Cezalandırmanın Amacını Açıklayan Teoriler

5237 Sayılı TCK'nın Temel İlkeleri İle Ceza Sorumluluğunun Esasına İlişkin Hükümlerinin Yaklaşımı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Pirali Çağrı ŞENSOY
ISBN: 9786050509311
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Pirali Çağrı ŞENSOY
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 218

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

ÖZET 15

ABSTRACT 17

TABLOLAR LİSTESİ 19

KISALTMALAR LİSTESİ 21

GİRİŞ 23

1. Çalışmanın Takdimi 23

2. Taranan Kaynaklar ve Çalışmanın Sınırlılıkları 26

3. Çalışmanın Yöntemi 28

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZALARIN TARİHÎ SÜRECİ VE GENEL  OLARAK CEZALANDIRMANIN AMACI  HAKKINDA TEORİLER

1. Genel Olarak 29

2. Tarihî Süreç 33

2.1. İlkel Ceza Hukuku 33

2.2. Medenî Ceza Hukuku 35

3. Cezanın Gayesini Açıklayan Teoriler 39

3.1. Genel Olarak 39

3.2. Klasik Okul 39

3.2.1. Mutlak Adalet Teorisi (Doğal Hukuk) 41

3.2.1.1. Immanuel Kant’ın Fikirleri 45

3.2.1.2. G. W. Friedrich Hegel’in Fikirleri 50

3.2.1.3. Mutlak Adalet Teorisinin Genel Değerlendirmesi 52

3.2.1.4. Mutlak Adalet Teorisine Yapılan Eleştiriler 53

3.2.2. Sosyal Fayda Teorisi (Hukukî Pragmatizm) 56

3.2.2.1. Cesare Beccaria’nın Fikirleri 60

3.2.2.2. Bentham’ın ve Feuerbach’ın Fikirleri 61

3.2.2.3. Sosyal Fayda Teorisinin Genel Değerlendirmesi 62

3.2.3. Karma Teori 65

3.2.3.1. Genel Olarak 65

3.2.3.2. Karma Teorinin Genel Değerlendirmesi 66

3.3. Biyolojik Okul (Pozitivist Okul) 67

3.3.1. Genel Olarak 67

3.3.2. Biyolojik Okulun Genel Değerlendirmesi 72

3.4. Üçüncü Yol Okulu 73

3.4.1. Genel Olarak 73

3.4.2. Üçüncü Yol Okulunun Genel Değerlendirmesi 74

3.5. Sosyal Savunma Teorisi 76

3.5.1. Genel Olarak 76

3.5.2. Sosyal Savunma Teorisinin Genel Değerlendirmesi 78

3.6. Teknik Hukuk Metodu (Hukukî Pozitivizm) 79

3.6.1. Genel Olarak 79

3.6.2. Teknik Hukuk Metodunun Genel Değerlendirmesi 82

3.6.3. Teknik Hukuk Metodunun Eleştirilmesi 83

3.7. Diğer Teoriler 85

3.7.1. Hümanist Ceza Hukuku 85

3.7.2. Düşman Ceza Hukuku 87

3.7.3. Güç ve Sınıf Eksenli (Eleştirel) Teoriler 91

3.7.4. Onarıcı Adalet Teorisi 94

4. Değerlendirme 95

5. Kanaatimiz 98

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ

1. Genel Olarak 103

2. Metodoloji 103

3. Türk Ceza Hukuku’nun İncelenmesi 105

3.1. Hazırlık Aşamasında Hâkim Olan Düşünceler 106

3.2. Türk Ceza Hukukuna Göre Cezalandırmanın Amacı 109

3.2.1. Türk Ceza Kanunu’nun Amacı 110

3.2.2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a Göre İnfazın Amacı 112

3.2.3. Yargıtay İçtihatlarında Cezalandırmanın Amacı 113

3.3. Türk Ceza Hukuku’nun Genel İlkeleri 115

3.3.1. Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi 116

3.3.2. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 121

3.3.3. Kanunun Bağlayıcılığı İlkesi 123

3.3.4. Suçların ve Cezaların Şahsiliği İlkesi 126

3.3.5. Değerlendirme 127

3.4. Türk Ceza Hukuku’nda İrade ve Kusur 128

3.4.1. Suç Genel Teorisi 128

3.4.1.1. Genel Olarak 128

3.4.1.1.1. Haksızlık 129

3.4.1.1.2. Kusur 130

3.4.1.2. Suç Teorileri 131

3.4.1.2.1. Klasik Suç Teorisi 132

3.4.1.2.2. NeoKlasik Suç Teorisi 133

3.4.1.2.3. Finalist (Gaî) Suç Teorisi 134

3.4.1.2.4. Değerlendirme 135

3.4.2. Türk Ceza Hukuku Yaklaşımı 136

3.4.2.1. Kast 136

3.4.2.1.1. Genel Olarak 136

3.4.2.1.2. Kastın Unsurları 137

3.4.2.1.3. Kast Türleri 138

3.4.2.2. Taksir 140

3.4.2.2.1. Genel Olarak 140

3.4.2.2.2. Dikkat ve Özen Yükümlülüğü 141

3.4.2.2.3. Taksirin Unsurları 142

3.4.2.2.4. Öngörülebilirliğin Belirlenmesi 144

3.4.2.2.5. Basit Taksir - Bilinçli Taksir Ayrımı 145

3.4.2.2.6. Olası Kast - Bilinçli Taksir Ayrımı 146

3.4.2.3. Kast ve Taksirin Değerlendirilmesi 146

3.4.2.4. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 148

3.4.2.5. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusuru Kaldıran Hâller 151

3.4.2.5.1. Kanun Hükmünü veya Amirin Emrini İfa 152

3.4.2.5.2. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli 154

3.4.2.5.3. Sınırın Aşılması 157

3.4.2.5.4. Hata 160

3.4.2.5.5. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı 161

3.4.2.5.6. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 163

3.4.2.5.7. Değerlendirme 165

3.4.3. İrade ve Kusura İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi 165

3.5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 165

3.5.1. Suça Teşebbüs 166

3.5.1.1. Genel Olarak 166

3.5.1.2. Suç Yolu (Iter Criminis) ve Teşebbüs 166

3.5.1.3. Teşebbüsün Hukukî Esası ve İşlenemez Suç / Elverişsiz Teşebbüs 168

3.5.1.4. Teşebbüsün Değerlendirilmesi 170

3.5.1.5. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık 171

3.5.2. Faillik ve İştirak 173

3.5.2.1. İştirak Sistemleri 173

3.5.2.2. Faillik ve İştirak Türleri 175

3.5.2.3. Şeriklerin Cezalandırılmasının Hukukî Esası 178

3.5.2.4. İştirakte Bağlılık Kuralı 179

3.5.2.5. İştirake İlişkin Hükümlerin Genel 

Değerlendirilmesi 183

3.5.3. Suçların ve Cezaların İçtima 184

3.5.3.1. Cezaların İçtima Sistemleri 185

3.5.3.2. Suçların İçtimaı Türleri 186

3.5.3.2.1. “Fiilin Tekliği” Kavramı 186

3.5.3.2.2. Suçların İçtimaı Türleri 188

3.5.3.2.2.1. Bileşik Suç 188

3.5.3.2.2.2. Zincirleme Suç 189

3.5.3.2.2.3. Aynı Neviden Fikri İçtima 192

3.5.3.2.2.4. (Farklı Neviden) Fikri İçtima 193

3.5.3.3. İçtima Hükümlerinin Değerlendirilmesi 195

3.5.4. Suçun Özel Görünüş Biçimlerinin Değerlendirmesi 196


SONUÇLAR VE ÖNERİLER 199

KAYNAKLAR 209

ÖZ GEÇMİŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 219


İnsan hayatı kısacıktır. Bu kısacık hayat içerisinde kimi eylemler suç olarak tanımlanmakta ve bu suçlar karşılığında “ceza” adı verilen bir karşılık uygulanmaktadır. Çoğu zaman bedensel veya ruhsal bir acı şeklinde tezahür eden cezalandırma ancak meşru bir zeminde yer aldığı müddetçe adil ve insan tabiatına uygun olabilir. Cezalandırmanın amacı nedir? Cezadan beklenen adalet mi yoksa fayda mıdır? Adil veya faydalı olmasa dahi egemen iradenin ortaya koyduğu yasalar cezalandırma için meşru zemin sayılabilir mi? Bu soruların cevabını arayan elinizdeki çalışmada cezalandırmanın amacını açıklayan teoriler incelenerek Türk Ceza Kanunu’nun adil cezalandırmayı sağlamak için nasıl bir yaklaşım takip ettiğini keşfetmek böylelikle daha adil bir hukuk sisteminin yaratılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu çalışma kesinlikle bir kişinin emeğinden ibaret değildir. Bana çalışmak için güç, anlamak için idrak, yaşamak için nefes veren Yüce Yaradan’a sonsuz hamd ederim. Çalışmamız için bilgisayar, araştırma yapmamız için internet, notlarımızı yazmamız için kâğıt ve kalem üreten, velhasıl hayatımızın her alanında konfor ve kolaylığı sağlayan tüm insanlık bu eser üzerinde hak sahibidir. Tüm bunların yanında çalışmamıza katkısı olan isimleri saymak çalışmamızın tamamından daha uzun bir listeyi gerektirir. Çalışmamızın eksikliklerinin bizden kaynaklandığını itiraf ederken tüm iltifatın onlara ait olduğunu ifade etmeliyim. Biz aşağıda sayacağımız isimler nezdinde çalışmamıza katkı sağlayan tüm değerli insanlara teşekkürü borç biliyoruz.

Öncelikle, yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmayı bir kitap hâline getirmemdeki katkıları için YETKİN YAYINCILIK’a teşekkürlerimi arz ederim. Çalışma alanının dışına çıkmak ve pek çok zahmete katlanmak pahasına beni öğrencisi olarak kabul eden, çalışmamız sürecinde tüm samimiyetiyle bir hocadan çok ağabeylik yapan değerli fikirleriyle hiçbir zaman katkılarını esirgemeyen tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRTAŞ’a; tez jürimde bulunarak değerli fikir ve görüşleriyle çalışmamın gelişmesine katkı sağlayan ve müstakbel pek çok çalışma için bize ilham veren sayın Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal TOPÇU’ya ve sayın Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU’na; çalışmama vakit ayırarak tüm eksiklerimi gidermek için çaba harcayan kıymetli kardeşim Av. Erhan DEMİRCİ’ye ve ağabeylerim Berkant PARLAK’a ile Ömer Faruk BALCI’ya; yine araştırmalarımı yaparken takıldığım her hususta sorularıma usanmadan yanıt veren değerli Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK’a, Dr. Öğr. Üyesi Ersan TÜRKMEN’e, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK’e, Dr. Murat YILMAZ’a ve Arş. Gör. Ünal GENÇTÜRK’E; beni bu zamana kadar daima destekleyen sayın hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN’e, Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL’e, Arş. Gör. Gökhan AVCI’ya, Arş. Gör. Enes YILMAZ’a; yanında avukatlık yaptığım süre zarfında gerek fikirleriyle gerekse araştırma yapma imkânını bana sağlamasıyla hiçbir zaman patronluk yapmayıp her zaman “amca” şefkatiyle bana pek çok katkılar sunan değerli üstadım Av. Hasan Cahit YALÇIN’a ve mesai arkadaşım Cemal ATEŞÇİ’ye; hayatımın her döneminde yanımda olan, felsefî “ıstırapları” birlikte göğüslediğimiz dosttan öte kardeş olarak gönlümün en müstesna yerini işgal eden anaokulu arkadaşlarım Ogün Ali BULUT’a, Burak KÖSE’ye; hoş sohbetleriyle daima yanlarında huzur bulduğum tüm değerli arkadaşlarıma ve hususiyetle “Efendiler”e ve “Yüzük Ailesi”ne; bu çalışmayı kaleme alabilecek ve savunabilecek şekilde yetişmemde en büyük katkı sahiplerinden olan, hayatım boyunca arkadaşlıklarına ve şahsiyetlerine özendiğim, beyfendilikleriyle bana her zaman rol model olan ancak çalışmamı tamamladığımı göremeden aramızdan ayrılan dedem Okyar MUTAFOĞLU’na ve kıymetli arkadaşı canım eniştem Tandoğan BERTAN’a; her daim sevgisiyle bize güç veren, maddî ve manevî sayısız iyilikleriyle hayatımızı güzelleştiren değerli halam Yıldız BERTAN’a ve onlar nezdinde tüm aileme; hayatını bize vakfeden, her türlü imkâna ulaşmamız için elinden gelen bütün fedakârlığı yapan kıymetli babama, türlü huysuzluklarımıza sabırla katlanıp bize en ideal çalışma ortamını sağlayan biricik anneme, en yakın arkadaşlarımdan ve yardımcılarımdan biri olan canım kardeşime teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Tüm bunlardan sonra teşekkürün en büyüğü yıllardır kahrımı çeken, zor zamanlarımda en yakın sırdaşım, güzel günlerde en iyi yoldaşım olan, bana varlığıyla daima huzur ve anlam veren, en büyük destekçim, dayancım, değerli eşim Rübeysa’yadır. O olmasaydı bu çalışma var olamazdı.

