(Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda)

Devlet Başkanlarının Parlamentoları Fesih Yetkisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cansu Büşra ÖLMEZ
ISBN: 9786050509953
123,25 TL 145,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cansu Büşra ÖLMEZ
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 428

Devlet Başkanlarının Parlamentoları Fesih Yetkisi

Cansu Büşra ÖLMEZ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR 11

GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA HUKUKUNUN SİSTEMATİĞİ İÇİNDE 

FESİH YETKİSİNİN KONUMU

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 19

A. Fesih Yetkisinin Tanımı 19

B. Fesih İşleminin Konusu 22

C. Fesih Türleri 25

1. Devlet Başkanı Tarafından Fesih (Başkanlık Feshi) 26

2. Başbakan veya Hükümetin Tavsiyesi Üzerine Fesih 

(Hükümet Eliyle Fesih) 29

3. Parlamento Kararı İle Fesih (Kendi Kendini Fesih, Öz Fesih) 34

4. Otomatik Fesih (Zorunlu Fesih, Anayasal Fesih) 37

5. Halk Girişimi İle Fesih (Kolektif Azil) 40

D. Parlamentoların Görev Süresi ve Fesih 43

1. Parlamentoların Görev Süresi ve Toplantı Dönemleri 43

2. Fesihten Sonra Yeni Parlamentonun Seçilmesi ve Toplanması 48

II. KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİ VE FESİH 50

A. Genel Olarak 50

B. Parlamenter Sistemde Fesih Yetkisi 55

1. Parlamenter Sistemin Gelişim Sürecinde Feshin Konumu 60

2. Fesih-Güvenoyu İlişkisi 68

C. Yarı Başkanlık Sisteminde Fesih Yetkisi 71

D. Başkanlık Sistemi ve Fesih Kurumunun Bağdaşabilirliği 76

1. Saf Başkanlık Sistemi Açısından Değerlendirme 76

2. Diğer Başkanlık Sistemleri (Başkancı Sistemler) Açısından Değerlendirme 87

III. FESİH YETKİSİNİN AMACI VE MANTIĞI 94

A. Yürütmeyi Güçlendirmenin Bir Aracı Olarak Fesih 94

B. Hükümetin Oluşum Sürecini Hızlandırma Amacıyla Fesih 96

C. Yasama-Yürütme Organları Arasındaki Tıkanıklıkları Gidermenin Bir Yolu Olarak Fesih 99

D. Hükümetin Popülaritesini, Gücünü Artırmanın Bir Yolu Olarak Fesih 105

E. Halkın Bazı Önemli Konulardaki Görüşlerini Test Etmenin Bir Yolu Olarak Fesih 107

IV. FESİH YETKİSİNİN KULLANILMASININ ETKİLERİ 107

A. Siyasi Etkiler 107

B. Hukuki Etkiler 109

C. Ekonomik Etkiler 112

V. FESHİN YASAK OLDUĞU DÖNEM VE DURUMLAR (FESİH YETKİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR) 116

A. Aynı Nedenle Feshin Tekrarlanması Yasağı 116

B. Fesih Sıklığı Üzerindeki Kısıtlamalar (Fesih Üzerine Fesih Olmaz İlkesi) 117

C. Devlet Başkanının ya da Parlamentonun Görev Süresinin Başında veya Sona Ermesinin Yakınlığı Hâlinde Fesih Yasağı 118

D. Kurumlar Arası Kontrol ve Dengeleri Korumak İçin Fesih Yasağı 119

E. Olağanüstü Hâl veya Savaş Hâli Esnasında Fesih Yasağı 121

VI. FESİH YETKİSİNİN PARTİ SİSTEMLERİ VE SEÇİM SİSTEMLERİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ 121

A. Fesih Yetkisi-Parti Sistemleri Arasındaki İlişki 121

B. Fesih Yetkisi-Seçim Sistemleri Arasındaki İlişki 128

VII. FESİH İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE DENETLENMESİ 131

A. Fesih İşleminin Hukuki Niteliği 131

B. Fesih İşleminin Denetlenmesi 134

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA PARLAMENTONUN 

FESHİ KURUMU

I. PARLAMENTER SİSTEMİ BENİMSEYEN ÜLKELERDE FESİH KURUMU 141

A. İngiltere 141

B. Almanya 148

C. Belçika 162

D. Kanada 168

E. Avustralya 174

F. Yunanistan 183

G. İtalya 189

H. Çek Cumhuriyeti 194

I. İspanya 201

İ. İsveç 206

J. Sırbistan 210

K. Letonya 213

L. Güney Afrika Cumhuriyeti 221

II. YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BENİMSEYEN ÜLKELERDE FESİH KURUMU 223

A. Fransa 223

B. Polonya 232

C. Rusya 237

D. Finlandiya 249

E. Litvanya 254

F. Portekiz 257

G. Namibya 261

H. Mozambik 262

III. BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BENİMSEYEN ÜLKELERDE FESİH KURUMU 263

A. Peru 263

B. Venezuela 267

C. Uruguay 268

D. Ekvator 271

E. Zambiya 276

F. Kenya 278

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA FESİH KURUMU

I. KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE FESİH KURUMU 283

A. Kânûn-ı Esâsî’nin İlk Şeklinde Sınırsız Fesih Yetkisi 287

B. 1909 Anayasa Değişikliği Sonrası Sınırlandırılmış  Fesih Yetkisi 291

II. 1921 ANAYASASINDA FESİH KURUMU 298

III. 1924 ANAYASASINDA FESİH KURUMU 299

IV. 1961 ANAYASASINDA FESİH KURUMU 304

A. Anayasa Koyucunun Fesih Kurumuna Yaklaşımı 304

B. 1961 Anayasasında Fesih İşleminin Koşulları ve Anlamı 306

1. 18 Aylık Süre İçerisinde Üç Defa Hükümet Bunalımının Baş Göstermesi 306

2. Başbakanın Fesih Talebi 308

3. Cumhurbaşkanının Meclis Başkanlarına Danışma Şartı 308

4. Cumhurbaşkanının Feshe Karar Vermesi 309

C. 1961 Anayasası Çerçevesinde Fesih Yetkisinin Değerlendirilmesi 311

V. 1982 ANAYASASINDA FESİH KURUMU 315

A. Genel Olarak 315

B. 1982 Anayasasının İlk Şeklinde TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi 317

1. TBMM Tarafından Alınan Seçimlerin Yenilenmesi Kararı 

(Erken Seçim) 317

2. Cumhurbaşkanı Tarafından Alınan Seçimlerin Yenilenmesi Kararı 329

a. Süresi İçinde Yeni Bir Hükümetin Kurulamaması veya Kurulmasına Karşın TBMM’den Güvenoyu Alamaması 329

b. Fesih Usûlü 333

C. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası TBMM Seçimlerinin 

Yenilenmesi 337

1. Genel Olarak 337

2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyasi Krizlere Çözüm Yolu Olarak: Seçimlerin Karşılıklı Yenilenmesi 339

3. Eş Zamanlı Seçimler 350

D. Terim Sorunu ve Genel Değerlendirme 365

SONUÇ 373

KAYNAKÇA 381


Devlet başkanlarının parlamentoları fesih yetkisini ele alan bu ça-lışma, uzun ve meşakkatli bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma kapsamında teorik ve pratik yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınan fesih yetkisi, hem anayasa hukukunun hem de siyaset biliminin ortak bir konusu olma niteliğini haizdir. Zorluğu bu noktada ortaya çıkan bu ko-nunun hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan ele alınması oldukça titiz bir incelemeyi gerektirmiştir. Hem bu çalışmadan faydalanmak iste-yenleri siyasi olaylarla sıkmamak hem de fesih mekanizmasının pratikte nasıl işler hale geldiğini ortaya koymak adına feshe yol açan bazı siyasi olaylara örnekler vermek suretiyle bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Son olarak çalışmanın bu halinde tezin savunulmasından sonra bazı değişik-likler ve güncellemeler yapıldığını ifade etmek isteriz.

Bir doktora tezi olarak savunulmuş olan bu çalışmanın bu aşamaya gelmesinde şüphesiz teşekkür edilmesi gereken bir çok isim var. Ancak bu isimlerin başında kendisine her daim minnet ve şükran duyduğum danışmanım Prof. Dr. Faruk BİLİR yer almaktadır. Akademik hayata girişimden bu zamana kadar kendisine çok şey borçlu olduğum, tüm yoğunluğuna rağmen benden desteğini ve anlayışını esirgemeyen, ne zaman arasam tüm nezaketi ve içtenliği ile bana cevap veren, değerli hocam, danışmanım Prof. Dr. Faruk BİLİR’e sonsuz teşekkürlerimi su-narım. Tez jürimde yer alma nezaketini gösteren Prof. Dr. Yüksel ME-TİN, Prof. Dr. Ayhan DÖNER’e katkıları için teşekkürlerimi sunarım. Kendileriyle aynı kürsüde olmaktan mutluluk duyduğum, tez jürimde yer alan, yapıcı eleştirileri ile beni yönlendiren Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇELİK’e ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYRAKTAR’a teşekkür ederim.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana destek olan, beni her zaman teşvik eden eşime ve onlardan esirgediğim zamana rağmen beni her za-man sevgiyle kucaklayan, beni en zor, çıkmaza girdiğim zamanlarda ufacık yaşlarına rağmen sarf ettikleri sözlerle yüreklendiren iki meleğe (K. Yiğit’e ve Z. Arda’ya) varlıkları için teşekkür ederim. İyi ki varlar… Son teşekkürüm ise, eğitim hayatımın her anında yanımda olan, mutlu-luğumu paylaşıp artıran, üzüntümü paylaşıp azaltan, ne zaman ihtiyacım olsa hissedip tüm fedakârlıklarıyla yanımda olan aileme özellikle canım annem Türkan Kartal’a teşekkür ederim.


KİTAPLAR

ABDULLAYEV, Natig, Demokratikleşme Sorunsalı Çerçevesinde Rusya’da Hükümet Şekli Üzerine, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE, 2008.

ABIDI, Anis/ CANOSE, Jennifer/ ELGIE, Robert/ BASS, Katherine Glenn/ OUERFELLI, Ahmed/ SARSAR, Chafik, Semi-Presidentialism as Power Sharing: Constitutional Reform After the Arab Spring, IDEA Center for Constitutional Transitions at NYU Law, 2014.

Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Bakanlığı, AB Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Ankara Mayıs 2011.

Afrika Gündemi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Bastırılan Darbe Girişiminin Ardından Tutuklamalar Sürüyor, Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Mart 2011.

AKARTÜRK, Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, Parlamenter Hükümet Yapıları ve Parti Sistemleri Üzerine Bir Deneme, İstanbul 2010.

AKŞİN, Sina, “Siyasal Tarih (1789-1908)”, (Ed.Sina Akşin), Türkiye Tarihi, C.3, İstanbul 1995.

AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele - Mutlakiyete Dönüş (1918-1919), C.I, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1998.

AKYILDIZ, Ali “Meclis-i Meşveret”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.28, İstanbul 2003.

ALDIKAÇTI, Orhan Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İÜHFY, İstanbul 1982.

ALKAN, Haluk, Kurumsalcı Yaklaşım Işığında Yeni Siyasetin Analizi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Ankara 2018.

ANAYURT, Ömer, Anayasa Hukuku (Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku), Ankara 2019.

ANAYURT, Ömer, Anayasa Hukuku Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar), Ankara 2019.

ARSEL İlhan Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, İstanbul 1994.

ARSEL, İlhan, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara 1965.

ARTYUNYAN, A.A., Konstitutitsionalizm: Problemı Postsovyetkoy Realnosti, Moskova 2013.

ATALAN, Mustafa, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Ankara 2019.

ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2021.

AYBAY, Rona, “Yasama Meclislerinin İçtüzükleri”, Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı: 1876-1976, Ankara 1976.

BAGEHOT, Walter, The English Constitution, Henry S. King & Co., 2nd ed., London, 1872.

BAKIRCI, F./GENÇKAYA, Ö.F./ERGÜL, O./KILIÇ, A./ASLAN, G.A./IŞIK, S./YÜKSEL, İ., Parlamento Hukukuna Giriş, Ankara 2020.

BAKIRCI, Fahri, TBMM’nin Çalışma Yöntemi, Ankara 2000.

BAL, Bülent, İstikrarsız Parlamentarizme Karşı Başkanlık Sistemi, İstanbul 2001.

BALTA, Bekir Tahsin, Türkiye’de Yasama-Yürütme Münasebetleri, Ankara 1960.

BARNETT, Hilaire, Constitutional and Administrative Law, 8th ed., Routledge, London and Newyork, 2011.

BARTHELEMY, J/DUEZ, P., Traité de droit Constitutionnel, Paris Dalloz, 1933.

BARTLETT, Gail/ EVERETT, Michael, The Royal Prerogative, House of Commons Library Brıefıng Paper Number 03861, 17 August 2017.

BAŞGİL, Ali Fuat, Esas Teşkilat Hukuku, İstanbul 1960.

BAYRAKLI, Enes/ BOYRAZ Hacı Mehmet, Birleşik Krallık Erken Seçimleri, SETA, Haziran 2017.

BİLİR, Faruk, 100 Soruda Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Sistemi, Ankara 2017.

BİLİR, Faruk, Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara 2001.

BLACKBURN, R., The Electoral System in Britain, London 1995.

BLACKBURN, Robert, The Meeting of Parliament: A Study of the Law and Practice Relating to the Frequency and Duration of the United Kingdom Parliament, Dartmouth 1990.

BLONDEL, Jean, The Government of France, 2nd ed., Edinburg 1974.

BOYUNSUZ, Şule ÖZSOY, Başkanlı Parlamenter Sistem Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği, İstanbul 2009.

BOYUNSUZ, Şule ÖZSOY, Dünyada Başkanlık Sistemleri, Ankara 2017.

BOWDEN, J.,Reining in the Crown’s Power on Dissolution: The Fixed-Term Parliaments Act of the United Kingdom versus The Fixed –Election Laws in Canada, Canadian Political Science Association 4 June 2013 Victoria, British Columbia.

BOYRAZ, Hacı Mehmet, Brexit’in Gölgesinde İngiltere’de Erken Seçimler, SETA Perspektif, S.253, Aralık 2019.

BRADLEY, A.W./ EWING, K.D./ KNIGHT, C., Constitutional and Administrative Law, 16th ed, 2015.

BRAZIER, R., Constitutional Practice, Oxford, Clarendon Press, 2nd ed., 1994.

BROWNING, H.O., 1975 Crisis: An Historical View, 1985.

BULMER, Elliot, Dissolution of Parliament, International IDEA Constitution-Building Primer 16, 2nd ed., Stockholm, 2017.

CAROLAN, Eoin, New Separation of Powers A Theory for the Modern State, Oxford University Press, Oxford and New York, 2009.

CHRIMES, S.B., English Constitutional History, Oxford University Press, Oxford 1967.

COHENDET, Marie-Anne, Droit Constitutionnel, Montchrestien, 5th Press, Lextenso Editions, Paris 2011.

COULTER, Edwin M., Principles of Politics and Government, McGraw-Hill Higher Education, 6th ed., Europe United States 1999.

COUZİNET, P., La Dissolution des Assemblées Politiques et la Démocratie Parlementaire, 1939.

COX, Gary W., Making Votes Count: Strategic, Coordination in the World’s Electoral Systems, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

COWIE, Graeme, “Prorogation of Parliament”, House of Commons Library, Briefing Paper, No: 8589, 2019.

CZARNY, P., Sejm i Senat, Sarnecki, P., (Ed. Prawo Konstytucyjn), Warszawa 2011.

ÇAĞDAŞ, Tülin, 1921-1924-1961-1982 Anayasalarının Özellikleri, İstanbul 2009.

ÇAM, Esat, Çağdaş Devlet Sistemleri, İstanbul 2000.

DE SMITH, Stanley A /BRAZIER, Rodney, Constitutional and Administrative Law, 8th ed, London, 1998.

DERDİMAN, R. Cengiz, Anayasa Hukuku, Bursa 2013.

DERDİMAN, Ramazan Cengiz, Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Düzeni, Bursa, 2006.

DICEY, A.V, An Introduction to The Study of the Law of the Constitution, 10th ed., 1959.

DICEY, A.V., The Law of the Constitution London: Macmillan, 1915.

DIMITRAKOPOULOS, Dionyssis G., The Greek Elections of 2015 and Greece’s Future in the Eurozone, Publication, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), 2015.

DUCH, R. M./ STEVENSON, R. T., The Economic Vote: How Political And Economic Institutions Condition Election Results, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.

DUVERGER, M. Siyasi Partiler, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara 1974.

DUVERGER, Maurice, Institutions Politiques et Droits Constitutionnel, PUF, Coll. Themis, 11th ed., Paris 1970.

EKİNCİ, Ahmet, Yükselen Bir Hükümet Sistemi Tercihi Olarak: Tek Başlı Karma Hükümet Sistemler, Ankara 2020.

EKİNCİ, Mehmet Uğur, Sırbistan Siyasetini Anlama Klavuzu, SETA Yayınları 38, İstanbul 2014.

ELGIE, Robert, Semi-Presidentialism, Sub-types and Democratic Performance, New York: Oxford University Press, 2011.

ELGIE, Robert, The Politics of Semi-Presidentialism, Semi-Presidentalism in Europe, (Ed. Robert Elgie) Oxford University Press Inc., New York, 1999.

ELGIE, Robert, The Role of the Prime Minister in France 1981-1991, London 1993.

EMDEN, Cecil Stuart, The People and The Constitution, London, Oxford University Press, 2nd ed., 1962.

EPSTEIN, Leon, Parliamentary Government, International Encyclopedia Of The Social Sciences, (Ed. David L. Sills), Macmillan Free Press, Vol.11, New York 1968.

EPSTEIN, Leon, Political Parties in Western Democracies, New York: Praeger, 1967.

ERASLAN Cezmi/ OLGUN, Kenan Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet ve Parlamento, İstanbul 2006.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara 2017.

ERDOĞAN, Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Ankara 2001.

EREN, Abdurrrahman, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku), Ankara 2020.

ERGÜL, Ozan, Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi, Ankara 2007.

EROĞUL, Cem, Anatüzüğe Giriş, Ankara 2016.

ERTAŞ, Türker, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkileri, Ankara 2018.

ESEN, Bülent Nuri, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara 1970.

FAULKNER, J., Election of Senators, Senate, Debates, 13 May 1998.

FAVOREU, Louis et alii, Droit Constitutionnel, 14th ed., Dalloz, Paris 2012.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Ankara 2020.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Başkanlık Sistemi Tartışmaları, SDE Analiz, Ankara, Kasım 2010.

FINER, S.E., Comparative Government, London 1972.

FISH, M. Steven, The Pitfalls of Russian Super-presidantalizm, Current History, October 1997.

FISHER, Louis, The Politics of Shared Power: Congress and The Executive, 3rd ed., Congressional Quarterly Inc., Washington 1993.

FİDAN, Hüseyin, 1920-2010 Türk Siyasi Tarihi, Ankara 2010.

FOLEY, Michael Foley/ OWENS, John E., Congress and the Presidency: Politics in a Separated System, Manchester University Press, Manchester 1996.

FURLONG, Paul, Government Stability and Electoral Systems: The Italian Example, Parliamentary Affairs, 1991.

GALLARDO LASTRA, A. G., Destitucion del Presidente y Disolucion de la Asamblea Nacional en los Articulos 130 y 148 de la Constitucion del Ecuador de 2008, Dissertacion Previa a la Obstencion del Titulo de Abogada, 2014.

GARLICKI, L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Zarys Wykładu, Warszawa: Liber, 2008.

GAUJA, Anika/ CHEN, Peter/ CURTIN, Jennifer/ PIETSCH Juliet, Double Disillusion: Analysing The 2016 Australian Federal Election, Double Disillusion The 2016 Australian Federal Election, Australia, 2018 Australia 2018.

GAY, Oonagh/ MILLER, Vaughne/ LUNN, Jon/ THORP, Arabella, Fixed Term Parliaments- Early Dissolution Arrangements, House of Commons Library Standard Note 831, 2 June 2010.

GOITOM, Hanibal, National Parliaments: Kenya, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, 2017.

GOODIN, Robert E., The Oxford Handbook of Political Science, Oxford University Press, New York 2009.

GORDON, S., Our Parliament, London: Hansard Society, 4th ed. 1952.

GORDON, Ezekiel, La Responsabilité du Chef e l’etat dans la Pratique Constitutionnelle récente, Paris 1931.

GÖREN, Zafer, Anayasa Hukuku, Ankara 2020.

GÖRÜRYILMAZ, M., Türklerde Anayasa Hukukunun Gelişimi, Işık Eğitim Kültür Hizmetleri, Ankara 2007.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa 2020.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2020.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2021.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi C.I-II, Bursa 2020.

GÖZLER, Kemal, Devlet Başkanları, Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, 2016.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, C.II, Bursa 2019.

GÖZLER, Kemal, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra (16 Nisan 2017 Referandumu ve Bu Referandumda Oylanan Anayasa Değişikliği Hakkında Yazılar), Bursa 2017.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Anayasa Hukuku Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara 2013.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/ SEZGİN, Zekai, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri, Ankara 1957.

GUGGENBERGER, Bernard, Bundeskanzler, Handwörterbuch des Politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, (Ed.Uwe Andersen; Wichard Woyke), Netherlands: VS Verlag, 2009.

GUINJOAN, Marc, Parties, Elections and Electoral Contests: Competition and Contamination Effects, Ashgate Publishing, 2014.

GÜL, Cengiz, Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri, Ankara 2019.

GÜL, Cengiz, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemlerinde Yürütme, Ankara 2017.

GÜLENER, Serdar/ MİŞ, Nebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, SETA Analiz, S.190, İstanbul, Şubat 2017.

GÜLER, Birgül A., Kamu yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara 2009.

GÜNAL, Erdoğan, Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri, Ankara 2005.

GÜNEŞ, İhsan Türk Parlamento Tarihi, TBMM Yayınları, Ankara 1997.

GÜNEŞ, Turan, Devlet Başkanı-Meclis Çatışması, SBFD, C.19, 1964.

GÜNEŞ, Turan, Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İÜHF Yayını No:661, İstanbul 1956.

GÜRBÜZ, Yaşar, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul 1987.

HAGUE, Rod/ HARROP, Martin/ BRESLIN, Shaun, Comparative Government and Politics: An Introduction, Hampshire: Macmillan, 1992.

HAS, Volkan, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çalışma Düzeni, Ankara 2009.

HAZELL, Robert, Fixed Term Parliaments, London, The Constitution Unit, University College London 2010.

HEADLAM-MORLEY, A., The New Democratic Constitutions of Europe: A Comparative Study of Post-War European Constitutions With Special Reference to Germany, Czechoslovakia, Poland, Finland, the Kingdom of the Serbs, Croats & Slovenes and the Baltic States, London: Oxford University Press, 1928.

HEKİMOĞLU, Mehmet Merdan, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı Demokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Ankara 2009.

HENDERSON, J, The Constitution of The Russian Federation: A Contextual Analysis, Oxford, 2011.

HOGG, Peter, W. Constitutional Law of Canada, 5th ed., Scarborough, Pub. Thomson Carswell, 2007.

HUSKEY, Eugene, Presidential Power in Russia, New York, M.E. Sharp, 1999.

ILJANOVA, D., The Constitutional Law of the Republic of Latvia, Constitutional Law of 10 EU Member States, The 2004 Enlargement, Kluwer Law International, 2006.

İBA, Şeref, Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Ankara 2001.

İBA, Şeref, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, Ankara 2021.

JARED, Nagel/ MURRAY, Justin, Past Government Shutdowns: Key Resources, CRS Report R41759, February 7, 2019.

JOHNSTON, N., Pre-election Period of Sensitivity, House of Commons Library, Briefing Paper, No.5262, 2019.

KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul Eylül 2020.

KABOĞLU, İbrahim Ö., Türkiye’nin Anayasa Gündemi, Anayasa Hukuku Araştırma Derneği (Der. Didem Yılmaz), İstanbul 2018.

KALABALIK, Halil, İdare Hukuku Dersleri C.II, Ankara 2019.

KANADOĞLU, Osman Korkut/ DUYGUN, Ahmet Mert, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 2020.

KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Ankara, 1993.

KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara 1982.

KARATEPE, Şükrü, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2018.

KARATEPE, Şükrü, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2018.

KARATEPE, Şükrü/ ALKAN, Haluk/ ATAR, Yavuz/BİNGÖL, Yılmaz/ BAYRAKTAR DURGUN, Gonca, Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Memur-Sen Yayınları No: 24, Ankara Mart 2017.

KEITH, Berriedale A., King and the Imperial Crown: The Powers and Duties of His Majesty, London 1936.

KELLY, Richard, Dissolution of Parliament, House of Commons Briefing Paper, Library Standard Note 6574, 27 April 201.

KELLY, Richard, Fixed-term Parliaments Act 2011, House of Commons Library, Briefing Paper, No: 06111, 2017.

KESKİNSOY, Ömer, 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının Statüsü ve Sorumluluğu, Ankara 2013.

KESKİNSOY, Ömer/ KAYA, Semih Batur, Parlamenter Hükümet Sisteminin Etkileri, Ankara 2020.

KEY, V. O., The Responsible Electorate, Rationality in Presidential Voting, 1936–1960, Harward University Press, New York, 1966.

KNAPP, Andrew/ WRIGHT, Vincent, The Government and Politics of France, 5th ed, Routhledge, 2006.

KÖKER, Phillipp, Presidential Activism and Veto Power in Central and Eastern Europe, Cham 2017.

KREMER, Klemens, Parlamentsauflösung, Prais-Theorie-Ausblick, Köln/Berlin 1974.

KUZU, Burhan, Her Yönü İle Başkanlık Sistemi: Yeni Sistem Cumhurbaşkanlığı Modelimiz, İstanbul 2017.

KÜÇÜK, Adnan, Türkiye’de Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) Sistemi, Ankara 2021.

KÜÇÜK, Adnan, ABD ve Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi ve Uygulamaları, Ankara 2021.

LARDEYRET, Guy, Orantılı Temsile İlişkin Sorun, (Der. Larry Diamond; Maarc F. Plattner), (Çev. Mehmet Turhan), Demokrasinin Küresel Yükselişi, Ankara 1995.

LARSSON, T., Governing Sweden, Gotab, Stockholm, 1997.

LASKI, Harold, A Grammar of Politics, 1st ed., Routledge 2014.

LEON, Tony, The State of Liberal Democracy in Africa: Resurgence or Retreat?, Development Policy Analysis No. 12, Washington D.C.: Cato Institute, 2010.

LIJPHART, Arend, Demokrasi Modelleri Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, (Çev. Güneş Ayas; Utku Umut Bulsun), İstanbul 2016.

LINZ, Juan J., Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make A Difference?, The Failure of Presidential Democracy, (Ed. Juan J. Linz; Arturo Valenzuela), The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994.

LINZ, Juan, The Perils of Presidentialism, Parliamentary Versus Presidential Government, (Der. Arend Lijphart), Oxford, 1992.

LOACH, Jennifer, Parliament Under the Tudors, Oxford: Clarendon Press, 1991.

MAINWARING, Scott, Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation, The Helen Kellogg Instıtute For International Studies, Working Paper, Working Paper #144 - September 1990.

MAOR, Moshe, Parties, Conflicts and Coalitions in Western Europe, Organisational Determinants of Coalition Bargaining, Routledge, Chippenham Wiltshire 1998.

MARKESINIS, B.S, The Theory and Practice of Dissolution of Parliament, A Comparative Study with Special Reference to the United Kingdom and Greek Experience, Cambridge University Press, 1972.

MARSHALL, George, Constitutional Theory, Oxford, Oxford University Press, 1971.

MARSHALL, G., Constitutional Conventions, Oxford, Clarendon Press, 1984.

MASTERMAN, Roger, the Separation of Powers in the Contemporary Constitution, Judicial Competence and Independence in the United Kingdom, Cambridge University Press, New York 2011.

MATTER, P, La Dissolution des Assemblées Parlementaires, Paris 1898.

MAY, G. Le May, British Government 1914-1963, London: Methuen, 1964.

MEMİŞ, Emin, Türk Anayasa Gelişim Süreçleri (1808-2001) Anayasa Hukuku Notları, İstanbul 2001.

METİN, Yüksel, Başkanlık Sistemi Amerika Birleşik Devletleri İle Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi, Ankara 2017.

MEYER, A. E., Evolution of United States Budgeting, Praeger Publishers, United States of America, 2002.

MITCHELL, Paul, The United Kingdom: Plurality Rule Under Siege, The Politics of Electoral Systems, (Ed. Michael Gallagher; Paul Mitchell), Oxford University Press, New York 2006.

MİŞ, Nebi/ ASLAN, Ali/ AYVAZ, M. Erkut/ DURAN, Hazal, Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları, SETA Yayınları, Ankara 2016.

MOHRHOFF, Federico, La Dissolution Des Assemblees Legislatives Dans Les Constitutions Modernes (Histoire, Politique, Droit Constitutionnel et Parlementaire Compare Procedure), Roma 1953.

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Kanunların Ruhu Üzerine (De L’Esprit des Lois), (Çev. Doç. Dr. Şevki Özbilen), Ankara 2014.

MOSCA, Gaetano, Siyasi Doktrinler Tarihi-Eski Çağdan Zamanımıza (Çev.Samih Tiryakioğlu), İstanbul, 1968.

MÖLLERS, Christoph, The Three Branches, A Comparative Model of Seperation of Powers, Oxford University Press, Oxford 2013.

NERGELIUS, J., Constitutional Reform in Sweden, Some Important Remarks, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, No: 4, 2013.

NEWELL, James L., The Politics of Italy: Governance in a Normal Country, New York: Cambridge University Press, 2010.

NICHOLS, Lionel, The International Criminal Court and The End of Impunity In Kenya, Springer, Heidelberg, 2015.

NOHUTÇU, Ahmet/ ZİYREK, Ali, Osmanlı Türk Anayasa Metinleri, Ankara 2020.

ODGERS, James Rowland, Odgers’ Australian Senate Practice, (Ed. Harry Evans; Rosemary Laing Clerk of the Senate), 13th ed, Department of the Senate, Canberra, 2004.

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1952.

ÖZBUDUN, Ergun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara 1993.

ÖZBUDUN, Ergun, Siyasi Partiler, AÜHF Yayını 440, Ankara 1979.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2014.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2020.

ÖZBUDUN, Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul 2011.

ÖZENÇ, Berke, Hukuk Devleti: Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İstanbul 2014.

ÖZER, Attila, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, Ankara 2009.

ÖZER, Atilla, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş Yöntemleri, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No.43, Ankara 1981.

ÖZTÜRK, Namık Kemal, Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistem, Ankara 1999.

ÖZYURT, Davut, Rusya Federasyonu Anayasal Düzeninde Devlet Başkanının Konumu ve Fonksiyonu, Ankara 2021.

PATTERSON, John, The Bill of Rights Politics Religion and the Quest for Justice, Universe Inc., 2004.

PETERSSON, Olof, Swedish Government and Politics, (Çev. Frank Gabriel Perry), 1st ed., Fritzes, Stockholm 1994.

PHILLIPS, O. Hood/ JACKSON, Paul/ LEOPOLD, Patricia, Constitutional and Administrative Law, London 2001.

PIERRE, E., Traite de droit Politique, Electoral et Parlementaire, Paris 1893.

POLLARD, Albert F., The Evoluation of Parliament, 2nd ed., London 1926.

POWELL, G. Bingham, Jr. Çağdaş Demokrasiler, Katılma, İstikrar ve Şiddet, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, (Çev. Mehmet Turhan), Ankara 1990.

PROANO, Jonathan A. Fein, Evolution of a Nation after a Dictatorship: How Law, Politics and Society of the 1973 Dictatorship in Uruguay and of the Subsequent Return of Democracy in 1985, Potentially Helped Evolve the Nation of Today, The University of San Francisco, Master’s Theses, 166, 2015.

RĄCZKA, M., Rozwiązanie Parlamentu Przed Upływem Kadencji Polskim Włoskim Prawie Konstytucyjnym. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora, 2010.

REMINGTON, T.F., Governance and the Separation of Powers in Russia, Governance in Russia, New York: Carnegie Corporation, 2002.

ROSKIN, Michael G., Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya, Kültür, (Çev. Bahattin Seçilmişoğlu), Ankara 2013.

RUSH, Michael, The Role of the Member of Parliament Since 1868, New York, Oxford University Press, 2001.

SABUNCU, Yavuz, Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara 2012.

SAJO, Andras, Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism, Central European University Press, Budapest 1999.

SAKWA, R., Russian Politics and Society, Abingdon:Routledge 2008.

SALGADO, Pesantes H., Lecciones De Derecho Constitucional, Quito: Ediciones Legales, 2012.

SAMUELS, D., Separation of Powers, (Ed.C. Boix; S.C. Stokes) The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 2007.

SAMUELS, David/ SHUGART, Matthew S., Presidents, Parties and Prime Ministers: How The Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior, Cambridgce University Press, 2010.

SANFORD, G., Democratic Government in Poland, Constitutional Politics since 1989, Palgrave Macmillan UK 2002.

SARTORİ, Giovanni, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara 1997.

SARTORİ, Giovanni, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, ECPR Press, UK 2005.

SAYARI, Sabri, Parlamenter Demokrasilerde Koalisyon Hükümetleri, İstanbul 1980.

SCHINDLER, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages: 1949 bis 1999, Eine Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, 2000.

SCHLESINGER, Arthur S., The Imperial Presidency, 1st ed., Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1973.

SCHMIDT, Manfred G., Wörterbuch zur Politik, Stuttgart: Kröner 2004.

SCHOCH, F., Der funktionale Zusammenhang zwischen der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers und dem Parlamentarischen Regierungssystem, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 2006.

SELIGSON, Mitchell, Democracy Audit: Ecuador 2006, (Ed. A. Polibio Córdova) Quito: Cedatos Editions, 2006.

Senate Select Committee Appointed to Consider and Report upon the Constitution Alteration (Avoidance of Double Dissolution Deadlocks) Bill 1950, Parl. Paper S.1, Canberra 1950.

SEZEN, Saim, Seçim ve Demokrasi, Ankara 1994.

SHIVELY, W. Philips, Power and Choice- An Introduction to Political Science, 3rd. ed., New York-London, 1993.

SHUGART, Matthew S./ CAREY, John M., Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, New York 1995.

SHUGART, Matthew S./ TAAGEPERA, Rein, Votes from Seats: Logical Models of Electoral Systems, Cambridge University Press, 2017.

SHUGART, Matthew Soberg, Presidentialism, Parliamentarism, and the Provision of Collective Goods in Less-Developed Countries, Constitutional Political Economy, USA 1999.

SIMON, Davidsson, The Belgian Parliamentary Regime 1830-2014, STANCE Working Paper Series, No. 10, Department of Political Science, Lund University, 2019.

SOYSAL, Mümtaz, Anayasaya Giriş, Ankara 2011.

STERZEL, Fredrik, General Public Law, Swedish Law, A Survey, Juristförlaget, Stockholm 1994.

STRMISKA, M., The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement, Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries, Democracy and Culture Studies Centre, 2007.

SZAJKOWSKİ, Bogdan, Political Parties of the World, London, John Harper Publishing, 2005.

ŞAHİN, Kemal, Yasamanın Yürütme ve Yargı Üzerindeki Kılıcı: Yaşlı Fakat Faal Bir Anglo-Amerikan Kurumu, İmpeachment (Siyasal Suçlama), İstanbul 2001.

ŞEN, İlker Gökhan, Rusya Federasyonu Siyasal Sistemi, Eskişehir 2004.

TANİLLİ, Server, Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), İstanbul 1990.

TANÖR, Bülent/ YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2009.

TANÖR, Bülent/ YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2020.

TAVITS M., Presidents with Prime Ministers: Do Direct Elections Matter?, Oxford: Oxford University Press, 2009.

TAYLOR, Chris, Constitutional and Administrative Law, 6th ed., Harlow, United Kingdom: Pearson, 2018.

TBMM Araştırma Merkezi, Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları, Ankara Haziran 2012.

TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul 2020.

TEZİÇ, Erdoğan, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İÜHF Yayını, İstanbul 1980.

TEZİÇ, Erdoğan, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İÜHF Yayınları, İstanbul 1972.

TINÇ, Mehmet Rıfat, Fransız Anayasa Hukuku (Tarihçe ve Kurumlar), İstanbul 2020.

TUNAYA, Tarık Zafer Hürriyetin İlanı-İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakışlar, İBÜY., İstanbul, 2004.

TUNAYA, Tarık Zafer, Midhat Paşa’nın Anayasa Tasarısı: Kanun-ı Cedid, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1985.

TUNAYA, Tarık Zafer, Siyasi Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1982.

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001.

TUNÇ, Hasan, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2018.

TURHAN, Mehmet, Hükümet Sistemleri, Ankara 1993.

TURPIN, Colin/ TOMKINS, Adam, British Government and the Constitution, 6th ed., New York, Cambridge University Press, 2007.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, Anayasa Hukukçuları Derneği, Ankara 2015.

ULUSOY, Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Ankara 2020.

ULUŞAHİN, Nur, Anayasal Bir Tercih olarak Başkanlık Sistemi, Ankara 1999.

ÜÇOK, Coşkun, “1876 Anayasası’nın Kaynakları”, Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı (1876-1976), Siyasi İlimler Türk Derneği, Ankara 1876.

VEDEL, Georges, Temel Hukuki Seçenekler, BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı Konferansı(8-10 Ekim 1992), (Çev. Ergun Özbudun; Levent Köker), Ankara 1993.

VELU, Jacques, La Dissolution du Parlement, Bruxelles, 1966.

VILE, M.J.C., Constitutionalism and the Separation of Powers, 2nd ed., Indianapolis 1998.

VON BEYME, K., Parliamentary Democracy: Democratization, Destabilization, Reconsolidation 1789–1999, Macmillan 2000.

VULIĆ, Mislav Ilija, The Role of Presidents in Croatia and Serbia, 1990-2015, Central European University Department of Political Science, Master’s Thesis, 2015.

WALKER, Nigel, Venezuela: 2020 Parliamentary Election, House of Commons, Briefing Paper, CBP 9113, 18 January 2021.

WILSON, Traver, The Downfall of the Liberal Party 1914-1935, London 1968.

WITKOWSKI, Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, (Ed. Witkowski, Z.; Prawo Konstytucyjne), Toruń: TNOiK “Dom Organizatora”, 2009.

WINCZOREK, P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z Dnia 2 Kwietnia 1997 Roku, Warszawa: Liber, 2008.

YANIK, Murat, Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ankara 2016.

YAVUZ, Bülent, Parlamenter Hükümet Sistemlerinde ve 1982 Anayasasında Başbakanın Konumu, 2007.

YAVUZ, Haluk, Türkiye’de Siyasal Sistem Arayışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Ankara 2000.

YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2017.

YOKUŞ, Sevtap, Türkiye’de Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Democratic Progress Institute, 2018.

YOKUŞ, Sevtap, Türkiye’de Yürütme Erkinde Değişen Dengeler, Ankara 2010.

YOLCU, Serkan, İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler, Ankara 2011.

YÜCEKÖK, Ahmet, Siyaset Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Parlamentonun Evrimi, AÜSBF, Ankara 1983.

YÜCEL, Bülent, Parlamenter Hükümet Sisteminin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Ankara, 2009.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, Seçimler, TBMM ve Hükümet Sistemleri, TÜSİAD, “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi”, Tartışma Toplantıları Dizisi-2, Haziran 1997, Yayın No: TÜSİAD, T/97-6/214.

ZIEMER, Klaus, Das Politische System Polens: Eine Einfuhrung, Wiesbaden, Springer VS, 2013.

MAKALELER

ABTS, Kohen/ DMITRIY, Poznyak/ MARC, Swyngedouw, The Federal Elections in Belgium, June 2010, Electoral Studies Vol. 31, No. 2, June 2012, ss.448-452.

ACKERMAN, Bruce, New Separation of Powers, Harward Law Review, Vol.113, No.3, 2000, ss.634-725.

AKARÇAY, Ebru Rukiye İLTER, Karşılaştırmalı Perspektiften Başkanlık Sistemi Tartışması: Koalisyon İnşası ve Kuvvetler Birliğinden Kaçınmak Mümkün mü?, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, C.4, S.1, Mart 2016, ss.105-127.

AKÇALI, Pınar, Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, (Der. İhsan Kamalak), İstanbul 2014, ss.79-110.

AKECH, Migai, Abuse Of Power And Corruption In Kenya: Will The New Constitution Enhance Government Accountability?, Indiana Journal Of Global Legal Studies, Vol.18, Winter, 2011, ss.341-394.

AKINCI, Berat, Türkiye’de 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Sonrasında “Topal Ördek” Tartışması: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Olası Riskler ve Karşı Çözümler, Turkish Studies-Economy, Vol.15, No.1, Mart 2020, ss.9-21.

ALCANTARA, Manuel, Politics in Latin America in the Past Third of a Century(1978-2015), Presidents and Democracy in Latin America, (Ed. Manuel Alcantara; Jean Blondel; Jean-Louis Thiebault), New York, Routledge 2018, ss.5-22.

ALEMÁN, E./ TSEBELİS, G., Political Parties and Government Coalitions in the Americas, Journal of Politics in Latin America, Vol.3, No.1, 2011, ss.3-28.

ALKAN, Haluk, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kurumsal Özellikleri ve Demokratikleşme Sürecine Olası Etkileri, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, 2018, ss. 139-153.

ALTAN, Cemal, Türkiye’de Erken Genel Seçimleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.8, S.16, 2009, ss.142-158.

ALTUN, Fahrettin, Türkiye’de Sistem Krizinin Çözümü: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı 94, Mart-Nisan 2017, ss.458-467.

ANAYURT, Ö./ EKİNCİ, A., Koalisyonlu Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Uygulaması, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Armağanı, (Ed. Abuzer Kendigelen; Saadet Yüksel), İstanbul 2019, ss.227-333.

ANAYURT, Ömer, 1924 Anayasası’nda Meclis-Yürütme İlişkileri, AAMD, C.13, S.39, 1997, ss.673-699.

ANAYURT, Ömer/ ERDOĞAN, Murat/ EKİNCİ, Ahmet, Devlet Başkanının Halk Tarafından Seçildiği Hükümet Sistemlerinde Seçim Döngüsünün Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasal İstikrar Üzerindeki Etkisi, Ord. Prof. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, İÜHF Armağanlar Dizisi: 1, Yayın No:113, İstanbul Nisan 2019, ss.183-225.

ANCKAR, Dag, Jäähyväiset Semipresidentialismille (Farewell to Semi-presidentalism), Politiika, Vol.42, No.1, ss.9-14.

APEL, S./ KORBER, C./ WIHL, T., The Decision of The German Federal Constitutional Court of 25 August 2005 Regarding the Dissolution of The National Parliament, German Law Journal, Vol.6, No.9, ss.1243-1254.

ARAÇ, İbrahim/ İBA, Şeref, Türkiye’de Yasa Önerisi Hazırlama ve Norm Koyma Tekniği ve Yasamacı Mesleğinin Nitelikleri Üzerine, AÜSBF Dergisi, S.58/3, 2003, ss.35-60.

ARCE, Moisés, Political Violence and Presidential Approval in Peru, The Journal of Politics, Vol.65, No.2, May. 2003, ss.572-583.

ARCHER, Jeffrey/ MADDOX, Graham, The 1975 Constitutional Crisis in Australia, Journal of Commonwealth and Comparative Politics, Vol.14, No.2, 1976, ss.141-157.

ARMAĞAN, Servet, Türkiye’de Parlamento Seçimleri, İHFM, İstanbul 1968, S.3-4, ss.45-100.

ARSEL, İlhan, Birinci ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinde Çift Meclis Sistemi ve Tecrübesi, AÜHFD, C.10, Ankara 1953, ss.194-211.

ARSEL, İlhan, Lordlar Kamarasının Salâhiyetlerini Tahdide Matuf Son Teşebbüsler (Parliament Act 1911 ve Parliament Act 1947), AÜHFD, 1950, C.1-2, S.7, ss.92-115.

ARSLAN, Ali/ ÇAĞLAYANDERELİ, Mustafa, 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrasından Günümüze Türkiye’nin Siyasi Yapısı, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, C.3, S.2, 2006, ss.1-33.

ARSLAN, Nagehan Talat, Yönetimde İstikrar Arayışları Çerçevesinde Siyasal Sistem Tartışmaları ve Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Ünivesitesi İİBFD, S.3, 2003, ss.161-173.

ARTER, David, Finland, Semi-Presidentialism in Europe, (Ed.Robert Elgie) Oxford Unv. Press, New York 1999, ss.48-66.

ASKER, Ali, Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişmeyen Özelliği: Güçlü Yürütme, Başkanlık Sistemi, (Ed. Murat Aktaş; Bayram Coşkun), Ankara 2015, ss.185-258.

ASLAN-AKMAN, Canan, Başkanlık Sistemlerinin Latin Amerika Deneyimi, Çok Parti Sistemlerindeki Çeşitlilikler, Sorunlar ve Fırsatlar, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analaiz, (Der. İhsan Kamalak), İstanbul 2014, ss.223-251.

ATAR, Yavuz, Amerika’da Güçlü Başkanlık Tartışması ve AK Parti’nin Başkanlık Sistemi Teklifi, Yeni Türkiye Dergisi Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Mart-Nisan 2013, Y.9, S.51, ss.548-551.

AYVAZ, Erkut M., Devlet Başkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine, Liberal Düşünce Dergisi, Y.23, S.91-92, Yaz-Güz 2018, ss.111-140.

BAKIRCI, Fahri, Avusturya Parlamentosu Üzerine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, S.1-2, ss.1181-1242.

BAKIRCI, Fahri, İspanya Parlamentosunun Yapı ve İşleyişi Üzerine, AÜHFD, C.1, S.63, 2014, ss.1-79.

BALIK, Stanislav/ HLOUSEK, Vít, The Development and Transformation of the Czech Party System After 1989, Acta Politologica, 2016, Vol.8, No.2, ss.103-117.

BALKE, N. S., The Rational Timing of Parliamentary Elections, Public Choice, Vol.65, No.3, 1990, ss.201-216.

BALODIS, R./ KARKLINA, A./ DANOVSKIS, E., The Development of Constitutional and Administrative Law in Latvia after the Restoration of Independence, Juridiskā Zinātne Law, No. 5, 2013, ss.44-119.

BANDA, Tinenenji, Katuka and Law Association of Zambia vs Inonge Wina and Others (2016/CC/0010/2016/CC/0011), [2016] ZMCC 1, SAIPAR Case Review, Vol. 1, No.1, 2016, ss.1-11.

BARKAN, J. D., African Legislatures and the “Third Wave” of Democratization, Legislative Power in Emerging African Democracies, (Ed.Joel D. Barkan), Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers, USA 2009, ss.1-33.

BARREIRO, B., Explaining the Electoral Performance of Incumbents in Democracies, Controlling Governments: Voters, Institutions and Accountability, (Ed. J. M. Maravall; I. Sánchez-Cuenca), Cambridge, UK: Cambridge University Press 2008, ss.17-44.

BATAKOVIĆ, Dušan T., On Parliamentary Democracy in Serbia 1903–1914 Political Parties, Elections, Political Freedoms, Institute for Balkan Studies Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, Balcanica XLVIII, 2017, ss.123-142.

BEHRENDT, Christian, The Process of Constitutional Amendment in Belgium, Comparative Constitutional Amendment – Europe, Canada and the USA, Florence (Kentucky), (Ed. Xenophon Contiades), Routledge, 2012, ss.1-22.

BELAUNDE, D. G., El Presidencialismo Atenuado y Su Funcionamiento (Con Referencia al Sistema Constituticonal Peruano), Cómo Hacer Que Funcione El Sistema Presidencıal. Mexico: UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2009, ss.119-135.

BERGMAN, T., Democratic Delegation and Accountability: Cross-National Patterns, Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, (Ed. Kaare Strøm; Wolfgang C. Müller; T. Bergman), Oxford University Press, Oxford 2006, ss.109-220.

BİLGİN, Murat, Parlamenter Sistemin Doğduğu Ülke: İngiltere, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri), TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Yayın No:8, Ankara 2015, ss.183-233.

BİLİR, Faruk, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sonrası Anayasal Süreç, SDE Bakış, No. 11, Haziran 2015, ss.1-12.

BİLİR, Faruk, Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükümet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yeni Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı 94, Mart-Nisan 2017, Y.23, S.94, ss.525-530.

BİLİR, Faruk, Yasama Dönemi ve Yasama Dönemi İle İlgili Sorunlar, TBBD, S.77, 2008, ss.191-213.

BİNGÖL SCHRIJER, Bilge, Parlamenter Sistemin Hassas Dengesi: Çek Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.13, Haziran 2019, ss.219-274.

BLONDEL, J., Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies, Canadian Journal of Political Science, Vol.1, No.2, 1968, ss.183-203.

BOSIRE, Conrad M., Kenya’s Budding Bicameralism And Legislative- Executive Relations, Separation Of Powers In African Constitutionalism, (Ed.Charles M. Fombad), Oxford University Press, Oxford, 2016, ss.116-135.

BOWDEN, James W. J., Reining in the Crown’s Power on Dissolution: The Fixed-Term Parliaments Act of the United Kingdom versus The Fixed-Election Laws in Canada, Canadian Political Science Association, 4 June 2013, British Columbia, ss.1-31.

BOWDEN, James, When the Bell Tolls for Parliament:Dissolution by Efflux of Time, Journal Of Parliamentary And Political Law, January 2017, ss.129-144.

BOYUNSUZ, Şule ÖZSOY, Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Rejiminin Türleri, Amme İdaresi Dergisi, C.49, S.3, Eylül 2016, ss.1-40.

BOZYK, S., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, (Ed. M., Grzybowski; Prawo Konstytucyjne), Białystok: Temida 2, 2009, ss.200-244.

BRUNCLIK, M./ KUBAT, M., Contradictory Approaches: Discussing Semi-Presidentialism in Central Europe, Annals of the University of Bucharest, Political Science Series, 2016, ss.67-79.

BRUNCLIK, Milos, Problem of Early Elections and Dissolution Power in the Czech Republic, Communist and Post-Communist Studies Vol.46, No.2, 2013, ss.217-226.

BRUNCLÍK, M./ KUBAT, M., The Czech Democratic Regime After 2012: A Transition to Semi-Presidentialism?, Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2016, Vol.52, No.5, ss.625-646.

BULL, Martin J./NEWELL, James L., The General Election in Italy, April 2008, Notes on Recent Elections, Electoral Studies 28, 2009, ss.322-345.

BUSSE, V., Auflösung des Bundestages als Reformproblem, Zeitschrift für Rechtspolitik, ss.257-260.

BUTLER, David Variants of Westminister Model, Democracy and Elections, Electoral Systems And Their Political Consequences, (Ed. Vernon BOGDANOR; David BUTLER), Cambridge University Press, Cambridge 1983, ss.46-61.

BUXTON, Julia, Continuity and Change in Venezuela’s Bolivarian Revolution, Third World Quarterly, 2020, Vol.41, No.8, ss.1371-1382.

Cabinet Office, The Cabinet Manual, A Guide to Laws, Conventions and Rules on the Operation of Government October 2011, s.2, para 1.5.

CALVERT, Randall L./ FEREJOHN, John A., Coattail Voting in Recent Presidential Elections, The American Political Science Review, Vol.77, No.2, 1983, ss.407-419.

CANBAZOĞLU, Kerem, Tarihi Gelişimi, Kurumları ve İşleyişi Bakımından Yeni Zelanda Devleti’nin Hükümet Sistemi, Ankara Barosu Dergisi, Y.68, S.2010/3, ss.321-334.

CANDAN, Kadir, 1989 Yuvarlak Masa Görüşmelerinden Günümüze Çeyrek Asır: Polonya Cumhuriyeti’nde Yarı-Başkanlık Sistemi, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Yarı Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya, Rusya Örnekleri), (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Yayın No:6, Ankara 2014, ss.99-172.

CAREY, John M., Presidential versus Parliamentary Government, Handbook of New Institiutional Economics (Ed. C.Menard; M.M. Shirley), Netherlands, 2005, ss.91-122.

CAREY, J. Constitutional Choices on the Performance of Presidential Regimes, Journal of Social Science and Philosophy, Vol.11, No.1, 1997, ss.93-122.

CAREY, John M./ FORMANEK, F./ KARPOWİCZ E., Legislative Autonomy in New Regimes: The Czech and Polish Cases, Legislative Studies Quarterly, Washington University, Vol. 4, No.4, Nov., 1999, ss.569-603.

CARRERAS, Miguel, Outsiders and Executive-Legislative Conflict in Latin America, Latin American Politics and Society, Vol.56, No.3, Sonbahar 2004, ss.70-92.

CHAISTY, Paul/ POWER, Timothy J., Flying Solo: Explaining Single-Party Cabinets Under Minority Presidentialism, European Journal of Political Research, Vol.58, No.1, 2018, ss.1-21.

CHAISTY, P./ CHEESEMAN, N./ POWER, T., Rethinking the Presidentialism Debate: Conceptualizing Coalitional Politics in Cross-regional Perspective, Democratization, Vol.21, No.1, 2012, ss.1-23.

CHASQUETTI, D./ BUQUET, D./ CARDARELLO, A., La Designacion de Gabinetes en Uruguay: Estrategia Legislativa, Jerarquia de los Ministerios y Afiliacion Partidaria de los Ministerios, America Latina Hoy, Vol.64, 2013, ss.15-40.

CHEIBUB Jose Antonio/ PRZEWORSKI Adam/SAIEGH Sebastian M., Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism, British Journal of Political Science, Vol.34, No.4, Y. 2004, ss.567-587.

CHEIBUB, A./ ELKINS, Z./ GINSBURG, T., Still the Land of Presidentialism? Executives and the Latin American Constitutionalism, New Constitutionalism in Latin America: Promises and Practices, Abington: Routledge, 2012, ss.73-98.

CHEIBUB, Jose Antonio/ ELKINS, Zachary /GINSBURG, Tom Latin American Presidentialism in Comparative and Historical Perspective, The Law School the University of Chicago, Public Law and Legal Theory Working Paper, S.361, Eylül 2011, ss.1-30.

CHEIBUB, Jose Antonio/ LIMONGI, Fernando, Legislative-Executive Relations, Comparative Constitutional Law, (Ed:Tom Ginsburg; Rosalind Dixon), Cheltenham and Northampton 2011, ss.211-233.

CHEN,Po Liang/ WADA, Jordan T., Can the Japanese Supreme Court Overcome the Political Question Hurdle?, Washington International Law Journal, Vol.26, No.2, 2017, ss.349-380.

CHEN, J./ PRIAMARIZKI, A., Simultaneous Elections in 2019: Strong Parliament, Weak Presidency?, RSIS Commentaries, No. 045/2014, Singapur 2014, ss.1-3.

CHORĄŻEWSKA, A., Prezydent Jako Czynnik Równowagi, Arbitraż Prezydencki, Przegląd Sejmowy, No.6, 2005, ss.59-82.

CLARK, William/ GOLDER Matt, Forthcoming, Rehabilitating Duverger’s Theory: Testing the Mechanical and Strategic Modifying Effects of Electoral Laws, Comparative Political Studies Vol.39, No.6, 2006, ss.679-708.

CLINTOCK, Cynthia Mc, Presidents, Messiahs and Constitutional Breakdowns in Peru, The Failure of Presidential Democracy, (Ed. Juan J. Linz and Arturo Valenzuela), Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1994, ss.360-395.

CLUA-LOSADA, Mònica, The Unfolding of Spain’s Political Crisis: From the Squares to the Ballot Box, Crisis in the Eurozone Periphery: The Political Economies of Greece, Spain, Portugal and Ireland Publisher: Palgrave, (Ed. Owen Parker; Dimitris Tsarouhas), 2018, ss.141-160.

CONAGHAN, Catherine/ DE LA TORRE, Carlos, The Permanent Campaign of Rafael Correa: Making Ecuador’s Plebiscitary Presidency, Press/Politics, Vol.13, No.3, July 2008, ss.267-284.

COOKE, Murray/ PILON, Dennis, Left Turn In Canada?, The NDP Breakthrough and the Future of Canadian Politics, (Ed. Stefanie Ehmsen; Albert Scharenberg), Rosa Luxemburg Stiftung, New York Office, October 2012, ss.1-24.

CORRALES, J./ PENFOLD, M., Manipulating Term Limits in Latin America, Journal of Democracy, Vol.25, No.4, 2014, ss.157-168.

COŞKUN, Şenol/ DAVUT, Şevki, Cumhurbaşkanının Seçimi, Yetkileri ve Görevleri Açısından Türkiye ve Fransa’nın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S.3, 2013, ss.182-229.

COŞKUN, Vahap, 16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, DÜHFD, C.22, S.36, 2017, ss.3-30.

CRANENBURGH, Oda Van, Restraining Executive Power in Africa: Horizontal Accountability in Africa’s Hybrid Regimes, South African Journal of International Affairs Vol.16, No.1, April 2009, ss.49-68.

CURTICE, John, So What Went with the Electoral System? The 2010 Election Result and the Debate About Electoral Reform, Parliamentary Affairs, Vol. 63, No.4, 2010, ss.623-638.

ÇELEBİ, Fatih, Fransa Millet Meclisi Üzerine, Yasama Dergisi, S.21, 2012, ss.51-84.

ÇOBAN, Ali Rıza/ ERDAĞ, Ali İhsan, Göreviyle İlgili Olmayan Kişisel Suçlarından Dolayı Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Yargılanması, TBB, S.75, 2008, ss.177-189.

DANDOY, Regis/ REUCHAMPS, Min/ BAUDEWYNS, Pierre, The 2014 Federal and European Elections in Belgium, Electoral Studies Vol. 39, September 2015, ss.164-168.

DEMİR, Fevzi, Yarı-Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye, Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, ss.831-877.

DEMİR, Fevzi, Yeni Anayasa Eşiğinde Türkiye, Yeni Türkiye Dergisi Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Mart-Nisan 2013, Y.9, S.51, ss.456-476.

DERDİMAN, Cengiz/ KAĞAN, Zeynep, 1982 Anayasasında Organik ve Fonksiyonel Yönü İtibarıyla Geçici Bakanlar Kurulu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, Haziran 2016, ss.9-47.

DODEK, Adam, The Past, Present and Future of Fixed Election Dates in Canada, Journal of Parliamentary and Political Law 4, 2010, ss.215-238.

DOĞAN, İlyas, Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişikliğinin İrdelenmesi, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, (Ed. İlyas Doğan; Serdar Ünver) Ankara 2017, ss.16-46.

DOĞAN, Kadir Caner/ ŞENTÜRK, Suat Hayri, İngiltere’de On Yedinci Yüzyıl Devrimler Çağı ve Parlamentarizmin Gelişimi Doğrultusunda Bütçe Hakkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Y.7 S.14 / Aralık 2017, ss.353-373.

DORING, Herbert/ HONNIGE, Christoph, Vote of Confidence Procedure and “Gesetzgebungsnotstand”: Two Tooth- and Clawless German Tigers of Governmental Agenda Control, The Role of Governments in Legislative Agenda Setting, ECPR Joint Sessions of Workshops − Granada, Spain; 14-19 April, 2005, ss.1-25.

DÖNER, Ayhan, Yeni Anayasa Sürecinde Hükümet Sistemi Sorunu, İstikrar ve Temsil Paradigmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye,(Ed. Prof. Dr. N. Talat Arslan, Ankara 2013, ss.101-121.

DÖNER, Ayhan, Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği, İstikrar ve Temsil Paradigmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye, (Ed. Prof. Dr. N. Talat Arslan), Ankara 2013, ss.169-186.

DRAGAN, Golijan, Dissolution of Parliament in Function of the Realization of Constitutionality in Serbia, International Journal of Economics and Law, Vol.3, No.8, 2013, ss.15-19.

DURGUN, Gonca Bayraktar, Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yeni Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı 94, Mart-Nisan 2017, Y.23, S.94, ss.494-499.

DURSUN, Hasan, Süper Başkanlık ya da Başkancı Parlamenter Sistem: Weimar Almanya’sı ile Rusya Federasyonu Örnekleri ve Çıkartılacak Dersler, TBBD S.67, 2006, ss.230-284.

DUVERGER, M., A New Political System Model: Semi-Presidential Government, European Journal of Political Research, Vol.8, No.2, ss.165-187.

EKİNCİ, Ahmet/ YILDIRIM, Serkan Nebi, Brezilya’nın Başkanlık Sistemi Uygulaması, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi, (Ed. İlyas Doğan; Serdar Ünver), Ankara 2017, ss.130-188.

EKİZ, Serkan, İsveç Anayasası Üzerine Notlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.20, S.1, 2018, ss.63-124.

ELGIE, R., What Is Divided Government, Divided Government in Comparative Perspective, (Ed. Robert Elgie), Oxford University Press, New York 2001, ss.1-20.

ERDEM, Kasım, Yarı Başkanlık ya da Süper Başkanlık: Rusya Federasyonu Örneği, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Yarı Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya, Rusya Örnekleri), (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Yayın No:6, Ankara, 2014, ss.173-229.

ERDOĞAN, Mustafa, Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak, Liberal Düşünce Dergisi, Ankara, Bahar 1996, S.2, ss.5

ERIKSON, Robert S., Congressional Elections in Presidential Years: Presidential Coattails and Strategic Voting, Legislative Studies Quarterly, Vol. 41, No. 3, 2016, ss.551-574.

ERIKSON, Robert S., The Puzzle of Midterm Loss, The Journal of Politics, Vol.50, No.4, 1988, ss.1011-1029.

EROL, Gonca, Avrupa Ülkelerinde Geri Çağırma Hakkı, TBBD, Y.31, S.141, Mart-Nisan 2019, ss.43-102.

ESEN, Selin, 2016 Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi, 2016/4, ss.45-73.

EVANS, Jocelyn/ IVALDI, Gilles, An Atypical ‘Honeymoon’ Election? Contextual and Strategic Opportunities in the 2017 French Legislative Elections, French Politics, Vol.15, 2017, ss.322-339.

EYÜBOĞLU, Ercan, Fransa: Parlamenter Bir VI. Cumhuriyet’e Doğru, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz,(Der. İhsan Kamalak), İstanbul, 2014, ss.111-216.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı, Mart-Nisan 2017, Y.23, S.94, ss.90-110.

FERNANDES, Jorge M., The 2011 Portuguese Election: Looking for a Way Out, West European Politics, Vol.34, No.6, 2011, ss.1296-1303.

FLOURENS, Gollnisch B., Japon İmparatorluk Teşkilatı, (Çev. Aydın Gülan), İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C.7, S.1-3, 1986, ss.103-120.

FREUDENREICH, Johannes, The Formation of Cabinet Coalitions in Presidential Systems, Latin American Politics and Society, Vol.58, No.4, Winter 2016, ss.80-102.

FREIRE, A./ LOBO, M. C.,The Portuguese 2005 Legislative Election: Return to the Left, West European Politics, Vol.29, No.3, 2006, ss.581-588.

FURLONG, Paul, Government Stability and Electoral Systems: The Italian Example, Parliamentary Affairs, Vol.44, No.1, 1991, ss.50-59.

GARZIA, D., The 2013 Italian Parliamentary Election: Changing Things So Everything Stays The Same, West European Politics, Vol.36, No.5, 2013, ss.1095-1105.

GAZEL, Ahmet Gazi, Portekiz Devleti Hükümet Sistemi, FÜHFD, C.2, S.1, Ocak 2014, ss.83-101.

GÉRAUD, André, The New French Constitution, Foreign Affairs, Vol. 25, No. 3, Apr., 1947, ss.433-450.

GHANY, Hamid A., The Evolution of The Power of Dissolution: The Ambiguity of Codifying Westminster Conventions in The Commonwealth Caribbean, The Journal of Legislative Studies, Vol.5, No.1, 1999, ss.54-76.

GİRİTLİ, İsmet, 1961 Anayasamız ve Getirdiği Bazı Yenilikler, İHFM, C.28, S.1, 1962, ss.3-19.

GOLDER, Matt, Presidential Coattails and Legislative Fragmentation, American Journal of Political Science, Vol.50, No.1, 2006, ss.34-48.

GOLDRING, Edward/ WAHMAN, Michael, Democracy in Reverse: The 2016 General Election in Zambia, SAGE Journals, Vol.51, No.3, 2016, ss.107-121.

GONZALEZ, Louis Eduardo/ GILLESPIE, Charles Guy, Presidentialism and Democratic Stability in Uruguay, The Failure of Presidential Democracy, (Ed. Juan J. Linz; Arturo Valenzuela), Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1994, ss.151-179.

GONZALEZ, Louis Eduardo/ GILLESPIE, Charles Guy, Presidentialism and Democratic Stability in Uruguay, The Failure of Presidential Democracy, (Ed. Juan J. Linz; Arturo Valenzuela), Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1994, ss.151-178.

GOOSSENS, Jurgen/ CANNOOT, Pieter, Belgian Federalism after the Sixth State Reform, Perspectives on Federalism, Vol.7, No.2, 2015, ss.29-55.

GOPLERUD, Max/ SCHLEITER, Petra, An Index of Assembly Dissolution Powers, Comparative Political Studies, Vol.49, No.4, 2016, ss.427-456.

GÖNENÇ, Levent/ KONTACI, Ali Ersoy, 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Sonrasında Yasama-Yürütme İlişkileri, TBB Dergisi, S.145, 2019, ss.53-79.

GÖRGÜLÜ, Seyfican, 2008 Ekonomik Krizi Sonrası Avrupa’da Siyasi Tercihlerin Ülkelerdeki Ekonomik Etkileri, Social Sciences Studies Journal, Vol.4, No.20, 2018, ss.2678-2689.

GÖZLER, Kemal, İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2009, C.I, ss.365-374.

GÖZLER, Kemal, Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir?, Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Üzerine Bir Deneme, Türkiye Günlüğü D., S.62, Eylül-Ekim 2000, ss.25-47.

GÖZTEPE, Ece, Federal Alman Anayasası’nda Güvensizlik Oyu Sonucu Yasama Meclisinin Feshi, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Ankara 2010, ss.335-373.

GÖZTEPE, Ece, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Anayasa Değişikliği, Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2017, S.159, ss.46-51.

GÜL, Cengiz, Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin Seçimleri Yenileme Yetkisine Analitik Bir Yaklaşım, Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, Vol.5, No.15, 2019, ss.267-274.

GÜL, Hüseyin/ KAMALAK, İhsan/ GÜL, Songül SALLANAN, Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Strategic Public Management Journal, Vol.3, Special Number, 2017, ss.101-120.

GÜL, Abdülhamit, Milletin Özne Olduğu Sistem:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı, Mart-Nisan 2017, Y.23, S.94, ss.129-159.

GÜLENER, Serdar, Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme, ABD, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Güney Kore, Türkiye’de İsyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, SETA Yayınları, İstanbul 2017, ss.219-280.

GÜLSOY, Tevfik, Anayasa Yapımı ve Türkiye’de Anayasa Arayışları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012, C.16, S.3, ss.1-22.

HAMDEMİR, Berkan/ ÇELİK, Adem, Türkiye’de Parti Sistemleri, AÜHFD, C.67, S.4 2018, ss.697-733.

HAWKINS, Robert, The Fixed-DateElection Law: Constitutional Convention or Conventional Politics?, Constitutional Forum Constitutionnel, Vol.19, No.1, 2010, ss.129-135.

HEARD, Andrew, Conacher Missed the Mark on Constitutional Conventions and Fixed Election Dates, Constitutional Forum Constitutionnel, Vol.19, No.1, 2010, ss.129-140.

HECKOTTER, U./ SPIELMAN, C., Schröder’s Dissolution of the Bundestag Approved An Expression of Faith in the German Public, European Constitutional Law Review 2, 2006, ss.5-20.

HEKİMOĞLU, Mehmet M., Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet Şekli Önerisi: İki Turlu, Fesih Yetkili Başkanlık Sistemi, Bilgi Toplumunda Hukuk:Ünal Tekinalp’e Armağan, C.III, İstanbul 2003, ss.399-412.

HICKEN, Allen/ STOLL, Heather, Are All Presidents Created Equal? Presidential Powers and the Shadow of Presidential Elections, Comparative Political Studies, Vol.46, No.3, 2013, ss.291-319.

HIROI, T./ OMORI, S., Perils of Parliamentarism? Political Systems and the Stability of Democracy Revisited, Democratization, Vol.16, No.3, 2009, ss.458-507.

HLOUŠEK, Vít, Is The Czech Republic on Its Way To Semi-Presidentialism?, Baltic Journal of Law & Politics, Vol.7, No.2, 2014, ss.95-118.

HOLMES, Holmes, Superpresidentialism and Its Problems, East European Constitutional Review 2/3, Fall-Winter, 1993–1994, ss.123-126.

LINARES, S., Treinta Años del Debate Parlamentarismo-Presidencialismo: Un Balance de las Evidencias, Revista Española de Ciencia Política, Num.27, Octubre 2011, ss.9-44.

İYİMAYA, Ahmet, Anayasa Değişikliği Ekseninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi(Anatomik ve Diyalektik Bir Yaklaşım), Yeni Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı 94, Mart-Nisan 2017, ss.71-89.

JALALI, Carlos, The President is Not a Passenger: Portugal’s Evolving Semi-Presidentialism, Semi Presidentialism and Democracy, (Ed.Robert Elgie; Sophia Moestrup; Yu-Shan Wu) Londra: Palgrave Macmillian 2011, ss.156-173.

JESSE, E, Nach, der Gescheiterten Vertrauensfrage: Zur Lage der Partien und des Parteiensystems in Deutschland, Zeitschrift für Parlamentsfragen, September 2005, Vol.36, No.3, ss.600-615.

JUNIOR, João Feres/ SASSARA, Luna de Oliveira, Failed Honeymoon: Dilma Rousseff ‘s Third Election Round, (İngilizceye Çeviren: Frutuoso Santana), Latin American Perspectives, Vol.45, No.3, May 2018, ss.224-235.

KALAYCIOĞLU, Ersin, Başkanlık Rejimi: Türkiye’nin Diktatörlük Tehdidiyle Sınavı, Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Yayını, No.77, Ankara 2005, ss.13-31.

KAMALAK, İhsan, Giriş: Demokrasi, Başkanlık Sistemi ve Başbakanlar, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, (Der. İhsan Kamalak), İstanbul 2014, ss.17-38.

KANADOĞLU, Korkut, Hükümetin Güven İstemi ve Almanya Örneği, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007, ss.201-213.

KARAHANOĞULLARI, Yiğit, ABD’nin Federal Bütçe Süreci, Maliye Dergisi, S.160 Ocak -Haziran 2011, ss.269-288.

KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, İngiliz İşçi Partisi, AÜHFD, C.18, S.1-4, 1961, ss.223-258.

KARKLINA, Annija, Dissolution of Parliament in Latvia: Legal Regulation and Practice, Jurisprudencija Jurisprudence, 2013, Vol.20, No.3, ss.1213-1229.

KASTARI, Paavo, The Position of the President in the Finnish Political System, Scandinavian Political Studies, Bind 4, 1969, ss.151-159.

KAYA, Havvana Yapıcı, Başkanlı Parlamenter Sistem Bağlamında Fin Hükümet Modeli, TAAD, Y.3, S.10 Temmuz 2012, ss.611-646.

KAYSER, M. A./ PERESS, M., Benchmarking Across Borders: Electoral Accountability and the Necessity of Comparison, American Political Science Review, Vol.106, 2012, ss.661-684.

KELLY, Paul, British Parliamentary Politics, 1784-1786, The Historical Journal, Vol.17, No.4, December 1974, ss.733-753.

KESKİNSOY, Ömer, Türkiye’de Seçim Kararının Mahiyeti, AHBVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 2020, ss.54-73.

KIEH, George K. Jr., The Hegemonic Presidency in African Politics, African Social Science Review, Vol.9, No.1, 2018, ss.36-51.

KILINÇ, Doğan, Türkiye’de Bitmeyen Tartışma: Hükümet Sistemi Üzerine Değerlendirmeler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, S.1, 2016, ss.447-510.

KOÇAK, Konur Alp, ABD Başkanlık Sistemi: Ayrı Ama Birlikte Çalışan Organlar, (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi, TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, ss.21-77.

KOLIASTASIS, Panos, The Greek Parliamentary Elections of 25 January 2015, Representation, Vol.51, No.3, 2015, ss.359–372.

KONTACI, Ersoy, Siyasi İstikrar Temelli Koalisyon Eleştirileri: Anayasa Hukuku Açısından Ampirik Bir Analiz, TBBD, S.123, Mart-Nisan 2016, ss.33-58.

KOZBIAL, Krzysztof, The Evolution of the Party Systems of the Czech Republic and the Slovak Republic After the Disintegration of Czechoslovakia, Przeglad Politologiczny, Comparative Analysis, 2017, ss.133-145.

KROUWEL, A., Measuring Presidentialism and Parliamentarism: An Application to Central and East European Countries, Acta Politica Vol.38, No.4, 2003, ss.333–364.

KROUWEL, A., The Presidentialisation of East-Central European Countries, A Paper Prepared for Presentation at the ECPR Joint Sessions Workshop on the Presidentialisation of Parliamentary Democracies, Denmark, Copenhagen, 2000, ss.1-21.

KRUPAVICIUS, Algıs, Lithuania’s President: A Formal And Informal Power, Presidents Above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, (Ed. Vıt Hlousek), Masaryk University Faculty of Social Studies International Instutie of Political Science 2013, ss.205-233.

KUDRNA, Jan, Dissolution of The Chamber of Deputies in The Czech Republic – The Origin and Essence of Applicable Constitutional Legıslation, Jurisprudencija Jurisprudence, 2009, Vol.3, No.117, ss.69-110.

KÜÇÜK, Adnan, Yeni Anayasa Değişikliği İle Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler, Liberal Düşünce Dergisi, C.22, S.85, ss.157-189.

KÜTÜK, Dilek, Sırbistan’da Vučić’in Beklenen Zaferi, SETA Perspektif, S.26, Mayıs 2016, ss.1-6.

LADEUR, Karl-Heinz, Das Bundesverfassungsgericht zur Bundestagsauflösung: welche Sprachregelung bietet das Grundgesetz?, Recht und Politik, 1983, ss.68-71.

LIJPHART, Arend, Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observations, The Failure of Presidential Democracy Comparative Perspective, C.1, (Der. Juan J. Linz; Artura Valenzuela) Baltimore, London, The Johns Hopkins Universty Press, 1994, ss.91-105.

LINDEMBERT Aguilar, La Censura Ministerial en el Peru, Gaceta Constitucional, No. 53, 2013, ss. 395-406.

LINDVALL, Johannes/ BACK, Hanna/ DAHLSTRÖM,  Carl/ NAURIN, Elin/ TEORELL, Jan, Sweden’s Parliamentary Democracy at 100, Parliamentary Affairs, Vol.73, No.3, July 2020, ss.477-502.

LINZ, J. Juan, Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri, Demokrasinin Küresel Yükselişi, (Der. Larry Diamond; Marc F. Plattner), Ankara 1995, ss.143-160.

LINZ, Juan J., Başkanlık Sistemiyle Parlamenter Sistem Arasındaki Tercihin Siyasal ve Sosyal Sonuçları, BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı, (Çev.Ergun Özbudun; Levent Köker) Ankara 1993, ss.117-134.

LOBO, M. C., Governos Partidários Numa Democracia Recente: Portugal, 1976– 1995, Análise Social, Vol. 35, No.154-155, 2000, ss.147-174.

LOBO, Marina Costa/ PINTO, António Costa/ MAGALHÃEs, Pedro C., The Making and Remaking of Portuguese Democracy: An Overview, The Portuguese Political System in the Beginning of The New Millennium, 2017, ss.1-43.

LOVIK, Marry, The Constitutional Court Reviews The Early Dissolution of The West German Parliament, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 7, No.1, 1983, ss.79-124.

MACEK, Lucas, The Czech General Election: and now Three “İlliberal” Eurosceptic Governments in Central Europe?, Fondation Robert Schuman, European Issues, Vol.448, 25 October 2017, ss.1-14.

MAGALHÃES Pedro C./ FORTES Braulio Gomez, Presidential Elections in Semi-Presidential Systems: Presidential Powers, Electoral Turnout and the Performance of Government-Endorsed Candidates, Digital CSIC, (International Repository of the Spanish National Council), 2008, ss.1-50.

MAGALHÃES Pedro C., The Elections of The Great Recession in Portugal: Perfor- Mance Voting Under A Blurred Responsibility For The Economy, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol.24, No.2, 2014, ss.180-202.

MAHRENHOLZ, E.G., Die Vertrauensfrage des Kanzlers nach Art.68 GG kann entfallen: die Richter haben sich diesmal zu sehr aus der politischen Sphare Herausgehalten, Zeitschrift für Rechtspolitik, ss.245-246.

MAINWARING, S., Presidentialism in Latin America, Latin American Research Review, Vol.25, 1990, ss.157-179.

MAINWARING, S./ SHUGART, Matthew/ Juan Linz, Presidentialism and Democracy A Critical Appraisal, Comparative Politics, Temmuz 1997, ss.449-471.

MAINWARING, Scott, Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination, Comparative Political Studies, Vol.26, No.2, Temmuz 1993, ss.198-228.

MARSTEINTREDET, L., Las Consecuencias Sobre el Régimen de las Interrupciones Presidenciales en América Latina, América Latina Hoy 49, 2008, ss.31-50.

MARTIN, L. W., The Government Agenda in Parliamentary Democracy, American Journal of Political Science, Vol.48, No.3, 2004, ss.445-461.

MARTÍNEZ-GALLARDO, C., Out of the Cabient: What Drives Defections from the Government in Presidential Systems?, Comparative Political Studies, Vol.45, No.1, 2011, ss.62-90.

MAZO, Eugene, Constitutional Roulette: The Russian Parliament’s Battles with the President over Appointing a Prime Minister, Stanford Journal of International Law, 41, 2005, s.1323-180.

MCQUIRE, Kimberly, President-Prime Minister Relations, Party Systems, and Democratic Stability in Semi-presidential Regimes: Comparing the French and Russian Models, Texas International Law Journal, Vol.47, No.2, 2012, ss.427–454.

MCWHINNEY, Edward, Fixed Election Dates and the Governor General’s Power to Grant Dissolution, Canadian Parliamentary Review Vol.31, No.1, 2008, ss.15-16.

MEREDITH, Marc, Exploiting Friends-and-Neighbours to Estimate Coattail Effects, American Political Science Review, C.107, S.4, 2013, ss.742-765.

MİŞ, Nebi/ GÜLENER, Serdar, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Anayasal Tasarımı, Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, (Ed.Nebi Miş; Burhanettin Duran), İstanbul 2017, ss.51-83.

MOESTRUP, Sophia, Semi-presidentialism in Young Democracies: Help or Hindrance?, Semipresidentialism Outside Europe, (Ed. Robert Elgie; Sophia Moestrup), London: Routledge 2007, ss.30-55.

MORGAN, Jones, E./ SCHLEITER, P., Presidential Influence on Parliamentary Election Timing and the Electoral Fate of Primer Ministers, The Journal of Legislative Studies, Vol.24, No.2, 2018, ss.211-226.

MORGENSTERN, Scott/ NEGRI, Juan Javier/ PEREZ LİNAN, Aníbal, Parliamentary Opposition in Non-Parliamentary Regimes: Latin America, The Journal of Legislative Studies, Vol.14, No.1-2, 2008, ss.160-189.

MOZAFFAR, Shaheen/ SCARRIT, James R./ GALAICH, Glen, Electoral Institutions, Ethnopolitical Cleavages and Party Systems in Africa’s Emerging Democracies, American Political Science Review, Vol.97, No.3, 2003, ss.379–390.

MURATOĞULLARI, Harun, Birleşik Krallık Anayasası’nda Yürütmenin Prorogasyon İmtiyazı ve Yüksek Mahkemenin 24 Eylül 2019 Tarihli Cherry/Miller Kararı, Anayasa Yargısı, C.36, S.2, 2019, ss.291-348.

NEGRETTO, G., Minority Presidents and Democratic Performance in Latin America, Latin American Politics and Society, Vol.48, No.3, 2006, ss.63-92.

NETO, O. A./ STRØM, K., Breaking the Parliamentary Chain of Delegation: Presidents and Nonpartisan Cabinet Members in European Democracies, British Journal of Political Science Vol.36, No.4, 2006, ss.619-643.

NETO, O.,A./ LOBO, MARINA C., Portugal’s Semi-Presidentialism (Re) Considered: An Assessment of The President’s Role in The Policy Process, 1976–2006, European Journal of Political Research, Vol.48, 2008, ss.233-255.

NETO, O.A., The Presidential Calculus: Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas, Comparative Political Studies, Vol.39, No.4, 2006, ss.415-440.

NETO, Octavio A./ COX, Gary, Electoral Institutions: Cleavage Structures, and the Number of Parties, American Journal of Political Science, Vol.41, No.1, 1997, ss.149-174.

NEWMAN, Warren J., Of Dissolution, Prorogation, and Constitutional Law, Principle and Convention: Maintaining Fundamental Distinctions during a Parliamentary Crisis, National Journal of Constitutional Law, Vol.27, 2009, ss.217-229.

NEZİROĞLU, İrfan, İspanya Parlamentosunda Yasama Uygulamaları, Yasama Dergisi, C.1, S.1, ss.129-141.

NIJZINK L./ MOZAFFAR, S./ AZEVEDO, E., Can Parliaments Enhance The Quality of Democracy on The African Continent? An Analysis of Institutional Capacity and Public Perceptions, CSSR Working Paper No.160, May 2006, ss.1-27.

NOUSIAINEN, Jaakko, From Semi Presidentalism to Parliamentary Government: Political and Constitutional Developments in Finland, Scandinavian Political Studies, Vol.24, No.2, 2001, ss.95-109.

NOVÁK, M., The Czech Party System and Democracy: A Quest for Stability and Functionality, Political Parties and Democracy,(Ed. K. Lawson), Vol.2, 2010, ss.207–227.

NYMAN, Olle, Some Basic Features of Swedish Constitutional Law, An Introduction to Swedish Law, Institutet För Rattsvetenskaplıg Forskning, (Ed. Stig Strömholm), C.8, 2nd ed., Norstedts, ss.45-71.

O’BRIEN, Denis, Double Dissolution of Federal Parliament-The Fifth Double Dissolution, Melbourne University Law Review, Vol.14, June 1983, ss.37-52.

ODER, Bertil Emrah, Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimi Tartışmaları: 1991-2005 Yılları Arasında Basına Yansıyan Öneri ve Tepkilerden Kesitler, Başkanlık Sistemi, TBBY, (Ed. Teoman Ergül), Ankara 2005, ss.31-71.

OKANDAN, Recai, 7 Zilhicce 1293 Kanunu Esasisine ve Bunun Muaddil Şekillerine Göre İcra ve Teşri Fonksiyonları ile Bunları İfa Edecek Organlar Arasındaki Münasebetler, İÜHFM, C.13, S.1, 1947, ss.3-22.

OKŞAR, Mustafa, Yarı-başkanlık Hükümet Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Fransa ve Litvanya Modelleri, TAAD, C.1, Y.2, S.7, Ankara, Ekim 2011, ss.317-384.

OKTAY, Cemil, Yargı Açısından Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasal Kültür, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul 2000, ss.335-355.

ONAR, Erdal, 1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi, Anayasa Yargısı (14) Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1997, ss.384-467.

ONAR, Erdal, Türkiye’nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?, Başkanlık Sistemi, TBBY, (Ed. Teoman Ergül), Ankara 2005, ss.71-104.

ONAR, Erdal/ GÖNENÇ, Levent, 1982 Anayasası’na Göre Ara Seçim, AÜHFD, C.51 S.4, 2002, ss.1-40.

OROZCO-HENRIQUEZ, J./ Zovatto, D., Alcance de los Poderes Presidenciales en los Paises Latinoamericanos, Como Hacer Que Funcione El Sistema Presidencial, (Ed. Ellis, A.; Orozco Henriquez, J.; Zovatto, D.), Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Internacional Para La Democracia y La Asistencia Electoral México, 2009, ss.45-101.

ORRIOLS, Lluis/ CORDERO, Guillermo, The Breakdown of the Spanish Two-Party System: The Upsurge of Podemos and Ciudadanos in the 2015 General Election, South European Society and Politics, Vol.21, No.4, 2016, ss.469-492.

CARMEN, O./ GARCIA, M. B., Sistemas Electorales y Gobernabilidad en America Latina, Politea, 2002, No.29, ss.83-111.

ORTWEIN, Bernard Micheal, The Swedish Legal System: An Introduction, Ind.Int’l&Comp.L.Rev. Vol.13, No.2, 2003, ss.405-445.

ÖZAY, İlhan, XVI. Yüzyıl ve Sonrası Batı Avrupa Ülkeleri Kamu Yönetimi Tarihine İlişkin Notlar-Çağrışımlar: Taçlılar ve Güçlüler, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C.3, S.1-3, ss.149-157.

ÖZBUDUN, Ergun, Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Başkanlık Sistemi, TBBY, (Ed. Teoman Ergül), Ankara 2005, ss.105-111.

ÖZBUDUN, Ergun, Hükümet Sistemi Tartışmaları, Yeni Türkiye Dergisi Başkanlık Sistemi Özel Sayı, Mart-Nisan 2013, S.51, ss.205-214.

ÖZÇELİK, Selçuk, 1958 Fransız Anayasası’na göre Yasama ve Yürütme Organlarının Karşılıklı Durumları, İHİD, C.3, S.1-3, 1982, ss.159-173.

ÖZÇELİK, Selçuk, Yeni Anayasamız Muvacehesinde Yasama ve Yürütme Organlarının Münasebetleri, İHFM, C.27, S.1-4, 1961, ss.34-44.

ÖZSOY Boyunsuz, Ş., Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tercihi, Yeni Türkiye-Başkanlık Sistemi, Y.9, S.51, Mart-Nisan 2013, ss.419-430.

ÖZTÜRK, N. Kemal, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Geleneği ve 1982 Anayasasındaki Düzenlemenin Parlamenter Sistemle Uyumu, Amme İdaresi Dergisi, C.25, S.1, Mart 1992, ss.65-92.

ÖZTÜRK, Namık K./ KURT, Hüseyin, Amerikan Başkanlık Sistemi, Başkanlık Sistemi, (Ed. Murat Aktaş; Bayram Coşkun), Ankara 2015, ss.51-77.

PALMER, H. D./ WHITTEN, G. D., Government Competence, Economic Performance And Endogenous Election Dates, Electoral Studies, Vol.19, 2000, ss.413-426.

PALOHEIMO, H., Divided Government in Finland: From a Semi-Presidential to a Parliamentary Democracy, Divided Government in Comparative Perspective, (Ed.Robert Elgie), 2001, ss.86-105.

Parliamentary Library, Parliamentary Handbook of the Commonwealth of Australia, Department of Parliamentary Services, Canberra, 2005, ss.446–451.

PARRA RAMÍREZ, E., Dinámicas Coalicionales en Sistemas Presidenciales de América Latina, Democracia, Vol.10, No.20, 2008, ss.140-153.

PAVLOVİĆ, Dušan, Serbian Elections 2016, Contemporary Southeastern Europe, Vol.3, No.1, 2016, ss.53-58.

PEREIRA, C./ MELO, M. A., The Surprising Success of Multiparty Presidentialism, Journal of Democracy, Vol.23, No.3, 2012, ss.156-170.

PEREZ LİNAN, Anibal, The Institutional Determinants of Impeachment, 23rd International Congress of Latin American Studies Association, Miami, 16-18 March 2000, ss.1-18.

PESTALOZZA, C., Zur Rechtsprechung Art 68 Light oder Die Wildhüter der Verfassung, Neue Juristische Wochenschrift, Vol.58, No.39, 2005, ss.2817-2819.

PILET, Jean-Benoit/ Van Haute, Emilie, The Federal Elections in Belgium, June 2007, Electoral Studies, Vol.27, 2008, ss.547-577.

POWER, Timothy J., Optimism, Pessimism, and Coalitional Presidentialism: Debating the Institutional Design of Brazilian Democracy, Bulletin of Latin American Research, Vol.29, No.1, 2010, ss.18-33.

PREMPEH, H. Kwasi, Presidents Untamed, Journal of Democracy, Vol.19, No.2, 2008, ss.109-123.

PREMPEH, H.K., Presidential Power in Comparative Perspective: The Puzzling Persistence of Imperial Presidency in Post-Authoritarian Africa, Vol.35, No.4, Hastings Const. L.Q. 761, 2008, ss.761-834.

PULZER, Peter, Germany Votes For Deadlock: The Federal Election of 2005, West European Politics, Vol.29, No.3, ss.560-572.

RAPPARD, William E., The Initiative, Referendum and Recall in Switzerland, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.43, No.1, Eylül 1912, ss.110-145.

REMINGTON, Thomas F., The Evolution of Executive Legislative Relations In Russia Since 1993, Slavic Review 59, Vol.3, Fall 2000, ss.499-520.

REUCHAMPS, M., The Current Challenges on The Belgian Federalism and The Sixth Reform of The State, (Ed. A. López-Basaguren; L. Escajedo San-Epifanio), The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain, Springer, Heidelberg, 2013, ss.75-392.

RIDGES, E. W., İngiliz Anayasa Hukuku, (Çev. Mukbil H. Özyörük), AÜHFD, Ankara 1950, ss.204-209.

RIGGS, Fred W., The Survival of Presidentialism in America: Para-Constitutional Practices, International Political Science Review, Vol.9, No.4, 1988, ss.247-278.

RIVERA, Jose A., La Reeleccion Presidencial en el Sistema Constitucional Boliviano, Revista Boliviana de Derecho, No.12, 2011, ss.10-29.

ROBBINS, Caroline, The Repeal of the Triennial Act in 1664, Huntington Library Quarterly, Vol.12, No.2 February 1949, ss.121-140.

ROPER, STEVEN D., Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes, Comparative Politics, Vol.34, No.3, Apr 2002, ss.253-272.

ROY, Jason/ ALCANTARA, Christopher, The Election Timing Advantage: Empirical Fact or Fiction?, Electoral Studies, Vol.31, 2012, ss.774-781.

RYU, Jaesung, The Determinants of Divided Government in the United States: Implications for the Case of Korea, 2005, ss.277-305.

SAMUELS, David, Concurrent Elections, Discordant Results Presidentialism, Federalism and Governance in Brazil, Comparative Politics, C.33, S.1, October 2000, ss.1-20.

SARGENTICH, T. O., The Presidential and Parliamentary Models of National Government, American University International Law Review, Vol.8, 1993, ss.579-592.

SARICA, Ragıp, Türk Devlet Şurası İçtihatlarına Göre Hükümet Tasarrufları, İÜHFM, C.8, S.3-4, 1942, ss.457-472.

SCHAIN, Martin A., Politics in France, Comparative Politics Today: A World View, (Ed. G. Bingham Powell; Jr., Russell J. Dalton; Kaare Strom), Pearson Longman, 8th ed., 2004, ss.197-243.

SCHLEITER, P./ BELU, V.,The Decline of Majoritarianism in the UK and the Fixed-term Parliaments Act, Parliamentary Affairs, Vol.69, No.1, January 2016, ss.36-52.

SCHLEITER, Petra/ ISSIAR Sukriti, Constitutional Rules and Patterns of Government Termination: The Case of the UK Fixed-term Parliaments Act, Government and Opposition, Vol.51, No.4, October 2016, ss.605–631.

SERDÜLT, Uwe, The History of a Dormant Institution: Legal Norms and the Practice of Recall in Switzerland, Representation, Vol.51, No.2, 2015, ss.161-172.

SERRAFERO, M. D., Flexibilización del Presidencialismo en América Latina: Un Fenómeno Nuevo? (1), Revista de Estudios Políticos, Num.163(1), 2014, ss.67-99.

SEYİTOĞLU, Zeynep, Uruguay Başkanlık Sistemi, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, (Ed. İlyas Doğan ve Serdar Ünver), Ankara 2017, ss.410-436.

SEZGİNER, Murat, Güçlü Yürütme Anlayışı ve Türkiye’deki Görünümü, SÜHFD, C.3, S.1, 1990, ss.67-93.

SHUGART, M. S., Linz, Presidentialism and Democracy, Comparative Politics, Vol.29, No.4, 1997, ss.449-471.

SKILLING, Gordon, The Czechoslovak Constitutional System: The Soviet Impact, Political Science Quarterly, Vol.67, No.2, Jun 1952, ss.198-224.

SOYSAL, Mümtaz, Büyük Millet Meclisinin Olağanüstü Toplantısı, AÜSBFD, C.13, S.3, s.280-285.

SOKOLEWİCZ, W., Artykuł 225, In Garlicki, L., (Ed. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), Komentarz. Vol.5, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007, ss.1-17.

SOLAK, Mehmet, İstikrarsız Hükümetler ve Sürekli Reform Arayışı: İtalya’da Parlamenter Sistem, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri), TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Yayın No:8, Ankara, 2015, ss.233-276.

STEPAN, Alfred/ SKACH, Cindy, Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism, World Politics, Vol.46, No.1, 1993, ss.1-22.

STEPHAN, Alfred/ SKACH, Cindy, Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective, The Failure of Presidential Democracy, (Ed. Juan J. Linz; Arturo Valenzuela), The Johns Hopkins University Press, London 1994, ss.119-136.

STRMISKA, M., The Czech Party System: A Few Observations on the Properties and Working Logic of the Czech Party Arrangement, Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries, Democracy and Culture Studies Centre, 2007, ss.107-115.

STROM, Kaare, Parliamentary Democracy and Delegation, Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, (Ed: K. Strom; W. Müller; T. Bergman) Oxford University Press, Oxford 2003, ss.55-106.

STRØM, Kaare/ SWINDLE, Stephen M., The Strategic Use of Parliamentary Dissolution Powers, American Political Science Review, Vol.96, No.96, 2002, ss.575-591.

STRÖBELE, Christian, Kein Selbstauflösungsrecht des Bundestages, Recht und Politik, Vol.42, No.3, 2006, s.144.

SULEİMAN, Ezra N., Presidentialism and Political Stability in France, The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspective, C.1, (Der. Juan J. Linz; Arturo Valenzuela), Baltimore and London: The Hopkins University Press, 1994, ss.137-162.

SUR, Fadıl, İngiltere’de Lordlar Kamarasının Yetkileri, AÜSBFD, C.3, S.1, 2015, ss.132-139.

SZYMANEK, J., Rozwiązanie Parlamentu, Uwarunkowania Prawne İ Polityczne, (Ed.Wawrzyniak, J.; Laskowska, M.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009, ss.296-307.

ŞEN, İlker Gökhan, 1919’dan 2000’e Finlandiya: Anayasal ve Siyasi Gelişmeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.7, S.2, 2005, ss.227-264.

TAKAYANAGI, Shin-Ichi, Japonya’da Hukuk Devleti İlkesi, (Çev.Tuncer Karamustafaoğlu), AÜHFD, C.25, S.1-2, 1968, ss.81-98.

TAŞKIN, Ş. Cankat, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu, TBBD, S.92, 2011, ss.394-418.

TAYLOR, Stephen, Robert Walpole, First Earl of Orford, Biographical Dictionary of British Prime Ministers, (Ed. Robert Eccleshall; Graham Walker), London and New York, Routledge Press, 2002, ss.1-13.

TELLİ, Kutay, Finlandiya’nın 1999 Anayasasıyla Öngörülen Hükümet Modeli, TAAD, Temmuz 2010, Y.1, S.2, ss.237-255.

TEZİÇ, Erdoğan, Parlamento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, S.5, Ankara, 1989, ss.121-130.

TRABUCCO, Fabio Ratto, The Latvian Direct Democracy Tools in A Comparative European Context, Oñatı Socio-Legal Series Vol.10, No.4, 2020, ss.744-788.

TREAGER, A.A., The Double Dissolution In Australia, Parliamentary Affairs, Vol.IV, No.4, 1950, ss.509-510.

TREMBLAY, Guy, The 2008 Election and the Law on Fixed Election Dates, Canadian Parliamentary Review, Vol.31, No.4, 2009, ss.24-25.

TSUJI, Yuıchiro, Vote Value Disparity and Judicial Review in Japan, Revista de Investigações Constitucionais, Vol.5, No.2, 2018, ss.57-89.

TULL, Denis M./ SIMONS, Claudia, The Institutionalisation of Power Revisited: Presidential Term Limits in Africa, Africa Spectrum, Vol.52, No.2, ss.79-102.

TUNÇ, Hasan/ EKİNCİ, Ahmet, Devlet Başkanının Halk Tarafından Seçildiği Ülkelerde Yürütmenin Fesih Yetkisi, Anayasa Yargısı, C.37, S.1, Eylül 2020, ss.77-132.

TUNÇ, Hasan, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Yasama ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve Yetkileri Kapsamında Başkanlık Sistemi ve Türkiye, ERÜHFD, C.XIV, S.2, 2019, ss.555-602.

TUNÇKAŞIK, Halit, Parlamenter Sistem: Teori, Pratik ve Tartışmalar, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Parlamenter Sistemi (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri), TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, (Ed. Havvana Yapıcı Kaya), Yayın No:8, Ankara 2015, ss.1-26.

TURHAN, Mehmet, Anayasa Hukukunda Hükümet Sistemi Tartışmaları, Liberal Düşünce D., Y.17, S.66, Bahar 2012, ss.57-75.

TURHAN, Mehmet, Parlamentonun Feshiyle İlgili Bir Dava, DÜHFD, S.1, Diyarbakır 1983, ss.351-360.

TURİNAY, Faruk, Tek Başlı Parlamentarizm Kavramının Doğuşu: Güney Afrika’nın Hükümet Sistemi, TBB Dergisi, 2015, S.119, ss.63-86.

TÜRE, Fatih, Parlamenter Sistemde Başbakanın Gücünü Belirleyen Etkenler, Mülkiye Dergisi, C.27, S.238, Ankara 2003, ss.193-211.

TÜRKER, Hasan, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Tasarısı ile Cumhurbaşkanına Verilmek İstenen “Tecdidi İntihabat Hakkı” Üzerinde Yapılan Tartışmalar ve Sonuçları, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.3 S.10, 2000, ss.169-185.

ULUŞAHİN, Nur, Kuvvetler Ayrılığı ve Yasama-Yürütme İlişkileri, Türkiye’de Siyasal Yaşam / Dün, Bugün, Yarın, (Der. Mehmet Kabasakal), İstanbul Bilgi Üni. Yayınları, İstanbul 2016, ss.39-65.

VALENZUELA, A., Latin America: Presidentialism in Crisis, Journal of Democracy, Vol.4, No.4, October 1993, ss.3-16.

VOWLES, Jack, The 2008 General Election in New Zeland, Notes On Recent Elections, Electoral Studies 28, 2009, ss.492-517.

VURAL, İpek Eren, Siyasal İstikrarın Parlamenter Kökenleri İngiltere Örneği Üzerine Bir Derleme, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz,(Der. İhsan Kamalak), İstanbul, 2014, ss.41-79.

WALKER,E.W., Politics of Blame and Presidential Powers in Russia’s New Constitution, East European Constitutional Review, Vol.2, No.4 (Fall 1993), ss.116-119.

WEST, K. J./ SPOON, J. J., Coordination and Presidential Coattails: Do Parties’Presidential Entry Strategies Affect Legislative Vote Share?, Party Politics, Vol.23, No.5, 2017, ss.578-588.

WHITE, Stephen, Russia, Semi-Presidentalism in Europe, (Ed. Robert Elgie), Oxford University Press Inc., New York, 1999, ss.217-221.

WILSON, Trevor, The Coupon and the British General Election of 1918, The Journal of Modern History Vol.36, No.1, 1964, ss.35-39.

WOLFF, Jonas, Ecuador after Correa: The Struggle over the “Citizens’ Revolution”, Revista de Ciencia Política, Vol.38, No.2, August 2018, ss.281-302.

YANIK, Murat, Parti Sistemleri ve Türkiye Uygulamaları, AÜEHFD, C.VII, S.1-2, Haziran 2003, ss.271-282.

YASAN, Ayhan, Neden Evet? Devlet ve Anayasa, Yeni Türkiye Dergisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayı, Mart-Nisan 2017, Y.23, S.94, ss.183-209.

YAVUZ, Bülent, Çeşitli Parlamenter Hükümet Sistemi Uygulamalarında ve Türkiye’de Başbakanın Göreve Gelmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.11, S.1-2, ss.1219-1243.

YAVUZ, Bülent, Meksika Siyasal Sistemi Türkiye İçin Örnek Olabilir mi?, Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, Y.6, S.33, 2015, ss.31-57.

YAVUZ, Celalettin, Cunta Korkusundan AB’nin Güvenli Limanına Doğru Yunanistan, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.2, S.2, 2012, ss.14-23.

YILDIRIM, Yavuz, Polonya’da Popülist Sağın Yükselişi: PiS Örneği, 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies, 26-29 October, 2018, ss.131-136.

YILDIZ, Abdülkadir, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Meselesi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.1, Ocak 2019, ss.1-20.

YOUNGS, R./ Thomas-Symonds, N., The Problem of the ‘Lame Duck’ Government: A Critique of the Fixed-term Parliaments Act, Parliamentary Affairs 66, 2013, ss.540-556.

YÜCEL, Bülent, Yarı-Başkanlık Sisteminin Hükümet Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Fransa Modeli ve Komünizm Sonrası Polonya, AÜHFD, C.52, S.4, ss.335-364.

YÜKSEL, Cüneyt, Türkiye’nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri, Yasama Dergisi, C.8, S.25, Eylül 2013, ss.38-70.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Bunlara İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Nasıl Bir Seçim Sistemi, İÜHF Mecmuası, C.55, S.1-2, 1996, ss.103-150.

ZENGİN, Mehmet Ali, ABD Başkanlık Sisteminde Fren ve Denge Mekanizması Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.28, 2016, ss.1-28.


İNTERNET KAYNAKLARI

44th Parliament in Review, Parliamentary Library Informatıon Analysis Advice Research Paper Series 2016-2017, 24 November 2016, s.5, https://www.aph. gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/ pubs/rp/rp1617/44th_Parliament_in_Review, (E.T:20.5.2020).

ABD seçimleri: Ara seçimlerden çıkan 5 sonuç, https://www.bbc.com/turkce/ haberler-dunya-46111216, (E.T:8.10.2020).

About the 2020 General Election, https://vote.nz/voting/2020-general-election/ about-the-2020-general-election/, (E.T:2.7.2020).

AKGEMCİ, Esra, 8 Soruda Venezüela Krizi, https://www.gazeteduvar.com.tr/ dunya/2019/01/25/sekiz-soruda-venezuela-krizi, (E.T:7.9.2020).

AKTAN, Sertaç, Belçika’da yeni federal hükümeti kuruldu: Yeni başbakan Flaman liberal Alexander De Croo oldu, https://tr.euronews.com/2020/09/30/belcika-da-yeni-federal-hukumeti-kuruldu-yeni-basbakan-flaman-liberal-alexander-de-croo-ol, (E.T:17.3.2020).

ALKAN, Haluk, “Latin Amerika Başkanlık Sistemi”, SDE, 6 Mayıs 2015, http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/latin-amerika-baskanlik-sistemi/4287, (E.T: 30.8.2020).

ALKAN, Haluk, Tek Taraflı Fesih Sadece Fransa’da, https://www.yenisafak.com/ gundem/tek-tarafli-fesih-sadece-fransada-2637527, (E.T:8.10.2020).

BAYAR, Serkan, Ekvador Devlet Başkanı Moreno Protestolar Nedeniyle Ülkenin Başkentini Taşıdı, https://www.iha.com.tr/haber-ekvador-devlet-baskani-moreno -protestolar-nedeniyle-ulkenin-baskentini-tasidi-805469/, (E.T:12.9.2020).

BBC, İsrail’deki koalisyon hükümeti dağıldı, iki yılda dördüncü kez seçime gidiliyor, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55422532, (E.T:20.8.2019).

BBC, “Brexit deal: How did my MP vote on the Withdrawal Agreement Bill?”, BBC News, https://www.bbc. com/news/uk-politics-50145265, (E.T:6.2.2020).

BBC, Italy Election Campaign Begins As Parliament Dissolved, https://www.bbc. com/news/world-europe-20826071, (E.T:25.6.2020).

BEINLICH, Leander, Royal Prerogative, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2019, https://oxcon. ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e773, (E.T:28.6.2019).

Belçika’da Hükümet Krizi Ülke Krizine Dönüşüyor, Avrasya İncelemeleri Merkezi, https://avim.org.tr/tr/Bulten/BELCIKA-DA-HUKUMET-KRIZI-ULKE-KRIZINE -DONUSUYOR, (E.T:16.3.2020).

BENNETT, S., The Politics of Constitutional Amendment Research Paper, No:11, 2002–03, Department of the Parliamentary Library, June 2003, http://www.aph. gov.au/library/pubs/rp/2002-03/03RP11.pdf, (E.T:1.6.2020).

BENSON, Arthur Christopher/ESHER, Viscount, 2 The Letter of Queen Victoria 108 (John Murray, 1907), https://archive.org/details/lettersofqueenvi02vict/ mode/2up, (E.T:15.6.2019).

BİLİK, Erol, İngiltere’de 18 ve 19 uncu Yüzyıllarda Parlamento Hükümeti ve Anayasa Islahatı, s.445, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/275/2789.pdf, (E.T:30.6.2019) ss.439-453.

BOZBAYINDIR, Ali Emrah, ABD Yüksek Mahkemesi Atamaları Neden Bu kadar Önemseniyor, https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abd-yuksek -mahkemesi-atamalari-neden-bu-kadar-onemseniyor/2001008,(E.T: 8.10.2020).

Cabinet Office, The Cabinet Manual, A Guide to Laws, Conventions and Rules on the Operation of Government October 2011, s.2, para 1.5, https://assets. publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data /file/60641/cabinet-manual.pdf, (E.T:27.6.2019).

Canada Federal Court of Appeal, Conacher v. Canada (Prime Minister), 2009 FC 920, para.5, https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-eng.aspx?cas= 33848, (E.T: 17.4.2020).

CHAISTY, P./CHEESEMAN, N./POWER, T.,”The Coalitional Presidentialism Project”, ESCR Economic & Social Research Council, School of Interdisciplinary Area Studies, Oxford: University of Oxford, 2015, s.1-12, www.areastudies. ox.ac.uk/, (E.T:10.7.2020).

CHEIBUB, Jose Antonio/ELKINS, Zachary/GINSBURG, Tom, Latin American Presidentialism in Comparative and Historical Perspective, Chicago Public Law And Legal Theory Working Paper No. 361, Vol.89, 2011, s.7. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=public_law_and_legal_theory, (E.T:26.8.2020).

Chief Justice’s Advice To The President On Dissolution Of Parliament For Failure To Enact The Gender Rule, 21 Eylül 2020, http://kenyalaw.org/kenyalawblog/ chief-justices-advice-to-the-president-on-dissolution-of-parliament/, (E.T: 12.9.2020).

Confrontation between YOSHIDA and HATOYAMA, Establishment of 1955 System, Modern Japan in Archives, https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha6/ description03. html, (E.T:10.1.2020).

Constitutional Commission, Final Report of the Constitutional Commission, vol. 1, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1988, s.9, https://www. aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Libr ary/pubs/BN/0910/DoubleDissolutions#_ftn11, (E.T:25.5.2020).

Consultative Group on Constitutional Change, Resolving Deadlocks: The Public Response, Commonwealth of Australia, Canberra, 2004, s. 9, http://pandora.nla.gov.au/pan/79623/20080117-2207/dpmc.gov.au/conschange/ report/docs/report.pdf, (E.T:30.5.2020).

COŞGUN, Uygar, Dünden Bugüne Anayasacılık, Hukuk Gündemi, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2008-1/13.pdf, ss.95-102 (E.T:13.9.2020).

CRAIG, Robert, Could the Government Advise the Queen to Refuse Royal Assent to a Backbench Bill?, https://ukconstitutionallaw.org/2019/01/22/robert-craig-could-the-government-advise-the-queen-to-refuse-royal-assent-to-a-backbench -bill/, (E.T:27.6.2019).

Czech Parliament Dissolved for Early Elections, https://www.bbc.com/news/world-europe-23770593, (E.T:4.7.2020).

DAKA, Mwai, Edgar Lungu, Zambia’s Third Term Controversy and the 2021 elections, Democracy in Africa, http://democracyinafrica.org/edgar-lungu-and-zambias-third-term-controversy/, (E.T:14.6.2021).

DAVID L./ ROZNAI Y./DIXON R., “Term Limits and the Unconstitutional Constitutional Amendment Doctrine: Lessons From Latin America”, 2019, s.10, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3208187, (E.T:12.9.2020).

DE LA QUINTANA, J., CNN Espanol, “Tribunal Constitucional de Perú vota a favor de la legalidad en la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso”, 2019, https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/14/alerta-perutribunal-constitucional-vota-a-favor-de-la-legalidad-en-la-decision-de-martin-vizcarra-de-disolver-el-congreso/, (E.T:5.9.2020).

DELOY, Corinne, In the Polls The Socialists Just Ahead Of The Outgoing Right-Wing Coalition in Portugal, General Election In Portugal 04th October 2015, Fondatıon Robert Schuman, s.7, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/ oee/oee-1604c-en.pdf, (E.T:26.8.2020).

Department of the Prime Minister and Cabinet, Resolving deadlocks: A Discussion Paper on Section 57 of the Australian Constitution, Commonwealth of Australia, Canberra, 2003, s.6, http://pandora.nla.gov.au/pan/79623/2008011 72207/dpmc.gov.au/conschange/discussion_paper/docs/resolving%20_deadloc ks.pdf, (E.T:30.5.2020).

Disolución del Congreso en Perú: 4 claves para entender el enfrentamiento entre Vizcarra y el Parlamento (y lo que puede pasar ahora), https://www.bbc.com/ mundo/noticias-america-latina-49887706, (E.T:5.9.2020).

Dissolution of Parliament, https://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/ general/dissolution/, (E.T:21.1.2020).

Dissolving the Parliament of New Zealand, 19 June 2002, https://gazette.govt.nz/ notice/id/2002-ps4110, (E.T: 1.7.2020).

Double Dissolution, https://worddisk.com/wiki/Double_dissolution/, (E.T:11.5.2020).

DÖNMEZ, Gökhan, Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclisin Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya Başlayacağı Sorunu, İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2018, https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/turk-hukukunda-yeni-secilen-meclisin -yetkilerini-ne-zaman-kullanmaya-baslayacagi-sorunu201942717144947.pdf, (E.T:22.8.2019).

DUNAJ, Katarzyna, Dissolution of the Parliament According to the Constitution of The Republic of Poland, University of Humanities and Sciences in Siedlce, Poland, s.3, https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/tiesibas/ Dunaj.pdf, (E.T:5.8.2010).

Early Election, Institute for Government, 3 Eylül 2019, https://www. instituteforgovern ment.org.uk/explainers/early-election, (E.T:11.2.2020).

EKİNCİ, Didem, 2019 Yunanistan Seçimleri: Yeniden “Yeni Demokrasi”, Uluslar arası Politika Akademisi, politikaakademisi.org/2019/07/09/2019-yunanistan-secimleri-yeniden-yeni-demokrasi/, (E.T:19.6.2020).

ELGIE, Robert, “Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies,” Taiwan Journal of Democracy, Vol.3, No. 2, 2007, s. 54, http:// doras.dcu.ie/4515/2/053-072-Elgie.pdf, (E.T:19.8.2019).

Federal hükümetin 35 gündür kapalı kalmasının ABD’ye maliyeti 6 milyar dolar, https://tr.euronews.com/2019/01/26/federal-hukumetin-35-gundur-kapali-kalmasi-abd-ye-maliyeti-6-milyar-dolar, (E.T:8.10.2020).

Fixed-term Parliaments Act 2011, Chapter 14, Section 3(4), https://heinonline. org/HOL/Page?handle=hein.cow/zzgb0134&collection=cow&id=2&startid=& endid=10, (E.T:20.1.2020).

GOTEV, Georgi, Global Migration Pact Puts Belgian Ruling Coalition in Jeopardy, EURACTIV, https://www.euractiv.com/section/elections/news/global-migrati on-pact-puts-belgian-ruling-coalition-in-jeopardy/, (E.T:14.3.2020).

Göç Anlaşması Belçika’yı Böldü: Koalisyon Partneri Hükümetten Çekildi, perspektif.eu/2018/12/10/goc-anlasmasi-belcikayi-boldu-koalisyon-partneri-hukumetten -cekildi/, (E.T:14.1.2020).

GRIMALDI, Selena, The President during the so-called Second Republic: From Veto Player to First in Command?”, Contemprary Italian Politics, C. 7, S. 1, 2015, s.78, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23248823.2014.100 2247, (E.T:20.6.2020).

Guide to the Canadian House of Commons: The Canadian Parliament, supra note 25., https://www.loc.gov/law/help/national-parliaments/canada.php, (E.T:20.3.2020).

HADDON, Catherine Purdah and the Role of the Civil Service in an EU Referendum, Institute for Government, 16 June 2015, https://www.institute forgovernment.org.uk/blog/purdah-and-role-civil-service-eu-referendum, (E.T: 21.1.2020).

HADDON, Catherine, Caretaker Government, Institute for Government, 11 December 2019, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/care taker-government, (E.T:21.1.2020).

HASANOĞLU, Eldar, İsrail Siyasetinin Yeni Gerçeği: Sonuçsuz Seçimler, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/israil-siyasetinin-yeni-gercegi-sonucsuz-secim ler/1759428, (E.T: 20.8.2019).

HATİP, Yusuf, Belçika Seçime Gidiyor, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/belcika-secime-gidiyor/1488900, (E.T:6.3.2020).

HEALY, M.,Deadlock? What deadlock? Section 57 at the Centenary of Federation, Research Paper, No. 2, 2000–01, Department of the Parliamentary Library, Canberra, 2000, s. 6, http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2000-01/01RP02. htm, (E.T:2.5.2020).

HESSEN, Rosa L., Almanya’nın Siyasi Sistemi, www.hessen.rosalux.de/fileadmin/ ls _he/dokumente/seminer_notlari.pdf, (E.T:12.2.2020).

House of Commons Procedure and Practice,The Parliamentary Cycle, (Ed.Marc Bosc and Andre Gagnon), 3th ed, 2017, https://www.ourcommons.ca/About /Procedure AndPractice3rdEdition/ch_08_6-e.html, (E.T:16.4.2020).

House of Representatives, Joint Committee on Constitutional Review, Report from the Joint Committee on Constitutional Review, Commonwealth Government Printer, Canberra 1959, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/ Committees/House_of_Representatives_Committees?url=report_register/bycom list. asp?id=140, (E.T:20.5.2020).

House of Commons Public Administration Select Committee, Taming the Prerogative: Strengthening Ministerial Accountability to Parliament”, Fourth Report of Session 2003–04, No: HC 422, 2004, s.5, https://publications.parli ament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmpubadm/422/42210.htm, (E.T: 27.6.2019).

ISBERG, Magnus, The Constitution of Sweden, The Fundamental Laws and The Riksdag Act, Sveriges Riksdag, 2016, www.riksdagen.se/ globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden160628.pdf, (E.T:1.12.2019).

İktisadi Kalkınma Vakfı, Yunanistan Referandumu: Yunanistan Halkı Kemer Sıkma Paketine ‘Hayır’Dedi, https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=2048&id=966, (E.T: 18.6.2020).

İNSAMER, Togo Cumhuriyeti, 2019, https://insamer.com/tr/togo-cumhuriyeti_ 2327. html, (E.T:6.10.2020).

İspanya Yine Erken Seçime Gidiyor, https://www.dw.com/tr/ispanya-yine-erken-seçime-gidiyor/a-50469838, (E.T:8.7.2020).

İspanya’da Sol Koalisyon Hükümeti Meclisten Güvenoyu Aldı, https://www.birgun net/haber/ispanya-da-sol-koalisyon-hukumeti-meclis-ten-guvenoyu-aldi-283069, (E.T:10.7.2020).

Justin Trudeau Fires Starting Gun For Canada’s General Election, https://www. theguardian.com/world/2019/sep/11/canada-general-election-campaign-start-tr udeau, (E.T:17.4.2020).

Kanada’da Hükümet Düştü, https://www.cnnturk.com/2011/dunya/03/25/ kanadada.hu kumet.dustu/611169.0/index.html, (E.T:17.4.2020).

KAVUKÇU, Furkan Onur, 5 Soru: Belçika Genel Seçim Sonuçları, SETA, https://www.setav.org/5-soru-belcika-genel-secim-sonuclari/, (E.T:14.3.2020).

KAVUKÇU, Furkan Onur, 5 Soru: İtalya’da Hükümet Krizi, https://www.setav. org/5-soru-italyada-hukumet-krizi/, (E.T:27.6.2020).

KIRUGA, Morris, Kenya: Constitutional crisis after calls to dissolve parliament, https://www.theafricareport.com/42693/kenya-constitutional-crisis-after-calls-to-dissolve-parliament/, (E.T:12.9.2020).

KOÇER, Buğra Kadir, İngiltere Siyasi Sistemi ve 8 Haziran 2017 Erken Seçimleri, diam.sakarya.edu.tr/tr/icerik/13342/62322/ingiltere-siyasi-sistemi-ve-8-haziran-2017-erken-secimleri, (E.T:21.1.2020).

KOKI, Constandina/LEONARDOS, Stefanos, The Greek Parliament of 2012: Coalitions, Incentives & Power Indices in Context, 23 April, 2018, s.1-2, https://pdfs.semanticscholar.org/334d/3b69f3c4142360768c4dd36d6423b8b62417.pdf, (E.T:15.6.2020).

LAEBENS, Melis Gülboy, Rafael Correa: Tahttan Düşen Bir Başkanın Öyküsü, https://artigercek.com/haberler/rafael-correa-tahttan-dusen-bir-baskanin-oykusu, (E.T:12.9.2010).

LAGO, Ignacio/LOBO, Marina Costa/PENAS, Santiago-Lago, Coattail Effects and The Political Consequences of Electoral Systems, 2013, s.3, https://ecpr.eu/ Filestore/PaperProposal/632db62d-a8be-46b0-9b5b-68c3144dd3c7.pdf, (E.T: 7.10.2020).

Latvia’s Inhabitants Dissolve the Parliament, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje /analyses/2011-07-27/latvias-inhabitants-dissolve-parliament, (E.T:30.7.2020).

LINAN, Anibal Perez, The Problem of Dissolution in The New Latin America Democracies, http://www.pitt.edu/asp27/SanAndreas2001.pdf, (E.T:3.9.2020).

LUCA, M./MALAMUD, A., “¿Sigue Macri o vuelve Cristina?”, El Estadista, 2019 https://www.elestadista.com.ar/?p=15239, (E.T:6.10.2020).

MAINWARING, S., “Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation”, Working Paper #144 - September 1990, Kellogg Institute, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, (E.T:9.7.2020).

MATAMOROS, C. A./GÖKKUS, Berat, ABD’de hükümet neden kapalı, ne anlama geliyor? 9 başlıkta tüm cevaplar, https://tr.euronews.com/2019/01/22/abd-de-hukumet-neden-kapali-ne-anlama-geliyor-9-baslikta-tum-cevaplar, (E.T:7.10.2020).

MATSUZATO, K. / GUDŽİNSKAS, L., An Eternally Unfinished Parliamentary Regime? Semipresidentialism as a Prism to View Lithuanian Politics, Acta Slavica Iaponica, Tomus 23, 2006, ss. 146-170, https://eprints.lib.hokudai. ac.jp/ds pace/bitstream/2115/39460/1/ASI23_006.pdf, (E.T: 22.8.2020).

MEYDAN, Sinan, Mutlak Fesih Yetkisi, https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/ sinan-meydan/mutlak-fesih-yetkisi-1770801/, (E.T:14.9.2020).

Ministry of Justice, “Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report”, s.7, 2009, http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2009- 2493/DEP2009-2493.pdf, (E.T:27.6.2019).

MUNGAI, Kibe, Why Uhuru Should Ignore Maraga’s Advise On Dissolution of Parliament, https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/09/why-uhuru-should-ignore-maragas-advise-on-dissolution-of-parliament/, (E.T:12.9.2020).

NALBANT, Recep, Venezüela’yı Krize Götüren Süreç, 2017, İNSAMER, https://insamer.com/tr/venezuelayi-krize-goturen-surec_789.html, (E.T:7.9.2020).

OSBORNE, Samuel, Justin Trudeau Calls Election and Dissolves Canada’s Parliament, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-electi on- federal-general-justin-trudeau-news-latest-a9101286.html, (E.T:17.4.2020).

OSIATYNSKI, Wiktor, “A Brief History of The Constitution” East European Constitutional Review Vol.6, No 2&3, 1997, http://www.law.nyu.edu/eecr/ vol6 num2/fcature/historv.htiiiI, (E.T: 17.8.2020).

Our Country Our Parliament https://lop.parl.ca/About/Parliament/Education/Our CountryOurParliament/pdfs/Booklet-e.pdf, (E.T:19.3.2020).

ÖRMECİ, Ozan, 2018 İtalya Genel Seçimleri, Uluslar arası Politika Akademisi, http://politikaakademisi.org/2018/02/17/2018-italya-genel-secimleri/, (E.T:25.6.2020).

ÖZBUDUN, Ergun, “Fesih Tartışması: Teoride Yenilenme Pratikte Fesih”, Cumhuriyet Gazetesi, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/708766/Fesih_ tartismasi__ Teoride_yenileme_pratikte_fesih_.html, (E.T:12.10.2020).

ÖZÇER, Özgün, Fransız Anayasa Tartışması: Güçler Kurgusunda Denge Arayışı, TEPAV Değerlendirme Notu, s.4, https://www.tepav.org.tr/upload/files/ 1271251116r2721.Anayasa_Calisma_Metinleri_____2.pdf, (E.T:30.7.2020).

PAR, Kübra, Şükrü Karatepe Röportajı: “Başkanlık sistemi için 4 ayrı model hazırladık https://www.haberturk.com/gundem/haber/1338199-cumhurbaskani-bas danismani-sukru-karatepe-baskanlik-sistemi-icin-4-ayri-model-hazirladik, (E.T: 12.10.2020).

Parliament of Australia, Double Dissolutions, https://www.aph.gov.au/About_Parli ament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/Practice7/HTML/Chapter13/Double_dissolutions, (E.T:20.5.2020).

Parliament of Canada, https://sencanada.ca/en/sencaplus/how-why/what-is-dissolution-of-parliament/, (E.T:16.4.2020).

Past Prime Minister, James Ramsey McDonald, https://www.gov.uk/government/ history/past-prime-ministers/james-ramsay-macdonald, (E.T:30.6.2019).

Peru President Dissolves Congress Amid Anti-Corruption Push, https://www. nbcnews.com/news/latino/peru-president-dissolves-congress-amid-anti-corrupti on-push-n1060726,(E.T:5.9.2020).

Peru’s Constitutional Cris-1, Latin America Risk Report, https://boz. substack.com/p/perusconstitutional-crisis-1-october, (E.T:5.9.2020).

PETERSONE, Karina, Latvian President Initiates Dissolution of Parliament, https://www.latvia.eu/de/blog/latvian-president-initiates-dissolution-parliament, (E.T:30.7.2020).

Proclamation Dissolving Parliament: S/I:2019/98, Canada Gazette, Part II, Vol.153, Extra Number 1, https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-09-12-x1/html/si-tr98-eng.html, (E.T:17.4.2020).

PRYCE, P., The 2011 Parliamentary Election in Latvia. Electoral Studies, 2012, Vol. 31, No.3, https://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2012.05.006, (E.T: 31.7.2020).

RAMIREZ, Enrique Gómez, “The Political Crisis in Venezuela”, European Parliamentary Research Services, Briefing December 2017, ss. 1-12.

REMINGTON, Thomas, Law-Making and the Separation of Powers in Russia” http://www.columbia.edu/cu/sipa/REGIONAL/HI/remington.pdf, (E.T: 18.8.2020).

RIVERA, Rosetti, Belgian Government down: 7 FAQs about the 2018 political crisis in Belgium, https://brussels-express.eu/belgian-government-down-7-faqs-about-the-2018-political-crisis-in-belgium/, (E.T:7.3.2020).

RODRIGUES, Mark/HORNE, Nicholas/LAWLEY,Chris, Double Dissolutions: Triggers, Elections And Proposals For Reform, 13 May 2010, https://www.aph. gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/0910/DoubleDissolutions#_ftn1, (E.T:17.4.2020).

RODRIGUES, Mark/ HORNE, Nicholas/LAWLEY, Chris “Double Dissolutions: Triggers, Elections and Proposals for Reform”, Parliament of Australia, 13 May 2010, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Depart ments/Parliamentary_Library/pubs/BN/0910/DoubleDissolutions, (E.T:10.5.2020).

ROJAS, Rachael Boothroyd/MALLETT OUTTRI, Ryan, Has Maduro Really Dissolved the National Assembly in Venezuela?, https://venezuelanalysis.com/ analysis/13018, (E.T:7.9.2020).

Ruanda’da Kagame Yeniden Devlet Başkanı, https://www.dw.com/tr/ruandada-kagame-yeniden-devlet-ba%C5%9Fkan%C4%B1/a-39976389, (E.T:6.10.2020).

SAMBUR, Bilal, Venezuela’nın Zor Zamanları, https://www.milatgazetesi.com/ prof-dr-bilal-sambur/venezuelanin-zor-zamanlari/haber-193462, (E.T:9.9.2020).

SANCAKTAR, Caner, Yunanistan’da Ekim 2009 Seçimleri ve Politik Değişim, Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Derneği, https://tasam.org/tr-TR/Icerik /94/yunanistanda_ekim_2009_secimleri_ve_politik_degisim, (E.T:10.6.2020).

SÁNCHEZ-URRIBARRI, R./GARCÍA-SOTO, C., ‘A Primer to Venezuela’s Constitutional Crisis’IACL-AIDC Blog (29 April), https://blog-iacl-aidc. org/crisis-in-venezuela/2019/4/29/a-primer-to-venezuelas-constitutional-crisis, (E.T:7.9.2020).

SCHNAPPER, P., Brexit, or Theresa May’s Headache, The United Kingdom of Theresa May, (Ed.Timothy Whittion), OpenEdition Journals, https://journals. openedition. org/osb/2048, ss.21-34, (E.T:21.1.2020).

SEÇKİN, Barış, İtalya’da Conte Hükümet Kuruldu, https://www.aa.com.tr/ tr/dunya/ital yada-2-conte-hukumeti-kuruldu/1573151, (E.T:28.6.2020).

SEÇKİN, Barış, İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ve Hükümeti İstifa Etti, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/italyada-basbakan-giuseppe-conte-ve-hukumeti-istifa -etti-/2123351, (E.T:29.6.2020).

SEÇKİN, Barış, Kabine Değişikliğinde İstikrarlı Ülke: İtalya, https://www. aa.com.tr/tr/dunya/kabine-degisikliginde-istikrarli-ulke-italya/1561169#, (E.T: 25.6.2020).

Serbia’s Parliament Dissolved Ahead Of Early Elections, https://www.rferl.org/a/ serbia-parliament-dissolved-early-elections-vucic/27589299.html, (E.T:25.7.2020).

SIMPKINS, F., Challenging Theresa May’s Vision of Brexit Britain: Ruth Davidson and the 2017 UK General Election, The United Kingdom of Theresa May, (Ed.Timothy Whittion), OpenEdition Journals, ss.141-160, (E.T:21.1.2020).

Special Meetings of the Eurogroup in July 2015, Federal Ministry of Finance, 14 Temmuz 2015, http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardarti kel/Topics/Europe/Articles/2015-07-14-eurogroup-july-2015.html,(E.T:19.6.2020).

Status of Ministers after Dissolution of Parliament, https://www.lusakatimes. com/2016/05/15/status-ministers-dissolution-parliament/, (E.T:12.9.2020).

STELYA, Nikolaus, Yunanistan’da SYRIZA’nın Yeni Zaferi: Çipras için Esas Zorluk Şimdi Başlıyor, s.2-3, file.setav.org/Files/Pdf/20151006114256_114_ perspektif-1.pdf, (E.T:19.6.2020).

TBMM Dostluk Grupları, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dostluk_gruplari. grup, (E.T:10.12.2019).

TC Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Kongo Cumhuriyeti’nin Siyasi Görünümü, http://www.mfa.gov.tr/Kongo-siyasi-gorunumu.tr.mfa, (E.T:6.10.2020).

The Constitution of Sweden, “The Fundamental Laws and the Riksdag Act”, https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf, s.47, (E.T:23.7.2020).

THIANKOLU, Muthomi, How Kenya Courted A Constitutional Crisis Over Parliament’s Failure To Meet Gender Quotas, https://theconversation.com /how-kenya-courted-a-constitutional-crisis-over-parliaments-failure-to-meet-gender-quotas-147145, (E.T:12.9.2020).

UZUN, Cem Duran, Fesih Tartışmaları ve Cumhurbaşkanının TBMM Seçimlerini Yenilemesi, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/cem-duran-uzun/2017/ 04/01/fesih-tartismalari-ve-cumhurbaskaninin-tbmm-secimlerini-yenilemesi, (E.T: 6.10.2020).

Venezüela Meclis Başkanı: Hükümet Darbesi Yapıldı, https://www.dw.com/tr/vene zuela-meclis-ba%C5%9Fkan%C4%B1-h%C3%BCk%C3%BCmet-darbesi-yap  %C4%B1ld%C4%B1/a-38225117, (E.T:7.9.2020).

VERGA, Crina Mihaela, The Relations Between the President and Parliament in Semi-presidential Republics, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica – Vol. 5, No.2/2016, http://www.ugb.ro/Juridica/Issue10ROEN/2._Raporturile_ dintre_Pre sedinte_si_Parlament.Crina_Verga.EN.pdf, (E.T: 31.7.2020).

YAVUZ, Bülent, Hükümet Sistemi Seçeneklerinde Denge ve Denetleme Mekanizmaları, Demokrasi Barometresi Analiz Raporu No:3, s.5, http://www.birarada. org/tr/22663/Hukumet-Sistemi-Seceneklerinde-Denge-ve-Denetleme-Mekaniz malari-Raporu, (E.T:4.12.2019)

Yeni Anayasada Cumhurbaşkanının Fesih Yetkisi Olacak mı? https://www.sozcu. com.tr/2017/gundem/yeni-anayasada-cumhurbaskaninin-fesih-yetkisi-olacak-mi-1772580/, (E.T:11.10.2020).

Yeniden seçime giden Kenya’da Uhuru Kenyatta’nın başkanlığı onandı, https://tr.euronews.com/2017/11/20/kenya-da-yuksek-mahkeme-usulsuzluk-gerekcesiyletekrar-edilen-secimden-tekrar, (E.T:12.9.2020).

YİĞİTEL, Tuğberk Ongan, Yunanistan Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirme Yazısı, s.92, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/700813, (E.T: 16.6.2020).

YOKUŞ, Sevtap, Türkiye’de 2017 Anayasa Değişiklikleri ve Çözüm Süreci, Democratic Progress Institute, https://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2017/04/Sevtap-Yokus-TURKIYEDE-2017-ANAYASA-DEG ISIKLIKLERI-VE-COZUM-SURECI.pdf, s.22, (E.T: 6.10.2020).

Yunanistan’da Zafer Karamanlis’in, https://www.dw.com/tr/yunanistanda-zafer-karamanlisin/a-2785424, (E.T:8.6.2020).

Yunanistan’ın Geçici Başbakanı Papadimos: Euro Bölgesinde Kalmalıyız, http://tr.euronews.com/2011/11/10/yunanistan-in-gecici-basbakani-papadimos-euro-bolgesi-nde-kalmaliyiz, (E.T:14.6.2020).

 

MAHKEME KARARLARI

Anayasa Mahkemesi 21/4/1977 ve E. 1977/61 ve K. 1977/47 Sayılı Karar, R.G. 21.5.1977/15943, https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/1977/47, (E.T:26.9.2020).

Anayasa Mahkemesi, 9 Ekim 1987 Tarih ve E.1987/23 ve K.1987/27 Sayılı Karar, http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/3ca50a57-a74a-4e0b-8d78-2b ca04e909d0?excludeGerekce=False&wordsOnly=False, (E.T: 26.9.2020).

Anayasa Mahkemesi 26 Mart 1999 Tarih ve E. 1999/14 ve K. 1999/6 saylı karar, kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/c12b018b-bc8f-4154-8c2c-936c566 5ac04?excludeGerekce=False&wordsOnly=False, (E.T: 24.9.2020).

Anayasa Mahkemesi 25 Mart 1999 Tarih ve E.1999/12, K.1999/5, (http://www. anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITRAZ/K1999/K1999-12.htm), (E:T: 28.9.2020).

Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht), BVerfGE, 2 BvE 1/83 vom 16.02.1983, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc heidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html, (E.T: 15.2.2020).

Federal Anayasa Mahkemesi, BverfG 2 BvE 4/05 of August 25, 2005, http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20050825_2bve000405.html, (E.T: 18.2.2020).

High Court of Australia CORMACK v. COPE QUEENSLAND v. WHITLAM (1974) 131 CLR 432 5 August 1974, para.469, https://staging.hcourt.gov. au/assets/publications/judgments/1974/035--CORMACK_v._COPE_QUEENS LAND_v._WHIT LAM--(1974)_131_CLR_432.html, (E.T:9.5.2020).

The Constitutional Court of Zambia, Katuka and Law Association of Zambia vs Inonge Wina and Others (2016/CC/0010/2016/CC/ 0011) [2016] ZMCC, http://www.laz. org.zm/wp-content/uploads/2016/08/LAZ-Vs.-Ministers.pdf, (E.T:12.9.2020).

United Kingdom Supreme Court, R Miller v Secretary of State for Exiting the European Union (2017) UKSC No. 5, 24/1/2017, para.47, s.16, https://www. supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf, (E.T:27.6.2019).

MEVZUAT

1848 Fransız Anayasası, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique, (E.T:31.7.2020).

1875 Fransız Anayasası, https://mjp.univ-perp.fr/france/co1875.htm, (E.T:31.7.2020).

1900 Avustralya Anayasası. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/ Powers _practice_n_procedu res/Constitution.aspx, (E.T:9.5.2020)

1920 Avusturya Anayasası. http://constitutionnet.org/sites/default/files/Austria %20_FU LL_%20Constitutio n.pdf, (E.T. 16.12.2019).

1921 Liechenstein Anayasası, Bkz. Anayasa md. 48/1, http://hrlibrary.umn.edu/ research/liechtenstein-constitution.pdf, (E.T: 8.12.2019).

1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm, (E.T: 16.9.2020).

1937 İrlanda Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ ulke ana/pdf/09-İRLANDA%20277-318.pdf (E.T: 27.10.2019).

1944 İzlanda Anayasası, https://www.refworld.org/docid/3ae6b5627.html, (E.T: 2.12.2019).

1946 Fransız Anayasası, https://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ul keana/pdf/07-FRANSA%20169-208.pdf, (E.T:31.7.2020).

1946 Japonya Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946. pdf?lang=en, (E.T:10.1.2020).

1947 İtalya Cumhuriyeti Anayasası, www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/ anayasalar /ulkeana/pdf/10-İTALYA%20319-354.pdf, (E.T:20.6.2020).

1949 Almanya Anayasası, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf, (E.T:12.2.2020).

1958 Fransız Anayasası, https://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ul keana/pdf/07-FRANSA%20169-208.pdf, (E.T:31.7.2020).

1961 Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, (E.T:17.9.2020).

1964 Malta Anayasası, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mt/mt010 en.pdf, (E.T:28.10.2019).

1969 Kenya Anayasası, http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=398, (E.T:12.9.2020).

1973 Bahama Anayasası, https://www.oas.org/juridico/MLA/en/bhs/en_bhs-int-text-const.pdf (E.T: 29.10.2019).

1974 İsveç Anayasası, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se137en.pdf, (E.T: 12.7.2020).

1975 Yunanistan Anayasası, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf, (E.T:4.6.2020).

1976 Portekiz Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_ 2005. pdf, (E.T:9.1.2020).

1978 İspanya Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar /ulkeana/pdf/14-%C4 %B0SPANYA%20533-584.pdf, (E.T:7.1.2020).

1978 Solomon Adaları Anayasası, aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/ SB/default?set_language=en, (E.T: 2.11.2019).

1982 Anayasası (2017 Öncesi), https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011 .pdf, (E.T:23.9.2020).

1982 Anayasası (2017 Sonrası), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 1.5.2709. pdf, (E.T:4.10.2020).

1986 Presidential Powers (Temporary Measures) Act [Chapter 10:20], m.2, https://zimlii.org/zw/legislation/act/1986/1, (E.T:12.9.2020).

1990 Namibya Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/ Namibia_2010.pdf, (E.T:12.9.2020).

1991 Hırvatistan Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/ Croatia_2013?lang=en, (E.T: 7.1.2020).

1992 Çek Cumhuriyeti Anayasası, http://www.psp.cz/en/docs/laws/constitution. html, (E.T:2.7.2020).

1992 Estonya Anayasası, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013003/ consolide, (E.T: 6.12.2019).

1992 Letonya Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Latvia_ 2007. pdf, (E.T: 30.7. 2020).

1992 Litvanya Cumhuriyeti Anayasası, https://www.constituteproject.org/ constitution/ Lithuania_2006.pdf?lang=en, (E.T:6.1.2020).

1992 Slovakya Anayasası, http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm, (E.T: 2.12.2019).

1993 Bern Kantonu Anayasası, https://www.be.ch/portal/fr/veroeffentlichungen /geset ze.assetref/dam/documents/portal/gesetze/constitution_of%20the_canton _of_bern.pdf, (E.T:8.12.2019).

1993 Peru Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009 .pdf? lang=en, (E.T: 3.9.2020).

1994 Belçika Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ ul keana/pdf/05BELÇİKA%2099-148.pdf. (E.T:1.12.2019).

1997 Polonya Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ ul keana/pdf/12-POLONYA%20385-438.pdf, (E.T: 5.8.2020).

1999 Finlandiya Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/ Finland_20 11.pdf?lang=en, (E.T:20.8.2020).

2004 Mozambik Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Mozambi que_2007?lang=en, (E.T:12.9.2020).

2008 Ekvator Anayasası, Ekvator Anayasası, pdba.georgetown.edu/Constitutions/ Ecuador/english08.html, (E.T:12.9.2020).

2011 Fixed-term Parliaments Act, s. 1-9, https://heinonline.org/HOL/Page?Handle =hein.cow/zzgb0134&collection=cow&id=2&startid=&endid=10,(E.T:10.7.2020).

2011 Macaristan Anayasası, https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary _2011.pdf, (07.04.2019).

7 Zilhicce Tarihli Kanun-ı Esasî’nin Bazı Mevadd-ı Muaddelesine Dair Kanun, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876-1/1876-1-degisiklik.pdf, (E.T: 15.9.2020).

Devlet Duması İçtüzüğü Bölüm 18, m. 145, http://docs.cntd.ru/document/9037239, (E.T: 11.8.2020).

DMTD, Tarih: 03.09.1982, Birleşim: 142, Oturum: 1, s. 460 vd., https://www.tbmm. gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c009/dm__02009142.pdf, (E.T: 22.9.2020).

Kânûn-ı Esâsî’nin 26 Rebîülevvel 1333 Tarihli 7’inci Madde-i Muaddelesinin Tâdili ile 2 Recep 1332 Tarihli 35’inci Madde-i Muaddelesinin Tayyi Hakkında Kanun, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876-5/1876-5-degisiklik.pdf, (E.T: 16.9.2020).

Kânûn-ı Esâsî’nin 5 Şaban 1327 Tarihli 7, 35 ve 43. Mevadd-ı Muaddelesini Muadil Kanun,https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876-2/1876-2degisiklik.pdf, (E.T: 16.9.2020).

Rules of Procedure of The Saeima, https://www.saeima.lv/en/legislative-process/rules-of-procedure, (E.T: 31.7.2020).

TBMMZC, Devre II, C.7, İçtima Senesi:1, s.219, https://www.tbmm.gov.tr/ tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d02/c007/b019/tbmm020070191004.pdf, (E.T: 18.9.2020).

TMTD, Tarih: 20.04.1961, Birleşim: 49, Oturum: 1, s. 11 vd., https://www.tbmm. gov.tr/ tutanaklar/TUTANAK/TM__/d00/c003/tm__00003049.pdf, (E.T:22.9.2020).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.