Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İsmail DEMİR
ISBN: 978-605-05-0649-5
Stok Durumu: Stokta var
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail DEMİR
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma

Doç. Dr. İsmail DEMİR

2020/09 1. Baskı, 775  Sayfa

ISBN 978-605-05-0649-5İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER....................................................................................... 7

KISALTMALAR.................................................................................. 19

GİRİŞ

    I.  KONU VE AMAÇ....................................................................... 27

   II.  KAPSAM, PLAN VE METOD..................................................... 34

BİRİNCİ BÖLÜM
DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMASI VE
YOLCU TAŞIMAYA DAİR DÜZENLEMELER

    I.  GENEL OLARAK....................................................................... 39

   II.  DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMASININ ÖNEMİ................. 45

A.. Deniz Emniyetinin Sağlanması............................................... 45

1.. Devletlerin Yükümlülükleri............................................... 45

2.. Milletlerarası Düzenlemeler............................................... 46

a.. Genel Olarak................................................................ 46
b.. 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi... 48
c.. 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin
Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme..................... 48
d.. 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve
Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme.. 49
e.. 1979 Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi 49
f.. 1988 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ve 1988 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı
Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol........ 50
g.. Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu ......................... 50
h.. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu.. 51
i... IMO Yolcu Gemisi Emniyeti Girişimi........................... 52

B.. Yolcuların Zararlarının Etkili ve Hızlı Biçimde Karşılanması. 54

C.. Yolcu Taşımanın Ülke Ekonomisine Sağladığı Katkı............. 54

  III.  DÜNYADA DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA.................... 55

  IV.  TÜRKİYE’DE DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA................. 57

   V.  DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMAYA DAİR
         DÜZENLEMELER...................................................................... 58

A.. Milletlerarası Hukukta  .......................................................... 58

1.. Birlik Sağlama Çalışmaları................................................ 58

a.. Genel Olarak................................................................ 58
b.. İlk Girişimler................................................................ 59
c.. 1955 Madrid Konferansı.............................................. 61
d.. 1957 Brüksel Konferansı............................................. 62

2.. 1961 Brüksel Sözleşmesi.................................................. 62

3.. 1967 Brüksel Sözleşmesi.................................................. 64

4.. 1974 Atina Sözleşmesi...................................................... 65

a.. Genel Olarak................................................................ 65
b.. 1976 Protokolü............................................................. 71
c.. 1990 Protokolü............................................................. 72
d.. 2002 Protokolü............................................................. 75
aa.. Tarihçe................................................................... 75
bb.. Temel Yenilikler.................................................... 83
cc.. Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Örgütlerinin
Taraf Sıfatı............................................................. 86
dd.. Yürürlük................................................................ 89
ee.. Değişiklik .............................................................. 90
ff... Devletlerin Yaklaşımı............................................ 90

5.. 2002 Atina Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair
IMO Çekince ve Rehber Kuralları .................................... 94

a.. Sorun ve Rehber Kurallar’a Giden Süreç...................... 94
b.. Rehber Kurallar’ın Esasları .......................................... 99

6.. Avrupa Birliği Mevzuatı.................................................. 106

a.. Genel Olarak.............................................................. 106
b.. Üçüncü Deniz Emniyeti Paketi................................... 107
c.. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıyanların Kaza Durumunda Sorumluluğuna Dair Tüzük   108
d.. Deniz ve İç Sularda Yolculuk Yapan Yolcuların
Haklarına Dair Tüzük................................................. 111
e.. Paket Yolculuğu ve Bağlı Yolculuk Düzenlemelerine
Dair Yönetmelik ........................................................ 113

B.. Türk Hukukunda................................................................. 115

1.. Genel Olarak................................................................... 115

a.. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve
Ticaret Hakkında Kanun............................................ 115
b.. Turizmi Teşvik Kanunu.............................................. 115
c.. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu........................ 116
d.. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun......... 116
e.. Diğer Mevzuat............................................................ 117

2.. Eski Türk Ticaret Kanunu............................................... 118

3.. Türk Ticaret Kanunu....................................................... 120

a.. Genel Olarak.............................................................. 120
b.. Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulama Kapsamı........... 122
aa.. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesinin
Varlığı.................................................................. 122
bb.. Taşımanın Deniz Yoluyla Gerçekleştirilmesi....... 123
cc.. Taşımanın Bir Ticaret Gemisiyle
Gerçekleştirilmesi................................................ 124
dd.. Taşımanın Uluslararası Nitelikte Olmasının Gerekmemesi          127
c.. TTK Kapsamı Dışındaki Yolcu Taşımalarına
Uygulanacak Hukuk................................................... 127

4.. 2002 Atina Sözleşmesi Öncesi Uygulanacak Hukuk....... 128

5.. 2002 Atina Sözleşmesi’ne Taraf Olunduğunda
Uygulanacak Hukuk....................................................... 131

İKİNCİ BÖLÜM
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

    I.  TANIM...................................................................................... 133

   II.  ÜCRETİN ZORUNLU BİR UNSUR OLMAMASI..................... 136

  III.  KURULUŞ................................................................................ 145

A.. Genel Olarak........................................................................ 145

B.. Şekil Serbestisi İlkesi .......................................................... 146

C.. Bilet Kavramı....................................................................... 146

D.. Sözleşmenin Taraflarının Tespiti.......................................... 149

E... Sözleşmenin Kurulduğu Zaman ve Yerin Tespiti................. 150

  IV.  HUKUKİ NİTELİK................................................................... 153

A.. Genel Olarak........................................................................ 153

B.. Taşıyanın Sadece Yolcuyu veya Yolcu ve Bagajını Taşımayı Taahhüt Etmesi       154

1.. Eser Sözleşmesi Görüşü.................................................. 154

2.. Vekâlet Sözleşmesi Görüşü............................................. 155

3.. Kendine Özgü Sözleşme Görüşü..................................... 156

4.. Değerlendirmelerimiz...................................................... 156

C.. Taşıyanın Taşıma Taahhüdüne İlaveten Başka Taahhütlerde Bulunması    157

1.. Taşıma Borcunun İfasına Katkı Sağlayan Edimler.......... 158

2.. Taşıma Borcunun İfasına Yabancı Olan Edimler............ 159

   V.  DENETİM................................................................................. 161

A.. Genel Olarak Hükümsüzlük................................................. 161

B.. Genel İşlem Koşullarına Aykırılık........................................ 162

C.. Tüketicinin Korunması Mevzuatına Aykırılık...................... 167

D.. 2002 Atina Sözleşmesi’ne Aykırılık..................................... 168

  VI.  TAŞIYANIN BORÇLARI.......................................................... 172

A.. Yolcuyu Sağ ve Salim Taşımak............................................ 172

B.. Yolcu Bagajını Emniyetle Taşımak ve Teslim Etmek........... 177

C.. Sigorta Yaptırmak veya Diğer Bir Mali Güvence Sağlamak. 179

D.. Taşımayı Süresinde Tamamlamak........................................ 180

E... Diğer Edimleri Yerine Getirmek........................................... 183

VII.  YOLCUNUN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................... 183

A.. Taşıma Ücretini Ödemek..................................................... 183

1.. Genel Olarak .................................................................. 183

2.. Bagaj İçin Ücret.............................................................. 184

3.. Hapis Hakkı.................................................................... 186

4.. Deniz Alacağı.................................................................. 187

B.. Gemiye Zamanında Gelmek................................................ 188

C.. Bagaj Hakkında Doğru Bilgi Vermek................................... 189

D.. Gemi Düzenine Uymak....................................................... 190

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME’NİN UYGULAMA KAPSAMI

    I.  MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYGULAMA
         TAAHHÜDÜ............................................................................. 193

   II.  KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAM................................................. 196

A.. Taşıyan................................................................................ 196

B.. Fiilî Taşıyan......................................................................... 199

C.. Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Adamları.................................. 207

1.. Tanım.............................................................................. 207

2.. Gemi Adamları................................................................ 209

3.. Taşıyanın Taşıma İşletmesinde Çalışan Kişiler................ 210

4.. Taşıyanın Temsilcileri..................................................... 210

5.. Taşıyanın Yolcu Taşıma Sözleşmesinin İfasında Kullandığı Diğer Kişiler         211

D.. Yolcu................................................................................... 211

1.. Tanım.............................................................................. 211

2.. Yolcu Sayılmayanlar ...................................................... 215

a.. Diğer Sözleşmelere İstinaden Taşınan Kişiler............. 215
b.. Hükümsüz Sözleşmelere Göre Yapılan Taşımalar...... 218
c.. Kaçak Yolcular.......................................................... 218

3.. Taşınma Hakkının Devri................................................. 219

E... Taraf Devletlerin Yetkisi...................................................... 220

  III.  KONU BAKIMINDAN KAPSAM............................................. 221

A.. Deniz Gemisi....................................................................... 221

B.. Bagaj.................................................................................... 228

1.. Genel Olarak................................................................... 228

2.. Kabin Bagajı................................................................... 230

3.. Kabin Bagajı Dışındaki Bagaj.......................................... 232

a.. Genel Olarak.............................................................. 232
b.. Araçlar....................................................................... 233

4.. Değerli Eşya.................................................................... 234

  IV.  TAŞIMA FAALİYETİ BAKIMINDAN KAPSAM..................... 239

A.. Deniz Yoluyla Uluslararası Taşıma...................................... 239

B.. Uluslararası Taşımanın Bir Taraf Devlet ile Bağlantısı......... 242

1.. Geminin Bir Taraf Devlet’in Bayrağını Çekmesi veya
Sicilinde Tescil Edilmiş Olması....................................... 242

2.. Taşıma Sözleşmesinin Bir Taraf Devlet’te Akdedilmesi.. 243

3.. Taşıma Sözleşmesine Göre Ayrılış veya Varış Yerinin
Bir Taraf Devlet’te Bulunması........................................ 244

C.. Sözleşme’nin İç Taşımalara Teşmili..................................... 245

D.. Diğer Taşıma Türleriyle Yapılan Taşımalar.......................... 246

E... Taşıma Süresi....................................................................... 249

1.. Tanım.............................................................................. 249

a.. Yolcu ve Kabin Bagajı Bakımından........................... 249
b.. Diğer Bagaj Bakımından............................................. 254

2.. Kıyı Ziyaretlerinde Geçen Zaman................................... 255

   V. ZARARIN TÜRÜ BAKIMINDAN KAPSAM............................ 258

A.. Genel Olarak........................................................................ 258

B.. Kapsam Dışı Zararlara Uygulanacak Hukuk........................ 260

  VI.  TAŞIMA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİYLE SÖZLEŞME’YE
         ETKİNLİK KAZANDIRILMASI............................................... 265

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

    I.  GENEL OLARAK..................................................................... 269

   II.  1999 MONTREAL SÖZLEŞMESİ’NİN ETKİSİ........................ 272

  III.  SÖZLEŞME’NİN MÜNHASIRAN UYGULANMASI................ 276

  IV.  GEMİ KAZASINDAN SORUMLULUK.................................... 278

A.. Genel Olarak ....................................................................... 278

B.. Gemi Kazası........................................................................ 280

1.. Tanım.............................................................................. 280

2.. Gemi Kazası Sayılan Hâller............................................. 283

a.. Geminin Enkaz Hâline Gelmesi.................................. 283
b.. Geminin Alabora Olması............................................ 285
c.. Çatma......................................................................... 285
d.. Geminin Karaya Oturması.......................................... 285
e.. Gemideki Patlama veya Yangın.................................. 286
f.. Gemideki Arıza ......................................................... 287

3.. Gemi Kazası Hâllerinin Sınırlı Sayıda Olması................. 293

C.. Zarar.................................................................................... 295

1.. Genel Olarak................................................................... 295

2.. Cezalandırıcı veya Caydırıcı Tazminat............................ 296

3.. Yolcunun Ölümü............................................................ 297

4.. Yolcunun Bedensel Zarara Uğraması.............................. 298

5.. Bagajın Zayi Olması veya Hasarı.................................... 301

a.. Genel Olarak.............................................................. 301
b.. Tanım......................................................................... 302
c.. Zıya veya Hasarın Bildirimi........................................ 305
aa.. Bildirim Yükümlülüğü......................................... 305
bb.. Süre..................................................................... 307
cc.. Şekil..................................................................... 308
dd.. Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık ..................... 310

6.. Manevi Zarar................................................................... 310

D.. Nedensellik Bağı.................................................................. 319

E... Sorumluluğun Niteliği.......................................................... 323

1.. Genel Olarak................................................................... 323

2.. Kusursuz Sorumluluk...................................................... 325

a.. Sorumluluğun Esasları................................................ 325
b.. Kusursuz Sorumluluğa Giden Süreç........................... 326
c.. Tehlike Sorumluluğu.................................................. 334

3.. Kusur Sorumluluğu......................................................... 336

a.. Kusursuz Sorumluluk Sınırını Aşan Zararlar.............. 336
b.. Bagaj Zararları............................................................ 337

F... İspat Yükü........................................................................... 338

1.. Kusursuz Sorumlulukta................................................... 338

2.. Kusur Sorumluluğunda................................................... 339

a.. Ölüm ve Bedensel Zararlarda..................................... 339
b.. Bagaj Zararlarında...................................................... 341

3.. Delillerin Değerlendirilmesi............................................. 342

   V.  GEMİ KAZASI DIŞINDAKİ OLAYLARDAN SORUMLULUK 343

A.. Genel Olarak........................................................................ 343

B.. Zarar.................................................................................... 344

1.. Yolcunun Ölümü veya Bedensel Zarara Uğraması.......... 344

a.. Denize İnsan Düşmesi................................................ 345
b.. Kötü Hava Koşulları................................................... 345
c.. Gemi Tesislerindeki Arıza veya Eksiklik.................... 347
d.. Gemideki Eğlence Aktiviteleri.................................... 349
e.. Besin Zehirlenmesi..................................................... 350
f.. Bulaşıcı Hastalık......................................................... 350
g.. Tıbbi İmkânların Yetersizliği ve Hatalı Uygulamalar.. 352
h.. Gemi Personelinin Kusurlu Eylemleri......................... 354

2.. Bagajın Zayi Olması veya Hasarı.................................... 355

a.. Kabin Bagajı............................................................... 355
b.. Kabin Bagajı Dışındaki Bagaj .................................... 355

3.. Manevi Zarar................................................................... 355

C.. Taşıyanın Kusuru................................................................. 355

D.. Nedensellik Bağı.................................................................. 357

E... İspat Yükü........................................................................... 357

1.. Ölüm ve Bedensel Zararlarda.......................................... 357

2.. Bagaj Zararlarında........................................................... 363

  VI.  TAŞIYANIN SORUMLU OLMADIĞI HÂLLER ...................... 364

A.. Genel Olarak ....................................................................... 364

B.. Nedensellik Bağını Kesen Hâller.......................................... 365

1.. Genel Olarak................................................................... 365

2.. Savaş, Düşmanlıklar, İç Savaş ve İsyan.......................... 368

3.. İstisnai, Kaçınılamaz ve Engellenemez Nitelikteki
Bir Doğa Olayı ............................................................... 373

4.. Üçüncü Kişinin Kastı...................................................... 375

C.. Birlikte Kusur...................................................................... 378

D.. Nükleer Zararlar................................................................... 390

VII.  FİİLÎ TAŞIYANIN SORUMLULUĞU....................................... 392

VIII. TAŞIYANIN FİİLÎ TAŞIYANIN EYLEMLERİNDEN
         SORUMLULUĞU..................................................................... 397

  IX.  TAŞIYANIN KENDİ ADAMLARI VE FİİLÎ TAŞIYANIN
         ADAMLARININ EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU......... 400

   X.  SORUMLULUĞUN BAŞKALARINA YÖNELTİLMESİ.......... 406

A.. Genel Olarak........................................................................ 406

B.. Sorumluluğun Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Adamlarına Yöneltilmesi         408

C.. Sorumluluğun Diğer Kişilere Yöneltilmesi........................... 410

 

  XI.  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI............................. 412

A.. Genel Olarak........................................................................ 412

B.. Sınırlandırma Hakkına Sahip Kişiler.................................... 420

C.. Sınırlandırma Hakkının Kaybedilmesi................................. 421

D.. Sorumluluk Sınırları............................................................. 429

1.. Genel Olarak................................................................... 429

2.. Ölüm ve Bedensel Zararlar.............................................. 433

3.. Bagaj ve Araçlar.............................................................. 447

4.. Değerli Eşya ................................................................... 450

E... Sorumluluk Sınırlarının Değiştirilmesi.................................. 450

1.. Zımni Kabul Usulü.......................................................... 450

2.. Millî Kanun Hükümleri................................................... 453

3.. Tarafların Anlaşmaları.................................................... 459

a.. Sınırların Artırılması................................................... 459
b.. Sınırların Düşürülmesi................................................ 461

F... Sorumluluk Sınırlarının Hesaplanması................................. 464

1.. SDR’nin Millî Para Birimine Çevrilmesi.......................... 464

2.. İstemlerin Birleşmesi....................................................... 468

3.. Faiz ve Yargılama Giderleri............................................. 469

G.. 2002 Atina Sözleşmesi ve 1976 Sınırlandırma Sözleşmesi Arasındaki İlişki          469

1.. Genel Olarak................................................................... 469

2.. 1976 Sınırlandırma Sözleşmesi’ne Göre Sorumluluğun Sınırlandırılması           471

a.. Genel Olarak.............................................................. 471
b.. Sınırlandırma Hakkına Sahip Kişiler........................... 474
c.. Sınırlandırmaya Tabi Alacaklar.................................. 475
d.. Bagajın Zayi Olması veya Hasarı Durumunda
Sınırlandırma.............................................................. 477
e.. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Sınırlandırma............... 477
f.. Sınırlandırma Hakkının Kaybedilmesi........................ 481

3.. 2002 Atina Sözleşmesi ve 1976 Sınırlandırma Sözleşmesi Hükümlerine Göre Sınırlandırma Hakkının Kullanılması.................................................................... 483

XII.  ZORUNLU SİGORTA............................................................... 491

A.. Genel Olarak........................................................................ 491

B.. Zorunlu Sigortaya Giden Süreç............................................ 494

C.. Zorunlu Sigortanın Esasları.................................................. 499

1.. Genel Olarak................................................................... 499

2.. Sigorta Yaptırmakla Yükümlü Olan Taşıyan................... 500

3.. Zorunlu Sigortaya Tabi Gemiler ve Sorumluluklar.......... 503

4.. Zorunlu Sigorta Sınırı...................................................... 505

5.. Zorunlu Sigorta Miktarının Hesaplanması....................... 510

6.. Zorunlu Sigortanın Şekli.................................................. 511

7.. Zorunlu Sigorta Sertifikası............................................... 519

8.. Doğrudan Dava Hakkı.................................................... 530

a.. Kavram...................................................................... 530
b.. Doğrudan Dava Hakkına Giden Süreç........................ 536
c.. Sigortacının Başvurabileceği Def’iler......................... 545
aa.. Sigortalının Başvurmaya Hakkı Olduğu Def’iler.. 546
bb.. Sigortalının Kastı veya Pervasızca Davranışı Def’i 547

9.. Sigortacının Rücu Hakkı................................................. 562

a.. Sigortacının Üçüncü Kişilere Rücu Hakkı.................. 562
b.. Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı........................... 563

D.. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Düzenleme ve Uygulama......... 564

1.. Terminoloji..................................................................... 565

2.. Sigorta Yaptırmakla Yükümlü Olan Taşıyan................... 565

3.. Sigortanın Şekli............................................................... 567

4.. Sigortacının Başvurabileceği Def’iler.............................. 568

5.. Uygulama........................................................................ 569

XIII. GEMİ ALACAĞI....................................................................... 574

XIV. DENİZ ALACAĞI..................................................................... 575

XV.  TAŞIYANIN RÜCU HAKKI..................................................... 576

BEŞİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT DAVASINA İLİŞKİN MUHTELİF KONULAR

    I.  GENEL OLARAK..................................................................... 579

   II.  DAVACILAR............................................................................ 580

  III.  DAVALILAR............................................................................ 581

  IV.  DAVA AÇMA SÜRESİ............................................................. 581

A.. Genel Olarak........................................................................ 581

B.. Zamanaşımı Süresi............................................................... 583

1.. Süre................................................................................. 583

2.. Sürenin Başlaması........................................................... 584

a.. Yolcunun Bedensel Zarara Uğraması......................... 584
b.. Yolcunun Ölümü........................................................ 584
c.. Bagaj Zararı................................................................ 585

3.. Sürenin Durması ve Kesilmesi........................................ 586

C.. Hak Düşürücü Süreler.......................................................... 587

1.. Genel Olarak................................................................... 587

2.. Beş ve Üç Yıllık Süreler.................................................. 588

D.. Dava Açma Sürelerinin Uzatılması...................................... 595

E... Türk Ticaret Kanunu’nda Dava Açma Süreleri.................... 596

   V.  YETKİLİ MAHKEME............................................................... 600

A.. Genel Olarak........................................................................ 600

B.. Yetkili Mahkemeler............................................................. 601

C.. Yetkili Mahkeme Klozları.................................................... 609

D.. Forum Shopping ve Forum Non Conveniens Doktrini......... 612

  VI.  TANIMA VE TENFİZ............................................................... 619

SONUÇ ............................................................................................. 623

EKLER............................................................................................. 633

EK 1- ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE
OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 . 633

EK 2- 1974, YOLCULARIN VE BAGAJININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİ.......................................................................... 645

EK 3- PROTOCOL TO THE ATHENS CONVENTION RELATING
TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR
LUGGAGE BY SEA OF 13 DECEMBER 1974
(1976 PROTOCOL)
................................................................. 655

EK 4- PROTOCOL OF 1990 TO AMEND THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974........ 659

EK 5- PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND
THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974.......................................... 665

EK 6- 1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT
2002 PROTOKOLÜ................................................................ 682

EK 7- CONSOLIDATED TEXT OF THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND
THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 AND THE PROTOCOL
OF 2002 TO THE CONVENTION.......................................... 700

EK 8- IMO RESERVATION AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE ATHENS CONVENTION................................................................................................ 721

 

KAYNAKÇA.. 731

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.