Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Hukuki Niteliği ve İdari Örgütlenmedeki Yeri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Işıtan Mehmet TAŞ
ISBN: 9786050508840
102,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Işıtan Mehmet TAŞ
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 358

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNCESİ TÜRK DEVLET İDARİ ÖRGÜTLENMELERİNDE POLİTİKA KURULLARI BENZERİ DANIŞMA ORGANLARI

1.1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE DANIŞMA ORGANLARI ................................................................................... 21

1.2. SELÇUKLU DEVLETİNDE DANIŞMAYA VERİLEN ÖNEM VE DANIŞMA ORGANLARI ................................................................... 28

1.3. OSMANLI DEVLETİNDE DANIŞMAYA VERİLEN ÖNEM VE DANIŞMA ORGANI ......................................................................... 34

1.3.1. OSMANLI DEVLETİNDE DİVAN-I HÜMAYUNUN GENEL NİTELİĞİ ............................................................................ 39

1.3.2. DİVAN-I HÜMAYUNA BAŞKANLIK .................................... 43

1.3.3. DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİNDEN NİŞANCI VE MİSYONU .......................................................................... 50

1.3.4. DİVAN-I HÜMAYUNUN GELİŞME VE GERİLEME SEBEPLERİ ......................................................................... 59

1.4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ UYGULAMASI ÖNCESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜRÜTMESİNDE GÖREVLİ DANIŞMA ORGANLARI ................................................................................... 63

1.4.1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARINDA YÜRÜTME KUVVETİNİN GÖRÜNÜMÜ ................................................. 65

1.4.1.1. Cumhuriyetin İlanı ile 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Yürütme Kuvveti .............. 65

1.4.1.2. 1982 Anayasasında 16 Nisan Halkoylaması Öncesi Yürütme Kuvveti: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ............................ 67

10

1.4.1.3. 1982 Anayasasında 16 Nisan Halkoylaması Sonrası Yürütme Kuvveti: Cumhurbaşkanı ........ 80

1.4.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNCESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YER ALAN DANIŞMA ORGANLARI ....................................................................... 86

İKİNCİ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İDARİ ÖRGÜTLENMESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

2.1. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI .............................. 101

2.1.1. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU 102

2.1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU ................. 105

2.1.3. EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU .................................. 106

2.1.4. GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU ...................... 107

2.1.5. HUKUK POLİTİKALARI KURULU ...................................... 108

2.1.6. KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU ................... 109

2.1.7. SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU ....................... 110

2.1.8. SOSYAL POLİTİKALAR KURULU ...................................... 110

2.1.9. YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU....................... 111

2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ İDARİ ÖRGÜTLENME İÇERİSİNDEKİ YERİ, KURULUŞLARI, HUKUKİ NİTELİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ ..................................................... 111

2.2.1. POLİTİKA KURULLARININ İDARİ ÖRGÜTLENME İÇERİSİNDEKİ YERİ VE KURULUŞU .................................. 112

2.2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE POLİTİKA KURULLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE KURULLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ............................................................ 125

2.2.3. POLİTİKA KURULLARININ BAŞKANI, ÜYELERİ VE PERSONELİ ....................................................................... 133

2.2.4. POLİTİKA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ......................................................................... 155

2.2.5. POLİTİKA KURULLARIN BÜTÇESİ .................................... 162

2.3. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ YÜRÜTMENİN DİĞER BİRİMLERİ İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRILMASI .................... 166

2.3.1. POLİTİKA KURULLARI VE BAKANLIKLAR ....................... 168

11

2.3.2. GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU İLE MİLLİ GÜVENLİK KURULU ........................................................ 191

2.3.3. EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU İLE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ............................................................. 197

2.3.4. POLİTİKA KURULLARI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ DİĞER BİRİMLERİ ...................... 203

2.3.4.1. Politika Kurulları ile Ofisler ............................. 204

2.3.4.2. Politika Kurulları ile İdari İşler Başkanlığı ....... 230

2.3.4.3. Politika Kurulları ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ............................... 241

2.3.5. POLİTİKA KURULLARI İLE MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ........... 248

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İDARİ ÖRGÜTLENMESİ DANIŞMA ORGANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

3.1. BİRLEŞİK DEVLETLERDE BAŞKANA YARDIMCI ŞAHIS-ORGAN: BAŞKAN YARDIMCISI ......................................... 262

3.2. BİRLEŞİK DEVLETLER BAŞKANINA YARDIMCI KURUL-ORGANLAR ..................................................................... 276

3.2.1. BAŞKANA YARDIMCI KURUL-ORGAN : KABİNE VE KABİNE EŞ DEĞERİ MAKAMLAR ..................................... 276

3.2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI BENZERİ KURUL-ORGANLARDAN BEYAZ SARAY DAİRESİ (WHİTE HOUSE OFFİCE) .................................................. 283

3.2.3. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI BENZERİ KURUL-ORGAN: BAŞKANIN YÜRÜTME DAİRESİ (EXECUTİVE OFFİCE OF THE PRESİDENT) ....................... 294

SONUÇ ....................................................................................................... 305

KAYNAKÇA .............................................................................................. 327

Her sistem, iyi işleyebilmesi için gerekli alt birimlerin oluşturulması ve oluşturulan alt birimlerin düzgün ve etkili çalışması oranında başarılı sonuçlar üretecek faaliyetler gerçekleştirebilir. Bu durum Devletlerin yönetimi ve Devlet İdaresinin düzenlenmesi için oluşturulan hükümet sistemleri için de geçerlidir.

Devletin daha çok yasama ve yürütme kuvvetlerinin şekillenmesi ve üstlendikleri misyona göre incelenen hükümet sistemleri, modern ve demokratik Devletlerde, Anayasa hukukçularının farklı değerlendirmeleri bulunsa da meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti de kurulduğu 29 Ekim 1923'ten 16 Nisan 2017'ye kadar sırasıyla meclis hükümeti, meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasındaki karma sistem ve son olarak da parlamenter hükümet sistemi ile yönetilmekteydi. 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bazı değişiklikler yaparak, ülkemizde uygulanmakta olan hükümet sisteminde de değişiklik gerçekleştiren halkoylaması neticesinde, kendine özgü bir çeşit başkanlık sistemi olarak değerlendirilebilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabulü ile parlamenter sistemden farklı olarak Devleti oluşturan kuvvet ve organlardan yürütmede köklü değişiklikler gerçekleştirmiş, bu değişikliklerde yeni oluşturulan hükümet sisteminin etkin işleyebilmesi için yürütmeyi oluşturan merkezî İdarede, parlamenter sistemde bulunmayan bazı yeni organlar kurulmuş ve parlamenter sistemde de bulunan bazı organların ise işlevi ve yapısı değiştirilmiştir. Bu organlardan yapısı ve işlevi değiştirilenler Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Bakanlıklardır. Yeni kurulan organların en başında ise Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ve içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının bulunduğu söylenebilir.

Bu çalışma da merkezî İdare içerisinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarını gerek doğrudan gerekse karşılaştırmalı metotla incelemeye yönelmektedir. Bu kapsamda Politika Kurulları hem merkezî İdarede birlikte görev yaptığı diğer organlar hem Türkiye Cumhuriyetinin öncel Devletleri olan İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Devletlerinin yürütme

organı ve merkezî İdaresinde benzer göreve sahip organlar hem de başkanlık sisteminin güçlü uygulayıcılarından Amerika Birleşik Devletleri yürütme organının birimleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 10 Temmuz 2018 tarihli 30474 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmuş yeni bir organdır. Kuruluşlarının üzerinden yaklaşıküç sene geçmiş olması Kurullar hakkında öğretinin ürettiği bilgilerin henüz tamamen olgunlaşmamasına sebep olmuş, bu ise konunun incelenmesini bir taraftan zorlaştırırken diğer taraftan keyifli hale getirerek Politika Kurulları ile ilgili öne sürülen görüşlerin hemen hepsine ulaşmak ihtiyacını doğurmuştur. Bunun neticesinde yoğun, metodolojik ve disiplinli bir çalışma yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Yoğun, disiplinli ve metodolojik bir çalışma gerektiren bu kitabın yazımı sürecinde bana varlıkları, motivasyonları, teşvikleri ve tecrübeleri ile destek olan, akademik alanda çalışmama dayanaklık eden ve hukuku bana sevdiren kişilere teşekkür etmeden geçmek mümkün değildir.

İlk olarak kitabın hazırlanma sürecinde ve hayatın her aşamasında her konuda bana destek olan ve varlıklarının dahi bir şeyleri güzelleştirmeye yettiği annem, babam,canım kardeşim ve sevgili eşime; hayata adım atmaya başladığım andan itibaren etrafımda olan, çabalarımı teşvik etmeyi ve başarılarımdaki sevinçleri benimle paylaşmayı âdet edinmiş akrabalarıma teşekkür ederim.

Bu kitabın ana hatlarını ve içeriğini, 04 Aralık 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamış olduğum yüksek lisans döneminde yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Kitabın ikinci bölümü ve sonuç kısmı, yüksek lisans tezinin, kitabın birinci ve üçüncü bölümü ise tez öncesi tamamlanmış; fakat tez jürisi tarafından tez kapsamını genişletmemek adına teze dahil edilmemesi önerildiği için tezden çıkarılmış çalışmaların, güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve birleştirilmiş halidir. Bu açıdan bu kitap, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının kuruluşlarından itibaren henüz bir senelik bir zaman diliminde temellendirilmiş olmakla, konusunu ilk elden ele alan öznel bir çalışmadır. Kurullarla ilgili mevzuat taraması yoğun bir çaba neticesinde özgün olarak gerçekleştirilmiştir. Politika Kurullarının gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabulü sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatının ve yürütmenin diğer birimleriyle gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabulü öncesi Türkiye Cumhuriyetinde varlık gösteren benzer kuruluşlarla gerek Türkiye Cumhuriyetinin önceli Türk Devletlerinde görevli benzer organlarla gerekse Başkanlık sisteminin uygulandığı Birleşik Devletler yürütme teşkilatı birimleri, Beyaz Saray Dairesi ve Başkanın Yürütme Dairesi

birimleriyle karşılaştırmalı metotla incelenmesi tercihi, yüksek lisans tezinin yazımı sürecinde yapılmış ve bu nedenle kitap özgün bir çalışmanın sonucu olduğu gibi, metodolojisi de tamamen özgün bir şekilde oluşturulmuştur.

Dolayısıyla ikinci olarak kitabın özünü oluşturan yüksek lisans tezinin, güncel bir konuda kapsamlı şekilde hazırlanmasına yardımcı olarak konusundaki ilk çalışmalar arasına da girmesini sağlayan değerli danışman hocam Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın’a; çalışmanın sistematik tarafının ve Türk tarihi ile bağlantısının geliştirilmesine yardımcı olan tez jüri üyesi Süleyman Demirel Üniversitesinden değerli hocam Prof. Dr. Yakup Altan’a; çalışmanın İdare hukuku bağlamında derinleşmesine yardımcı olan tez jüri üyelerinden, doktoramı da sürdürmekte olduğum Akdeniz Üniversitesinden sayın hocam Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz’e teşekkür ederim.

Üçüncü olarak 03 Ağustos 2016'da mezun olduğum Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki lisans eğitimim süresince, bana hukuk bilimini ve eğitimini sevdiren ve kendisini tanımaktan son derece mutlu olduğum kıymetli hocam Prof. Dr. Erdal Onar’a ve İdare Hukukunu bana sevdiren, mevzuatı ve mahkeme kararlarını kritik etmeyi öğreterek hukuk biliminde ürün ve fikir ortaya koymak ve mevcut kaynakların üzerine eklemeler yapabilmek özgüven ve hevesini bende uyandıran, böylece akademik çalışma yapabilmekte bir temel oluşturduğunu düşündüğüm kıymetli hocam Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç’a teşekkür ederim.

Son olarak, Ankara'da Hukuk öğrenimini gören bütün üniversite öğrencilerinin severek ve heyecanla sıklıkla uğradığını düşündüğüm, bu kitabın basımını da üstlenmeleriyle Hukuk öğretisine katkı yapma isteklerine bir kez daha şahit olduğum Yetkin Yayın A.Ş. değerli sorumluları ve özverili çalışanlarına; ve burada isimlerini anamadığım değerli arkadaşlarım, ilk ve orta öğrenimimdeki kıymetli öğretmenlerim, lisans ve yüksek lisans eğitimimde ders aldığım saygıdeğer hocalarım ve yaşam enerjileriyle bana her zaman destek olan tüm sevdiklerime içten bir teşekkürü borç bilirim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ............................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................... 9

GİRİŞ ............................................................................................................ 11

BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNCESİ TÜRK DEVLET İDARİ ÖRGÜTLENMELERİNDE POLİTİKA KURULLARI BENZERİ DANIŞMA ORGANLARI

1.1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE DANIŞMA ORGANLARI ................................................................................... 21

1.2. SELÇUKLU DEVLETİNDE DANIŞMAYA VERİLEN ÖNEM VE DANIŞMA ORGANLARI ................................................................... 28

1.3. OSMANLI DEVLETİNDE DANIŞMAYA VERİLEN ÖNEM VE DANIŞMA ORGANI ......................................................................... 34

1.3.1. OSMANLI DEVLETİNDE DİVAN-I HÜMAYUNUN GENEL NİTELİĞİ ............................................................................ 39

1.3.2. DİVAN-I HÜMAYUNA BAŞKANLIK .................................... 43

1.3.3. DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİNDEN NİŞANCI VE MİSYONU .......................................................................... 50

1.3.4. DİVAN-I HÜMAYUNUN GELİŞME VE GERİLEME SEBEPLERİ ......................................................................... 59

1.4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ UYGULAMASI ÖNCESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜRÜTMESİNDE GÖREVLİ DANIŞMA ORGANLARI ................................................................................... 63

1.4.1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARINDA YÜRÜTME KUVVETİNİN GÖRÜNÜMÜ ................................................. 65

1.4.1.1. Cumhuriyetin İlanı ile 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Yürütme Kuvveti .............. 65

1.4.1.2. 1982 Anayasasında 16 Nisan Halkoylaması Öncesi Yürütme Kuvveti: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ............................ 67

10

1.4.1.3. 1982 Anayasasında 16 Nisan Halkoylaması Sonrası Yürütme Kuvveti: Cumhurbaşkanı ........ 80

1.4.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNCESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YER ALAN DANIŞMA ORGANLARI ....................................................................... 86

İKİNCİ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İDARİ ÖRGÜTLENMESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

2.1. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI .............................. 101

2.1.1. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU 102

2.1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU ................. 105

2.1.3. EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU .................................. 106

2.1.4. GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU ...................... 107

2.1.5. HUKUK POLİTİKALARI KURULU ...................................... 108

2.1.6. KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU ................... 109

2.1.7. SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU ....................... 110

2.1.8. SOSYAL POLİTİKALAR KURULU ...................................... 110

2.1.9. YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU....................... 111

2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ İDARİ ÖRGÜTLENME İÇERİSİNDEKİ YERİ, KURULUŞLARI, HUKUKİ NİTELİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ ..................................................... 111

2.2.1. POLİTİKA KURULLARININ İDARİ ÖRGÜTLENME İÇERİSİNDEKİ YERİ VE KURULUŞU .................................. 112

2.2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE POLİTİKA KURULLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE KURULLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ............................................................ 125

2.2.3. POLİTİKA KURULLARININ BAŞKANI, ÜYELERİ VE PERSONELİ ....................................................................... 133

2.2.4. POLİTİKA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ......................................................................... 155

2.2.5. POLİTİKA KURULLARIN BÜTÇESİ .................................... 162

2.3. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ YÜRÜTMENİN DİĞER BİRİMLERİ İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRILMASI .................... 166

2.3.1. POLİTİKA KURULLARI VE BAKANLIKLAR ....................... 168

11

2.3.2. GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU İLE MİLLİ GÜVENLİK KURULU ........................................................ 191

2.3.3. EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU İLE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ............................................................. 197

2.3.4. POLİTİKA KURULLARI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ DİĞER BİRİMLERİ ...................... 203

2.3.4.1. Politika Kurulları ile Ofisler ............................. 204

2.3.4.2. Politika Kurulları ile İdari İşler Başkanlığı ....... 230

2.3.4.3. Politika Kurulları ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ............................... 241

2.3.5. POLİTİKA KURULLARI İLE MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ........... 248

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İDARİ ÖRGÜTLENMESİ DANIŞMA ORGANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

3.1. BİRLEŞİK DEVLETLERDE BAŞKANA YARDIMCI ŞAHIS-ORGAN: BAŞKAN YARDIMCISI ......................................... 262

3.2. BİRLEŞİK DEVLETLER BAŞKANINA YARDIMCI KURUL-ORGANLAR ..................................................................... 276

3.2.1. BAŞKANA YARDIMCI KURUL-ORGAN : KABİNE VE KABİNE EŞ DEĞERİ MAKAMLAR ..................................... 276

3.2.2. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI BENZERİ KURUL-ORGANLARDAN BEYAZ SARAY DAİRESİ (WHİTE HOUSE OFFİCE) .................................................. 283

3.2.3. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI BENZERİ KURUL-ORGAN: BAŞKANIN YÜRÜTME DAİRESİ (EXECUTİVE OFFİCE OF THE PRESİDENT) ....................... 294

SONUÇ ....................................................................................................... 305

KAYNAKÇA .............................................................................................. 327

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Programları Bürosu, ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/91/ 2016/10/secimler.(19.06.2019).

Acar, Ali, Çelebi, Mustafa Burak, “Importance of PresidentalAuthorityInTurkishRepublicConstitutionsandDiscussionsAbout Abdullah Gül’sTerm of Office in the Framework of 2007 ConstitutionalAmendments”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Accessed 24.02.2019, https://dergipark.org.tr/download/...

Adams, John, “Letterfrom John Adams toAbigail Adams, 19 December 1793” Adams FamilyPapers:An Electronic Archive, The Massachusetts HistoricalSociety,Accessed,https://www.masshist.org/digitaladams/archive/ doc?id=L17931219ja, (14.04.2019).

Ağar, Serkan, “Kamu Kurumları (Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları) Teorisi, TBB Dergisi, S: 65, 2006, ss. 277-310, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-250, (02.02.2020).

Ahıshalı, Recep, “Divan-ı Hümayun Teşkilatı”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, c.6, ss. 24-32, https://www.academia.edu/35152389/..., (10.09.2019).

Aktan, Sertaç, “Joe Biden 2020 ABD başkanlık yarışı için seçim kampanyasını resmen aşlattı”, Euronews., https://tr.euronews.com/2019/04/ 24/..., (17.06.2019).

Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri 1. Kitap Osmanlı Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri, Fey Vakfı, İstanbul, 1990.

Akgündüz, Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri 2. Kitap II. Bâyezid Devri Kanunnâmeleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı,C: 2, İstanbul, 1990.

Akgündüz, Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri 3. Kitap Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnâmeleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1991.

Akgündüz, Ahmet, “Ma’ruzât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28009091.pdf, (29.09.2019).

328

Akgündüz, Ahmet, 700. Yılında Bilinmeyen Osmanlı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999.

Akgüner, Tayfun, İdare Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2017.

Akıncı, Berat, “Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yeni Aktör: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Y:8, C:9, S:16, DOI: 10.26466/opus.491006, 2018, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598212, (12.02.2019).

Akman, Çiğdem, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Politika Kurulları: Sosyal Politikalar Kurulu Üzerinden Bir Değerlendirme”, RouteEducationalandSocialScienceJournal, S: 6 (3), Şubat, 2019, ss. 659-676, https://www.researchgate.net/publication/331702287, (05.10.2019).

Akman, Elvettin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2019, C:15, S:1, ss. 35-54, s. 47, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/680610, (21.10.2019).

Akyel, Recai, “Yönetimde İç Kontrol, İç Denetim ve Dış Denetim Fonksiyonlarının Birbirleri ile İlişkileri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 19, S: 3, 2010, ss. 1-22, https://dosyamerkez.saglik. gov.tr/Eklenti/2404, yonetimde-ic-kontrol-ic-denetim-ve-dis-denetim-fonksiyonlarinin-birbirleri yle-iliskileripdf.pdf?0, (24.10.2019).

Akyıldız, Ali, “MECLİS-i MEB‘ÛSAN مجلس مبعوثان ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/meclis-i-mebusan, (30.06.2019).

Akyılmaz, Bahtiyar vd., Türk İdare Hukuku, Seçkin, Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 2015.

Akyılmaz, Bahtiyar vd., Türk İdare Hukuku, Savaş Yayınevi, Yenilenmiş 11. Baskı, Ankara, 2019.

Alkan, Haluk, Geleceğin Türkiyesinde Yönetim, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, Geleceğin Türkiyesi Raporları, No: 4, İstanbul, 2019.

Alkan, Haluk, Geleceğin Türkiyesinde Yönetim: Sorunlar, Eğilimler ve Çözüm Önerileri, İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı, Rapor No. 2019/19, İstanbul, 2019, https://ilke.org.tr/images/yayin/pdf/yonetim_rapor_ozeti.pdf, (08.10.2019).

329

Alkan, Mustafa, “Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı”, Edt: Tufan Gündüz, Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, ss. 15-75.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Metinleri, Çev. Muvaffak Akbay, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/245/2199.pdf, (03.03.2019).

Amerika Hakkında: Amerika Birleşik Devletleri Anayasası/Açıklamalı, çeviri: The World Book Encyclopedia, World BookInc., 2004, https:// photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf, (02.02.2019).

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, S:3376,http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3376.pdf.

Anayasa Mahkemesi, 9.12.1994, E. 994/43 – K. 994/42-2, R.G; 24.1.1995, S:22181, http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/ 12f819 fc-ba4c-4afe-b4ba-58dc3b0f8c87?excludeGerekce=False&words Only=False, (20.08.2019).

Anayasa Mahkemesi Görev ve Yetkileri, Norm Denetimi, https://www. anayasa.gov.tr/tr/mahkeme/gorev-ve-yetkileri/norm-(18.04.2019).

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Çalışma Usulleri, TBMM Başkanlığı, Anayasa ve İçtüzük Sitesi, https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari. aspx.(12.04.2019)

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tutanakları, TBMM Başkanlığı, Anayasa ve İçtüzük Sitesi, Komisyon Tutanakları, https://anayasa.tbmm.gov.tr/ tutanak.aspx.

“Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, S: KHK/703, 2/7/2018, https://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3-1.pdf, (20.10.2019).

Aslan, Onur Ender, Kamu Personel Hukuku, Anadolu Üniversitesi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2701, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1667, Edit. Onur Ender Aslan, Eskişehir, 2018.

Ardıçoğlu, Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, ss.20-52.

Armağan, Abdüllatif, “Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, 2011, C:5 S:9, ss. 139-156, www.gaziakademikbakis.com/ dosyalar/..., (12.12.2018).

330

Atar, Yavuz, “ Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, Anayasa Yargısı Dergisi, C: 36, S:1, 2019, ss. 241-259. https://www.anayasa.gov.tr/media/6184/yavuz-atar.pdf, (15.11.2019).

Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 4. Bası, Ankara, 2014.

Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.

Aydın, Abdullah, Akıncı, Berat, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde kamu personel yönetim sisteminin dönüşümü: Üst düzey kamu görevlilerin atanması”,RouteEducationalandSocialScienceJournal, 2018, S. 5(10), ss. 1024-1033,https://www.researchgate.net/publication/ 326753405 ..._, (12.01.2019).

Aydın, Ayhan, “Milli Eğitim Şurası Kararlarının Uygulanmasını Güçleştiren Örgütsel ve Yönetsel Sorunlardan Bir Kesit” (Özet), VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_ detay.aspx?id=36744, (15.10.2019).

Aydın, Mehmet Akif, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet, Klasik, İstanbul, 2014.

Aydın, Vahdettin, “İdare Hukuku Ders Notları”, Yayımlanmamış Ders Notu, Isparta, Ekim, 2019.

“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, No:4, Resmî Gazete, S: 30479, T: 15/7/2018, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/19.5.4.pdf, (20.10.2019).

“Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”, No: 3046, T: 27/9/1984, Resmî Gazete, S: 18540, T: 9/10/1984, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3046.pdf, (20.10.2019).

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, S: 3056, http://www.mevzuat. gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.3056.pdf., (12.10.2019).

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”, No: 3056, T: 10.10.1984, Resmi Gazete, S: 18550, T: 19.10.1984, https://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.5.3056.pdf, (20.11.2019).

Bayburt, Nizamettin – Kılıç, Cenk Hilmi, “Liderlik Tarzının Örgüt Bağlılığına Etkisi: Bir Hastane Araştırması”, İşletme ve İktisat Çalışmaları

331

Dergisi, C: 5, S: 2, 2017, ss.1-13, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355444, (17.10.19).

Bayraktaroğlu, Serkan vd., “Yönetim Danışmanlığı ve İşletmelerin Yönetim Danışmanlığına Bakış Açıları: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S: 38, Haziran-Aralık 2011, ss.1-26, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66522, (29.10.2019).

“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, No: 27, Resmi Gazete, 10 Ocak 2019, S: 30651, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190110-8.pdf, (10.10.2019).

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", S: 57, Resmî Gazete, S:31082, 28.03.2020, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-1.pdf, (11.10.2020).

BBC News/Türkçe, “Erdoğan: Türkiye’de sistem fiilen değişti”, 14.08.2015, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150814_erdo-gan_sistem.

BBC News/Türkçe, “Yeni kabine açıklandı: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme nasıl işleyecek?”,10.07.2018, https://www.bbc.com/ turkce/haberler-turkiye-44766490, (02.02.2020).

Beyaz Gazete, "Uçum: 'İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef.' ", 05.11.2020, 01:00-01:10, http://beyazgazete.com/haber/2019/ 10/23/ceza-ve-ceza-yargilamasi-hukuku-calistayi-5290427.html, (17.09.2020).

Beydilli, Kemal, “Selim III”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C: 36, İstanbul, 2009, ss. 425-426, https://islamansiklopedisi.org.tr/selim-iii#1, (29.11.2019).

Biden, Joe, “Biden: I Was The Last Person In The Room On Every Major Decision Obama Made: WeWereIn Total Agreement”, Real Clear Politics, 20 October 2015, Accessed 15June 2019, https://www.realclear politics.com/video/2015/10/20/biden_i_was_the_last..._

Biden, Joe, “Biden CastsHimself as Obama’sKindredSpirit”, AssociatedPress, 20 October 2015, AccessedJune 15, 2019, https://www.youtube. com/watch?time_continue...

“Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, No: 77, T:16/8/1983, Resmî Gazete, No:18181, T: 4/10/1983, C:22, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.77.pdf, (01.12.2019).

332

Bilir, Faruk, “Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükümet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Sistemi”,Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, http://www. yeniturkiye.com/samplechapters/94/005.pdf, (11.01.2019).

BrainyQuote, “WillRogersCuotes”, Accessed 04.04.2019, https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_122698.

Birecikli, İhsan Burak, “Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Bakış, C:2, S:3, Kış 2008, ss.211-226, https://dergipark.org.tr/download/article-file/74021, (29.06.2019).

Bogdanor, Vernon, TheMonarchyandtheConstitution, Oxford UniverstyPress, New York, 1995.

Bolat, Mahmut, “I. Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti Dış Politikası’nın Genel Bir Değerlendirmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:1, S:1, 2014, ss.16-28, https://dergipark.org.tr/download/...,,(29.06.2019).

Bozkurt, Süheyla vd., “Örgütsel Güven Düzeyi ve Toksik Liderlik Davranışları İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018, doi: 10.16986/ HUJE.2018045608, http:// www.efdergi.hacettepe.edu.tr/ upload/files/2883-published.pdf, (17.10.19).

Broderick, Raymond J., “Amerika Birleşik Devletlerinin Bugünkü Anayasası”, Çev. Neşe Kızıl, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C: 8, S: 1-3, ss.31-45, https://dergipark.org.tr/iuihid/issue/1252/14717, (04.03.2019).

Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun, No: 3, 02/05/1336, 1 No’lu Resmi Gazete, 07.02.1337, Kanunlar Dergisi, C: 1, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/ kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100003.pdf, (16.10.2019).

CB Dijital Dönüşüm Ofisi, instagram.com, "dijital_tr", @dijital_tr, https://www.instagram.com/dijital_tr/tagged/?hl=tr, (01.08.2020).

CB Dijital Dönüşüm Ofisi, twitter.com, @dijital, https://twitter.com/ dijital?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor, (01.08.2020).

Central IntelligenceAgency, “CİA Hakkında”, https://www.cia.gov/tr, (17.07.2019).

Ceylan, Ayhan, “Osmanlı’da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C: 3, S: 5, 2005, ss.623-646, s. 624. https://www.academia.edu/, (12.11.2018).

333

ColumbianCollege of Arts&Sciences,“FDR’sBrainsTrust”, https://www2.gwu.edu/~erpapers/teachinger/glossary/brains-trust.cfm.

CongressionalResearch Service, TheConstitution of the United States of America Analysis andInterpretation, p. XXIII, U.S. Government Publishing Office, Washington, 2016, Accessed 02.02.2019,

https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-REV-2016.pdf.

Constitution of the United States, Accessed 02.02.2019, https://catalog. archives.gov/id/1667751.

Coşkun, Vahap, “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017,c. 22, S. 36, ss.3-30, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/322749, (11.01.2019).

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, twitter.com, "T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu", @TCCBHPK, https://twitter.com/tccbhpk, (26.07.2020).

Cumhurbaşkanı Kararı, Karar Sayısı: 2018/196, http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-12.pdf, (12.12.2018).

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”, No: 2879, T: 17/8/1983, Resmi Gazete, S: 18140, T: 19/8/1983, C: 22, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2879. pdf, (16.11.2019).

“Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar”, S: 2018/196, Resmî Gazete, S: 30560, T: 9/10/2018, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-12.pdf (12.10.2019).

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, No:1, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf, (12.11.2018).

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, No: 48, Resmî Gazete, S: 30928, T: 24.09.2019, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-1.pdf, (21.10.2019).

“Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”, No: 5523, T: 21/6/2006, Resmi Gazete, S:26218, T: 4/7/2006, C:5, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 1.5.5523.pdf, (05.11.2019).

334

Cüveynî, Alaaddin Ata Melik, Tarih-i Cihan Güşa, Türk Tarih Kurumu, Çev. Mürsel Öztürk, 1. Baskı, Ankara, 2013.

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2015.

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2019.

Çağrı Erhan, “ABD’nin Ulusal Güvenlik Anlayışı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: 56,S:4, DOI:10.1501/SBFder_0000001871, ss. 77-93, https://dergipark.org.tr/download/article-file/36235.

Çaycı, Sadi, “Türkiye’nin Milli Güvenliği”, AÜHFD, 65/4, 2016, ss. 3327-3344, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22321.pdf, (01.11.2019).

Çolak, Çağrı D., “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yetkisinin Amerikan Sistemi Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi”, Strategic Public Management Journal, Volume 3, Special Issue, December 2017, DOI: 10.25069/spmj.342107, ss. 51-65, www.dergipark.gov.tr. (12.11.2018).

Dağhan, Gökhan vd., “Milli Eğitim Şuralarındaki Teknoloji Politikalarının İncelenmesi”, Akademik Bilişim Dergisi, İnönü Üniversitesi, S: XIII, 2011, Malatya, ss. 2-3, http://yunus.hacettepe.edu.tr/ ~Sadi/ yayin/AB11_Daghan-Kalayci-Seferoglu_MEB-Sura-Tek-Politika.pdf, (04.10.2019).

Danışman, Zuhuri, Koçi Bey Risalesi, Devlet M.E.B. Kitapları, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/belgeler/643.pdf.

Danıştay 8. Daire Kararı, E. 2013/5211, K. 2013/8692, T. 26.11.2013, cdn.istanbul.edu.tr/statics/İdarehukuku.hukuk.istanbul.edu.tr/wp.../17ARALIK.docx.

Danıştay Dergisi, Y: 16, S: 60-61, Yarı Açık Cezaevi Matbaası, 1986, Ankara, s.78, https://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/10_12_2018_125730.pdf, (22.07.2019).

Demokaan Demirel, “Eski Türklerde Devlet Sisteminin Mutlak Monarşik Modelden Ayrılan Yönleri”, s.9. http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/351391, (21.12.2018).

Deniz, Muzaffer, “Milli Eğitim Şuralarının Tarihçesi ve Eğitim Politikalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2001, http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00208.pdf, (04.10.2019).

335

Derdiman, Cengiz, Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Bursa, Alfa Aktüel, 2011, s. 124.

Derdiman, R. Cengiz, Uysal, Yusuf, “Türk Kamu Yönetiminde Yetki Devri”, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:16, S:27, 2014/2, ss. 253-254, https://dergipark.org.tr/download/article-file/235994, (24.05.2019).

“Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, S:11, Resmî Gazete, S: 30480, T: 16/7/2018, https://www.Devletarsivleri. gov.tr/varliklar/dosyalar/mevzuat/19.5.11.pdf, (25.11.2019).

“Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, No:5, Resmî Gazete, S: 30479, T: 15/7/2018, https://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/19.5.5.pdf, (25.11.2019).

Dinler, Veysel, “Osmanlı Devletinin İdari Yapısı”, ww.veyseldinler.com, (10.12.2018).

“Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, No: 633, T:22/6/1965, Resmî Gazete, S:12038, T: 2/7/1965, C:4, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf, (25.11.2019).

Doğan, Oğuzhan, “Eski Türk Devletlerinde Prototip Divan-ı Hümayun (Toy, Kurultay)”, https://www.academia.edu/37998765/Eski_T%C3%BCrk_ Devletlerinde_Prototip_Divan-%C4%B1_H%C3%BCmayun_Toy_Kurul-tay, (28.11.2019).

Dünya Bülteni, 11 Ağustos 2014, https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/halk-tarafindan-secilen-ilk-cumhurbaskani-kenan-evrenmis-h306119. html.

D14D, E. 2011/5212, K. 2011/7, T. 1/6/2011, Danıştay Dergisi, Y:41, S: 128, 2011, s. 381, https://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/20_05_ 2019_042553.pdf, (17.11.2019).

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun, No: 4641, T: 11/4/2001, Resmi Gazete, T:21/4/2001, S:24380, C:40, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4641.pdf, (29.10.2019).

“Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/714)”, T.B.B.M. Tutanakları, D: 21, YY: 3, S.S.: 640, s.1, https://www.tbmm. gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d21/c059/tbmm21059082ss0640.pdf, (29.10.2019).

336

Ekinci, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, Arı Sanat Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2017.

EncyclopædiaBritannica, “Vicepresident of the United States of America”, TheTable, Accessed 12 June, 2019, https://www.britannica. com/topic/vice-president-..

Encyclopedia.com., “CivilWar (1861–65).”CivilWar (1861–65), The Oxford Companion toAmericanMilitaryHistory, AccessedJune 8, 2019, https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-,....

Encyclopedia. com,“WaltWhitmanRostow”, https://www. encyclopedia. com/ people/history/us-history-biographies/walt-whitm...

Encyclopedia.com, “WarDemocrats”, AccessedJune 26, 2019, https:// www. encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/war-democrats.

“Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, S: 4737, T: 9/1/2002, Resmî Gazete, S: 24645, T: 19/1/2002, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4737.pdf, (01.12.2019).

Erat, Veysel, “Türkiye’de Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Hükümet Sistemi Üzerine Etkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, C:13, S: 25, 2015, ss.325-355, https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/660316, (31.01.2020).

Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 12. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2015

Erdoğan, Recep Tayyip, “Devlet ve Millet El Ele Vererek, Ülkemize Kurulan Tuzakların Tamamını Boşa Çıkardık”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 07.04.2017, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/74654/...(11.01.2019).

Erdoğan, Selami-Acar, Eray, “Türkiye’de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu”, Sosyal Bilimler Dergisi, S: 50, Ekim, 2016, ss.180-191, https://dergipark.org.tr/download/article-file/264936, (12.10.2019).

Erken. Adil, “Osmanlı Devleti’nde Bir Danışma Organı Olarak Meclis-i Meşveret (1774-1838)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eylül, 2006.

Ertekin, Yücel, “Çağdaş Yönetim ve Denetim”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), Aralık 2004,ss.55-67,https://dergipark.org.tr/download/article-file/695385, (12.04.2019).

337

Eskişehir Teknik Üniversitesi, “Üniversite Yönetimi”, Rektör, https://www.eskisehir.edu.tr/universitemiz/kurumsal/yonetim, (23.07.2019).

“Etimolojik Türkçe Sözlük”, https://media.turuz.com/Dictionary/ 2011/0143-Etimolojik_turkce_sozluk-(kelime-koken)(3.819KB).pdf.

EveryCRSRReport, "Presidential Advisers’ Testimony Before Congressional Committees: An Overview", 5 April 2002 – 15 December 2014, https://www.everycrsreport.com/reports/RL31351.html, (25.02.2021).

Executive Office of ThePresident, “Congressional Budget Comission”, FiscalYear 2017, AccessedDate 20 July, 2019, https://obamawhitehouse. archives.gov/sites/default/files/docs/fy2017.

Fadlan, Rıhletu’bni, “İbniFadlan Seyahatnamesi”, Çev. Lütfi Doğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 3, S: 1, DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001154, 1958, ss. 59-80, http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/37/1691/18028.pdf, (28.11.2019).

Fendoğlu, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Düzeltilmiş ve 2019 Değişikliği Yapılmış 7. Baskı, Ankara, 2019.

Findley, Carter V., Dünya Tarihinde Türkler: Asya’nın Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine, Çev. Ayşen Anadol, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 16.; Benzer bir değerlendirme için bkz. Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken, İstanbul, 1995, s. 132.

Freidel, Frank – Sidey, Hugh, ThePresidents of the United States of America, AccessedfromThe White House, “Andrew Johnson”, AccessedDateJune 13,2019, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/.

Gençlik ve Spor Bakanlığı#GSB, twitter.com, "T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı-Republic of Turkey Ministry of Youthand Sports", @ gencliksporbak, https://twitter.com/gencliksporbak, (25.07.2020).

Gendreau, LeAnne, “McCain WantedLiebermanfor VP: Adviser”, NBCUniversal Media, January 11, 2010, parag. 1-3, AccessedJune 27, 2019, https://www.nbcconnecticut.com/news/politics/McCain-...

Gezgin, Ali Galip, “Türk-İslam Devlet Geleneğinde Şûra”, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2019, https://www.diyanethaber.com.tr/aylik-dergi/turk-islam-Devlet-geleneginde-sra-h5025.html, (29.11.2019).

Giritli, İsmet vd., İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2015.

Gönenç, Levent, “Ayrıntılı Anayasa-Çerçeve Anayasa Tartışması”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Politika Notu, Ağustos 2012,

338

s. 3, https://www.tepav.org.tr/upload/files/1344320081.Ayrintil.,(02.02.2019).

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004.

Gözler, Kemal, İdare Hukuku, c.I, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, 2003.

Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 17. Baskı, Bursa, 2015.

Gözler, Kemal-Kaplan, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Güncelleştirilmiş 21. Baskı, Ekin, Bursa, 2019.

Gözler, Kemal, Yorum İlkeleri, Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, 29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği, 2013, Ankara, ss.15-119,http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/468.pdf.x, (28.03.2019).

Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, 33. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015.

Gözübüyük, A. Şeref-Kili, Suna, Türk Anayasa Metinleri 1839-1980, 2. Bası, Ankara,

Gözübüyük, A. Şeref – Tan, Turgut, İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş 10. Bası, Ankara, 2014.

Gunan, Ömer, “Orhan Gazi Döneminin Siyasi Olayları, Devlet Teşkilatı, İlim ve Kültür Hayatı”, T.C. Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2014.

Güleçoğlu, Can, “II. Meşrutiyet Dönemi Siyasal ve Sosyal Gelişmeleri”, https://www.academia.edu/36429880/..., (29.06.2019).

Güler, Tahsin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimine Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 21, S: 39, Haziran 2018, s. 299-322, http://sbe.balikesir.edu.tr/ dergi/ edergi/c21s39/c21s39m12.pdf, (15.12.2019).

Güler,Tahsin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yönetimine Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 21, S. 39, Haziran 2018, ss. 299-322, https://dergipark.org.tr/ en/download/article-file/506647, (01.02.2020).

Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 2011.

Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 11. Baskı, Ankara, 2017.

339

Güngör, Erol, Tarihte Türkler, Ötüken, Yayın Nu: 181, Edebî Eserler: 80, 16. Basım, İstanbul, 2011, s. 57.

Gürsu, Uğur, “Osmanlı’daki Hükümdarlık Anlayışının Târîh-i Ebü’l-Feth’teki Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011, S: 43, ss. 67-84,http://dergipark.gov.tr/iutded/ issue/17029/177831, (23.12.2018).

Hakyemez, Yusuf Şevki, “Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları Üzerindeki Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:52, S:4, 2003, ss. 69-92, http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/ 38/280/2543.pdf,. (20.06.2019).

Halaçoğlu, Yusuf, “Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Türkler, c.9, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara, ss. 795-838, http:// docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/Ansiklopedi/Turkler...(19.09.2019).

Halaçoğlu, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.

Hammer-Purgstall Baron Joseph Von, Büyük Osmanlı Tarihi, Edit: Mümin Çevik-Erol Kılıç, Çev: Mehmed Ata Bey, C:1, Emir, İstanbul, 1998.

Hammer-Purgstall, Baron von, “XVIII nci Asırda Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Teşkilâtı ve Bâbı-Âli”, Çev. Halit İlteber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 7, S. 2-3, ss. 584-585, 1941, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97385, (02.10.2019).

Heffernan, Richard, “Presidentialization in the United Kingdom Prime MinisterialPowerandParliamentaryDemocracy”, Workshop 7: ThePresidentialization of ParliamentaryDemocracies?, Accessed 01.06.2019, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/9c85aa57-e9c7-45b...

Heidborn, A., Manuel de DroitPublic et Administratif de L’EmpireOttoman, C.W. Stern,Wien,1908,p.141,Accessed17.09.2019, https://archive. org/details/manueldedroitpu00heidgoog.

Heyd, Uriel, Studies in OldOttomanCriminalLaw, Edit. V. L. Mènage, Oxford UniversityPress, London, 1973.

İnalcık, Halil, Osmanlı’da Devlet,Hukuk, Adâlet, Eren, 2. Baskı, İstanbul, 2000.

İnalcık, Halil, “Osmanlı Padişahı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1958, C: 13, S: 4, ss. 68-79, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/380/ 4039.pdf, (20.10.2018).

340

İnalcık, Halil.- Seyitdanlıoğlu Mehmet, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix Yayınevi, Ankara, 1. Baskı, 2016.

İnce, Cemal, “Demokratik Liderlik ile İhtiyaçlar Hiyerarşisi Arasındaki İlişkiye Yönelik 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, S: 35, 2013, ss. 1-15, s. 3, https://www.researchgate.net/ profile/Cemal_Ince/publication/316667448_Demokratik_Liderlik_ile_Ihti-yaclar_Hiyerarsisi_Arasindaki_Iliskiye_Yonelik_5_Yildizli_Otel_Isletmele-rinde_Bir_Arastirma/links/590b11830f7e9b1d0826eeb4/Demokratik-Liderlik-ile-Ihtiyaclar-Hiyerarsisi-Arasindaki-Iliskiye-Yoenelik-5-Yildizli-Otel-Isletmelerinde-Bir-Arastirma.pdf, (18.10.2019).

İnce, Fatma, “Selçuklu ve Bizans Kurumlarının Karşılaştırılması”, Doktora Tezi, T.C. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 2015.

Infoplease, “PresidentialElections, 1789-2016”, Accessed 21.06.2019, https://www.infoplease.com/us/government/elections/presidential-...

INTOSAI, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) -I-, Çev. A. Ömer Karamollaoğlu vd., T.C. Sayıştay, s. 29, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/issai.pdf, (12.07.2020).

Invest in Turkey, twitter.com, "OfficialTwitteraccount of theInvestment Office of thePresidency of Turkey", @InvestTurkey, https://twitter.com/ InvestTurkey, (31.07.2020).

İzmir, Gökalp, “Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması”, Yasama Dergisi, S:18, http://www.yasader.org/web/yasama_ dergisi/2011/..., (04.07.2019).

Kafesoğlu, İbrahim, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Ötüken, 2. Basım, Yayın Nu: 1081, Kültür Serisi: 604, İstanbul, 2014.

Kafesoğlu, İbrahim, Türk Millî Kültürü, Ötüken, Yayın Nu: 376, Kültür Serisi: 128, 16. Basım, İstanbul, 1998.

Kahraman, Mehmet, “Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, s. 263-287, https://dergipark.org.tr/ en/download/article-file/288977, (31.01.2020).

Kalabalık, Halil, İdare Hukuku Dersleri, C.I, Seçkin, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2019.

341

Kalabalık, Halil, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, Sayram Yayınları, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Konya, 2014.

“Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, S: 641, T: 3/6/2011, https://www.resmigazete. gov.tr/ eskiler/2011/06/20110608M1-9.pdf, (01.12.2019).

“Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, No:5018, T: 10/12/2003, Resmî Gazete, S: 25326, T: 24/12/2003, C:42, www.mevzuat.gov.tr › MevzuatMetin › 1.5.5018.doc, (20.10.2019).

kamuveri, instagram.com, "Kamu-Veri", @kamuveri, https://www.instagram.com/kamuveri/, (31.07.2020).

Kantarcıoğlu, Meryem Çakır, “Son Kanun Hükmünde Kararnameden İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine: Yönetsel Sistem Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Toplum, Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları, Kaysem12 Bildirileri e-kitabı, Edit. Hasan Yaylı, ss. 421-433, http://kaysem12.kku. edu.tr/tr/tam-metin-gonderme.html, (20.11.2019).

kariyerkapisi, instagram.com, "Kariyer Kapisi", @kariyerkapisi, https://www.instagram.com/kariyerkapisi/, (31.07.2020).

Kaya, Asım, “Amaçsal Yorum”, Ankara Barosu Dergisi, S:4, 2014, ss. 365-383, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398215, (12.04.2020).

Kılınç, Doğan, “Türkiye’de Bitmeyen Tartışma: Hükümet Sistemi Üzerine Değerlendirmeler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, 2016, S. 1, ss. 470-471, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/ 20_1_ 14.pdf, (31.01.2020).

“Kitchen Cabinet.”, in Dictionary of AmericanHistory, Encyclopedia.com., AccessedJuly 16, 2019, https://www.encyclopedia.com/ history/ dictionaries-...

“Kitchen Cabinet.”, in The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Encyclopedia.com., AccessedJuly 16, 2019, https://www.encyclopedia. com/reference/...

Koca, Emine, “Yıldırım Bayezid Devri Siyasi Olayları, Devlet Teşkilatı, İlim ve Kültür Hayatı”, T.C. Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Şanlıurfa, 2007.

Kurpalidis, G.M., Büyük Selçuklu Devletinin İdarî Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Çev. İlyas Kamalov, Redaksiyon Sadi S. Kucur, Ötüken, Yayın Nu: 684, Kültür Serisi: 337, İstanbul, 2007.

342

Kükner, Bilgen, ‘Hükümet Sistemi Seçeneklerinden ‘Başkanlı Parlamenter Sistem’ Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği’, Ankara Barosu Dergisi, 2012-2, s. 277-304., https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/397955, (31.01.2020).

Külbilge, İlker, “141 Numaralı Mühimme Defteri (H. 1148)”, TC Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, İzmir, 2002, http://docs.neu.edu.tr/library/nadir _eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/125235..., (19.09.2019).

Koca, Emine, “Yıldırım Bayezid Devri Siyasi Olayları, Devlet Teşkilatı, İlim ve Kültür Hayatı”, T.C. Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, Şanlıurfa, 2007.

Koca, Salim, “İdeal Bir Türk Hükümdan ve Başkomutanı Olarak Oğuz Kağan (Oğuz Kağan Destanının Türk Kültür Tarihi Bakırnından Değerlendirilmesi)”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine, Mehmet Altay Köymen Armağanı, Selçuk Üniversitesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 5, Edt. Mehmet Hacı Gökmen, s. 102, ss. 75-121, http://www. selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/7-%20Salim%20 KOCA.pdf, (28.11.2019).

Kocabaş,Bilal, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Bütçenin Hazırlanması Süreci ve Orta Vadeli Harcama Çerçevesi”, Sayıştay Dergisi, S: 69, ss. 91-106,;http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911576.pdf, (12.10.2019).

Koç Üniversitesi, “Rektörümüz”, https://www.ku.edu.tr/kesfet/hakki-mizda/koc-universitesi- yonetimi/rektorumuz/, (23.07.2019).

Kuzu, Burhan, “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi”, Liberal Düşünce Dergisi, C:1, S:2, Bahar, 1996, ss. 13-43, http://www.libertedownload. com/LD/arsiv/...,(12.08.2018).

Levinson, Sanford, “CommonInterpretation, TheTwelfthAmendment”, parag. 3, Accessed 12.06.2019, https://constitutioncenter.org/interactive-...

Lybyer, Albert Howe, “Thegovernment of theOttomanempire in the time of SuleimantheMagnificent”, Cambridge : Harvard Universitypress, London, 1913, Accessed 16.09.2019, https://archive.org/details/governmen-tofotto00lyby.

Locke, John, “Sivil toplumda Devlet: uygar yönetim üzerine ikinci inceleme”, Çev. Serdar Taşçı, Hale Akman, İstanbul: Metropol Yayınları, 2002

343

Locke, John, “Two Treatises of Governmentand A Letter Concerning Toleration”, Oklahoma Stilwell, Digireads.com Publishing, 2005

Longley, Robert, “12th Amendment: FixingtheElectoralCollege/ BecausethePresidentandVicePresidentReallyShouldGetAlong”, ThoughtCo., November 05, 2018, AccessedJune 21, 2019, https://www.thoughtco.com/ 12th-amendment-4176911.

McGreal, Chris, “Why Joe Lieberman is holding Barack Obama toransomoverhealthcare”, TheGuardian, 16 December 2009, parag. 11-18, AccessedJune, 27, 2019, https://www.theguardian.com/world/2009/dec/16/joe-lieberman-...

MEB, twitter.com, "Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Sayfası (OfficialTwitterPage of Ministry of NationalEducation of Turkey), @tcmeb, https://twitter.com/tcmeb, (25.07.2020).

Merçil, Erdoğan, Selçuklular Zamanında Dîvân Teşkilâtı (Merkez ve Eyalet Dîvânları), Bilge Kültür Sanat, Yayın No:670, 1. Basım, İstanbul, 2015.

Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği, Resmî Gazete, T: 08.07.2014, S: 29054, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19846& MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mill%C3%AE%20E%C4%9Fitim, (10.10.2019).

Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C:1, 19 Eylül 1980, s. 15, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c001/mgk_01001001.pdf

Miş, Nebi vd., “Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları”, SETA, 2015, http://file.setav.org/Files/Pdf/20150526181848_51_baskanlik_raporu _web.pdf, (15.12.2018).

Mori, Masao, “Kuzey Asya’daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S:9, Y: 1978, ss. 209-226, http://isamveri.org/pdfsbv/D00120/1978_9/1978_9 _MORIM. pdf, (28.11.2019).

Moskowitz, Clara, “WhatDoestheVicePresident Do, Anyway?”, Live Science, updatedOctober 3, 2008, parag. 7, (accessed 18 June 2019), https://www.livescience.com/5113-vice-president.html.

Mumcu, Ahmet, Divan-ı Hümayun, Phoenix, Ankara, 2017.

Mumcu, Ahmet, “Dîvân-ı Hümâyun”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi, C:9, 1994, ss. 430-432, https://islamansiklopedisi.org.tr/ divan-i-humayun, (13.11.2018).

344

Nacak, Osman, “Temsili Demokrasinin Sorun Alanları ve Çözüm Noktasında Yeni Bir Model: Katılımcı Demokrasi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 32, 2014, Bahar, ss.194-214. https://dergipark.org.tr/download/article-file/217199. (19.06.2019)

NationalArchivesCatalog, Constitution of the United States, Archives.org, Accessed 02.02.2019, https://catalog.archives.gov/id/1667751.

National Park Service, “TheCandidates”, Presidentalİnauguration, AccessedDateJune 12, 2019, https://www.nps.gov/subjects/inauguration/ election-of-1864.htm.

Nişanyan, Sevan, Nişanyan Sözlü Çağdaş Türkçenin Etimolojisik, https://www.nisanyansozluk.com/, (13.11.2018).

Niyazi, Mehmed, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007.

Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, Türkiye İş Bankası Yayınları, V. Baskı, Çev. Mehmet Taha Ayar, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, Genel Yayın: 1779.

Ocak, Kasım, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İdari Vesayet Yetkisi Düzenlenmesinin Bir Örneği Olarak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri”, Anayasa Yargısı, C: 36, S: 1,2019, ss. 163-193.

Odyakmaz, Zehra – Kaymak, Ümit, İdare Hukuku, Kuram, 19. Baskı, İstanbul, 2018.

Odyakmaz, Zehra-Kaymak, Ümit, İdare Hukuku, Themis, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019.

Odyakmaz, Zehra vd., Anayasa Hukuku-İdare Hukuku, 13. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Office of the United StatesTradeRepresentative, https://ustr.gov/about-us/about-ustr#, (12.10.2019).

Onar, Erdal, “Türkiye’nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?”, Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2005, ss.71-104, http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ TBBBooks/...

Ortaylı, İlber, Osmanlı’da Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu, Seçme Eserleri II, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın 1491, İstanbul, 2008.

Ortaylı, İlber, Türkiye İdare Tarihi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No. 180, Ankara, 1979.

345

O’connor, Karen-Sabato, Larry J., AmericanGovernmentRootsand Reform, Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

Ögel, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, Milli Eğitim Basımevi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2170, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 481, Tarih Dizisi: 13, İstanbul, 1992,

Özaydın, Abdülkerim, “Nizâmülmülk”, TVD İslam Ansiklopedisi, C:33, İstanbul, 2017, ss. 194-196., https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/ C33010851.pdf, (29.11.2019).

Özbudun, Ergun, Anayasa Hukuku, Edt. Ayşe Tülin Yürük, T.C. Anadolu Üniversitesi, 2. Baskı, Eskişehir, 2004.

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 2009.

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 18. Basım, Ankara, 2018.

Özcan, Abdülkadir, “İdrîs-i Bitlisî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2000, ss. 485-488, https://cdn.islaman-siklopedisi.org.tr/dosya/21/C21007177.pdf, (29.09.2019).

Özcan, Abdülkadir, Kanûnnâme-i Âl-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin), Osmanlı Tarih Kaynakları 6, Kitabevi.

Pamir, Aybars, “Nişancı ve Hukuki Statüsü”, Ankara Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi (AUHFD), C: 59, S:4, ss. 691-710, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1528/16789.pdf, (30.09.2019).

Presidency of TheRepublic of TurkeyInvestment Office, "Yayınlar", https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/pages/default.aspx, (01.08.2020).

Presidency of TheRepublic of TurkeyInvestment Office, "Basın Yayınları", https://www.invest.gov.tr/en/news/pages/press-releases.aspx, (01.08.2020).; Presidency of TheRepublic of TurkeyInvestment Office, "Bültenler", https://www.invest.gov.tr/en/news/newsletters/pages/ default. aspx, (01.08.2020).

Resmi gazete, S: 29976, T:11 Şubat 2017, http://www.resmigazete. gov.tr/.

Resmi Gazete, S:30468, 4 Temmuz 2018, “477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Karar Sayısı: KHK/698, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/ 20180704-1.htm, (10.07.2019).

346

Resmi Gazete, T: 10/7/2018, S: 30474, http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2018/07/20180710.htm, (03.10.2019).

Ruhi, M. Emin, “Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey”,ss. 7-11, https://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale113.pdf, (29.10.2019).

Sabah, “En genç bakan o oldu!”, Kılıç İki İsmi de Bakanlıktan Etti, 06.07.2011https://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/07/06/en-genc-bakan-o-oldu, (05.07.2019).

Sağlar, Jale, Tuan, Koray, “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonun Bağımsız Dış Denetim Maliyeti Üzerindeki Etkileri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 18, S: 1, 2009, ss. 343-358, s. 344, https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/50515, (23.10.2019)

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, “Prof. Topaloğlu: Bürokratik yapı içerisinde vakit kaybetmeden politika oluşturma çabasındayız”, http://www.sdplatform.com/Soylesiler/84/Burokratik-yapi-icerisinde-vakit-kaybetmeden-politika-olusturma-cabasindayiz.aspx, (26.10.2019).

“Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, S:7, Resmî Gazete, S:30479, T: 15/7/2018, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.7.pdf, (25.11.2019).

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, “Stratejik Plan 2017-2021”, ssm.gov.tr, ss. 11-13, https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/F_2017 060615 5720342529.pdf, (26.11.2019).

Seyitdanlıoğlu, Mehmet, “Eski Türklerde Devlet Meclisi Toy Üzerine Düşünceler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C:28, S: 45, DOI: 10.1501/Tarar_0000000416, 2009, ss. 1-11, http://dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/ 18/941/11708.pdf, (28.11.2019).

Sobacı, MehmedZahid vd., “Türkiye’nin Yeni Yönetim Modeli ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı”, Seta Perspektif, S: 206, 2018, s.4, https://setav. org/assets/uploads/2018/06/206-t%C3%BCrkiyenin-Yeni-Y%C3%B6netim-Modeli.pdf, (21.10.2019).

Söyler, Yasin, Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Seçkin, Ankara, 2018.

Stephenson, D. Grier, et al., AmericanGovernment, Harper&Row Publisher, New York, 1988.

Şahan, Fazlı, “Bürokrasiyi Kurul ve Ofisler Aşacak”, 29.06.2018, Yeni Şafak, parag. 2, https://www.yenisafak.com/gundem/burokrasiyi-kurul-ve-ofisler-asacak-3371110, (22.10.2019).

347

Şahin, Köksal, “Eski Türklerde Merkezi İdare”, Türk İdare Dergisi, Y:77, S:448, Eylül 2005, ss. 149-164, http://www.tid.gov.tr/Makaleler/ K.Sahin% 20149-164.doc, (28.11.2019).

Tan, Turgut, İdare Hukuku: İdarenin Kuruluşu Faaliyet Türleri İşlemleri Sorumluluğu Kamu Görevlileri Kamu Malları Yargısal Denetim, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi,Ankara, 2013.

Tan, Turgut, İdare Hukuku: İdarenin Kuruluşu Faaliyet Türleri İşlemleri Sorumluluğu Kamu Görevlileri Kamu Malları Yargısal Denetim, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Turhan Kitabevi,Ankara, 2015.

Tan, Turgut, İdare Hukuku: İdarenin Kuruluşu Faaliyet Türleri İşlemleri Sorumluluğu Kamu Görevlileri Kamu Malları Yargısal Denetim, Güncelleştirilmiş 7. Bası,Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.

Tan, Turgut, “Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması ve Sorunlar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S:50/1, 1995, s.335-353, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/468/5412.pdf.

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve İçtüzük Sitesi, https://anayasa.tbmm. gov.tr/calismaesaslari.aspx, (12.10.2019).

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve İçtüzük Sitesi, Komisyon Tutanakları,https://anayasa.tbmm.gov.tr/tutanak.aspx, (12.10.2019).

TBMM Sıra Sayısı: 447, TBMM Basımevi, 2017 https://www.tbmm. gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss447.pdf. (12.10.2019).

TCCB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, https://twitter.com/ cbegitimogretim, (20.06.2020).

TCCB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, twitter.com, @CBegitimogretim, https://twitter.com/cbegitimogretim, (25.07.2020).

TCCB İnsan Kaynakları Ofisi, instagram.com, "tccbiko", https://www.instagram.com/tccbiko/?hl=tr, (28.07.2020).

T.C. Adalet Bakanlığı, “Bakan Yardımcıları”, http://www.adalet.gov.tr/ Bakanlik/BakanYardimcilari/, (12.11.2019).

T.C. Adalet Bakanlığı, “Yüksek Müşavirler”, http://www.adalet.gov.tr/ Bakanlik/Musavirler/, (12.11.2019).

T.C. Adalet Bakanlığı, twitter.com, @adalet_bakanlik, https://twitter. com/adalet_bakanlik, (13.02.2021).

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Yayın No:108, İstanbul, 2010,

348

https://www.Devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar...(27.09.2019).

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, facebook.com, "@tccbiko", https://www.facebook.com/tccbiko/, (28.07.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, facebook.com, @DijitalTr, https://www.facebook.com/DijitalTR/, (01.08.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, linkedin.com, https://www.linkedin.com/company/dijitaltr/?originalSubdomain=tr, (01.08.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”, s. 181, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/2019_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf, (01.10.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, "Bize Ulaşın", https://www.invest. gov.tr/tr/sayfalar/contact-us.aspx, (06.08.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, "Küresel Ağımız", https://www.invest.gov.tr/tr/sayfalar/our-global-locations.aspx, (06.08.2020).

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, "Teşkilat Şeması", 26.11.2020, http://ttkb.meb.gov.tr/www/teskilat-semasi/icerik/61, (06.10.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı, S: 68244839-160.99-122057, T: 17 Ekim 2018, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/1/1-0276.pdf, (22.07.2019).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, https://cbddo.gov.tr/ hakkimizda/, (12.11.2019).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/ theagency/Pages/OurServices.aspx, (12.11.2019).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, http://v1.invest.gov.tr/, (13.11.2019).

T.C. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, “Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi”,https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-karma-istisare-komitesi _46236.html, (29.10.2019).

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Mali ve Sosyal Haklar-Genelge”, S:27998389-010.06.02-205248, T:04.07.2019, https://ms.hmb.gov.tr/...Genelge.pdf, (23.07.2019).

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Mali ve Sosyal Haklar-Genelge”, S:27998389-010.06.02-13659, T:01.06.2020, https://ms.hmb.gov.tr/ uploads/

349

2020/01/Mali-ve-Sosyal-Haklara-%C4%B0li%C5%9Fkin-Genelge-1.pdf, (27.06.2020).

T.C. İnsan Kaynakları Ofisi, twitter.com, "@tccbiko", https://twitter.com/tccbiko, (29.07.2020).

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, “Cumhuriyetin İlk Dönemi Eğitim Kurumları (1921-1926) Telif ve Tercüme Heyeti”, ss. 1,4, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164441_heyeti_ilmiye.pdf, (16.10.2019).

T.C. Resmî Gazete, “Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in Türk Milletine Açıklaması”, Yürütme ve İdare Bölümü, S:17103, T. 12 Eylül 1980, http://www.resmigazete.gov.tr/ arsiv/17103_1.pdf.

T.C. Resmi Gazete, Millet Meclisi İç Tüzüğü, S: 14506, T: 13.04.1973.

T.C. Resmi Gazete, S:30642, T:31 Aralık 2018, “2019 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu”, No:7156, T:22/12/2018, http://www.resmigazete. gov. tr/ eskiler/2018/12/20181231M1.pdf, (20.07.2019).

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Performans ve Risk Denetim Terimleri”, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi: 5, Birinci Basım, Ankara, 2000, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Performans_Risk_Denetim_Terimleri.pdf, (23.10.2019).

T.C. Sayıştay Başkanlığı, “Yatırım Ofisi Başkanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, Eylül 2019, s. 1, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/ 62643830/files/raporlar/kid/2018/Di%C4%9Fer_Kamu_%C4%B0dareleri/ YATIRIM%20OF%C4%B0S%C4%B0%20BA%C5%9EKANLI%C4%9EI.pdf, (12.11.2019).

TDK, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/ index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat, (13.11.2018).

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk. gov.tr/index. php?option= com_gts&view=gts, (13.11.2018).

TEDMEM, “19. Milli Eğitim Şûrasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara, 2014, s.3, https://www.ted.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/19-uncu-milli-egitim-surasina-iliskin-degerlendirmeler.pdf, (20.10.2019).

Teşkilâtı Esasiye Kanunu, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1921/1921 ilkmetin/1921-ilkhali.pdf., (12.10.2019).

Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 22. Tıpkı Basım, İstanbul, Beta, 2018.

350

Teziç, Erdoğan, “1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetimi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1982, c. 3, S. 1-3, s. 199-208, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13785, (06.02.2020).

Teziç, Erdoğan, “Kanunların Anayasaya Uygunuluğunun Esas Açısından Denetimi”, İÜHFM, C:51, S. 1-4, 1986, ss. 23-43, https://dergipark.org. tr/tr/download/article-file/95770, (28.03.2020).

TheConstitution of the United States, Accessed 03.02.2019, https://www.usconstitution.net/const.pdf.

TheEditors of EncyclopaediaBritannica, “Cabinet”, Cabinet Of The U.S. President, EncyclopædiaBritannica, inc., February 13, 2018, Accessed 17 July, 2019, https://www.britannica.com/topic/cabinet-government.

TheEditors of EncyclopaediaBritannica, “Vicepresident of the United States of America”, TheTable, in EncyclopædiaBritannica, Accessed 15.06.2019, https://www.britannica.com/topic/vice-president-of-the-United-states-of-America.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, “United States presidential election of 1800”, in Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannicainc, July 19, 2017, AccessedJune 12, 2019, https://www.britannica.com/ event/United-States-presidential-...

“TheNationalEnvironmentalPolicyAct of 1969, as amended”, https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ceq/NEPA_full_text.pdf, (12.10.2019).

TheRepublic of Turkey, https://www.invest.gov.tr/en/Pages/home-page.aspx, (13.11.2019).

The United StatesGovernment Manual, “Office of theVicePresident”, Accessed 18.06.2019, https://www.usgovernmentmanual.gov/ Agency. aspx?...

The U.S. National Archivesand Records Administration, America’s Founding Documents, Accessed 03.03.2019, https://www.archives. gov/ founding-docs.

The White House, “Andrew Johnson”, Accessed 12.05.2019, https:// www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/.

The White House, “Donald J. Trump”, AccessedDate 16.07.2019, https://www.whitehouse.gov/people/donald-j-trump/.

The White House, “Presidents”, Accessed 21.06.2019, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/.

351

The White House, “TheCabinet”,, Accessed 15.07.2019, https://www.whitehouse.gov/the-trump-administration/the-cabinet/.

The White House, “The Vice President’s Ceremonial Office”, The Vice President’s Residence & Office, Accessed 20.06.2019, https://www. whitehouse.gov/...

The White House President George W. Bush, “President Bush’s Cabinet”, Accessed 17 July, 2019, https://georgewbush-whitehouse. archives.gov/ government/cabinet.html.

The White House President Barack Obama, “The Cabinet”, Accessed 17 July, 2019, https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/cabinet.

The White House, "TheCabinet", parag. 2, https://www.whitehouse.gov/ administration/cabinet/, (07.02.2021).

The White House, " Inaugural Address by President Joseph R. Biden, Jr.", Accessed 17 February 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/, (17.02.2021).

Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı, http://www.kgm.adalet.gov.tr/tasariasamalari/tbmmkms/tbmmkom/ticarisir.pdf, (23.07.2019).

Topçu, Emel, Osmanlı İmparatorluğunda Fatih Dönemi Kamu Yönetimi, Ocak Yayınları, Ankara, 1993.

Topkapı Sarayı Müzesi, “Kubbealtı (Divan-ı Hümayun)”, parag. 3, https://topkapisarayi.gov.tr/tr/content/kubbealt...(21.07.2019).

Truman Library Institute, “The President’s Cabinet”, National Archieves, parag. 1, AccessedDate 16.07.2019, https://www.trumanlibrary. gov/ education/...

Truman Library Institute, “WhyDoesThePresidentNeed a Cabinet?”, NationalArchieves, parag. 1-3, AccessedDate 16.07.2019, https://www. trumanlibrary.gov/education/three-branches/why-does-president-...

Tunçdemir, Cemal, “ABD başkan yardımcısı neye yardım eder?”, Amerikan Bülteni, Türkçe Amerika Gazetesi, http://amerikabulteni.com/ 2016/07/17/abd-baskan-yardimcisi..., (14.06.2019).

Tunçkaşık, Halit, “Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar”, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri), TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, Yayın No:7, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Şubat 2017, s. 1, https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/baskanlik_sistemi.pdf, (15.12.2019).

352

Turan, Osman, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Türk Dünya Nizâmının Millî, İslamî ve İnsanî Esasları, Ötüken, Yayın Nu: 552, Kültür Serisi: 239, 18. Basım, İstanbul, 2009.

Turan, Menaf, “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, SocialSciencesResearchJournal, 2018, c.7, S.3, ss 42-91, https://dergipark.org.tr/download/article-file/524784, (20.11.2018).

Turhan, Mehmet, “Başbakanın Seçimi ve Atanması”, Amme İdaresi Dergisi, C: 26, Eylül 1986, S: 3, ss. 25-43, http://194.27.218.22/resimler/ ekler/52cb235d7395b2e_ek.pdf?dergi=...(12.10.2019).

Türkiye Büyük Millet Meclisi, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C: 1, Üçüncü İçtima, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c001/...

Türkiye.gov.tr, “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı”, https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-dijital-donusum-ofisi-baskanligi, (13.11.2019).; “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi”, https://www. turkiye. gov.tr/cumhurbaskanligi-yatirim-ofisi, (13.11.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, No: 5678, K.T. 31.05.2007, https://www. tbmm.gov.tr/ kanunlar/k5678.html. (12.10.2019).

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, No: 5982, T: 7/5/2010, https://www.tbmm.gov.tr/ kanunlar/k5982.html, (29.10.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, No 6771, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm. (12.10.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi, https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1504.pdf. (12.10.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/ anayasa/.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve İkinci Görüşmenin Gizli Oylama Sonuçları, https://www.tbmm.gov.tr/ kanunlar/k6771.html. (12.10.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Biyografi”, https://www.tccb. gov.tr/receptayyiperdogan/biyografi/, (03.10.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, twitter.com, @tcbestepe, https://twitter.com/tcbestepe, (25.07.2020).

353

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini açıkladı”, 09.07.2018, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/ 94769/..., (17.07.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Siyasi Görünümü,http://www.mfa.gov.tr/amerika-birlesik-Devletleri-siyasi-gorunumu.tr.mfa, (03.02.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Türkiye’nin İlk Seçilmiş Cumhurbaşkanı”, 25.08.2014, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/1311/ turkiyenin-ilk-secilmis-cumhurbaskani.html., (20.08.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi”, https://www.tccb.gov.tr/kabine/, (13.07.2020).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, https://www.cbiko.gov.tr/kurumsal/organizasyon-semasi, (13.11.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, https://cbddo.gov.tr/, (13.11.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, https://corona.cbddo.gov.tr/, (01.08.2020).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Resmi Hesabı, https://twitter.com/cbfinans?lang=tr, (13.11.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, https://www.cbiko.gov.tr/, (13.11.2019).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu", https://www.sbb.gov.tr/ merkezi-yonetim-butce-kanunlari/#1550658802053-28e1db68-a098, (11.02.2020).

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”, http://www.sbb.gov.tr/ merkezi-yonetim-butce-kanunlari/#1550658802053-28e1db68-a098, (06.11.2019).

Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2018”, Tablolar, S: 30709, T: 01 Şubat 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709, (02.07.2019).

Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, “İstatistiklerle Gençlik, 2018”, S: 30723, T: 16 Mayıs 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=30723. (02.07.2019).

354

Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, “İstatistiklerle Yaşlılar, 2018”, S:30699, T: 18 Mart 2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=30699, (02.07.2019).

“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, No: 6741, T: 19/8/2016, Resmî Gazete, S: 29813, T: 26/8/2016, C: 57, http://turkiyevarlikfonu.com. tr/content/files/6741%20son.pdf, (25.11.2019).

T24, “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri, Çankaya Köşkü’nü kullanacak”, 16 Ekim 2018, parag. 4, https://t24.com.tr/haber/cumhurbas-kanligi-politika-kurullari-uyeleri-cankaya-koskunu-kullanacak,724248, (02.10.2019).

Uluslararası Çalışma Örgütü, Yönetim Danışmanlığı Meslek Rehberi, 4. Baskı, Edit. Milan Kubr, T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Başkanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Yayın No: 771, Çev. Uzman Tercüme Ltd. Şti., Korza Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, http://bidb.meb.gov.tr/indir/ YonetimDanismanligi.pdf, (01.11.2019).

Ulusoy, Ali, Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

Unan, Fahri, “Sahn-ı Semân”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, s. 532, https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/35/ C35011702.pdf, (30.09.2019).

United States House of Representatives / History, Art &Archives, “List of IndividualsImpeachedbythe House of Representatives”, AccessedJuly 01, 2019, https://history.house.gov/Institution/Impeachment/Impeachment-List/.

United StatesSenate, “J. DanforthQuayle 44th VicePresident (1989-1993)”, TheSenateHistorical Office, Accessed 21.06.2019, https://www. senate. gov/artandhistory/history/common/generic/VP_Dan_Quayle.htm.

United StatesSenate, “Richard B. Cheney, 46th VicePresident (2001-2009)”, andPolitics, Accessed 23.06.2019, https://www.senate.gov/artand-history/history/...

United StatesSenate, “Thomas Jefferson, 2nd VicePresident (1797-1801)”, parag. 1, AccessedDate 25.06.2019, https://www.senate.gov /artandhistory/..

United StatesSenate, “VicePresident of the United States (President of theSenate)” Nineteenth-Century VicePresidents, Accessed 25.06.2019, https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Vice_President.htm#2

355

uni_veri, instagram.com, #univeri, https://www.instagram.com/uni_veri/, (31.07.2020).

USLegal, “Vice President”, Accessed 12 June, 2019https:// system. uslegal. com/executive- branch/vice-president/.

Uysal,Faruk, Bir Devletin Anatomisi ABD ve Başkanlık Sistemi, HeceYayınları, Ankara, 2016.

uzkeğitimkapisi, instagram.com, "Uzaktan Eğitim Kapısı", @uzkegitimkapisi, https://www.instagram.com/uzkegitimkapisi/tagged/, (31.07.2020).

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1997.

Ülgen, Özen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, Galatasaray Üniversitesi Yayın No:91, Galatasaray Üniversitesi Hukuk No:69, Beta, ss.3-41

Üstün, Gül, “Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin İdari Teşkilattaki Yeri”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, No: 861, İstanbul, 2019, s. 31, ss. 29-34, https://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/cbbildiri.pdf, (05.11.2019).

“What Is PolicyImplementationPoliticsEssay.” UKEssays.com., 5.12.2016, AllAnswers Ltd., AccessedDate 21.10.2019, https://www. ukessays.com/essays/politics/what-is-policy-implementation-politics-essay.php?vref=1

WillRogersQuotes, BrainyQuote.com, BrainyMediaInc, 2019, https://www.brainyquote.com/quotes/will_rogers_122698, accessedJune 7, 2019.

Varlık Ülkü, Ören, Banu, “Demokrasi ve Temsil”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C:3, S:5, 2003, ss. 173-185, https://dergipark.org.tr/susead/issue/28438/302941. (22.06.2019).

Yasin, Melikşah, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri,https://www.anayasa.gov.tr/media/6102/ meliksah -yasin.pdf,, (12.11.2019)

356

Yaylı, Hasan- Yılmaz, Meryem, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimleri”, Türkiye’de Toplum, Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları, Kaysem12 Bildirileri e-kitabı, Edit. Hasan Yaylı, ss. 779-785, s. 783, http://kaysem12.kku.edu.tr/tr/tam-metin-gonderme.html, (21.11.2019).

Yetenek Her Yerde, instagram.com, "#yetenekheryerde", yetenekheryerde, https://www.instagram.com/yetenekheryerde/, (29.07.2020).

Yıldırım, Ramazan – Çınarlı, Serkan, Türk İdâre Hukuku Dersleri, C: I, Astana Yayınları, Ankara, 2018.

Yıldırım, Turan – Karan, Nur, İdare Hukuku I, XII Levha, 1. Baskı, İstanbul, 2009.

Yıldırım, Turan vd., İdare Hukuku, XII Levha, 3. Baskı, İstanbul, 2012.

Yıldız, Abdülkadir, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Yardımcısı İle Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısının Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:13, S:1, 2018, ss. 509-534, https://dergipark.org.tr/download/article-file/475581, (11.06.2019).

Yıldız, Mustafa, “Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, S: 1.2, 2018, ss. 89-108,https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784088, (02.02.2020).

Yılmaz, Faruk, “İlahî Hukuktan Beşerî Hukuka (Osmanlı Örneği), Eskiyeni Dergisi, Kış, 2012, S: 24, ss.111-128, http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/478185, (11.12.2018).

Young, Jeffrey, “Amerika’da Başkan Yardımcısı Adayını Belirleme Süreci”,Amerika’nın Sesi, 18.08.2012, https://www.amerikaninsesi.com/., (21.06.2019).

Youtube.com, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime dair her konuyu tek tek yanıtladı - Gece Görüşü 24.09.2020”, CNN TÜRK, 25.09.2020, 1:36:22-1:39:00, https://www.youtube.com/watch?v=MQrB1MHcpsY&ab_ channel=CNNT%C3%9CRK, (01.10.2020).

Yurtseven, Yılmaz, ŞAHİN, Gamze Nur, “Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Padişahın Yargı Yetkisi”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi,2016, S:1,ss.159-206,http://dergipark.gov.tr/download/article-file/145040,(10.12.2018).

Yücel, İrfan, “Diyanet İşleri Başkanlığı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C:9, İstanbul, 1994, s. 458, ss.455-460, https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/ dosya/9/C09003535.pdf, (26.11.2019).

357

YSK Kararı, No: 74, T: 11 Şubat 2017, “3376 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 2. addesi uyarınca, 6771 sayılı Kanunla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin Halkoylaması tarihinin, Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2017/74 sayılı kararı”,http://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/5004/2017-74.pdf.

YSK Kararı, No: 663, T: 27 Nisan 2017, “16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kesin sonuçlarının ilânına ilişkin olarak verilen Yüksek Seçim Kurulunun 2017/663 sayılı kararı”, http://www. ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/5064/2017-663.pdf. (12.10.2019).

Zarplı, Çağdaş, “Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmasının Kavramsal-Kurumsal Analizi: Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Kökenleri”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, , Y.3, C. 3, S. 2, 2015, ss. 165-183,http://siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view File/248/203, (01.02.2020).

Zengin, Mehmet Ali, “ABD Başkanlık Sisteminde Fren ve Denge Mekanizması Üzerine Bir İnceleme”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y:7, S:28, Ekim, 2016, ss. 1-28, acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/ 123456789/893, (11.03.2019).

7 Zilhicce Tarihli Kanun-u Esasî’nin Bazı Mevadd-ı Muadelesine Dair Kanun, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876-1/1876-1-degisiklik.pdf, (29.06.2019).

12th Amendment, Legal İnformationİnstitute, Accessed 09.06.2019, https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxii.

“703 sayılı KHK ile Kaldırılan Kurul, Komisyon ve Komitelerin Görevlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara Tevdi Edilmesi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”, S: 2018/3, T: 1/8/2018, Resmî Gazete, S: 30497, T: 2/8/2018, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ Cumhurbask anligiGenelgeleri/20180802-3.pdf, (01.12.2019).

1924 Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm,., (12.10.2019)

1961 Anayasası, No:334, K.T. 9/7/191,https://www. tbmm.gov.tr/ anayasa/ anayasa61.htm, (12.10.2019).

1982 Anayasasının İlk ve Son Hali (Karşılaştırma Tablosu), http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/1982ilkson.pdf, (12.10.2019).

358

1982, “Kanun-u Esasi”, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876..., (30.06.2019).

“1995/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”, Başbakanlık, https://kms.kaysis. gov.tr/Home/Detay/71712?AspxAutoDetectCookieSupport=1, (29.10.2019).

“2019 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu”, No:7156, T:22/12/2018, T.C. Resmi Gazete, S:30642, T:31 Aralık 2018, http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M1.pdf, (20.07.2019).

“2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller”, http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2019/10/2020_Yili_Merkezi_Yonetim_Butce_Kanunu_Teklifi_ve_Bagli_Cetveller-1.pdf, (06.11.2019).

2021 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu”, No:7258, T:19/12/2020, T.C. Resmî Gazete, S:31351(Mükerrer), T: 31 Aralık 2020, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M1-1.htm, (03.02.2020).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar