Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Anıl ÇAMYAMAÇ - Zekiye Özen İNCİ
ISBN: 9789750259340
46,80 TL 52,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Anıl ÇAMYAMAÇ, Zekiye Özen İNCİ
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uluslararası Hukuk ve Ceza Hukuku Yönleriyle Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet

Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Özen İNCİ

2020/02 1. Baskı, 320 Sayfa

ISBN 978-975-02-5934-0

Ceza kanunlarının mecburiliği ilkesi gereği, bir ülkede geçerli olan ceza kanunları, kural olarak, bu kanun hükümlerini ihlâl eden bütün kişiler bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanır. Ancak, bazı durumlarda suçu işleyen(ler) çeşitli sebeplere dayandırılarak cezalandırılmamaktadır. Sayısı fazla olmayan bu durumlara ilişkin, iç hukukta örneğin cumhurbaşkanının kişisel suçları sebebiyle sorumsuzluğu, milletvekillerine atfedilen yasama dokunulmazlığı gösterilebilecekken, uluslararası hukukta en belirgin örneklerden birini diplomatik temsilcilere tanınan ceza yargısından muafiyet teşkil etmektedir.

Uluslararası ilişkiler ve özellikle de hukuk açısından bakıldığında, diplomatik temsilcilere tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar uluslararası hukukun bu alandaki en eski kurallarını teşkil etmesine karşılık, zaman zaman beraberinde tartışmaları getirmiş ve gelinen son nokta devletler arasındaki genel uygulamayı benimseyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi ile de de jure olarak ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, genel olarak diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkların ceza yargılamasından muafiyeti incelenecektir.

Konu Başlıkları
1961 Tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi
Diplomatik


İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  13

GİRİŞ  19

I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I. Kavramsal Tartışma: Diplomatik Ayrıcalık, Bağışıklık ve Dokunulmazlık Kavramlarının Tanımı ve Birbirinden Ayırt Edilmesi  27

II. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Tarihî Gelişimi  35

III. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Hukukî Dayanağı  40

A. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanağı Oluşturan Temel Teorilere Genel Bakış  40

B. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Teorilerin Uygulamadaki Görünümleri  43

C. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklara Dair Hukukî Dayanaklar Konusunda Doktrindeki Birtakım Düşünceler  44

IV. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Uygulanmasına Dair Uluslararası Hukuktaki Genel Durum  46

V. Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği  65

II. BÖLÜM

DİPLOMATİK MİSYON ÜYELERİNİN, YAKINLARININ VE

ÖZEL HİZMETÇİLERİNİN CEZA YARGISINDAN

BAĞIŞIKLIĞININ KAPSAMI

I. Genel Olarak  79

II. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79

A. Genel Olarak Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyeleri  79

B. Diplomatik Misyon Şefi Hariç Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Tespiti Sorunu  81

C. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Durumuna Dair Bazı İstisnaî Hususlar  85

III. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyeleri  89

A. Genel Olarak  89

B. Diplomatik Rütbeyi Haiz Misyon Üyelerinin Aile Üyelerine Tanınan Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Nedenine Dair Genel Bir Değerlendirme  91

C. Aile Bireyi Kavramı  93

D. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi m. 37/1 ile m. 38/1 Arasındaki Etkileşime Dair Bir Değerlendirme  105

IV. Diplomatik Misyonun İdarî ve Teknik Personeli ve Onların Aile Üyeleri  106

A. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi  106

B. Diğer Sözleşmelerdeki Konuya Dair Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  107

V. Diplomatik Misyonun Hizmetli Kadrosunun Üyeleri ve Diplomatların Özel Hizmetçileri  109

A. Kavrama Dair  109

B. 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi’nin Konuya Dair Düzenlemesi  110

C. Diğer Sözleşmelerin Konuya Dair Düzenlemeleri  113

D. Özel Hizmetçilerin Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Tarihî Perspektif  115

VI. Diplomatik Kurye ve Ceza Yargısından Bağışıklığı  117

A. Genel Olarak  117

B. Diplomatik Kurye Kavramının Tanımlanması  119

C. Diplomatik Kuryenin Ceza Yargısından Bağışıklığının Değerlendirilmesi  120

III. BÖLÜM

DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIĞA SAHİP KİŞİLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ KARŞISINDA BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ YOLLAR

I. Genel Olarak  127

II. Kabul Eden Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  132

A. Diplomatın Uyarılması  132

B. Diplomatik Temsilcinin Persona Non Grata İlân Edilmesi  132

C. Diplomatik İlişkilerin Askıya Alınması veya Kesilmesi  135

III. Gönderen Devletin Başvurabileceği Hukukî Yollar  137

A. Gönderen Devletin Mahkemelerinde Ceza Davası Açılması  137

B. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette Yargılama Yapılabilmesi İçin Diplomatik Bağışıklıktan Feragat Etmesi  139

IV. Dokunulmazlıkların İhlâli Karşısında Başvurulabilecek Yollar Konusunda Öğretideki Öneriler  147

Sonuç  155

EKLER

1961 TARİHLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  165

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS (1961)  187

1963 TARİHLİ KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNE DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ  209

VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS (1963)  251

Bibliyografya  293

Kavram Dizini  319

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar