Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Suat ÇALIŞKAN - Ali GÜREL
ISBN: 9786257088688
114,30 TL 127,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Suat ÇALIŞKAN, Ali GÜREL
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Dr. Suat ÇALIŞKAN, Ali GÜREL

2020/07 1. Baskı, 484 Sayfa

ISBN 978-625-708-868-8

14.4.2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler sonucunda, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin uygulamalar kısmen farklı hale gelmiştir.

Bu çalışma, 7242 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler de dahil olmak üzere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin infaz rejimini konu almaktadır.

Bilindiği üzere İnfaz hukukunda genel olarak infaz süreci üç aşamadan ibarettir. Bu aşamalar şunlardır:

(1) Kapalı ceza infaz kurumunda geçirilen süre,

(2) Açık ceza infaz kurumunda geçirilen süre,

(3) Şartla tahliye tarihi ile bihakkın tahliye tarihi arasındaki süre.

Bu çalışmamızda genel olarak cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin yukarıda belirtilen üç aşama inceleme konusu yapılmış, tutuklu ve hükümlü hakları ile yükümlülükleri kapsam dışı bırakılmıştır.

Başka bir söylemle ceza infaz kurumu içindeki yaşam alanı ile ilgili hak ve yükümlülüklere değinilmemiştir. Sadece infaz yöntemleri, infaza ilişkin kavramlar, infaza dair sorunlu alanlar ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlar, 7242 sayılı Kanun ile getirilen değişikler ışığında değerlendirilmiştir.

Bundan başka 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan hapis cezası dışındaki tüm infazı gereken ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallara kitap kapsamında yer verilmiştir.


Sunuş 5

İçindekiler 7

Kısaltmalar 37

 

Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

 

Giriş 39

1 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun'un Kapsamı ve Amacı  45

2 İnfazda Temel İlkeler 46

21 Ayrımcılık Yapılmaması İlkesi 46

22 Cezanın İnsan Onuruna Yakışır Şekilde İnfaz Edilmesi

İlkesi  46

3 İnfazda Temel Amaç 47

4 İnfazın Koşulu Açısından Hükümlerin Kesinleşmesi  48

5 Cezaların İnfazının Yerine Getirilmesinin İzlenmesi ve

Denetlenmesi 49

6 Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 51

61 Düzen, Güvenlik ve Disiplin İlkesi  51

62 İnsan Onuruna Saygının Korunması İlkesi 51

63 Cezanın İnfazında Hükümlünün İyileştirilmesi İlkesi  51

64 Kişilikle Orantılı Bireyselleştirilmiş İnfaz Yöntemleri

Kullanılması İlkesi  51

65 Cezanın İnfazında Adalet Esaslarına Uygun Hareket

Edilmesi İlkesi  52

66 Hükümlülerin Yaşam Hakları İle Beden ve Ruh

Bütünlüklerinin Korunması İlkesi  52

67 İnfaz İle İlgili Kural ve İlkelere Uyma İlkesi 52

 

İçindekiler

 

8

68 Disiplin Cezası Uygulanma İlkesi 52

69 İlkelerin Uygulanması ve Amacı 52

610 Örnek Olaylar 53

6101 Ziyaretçi Listesinde Değişiklik Yapılmasının Zorunlu

Hal Kapsamında Kalması  53

6102 Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumunda İntihar Etmesi  57

7 Hapis Cezasına İlişkin İlamın İnfaz Amacıyla İnfaz Savcılığına

Gönderilmesi ve Yapılacak İşlemler 59

71 İlamın İnfaz Savcılığına Gönderilmesi 59

72 İlamda Gösterilmesi Gereken Hususlar  59

73 İlamın Kaydedilmesi ve Yapılacak İşlemler 60

74 Süre Belgesinin Düzenlenmesi  60

8 İnfaz Hukukunda Yakalama Emri  62

81 Genel Açıklamalar 62

82 Yakalama Çıkarılması Koşulları 62

83 Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazı  63

84 Yakalama Emri Çıkarma Yetkisi 64

85 Yakalama Emrinin Yerine Getirilmesi Açısından Arama

Kararı Verilmesi  64

86 Yakalama Emirlerinin Hukuka Uygunluğu 65

9 Çağrı Kâğıdının Çıkarılması 66

10 Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri  67

101 Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  67

102 Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 67

103 Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 69

104 Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  70

105 Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  70

 

İçindekiler

 

9

106 Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 71

11 Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  72

12 Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 75

13 Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması 78

14 Hükümlülerin Gruplandırılması 82

141 Kuruma Yerleştirme İlkeleri 83

15 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 84

151 Genel Açıklamalar  84

152 Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İnfaz İşlemleri 85

1521 Deftere Kayıt 86

1522 Müddetnamenin Düzenlenmesi  86

1523 Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında

İnfazın Yerine Getirilmesi 87

1524 Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması 87

1525 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli  88

1526 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazında

Koşullu Salıverilme  88

1527 Birden Fazla Cezanın Bulunması Halinde Koşullu

Salıverilme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi

Gereken Süreler:  89

1528 Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek

veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen

Suçtan Dolayı Mahkûmiyet Hâli 89

1529 Denetim Süresi ve Koşullu Salıverilme Kararının

Geri Alınması 90

15210 Koşullu Salıverilme Hükümlerinin

Uygulanmayacağı Suçlar 91

15211 Mükerrirlere ve Bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz

Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 91

 

İçindekiler

 

10

152111 Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilmeden

Yararlanılabilme Koşulu  91

 

