(Çocuk Koruma Kanunu’na Göre)

Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Derya BELGİN GÜNEŞ
ISBN: 9786050511802
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Derya BELGİN GÜNEŞ
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 116

(Çocuk Koruma Kanunu’na Göre)  Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi

Dr. Derya BELGİN GÜNEŞ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ......................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR VE KONUNUN TARİHÇESİ

I. TEMEL KAVRAMLAR..........................................................................3

A. Çocuk Kavramı................................................................................3

1. Genel Olarak.................................................................................3

2. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Bakımından .................4

B. Çocuğun (Yüksek veya Üstün) Yararı Kavramı ..............................5

1. Uluslararası Metinlerde Çocuğun Yararı Kavramı .......................5

2. Tanım............................................................................................7

3. Yönetmelik Taslağı’nda Çocuğun Üstün Yararına Düzenlenişi .10

C. Çocuk Teslimine İlişkin İlâmlar ve Tedbir Kararlarının Konusu... 11

1. Velayete İlişkin İlâmlar ve Tedbir Kararları ...............................12

a. Genel Olarak Velayet..............................................................12

b. Velayete İlişkin Verilen İlâmlar ..............................................15

c. Velayete İlişkin Verilen Tedbir Kararları ................................19

2. Vesayete İlişkin İlâm ve Tedbir Kararları...................................20

D.Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmlar ve Tedbir

Kararlarının Konusu .......................................................................21

1. Genel olarak Çocukla Kişisel İlişki............................................21

2. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmlar....................25

3. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Tedbir Kararları......30

II. 7343 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM (İcra ve İflâs

Kanunu’nun Mülga Hükümleri).........................................................31

A. Çocuk Teslimine İlişkin İlâmların İcrası .......................................31

B. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrası ..........33

C. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair

Tedbir Kararlarının İcrası ..............................................................35

x İçindekiler

D.Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair

İlâmlar ve Tedbir Kararlarına Muhalefet........................................36

E. İcra İflâs Kanunu’ndaki Sisteme Yöneltilen Eleştiriler..................36

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNU’NA GÖRE ÇOCUK TESLİMİ

VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR

İLÂMLARIN VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE

GETİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

I. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA DAİR İLÂM VE TEDBİR KARARLARININ

YERİNE GETİRİLMESİNDE TEMEL İLKELER ...........................41

II. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA DAİR İLÂMLARI VE TEDBİR KARARLARINI

YERİNE GETİRECEK MERCİ VE BU MERCİİN ÖZELLİKLERİ42

A. Adlî Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ............................42

B. Adlî Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürünün Görevleri............44

C. Sosyal Çalışmacı, Pedagog, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi,

Rehber Öğretmen ve Öğretmen Kavramları...................................44

D. Uzman ve Öğretmenlerin Görevleri ..............................................46

III. ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN VE TEDBİR

KARARLARININ YERİNE GETİRELEĞİ TESLİM MEKÂNLARI....48

IV. BAŞVURU YAPILMASI ..................................................................49

A. Yetkili Müdürlük............................................................................49

B. Başvurunun Tarafları......................................................................50

C. Başvurunun Ön Şartı: Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki

Kurulmasına Dair İlâmların Kesinleşmesi ....................................50

D. Başvuruya Eklenecek Bilgi ve Belgeler........................................52

V. ÇOCUK TESLİMİ PROSEDÜRÜ ......................................................53

A. Çocuk Teslimi Yükümlüsü ile İrtibat ............................................53

İçindekiler xi

B. Çocuk Teslimine Dair Teslim Emri ve Tebliğ Edilmesi ...............54

C. Çocuğun Teslimine İlişkin Emrin Yerine Getirilmesi....................54

D. Yükümlü ile İrtibat veya Teslim Emri Olmaksızın

Çocuğun Teslimi............................................................................56

VI. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI PROSEDÜRÜ ...........56

A. Çocukla Kişisel İlişki Kurma Yükümlüsü ile İrtibat ....................56

B. Çocukla Kişisel Kurulmasına Dair Teslim Emri ve Tebliğ

Edilmesi .........................................................................................56

C. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Emrin Yerine Getirilmesi .57

D. Yükümlüye Ulaşılamaması Hâlinde Çocuğun Geri Verilmesi ......58

E. Haklı Mazeret Nedeniyle Çocuğun Müdürlükçe Alınması............58

F. Hak Sahibinin Bildirim Yükümlülüğü............................................58

G. İletişim Araçlarıyla Kişisel İlişki Kurulması.................................59

H. Üçüncü Kişilerin Refakatinde Kişisel İlişki Kurulması ................59

İ. Danışmanlık Tedbirine Karar Verilmesi..........................................60

J. Dosyanın İşlemden Kaldırılması.....................................................60

VII. GİZLİLİK KARARI VEYA BAŞKA BİR TEDBİR KARARININ

 VARLIĞI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ...........................61

VIII.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN VE TEDBİR

KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN

İŞLEMLERE KARŞI ŞİKÂYET VE İTİRAZ...................................61

A. Yerine Getirme İşlemlerine Karşı Şikâyet .....................................61

B. Şikâyet Üzerine Verilen Karara Karşı İtiraz ..................................63

IX. GİDERLERİN KARŞILANMASI.....................................................64

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPTIRIMLAR VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

I. YAPTIRIMLAR ...................................................................................67

A. Aile Mahkemesinin Velayet veya Kişisel İlişkiyi Yeniden

Düzenlemesi ..................................................................................67

xii İçindekiler

B. CEZAİ YAPTIRIMLAR................................................................68

1. İlâm veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet 68

a. Çocuk Koruma Kanunu’nun 41/F Maddesi............................68

b. Şikâyet Usûlü..........................................................................69

c. Disiplin Hapsi Kararının İnfazı...............................................70

d. Disiplin Hapsi Kararına İtiraz.................................................70

2. Türk Ceza Kanunu’nun 234. Maddesi........................................70

a. Genel Olarak...........................................................................70

b. Çocuk Koruma Kanunu 41/F Maddesi ile Türk Ceza

Kanunu 234. Maddesinin Aynı Fiille İhlâl Edilmesi ..............72

II. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ.........................................................................73

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ............................................................77

KAYNAKÇA............................................................................................81

EK: ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ

YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI.......87


Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların yerine getirilmesi konusu üzerindeki ilk çalışmam, Prof. Dr. Süha Tanrıver danışmanlığında 2011 yılında tamamlamış olduğum yüksek lisans tezim “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası” idi. O tarihlerde çeşitli sebeplerle tezimi kitap hâline getirememiştim. Fakat konuya olan ilgim hep devam etmişti. Söz konusu ilâmların yerine getirilmesine ilişkin kanun değişikliği çalışmalarını takip etmiş, buna ilişkin makale çalışması da yapmıştım. 7343 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’ndan çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası hükümleri mülga olduktan sonra, Çocuk Koruma Kanunu’na getirilen yeni hükümler bakımından bir çalışma yapmak arzusu içerisine girince elinizdeki bu kitap ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayı oluştururken zaman zaman yüksek lisans tez çalışmamdan ve makalemden de faydalandım. Daha önce içimde bir uhde olarak kalan yüksek lisans tezimi yayınlamayı dolaylı da olsa bu şekilde hayata geçirmiş oldum. Bu çalışmayı yapmamda beni yüreklendiren ve teşvik eden Anabilim Dalı Başkanı Hocam Sayın Prof. Dr. Murat Atalı’ya teşekkürü bir borç bilirim. Yalnızca bir meslektaş olarak değil, arkadaş olarak bana hep destek ve yardımcı olan sevgili Dr. Ayşe Ece Acar’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece bu çalışmada değil, attığım her adımda en büyük destekçim ve hayattaki en büyük şansım eşim Av. Erman Güneş’e teşekkür etmem gerekir. Sevgili aileme de her zamanki gibi hep arkamda oldukları için yürekten teşekkür ederim, iyi ki varlar. Kitabın basımını gerçekleştiren başta Muharrem Başer olmak üzere Yetkin Basım Yayın ve Dağıtım AŞ ve değerli çalışanlarına da teşekkür ederim. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması konusuna ilgi duyan herkese faydalı olması dileğiyle... 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.