Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Burak Baturay BAĞCI
ISBN: 9786050510096
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burak Baturay BAĞCI
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 105

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Sorumluluğu

Burak Baturay BAĞCIİÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.. 7

KISALTMALAR LİSTESİ. 11

ÖZET.. 13

SUMMARY.. 15

ÖNSÖZ.. 17

BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİNDE GENEL BİLGİLER

1.1... Tapu Sicili 19

1.1.1.. Genel Açıklamalar 19

1.1.2.. Arazi 20

1.1.3.. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar 21

1.1.4.. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 22

1.1.5.. Tapu Siciline Tescil Edilebilirlik. 22

1.1.6.. Elektronik Tapu Sicili 23

1.1.7.. Kadastro. 24

1.2... Tapu Sicilinin Unsurları 25

1.3... Tapu Sicilinin Tutulması 26

1.4... Sicile Yapılan Kayıtlar ve İyi Niyetle Ayni Hak Kazanımı 27

1.4.1.. Tescil 27

1.4.2.. Şerhler 31

1.4.2.1. Kişisel Haklar Bakımından. 32

1.4.2.1.1. Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi 32

1.4.2.2. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Bakımından. 36

1.4.2.3. Geçici Tescil Şerhi 37

1.4.3.. Beyanlar 41

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN
SORUMLULUK

2.1... Sicile Yapılan Kayıtların Hukuka Aykırılığının Tespiti 47

2.1.1.. Sicile Yapılan Kayıtlar Yönünden Hukuka Aykırılık Durumu  47

2.1.1.1. Genel Olarak. 47

2.1.1.2. Taşınmazın Bölünüp Birleştirilmesi Bakımından. 47

2.1.1.3. Bağımsız ve Sürekli Hakların Kaydı Bakımından. 49

2.1.1.4. Çift Tapu Kaydı Bakımından. 50

2.1.1.5. Kamu Mallarının Tapu Kütüğüne Kaydı Bakımından  51

2.2... Sorumluluk. 52

2.2.1.. Kusursuz Sorumluluk. 55

2.2.2.. Asli Sorumluluk. 56

2.2.3.. Haksız Fiil Sorumluluğu. 57

2.3... Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğun Şartları 58

2.4... Fiil 59

2.5... Hukuka Aykırılık. 60

2.6... Zarar 60

2.6.1.. Genel Olarak. 60

2.6.2.. Zarar Kavramının Kapsamı 64

2.6.3.. Oluşan Zararın Belirlenmesi 66

2.7... İlliyet Bağı 67

2.7.1.. Genel Olarak. 67

2.7.2.. İlliyet Bağını Ortadan Kaldıran Haller 68

2.7.2.1. Kusurun Zarar Görene Ait Olması 68

2.7.2.2. Kusurun Üçüncü Kişiye Ait Olması 69

2.7.3.. Hukuka Aykırılık Yönünden Tartışmalı Olan Haller 70

2.7.3.1. Vekaletnamenin Sahte Olması Hali 70

2.7.3.2. Mirasçılık Belgesi’nin Gerçeğe Aykırı Olması Hali 73

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUMLULUKTAN DOĞAN HUKUKİ SONUÇLAR

3.1... Açılacak Davanın Hukuki Niteliği 75

3.1.1.. Devlete Karşı Açılacak Davalar 75

3.1.2.. Devletin Sorumlulara Karşı Açacağı Davalar 76

3.2... Yetkili Ve Görevli Mahkemeler 76

3.2.1.. Devlete Karşı Açılacak Davalarda Görev ve Yetki Kuralı 76

3.2.1.1. Yetkili Mahkeme. 76

3.2.1.2. Görevli Mahkeme. 77

3.2.2.. Devletin Kusurlu Görevlilere Karşı Açacağı Davalarda Görev ve Yetki Kuralı 80

3.2.2.1. Yetkili Mahkeme. 80

3.2.2.2. Görevli Mahkeme. 80

3.3... Taraf Teşkili 81

3.3.1.. Devlete Karşı Açılacak Davalarda Taraf Teşkili 81

3.3.1.1. Davacı 81

3.3.1.2. Davalı 81

3.3.2.. Devletin Kusurlu Görevlilere Karşı Açacağı Davalarda Taraf Teşkili 87

3.3.2.1. Davacı 87

3.3.2.2. Davalı 87

3.4... Zamanaşımı Süresi 88

3.4.1.. Devlete Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresi 88

3.4.2.. Devletin Kusurlu Görevlilere Karşı Açacağı Davalarda Zamanaşımı Süresi 92

3.5... Tazminat Miktarının Belirlenmesi 93

3.5.1.. Devlete Karşı Açılacak Davalarda Tazminat Miktarının Belirlenmesi 93

3.5.2.. Devletin Kusurlu Görevlilere Karşı Açacağı Davalarda Tazminat Miktarının Belirlenmesi 96

3.6... Arabuluculuğun Söz Konusu Olup Olmayacağı Meselesi 97

SONUÇ.. 99

KAYNAKÇA.. 103

Akipek, J.G. ve Akıntürk T. (2009). Eşya Hukuku, Beta, İstanbul.

Ayan, M. (2010). Eşya Hukuku I. Mimoza, Konya.

Ayan, M. (2016). Eşya Hukuku -II- Mülkiyet, Seçkin. Ankara.

Ayiter, N. (1987). Eşya Hukuku. Savaş, Ankara.

Akipek, J.G. (1972). Türk Eşya Hukuku, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Sevinç Matbaası, İstanbul.

Akıntürk, T. (2009). Eşya Hukuku, Beta. İstanbul.

Akıncı, Ş. (2013). Borçlar Hukuku Bilgisi. Sayram, Konya.

Antalya, O.G. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin. Ankara.

Antalya, O.G. (2019). Eşya Hukuku, Seçkin. Ankara.

Antalya, O.G. (2019). Elektronik Tapu Sicili, Seçkin. Ankara.

Antalya, O.G. (2009). Miras Hukuku. Vedat, İstanbul.

Ayiter, N. (1987). Eşya Hukuku. Savaş, Ankara.

Bilgen, P. (1995). İdare Hukuku Ders Notları İdarenin Malları. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul.

Cansel, E. (1964). Tapu Siciline İtimat Prensibi. Ajans-Türk Matbaası, Ankara.

Doğan, M., Şahan, G., Atamulu, İ. (2019). Borçlar Hukuku, Seçkin. Ankara.

Eren, F. (1998). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, İstanbul.

Eren, F. (2010). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Beta, İstanbul.

Eren, F. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yetkin, İstanbul.

Eren F. (1975). Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi. Sevinç Matbaası, Ankara.

Eren, F. ve Başpınar, V. (2005). Toprak Hukuku. Yetkin, Ankara.

Erdoğan, İ. (2013). Borçlar Hukuku, Gazi. Ankara.

Ertaş, Ş. (2001). Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararlardan Hazinenin Sorumluluğu. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ertaş, Ş. (2014). Eşya Hukuku, Barış. İzmir.

Erman H. (2000). Karar Eleştirisi (Yolsuz Terkin-İyiniyetle Sınırlı Ayni Hak Kazanılması) . Beta, İstanbul.

Esener, T. ve Güven, K. (2008). Eşya Hukuku. Yetkin, Ankara.

Esener, T. ve Güven K. (2012). Eşya Hukuku. Yetkin, Ankara.

Gürsoy, K., Eren, F., Cansel, E. (1984). Türk Eşya Hukuku. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.

Hatemi, H., Serozan, R., Arpacı, A. (1991). Eşya Hukuku. Filiz, İstanbul.

Hatemi, H. (2020). Eşya Hukuku, Onikilevha, İstanbul

Havutçu, A., Akıncı, M., Dinç, M. (2019). Gayrimenkul Davaları Cilt 2. Seçkin, Ankara.

İmamoğlu, M.A. (2011). Tapu Sicili ve Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu. Adalet, Ankara.

İmamoğlu, M.A. (2010). Tapu Sicili ve Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu, Adalet, Ankara

İmre, Z., ve Erman, H. (2010). Miras Hukuku. Der, İstanbul.

İnan, A.N. ve Yücel, Ö. (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Seçkin, Ankara.

Kocaağa, K. (2005). Mirasçılık Belgesi. GÜHFD, Ankara.

Kürşat, Z. (2010). Terekenin Korunması Önlemleri, Filiz, İstanbul.

Nart, S. (2014). Borçlar Hukuku. Adalet. Ankara.

Oğuzman, K., Seliçi, Ö., Oktay Özdemir, S. (2011). Eşya Hukuku. Filiz, İstanbul.

Oğuzman, K., Seliçi, Ö., Oktay Özdemir, S. (2010). Kişiler Hukuku. Filiz, İstanbul.

Oğuzman, K ve Öz, T. (2012). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Vedat, İstanbul.

Öğüz, T. (1988). Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Hak İktisabında İyiniyetin Korunmadığı Haller. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

Özçelik, S.B. (2016). Tapu Siciline Güvenin Korunması, Yetkin, Ankara.

Pekmez, C. (2013). Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu. XII Levha, İstanbul.

Reisoğlu, S. (1977). Türk Eşya Hukuku. Sevinç Matbaası, Ankara.

Reisoğlu, S. (1984). Türk Eşya Hukuku. Sevinç Matbaası, Ankara.

Sapanoğlu, S. (2016). Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Sözkesen, Ankara.

Serozan, R. Ve Engin B.İ. (2012). Miras Hukuku. Savaş, Ankara.

Sirmen A.L. (2015). Eşya Hukuku, Yetkin, Ankara.

Sirmen, A.L. (1995). Eşya Hukuku Dersleri. Savaş, Ankara.

Sirmen, A.L. (1975). Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet’in Sorumluluğu. Sevinç Matbaası, Ankara.

Şener E. (1968). Medeni Kanunun 917 nci Maddesine Göre Hazinenin Mesuliyeti. İstanbul Cezaevi Matbaası, İstanbul.

Tandoğan, H. (2010). Türk Mesuliyet Hukuku. Vedat, İstanbul.

Tekinay, S.S., Akman, S., Burcuoğlu, S., Altop, A. (1989). Eşya Hukuku. Filiz, İstanbul.

Tekinay, S.S., Akman, S., Burcuoğlu, S., Altop, A. (1993). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Filiz, İstanbul.

Tekinay, S.S. (1963). Tapu Sicillerinin tutulmasından Doğan Zararlar Nelerdir?. Tapu ve Kadastro Dergisi, Ankara.

Ünal, M., ve Başpınar V. (2010). Şekli Eşya Hukuku. Yetkin, Ankara.

Üstündağ, S. (1959). Tapu Kütüğünün Tashihi Davası. Baha Matbaası, İstanbul.

Yeşil, M. (2010). Tapu İşlemleri. Çizge Tanıtım ve Matbaacılık, İstanbul.

Yıldırım, A. (2015). Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Adalet. Ankara.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.