15212 Koşullu Salıverilme Hükümlerinden

Yararlanamama Hali  93

153 Telefonla Görüşme Hakkı  93

154 Açık Kuruma Ayrılma Yasağı  93

155 Yargıtay Uygulaması 93

1551 Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi 93

1552 Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli

Serbestlik Tedbirinin Hangi Cezalarda ve Ne

Şekilde Uygulanacağına İlişkin İlkeler 94

1553 4616 Sayılı Yasanın Uygulanma Olanağı  95

1554 01062005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar 95

1555 Cezaların İnfaz Sırasına Konulması 96

1556 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Uygulamasında

Hücre Süresinin Belirlenmesine İlişkin Kurallar 97

1557 Tekerrür Nedeni İle Koşullu Salıverilme Süresine

Eklenecek Miktar 98

16 Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 101

161 Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında

Cezanın İnfazı 101

162 Diğer Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme  102

163 Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  102

164 Koşullu Salıverilme  103

165 Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek veya

Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı

Mahkûmiyet Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri 104

166 Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri 105

167 Çocuğa Karşı İşlenen Bir Suçtan Dolayı Müebbet Hapis

Cezasına Mahkûmiyet Hâlinde Koşullu Salıverilme  105

 

İçindekiler

 

11

168 Koşullu Salıverilme Hükümlerinden Yararlanılamayacak

Hal  105

17 Süreli Hapis Cezasının İnfazı 106

171 Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz

Amacıyla Bulunan Kısa Süreli Hapis Cezası

Hükümlüleri 106

172 İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olan

Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  107

173 Koşullu Salıverilme  107

174 Tekerrür Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri  112

18 Kısa Süreli Hapis Cezasının Çevrildiği Seçenek

Yaptırımların İnfazı 114

181 Genel Açıklamalar  116

182 Adli Para Cezası Kavramının Tanımı 117

183 Adli Para Cezasını Belirleme Aşamaları  117

184 İlamın İnfaz İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Verilmesi 118

185 İlamın Savcı Tarafından Denetlenmesi ve Kayıt 118

186 Adlî Para Cezasının Otuz Gün İçinde Ödenmesi İçin

Tebligat Çıkarılması 118

1861 Hükümde Gösterilen Adrese Tebligat Yapılma

Zorunluluğu 118

187 Adli Para Cezasının Ödenmemesi Hali 119

1871 Hükümlünün Adli Para Cezasının Hapis Cezasına

Çevrilmesi ve Kamuya Yararlı Bir İşte

Çalıştırılmasına Karar Verilmesi  119

18711 Günlük Çalışma Süresi 119

188 Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adlî Para Cezasının

Ödenmemesi Hâli  119

1881 Hapis Cezasına Çevirme Yasağı 119

1882 İlamın Mahallin En Büyük Mal Memuruna Verilmesi 121

 

İçindekiler

 

12

1883 Hapse Çevirme Yasağının İnfaz Savcılığınca Görev

Gereği Gözetilmesi  121

189 Çevrilen Hapis Cezasının Üst Sınırı (3 ve 5 Yıl)  122

1810 Hapis Cezasına Çevirme İşlemlerinde Gün Karşılığı

Olarak Miktarın Belirlenmesine İlişkin Esaslar 122

18101 Özel Yasa İle İlgili Suçlar  122

18102 5237 Sayılı TCK’de Yer Alan Suçlar  123

181021 Lehe Kanun Uygulamaları  123

1811 Hükümde, Adli Para Cezasının Takside Bağlanmamış

Olması Halinde Taksitlendirme  124

18111 Biri Peşin İki Eşit Taksit Olmak Üzere 3 Zamanlı

Ödeme İmkânı  124

18112 Taksitin Süresinde Ödenmemesi Halinde Para

Cezasının Kalan Kısmının Hapse Çevrilmesi 124

18113 Hükümlünün Hapis Yattığı Günlerin Dışındaki

Günlere Karşılık Gelen Parayı Ödemesi

Durumunda Cezaevinden Çıkartılması  124

1812 Hükümde Adli Para Cezasının Takside Bağlanmış

Olması 124

18121 Otuz Gün İçinde İlk Taksitin ve Diğer Taksitlerinde

Vadesinde Ödenmiş Olması Gerekir 125

18122 Para Cezasının Hapse Çevrilerek İnfaz Edilmesi

Halinde Kalan Paranın Ödenmesi 125

18123 Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Halinde

Erteleme ve Koşullu Salıverilmeye İlişkin

Kuralların Uygulanmaması 125

18124 Mal Memuruna Gönderme Tarihi Esas Alınarak

İnfaz Defterindeki Kaydın Kapatılması ve

Mahkemesine Bildirilmesi 126

 

İçindekiler

 

13

1813 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanuna Göre Kalan Adli Para Cezası Tahsil Edilmesi

Hali 126

1814 Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Verilen Adli Para

Cezalarının Tahsili  128

18141 Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Hükmedilen Adlî

Para Cezasının İnfazı  131

1815 Adli Para Cezası Hapse Çevrilenlerin Cezalarının İnfaz

Edileceği Kurum 133

1816 Sonuç ve Değerlendirme  133

19 Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi

Yaptırımının İnfazı  136

191 Tazminat Türünden Para Cezaları 136

1911 Kavram Tanımı  136

1912 Tazmini Para Cezalarının Özellikleri 137

192 Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi

Yaptırımının İnfazı  139

1921 Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın

Giderilmesi Türleri 139

1922 İnfaz İşlemleri  140

193 Yargıtay Uygulaması 140

1931 İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Karar

Verilmemesi Zorunluluğu  140

1932 Etkin Pişmanlık Halleri 141

1933 Tazmini Nitelikteki Para Cezasının Tekerrüre Esas

Alınamaması 143

1934 Tazmin Edilmesine Karar Verilen Zarar Miktarının

Belirtilmemesi  144

1935 Suç Eşyası, Suçta Kullanılan Araç, Nispi Karar ve

İlam Harcı İle İlgili Karar Verilmesi Zorunluluğu  145

 

İçindekiler

 

14

1936 Tazmini Para Cezalarında Taksitlendirme Yasağı  145

1937 Tazmini Nitelikte Adli Para Cezası ve Nispi Harç

İlişkisi  145

1938 Tazmini Nitelikte Adli Para Cezası ve Vekâlet Ücreti

İlişkisi  146

 

20 Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ve Bu

Yaptırımların Yerine Getirilmesi  147

201 Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 147

202 Eğitim Kurumuna Devam Etme 148

2021 Yargıtay Uygulaması 149

20211 Seçenek Yaptırımın İşlenen Suçla Bağlantılı

Olması Kuralı  149

20212 Seçenek Yaptırımın Uygulanma Şartlarının

Varlığının Araştırılması Kuralı  150

20213 Seçenek Yaptırımlar ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Rejiminin Uygulanması 150

20214 Çocukların Tedbire Uymaması  150

20215 İnfaz Yetkisini Kısıtlar Şekilde Seçenek

Yaptırıma Hükmedilememesi Şartı 150

20216 Yaptırımın Uygulanma Süresinin Açıkça

Belirtilmesi Zorunluluğu  151

20217 Bir Meslek ve Sanata Sahip Olanlar Hakkında

Uygulanmama Kuralı 151

20218 Tedbirin İnfazına İlişkin Kararın İtiraza Tabi

Olması Kuralı  152

 

203 Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri

Yapmaktan Yasaklanma 152

2031 Yargıtay Uygulaması 152

20311 İnfaz Kabiliyeti Olmayacak Şekilde Karar

Verilememesi  152

 

İçindekiler

 

15

20312 Seçenek Yaptırımın Eylemle Bağlantılı Olma

Zorunluluğu  153

203121 “Bir Katına” İbaresinin Ceza Miktarı Kadar

Süre Olması 153

 

203122 Seçenek Yaptırımların Temel Hak ve

 

Özgürlüklerin Özüne Dokunmaması İlkesi  154

20313 Seçenek Yaptırımın İnfaz Kabiliyeti Olması

Zorunluluğu  154

204 Sürücü ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir

Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  154

2041 Yargıtay Uygulaması  155

20411 Atılı Suçun Ehliyet veya Ruhsatla veya Meslek

ve Sanatın İcrasıyla Bağlantılı Olması

Zorunluluğu  155

204111 Ehliyet Ve Ruhsat Bir Meslek ve Sanatı

Yapmaya Yetki Veren Belge Niteliğinde

Olması  156

205 Kamu Hizmeti Cezası  157

2051 Yargıtay Uygulaması  158

20511 Sanığın Kamuya Yararlı İşte Çalışmayı Kabul

Etmemesi  158

20512 Sanığın Tekerrüre Esas Sabıkasının Olması 158

20513 Ücret Ödemeksizin Çalışmanın Kararda

Gösterilmesi  158

20514 İnfaz Yetkisini Kısıtlar Şekilde Karar

Verilmemesi Zorunluluğu  159

20515 Kararda Sürenin Açık Şekilde Belirtilme

Zorunluluğu  159

21 Disiplin Hapsi İle Tazyik Hapsi İlamlarının İnfazı 160

211 Eski Uygulama 160

 

İçindekiler

 

16

212 İlgili Mevzuat Hükümleri  161

213 Disiplin Hapsi Kararlarının İnfazı 162

214 Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı 162

215 Ayrı Kayıt Tutulması Esası 163

216 Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfaza İlişkin

Özellikleri  163

217 Disiplin Hapsi  164

2171 Tanım 164

2172 Disiplin Hapsinin Özellikleri 164

2173 Disiplin Hapsinin Niteliği 165

218 Tazyik Hapsi  165

2181 Tanım 165

2182 Tazyik Hapsinin Özellikleri  166

2183 Tazyik Hapsinin Niteliği 167

219 Disiplin Hapsi İle Tazyik Hapsi Arasındaki Farklar 167

2110 Sonuç ve Değerlendirme 173

22 Özel İnfaz Usulleri  175

221 Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz  175

222 Konutta İnfaz 176

2221 Konutta İnfaz Yönteminin Koşulları 176

223 Özel İnfaz Usullerinin Uygulanma Özellikleri 178

2231 Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanmasının

Mümkün Olması 178

2232 Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın

İnfazına Dair Hükümlerin Uygulanamaması 178

2233 İnfaz Başladıktan Sonra Karar Verilebilme İmkânı 178

2234 Özel İnfaz Usulüne Son Verilmesi Hali  178

 

İçindekiler

 

17

2235 Özel İnfaz Usulüne Karar Vermede Yetkili Makam

ve Bu Usule İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak

Yasa Yolu  179

2236 Özel İnfaz Usulünün Uygulanmasının Yasak Olduğu

Haller  179

2237 Yönetmelik Hükümleri 180

224 Hapis Cezasının Konutta İnfazı İle İlgili Denetimli

Serbestlik Müdürlüğü’nün Yaptığı İşlemler ve İnfaz

Özellikleri 181

2241 Konut Kavramının Kapsamı 181

2242 Evden Ayrılma Koşulları  182

2243 Konutta İnceleme 182

2244 Hükümlünün Uyması Gereken Kuralların

Belirlenmesi  182

2245 Konutta İnfazın Ne Şekilde Yerine Getirileceği ve

Uyulması Gereken Kuralların Hükümlüye Tebliği  182

2246 Hükümlüyle İletişim Sağlanacak Araçlar Tespit

Edilmesi  182

2247 Öngörülemeyen Nedenlerden Dolayı Konuttan

Ayrılma  183

2248 Zaruret Nedeniyle Konutun Terk Edilmesi  183

2249 Hükümlünün Kontrolü  183

22410 Konutu Değiştirme Talebi  183

22411 Konuttan Ayrılma ve Dönmeme İhlali Ve Dosyanın

Kapatılması 183

22412 İnfazın Başlama Anı (Planın Hükümlüye

Tebliğinden On Gün Sonra) 183

22413 Elektronik Kelepçe Kullanılabilmesi  184

225 Yargıtay Uygulaması 184

 

İçindekiler

 

18

2251 Konutta İnfaz İçin Cezaların Toplanmasına Dair

Sorun  184

2252 Özel İnfaz Usulünün Zorunluluklarına, Geçerli Bir

Mazeret Olmaksızın Uyulmaması Halinin

Yaptırımına İlişkin Sorun 185

2253 Hükümlünün Lehine Olan Uygulamaların

Gözetilmesi  186

2254 Konutta İnfaz Kararının İnfaz Aşamasında Verilmesi

Zorunluluğu 187

2255 Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin İnfazında Konutta

İnfaz Usulünün Uygulanıp Uygulanamayacağı

Sorunu  187

2256 Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasının

Konutta İnfazının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 188

23 Koşullu Salıverilme  191

231 Tanım 191

232 Koşullu Salıverilme Kurumunun Hukuki Niteliği  191

233 Koşullu Salıverilme Kurumunun Amaçları 192

234 Koşullu Salıverilmenin Şartları  192

2341 Hükümlünün İyi Halli Olması 193

23411 Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Hâlin

Belirlenmesi  193

2342 Koşullu Salıverilmede Kurumda Geçmesi Gereken

Süre Şartı 196

23421 Genel Kural 196

23422 Bazı Suçlar ve Çocuklar Açısından Belirlenmiş

Koşullu Salıverilme Süreleri 197

234221 Yetişkinler Açısından 197

234222 Çocuklar Açısından  198

 

İçindekiler

 

19

 

2343 Birden Fazla Ceza Halinde Koşullu Salıverilme

Süreleri  199

2344 Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Süreleri  200

23441 Örgütlü Suçlardan Birden Fazla Mahkûmiyet

Halinde Koşullu Salıverilme Süreleri 201

2345 2862014 Tarihinden Önce İşlenmiş Olan Bazı

Suçlarda Koşullu Salıverilme Süresi 202

235 Koşullu Salıverilme Uygulamasının Özellikleri  203

2351 15 Yaşından Küçük Çocukların İnfaz Kurumunda

Geçirdikleri Süreler  203

2352 Denetim Süresi  203

2353 Koşullu Salıverilme Kararını Vermeye Yetkili Makam 204

2354 Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 205

2355 Denetim Süresinin Yükümlülüklere Uygun ve İyi

Hâlli Olarak Geçirilmesi  206

2356 Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanmayacak

Suç ve Ceza Türleri  206

2357 Hükümlü Salıverilme Defteri  206

2358 Eşya ve Paranın Geri Verilmesi 207

2359 Salıverilmenin Kaydı 207

23510 Salıverilecek Hasta Hükümlüler 207

23511 Salıverilme Sırasında Alınacak Tedbirler 208

236 Koşullu Salıverilen Hükümlülerin Takip İşlemleri  208

237 Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç

ve Ceza Türleri  209

24 Mükerrirlere ve Bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz Rejimi ve

Denetimli Serbestlik Tedbiri 211

241 Tekerrür Dolayısıyla Kişinin Cezasında Artırma Yapan

Sistemin Terk Edilmesi  211

 

İçindekiler

 

20

242 Önceki Mahkûmiyetin İnfaz Edilmiş Olması Şartı 212

243 Hagb Kararının Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyet Hükmü

Niteliğinde Olmaması 213

244 Tekerrür İle İlgili Genel Açıklamalar  214

245 Tekerrürün Şartları 216

2451 Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  216

2452 Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinin, Sonradan

Ortadan Kalkmamış Olması 217

2453 Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması 220

2454 İkinci Suçun Belirli Bir Sürede İşlenmiş Olması  221

246 Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller 223

247 Tekerrürün Sonuçları  225

248 Tekerrür İle İlgili Yargıtay Uygulaması  229

249 Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 230

2410 Mükerrirlere ve Bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz Rejimi

ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı  231

24101 Koşullu Salıverilme Süreleri 231

24102 Tekerrür Halinde İnfazda Uygulanacak Kurallar 234

241021 Tekerrür Nedeniyle Koşullu Salıverilme

 

Süresine Eklenecek Miktar 234

 

241022 İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin

 

Uygulanması  234

241023 Cezanın İnfazının Tamamlanmasından Sonra

Denetim Süresi Belirlenmesi  235

2411 Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 236

2412 Salıverilen Mükerrirlerin Toplum İçinde Denetim ve

Takibi, Salıverilme Sonrası Mükerrirler Hakkında

Verilen Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı  237

 

İçindekiler

 

21

25 ‘Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak’ Cezanın İnfazı 240

251 Genel Açıklamalar  240

252 Genel Kurallar 241

253 Koşullu Salıverilmeye ‘3 Yıldan Az Kalma’ Şartına İlişkin

Düzenleme (3032020 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar

Bakımından)  242

254 3032020 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar Bakımından

Çocukların İnfaz Kurumunda Geçirdikleri Sürenin

Hesap Edilmesi Yöntemi 243

255 Özel Durumu Olanların Yararlanma İmkânı 243

2551 3032020 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar Açısından 243

256 Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Hali  244

257 3032020 Tarihinden Önceki Eylemler Nedeniyle

Verilen Disiplin Cezası ve Tedbirleri  244

258 Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle ‘Hükümlülerin İzinli

Sayılması’ Halleri ve Süresi 245

259 Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Yükümlülük

Yüklenmesi 245

2510 İnfaz Sürecinde Kurallara Riayet Edilmemesi (Açık

İnfaz Kurumuna Gönderilme Halleri) 246

2511 Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmaya Başladıktan

Sonra Suç İşlenmesi Hâli 246

2512 Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat

Edilmemesi  247

2513 Ceza İnfaz Kurumuna İade Kararı Verilmesine Rağmen

Teslim Olmama 247

2514 Yükümlülüklere ve Denetimli Serbestlik Planına Uygun

Davranılması 247

2515 Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler  248

25151 Değerlendirme Raporu  248

 

İçindekiler

 

22

25152 Hükümlünün Talebinin Değerlendirilmesi 248

251521 Hükümlünün Koşullu Salıverilme Şartlarını

Taşımaması  249

251522 Ret Kararının Tebliği ve İtiraz Yasa Yolu  249

251523 Hükümlünün Koşullu Salıverilme Şartlarını

Taşıması  249

251524 İnfaz Dosyalarının Eksik Olması Hali 249

25153 Hükümlüye Verilecek Belgeler 249

25154 İnfaz Dosyasının Gönderilmesi  250

25155 ‘Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak’

Cezaların İnfazı  250

251551 Tanım  250

251552 Hükümlünün Yükümlülüğe Tabi Tutulması  250

251553 Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi 251

2515531 Başvuru Süresi  251

2515532 Sürenin Başlama ve Sona Erme Anı  251

2515533 Hükümlünün Kimliğinin Tespiti

 

Araştırmaları 251

2515534 Hükümlünün Talebinde Belirttiği Denetimli

Serbestlik Müdürlüğü Dışında Başka Bir

Müdürlüğe Müracaat Etmesi 252

 

2515535 Hükümlünün Denetimli Serbestlik

 

Müdürlüğüne Müracaat Etmemesi 252

2515536 Hükümlünün Sürenin Sona Ermesinden

Sonra İki Gün İçinde Başvurması ve

Mazeret Bildirmesi 252

2515537 Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak

Cezanın İnfazına Dair Kararın Süre

Şartına Aykırı Olması  253

251554 Yükümlülüklerin Belirlenmesi 253

 

İçindekiler

 

23

26 Açık Ceza İnfaz Kurumları  255

261 Genel Açıklamalar  255

262 Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilecek

Hükümlüler  255

263 Kapalı Ceza İnfaz Ceza Kurumundan Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılma 257

264 7242 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişiklikler  260

265 Çocuk Eğitim Evinden Açık Kuruma Ayrılacak

Hükümlüler  263

266 Açık Kuruma Ayrılamayacak Hükümlüler 264

267 İnfaz Hâkiminin Onayı Üzerine Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılabilecek Hükümlüler 264

268 Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilme 265

269 Çocukların Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesi  265

27 Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek

Cezanın Hesabında Duraksama 268

271 Açıklama Yargılaması 268

272 Başvuru Yapabilecek Özneler 268

273 Başvuru Konuları  268

274 Karar Vermeye Yetkili Makam  269

275 Açıklama Yargılamasının Cezanın İnfazına Etkisi  269

28 Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması 270

281 Genel Açıklamalar  270

282 Cezaların Toplanmasının Hukuki Niteliği  271

283 Mülga 765 Sayılı TCK ve Cezaların Toplanmasına Dair

İlkeler 272

284 5237 Sayılı TCK ve Cezaların Toplanmasına Dair İlkeler 273

285 Lehe Kanun Uygulamaları  274

 

İçindekiler

 

24

2851 Karma Uygulama Yapılamaması  275

286 Cezaların Toplanmasına İlişkin Kurallar 275

2861 Hapis Cezalarının Toplanması 277

2862 Adli Para Cezasının Ödenmemesi Sonucu Hapse

Çevrilmesi Halinde Doğrudan Verilen Hapis

Cezaları İle Toplanamamasına İlişkin Eski

Uygulama 278

2863 Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilerek

Tayin Olunan Adli Para Cezası İle Doğrudan Tayin

Edilen Adli Para Cezasının Toplanamamasına Dair

Eski Uygulama 278

2864 Para Cezalarının Hapse Çevrilmesi Halinde

Toplanmasına İlişkin Kurallar 279

29 Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  280

30 İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü  281

31 Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni İle Ertelenmesi 283

311 Akıl Hastalığı Nedeniyle Hapis Cezasının Ertelenmesi 283

3111 Hükümlünün Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumlarında

Koruma ve Tedavi Altına Alınması 283

3112 Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları Kavramı 284

312 Sağlık Kurumunda Geçen Sürelerin İnfazdan Sayılması  284

313 Diğer Hastalıklarda Hapis Cezasının Ertelenmesi  284

314 Hastalık Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi Kararını

Vermeye Yetkili Makam 285

315 Erteleme Kararının Tebliği  285

316 Mahkûmun Geri Bırakma Süresi İçinde Bulunacağı Yerin

Savcılık Makamına Bildirilmesi  285

317 Hükümlünün Sağlık Durumunun İncelettirilmesi 285

318 İnceleme Sonuçlarına Göre Ertelemenin Devam Edip

Etmeyeceğine İlişkin Karar Verilmesi 285

 

İçindekiler

 

25

319 Hükümlünün İzlenmesine Yönelik Tedbirlerin Yerine

Getirilmesi 286

3110 Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi ve Ertelemenin

Kaldırılması 286

3111 Hamile Kadın Hakkındaki Hapis Cezasının Ertelenmesi 286

31111 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Girdikten Sonra

Gebe Kalanlar Hakkında Yapılması Gereken

İşlemler 286

3112 Ağır Bir Hastalık veya Engellilik Hali  287

3113 Sonuç ve Değerlendirme  287

32 Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi  290

321 Erteleme Koşulları  290

322 Erteleme Nedenleri  291

323 Erteleme Talebinin Güvenceye veya Başka Bir Şarta

Bağlanması 292

324 İnfazın Ertelenmesinin Yasaklandığı Haller  292

325 Erteleme Talebi İle İlgili Kararlara Karşı, ‘Yasa Yoluna

Başvurma’ İmkânının Bulunup Bulunmadığı Sorunu  292

33 Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması  296

34 Ertelenen Hapis Cezasının İnfazı  298

35 Yükümlülük Belirlenmeyen Erteleme ve Hagb Kararlarının

İnfazı 299

351 140 No’lu Genelge Hükümleri  301

352 141 No’lu Genelge Hükümleri  301

353 Hapis Cezasının Ertelenmesi 302

354 Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin İnfazının

Tamamlanması 303

355 Sonuç ve Değerlendirme  303

 

İçindekiler

 

26

36 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Kararlarının

İnfazı 307

361 Genel Açıklamalar 307

362 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma ve İnfaz

Şeması  308

363 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Kararlarının İnfazı  309

3631 Tanım 309

3632 Belli Hak ve Yetkinin Kullanılmasının ya da Belli Bir

Meslek veya Sanatın İcrasının Yasaklanması İle

Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin Kararlar 310

3633 Hükümlüye Tebligat  310

3634 Üç Ayda Bir İlgili Kamu Kurumu İle Meslek

Kuruluşlarına Yazı Yazılarak Bilgi İstenmesi 310

3635 Belli Hak ve Yetkinin Kullanılmasının ya da Belli Bir

Meslek veya Sanatın İcrasının Yasaklanması İle

Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin

Kararların Yerine Getirilmesi Görevi  310

3636 Hak ve Yetkinin Kullanılmasının ya da Meslek veya

Sanatın İcrasının Yasaklanmasına ya da Sürücü

Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin Kararların İnfaza

Başlama Zamanı 310

3637 İnfazın Tamamlanması  311

3638 İlgili Kurum ve Kuruluşa Bildirimde Bulunulması 311

3639 Adli Sicile Kaydedilecek Hak Yoksunluğu Kararları

ve Veriler 311

36310 Hak Yoksunluğu Kararlarının Adli Sicilden

Silinmesi  311

36311 Arşiv Kaydına Alınma İşlemleri  312

36312 Hak Yoksunlukları İçin Mahkeme Karar Vermese

Dahi Görev Gereği Gözetilmesi ve Uygulanması 312

 

İçindekiler

 

27

36313 Anayasa Mahkemesinin TCK Madde 53 İle İlgili

İptal Kararlarının Resen Gözetilmesi  312

364 Velayet Hakkından; Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir

Hizmette Bulunmaktan Yasaklanma 313

365 Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle

İşlenen Suçlar 314

366 Adlî Para Cezasının Tamamen İnfazından İtibaren

İşlemeye Başlaması Kuralı  314

367 Kararda Gösterilmemiş Olması Hali 315

368 Hak Yoksunluğunun, Mahkûmiyetin Kesinleşmesiyle

Başlaması 315

369 Teknolojinin İmkânlarından Yararlanılması 315

3610 Sonuç ve Değerlendirme  316

36101 İnfazın Başlama ve Bitme Zamanı 316

36102 İnfazda Yetkili Başsavcılık  316

36103 İlamın İnfazı İçin Kişilerin Nüfus Kaydına Şerh

Düşülmesi ve İlgili Kurum ve Kuruluşlara Bildirim

Yapılması 317

36104 Uyap Bilişim Sisteminin Kihbi Bilgi Sistemi İle

Entegrasyonu İle Takip ve İnfaz 317

37 Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 318

371 Genel Açıklamalar  318

372 Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 318

373 Akıl Hastasının Toplum Açısından Tehlikeliliğinin

Ortadan Kalkmasına veya Önemli Ölçüde Azalmasına

Kadar Tedbirin Uygulanmasına Devam Edilmesi 318

374 Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Azalmış Olan Kişi

Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması  319

375 Yargıtay Uygulaması 319

38 Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  335

 

İçindekiler

 

28

381 Genel Açıklamalar 335

382 Faaliyet İzninin İptali  335

383 Müsadere 335

384 Orantılılık İlkesi  336

385 Kanunda Belirtilmesi Zorunluluğu  336

386 Yargıtay Uygulaması 336

367 İnfaz İşlemleri 337

39 Eşya ve Kazanç Müsaderesi 338

391 Müsaderesine veya Sahibine İadesine Karar Verilmiş

Suç Eşyasına İlişkin İşlemler  338

392 Suç Eşyası ve Kazanç Müsaderesinin Konusunu

Oluşturan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilen

Müsadere Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin

İşlemler 338

393 Narkotik Maddelerin Müsaderesi 339

3931 Müsadere Kararından Sonra Yapılacak İşler  340

394 6136 Sayılı Kanun Kapsamındaki Silah ve Aletler  340

395 Müsaderesine Karar Verilen Diğer Bilumum Eşya  340

40 Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 341

401 Denetim Altına Alınan Çocukların İyileştirilmesi  341

41 Sınır Dışı Edilme 344

42 Mahsup Uygulaması 345

421 Tanım 345

422 Hapis Cezasından Mahsup 345

4221 Adli Para Cezasından Mahsup (Bir Gün 100 TL

Sayılır)  345

4222 Yasal Düzenleme İle Getirilen Esaslar 345

4223 Mahsup Kavramının Hukuki Niteliği  346

 

İçindekiler

 

29

423 Mahsubun Koşulları  346

424 Mahsuba Konu Olabilecek Özgürlüğü Kısıtlayan Haller 347

425 Adli Kontrol ve Mahsup İlişkisi  347

426 Yabancı Ülkede Gözaltında, Gözlem Altında,

Tutuklulukta veya Hükümlülükte Geçen Süre 347

427 Yargıtay Uygulaması 348

43 Uyarlama Yargılaması 358

431 Tanım  358

432 Duruşma Açılmadan Karar Verilebilen Haller 358

433 Duruşma Açılması Zorunlu Haller 359

434 Yargıtay Uygulaması 360

4341 Uzlaşma Hükümlerinin Yeniden Düzenlenmesi  361

4342 Hagb Kararından Sonra Sanığın Suç İşlemesi ve

Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp

Uygulanmadığının Araştırılması 362

4343 İnfaz Aşamasında Uyarlama Yargılaması 363

4344 Tekerrür Uygulamasında Uyarlama Yargılaması 364

4345 Uyarlama Yargılaması ve Dava Zamanaşımı  365

4346 Yasal Düzenleme Değişikliği İle Suçun Niteliğinin

Değişmesi 365

44 Uyarlama Yargılamasında Yasa Yolu  367

441 İşlendiği Zaman Suç Sayılmayan Eylem 367

442 İşlendikten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Suç

Sayılmayan Eylem 367

443 Suçun İşlendiği Zaman İle Sonradan Yürürlüğe Giren

Kanunların Hükümlerinin Farklı Olması  367

444 İnfaz Rejimine İlişkin Hükümlerin Derhal Uygulanması

Kuralı  368

445 Geçici Veya Süreli Kanunların Uygulanması  368

 

İçindekiler

 

30

446 Derhal Uygulama İlkesi ve Duruşma Yapılmaksızın

Karar Verilmesi Hali  369

447 Yargıtay Tarafından Lehe Kanun Uygulaması

Gerekçesiyle Bozulan Kararlar  370

448 Kanun Hükümlerinin Bütün Halinde Uygulanması ve

Sonuçlarının Karşılaştırılması 371

449 Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalar ve Dava

Zamanaşımı 371

4410 Yargıtay Tarafından Verilen Kararlar  372

4411 Başvurunun İnfazın Ertelenmesine Engel Olamaması 372

4412 Uyarlama Yargılamasında Yargılama Giderleri ve

Vekâlet Ücreti  372

4413 Yargıtay Uygulaması 373

4414 Sonuç ve Değerlendirme 388

45 Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  389

451 Genel Açıklamalar 389

452 Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesinin Şartları  390

453 Kararı Vermeye Yetkili Adli Makam 391

454 Mahkemenin Talebi İnceleme Usulü  391

455 Masrafların Hükümlüye Ait Olması Kuralı  391

456 Yargıtay Uygulaması 391

457 Sonuç Ve Değerlendirme 395

46 Ceza Mahkûmiyetinin Memuriyete Etkisi  397

461 Memur Olma Şartları 397

4611 Genel Şartlar 397

4612 Özel Şartlar 399

462 Uygulama 403

 

İçindekiler

 

31

 

4621 Nitelikli Suçlarda Hapis Cezasının Adli Para

Cezasına Çevrilmiş ve Memnu Hakların İadesi

Kararı Alınmış Olması Hali 403

4622 Nitelikli Olmayan Suçlarda Hapis Cezasının Adli

Para Cezasına Çevrilmiş ve Memnu Hakların

İadesi Kararı Alınmış Olması Hali 403

4623 Nitelikli Olmayan Suçlarda Hapis Cezasının Adli

Para Cezasına Çevrilen Cezanın Bir Yıldan Az

Olması  403

4624 Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına

Mahkûmiyet Hali  403

4625 Nitelikli Suçların İşlenmesi  404

4626 Kişinin Göreve Başladığı Tarihte Devlet

Memurluğuna Giriş Koşullarını Taşımaması 405

4627 Cezanın Ertelenmesi Hali  406

46271 765 Sayılı TCK Dönemi  406

46272 5237 Sayılı TCK Dönemi  408

4628 Verilen Cezaların Tek Tek Dikkate Alınması  408

4629 Yargılamanın Yenilenmesi Hali 409

46210 Suçun Kasten İşlenmesi Şartı 410

46211 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Hagb)  411

46212 Genel Af/Özel Af 411

46213 Adli Sicil Kaydının Silinmesi 412

463 Memnu Hakların Geri Verilmesi  413

4631 Memuriyete Engel Olmayan Suçlar Açısından 413

4632 Memuriyete Son Verilmesini Gerektiren Bir Ceza

Almış ve Cezasını İdareye Haber Vermeksizin

Çekmiş Olan Memurun Durumu  414

464 Memuriyete Engel Suçlar Açısından 414

4641 18011991 Tarihinden Önce  414

 

İçindekiler

 

32

4642 18011991 Tarihinden Sonra  415

47 Hatalı Tahliyelerin Engellenmesine Yönelik İşlemler  417

471 Uyap Bilişim Sistemi Üzerinden İlgili Ceza İnfaz

Kurumuna E-İmzalı Olarak ve Faks Çekilmesi Suretiyle

Gönderilmesi 417

472 Tahliye Kararının Teyit Edilmesi  418

473 Tahliye Kararlarının Faks Olarak Gönderilmesi  418

474 Uyap Sisteminin Çalışmaması Durumunda Kuruma

Faksla Tahliye Kararının Bildirilmesi 419

475 Uyap Bilişim Sisteminin İşletime Açılmasından Sonraki

İşlemler 419

476 Tahliye Kararlarının İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Da Gönderilmesi 420

477 Uyap Bilişim Sistemi Vasıtasıyla E-İmzasız Olan Tahliye

Bildirimi  420

 

478 Mahsup Kararlarının Uyap Bilişim Sistemi Üzerinden E-

İmzalı Olarak Gelmesi  420

 

479 E-İmzasız Olarak Gelmesi Halinde  421

4710 Mahsup Kararlarının Ceza İnfaz Kurumlarına Mesai

Saatleri İçerisinde Gönderilmesi İçin Gerekli

Duyarlılığın Gösterilmesi  421

4711 Hükümlü ve Tutuklulara Ait Fotoğrafların En Az Yılda

Bir Kez Olmak Üzere Güncellenmesi  421

4712 Elektronik Parmak ve Avuç İçi İzi Takip Sistemi

Bulunan Ceza İnfaz Kurumlarında Tahliye İşleminin

Kontrolü 421

4713 Tahliye Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin

Tereddüt Olması  421

4714 Misafir Olarak Gönderilen Hükümlü/Tutukluların Tahliye

İşlemleri 422

 

İçindekiler

 

33

48 Hapis Cezası İnfaz Sırasında Hükümlünün Başka Suçtan

Tutuklanması 423

481 Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılmasına

Engel Olması 423

482 Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına Geri

Gönderilmesine Neden Olması 423

483 Öncelikle Hükümlünün Lehine Kesinleşen Hapis

Cezasının İnfaz Edilmesi  425

484 Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilen Sürelerin Denetim

Süresinden Sayılması 425

485 Denetim Süresi İçinde Kişinin Serbest Bırakılması  425

486 Denetim Süresi İçinde Kişinin Serbest Bırakılmaması  425

487 Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilen Sürelerin Denetim

Süresinden Sayılması 426

49 Hükümlü veya Tutukluların Cezaevinde İntihar Etmesi  428

491 Genel Açıklamalar  428

492 Yapılan Çalışmalarda Tespit Edilen Hususlar 429

493 Temel Yaklaşım İlkeleri 430

494 İntiharın Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacak İşlemler  433

495 Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri  433

496 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  434

497 Yargıtay Uygulaması 435

498 Sonuç ve Değerlendirme  437

50 Elektronik Kelepçe 438

501 Tanım  438

502 Yasal Altyapı 438

503 İzleme Merkezi 439

504 Elektronik İzleme Müdahale Ekibi  440

 

İçindekiler

 

34

505 Kullanılmakta Olan Elektronik İzleme Üniteleri 441

506 Elektronik İzleme Sistemi 441

507 Ev Ünitesi 441

508 Gps Ünitesi  442

509 Alkol Ünitesi  442

5010 Mağdur Ünitesi 442

5011 Elektronik Kelepçe  443

5012 Denetimli Serbestlik Memurlarının Elektronik İzleme

Hususundaki Görevleri  443

5013 Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar  443

5014 Elektronik Kelepçe Uygulanabilecek Takip ve Denetim

Türleri  444

50141 Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesinde

Elektronik Kelepçe Kullanılması 444

50142 Hapis Cezasının Konutta İnfazı  444

50143 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü

Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer

Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik 445

5015 Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması 445

5016 Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi  446

5017 Sistem Üzerinden Elektronik Takibin Sonlandırılması 447

5018 Yükümlünün Elektronik İzleme Araçlarına Zarar

Vermesi  447

51 Ceza ve İnfaz Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması 448

511 Genel Açıklamalar 448

512 Uygulama İlkeleri  449

513 İkiden Çok Kanunun Değişmesi 449

514 İnfaz Rejimine İlişkin Hükümlerin Derhal Uygulanması 449

 

İçindekiler

 

35

515 Geçici veya Süreli Kanunlar 449

516 Lehe Kanun Tespit Ölçütleri 450

517 Her İki Kanunun Birbirine Karıştırılmadan Uygulanıp

Sonuca Göre Lehe Yasayı Tespit Etme Kuralı  450

518 Yargıtay Uygulaması 451

5181 Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması 452

5182 Zincirleme Suç ve Lehe Hükümler 454

5183 Karşılaştırılması Gereken En Az İki Yasal

Düzenlemenin Bulunması Zorunluluğu  455

5184 İnfaz Kanunları Açısından Yargıtay Uygulaması 456

52 Karşılıksız Çek Suçu Nedeniyle Verilen Adli Para Cezasının

İnfazı 457

521 Genel Açıklamalar  457

522 Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İnfaz

Hükümlerinin Uygulanamaması 458

523 Etkin Pişmanlık  458

5231 Ödeme Yapılması Halinde 458

5232 Şikâyetten Vazgeçme Halinde 459

5233 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının

Kaldırılması 459

524 2432020 Tarihine Kadar İşlenen Çek Suçlarına İlişkin

Uygulama  460

Müddetname Örnekleri 463

İlgili Mevzuat 473

Kaynakça  481


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar