Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Hali (TCK md. 103/2)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Hamza KÜSKÜ
ISBN: 978-625-708-880-0
Stok Durumu: Stokta var
50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hamza KÜSKÜ
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Hali (TCK md. 103/2)

Hkm. Hamza KÜSKÜ

2020/08 1. Baskı, 182 Sayfa

ISBN 978-625-708-880-0

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103/2’nci maddesinde öngörülen çocukların nitelikli cinsel istismarı, kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümünde tanzim edilmiştir. Suçun toplumda, öğreti ve uygulamada birçok tartışmayı içerisinde barındırması sebebiyle çalışmamızda bu suçun unsurları öğretideki ceza hukukçularının ve bu hususta çalışma yapan araştırmacıların görüşlerine yer verilmek suretiyle tüm tartışmalı noktalarıyla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca tartışmalı hususlarla ilgili güncel Yargıtay içtihatlarından örnekler verilerek uygulamadaki mevcut durum ortaya konulmuş ve naçizane birtakım önerilerde bulunarak konuya katkı sağlamaya çalışılmıştır.

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR. 13

GİRİŞ .15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SUÇ TİPİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR,

KORUNAN HUKUKİ DEĞER VE SUÇUN UNSURLARI

 

I. SUÇ TİPİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.19

A. Genel Olarak  19

B. Karşılaştırmalı Hukukta Çocukların Cinsel İstismarı Suçu  20

1. İslam Hukuku  20

2. Alman Hukuku. 21

3. İsviçre Hukuku. 23

C. 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu Döneminde Çocukların Cinsel

İstismarı Suçuna Karşılık Gelen Suçlar . 24

D. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ile Diğer Cinsel Suçların

Karşılaştırılması 25

1. Cinsel Saldırı Suçu Bakımından Karşılaştırma 25

2. Cinsel Taciz Suçu Bakımından Karşılaştırma . 25

3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Bakımından Karşılaştırma . 26

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER27

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI.29

A. Fail . 29

B. Mağdur  31

1. Genel Olarak . 31

 

10 İçindekiler

a) On Beş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış Olmakla

Birlikte Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama

Yeteneği Gelişmemiş Çocuklar. 35

b) On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklar . 38

C. Suçun Maddi Konusu. 39

D. Fiil  39

1. Fiilin On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklara Karşı Cebir, Tehdit,

Hile veya İradeyi Etkileyen Diğer Hallere Dayalı Olarak

Gerçekleştirilmesi . 47

a) Cebir. 47

b) Tehdit. 49

c) Hile. 51

d) İradeyi Etkileyen Diğer Haller. 53

2. Her İki Tarafın Çocuk Olduğu Fiiller  54

3. Failin Kadın veya Eşcinsel Olduğu Fiiller . 60

4. Evlenme veya Mahkeme Kararı ile Kanunen Reşit Olan

Çocukların Durumu. 63

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU .67

A. Genel Olarak 67

B. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri Bakımından Manevi

Unsur Değerlendirmesi . 69

C. Kastı Kaldıran Hata  71

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .75

A. Genel Olarak 75

B. İlgilinin Rızası . 76

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER

VE KUSURLULUK

 

I. NİTELİKLİ HALLER79

A. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi . 80

B. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle İşlenmesi  85

C. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde

Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş

veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi  87

 

İçindekiler 11

D. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık

Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü

Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi. 92

E. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun

Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi. 95

F. Suçun On Beş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış Olmakla

Beraber Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği

Gelişmemiş Çocuklara Karşı Cebir veya Tehdit ile İşlenmesi . 97

G. Suçun On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklara Karşı Silah Kullanmak

Sureti ile İşlenmesi. 98

H. Suçun On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuklara Karşı İşlenmesi. 99

II. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR FİİLİNİN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ

HALLERİ . 100

A. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama

Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması 100

B. Fiil Sebebi ile Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü  101

III. KUSURLULUK . 104

A. Genel Olarak  104

1. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 105

a) Haksız Tahrik  106

b) Yaş Küçüklüğü  109

(1) Failin On İki Yaşını Tamamlamamış Olması Durumu . 109

(2) Failin On İki Yaşını Tamamlamış, On Beş Yaşını

Tamamlamamış Olması Durumu. 111

(3) Failin On Beş Yaşını Tamamlamış, On Sekiz Yaşını

Tamamlamamış Olması Durumu. 113

c) Akıl Hastalığı. 113

d) Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)  116

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ,

ZAMANAŞIMI, MUHAKEME VE YAPTIRIM

 

I. SUÇA TEŞEBBÜS . 119

A. Genel Olarak  119

B. Gönüllü Vazgeçme. 124

II. SUÇA İŞTİRAK . 126

A. Suçun İşlenişinde Karşılaşılabilecek Diğer Faillik Durumları  126

1. Dolaylı Fail. 126

 

12 İçindekiler

2. Müşterek Faillik  128

a) Birlikte Suç İşleme Kararı . 128

b) Fiilin Birlikte İcra Edilmesi  129

B. Şeriklik . 132

1. Azmettirme. 132

2. Yardım Etme . 134

III. İÇTİMA .135

A. İçtima Kuralları Çerçevesinde Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı 135

1. Zincirleme Suç. 135

2. Görünüşte İçtima 139

a) Bileşik Suç  139

3. Gerçek İçtima 140

a) Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunun Cinsel

İstismar Amacıyla İşlenmesi. 141

b) Nitelikli Cinsel İstismar Suçu Kapsamında On Beş Yaşını

Tamamlamamış Çocuklar Bakımından Kişiyi Hürriyetinden

Yoksun Bırakma Suçunun Oluşumu . 142

4. Fikri İçtima  144

IV. ZAMANAŞIMI .145

A. Dava Zamanaşımı  145

B. Ceza Zamanaşımı. 146

V. MUHAKEME .147

A. Genel Olarak 147

B. Mağdura Tanınan Haklar. 151

C. Görevli Mahkeme 156

D. Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) . 158

E. Adli Görüşme Odaları (AGO) . 160

VI. YAPTIRIM .161

A. Genel Olarak 161

B. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi . 164

SONUÇ.167

KAYNAKÇA 175Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.