Devlet Teorisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Oktay UYGUN
Ürün Kodu: İD215
ISBN: 978-605-7909-44-2
Stok Durumu: Stokta var
78,70 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oktay UYGUN
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İD215
Devlet Teorisi
Prof. Dr. Oktay UYGUN
2019/01 5. Baskı, XVIII+704 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-7909-44-2

Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üretmesi ve daha pek çok eylemi devlet tarafından düzenlenir. Günümüzde, doğrudan ya da dolaylı olarak devleti ilgilendirmeyen hiç bir insani etkinlik alanı kalmamış gibidir. Bu nedenle, pek çok bilim dalı, devleti, devletin organlarını veya devletin bazı fonksiyonlarını inceler. Bütün bu kapsayıcılığına rağmen, insanlık tarihinin çok büyük bir kısmında devlet yoktu: İnsanlar her zaman toplu halde yaşamış olsa da, tarihin yalnızca küçük bir kesitini devlet çatısı altında geçirmişlerdir. Devlet teorisinin ilk konusu, devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığının incelenmesidir. Ardından devlet gücünün niteliği; bu gücün kaynağı, meşruiyeti ve sınırları tarihsel süreçte geçirdiği değişimi yansıtacak biçimde ele alınmalıdır. Devletin bu şekilde bütünsel olarak kavranması, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi disiplinlerin devlet hakkında sağladığı verilerin değerlendirilmesi ve senteziyle mümkündür. Devlet Teorisi, üniversitelerin bazı bölümlerinde aynı adla, hukuk fakültelerinde ise Genel Kamu Hukuku adıyla verilen bir ders konusudur. Temel kavramların açıklandığı bir Giriş Bölümü ile sekiz ana bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şöyledir: -Devletin Kökeni -Kent Devleti -Feodal Devlet -Ulus Devlet -Modern Siyasal İdeolojiler -Demokrasi Teorisi -İnsan Hakları Teorisi -Siyasal Özgürlükler ve Demokrasi (TANITIM YAZISI)


  İçindekiler


   Giriş Bölümü 
   TEMEL KAVRAMLAR 
   İktidar
   Otorite
   Siyasal İktidar
   Meşruiyet
   Devlet
   Egemenlik


    Birinci Bölüm 
    DEVLETİN KÖKENİ 
    I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
    A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
    İlkel Toplumu Eksikleriyle Tanımlamak!
    Pazardan Yoksunluk
    Yazıdan Yoksunluk
    Devletten Yoksunluk
    Tarihten Yoksunluk
    Tartışma Konusu 1 
    İlkel Toplumda Önderin Gücü
    B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
    İnsan Vücuduna Kazınan Yasa
    Özel Mülkiyet Yasağı, Potlaç, Mübadele
    Nüfusun Dengede Tutulması
    Anaerkillik, Anasoyluluk ve Kadının Statüsü
    Tartışma Konusu 2 
    Siyasal İktidarın Cinsiyeti
    Tartışma Konusu 3 
    İlkellik ve Uygarlık Üzerine
    II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ 
    A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
    Fetih Teorisi ve Mezopotamya'da Devletin Doğuşu
    Fetih Teorisi ve İnka Uygarlığı
    Hidrolik Tuzak
    B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
    1- Dini Etkenler ve Pierre Clastres
    Marksist Devlet Teorisine Eleştiri
    Ormanın Peygamberleri
    Maya Uygarlığı Bir İstisna mı?
    2- Ekonomik Etkenler ve Marvin Harris
    Solomon Adalarında Büyük Adamlık Kurumu
    Trobriand Adalarında Büyük Adamlık Kurumu
    Bunyoro Topluluğunda Büyük Adamlık Kurumu
    C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi
    Tartışma Konusu 4 
    Mezopotamya: İlk Kentler, İlk Devletler
    Tartışma Konusu 5 
    İlkel Toplumun Devletleşme Sürecinde Savaşçı ve Barışçı İlişkiler


     İkinci Bölüm 
     KENT DEVLETİ 
     I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
     II- İLK KENT DEVLETLERİ
     III- İLK İMPARATORLUK
     Tartışma Konusu 6 
     Sümer Kent Devletlerinin Niteliği
     IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
     V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
     A- İlk Demokratik Reformlar
     B- Atina Demokrasisinin Kurumları
     1- Yasama: Halk Meclisi (Ekklesia) 
     2- Yürütme: Beşyüzler Konseyi
     3- Yargı: Halk Mahkemesi (Dikasterion)
     Tartışma Konusu 7 
     Sokrates'in Yargılanması
     VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
     A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
     B- Yüz Yüze Toplum 
     C- Türdeş Sosyal Yapı
     VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER 
     A- İfade Özgürlüğü
     B- İnanç Özgürlüğü
     C- Kişi Güvenliği ve Kişi Dokunulmazlığı
     D- Mülkiyet Hakkı ve Konut Dokunulmazlığı
     VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
     A- Sitenin Bağımsızlığı
     B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
     Devletsiz Demokrasi
     Bir Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi
     C- Atina'da Kölelik
     D- Amatör Siyaset
     Tartışma Konusu 8 
     Atina Demokrasisinde İktidarın Sınırı
     IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
     A- Radikal Muhalefet: Platon
     Platon'un Toplum ve Devlet Anlayışı
     Platon'un Adalet Anlayışı
     Platon'da Mülkiyet ve Aile
     Platon'da Kadın-Erkek Eşitliği
     Kölelik
     Tartışma Konusu 9 
     İyi ile Kötünün Çelişkisi
     B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
     Aristoteles'in İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
     Aristoteles'e Göre Yönetimlerin Değişme Nedenleri
     Aristoteles'e Göre En İyi Yönetim
     Eşitsizliklerin Meşrulaştırılması
     Aristoteles'in Adalet Anlayışı
     X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
     Epikürizm
     Stoisizm
     XI- ROMA'DA SİYASAL DÜŞÜNCE 
     Polybios
     Marcus Tullius Cicero
     Tartışma Konusu 10 
     Roma'nın Başarıları
     XII- İMPARATORLUK BİR GLOBAL TOPLUM MUDUR?
     İmparatorluk ve Devlet
     İmparatorluk, Hegemonya, Konfederasyon


      Üçüncü Bölüm 
      FEODAL DEVLET 
      I- FEODAL TOPLUM
      Feodal Beylerin Kökeni
      Serflerin Kökeni
      II- FEODAL İKTİDAR 
      İktidarın Bölünmesi
      Hıristiyanlık
      III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
      A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
      B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquino'lu Thomas
      Tartışma Konusu 11 
      Katolik Kilisesi'nin Gücü
      IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
      A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
      B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: 
      İbni Haldun
      1- Siyasal İktidarın Kökeni
      2- Soy Dayanışması (Asabiyyet)
      Evrensel Bir Sosyal Yasa
      Dayanışma Biçimleri
      Soy Dayanışması ve Devletin Kuruluşu
      Soy Dayanışmasının Niteliği
      3- Dönemler Kuramı (Tavırlar Teorisi) 
      4- Dönemler Kuramının Eleştirisi 
      Organisizm
      Fatalizm (Kadercilik)
      Pesimizm (Kötümserlik) 
      Tartışma Konusu 12 
      Yakın Tarihimize İbni Haldun'un Gözüyle Bakmak


       Dördüncü Bölüm 
       ULUS DEVLET 
       I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
       A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
       İtalya'nın Ulusal Birliği
       İktidarın Kaynağı
       İktidarın Meşruiyeti
       Tartışma Konusu 13 
       Monarşik Yönetimin Büyüsü
       B- Egemen İktidar: Jean Bodin
       Egemen Devletin Özellikleri
       Bodin'in Egemenlik Anlayışının Sonuçları
       C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
       Hobbes ve Doğa Durumu 
       Hobbes ve Toplum Sözleşmesi
       Toplum Sözleşmesinin Sonuçları ve Yönetim Biçimleri
       Hobbes'un Doğal Haklar ve Adalet Anlayışı
       Hobbes'a Göre İktidarın Sınırı: Yaşam Hakkı
       Tartışma Konusu 14 
       Hobbes'un Leviathan'ı ve 20. Yüzyıl Diktatörlükleri
       Tartışma Konusu 15 
       Thomas Hobbes'un Eleştirisi
       II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI 
       A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
       İktidarın Kaynağı
       Doğa Durumu ve Toplum Sözleşmesi
       İktidarın Sınırı ve Direnme Hakkı
       Yönetim Biçimleri ve Mutlak İktidar
       Locke ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
       Mülkiyet Hakkı
       Tartışma Konusu 16 
       Mülkiyet Hakkının Kökeni
       B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
       Yönetim Biçimleri ve Dayandıkları İlkeler
       Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
       III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
       A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
       Toplum Sözleşmesi
       Genel İrade: Yanılmaz Bir İçgüdü 
       Rousseau'nun Yasa Anlayışı
       B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
       Kuvvetler Birliği mi? Kuvvetler Ayrılığı mı?
       Rousseau'da Yönetim Biçimleri
       Rousseau ve Doğal Haklar Teorisi
       C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği 
       Tartışma Konusu 17 
       Çoğunluğun Despotizmi
       IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: 
       FEDERAL DEVLET
       A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
       B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
       C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
       D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
       E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
       Federal Hukuk Üstün müdür?
       Egemenlik Kaynağında Bölünmüş müdür? 
       F- Bölgeli Devlet
       1- İtalya
       2- İspanya
       3- Fransa
       G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
       H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
       Tartışma Konusu 18 
       Günümüzde Egemenlikten Ne Anlamalıyız?


        Beşinci Bölüm 
        MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER 
        I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
        A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
        Siyasal Liberalizm-Ekonomik Liberalizm
        Devlet İktidarının Sınırı
        Liberalizmin Özgürlük Anlayışı
        Liberalizm ve Demokrasi 
        B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
        Sosyal Devletin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
        Sosyal Devlet Anlayışı ve Demokrasi
        II- MARKSİZM
        A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
        B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
        Marksizmin Özgürlük Anlayışı
        Marksizmin Eşitlik Anlayışı
        Marksizm ve Demokrasi
        C- Marksizmin Öngörüleri
        D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi
        III- FAŞİZM
        A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
        B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
        Korporasyonlar ve Korporatif Ekonomi
        Faşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
        Faşizm ve Demokrasi 
        C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
        Tartışma Konusu 19 
        Yirminci Yüzyılda Diktatörlük ve Faşizm
        IV- NASYONAL SOSYALİZM
        A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
        B- Irk Devletinin Kuruluşu
        C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
        D- Totaliter Diktatörlük
        Tartışma Konusu 20 
        Alman Faşizmi ve Kitle Ruhu
        Tartışma Konusu 21 
        Nasyonal Sosyalizm ve Komünizm: Benzerlikler ve Farklılıklar
        V- ANARŞİZM
        A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
        B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
        C- Anarşizm ve Şiddet 
        D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
        E- Anarşizm ve Demokrasi
        Tartışma Konusu 22 
        Bir Devlet Düşmanı ile Röportaj


         Altıncı Bölüm 
         DEMOKRASİ TEORİSİ 
         I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
         Mekan ve Zamanda Farklılık
         Demokratikleşme Dalgaları
         II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
         III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
         A- Tarihsel Deneyim
         B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
         Ahlaki Özerklik 
         Doğal Eşitlik İlkesi
         Bireysel Kendi Kaderini Tayin Hakkı 
         C- Demokrasinin Rasyonel Temeli 
         Bireysel Çıkarların Belirlenmesi 
         Bireysel Çıkarların Gerçekleştirilmesi 
         Bireysel Çıkar-Kamu Yararı Ayrımı
         Liberal ve Cumhuriyetçi Yaklaşımlar
         Demokratik Süreç ve Kamu Yararının Belirlenmesi
         Kamu Yararı, Uzmanlaşma ve Elit Yönetimi 
         IV- DEMOKRASİ MODELLERİ 
         İktidarın Doğrudan Kullanımından İktidarın Denetlenmesine
         Modern Çağın İlk Demokrasi Teorileri
         V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ 
         Halkın Siyasetteki Rolü
         Siyasal Elitin Rolü
         Yurttaşların Çıkarlarının Korunması
         Siyasal Katılımın Arttırılması Sorunu
         Kaybolan Perspektif
         İşyeri Demokrasisi
         Tartışma Konusu 23 
         Mondragon Kooperatifler Grubu
         Demokrasinin Yaygınlaştırılması ve Rejimin İstikrarı 
         Halkoylaması
         Tartışma Konusu 24 
         Modern Devlet ve Doğrudan Demokrasi
         Tartışma Konusu 25 
         Demokratik Toplumlar Ne Tür Bir Despotizmden Korkmalıdır?
         VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
         A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
         B- Çoğunluk ve Konsensüs Modellerinin Karşılaştırılması
         C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
         VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
         A- Osmanlı Devleti Dönemi
         Tartışma Konusu 26 
         Yerel Kongre İktidarları 
         B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme 
         C- Tek Parti Rejiminin Niteliği 
         D- Çok Partili Dönem 
         E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
         Tartışma Konusu 27 
         Milli Egemenlik ve Milli İrade 
         VIII- TÜRKİYE'DE HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN GELİŞİMİ
         Tanzimat Dönemi
         Meşrutiyet Dönemi
         Cumhuriyet Dönemi
         Tartışma Konusu 28 
         Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Devleti Anlayışı
         IX- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE
         Türkiye'nin Sosyal Yapısı
         Kültürel Kimliklerin Siyasallaşması
         Bir Tespit ve Değerlendirme


          Yedinci Bölüm 
          İNSAN HAKLARI TEORİSİ 
          I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
          A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
          B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
          Hak Kavramı
          İnsan Hakları Kavramı
          İnsan Haklarının Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi
          II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
          Doğal Hukuk ve Doğal Haklar Teorisi
          Doğal Haklar Teorisinin Eleştirisi
          İnsan Doğası ve İnsan Gereksinimleri
          İnsan Doğası ve İnsanın Olanakları
          İnsan Hakları Keşif mi, İcat mı?
          Doğal Haklar Teorisinin Sonuçları
          III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
          Birinci Kuşak (Klasik) Hakların Doğuşu 
          İkinci Kuşak (Sosyal) Hakların Doğuşu 
          Üçüncü Kuşak Hakların Doğuşu 
          Dördüncü Kuşak Hakların Doğuşu
          İnsan Haklarının Bütünlüğü İlkesi 
          IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
          A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
          B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
          Tartışma Konusu 29 
          Roop Kanwar: Kurban mı, Tanrıça mı?
          C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
          1- İnsan Haklarına İslami ve Evrensel Yaklaşımlar
          2- İslam Hukuku ile İnsan Hakları Öğretisi Arasındaki Uyumsuzluk 
          3- Özgürlükçü Yorumun Sınırları 
          D- Evrensellik-Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
          V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
          Birinci Kuşak Hakların Gerçekleştirilmesinde Devletin Pozitif Edimi 
          Pozitif Edimin Anayasada Düzenlenmesi
          VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
          A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
          B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
          Küreselleşme ve Sosyal Haklar
          Küresel Fırsat Eşitliği
          Sosyal Hakların Somutlaştırılması
          Tartışma Konusu 30 
          Yeni Sosyal Haklar
          Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı 
          Anayasa Mahkemesi ve Sosyal Haklar 
          VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
          Üçüncü Kuşak Hakların Niteliği
          Hakkın Unsurları
          Hakların Öznesiyle İlgili Sorunlar
          Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı
          Kültürel Kimliğe Saygı Hakkı
          VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
          A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
          B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
          C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
          Kişisel Bütünlük Hakkı?
          Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
          IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA
          Westphalia Modeli Dünya Düzeni ve İnsan Hakları
          Yirminci Yüzyılda İnsan Hakları: Küresel Bir İdeoloji
          Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
          İnsan Hakları, Yayılmacı Dış Politika ve Silahlı Müdahale


           Sekizinci Bölüm 
           SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ 
           I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
           A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
           İfade Özgürlüğünün Negatif ve Pozitif Boyutları
           İfade Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları
           B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
           Uluslararası Hukuk Bakımından
           Türk Hukuku Bakımından
           İfade Özgürlüğünün Sınırlanmasında Takdir Yetkisi
           C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
           D- Nefret İfadesi ve TCK 216
           1- Suçun Niteliği
           2- TCK 216 ve İnanç Temelli Kışkırtma
           E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
           1- Siyasal Eleştiri ve TCK 301
           Tartışma Konusu 31 
           Türk Milletini Aşağılama Suçu ve İfade Özgürlüğü
           2- Politikacılara Yönelik Eleştiri ve Politikacıların Eleştiri Özgürlüğü
           3- TCK 305: Temel Milli Yararlara Aykırılık Suçu
           F- Ayrılıkçı Görüşler
           G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
           II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
           A- Siyasal Partilerin İşlevi
           B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
           C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi 
           1- Ülke Bütünlüğün Korunması ve Bölünmezlik İlkesi
           2- Siyasi Partiler Kanunu'ndaki Şekli Yasaklar
           3- Devletin Temel İlkelerinin Değiştirilmesi Sorunu
           4- Laiklik İlkesinin Korunması
           D- Mücadeleci Demokrasi/Mücadeleci Devlet
           1- Mücadeleci Demokrasi Anlayışı
           2- Avrupa Konseyi'ne Üye Devletlerde Mücadeleci Demokrasi Uygulamaları
           3- Türkiye'de Siyasal Parti Yasaklarının Genel Görünümü 
           III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
           A- Demokrasi ve Toplantı Özgürlüğü
           B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
           C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
           D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
           E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
           Kamu Düzeninin Korunması Amacıyla Müdahale
           Orantısız Müdahale ve Kötü Muamele Yasağı
           Müdahalede Biber Gazı Kullanımı
           F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme


            KAYNAKLAR

            Yorum Yap

            Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.