Cezai ve Hukuki Boyutlarıyla Tutuklama

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Özlem ÖĞÜTCÜ
ISBN: 9789750255144
103,50 TL 115,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özlem ÖĞÜTCÜ
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Cezai ve Hukuki Boyutlarıyla Tutuklama

Av. Özlem ÖĞÜTCÜ

2019/06 1 .Baskı, 352 Sayfa

ISBN 978-975-02-5514-4

Tutuklama kararı şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya açılmış kamu davasında sanığın beraatine karar verilmesi halinde giderilmesi suçlanan kişiler ve yakınları açısından telafisi imkansız zararlara veya tehlikelere sebep olabilir. Bu nedenle kural tutuksuz soruşturma veya yargılama olup tutuklama son çare olmalıdır. 

Hukukun etkinleşerek uygulanmasına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu eserde tutuklama kavramı, tutuklamanın amacı, tali ceza davası olarak tutuklama, tutuklamanın maddi ve şekli olarak şartları, tutuklama kararı veren makamlar, tutuklamanın geçici bir koruma tedbiri olduğu, tutuklama işleminin var sayılmasına ilişkin ilkeler, tutuklanma şekilleri olan yüze karşı ve gıyapta tutuklama, tutuklamanın türleri olan, tedbir olarak tutuklama, cezanın şahsileştirilmesi ve yargılamanın etkinliği açısından tutuklama, önleyici tutukluluk (hükmen tutuklama) , tutuklama kararı verilemeyecek haller, soruşturma ve yargılama aşamalarında tutuklama süreçlerinde müdafi zorunluluğu, tutuklama kararlarında gerekçe, tutuklama kararlarına ilişkin kanun yolları, tutuklamada makul süre, tutukluluğun denetlenmesi ve buna itiraz, tutuklama kararı üzerine yapılacak işlemler, tutuklama kararının geri alınması, Cumhuriyet savcısının tahliye talebi ve re'sen tahliye yetkisi, istinaf ve temyiz aşamalarında tutuklama ve tahliye usulleri, tutuklama ve adli kontrol arasındaki ilişki, ön ödeme ve uzlaşma kapsamındaki suçlarda tutuklama, tutuklunun hakları, tutuklunun yükümlülükleri, haksız tutuklama halinde maddi, manevi tazminat davaları, yetki görev ve inceleme usulleri Anayasa Mahkemesi, Yargıtay İçtihatları ve AİHM kararları ışığında incelenerek tutuklama kararlarındaki hukuka aykırılıkların çözümüne ilişkin öneriler sunulmaktadır.

Konu Başlıkları

Tutuklamada Makul Süre
Haksız Tutuklama
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası
Tazminat Davasında Vekalet Ücreti
Ceza Muhakemesinde Tutuklama
Tutuklamanın Şartları
Tutuklamaya İtiraz
Tutukluluğun Devamına İtiraz

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

BİRİNCİ BÖLÜM:

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

1. GİRİŞ  15

2. TUTUKLAMA KAVRAMI  17

3. TUTUKLAMANIN AMACI  20

4. TALİ CEZA DAVASI OLARAK TUTUKLAMA  22

5. TUTUKLAMANIN MADDİ VE ŞEKLİ OLARAK ŞARTLARI  24

5.1. Tutuklamanın Maddi Şartları  25

5.1.1. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Delillerin Bulunması  26

5.1.2. Tutuklama Nedenlerinin Bulunması  31

5.1.2.1. Kaçma Şüphesi  31

5.1.2.2. Delileri Karartma Şüphesi  34

5.1.2.3. Tutuklama Nedenlerinin Varlığına İlişkin Yasal Karineler  36

5.2. Tutuklamanın Şekli Şartları  39

5.2.1. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  39

5.2.2. Muhakeme Engelinin Bulunmaması  41

5.2.3. Sanığa Güvence Verilmemiş Olması  41

5.2.4. Tutuklamanın Orantılı (Ölçülü) Olması  42

5.2.5. Hâkim veya Mahkeme Kararı Bulunması  45

6. TUTUKLAMA KARARI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR  45

7. TUTUKLAMANIN GEÇİCİ BİR KORUMA TEDBİRİ OLMASI  46

8. TUTUKLAMA İŞLEMİNİN VAR SAYILMASINA İLİŞKİN İLKELER  48

9. TUTUKLANMA ŞEKİLLERİ  48

9.1. Yüze Karşı Tutuklama  48

9.2. Gıyapta Tutuklama  49

10. TUTUKLAMANIN TÜRLERİ  49

10.1. Tedbir Olarak Tutuklama  49

10.2. Cezanın Şahsileştirilmesi ve Yargılamanın Etkinliği Açısından Tutuklama  51

10.3. Önleyici Tutukluluk (Hükmen Tutuklama)  52

10.4. Disiplin Hapsi Olarak Özel Tutuklama Durumları  52

11. TUTUKLAMA KARARI VERİLEMEYECEK HALLER  53

12. SORUŞTURMA VE YARGILAMA AŞAMALARINDA TUTUKLAMA SÜREÇLERİNDE MÜDAFİ ZORUNLULUĞU  55

13. TUTUKLAMA KARARLARINDA GEREKÇE  63

14. TUTUKLAMA KARARLARINA İLİŞKİN KANUN YOLLARI  67

15. TUTUKLAMADA MAKUL SÜRE  74

16. TUTUKLULUĞUN DENETLENMESİ  79

16.1. Genel Olarak  79

16.2. Tutukluluğun Devamı Kararına İtiraz  83

17. TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  87

18. TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI  88

18.1. Cumhuriyet Savcısının Tahliye Talebi  88

18.2. Cumhuriyet Savcısının Resen Tahliye Yetkisi  89

19. İSTİNAF VE TEMYİZ AŞAMALARINDA TUTUKLAMA VE TAHLİYE USULLERİ  90

19.1. İstinaf Aşamalarında Tutuklama ve Tahliye Usulleri  90

19.2. Temyiz Aşamalarında Tutuklama ve Tahliye Usulleri  91

20. TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİ  91

21. ÖN ÖDEME VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLARDA TUTUKLAMA  94

22. TUTUKLUNUN HAKLARI  98

22.1. Tutukluların Çalışma Hakkı  99

22.2. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Tutuklular, Kurumun Bu Husustaki Genel Düzenine Uymak Suretiyle Ziyaretçi Kabul Etme Hakkı  99

22.3. Tutukluların Yazılı Haberleşmeleri ile Telefonla Görüşmelerini Yapabilme Hakkı  99

22.4. Tutuklunun Savunması İçin İstediği Müdafii Seçmek ve Görevlendirmek Hakkı  100

22.5. Tutuklunun Sağlık Hakkı  100

22.6. Tutuklunun Dışarı Çıkma Hakkı  100

22.7. Tutuklunun Hediye Kabul Etme Hakkı  101

23. TUTUKLUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  101

24. TUTUKLAMA KARARLARINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR  102

İKİNCİ BÖLÜM:

HAKSIZ YAKALAMA, TUTUKLAMA VE TAZMİNAT

1. HAKSIZ TUTUKLAMA, YAKALAMA NEDİR? TAZMİNATA NE ZAMAN HAK KAZANILIR?  113

1.1. 466 Sayılı Kanunun 1. maddesi Uyarınca  114

1.2. 5271 Sayılı CMK 141/1 Maddesine Göre  114

1.3. 466 Sayılı Kanun’da Yer Verildiği Halde, CMK’nin 141 İla 144. Maddelerinde Yer Verilmeyen Hususlar  119

2. HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA HASIM SORUNU  120

3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  121

4. DAVA AÇMA HAKKI OLANLAR VE TARAF EHLİYETİ  121

4.1. Dava Açma Hakkı Olanlar  121

4.2. Taraf Ehliyeti  124

4.2.1. 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk Adına Dava Açma  124

4.2.2. Vasi  124

4.2.3. Vekil  125

5. DAVA AÇMA SÜRESİ  125

6. TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER  128

7. TALEP USULÜ  130

7.1. Dilekçede Olması Gereken Zorunlu Unsurlar  130

7.1.1. Tazminat İsteminde Bulunan Kişinin İşlemin ve Zararın Nitelik ve Niceliğini Kaydetmesi ve Bunların Belgelerini Eklemesi Zorunluluğu  130

7.1.2. Tazminat İsteminde Bulunan Kişinin Dilekçesine, Açık Kimlik ve Adresini Belirtmesi Zorunluluğu  133

8. MAHKEMECE DİLEKÇENİN KABULÜNDEN SONRA UYGULACAK USUL VE YÖNTEMLER  134

9. TAZMİNAT İSTEKLERİ  135

9.1. Maddi Tazminat  135

9.2. Manevi Tazminat İsteği  139

9.3. Mahsup Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Hesaplanacak mıdır?  140

9.4. Faiz  140

10. TAZMİNAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ  143

11. TAZMİNATIN TAHSİLİ  145

12. TAZMİNATIN GERİ ÖDENMESİ  145

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

EKLER

1. DAVA AÇMA SÜRESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  147

2. MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  153

3. TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK KİŞİLER İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  166

4. DAVA AÇMA HAKKI OLMAYANLARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  169

5. MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  171

6. MADDİ TAZMİNAT TALEPLERİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  173

7. MAHSUP İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  188

8. FAİZ TALEBİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  196

9. VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  202

10. GENEL OLARAK TUTUKLAMA VE KORUMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE YARGITAY GENEL KURUL KARARLARI  204

11. HÜKÜMDE TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  310

12. TUTUKLAMA İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  314

Kavram Dizini  351

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar