Ülkeden Uzaklaştırmaya İlişkin Kararlarda

Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin Rolü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Merve SİZER
ISBN: 9786050507683
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Merve SİZER
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 208

Elinizdeki kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk bölümünde Doç. Dr. Doğa AYDOĞAN, Doç. Dr. Kaya Burak ÖZTÜRK ve Dr. Öğr. Üyesi Neva Övünç ÖZTÜRK’ten oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunan, daha sonra Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü & Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan 2020 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Lisansüstü Tez Ödülü Yarışması’nda mansiyon ödülüne layık görülen yüksek lisans tezimin üzerinde çalışılarak geliştirilmiş halidir. 

Bu vesileyle tez yazma sürecinde ilk günden itibaren beni doğru sorular sormaya yönlendiren ve tezimin metodolojik anlamda bilimsel bir zemine oturmasını teşvik eden sevgili danışmanım Dr. Neva Övünç ÖZTÜRK’e ve tez jürimdeki değerli hocalarıma kıymetli katkıları için çok teşekkür ediyorum. 

Çalışmam boyunca çocuk hakları alanında hukuki bir çalışma yapmanın, bu alanda ‘olması gereken’i sunmaktan daha fazlasını gerektirdiğini anladım. Bu noktada çalışmamda ‘olan’ı sunmama yardımcı olan idari ve yargısal kararlara ulaşmamı sağlayan sevgili Av. İrem GEÇMEZ ile Av. Nurali ÇİTİL’e teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan, sabrı, azmi ve çalışkanlığıyla her zaman beni kendisine hayran bırakan sevgili eşim İsmail SİZER’e, her zaman varlığını yanımda hissettiğim ve kendilerinden güç bulduğum annem ve babama sonsuz teşekkürler.

Son olarak bu çalışmanın yayın hayatına kazandırılmasını titizlikle gerçekleştiren başta Murat BİKEÇ ve Duran TOPAL olmak üzere Yetkin Yayınevi’nin değerli çalışanlarına teşekkür ederim


TEŞEKKÜR 5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR 13

GİRİŞ 17

§I. SORUNUN TESPİTİ 17

§II. Çalışmanın Konusu 18

§III. Konunun Önemi 18

§IV. Çalışma Planı 19

§V. Konunun Sınırlandırılması 21


BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİ İLKESİNE İLİŞKİN

KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN BELİRLENMESİ


§1. ÇHS md. 3(1)’in Hukuki Analizi 23

I. “Çocuklarla İlgili Tüm İşlemlerde”  (In All Actions 

Concerning Children) 24

A. “Tüm İşlemlerde” (In All Actions) 24

B. “Çocuklar” (Children) 25

C. “İlgili” (Concerning) 27

II. Çocuğun Yüksek Menfaatini Gözetmekle Yükümlü Kılınan

Kurum ve Kuruluşlar 29

A. “Kamusal ya da Özel Sosyal Yardım Kurumları”

(Public or Private Social Welfare Institutions) 29

B. “Mahkemeler” (Courts of Law) 30

C. “İdari Makamlar” (Administrative Authorities) 30

D. “Yasama Organları” (Legislative Bodies) 30

III. “Birinci Planda Gözetilme” (A Primary Consideration) 31

§2. Ülkeden Uzaklaştırmaya Karar Verme Sürecinde Çocuğun

Yüksek Menfaati İlkesinin Etkilerinin Tespiti 33

I. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Usuli Etkisi 34

A. Bireysel Muamele 35

B. Gerekçelendirme 36

C. Süre 37

D. Vasıflı Personelin Yetkilendirilmesi 38

E. Çocuk Dostu Bilgi Toplama Yolları 38

1. Yaş Tespiti 39

2. Mülakat 41

3. Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunması 42

F. Temsilci Atanması 42

G. İspat Yükü ve İspat Standardı 43

H. Değerlendirme Süresince Çocuğun Bakım ve

Güvenliğinin Güvence Altına Alınması 45

II. Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin Yorumlayıcı Etkisi 45

A. Geri Gönderme Yasağının Çocuk Odaklı Tanımlanması 46

B. Çocuk Odaklı Risk Değerlendirmesi 50

III. Asli Hak Etkisi 52


İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUĞUN

YÜKSEK MENFAATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


§3. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Değerlendirilmesi Gerekliliği 55

I. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Öncelikle Gözetilmesi

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Bakımından 55

II. Evrensel Bir Uygulamaya İmkân Sağlanması Bakımından 57

III. Çocuk İçin Kalıcı Çözümlerin Bulunması Bakımından 58

IV. AİHM İçtihadına Uyum Sağlanması Bakımından 60

§4. Çocuğun Yüksek Menfaati Değerlendirme Süreci Aşamaları 64

I. Çocuğun Menfaatlerinin Tespiti 66

A. Çocuğun Menfaatlerinin Tespitinde Somut Olay

Bağlamında İzlenecek Yöntem 67

1. Bilgi Toplama 68

2. Kontrol Listesi Hazırlanması 70

3. Çocuğun Sonuçlarından Etkileneceği Karara Dayalı

Olarak Menfaatlerin Belirlenmesi 74

B. Menfaatlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Hususlar 78

1. Çocuğun İçinde Bulunduğu Somut Koşullar 78

2. Çocuğun Görüş ve İfadeleri 79

3. ÇHS’de Yer Alan Haklar 80

II. Menfaatlerin Dengelenmesi (Balancing Test) 83

A. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Dengeleme Aşamasında

Taşıdığı Önem 84

B. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Diğer Menfaatler

Karşısında Ağırlığı 85

C. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Karşısında Yer Alan

Menfaatler 86

§5. AİHM’in Ülkeden Uzaklaştırmaya İlişkin İçtihadında

AİHS Md. 8 Çerçevesinde Çocuğun Yüksek Menfaatinin

Değerlendirilmesi 89

I. Çocuğun Yüksek Menfaatinin Değerlendirilmesinde

Dikkate Alınan Hususlar 92

A. Yaş 93

B. Ev Sahibi Ülke ve Çocuğun Uzaklaştırılacağı Ülke ile

Bağlar 95

C. Etkili Aile Bağları 95

II. AİHM’in İnceleme Yöntemindeki Değişimin Çocuğun

Yüksek Menfaatinin Değerlendirilmesi Üzerinde Etkisi 98

A. Usuli Yaklaşımın Belirlenmesi 99

B. Usuli Yaklaşımın Avantajları 100

C. Değerlendirme 102


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA ÜLKEDEN UZAKLAŞTIRMAYA

İLİŞKİN KARARLARDA ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİ

İLKESİNİN ETKİSİ


§6. Genel Olarak 105

I. Türk Hukukunda Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesine

Yaklaşım 105

II. Türk Hukukunda Geri Gönderme Yasağının

Uygulanmasında Çocuğun Yüksek Menfaatinin Etkisi 110

§7. Türk Hukukunda Yabancıların Ülkeden Gönderilmesine

İlişkin Karar Verme Sürecinde Çocuğun Yüksek Menfaati

İlkesinin Etkilerinin Tespiti 112

I. Sınır Dışı Etme Kararının Verilmesi Sırasında Çocuğun

Yüksek Menfaati İlkesinin Rolü 112

A. Türk Yabancılar Hukukunda Sınır Dışı Etme Kararı 112

B. Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin İşlerlik Kazanması 117

1. Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Verilemeyecek

Kişilerin Tespitinde Çocuğun Yüksek Menfaati

İlkesinin İşlerlik Kazanması 117

2. Ailesiyle Birlikte Sınır Dışı Edilen Çocuklar

Bakımından Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin

İşlerlik Kazanması 118

3. Sınır Dışı Etme Kararının Aile Hayatına Müdahale

Teşkil Etmesi Halinde Çocuğun Yüksek Menfaati

İlkesinin İşlerlik Kazanması 121

C. Sınır Dışı Etme Kararı Verilmesi Aşamasında Çocuğun

Yüksek Menfaatinin Değerlendirilmesi 124

1. Çocuğun Menfaatlerinin Belirlenmesi 124

2. Çocuğun Menfaatlerinin Diğer Menfaatlerle

Dengelenmesi 125

II. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair

Lahey Sözleşmesi (Çocuk Kaçırma Sözleşmesi) Kapsamında

İadenin Reddi Hükümlerinin Uygulanmasında Çocuğun

Yüksek Menfaati İlkesinin Etkileri 128

A. Çocuk Kaçırma Sözleşmesi ile Çocuğun Yüksek

Menfaati Arasındaki İlişkinin Tespiti 128

1. Sözleşmenin Amacı ile Çocuğun Yüksek Menfaati

Arasındaki İlişki 128

2. İadenin Reddi Hükümleri ile Çocuğun Yüksek

Menfaati Arasındaki İlişki 131

3. Gönüllü Çözüm ile Çocuğun Yüksek Menfaati

Arasındaki İlişki 133

4. Bakım Tedbirlerinin Alınması ve Çocuğun

Yüksek Menfaati İlkesi Arasındaki İlişki 135

B. Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesi Işığında İadenin

Reddi Hükümlerinin Uygulanması 136

III. Çocukların Kalıcı Çözüm Yolları Çerçevesinde Ülkeden

Uzaklaştırılmasında Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin

Etkisi 140

A. Türk Hukukunda Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı

Düşmüş Çocuklara İlişkin Genel Açıklamalar 141

1. Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş

Çocukların Tanımlanması 141

2. Refakatsiz veya Ailesinden Ayrı Düşmüş

Çocukların Yaş Tespiti ve Kendilerine Yasal

Temsilci Atanması 143

3. Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocuklar

İçin Bakım ve Güvenlik Tedbirleri 145

B. Refakatsiz veya Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocukların

Aile Birleşimi Yoluyla Ülkeden Gönderilmesinde

Çocuğun Yüksek Menfaati 148

1. Türk Hukukunda Aile Birleşimi İşlemleri 149

2. Aile Birleşimine Karar Verme Sırasında Çocuğun

Yüksek Menfaati İlkesi 150

C. Gönüllü Geri Dönüş 153

1. Gönüllü Geri Dönüş Hükümlerinin Refakatsiz

veya Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocuklar

Bakımından Uygulanmasında Çocuğun Yüksek

Menfaatinin Rolü 153

2. Gönüllü Geri Dönüş Hükümlerinin Çocuklu

Aileler/Ebeveynler Bakımından Uygulanmasında

Çocuğun Yüksek Menfaatinin Rolü 156

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 159

KAYNAKÇA 161

ÖZET 177

ABSTRACT 179

EKLER 181


ADALET BAKANLIĞI/ UNICEF: “Kırılgan Gruplar, Özellikli Durumlar Ve Adli Görüşme Süreçleri”, 2017, https://magdur.adalet.gov.tr/ images/ago-uzman-modulu.pdf, (E.T. 21.09.2020)

AKINCI, Z./ DEMİR GÖKYAYLA, C.: Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul 2010

ALSTON, P.: “The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights”, International Journal of Law and the Family, 1994, vol. 8, S. 1, s. 1-25.

ALSTON, P.: “The Unborn Child and Abortion Under the Draft Convention on the Rights of the Child” (Human Rights Quarterly, 1990, v. 12, S. 1, s. 156-178 (The Unborn Child)

ALTUNTAŞ, İ.: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi, Ankara 2006

ASAR, A.: Yabancılar Hukuku, 5.B. Ankara 2019

ATASÜ TOPÇUOĞLU, R.: “Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması, IOM Uluslararası Göç Örgütü, Ankara 2012

AYBAY, R.: “Bir İnsan Hakkı Sorunu Olarak Sınır Dışı Edilme”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, S. 2.

AYBAY, R.: “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”, TBB Dergisi, 2007, S. 70, s. 187- 213.

AYBAY, R./ DARDAĞAN KİBAR, E.: Yabancılar Hukuku, B. 3, İstanbul 2010

Aydınlı, Ogün Erşan/Elçin, Doğa/Öztan, Nedret: İnsani İkamet İzni Süreçlerinde Özel İhtiyaç Sahipleriyle Görüşme İlkeleri, IOM Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu, Ankara, 2018

BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, G.: “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleri Uyarınca Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmesi”, TBB Dergisi, 2013, C. I. S. 108, s. 211-258.

BOZDAĞ, G. G.: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri, Ankara 2014

BREMS, E. “The ‘Logics’ of Procedural-Type Review by the European Court of Human Rights”, in, Procedural Review in European Fundamental Rights Cases, (eds. Janneke Gerards, Eva Brems), Belgium 2017

BREMS, E.: “Procedural protection An examination of procedural safeguards read into substantive Convention rights”, in, Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights,(eds. Eva Brems, Janneke Gerards), Cambridge 2014 (Procedural Protection)

BREMS, E.: “The ‘Logics’ of Procedural-Type Review by the European Court of Human Rights”, in, Procedural Review in European Fundamental Rights Cases, (eds. Janneke Gerards, Eva Brems), Cambridge 2017

BIGGS, H./ JONES, C.: “Legally Vulnerable What is vulnerability and Who is vulnerable?”, in Freeman, M./ Hawkes, S./ Bennett, B. (eds.), Law and Global Health: Current Legal Issues, 2014, vol. 16.

Council of Europe, “The Principle Of The Best Interests Of The Child – What It Means And What It Demands From Adults”, 30.05.2008, CommDH/Speech(2008)10, < https://rm.coe.int/16806da95d>, (E.T. 10.05.2020)

CRC, General comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 01. 09. 2005, CRC/GC/2005/6, (General Comment No. 6,) <https://www.refworld. org/docid/42dd174b4.html>, (E.T. 16.05.2020)

CRC, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29.05.2013, CRC /C/GC/14, <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4. html>, (E.T. 04.05.2020) (General Comment No. 14)

CRC, General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence, 18.04.2011, CRC/C/GC/13, <https://www.refworld. org/docid/4e6da4922.html>, (E.T. 09.12.2019) (General Comment No. 13)

CRC, General Comment No. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood, 20.09.2006, CRC/C/GC/7/Rev.1, <https://www.refworld.org/ docid/460bc5a62.html>, (E.T. 16.05.2020) (General Comment No. 7)

CRC, General Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 27.11.2003, CRC/ GC/2003/5, <https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html>, (E. T. 04.05.2020) (General Comment No. 5)

CRC, General comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 01. 09. 2005, CRC/GC/2005/6, <https://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html>, (E.T. 16.05.2020), (General Comment No. 6)

CRC, CO Benin, CRC/C/15/Add. 106, 12.08.1999, < https://tbinternet.ohchr. org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F15%2FAdd.106&Lang=en>, (E.T. 17.05.2020)

CRC, Initial report submitted by Somalia under article 44 of the Convention, due in 2017, 16.10.2019, <https://undocs.org/en/CRC/C/SOM/1>, (E.T. 17.05.2020)

Child Rights International Network (CRIN), CRC in Court: The Case Law of the Convention on the Rights of the Child, <https://archive.crin. org/docs/CRC_in_Court_Rep ort.pdf>, (E.T. 22.08.2020)

DEGOL A, DINKU S.: “Notes On The Principle “Best Interest Of The Chıld”: Meaning, History and Its Place Under Ethiopian Law”, Mizan Law Review, 2011, vol. 5 No.2, s. 319-337.

UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW), Joint General Comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration, 16.11.2017, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, https://www.refworld.org/docid/ 5a1293a24.html, (E. T. 04.05.2020), (Joint General Comment No. 3)

CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK (CRIN), CRC in Court: The Case Law of the Convention on the Rights of the Child, https://archive.crin.org/docs/CRC_in_Court_Report.pdf

ÇİÇEKLİ, B.: Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Ankara 2016

DARDAĞAN KİBAR, E.: “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısında ve Başlıca Avrupa Birliği Düzenlemelerinde Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerine İlişkin Kurallar: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2012, C. 11, S. 2, s. 53-74.

DETRİCK, S.: A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Hague-Boston-London 1999

DOTHAN, S.: “How International Courts Enhance Their Legitimacy”, Theoretical Enquiries in Law vol. 14, No.2, s. 455-478.

ECHR, Background Paper, Seminar to mark the official opening of the judicial year Subsidiarity: a two-sided coin?, https://www.echr.coe.int/ Documents/Seminar_background_paper_2015_ENG.pdf, (E.T. 10.05.2020)

EKŞİ, N.: Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 3.B, İstanbul 2016

EKŞİ, N.: “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Sığınmacı ve Mültecilerin Türkiye’den Sınırdışı Edilmelerini Engelleyen Haller”, İstanbul Barosu Dergisi, 2008, C. 82, S. 6, s. 2803-2837

ERGÜL, E.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku’nda Sınır Dışı Etme Geri Gönderme ve Geri Verme, Ankara 2012

European Asylum Support Office (EASO), Practical Guide on the best interests of the child in asylum procedures, EASO Practical Guides Series, 2019

FINAN, C. L.: “Convention on The Rights of The Child: A Potentially Effective Remedy in Cases of International Child Abduction, Santa Clara Law Review, 1994, vol. 34, S. 3, s. 1007-1038.

FREEMAN, M.: Article 3 The Best Interests of the Child, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, (eds. André Alen, Johan Vande Lanotte et. al.), Boston-Leiden 2007.

GOODWIN-GILL, G.S.: “The United Nations Convention on the Rights of the Child and its Application to Child Refugee Status Determination and Asylum Processes: Introduction”, Journal of Immigration Asylum and Nationality Law, 2012, vol. 26, No. 3.

GOODWIN-GILL, G.S. /HURWITZ, A.: “‘Memorandum’ in Minutes of Evidence Taken Before the E.U. Committee(Sub-Committee E)”, in House of Lords Select Committee on the E.U.(2002) Defining Refugee Status and Those in Need of International Protection, London, The Stationery Office (Oral Evidence Section)

GERARDS, J.: “Procedural Review by ECtHR: A Typology”, in, Procedural Review in European Fundamental Rights Cases, (eds. Janneke Gerards, Eva Brems), Cambridge 2017 (Procedural Review)

GERARDS, J.: “European Court of Human Rights: Introduction”, in, Comparative Constitutional Reasoning, (eds. András Jakab, Arthur Dyevre, Giulio Itzcovich), Cambridge 2017

GERARDS, J.: “The European Court of Human Rights and the National Courts–Giving Shape to the Notion of ‘Shared Responsibility”, in GERARDS J.H./ FLEUREN, J.W.A. (eds), Implementation of the European Convention on Human Rights and of the Judgments of the ECtHR in National Case Law. A Comparative Analysis, Antwerp, Intersentia, s. 13–94.

GÜNGÖR, G.: “Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerindeki Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63, S. 3, s. 479-508.

HERRING, J.: “Vulnerability, Children and Law” in Freeman, M.(ed.) Law And Childhood Studies: Current Legal Issues, 2012, vol. 14.

Home Office, Processing Children’s Asylum Claims, 15.08.2019, https://assets. publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/825735/children_s-asylum-claims-v3.0ext.pdf, (E.T. 10.05.2020)

Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Chairperson Guideline 8: Procedures With Respect to Vulnerable Persons Appearing Before the IRB, Guideline issued by the Chairperson pursuant to paragraph 159(1)(h) of the Immigration and Refugee Protection Act, 15.12.2012, https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/policies/Pages/GuideDir08.aspx, (E.T. 10.05.2020).

INTER-AGENCY, Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, January 2004, https://www.refworld.org/docid/ 4113abc14.html, (E.T.11.05.2020)

IOM, UNICEF, OHCHR, Save the Children, PICUM, ECRE, Child Circle, “Guidance to Respect Children’s Rights in return Rolicies and Practices - Focus on the EU Legal Framework”, 2019

JOSEPH, R.: Human Rights and Unborn Child, Boston 2009

KALVERBOER, M.E. /BELTMAN, D./ van OS, C.. /ZIJLSTRA, E.A.E.: “The Best Interests of the Child in Cases of Migration: Assessing and Determining the Best Interests of the Child in Migration Procedures” The International Journal of Children s Rights, 2017, vol. 25, s. 114-139.

KAYA, C.: “Kalıcı Çözüm Türü Olarak Gönüllü Geri Dönüş ve Geçici Koruma Kapsamında Yer Alanlar Bakımından Türk Hukukundaki Düzenlenme Şekli”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2019, C. 5, S. 2, s. 511-535.

LELOUP, M.: “The principle of the best interests of the child in the expulsion case law of the European Court of Human Rights: Procedural rationality as a remedy for inconsistency”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2019, vol. 37, S. 1.s. 50-68,

LLORENS, J. C.: Presentation of General Comment No. 14: Strengths And Limitations, Points Of Consensus And Dissent Emerging In Its Drafting” in, Council of Europe: The Best Interests of The Child– A Dialogue Between Theory and Practice, March 2016

MCADAM, J.: “Seeking Asylum Under the Convention fort he Rights of the Child: A Case for Complementary Protection”, International Journal of Children’s Rights, 2006, vol. 14, S. 3, s. 251-274, (Seeking Asylum)

MCADAM, J.: Complementary Protection in International Refugee Law, (Complementary Protection), New York 2007

NICHOLSON, F.: The “Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification, UNHCR, Division of International Protection, January 2018 PPLA/2018/02

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Legislative History on the Convention on the Rights of the Child, Geneva 2007.

OHCHR, “Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims”, Geneva 16 December 1998, https://www.refworld.org/pdfid/ 3ae6b3338.pdf, (E.T. 04.06.2020)

OĞUZMAN, K./ DURAL, M.: Aile Hukuku, İstanbul 2001,

ÖNER, Ş. N.: “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi: Amacı, Uygulaması ve Kısa Bir İçtihat Analizi”, TBB Dergisi, 2014, C. 27, S. 115, s. 477-516.

ÖZTÜRK, N.: Mültecinin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi, Ankara 2015

PARKER, S: ‘The Best Interests of the Child- Principles and Problems’ in Alston P (ed): The Best Interests of The Child: Reconciling Culture and Human Rights, Oxford 1994;

POBJOY, J. M.: “The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of Protection”, International Comparative Law Quartery, 2015, vol. 64, S. 2, s. 327-363.

POBJOY, J.: The Child in International Refugee Law (The Child), London 2017

POPEILER, P./ VAN DE HEYNING, C.: “Subsidiarity Post-Brighton: Procedural Rationality as Answer?” Leiden Journal of International Law, 2017, vol. 30, No. 1, s. 5-23.

POPELIER, P.: “The Court as Regulatory Watchdog: The Procedural Approach in the Case Law of the European Court of Human Rights”, in Popelier P. et al (eds), The Role of Constitutional Courts in Multilevel Governance, Antwerp, Intersentia 2012, s. 249–268.

SAVE THE CHILDREN, “Save the Children and Child Protection”, 2007, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7586/pdf/sc_child_protection_definition_20071.pdf, (E.T. 09.05.2020)

SMYTH, C.: “The Best Interests of the Child in the Expulsion and First Entry Jurisprudence of the European Court of Human Rights: How Principled is the Court’s Use of the Principle?”, European Journal of Migration and Law, 2015, vol. 17, S. 1, s. 70-103

TBB, Çocukların Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Hukuki Yardım Hizmetlerine Dönük İhtiyaç Analizi, (haz. Neva Özrtürk, Gökçen Taner, Ersoy KONTACI) Ankara 2019, (Çocukların Adalete Erişim Hakkı), http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/627.pdf, (E.T. 07.05.2020

TBB, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi Yönetici Özeti, (dan.Turgut Tahranlı, Lami Bertan Tokuzlu, Seda Akça et. al.) (Karşılaştırmalı Analiz) http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/yoneticiozeti.pdf, (E.T. 05.05.2020)

TEKSOY, B.: “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Yabancıların Vize Alma Zorunluluğu” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 62, S. 3, s. 855-906.

TOBIN, J. W.: “Judging the Judges: Are They Adopting the Rights Approach in Matters Involving Children?”  Melbourne University law review, 2009, vol. 33, S. 2, s. 579-625.

TOBIN, J. W.: “Justifying Children’s Rights”, International Journal of Children’s Rights, 2013, vol. 21, s. 395-441.

CRC, General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, 20.07.2009, CRC/C/GC/12, https://www.refworld.org/docid/4ae562c52. html>, (E.T.: 04.05.2020) (General Comment No. 12)

TUITT, P.: “The State, the Family and the Child Refugee” in, Fottrell, D.: Revisiting Children Rights: 10 Years of the UN Convention on the Rights of the Child, the Hague- London- Boston 2000

UNCRC, Report of the 2012 Day of General Discussion: The Rights of all Children in the Context of International Migration, 2013

Un Human Rights Treaties, Travaux Préparatoires Report of the Working Group on a Draft Convention on the Rights of the Child. E/CN.4/L.1575, http://hr-travaux.law.virginia.edu/document/crc/ecn4l1575/nid-176, (E.T. 16.05.2020)

UNHCR, A Framework fort he Protection of Children, 2012, https://www.unhcr. org/50f6cf0b9.pdf, (E.T. 04.06.2020)

UNHCR, Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child, November 2018, https://www.refworld.org/docid/5c18d7254. html, (E.T. 05.05.2020), (BIP Guidelines 2018),

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, (Kılavuz İlkeler)

UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, https://www.unhcr.org/ 4d9486929.pdf, (E.T. 10.05.2020

UNHCR, Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, “Conclusion on Children at Risk, No. 107 (LVIII) - 2007 Executive Commitee 56th session, A/AC.96/104,05.10.2007, https://www.unhcr. org/excom/exconc/4717625c2/conclusion-children-risk.html, (E.T. 06.05.2020).

UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, February 1997, <https://www.refworld.org/ docid/3ae6b3360.html>, (E.T. 06.05.2020), para. 8(6).

UNHCR, The “Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification, January 2018, 2nd edition, https://www.refworld.org/ docid/5a902a9b4.html, (E.T. 12.05.2020

UNHCR, UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, May 2008, (BID Guidelines 2008), <https://www.refworld.org/ docid/48480c342.html>, (E.T. 12.05.2020)

UNHCR, Refugee Family Reunification. UNHCR’s Response to the European Commission Green Paper on the Right to Family Reunification, 2012

Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Conclusion on Children at Risk No. 107 (LVIII) - 2007, 5.10.2007, No. 107107,(LVIII), para. h (viii).

UNICEF, Child Sensitive Return Executive Summary, November 2019

UNICEF, The Paris Principles. Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups, February 2007, https://www.refworld.org/docid/465198442.html, (E.T. 05.05.2020)

URAN, P.: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yorumları Işığında 1982 Anayasası ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Karşılaştırmalı İncelemesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 26 Güz 2014/2 s. 95-126.

U.S. Department of Justice Immigration and Naturalization Service (INS), Guidelines For Children’s Asylum Claims, 10.12.1998,(INS, Guideline) https://www.refworld.org/docid/3f8ec0574.html (10.05.2020)

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), Refugee, Asylum, and Internatıonal Operatıons (RAIO) Combined Training Program, Children’s Claims, https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/ nativedocuments/Childrens_Claims_LP_RAIO.pdf, (E.T. 10.05.2020)

WERNER J./ GOEMAN M.: “Families Constrained: An analysis of the best interests of the child in family migration policies”, Defence For Children, Netherlands 2015, http://www.defenceforchildren.org/ wpcontent/uploads/2015/12/20151021_DC_Families-constrained.pdf, (E.T. 10.05.2020), s. 13-16.

YİĞİT, N. T.: “Sınır Dışı Etme Kararının İcrasının Ertelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 25, S. 2, s. 577-615.

ZIJLSTRA, A.E./ KALVERBOER, M.E./ POST, W.J./ BRUMMELAAR, D.C.T./ KNORTH, EJ.: “Could the BIC-Q be a decision-support tool to predict the development of asylum-seeking children?” International Journal of Law and Psychiatry 2013 vol. 36, s. 129–135.


 

Kararlar


AİHM

ECtHR- A.A. v UK App. No. 8000/08, 20.09.2011

ECtHR- A.L. v UK, App. No. 32207/16, 13.03.2018

ECtHR- Alam v Denmark, App. No. 33809/15, 06.06.2017

ECtHR- Antwi v. Norway App. No. 26940/10, 14.02.2012

ECtHR- Adeishvili v Russia App. No 43553/10, 16.10.2014

ECtHR- Akbulut v UK, App. No. 53586/08,10.04.2012

ECtHR- Alim v Russia App. No 39417/07, 27.09.2011

ECtHR- Anayo v. Germany, App. No. 20578/07, 21.12.2010

ECtHR- Arvelo Aponte v. Netherlands, App. No. 28770/05, 03.11.2011

ECtHR- B. v. Belgium, App. No. 4320/11, 10.07.2012

ECtHR- Bajsultanov v. Austria App. No. 54131/10, 12.06.2012

ECtHR- Berrehab v. the Netherlands, App. No. 10730/84, 21.06.1988

ECtHR- Blokhin v. Russia, App. No. 47152/06, 23.03.2016

ECtHR- Boultif v. Switzerland App. No. 54273/00, 02.08.2001

ECtHR- Darren Omoregie and others v. Norway App. No. 265/07, 31.07.2008

ECtHR- El Ghatet v. Switzerland, App. No. 56971/10, 08.11.2016

ECtHR- Emre v. Switzerland App. No. 42034/04, 22.05.2008

ECtHR- Gnahoré v. France, App. No. 40031/98, 19.09.2000

ECtHR- Guliyev and Sheina v. Russia, App. No. 19790/14, 17.04.2018

ECtHR- IgnaccoloZenide v. Romania, App. No. 31679/96, 25.01.2000

ECtHR- Jakupovic v. Austria App. No. 36757/97, 06.02.2003

ECtHR- Jeunesse v. the Netherlands [GC], App. No. 12738/10, 3.10.2014

ECtHR- Joseph Grant v. UK App. No. 10606/07, 02.01.2009

ECtHR- Juppala v. Finland, App. No. 18620/03, 02.12.2008

ECtHR- K. and T. v. Finland [GC], App. No. 25702/94, 12.07. 2001

ECtHR- Kaya v. Germany App. No. 31753/02, 28.06.2007

ECtHR- Kilic v. Denmark App. No. 20277/05, 22.01.2007

ECtHR- Kissiwa Koffi v. Switzerland App. No. 38005/07, 15.11.2012

ECtHR- Kolonja v. Greece, App. No. 49441/12, 19.05.2016

ECtHR- Korneykova and Korneykov v. Ukraine, App. No. 56660/12, 24.03.2016

ECtHR- KU v. Finlandiya, App. no. 2872/02, 02.12.2008

ECtHR- Külekci v. Austria App. No. 30441/09, 1.06.2017

ECtHR- Levin v. Sweden, App. No. 35141/06, 15.03.2012

ECtHR- Loy v. Germany App. No. 15069/08, 07.10.2014

ECtHR- M.E. v. Denmark App. No. 58363/10, 08.06.2014

ECtHR- Maumousseau and Washington v. France, App. No. 39388/05, 06.12.2007

ECtHR- Maslov v. Austria, App. No. 1638/03, 23.06.2008

ECtHR- Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, App. No. 13178/03, 12.10.2006

ECtHR- Muskhadzhiyeva and Others v. Belgium, App. No. 41442/07, 19.01.2010

ECtHR- Nacic v. Sweden App no 16567/10, 15.05.2012

ECtHR- Ndidi v. UK, App. No. 41215/14, 14.09.2017

ECtHR- Neulinger And Shuruk v. Switzerland, App. No. 41615/07, 06.07.2010

ECtHR- Nunez v. Norway, App. No. 55597/09, 28.06.2011

ECtHR- Omojudi v. UK App. No. 1820/08, 24.11.2009

ECtHR- Onur v. UK App. No. 27319/07, 17.02.2009

ECtHR- Palanci v. Switzerland App. No. 2607/08, 25.03.2014

ECtHR- Paposhvili v. Belgium App. No. 41738/10, 17.04.2014

ECtHR- Popov v. France, App. No. 39472/07, 39474/07, 19.01.2012

ECtHR- Priya v. Denmark, App. No. 13594/03, 06.07.2006

ECtHR- Radovanovic v. Austria App. No. 42703/98, 22.04.2004

ECtHR- Rahimi v. Greece, App. No. 8687/08, 05.04.2011

ECtHR- Rodrigues Da Silva and Hoogkamer v. The Netherlands, App. No. 50435/99, 31.01.2006

ECtHR- Rouiller v. Switzerland, App. No. 3592/08, 22.07.2014

ECtHR- Salem v. Denmark, App. No. 77036/11, 01.12.2016

ECtHR- Salija v. Switzerland App. No. 55470/10, 10.01.2017

ECtHR- Sezen v. the Netherlands, App. No. 50252/99, 31.01.2006

ECtHR- Schneider v. Germany, App. No. 17080/07, 15.09.2011

ECtHR- S.J. v. Belgium App. No. 70055/10, 27.02.2014

ECtHR- Slivenko v. Latvia [GC], App. No. 48321/99, 09.10.2003

ECtHR- Société Colas Est and Others v. France, App. No. 37971/97, 16.04.2002

ECtHR- Şen v. Netherlands, App. No. 31465/96, 21.12.2001

ECtHR- Tarakhel v. Switzerland [GC], App. No. 29217/12, 04.11.2014

ECtHR- Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, App. No. 60665/00, 01.12.2005

ECtHR- Tyrer v. The United Kingdom, App. No. 5856/72, 15.03.1978

ECtHR- Udeh v. Switzerland, App. No. 12020/09, 16.04.2013

ECtHR- Üner v. The Netherlands, App. No. 46410/99, 18.10.2006

ECtHR- Vladimir Ushakov v. Russia, App. No. 15122/17, 18.06.2019

ECtHR- Von Hannover (No. 2) v. Germany, App. No. 40660/08, 60641/08, 07.02.2012

ECtHR- Wetjen and Others v. Germany, App. No. 68125/14, 72204/14, 22.03.2018

ECtHR- X v. Latvia [GC], App. No. 27853/09, 26.11.2013

ECtHR- X and Y v. the Netherlands, App. No. 8978/80, 26.03.1985

ECtHR- Yildiz v. Austria, App. No. 37295/97, 31.10.2002

ECtHR- Zuluaga v. UK, App. No. 20443/08, 18.01.2011


 

İNGİLTERE

AA (unattended children) Afghanistan v. SSHD, CG [2012] UKUT 00016 (IAC), 06.01.2012

AA (Afghanistan) v SSHD, UKSC 40, 24.07.2015

AA (Afghanistan) CG UKUT 00016, 23.05.2011

FM (Afghanistan) v SSHD, UKUT (IAC), Appeal No. AA/01079/2010, 10.03.2011

HK (Afghanistan) v SSHD, EWCA Civ 315, 16.03.2012

DS (Afghanistan) v. SSHD, [2011] EWCA Civ 305, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 22.03.2011

H (H) v. Deputy Prosecutor of the Italian Republic, Genoa UKSC 25, 20.06.2012

MK v. SSHD, UKUT 00475 (IAC), 31.10.2011

EV(Philippines) and Others v. SSHD [2014] EWCA Civ 874

E-A v. SSHD, UKUT 00315 (IAC), 22.07.2011

Lee v. SSHD, EWCA Civ 348, 29.03.2011

R (ABC) v. SSHD, EWHC 2937 (Admin), 06.12.2011

R (Mansoor) v. SSHD [2011] EWHC 832 (Admin), 23.03.2011

R (MXL) v. SSHD [2010] EWHC 2397 (Admin), 3009.2010

LD v. SSHD UKUT 278 (IAC), 02.08.2010

R (TS) v. SSHD [2010] EWHC 2614 (Admin), 26.10.2010

Omotunde v. SSHD [2011] UKUT 00247, 25.05.2011

ZH v. SSHD, UKSC 4, 01.02.2011


KANADA

Awolope v Canada (MCI) [2010] FCJ No 645, 31.03.2011

Canada (MCI) v. Patel, 2008 FC 747, [2009] 2 F.C.R. 196, 17.06.2008

Kim v. Canada (MCI), 2010 FC 720, 30.06.2010

Baker v. Canada (MCI), [1999] 2 S.C.R. 817, 09.07.1999

Gordon v Goertz [1996] 2 SCR 27

Kolosovs v Canada (MCI), FCJ No 211, 04.02.2008

Sanade v SSHD [2012] UKUT 00048, 07.07.2011


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Liu v. Ashcroft, 380 F.3d 307, United States: Court of Appeals for Seventh Cricuit, 17.08.2004, https://casetext.com/case/liu-v-ashcroft-2, (E.T. 10.03.2019)


AVUSTRALYA

Chen Shi Hai v. The Minister for Immigration and Multicultural Affairs (MIMA), [2000] HCA 19, 13.04.2000

Wan v. MIMA, FCA 568, 18.05.2001

Nweke v MIMA, FCA 79, 19.07.2013

Teoh v. MIEA HCA 20, 07.04.1995


YENİ ZELANDA

Ye v. Minister of Immigration, NZCA 291, 07.08.2008


ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ

N.B.F. v. Spain (CRC/C/79/D/11/2017), (CRC: N.B.F. v. Spain)

J.A.B. v. Spain (CRC/C/81/D/22/2017), (CRC: J.A.B. v. Spain)

R.K. v. Spain (CRC/C/82/D/27/2017),(CRC: R.K. v. Spain)

M.T. v. Spain (CRC/C/82/D/17/2017), (CRC: M.T. v. Spain)

Z.H. ve A.H. v. Denmark, CRC/C/82/D/32/2017, (CRC: Z.H. ve A.H v. Denmark)


TÜRKİYE

Yargıtay 2. HD, 2020/2328 E., 2020/3581 K, 01.07.2020

Yargıtay 2. HD, 2020/2421 E., 2020/3407 K., 29.06.2020

Yargıtay 2. HD, 2020/2066E., 2020/3256K., 23.06.2020

Ankara 1.İdare Mahkemesi, 2018/2485 E., 2019/1094 K., 20.05.2019

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği, D. iş No. 2016/3316, 14.10.2016

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği, D. iş No. 2019/3655, 29.08.2019

Hatay 1. İdare Mahkemesi, 2018/755 E., 2019/13 K., 07.01.2019

Hatay 1. İdare Mahkemesi, 2018/755 E., 2019/13 K., 07.01.2019

Hatay İdare Mahkemesi, 2016/710E., 2016/1138 K., 28.10.2016

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2015/978 E., 2015/2529 K., 27.11.2015

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 2015/1423 E., 2015/2754 K., 21.12.2015

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2015/978 E., 2015/2529 K., 27.11.2015

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 2015/2393 E., 2016/780 K., 31.03.2016

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 2016/972 E., 2016/2806 K., 30.12.2016

İstanbul 1.İdare Mahkemesi, 2016/874 E., 2017/134 K., 27.01.2017

İzmir 1. İdare Mahkemesi, 2019/913 E., 2019/1207 K., 23.10.2019

İstanbul 1. İdare Mahkemesi 2019/1300 E., 2019/1871 K., 27.06.2019


ANAYASA MAHKEMESİ

Marcus Frank Cerny, Baş. No. 2013/5126, 02.07/2015 (Marcus Frank Cerny)

Ali Korkmaz, Baş. No. 2019/26899, 11.12.2019 (Ali Korkmaz)

Levent Aşıklar, Baş. No. 2014/13936, 08.03.2018 (Levent Aşıklar)


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.