İyi ki varsınız!

Agtaş, Özkan (2013), Ceza ve Adalet, 1. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.

Aktaş, Sururi (2009), "Cezalandırmanın Amacı Üzerine", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 1-25.

Altındağ, Makbule Betül (2019), Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ancel, Marc (1972), "Toplumsal Savunma Nedir", (Çev. Köksal Bayraktar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 37(1-4), 71-85.

Ancel, Marc (1993), "Toplumsal Savunma", (Çev. Sami Selçuk), Yargıtay Dergisi, 19(1-2), 325-345.

Arnold, Jörg (2008), "Beş Tezde Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Süreçleri", (Çev. İlker Tepe), Yener Ünver (Ed.), Terör ve Düşman Ceza Hukuku, 1. Baskı içinde (527-552), Seçkin Yayınları, Ankara.

Artuk, Mehmet Emin vd. (2009), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Aydın, Devrim (2006), "Suça Teşebbüs", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 55(1), 85-113.

Aydın, Mehmet Âkif (2014), Türk Hukuk Tarihi, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Aydın, Murat (2013), "İşlenemez Suç", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 77-104.

Aydoğdu, Ömer (2019), Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bacaksız, Pınar (2015), "Cezalandırma ve Topluma Yeniden Kazandırma", Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakan Pekcanıtez'e Armağan, 16(Özel Sayı), 4917-4941.

Beccaria, Cesare (2018), Suçlar ve Cezalar Hakkında, (Çev. Sami Selçuk), 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

Bekri, Muhammet Nedim (2010), Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve İlkenin Türk Hukukundaki Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bostancı, Gülşah (2007), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta Ve Cezada Kanunilik İlkesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cevizci, Ahmet (2005), Sözlük, 6. Baskı, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.

Çağıl, Osman Münir (1947), "Filozof Immanuel Kant'ın Sisteminde Ahlak ve Hukuk Felsefesinin Esasları", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 13(3), 1106-1133.

Çakar, Ayşen Seyman (2012), "İnsanlığa Karşı Suçlar", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (103), 169-198.

Çakmakkaya, Eda (2017), "Cezalandırıcı Adalet Anlayışından Onarıcı Adalet Anlayışına: Kuhncu Paradigma Değişiminin Bir Değerlendirmesi", İstanbul Barosu (Ed.), Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar- VIII Sempozyumu, 1. Baskı içinde (73-84), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Çalık, Ethem (2016), "İlkel Topluluktan Modern Topluma Geçiş Sürecinde Ceza-Adalet İlişkisi", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 111-130.

Çataloluk, Gökçe (2019), "Kant Düşüncesinde Hukukun Sınır Hatları", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(10), 202-209.

Çelik, Orhan (2014), Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Sebepler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çetintürk, Ekrem (2017), Onarıcı Adalet ve Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Çiftçioğlu, Cengiz Topel (2013), "Türk Ceza Kanunu'nda Taksir", Ankara Barosu Dergisi, (3), 317-338.

Dannecker, Gerhard (2006), "Ceza Hukukunun Avrupa Kültürüne Katkısı", (Çev. Pınar Bacaksız), Yener Ünver (Ed.), Suç Politikası, 1. Baskı içinde (353-374), Seçkin Yayınları, Ankara.

Darende, M. İhsan (2009), "Ceza Felsefesi Açısından Ceza Sorumluluğu", Kastamonu Barosu Dergisi,? (?),? .

De Vabres, H. De Donnedieu (1942), "Nasyonal-Sosyalist Ceza Hukukunun Kaynakları Ve Cezalandırmada Kast Ve İradeyi Esas Alan Nasyonal-Sosyalist Ceza Hukuku", (Çev. Sulhi Dönmezer, Naci Şensoy), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 8(3-4), 574-597.

Demirbaş, Timur (2001), "Cezaevlerinde Yeniden Sosyalleştirme (Treatman) Sorunları",?  (Ed.), İnfaz Hukukunun Sorunları, 1. Baskı içinde (133-161), Goethe - Institut ve Başkent Üniversitesi Yayını, Ankara.

Demirbaş, Timur (2019), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Demirbaş, Timur (2020), İnfaz Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Demirci, Bahar (2011), Türk Ceza Hukuku'nda Taksirden Doğan Sorumluluk, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirel, Hakkı (1955), "Ceza Hukuku'nda Bilmeme ve Hata", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(3), 100-110.

Demirel, Muhammed (2017), Suça İştirakte Bağlılık Kuralı, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Demirtaş, Soner (2019), "Türk Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma ve Ceza Vermekten Kaçınma Eğilimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(2), 491-515.

Derreux, M. G. (1945), "Kanunu Bilmemek Özür Sayılmaz Kaidesi Hakkında Bazı Düşünceler", (Çev. Jale Güral), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(4), 197-258.

Dilberoğlu, A. Vedat (2016), "Cezalar ve Güvenlik Tedbirlerinin Amacı ve Niteliği", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 1517-1544.

Doğan, Koray (2010), Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç (2015), Suç ve Ceza, (Çev. Ergin Altay), 2. Baskı, İletişim, İstanbul.

Dönmezer, Sulhi ve Erman, Sahir (1973), Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku Genel Kısım, 1. Cilt, 5. Baskı, Sulhi Garan Matbaası Vârisleri Koll. Şti., İstanbul.

Dursun, Selam ve Bozbayındır, Ali Emrah (2015), "Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi=(The Problem Of Unknown Justıfıcatıon In Crımınal Law)", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 73(1), 63-90.

Engels, Friedrich (2009), "Bütün Önemli Tarihsel Olayların İlk Nedenini Ekonomik Gelişmede, Sınıf Savaşımında Arayan Tarihsel Materyalizm", (Çev. Yurdakul Fincancı?), Yurdakul Fincancı? (Ed.), Felsefe Metinleri, 2. Baskı içinde (239-246), Sol Yayınları, Ankara.

Engels, Friedrich (2009), "İnsanlar Kendi Tarihlerini Kendileri Yaparlar, Ama…", (Çev. Yurdakul Fincancı?), Yurdakul Fincancı? (Ed.), Felsefe Metinleri, 2. Baskı içinde (250-253), Sol Yayınları, Ankara.

Erem, Faruk (1976), Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1. Cilt, 11. Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara.

Erem, Faruk (1995), "Psikanalizm Açısından Ceza Hukuku", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 44(1), 479-488.

Erman, Sahir (1948), "Ceza Hukuku'nda Hukukî Bilmeme ve Yanılma", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 12(2-3), 509-536.

Eskici, Beyza (2016), Cesare Beccaria'nın Suç ve Ceza Felsefesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fontana, Alan F. ve Noel, Barbara (1973), "Moral Reasoning in the Universty", Journal of Personality and Social Psychology, 27(3), 419-429.

Foucault, Michel (2019), Hapishanenin Doğuşu, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), 8. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

Freud, Sigmund (2017), Totem ve Tabu, (Çev. Kâmuran Şipal), 4. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

Gökberk, Macit (2011), Felsefe Tarihi, 22. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Gökcen, Ahmet (1999), "Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Amacı ve İnfazı Sistemleri", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 205-215.

Göktürk, Neslihan (2014), "Türk Hukuku'nda Suçların İçtimaı", Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 2(1-2), 31-59.

Gözler, Kemal (2008), "Tabii Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı", Muhafazakar Düşünce Dergisi, 4(15), 77-90.

Gurvitch, George (1945), "Tabii Hukuk mu, Yoksa Sezgiye Dayanan Müsbet Hukuk mu?", (Çev. Hâmide Uzbark), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(4), 156-196.

Güneş, Fatih (2017), Kant'ın Ahlak ve Hukuk Felsefesi Çerçevesinde Cezanın Amacı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Günther, Klaus (2001), "Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi",?  (Ed.), İnfaz Hukukunun Sorunları, 1. Baskı içinde (55-71), Goethe - Institut ve Başkent Üniversitesi Yayını, Ankara.

Gürgey, Fatma İrem Çağlar (2014), "Feminist Hukuk Teorisi", Hukuk Kuramı, 1(5), 28-44.

Güriz, Adnan (2018), Hukuk Felsefesi, 13. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Güven, Mustafa (1993), "Nasıl Bir İnfaz Sistemi", Yargıtay Dergisi, 19(1-2), 56-70.

Hafızoğulları, Zeki ve Güngör, Devrim (2007), "Türk Ceza Hukuku'nda Suçların Tasnifi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 20(69), 21-50.

Hakeri, Hakan (2019), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Hegel, George W. F. (2015), Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çev. Cenap Karakaya), 1. Baskı, Sümer Yayıncılık, İstanbul.

Heistermann, Walter (1968), "Kant'ın Felsefesinde İnsanın Yeri", (Çev. Takiyüddin Mengüşoğlu), Felsefe Arkivi, (16), 49-62.

Helper, Altar (2014), "Feminizm ve Hukuk", Hukuk Kuramı, 1(5), 11-27.

Honig, Richard (1936), "Ceza Gayeleri Nazariyesinin Tarihine Dair", (Çev. M. Yavuz Abadan), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2(), 413-426.

Honig, Richard (1937), "Hukuk İdesinin Müspet Hukuk İçin Ehemmiyeti", (Çev. M. Yavuz Abadan), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 3(10), 161-176.

Huberman, Leo (2014), Sosyalizmin Alfabesi, (Çev. Alaattin Bilgin), 22. Baskı, Sol Yayınları, Ankara.

Ilting, Karl-Heinz (2013), "Hegel'in Devlet Kavramı ve Marks'ın Erken Dönemindeki Eleştirisi", (Çev.?), G. Ateşoğlu (Ed.), Hegel, Alman İdealizmi II, 1. Baskı içinde (425-456), Doğu Batı Yayınları, Ankara.

Ingram, David Bruce (2019), Hukuk Felsefesi, (Çev. Ezgi Su Dağabak), 1. Baskı, Fol Kitap, Ankara.

Işıktaç, Yasemin (2013), "Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1), 526-638.

Işıktaç, Yasemin (2018), Hukuk Felsefesi, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Işıktaç, Yasemin ve Koloş, Umut (2017), Hukuk Sosyolojisi, 2. Baskı, İstanbul Bilgü Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

İçel, Kayıhan (2007), "Ceza Hukuku'nda Temel Kusurluluk Şekli 'Kast'", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 61-71.

İçel, Kayıhan (2016), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Jakobs, Günther (2008), "Düşman Ceza Hukuku? - Hukukiliğin Şartlarına Dair Bir İnceleme", (Çev. M. Cemil Ozansü), Yener Ünver (Ed.), Terör ve Düşman Ceza Hukuku, 1. Baskı İçinde (507-526), Seçkin Yayınları, Ankara.

Jakobs, Günther (2008), "Yurttaş Ceza Hukuku ve Düşman Ceza Hukuku", (Çev. M. Cemil Ozansü), Yener Ünver (Ed.), Terör ve Düşman Ceza Hukuku, 1. Baskı İçinde (489-506), Seçkin Yayınları, Ankara.

Kabadayı, Talip (2012), "Dünya Problemleri Karşısında Hukuk Felsefesi", Hayrettin Ökçesiz (Ed.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Adnan Güriz Anısına, 1. Baskı içinde (57-59), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Kahveci, Nuri (2003), "Hukuk Açısından Ceza Vermenin Teleolojik Yorumu", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2), 21-36.

Kant, Immanuel (2012), Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din, (Çev. Suat Başar Çağlan), 3. Baskı, Literatürk Yayınları, Konya.

Kant, Immanuel (2014), Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev. Oruç Aruoba), 5. Baskı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara.

Karakaş Doğan, Fatma (2009), Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karakaş Doğan, Fatma (2011), "Türk Ceza Hukukunda Cezaların İçtimaı Kurumunun Düzenlenmesi Gerektiği Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, (3), 86-104.

Karakehya, Hakan ve Usluadam, Asena Kamer (2015), "Türk Ceza Hukuku Öğretisinde Suçun Manevi Unsuru Bağlamında Suç Genel Teorisine İlişkin Görüşler", Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 3(2), 1-24.

Karakoç, Yusuf (2019), "Hukukun Adaleti: Hakkaniyet", Saim Üye (Ed.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 28. Kitap, 1. Baskı içinde (251-260), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Keyman, Selahattin (1978), "Hukukî Pozitivizm", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-55.

Keyman, Selahattin (1998), "Tabii Hukuk Doktrininin Epistemolojik Tahlili", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 47(1), 17-36.

Koca, Mahmut ve Üzülmez, İbrahim (2018), Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Koparan, M. Reşat (2006), "TCK Genel Hükümler Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Sebepler", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (64), 337-367.

Kuçlu, Erhan (2012), "Evrensel Hukukun Aporia'sı Kan Davası Problemi", Hayrettin Ökçesiz (Ed.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Adnan Güriz Anısına, 1. Baskı içinde (137-140), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Kunter, Nurullah (1947), "Suç Ortaklığında Sorum ve Ceza", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 13(1), 63-94.

Kutlu, Mustafa Talat (2012), "Hukuksal Romantizm", Hayrettin Ökçesiz (Ed.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Adnan Güriz Anısına, 1. Baskı içinde (141-151), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Küçüktaşdemir, Özgür (2014), "Aydınlanma ve Ceza Hukuku", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 27(113), 57-98.

Locke, John (2016), Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (Çev. Fahri Bakırcı), 3. Baskı, Eksi Kitaplar Yayınevi, Ankara.

Marks, Karl (2009), "İnsanlık Kendi Önüne Ancak Çözüme Bağlayabileceği Sorunları Koyar", (Çev. Sevim Belli), Sevim Belli (Ed.), Felsefe Metinleri, 2. Baskı içinde (128-133), Sol Yayınları, Ankara.

Marks, Karl (2009), "Ölümsüz İlkeler ve Kendi Dramlarının Hem Yazarları Hem Oyuncuları Olarak İnsanlar", (Çev. Ahmet Kardam), Ahmet Kardam (Ed.), Felsefe Metinleri, 2. Baskı içinde (103-104), Sol Yayınları, Ankara.

Meraklı, Serkan (2020), Ceza Hukukunda Kusur, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Nişanyan, Sevan (2012), Sözlerin Soyağacı, 3. Baskı, Everest Yayınları, İstanbul.

Nuhoğlu, Ayşe (2013), "Sünnet ve Ceza Hukuku", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 211-220.

Nutku, Uluğ (2008), "Bilincin Üç "Şimdi"si", Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 5(), 1-5.

Ozansü, Mehmet Cemil (2007), Ceza Hukukundda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öktem, Niyazi (1978), "Hukuksal Pozitivizm Akımı", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.

Önder, Ayhan (1991), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Özbek, Veli Özer (2010), TCK'nın Anlamı, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Özbek, Veli Özer (2018), İnfaz Hukuku, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Özbek, Veli Özer vd. (2019), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Özgenç, İzzet (2020), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Özkan, Sezal Çınar (2017), "Pragmatizm Hukuka Ne Önerebilir", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 312-331.

Öztürk, Bahri ve Erdem, Mustafa Ruhan (2019), Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 18. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Pascal, Blaise (1944), Düşünceler, (Çev. Fethi Yücel), 3. Baskı, Marmara Basımevi, İstanbul.

Pinkârd, Terry (2017), Hegel, (Çev. Mehmet Barış Albayrak), 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Platon, - (2013), Sokrates'in Savunması, (Çev. Ari Çokona), 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Rosenau, Henning (2008), "Jakobs’un düşman ceza hukuku Kavramı Hukukun Düşmanı", (Çev. Erhan Temel), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57(4), 391-402.

Sarıcaoğlu, Ercan (?), "Ceazlandırma Amacının Vergi Cezaları Açısından Değerlendirilmesi", Umut.org.tr,? (?),? .

Schopenhauer, Arthur (2013), Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine, (Çev. Ahmet Aydoğan), 3. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

Szobar, Patricia (2002), "Telling Sexual Stories in the Nazi Courts of Law: Race Defilement in Germany, 1933 to 1945", Journal of the History of Sexuality, 11(1/2), 131-163.

Şahin, Adil (2014), Özgürlük Versüs İktidar, 1. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Şanlı, Denizer (2019), Düşman Ceza Hukuku -Kaynaklar, Kurumsal Çerçeve, Eleştiriler-, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şanlı, İrem (2019), "Marksist Ceza Adaleti Eleştirisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(2), 2097-2109.

Şensoy, Pirali Çağrı (2021), “Arthur Schopenhauer’ın Hukuk ve Ceza Adaleti Anlayışı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1), 271-286.

Taner, Tahir (1953), Ceza Hukuku Umumî Kısım, 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayımları, İstanbul.

Teymiyye, İbn-i (1999), Siyaset, es-Siyasetü'ş Şeriyye, (Çev. Vecdi Akyüz), 2. Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul.

Tiftik, Mustafa ve Abdulhakimoğulları, Erdal (2013), Temel Hukuk Bilgisi, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Tosun Yılmaz, İrem (2011), Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Kavramı ve Bununla İlgili TCK Hükümlerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü.

Tosun, Öztekin (1982), Suç Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ar-Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Tozman, Önder (2008), Suça Teşebbüs, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Turhan, Mehmet (2019), "Hans Kelsen'e Göre Adalet", Saim Üye (Ed.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 28. Kitap, 1. Baskı içinde (328-356), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Turinay, Faruk Yasin (2013), Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibinin Anayasal Temelleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tümerken Somay (1983), "Klasik, Pozitivist Okullarda ve Toplumsal Savunma Hareketinde Ceza Sorumluluğunun Esası", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 48(1-4), 51-71.

Türk Dil Kurumu (2012), Yazım Kılavuzu, 27. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Uyanık, Mehmet Zeki (2017), İslâm Hukukunda Hapis Cezası ve Hapishane, 1. Baskı, Hikmetevi Yayınları, İstanbul.

Uzun, Ertuğrul (2018), "Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak", Hukuk Kuramı, 5(3), 89-98.

Yarsuvat, Duygu (1966), "Ceza ve Yeni İçtimai Müdafaa Doktrini", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 32(1), 79-100.

Yaşar, Osman vd. (2014), Yorumlu - Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.

Yerdelen, Erdal (2013), "Hukukî Açıdan Sünnet", Tıp Hukuku Dergisi, 2(3), 43-74.

Yıldız, Mehmet Emre (2019), Ceza Hukukunda Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, Ejder (2011), Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Yılmaz, Zahit (2018), Türk Ceza Hukukunda İştirakin Bir Türü Olarak Dolaylı Faillik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yücel, Mustafa T. (2001), "Ceza İnfaz Kurumlarında Tehlikeli Suçların Treatmanı",?  (Ed.), İnfaz Hukukunun Sorunları, 1. Baskı içinde (214-236), Goethe - Institut ve Başkent Üniversitesi Yayını, Ankara.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar