

c) Süre Şartı 401

aa) Genel Olarak Temyiz Süresi  401

bb) Hükmün Yüze Karşı Açıklanması Halinde Temyiz Süresi  409

cc) Hükmün Başvurma Hakkı Olanların Yokluğunda Açıklanması

Halinde Temyiz Süresi 412

dd) Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  414

F Temyiz Davasından Vazgeçme ve Temyiz Davasının Geri Alınması  417

G Temyiz Başvurusunun Etkisi 417

1 Hükmün Kesinleşmesine Engel Olması  418

2 Aktarma Etkisi 419

3 Yayılma Etkisi  419

H Gerekçeli Kararın Tebliği  420

I Temyiz Davasına Katılma  420

İ Hükmün Veren Mahkemenin Temyiz Koşullarını Araştırması 424

J Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığının Görevi 427

K Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi 428

L Yargıtayda Kabul Edilebilirlik Yönünden Yapılan Ön İnceleme 432

III TEMYİZ İNCELEMESİ 434

A Duruşmalı İnceleme  435

B Temyiz İncelemesinin Kapsamı  439

1 Temyizde İncelenecek Hususlar  439

 

20 İçindekiler

2 Temyizde Hukuki Denetim444

3 Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar 458

a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama) 459

b) Bozma Kararı462

aa) Açıklama462

bb) Yargıtay Kararları 464

c) Yargıtayın Düzeltme Kararları479

aa) Beraat, Düşme veya Sabit Cezaya Hükmetme481

bb) Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması481

cc) Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması482

dd) Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun483

ee) Yaş Küçüklüğü483

ff) Cezada Artırım veya İndirim Yapılmasına İlişkin Hata 484

gg) TCK’nın 61 Maddesinin Uygulanmasında Hata 485

hh) Yargılama Gideri486

4 Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesine İlişkin Yargıtay Kararları 491

5 Düşme Kararları498

6 Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci501

a) Onama ve Islah Kararları502

b) Bozma Kararları502

7 Yargıtayda Hükmün Açıklanması503

C Aleyhe Değiştirme Yasağı 504

D Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 507

1 Açıklama 507

2 Yargıtay Kararları512

E Bozma Üzerine Yapılacak İşlemler525

1 Bozma Kararına Uyma 526

2 Direnme Kararı 527

IV YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ 531

A Genel Olarak 531

B İtiraz Yetkisi, Süresi, Şekli ve Mercii536

C İtiraz Sebepleri 538

D Yargıtay Kararları 541

KAYNAKÇA 549

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar