Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökalp ÖZKAN
ISBN: 9786050511055
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökalp ÖZKAN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 181

Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

Av. Gökalp ÖZKAN

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER TABLOSU 9

KISALTMALAR LİSTESİ 13

BÖLÜM 1: 

YABANCI YATIRIM KAVRAMI, YABANCI YATIRIMCI OLARAK ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI

1.1. Giriş 15

1.2. Kavramlar 18

1.2.1. Yatırım 18

1.2.2. Yabancı Yatırım 23

1.2.3. Doğrudan Yabancı Yatırım 26

1.2.4. Yabancı Yatırımcı 28

1.2.4.1. Yabancı Yatırımcı Olarak Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Çerçevesi 28

1.2.4.2. Çok Uluslu Şirket Terminolojisi 29

1.2.4.3. Tanımı 30

1.2.4.4. Tarihsel Gelişimi 33

1.2.4.5. Çok Uluslu Şirketlerin Ülkelere Giriş Yolları 36

1.3. Türkiye’de Çok Uluslu Şirketler 37

1.3.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda Yer Alan 

Yatırım Giriş Yöntemleri ve Hâkim Ortak-Bağlı Şirket Açısından Değerlendirilmesi 38

1.3.2. Yabancı Yatırıma İlişkin Olarak Sektörlere Göre Getirilen Türkiye’deki Özel Düzenlemeler 42

1.3.2.1. Taşımacılık Sektörü 43

1.3.2.2. Sigortacılık Sektörü 46

1.3.2.3. Bankacılık Sektörü 47

1.3.2.4. Madencilik ve Petrol Sektörü 48

1.3.2.5. Medya Sektörü 50

1.3.3. Çok Uluslu Şirketlerin Ulusal Mevzuat Bakımından Değerlendirilmesi 51

1.3.3.1. Genel Olarak 51

1.3.3.2. Karşılaştırmalı Hukukta Şirketler Topluluğu 

Kavramı 52

1.3.3.3. TTK ’da Şirketler Topluluğu ve Kavramlar 57

1.3.3.3.1. Hâkimiyet Türleri ve Araçları 62

1.3.3.3.1.1. Sözleşmesel Araçlar 66

1.3.3.3.1.2. Korporatif Araçlar 73

1.3.3.3.3.3. Fiili Araçlar-Diğer Türlü Hâkimiyet 75

BÖLÜM 2: 

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ İLİŞKİLERDEN 

DOĞAN SORUMLULUK VE BU SORUMLULUĞA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

2.1. Şirketler Topluluğundaki İlişkilerden Doğan Sorumluluk 77

2.1.1. Genel Olarak 77

2.1.2. Önceki Dönemde Sorumluluk Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Başvurulan Kurumlar 78

2.1.3. Sorumluluğun Şartları 80

2.1.3.1. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması 82

2.1.3.2. Bağlı Şirketin Kayba Uğraması 83

2.1.3.3. Denkleştirme Yapılmamış Olması 84

2.1.3.4. Neden-Sonuç İlişkisi (İlliyet Bağı) 85

2.1.4. Sorumluluğun Doğumuna Yol Açabilecek Müdahale 

Şekilleri 86

2.1.4.1. Bağlı Şirketin Yönetimine Yapılan Müdahalelerden Sorumluluk 86

2.1.4.2. Bağlı Şirketin Genel Kuruluna Müdahaleden Sorumluluk 87

2.1.5. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 87

2.1.6. Topluluk Hukuku Kapsamında Açılabilecek Davalar 92

2.2. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan 

Sorumluluğa Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi 95

2.2.1. Genel Olarak 95

2.2.2. Sözleşme Statüsünün Tespiti 97

2.2.3. Haksız Fiil Statüsünün Tespiti 102

2.2.4. Şirket Statüsünün Tespiti 108

2.2.4.1. Şirket Statüsünün Uygulanma Alanı 108

2.2.4.2. Şirket Statüsünün Belirlenmesinde Başvurulan Bağlama Kuralları 109

2.2.4.2.1. İdare Merkezi Teorisi 110

2.2.4.2.2. Kuruluş Yeri Teorisi 113

2.2.4.3. Türk Hukukunda Şirket Statüsü 115

2.2.5. Hâkim Ortak-Bağlı Şirket İlişkisinde Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk 118

2.2.6. Topluluk Hukuku Hükümlerinin Niteliği 122

2.2.6.1. Genel Olarak 122

2.2.6.2. TTK’nın Yabancılık Unsuru İçeren Şirketler Topluluğu Hükümleri Özel Nitelikli Kanunlar 

İhtilafı Kuralı Mıdır? 124

BÖLÜM 3: 

HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3.1. Uyuşmazlığın Mahkeme Yargılaması Yoluyla Çözülmesi 129

3.1.1. Türk Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisinin Tayini 129

3.1.2. Genel Yetki Kuralı ve Genel Yetkili Mahkemeler 130

3.1.3. Kesin Yetki Kuralları ve Kesin Yetkili Mahkemeler 132

3.1.4. Şirketler Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar 

Bakımından Yetki 135

3.1.5. Topluluk Hukukundan Kaynaklanan Sorumluluk 

Davaları Açısından Yetki 136

3.1.6. Yetki Sözleşmesi-Yetki Şartı 139

3.2. Uyuşmazlığın Tahkim Yargılaması Yoluyla Çözülmesi 142

3.2.1. Tahkime Elverişlilik 142

3.2.2. Sorumluluk Davalarında Şirket İçi Uyuşmazlıklar 

Bakımından Tahkime Elverişlilik 144

3.2.3. Tahkimin Üçüncü Kişilere Teşmili 149

SONUÇ 155

KAYNAKÇA 165


“Çok Uluslu Şirketler, Türkiye’de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü” konulu bu çalışma İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, 23 Kasım 2021 tarihinde tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman, Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ve Doç. Dr. Ali Gümrah Toker’den oluşan jüri önünde savunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Bu çalışma, tez savunmasından sonra değerli jüri üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek yayıma hazır hale getirilmiştir. Çalışma, uluslararası şirketler topluluğu olarak ele aldığımız çok uluslu şirketlerin TTK m. 195 kapsamında elde ettikleri hâkimiyet gücünü hukuka aykırı kullanmaları halinde TTK m. 202 hükmünün milletlerarası özel hukuk alanında nasıl bir yansıma yaratacağı ile sınırlandırılmıştır. 

Çalışma konusunun seçilmesinden çalışmanın hazırlanmasına kadar her aşamada değerli vaktini ve emeğini ayıran tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman’a, tezin ticaret hukuku bölümüne ilişkin hukuki tartışmaları kendileriyle yürütebilme imkânı veren ve değerli zamanlarını ayırmaktan hiç çekinmeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ve Doç. Dr. Ali Haydar Yıldırım’a kıymetli katkıları ve bana kazandırdıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yüksek lisans eğitimim döneminde kendisinden ders almak fırsatını yakaladığım ve tez süresince bilgisini her daim paylaşan değerli hocam Doç. Dr. Ali Gümrah Toker’e çok teşekkür ederim.

Tez çalışmam esnasında yanında avukatlık stajımı yaptığım ve bana kütüphanesini sonuna kadar açan değerli üstadım Av. Ali Kaan Akın’a da teşekkürü bir borç bilirim. 


815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 359, 29 Nisan 1926 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=815 %MevzuatTur=1&MevzuatTertip3. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 622 18 Haziran 1927 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/hukuk-usul-muhakemel eri-kanunu-1086. (Erişim Tarihi: 08.06.2021)

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 13195, 24 Nisan 1969 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 05.02.2021)

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 17635, 12 Mart 1982 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı:17701, 20 Mayıs 1982 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazate.gov.tr  (Erişim Tarihi: 15.02.2021)

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 17844, 18 Ekim 1982 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazate.gov.tr. (Erişim Tarihi: 07.07.2021)

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 22124, 24 Kasım 1994 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

4519 sayılı Kanun’la onaylanan, “Enerji Şartı Anlaşması (The Energy Charter Treaty),T.C. Resmî Gazete,  Sayı: 24107, 25 Mayıs 2000 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2000/20000712M1-6.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2021)

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, T.C. Resmi Gazete, Sayı:24453. 21 Haziran 2001 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazate.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.06.2021) 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı:24607, 22 Kasım 2001 [Çevrimiçi]. Erşim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr (Erişim Tarihi: 15.02.2021)

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 25322, 04 Aralık 2003 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 25983M, 19 Ekim 2005 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26552, 3 Haziran 2007 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26728, 27.11.2007 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr. (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 27836, 12 Ocak 2011 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.02.2020)

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 27863, 15 Şubat 2011 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28634, 24 Nisan 2013 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28674, 30 Mayıs 2013 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 9353, 29 Haziran 1956 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/ mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6762. (Erişim Tarihi: 15.02.2021)

7164 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 30700, 28 Şubat 2019 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

10 Haziran 1958 Tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında New York Sözleşmesi, [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.newyorkconvention.org/new+york+convention+texts. https://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15470.pdf (Erişim Tarihi: 01.11.2021)

Abdelfatah, S. (2017) Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklarda Yönetim. 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi. 

Agwu, M.E. (2014) Foreign Direct Investments: A Review From The Nigerian Perspective, Research Journal of The Business and Management, Cilt: 1(3), ss. 318-339 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/375202 (Erişim Tarihi: 22.01.2021)

Akduman, E. (2010) Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Aker, H. (2003) Hâkim İşletme ve Bağlı Şirket Arasındaki Bağımlı Hukuki İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu, Banka ve ticaret hukuku Dergisi, Cilt: 22(2), ss. 153-202 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/literatur/batider-makaleler/hakim-isletme-ile-bagimli-sirket-arasindaki-hukuki-iliski-ve-hakim-isletmenin-sadakat-borcu-ii-1/1 (Erişim Tarihi: 22.07.2021)

Akın, İ. (2014) Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Akıncı, Z. (2018) Adi Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Tahkime Elverişlilik, derleyen Akıncı, Z. ve Tepetaş Yasan, C. (ed.) Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 15-31.

Akipek, J. G., Akıntürk, T. ve Karaman Ateş, D. (2011) Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku. 8. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.

Albayrak, C. (2016) Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Albayrak, G. (2018) Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Alpar, C. (1980) Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma. 3. Baskı. Ankara: Turhan Kitapevi.

Altay, S. A. (2009) Anonim Ortaklıklar Hukukunda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler. 1. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Antalya, O.G. ve Topuz, M. (2021) Medeni Hukuk (Cilt 1)-Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri-. 4. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.

Arat, T. (1970) Ticaret Şirketlerinin Tabiiyeti. 1. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Arslan, İ. (2014) Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Atakan, M. C. (2021) Şirketler Topluluğunda Hâkimiyet. 1. Baskı. İstanbul: Aristo Yayınevi.

Atamer, K. (2018) Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku’na Yansımaları, derleyen Nilson Okutan, G. (ed.), Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.151-169.

Avşar, M. (2021) Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Avşar, M. (2017) ICSID Konvansiyonuna Göre Yatırım Kavramı, Public and Private International Law Bulletin, Vol. 37(2): ss. 95-140 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/410744 (Erişim Tarihi: 20.01.2021)

Ayoğlu, T. (2018) Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Paralel Yargılama Problemi, derleyen Akıncı, Z. ve Tepetaş Yasan, C. (ed.), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.101-111.

Ayoğlu, T. (2018) Sermaye Şirketleri Özelinde Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Aybay, R., Özbek, N. ve Perçin, G. E. (2019) Türk Vatandaşlık Hukuku. 1. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Aygül, M. (2007) Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Baelz, K. ve Baldwin, T. (2002) The End Of The Real Seat Theory (Sitztheorie): The European Court Of Justice Decision In Uberseering Of 5 November 2002 And Its Impact On German And European Company Law, German Law Journal, Cilt: 3(12) [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/ article/end-of-the-real-seat-theory-sitztheorie-the-european-court-of-justice-decision-in-ueberseering-of-5-november-2002-and-its-impact-on-german-and-european-company-law/C2B623D84DA2AB2BF343BB895DA9C553 (Erişim Tarihi: 18.062020)

Baklacı, P. ve Akıntürk, E. (2009) İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları Hakkında Genel Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 25 (4), ss. 491-527 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lexpera.com.tr/ literatur/batider-makaleler/iki-tarafli-yatirim-anlaşmalari-hakkinda-genel-bir-inceleme (Erişim Tarihi: 27.01.2021)

Bafra, E. (2014) İngiliz Mahkemelerince Şirket Tüzel Kişiliği Perdesinin Kaldırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:112, ss. 355-372 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://tbbdergisi.barobirlik. org.tr/m2014-112-1390 (Erişim Tarihi: 06.10.2021)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02/04/2015 tarih ve 6262 sayılı kararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/ dokuman/mevzuat_0723.pdf (Erişim Tarihi:13.02.2021)

Baran, D. (2020) Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Barlas, N. (2016) Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri. 4. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Baykal, M. (2014) Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. 

Beuerle, G. C., Mucciarelli, F., Schuster, E. ve Siems, M. (2020) Making the Case for a Rome V Regulation on the Law Applicable to Companies, Yearbook of European Law, Cilt:39, ss. 459-496 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.academic.oup.com/yel/ article/doi/10.1093/yel/yeaa007/5933805 (Erişim Tarihi: 26.06.2021)

Britanica Online Dictionary. (2021). Investment [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.britannica.com/topic/investment (Erişim tarihi: 21.01.2021)

Can, H. ve Tuna, E. (2019) Milletlerarası Özel Hukuk. Güncelleştirilmiş 4. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Can, H. ve Toker, G. A. (2018) Milletlerarası Özel Hukuk. Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Can, M. Ç. (2020) Hâkimiyet Sözleşmesi Anonim Şirketlerden Oluşan Şirketler Topluluğu Bakımından. 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Conac, P. H. (2018) Trends and Developments in Europe on Corporate Groups: Towards the Recognition of the Interest of the Groups?, derleyen Nilson Okutan, G. (ed.), Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof.Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 91-110.

Çam, E. (1987) Çok Uluslu Şirketler ve Gelişen Ülkeler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:45(1-4), ss. 93-120 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/8398 (Erişim Tarihi: 05.02.2021)

Çamoğlu, E. (2013) Şirketler Topluluğunda Hâkimiyetin Kötüye Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Davaları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2013(2), ss. 19-33 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dosya.gsu.edu.tr/Docs/Hukuk Fakultesi/TR/FakulteDergisi/GUHFD-2013_2.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2021)

Çelikel, A. ve Gelgel, G. (2018) Yabancılar Hukuku. 24. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Çelikel, A. ve Erdem, B.B. (2016) Milletlerarası Özel Hukuk. 14. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Çelikel, A. (2003) Yabancı Yatırımların Teşviki Amacıyla Yapılan Yeni Yasal Düzenlemeler, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt:23 (1-2), ss. 161-177 [Çevrimiçi].  Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhmohb/issue/9367/117250 (Erişim Tarihi: 28.01.2021)

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and The Recognition and Enforcement Of Judgments in Civil and Commercial Matters, OJ L 12, 16.1.2001, p. 1–23 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/44/oj (Erişim Tarihi: 01.06.2021)

Council Regulation (EC) No 44/2001 of December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015), OJ L 012/1, 16.01.2001 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX %3A32012R1215 (Erişim Tarihi: 26.05.2021) 

Dündar, E. (2016) Çok Uluslu Şirketlerin Ticaret Kanunundaki Yeri. İstanbul: Derin Yayınları.

Dündar, E. (2014) Uluslararası Ticaret Hukukunda Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler İncelemesi, Öneri Dergisi: Cilt:11(41), ss. 273-282 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark. org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17902/187860 (Erişim Tarihi: 29.10.2020)

Doğan, V. (2016) Milletlerarası Özel Hukuk. 4. Baskı. Ankara: Savaş Yayınevi.

Doğan, V. (2017) Türk Vatandaşlık Hukuku, 14. Baskı. Ankara: Savaş Yayınevi.

Eren, F. (1975) Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi. 1. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Ener, M. A. (2020). Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye'ye Girişi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Erdem, H. E. (2017) Tahkim Anlaşması, derleyen Erdem, H. E. (ed.), Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.241-275.

Erdem, H. E. (2020), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği, derleyen Bozkurt Balkar, S. ve Kocasakal Özdemir, H. (ed.), Tahkim Anlaşması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.1-24.

Geisinger, E. ve Mermer, S. (2018) Şirket Esas Sözleşme ve İç Yönergelerindeki Tahkim Şartları, derleyen Akıncı, Z. ve Tepetaş Yasan, C. (ed.), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 46-56.

Giray, E. R. (2013) Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri ve Şirketler Topluluğu, derleyen S. Karahan (ed.), Şirketler Hukuku, Güncellenmiş 2nci Baskı. Konya: Mimoza Yayınevi, ss. 127-159.

Gökyayla Demir, C. (2021) Ticari Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi. 1. Bası. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Gökyayla, C. D. ve Süral, C. (2004) 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6(2), ss.131-168 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46853/587540 (Erişim Tarihi: 28.01.2021)

Göğer, E. (1969) Devletler Hususi Hukuku Yönünden İkametgâh, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:26(3), ss. 237-252 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/ issue/42969/520232 (Erişim Tarihi: 18.09.2020)

Göğer, E. (1975) Türk Tabiiyet Hukuku. 3. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. 

Güngör, G. (2019) Tabiiyet Hukuku. 7. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.

Gündoğdu, G., (2014) Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Şirketten Oluşur?- Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195 Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu-, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:12(133), ss. 107-126.

Hadari, Y. (1972) The Structure Of The Multinational Enterprise, Michigan Law Review, Cilt:71, ss. 731-802 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/mlr71&i=743 (Erişim Tarihi: 28.01.2021)

Hopt, K. J. (2018) Şirketler Topluluğu: Karşılaştırmalı Hukukta Vekalet Sorunları, Düzenleyici Modeller ve Yasal Stratejiler, derleyen Nilson Okutan, G. (ed.), K. Çelikboya (çev.), Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı, 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 15-34. 

Deniz Turizmi Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 27298, 24 Temmuz 2009 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete. gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 29806 19 Ağustos 2016 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:25205, 20 Ağustos 2003 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 05.02.2021)

Huysal, B. (2012) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler Işığında Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Konusunda Bazı Tespitler, PPIL Bulletin, Cilt:32(1), ss. 71-101 [Çevrimiçi], Erişim Adresi: <https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/411344> (Erişim Tarihi: 08.06.2021)

Huysal, B. ve Süzen Şermet, B. (2018) Tanıma ve Tenfiz Davlarında Kararı Veren Mahkemenin Yetkisinin İncelenmesi, derleyen Bozkurt Balkar, S. (ed.), Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 47-68.

ICSID Convention, Regulations And Rules (2006) [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20 Convention%20English.pdf (Erişim tarihi: 20.01.2021) 

Kabaalioğlu H. A. (1982) Çok Uluslu İşletmeler Hukuku. 1. Baskı. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.

Kara, E. (2014) Avrupa Birliği’nde Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Karakaş, M. ve Yıldız, E. (2012) Institutional Determinants Of Multinational Corporations’ Entry Mode Choice In Turkey, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14(2), ss. 295-306 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/ issue/1620/20311 (Erişim Tarihi: 11.10.2020)

Kavlak, B. (2019) Uluslararası Şirket Birleşmeleri. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Kayıhan, Ş. ve Kara, E. (2017) Uluslararası Yatırım Hukuku (Doğrudan Yatırımlar). 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kayıhan, Ş. ve Ünlütepe, M. (2018) Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kayıklık, A. (2020) Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü İhtilaflarında Tahkim, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:36(4), ss. 133-171 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lexpera.com.tr/batider-makaleler/anonim-sirket-genel-kurul-kararlarinin-ihtilaflarinda-tahkim (Erişim Tarihi: 01.06.2021)

Kocasakal Özdemir, H. (2018) Doğrudan Uygulanan Kurallar, derleyen Tanrıbilir, F. B. ve Tunçağıl, G. (ed.), 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu, Ankara: Adalet Yayınevi, ss. 48-85.

Maul, S. ve Violaine, M. (1999) Applicable Law and Enforceability of Claims within a French-German Group of Companies, International Business Law Journal, Sayı: 7, ss. 783-802 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ibuslj15&id=783&collection=journals&index= (Erişim Tarihi: 07.07.2021)

Mekengeç, M. A. (2019) Türk Şirketler Hukukundaki Bazı Durumlarda Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:68(1), ss. 1-38 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/auhdf/issue/ 44617/553870 (Erişim Tarihi: 05.07.2021)

Nomer, E. (2017) Devletler Hususi Hukuku. Yenilenmiş 22. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Nomer, E. (2018) Türk Vatandaşlık Hukuku. Yenilenmiş 24. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Nomer, E. (2018) Milletlerarası Usul Hukuku. 2. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (2008). Fourth Edition. FDI Components, Accounts and Scope, ss. 59-89 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.oecd.org/daf/inv/investment statisticsandanalysis/40193734.pdf (Erişim Tarihi: 23.01.2021)

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (2000). Genel Politikalar, ss. 12-24 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.sanayi.gov.tr/assets/ pdf/anlasmalar/UTNRehber1.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2021)

Nilson Okutan, G. (2009) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku. 1. Bası. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Okutan, G. (2011) Şirketler Topluluğu, Bankacılar Dergisi, Cilt:22(79), ss. 90-103.

Özalp, İ. (1984) Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Çalışmaları Vakfı Yayınları.

Özcan, T. E. (2011) Çok Uluslu Şirketlerde Stratejik Planlama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özcanlı, F. B. (2017) Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2017 (2), ss. 365-389 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2017/12/gsuhfd-2017-2-361.pdf (Erişim Tarihi: 16.02.2021)

Özcanlı, F.B. (2021) Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Özel, S. (2018) Tahkim Anlaşmasının Geçersizliğine Dayanan Tenfiz Engelleri, derleyen Bozkurt Balkar, S. (ed.), Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss. 115-125.

Özgenç, Z. (2018) Türk Hukukunda Navlun Sözleşmesine İlişkin Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:34(4), s. 283 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera. com .tr/literatur/batider-makaleler/turk-hukukunda-navlun-sozlesmesine -iliskin-kanunlar-ihtilafi-meseleleri-b-mohuk-madde-29-ii-de-1 (Erişim Tarihi: 27.10.2021)

Pekdinçer T. ve Gündoğdu G. (2013) Amerikan Hukuku’nda Şirketler Topluluğu Hukuku Algısı ve Şirketler Topluluğunda Sorumluluğa İlişkin Uygulamaya Genel Bir Bakış, Regesta Hukuku Dergisi, Cilt:3(2), ss. 1-84 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://silo.tips/download/regesta-ticaret-hukuku-dergisi-journal-of-commercial-law-3 (Erişim Tarihi: 05.01.2021)

Poroy, R., Tekinalp, Ü. ve Çamoğlu, E. (2019) Ortaklıklar Hukuku II. Güncellenmiş Yeniden Yazılmış 14. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Pulaşlı, H. (2020) Şirketler Hukuku Genel Esaslar. 6. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Pulaşlı, H. (2007) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hâkim Şirketin Güven Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:11(1-2), ss. 259-277 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/ 11_11.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2021)

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Latest consolidated version), OJ L 351, 20.12.2012, pp. 1–32 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/ 1215/oj (Erişim Tarihi: 26.05.2021)

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), OJ L 177, 4.7.2008, pp. 6–16 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3 A32008R0593 (Erişim Tarihi: 17.07.2021)

Serozan, R. (1968) ‘Culpa In Contrahendo’, ‘Akdin Müsbet İhlali’ ve ‘Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme’ Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt:2(3), ss. 108-129 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/ tr/ pub/ iumhad/15108 (Erişim Tarihi: 17.07.2021)

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26606, 07 Ağustos 2007 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

Şatıroğlu, K. D. (1984) Çokuluslu Şirketler. 1. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Yayınları.

Şanlı, C., Esen, E. ve Ataman Figanmeşe, İ. (2019) Milletlerarası Özel Hukuk. 7. Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

Şimşek, S. (2006) Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketler ve İnternetin Önemi, Selçuk İletişim, Cilt: 4(3), ss. 166-175 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177968 (Erişim Tarihi: 15.02.2021)

Tekin, C. (2007) Avrupa Birliği ve Türk Hukuku’nda Çok Uluslu Şirketlerin İflası. 1. Baskı. İzmir: Güncel Yayınevi.

Tekinalp, Ü. (2020) Sermaye Ortaklarının Yeni Hukuku. Güncelleştirilmiş 5. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tekinalp, Ü. (2020) Türk Ticaret Kanununun Ortaklıklar Topluluğuna İlişkin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralı Niteliğindeki Hükümleri, PPIL Bulletin, Cilt:40(2), ss. 1709-1713 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ppil/849568 (Erişim Tarihi: 26.06.2021)

Tekinalp, G. (1999) Milletlerarası Özel Hukukta Ortaklıkların Merkezi Kriteri AT Hukuku MÖHUK, PPIL Bulletin, Cilt:19(1-2), ss. 909-921 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ iumhmohb/issue/9371/117479. (Erişim Tarihi: 18.09.2020)

Teksoy, B. (2013) Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinden Doğan Kanunlar İhtilâfında Kuramsal Sorunlar, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:29(2), ss. 167-220 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/literatur/batider-makaleler/ticaret-ortakliklarinin-birlesmesinden-dogan-kanunlar-ihtilafinda-kuramsal-sorunlar-ii-ticaret (Erişim Tarihi: 17.07.2021)

Teksoy, B. (2010) Uluslararası Özel Hukukta Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Teksoy, B. (2019) Türk Kanunlar İhtilafı Hukukunda Tüzel Kişiler ve MÖHUK’un 9. Maddesi, derleyen Tanrıbilir, F. B. ve Tunçağıl, G. (ed.), 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu. Ankara: Adalet Yayınevi, ss. 205-219.

Tekinalp, G. (2020) Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama ve Usul Kuralları. 13. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28823, 16 Kasım 2013 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr. (Erişim Tarihi: 13.02.2021).

Ticaret Sicil Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28541, 27 Ocak 2013, [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/21.5.20124093.pdf (Erişim Tarihi: 15.02.2021)

Turanlı, H. (2008). Doğrudan Yabancı Yatırımların Hukuki Çerçevesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.

Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük (2021). Yatırım [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 21.01.2021)

Tütüncübaşı, U. (2018) Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçme Serbestisi. 1. Baskı. Adalet Yayınevi, Ankara.

Tzougnatos, D. (1986) Private International Law As A Means To Control The Multinational Enterprises, Vanderbilt Journal Of Transnational Law, Cilt:19(3), ss. 478-514 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/vantl19&i=1 (Erişim Tarihi:13.09.2020)

UNCTAD World Investment Report 2007 (2007). Definitions and Sources [Çevrimiçi]. ss. 245-249. Erişim Adresi: https://unctad.org/ system/files/official-document/wir2007p4_en.pdf (Erişim Tarihi: 22.01.2021)

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitrition (with amendments as adopted in 2006)”, General Assembly Resolution 61/33 (2006) [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://uncitral.un.org/ sites/ uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_book. pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2021)

UNCTAD (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development ‘Transitioning To A New Normal', Washington: United Nations Publications [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://unctad.org/ system/files/official-document/osg2020d1_en.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2021)

USMCA (2020) United States of America, Mexico and Canada Free Trade Agreement, Office of the United States Trade Representative [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada agreement/agreement-between (Erişim tarihi: 16.01.2021)

Van De Looverbosch, M. (2016) Real Seat Theory V Incorporation Theory The Belgian Case For Reform [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/540520 (Erişim Tarihi: 18.09.2020)

Yalçın, S. (2018) Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha.

Yalçıntaş, S. (2011) Viyana Satım Sözleşmesi’nin Kapsamı ve Sözleşme ile Türk Milletlerarası Satım Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:27(3), ss. 281-307 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/literatur/ batider-makaleler/viyana-satim-sozlesmesi-nin-kapsami-ve-sozlesme-ile-turk-milletlerarasi-satim-hukukunda-yasanacak-4 (Erişim Tarihi: 07.07.2021)

Yanlı, V. (2013) Hâkimiyet Sözleşmeleri, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:3(1), ss. 3-18 [Çevrimiçi]. https://silo.tips/download/ regesta-ticaret-hukuku-dergisi-journal-of-commercial-law-3 (Erişim Tarihi: 09.12.2020)

Yargıtay 11. HD. E. 2007/12254 K. 2009/1912, T.20.02.2009, Kazancı [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ ibb/files/11hd-2007-12254.htm. (Erişim Tarihi: 02.07.2021)

Yargıtay 11. HD. E. 2011/13485, K. 2012/19915, T.5.12.2012, Kazancı [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ ibb/files/11hd-2011-13485.htm. (Erişim Tarihi: 21.06.2021)

Yargıtay 11. HD. E. 2014/18540 K. 2015/493, T.16/01/2015, Lexpera [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/ ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2014-18450-k-2015-493-t-16-1-2015 (Erişim Tarihi: 07.07.2021) 

Yargıtay 12. HD. E. 2012/22443, K. 2012/40365, T.27/12/212, Lexpera [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/ ictihat/yargitay/12-hukuk-dairesi-e-2012-22443-k-2012-40365-t-27-12-2012 (Erişim Tarihi: 07.07.2021)

Yargıtay 13. HD. E.2018/2348, K.2019/10372, T.23.10.2019, Kazancı [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://lib.kazanci.com.tr/ kho3/ ibb/files/13hd-2018-2348.htm (Erişim Tarihi: 21.06.2021)

Yavuz, M. (2020) Türk Hukukunda Hâkimiyet Sözleşmeleri, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Cilt:7(21), ss. 44-53 [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumrukticaretdergisi/772372 (Erişim Tarihi: 16.02.2021)

Yıldırım, A.E. (2015) Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukuku’nda Şirketler Topluluğu. Yüksek Lisans Tezi. Kişinev, LAP LAMBERT Academic Publishing.

Yıldırım, B. (2012) Anonim Ortaklıklarda Şirket İçi Uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Galatasaray Üniversitesi.

Yılmaz, A. Ç. (2013) Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması. 1. Bası. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Yılmaz, G. (2018) Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Birlikte Satma Hakkı ve Birlikte Satışa Zorlama Hakkı (Tag Along & Drag Along Rights). 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Yöney, C. (2018) Yabancı Hukukun Uygulanması. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Yüksel, S. H. (2018) Pay Sahipleri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim derleyen Akıncı, Z. ve Yasan Tepetaş, C. (ed.), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim. 1. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, ss.141-168.

Zeytin, Z. ve Ergin, Ö. (2020) Türk Medeni Hukuku. 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.