Disiplin Hukukunda Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Batuhan ÇATALÇAM
ISBN: 9786050512670
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Batuhan ÇATALÇAM
Baskı Tarihi 2022/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 111

Batuhan ÇATALÇAM

Disiplin Hukukunda Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurların gerçeğe aykırı

rapor ve belge düzenlemesi halinde aynı Kanunun 125/D-f maddesinde unsurları belirtilen “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziye

edilmesi ve devamında adli açıdan suç işlediğinin kararlaştırılması halinde

anılan fiilin mezkûr Kanunun 48’inci maddesi gereğince yüz kızartıcı bir suç

da teşkil etmesi nedeniyle 125/E-g maddesinde unsurları belirtilen “Devlet

Memurluğundan Çıkarılma” cezasının tatbik olunması gerekirken ilk derece

idare mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarında “memurun menfaat temin etmemesi” nedeniyle mezkûr suçu işlemediği şeklinde

yaygın kararları mevcuttur. Devlet memurunun görevi gereği düzenlemeye

yetkili olduğu resmi evrakta sahtecilik suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmış ve suçun oluşması için maddi unsur kapsamında belgenin düzenlenmesini manevi unsur ve

hukuka aykırılık unsurlarının da oluşması halinde yeterli bulmuştur.

Mezkûr konu, örnek adli ve idari yargı kararları muvacehesinde tüm boyutları ile ele alınmış, aynı konuda farklı uygulamaları gidermek için tez

kapsamında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu nedenle anılan çalışma

gerek yargı mercileri gerekse de kamu görevlilerinin istihdam edildikleri

idare-kurum ve kuruluşlar için de yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu

çerçeve itibarıyla her iki yargı kolu arasında meydana gelen resmi belgede

sahtecilik suçuna ilişkin olarak yeknesak uygulamanın sağlanmasına ve kamu görevlilerinin istihdam edildikleri teşkilatlarda yaşanan tereddütlerin

giderilmesine katkı sağlayacak bu çalışma aynı zamanda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına da bir altlık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Memurları Kanunu, Resmi Evrakta Sahtecilik, Türk Ceza Kanunu, Disiplin Hukuku, Adli Yargı, İdari Yargı

BATUHAN ÇATALÇAM

Cumhuriyet Savcısı

Temmuz 2022


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .........................................................................................................v

ÖZET ..........................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................ix

KISALTMALAR ......................................................................................xiii

GİRİŞ ............................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA RESMİ

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

1.1. Sahtecilik Kavramı ve Belgede Sahtecilik ..........................................5

1.2. Belge Kavramı ....................................................................................6

1.2.1. Belgenin Unsurları ..................................................................10

1.2.1.1. Yazılı Olma ...............................................................10

1.2.1.2. Hukuken Geçerli Bir İçeriğinin Olması ....................11

1.2.1.3. Düzenleyenin Belli Olması ........................................13

1.2.2. Belgenin Türleri ......................................................................14

1.2.2.1. Resmi Belge ..............................................................14

1.2.2.2. Özel Belge .................................................................16

1.2.2.3. Resmi Belge Hükmündeki Belgeler ..........................17

1.3. 765 Sayılı TCK'nin Yürürlükten Kalkan Hükümleri ve 5237 sayılı

TCK ile Karşılaştırılması ..................................................................18

1.4. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları ..................................21

1.4.1. Maddi Unsurlar .......................................................................22

1.4.1.1. Fail .............................................................................22

1.4.1.1.1. Sivil Kişi Tarafından İşlenen Resmi Belgede

Sahtecilik Suçu ..........................................22

1.4.1.1.2. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Resmi

Belgede Sahtecilik Suçu ............................23

1.4.1.1.3. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya

Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişiler

Tarafından İşlenen Resmi Belgede

Sahtecilik Suçu ..........................................26

1.4.1.2. Mağdur ......................................................................27

1.4.1.3 Konu ...........................................................................29

1.4.1.4 Fiil ..............................................................................29

x

1.4.1.4.1. Sivil Kişi Tarafından İşlenebilen Seçimlik

Hareketli Eylemler ......................................29

1.4.1.4.2. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen

Seçimlik Hareketli Eylemler .......................32

1.4.1.4.3. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya

Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişiler

Tarafından İşlenebilen Eylemler .................32

1.4.1.5. Nedensellik Bağı .......................................................33

1.4.2. Manevi Unsurları ....................................................................33

1.4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru .......................................................34

1.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ...........................................................35

1.5.1. Teşebbüs .................................................................................35

1.5.2. İştirak ......................................................................................36

1.5.3. İçtima ......................................................................................38

1.6. Ceza Kanunları Kapsamında Soruşturma Usulü, Yaptırım, Görevli

ve Yetkili Mahkeme .........................................................................40

İKİNCİ BÖLÜM

GERÇEĞE AYKIRI RAPOR VE BELGE DÜZENLEME SUÇU

KAPSAMINDA MEMURLARIN DİSİPLİN VE CEZA

SORUŞTURMASI

2.1. Kamu Görevlisi ve Memur Kavramları ............................................43

2.2. Kamu Görevlileri ve Soruşturma Usullerine Örnekler .....................45

2.3. Memur Suçlarının Ortaya Çıkış Şekilleri .........................................46

2.3.1. İhbar ........................................................................................46

2.3.2. Şikâyet ....................................................................................47

2.3.3. Hiyerarşik Denetimde Amirin Tespiti ....................................48

2.3.4. Merkezi Denetimde Denetim Elemanının Tespiti ..................49

2.3.5. Kurumlardan Gelen İhbarlar ...................................................49

2.3.6. Medya Yayınları .....................................................................50

2.4. Disiplin Suç ve Cezaları ...................................................................50

2.4.1. Uyarma ...................................................................................51

2.4.2. Kınama ....................................................................................52

2.4.3. Aylıktan Kesme ......................................................................52

2.4.4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması ......................................53

2.4.5. Devlet Memurluğundan Çıkarma ...........................................54

2.5. Disiplin Cezaları İle Ceza Hukukunda Yer Alan Cezalar Arasındaki

Farklılıklar ........................................................................................54

2.6. Disiplin Soruşturmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .........55

xi

2.7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Gerçeğe Aykırı

Rapor ve Belge Düzenleme Eyleminin Disiplin Hukuku

Kapsamındaki Yaptırımı ...................................................................57

2.8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Gerçeğe Aykırı

Rapor ve Belge Düzenleme - Devlet Memurluğundan Çıkarma

Disiplin Cezası Arasındaki İlişki ......................................................59

2.9. Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Rapor ve

Belge Düzenleme Eylemlerinin 4483 Sayılı Kanun Kapsamında

Cezai Soruşturma Usulü ...................................................................62

2.10. Disiplin ve Ceza Kovuşturmalarının Bir Arada Yürütülmesi .........67

2.11. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi ..................67

2.12. Ceza Mahkûmiyetinin Devlet Memurluğuna Etkisi .......................69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ-İDARİ YARGI KOLLARI AÇISINDAN

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

3.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Gerçeğe Aykırı

Rapor ve Belge Düzenleme Eylemine Yönelik Olarak İdari Yargı

Kolunda Görevli Mahkemelerce Verilen Kararlar ...........................71

3.2. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna

Yönelik Olarak Adli Yargı Kolunda Görevli Mahkemelerce Verilen

Kararlar .............................................................................................81

3.3. Her İki (Adli ve İdari) Yargı Kolu Arasında Resmi Belgede Sahtecilik

Eylemine Yönelik Olarak Verilen Farklı Kararların Sebepleri ........84

3.4. Adli Yargı Kararlarının İdari Yargı Kararlarına Etkisi .....................86

3.5. Adli ve İdari Yargı Mercilerinin Resmi Belgede Sahtecilik Fiili

Özelinde Vermiş Oldukları Kararların İdareler Nezdinde Yarattığı

Sorunlar ............................................................................................88

SONUÇ ve ÖNERİLER ............................................................................95

KAYNAKÇA ............................................................................................101

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 23/7/1965 tarih ve 12056 sayılı

Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf, Erişim Tarihi:

25/12/2021

765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu, 1/3/1926 tarih ve 320 sayılı Resmi

Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.765.pdf, Erişim Tarihi:

30/09/2021

1136 sayılı Avukatlı Kanunu, 19/3/1969 tarih ve 13168 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf, Erişim Tarihi:

10/01/2022

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki

Kanun, 22/6/1979 tarih ve 16674 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2247.pdf, Erişim Tarihi:

12/01/2022

2802 Hakimler ve Savcılar Kanunu, 24/2/1983 tarih ve 17971 sayılı

Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2802.pdf, Erişim Tarihi:

05/01/2022

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4/12/1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4483.pdf, Erişim Tarihi:

15/01/2022

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 15/1/2004 tarih ve 25355 sayılı

Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5070.pdf, Erişim Tarihi:

01/10/2021

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 7/10/2004 tarih

ve 25606 Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5235.pdf, Erişim Tarihi:

13/12/2022

102

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi

Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf, Erişim Tarihi:

24/10/2021

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı

Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf, Erişim Tarihi:

7/11/2021

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 8/2/2007 tarih ve

26434 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5580.pdf, Erişim Tarihi: 01/02/2022

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 21/3/2007 tarih ve 26479

sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5607.pdf, Erişim Tarihi:

25/03/2022

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4/2/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi

Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf, Erişim Tarihi:

21/11/2021

6101 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 13/1/20211 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102-20130328.pdf, Erişim

Tarihi: 22/12/2021

10873 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 12/1/20211 tarih ve 27836

sayılı Resme Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf, Erişim Tarihi:

21/12/2021

Adalet Akademisi Yayınları. (2020). Ceza Muhakemesinde Toplanması

Gereken Deliller. Ankara: Adalet Akademisi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30/06/2021 tarih ve

31527 sayılı Resmi Gazete, Erişim Adresi:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.4198.pdf, Erişim Tarihi:

13/02/2022

Akın,G., (2021). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu. Doktora Tezi, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akyılmaz, B., (2002). Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli

Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 6(1-2): s.241-262.

103

Albayrak, M.,(2008). Şikayete Tabi Suçların Özellikleri ve Bu Suçlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 77: s.281-306.

Alıcı, M., (2019). Özel Hayatından Dolayı Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi?. Gümrük Ticaret Dergisi, 5(15):s.44-51.

Alıcı, O.V., (2017). Özel Amaçlı Metropoliten Kuruluşlar. Ankara: Orion

Yayınları.

Arslan, Ç. ve Baştürk, İ., (2013). Belgede Sahtecilik Suçunun Konusu Olarak Elektronik Ortamdaki Veriler. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

8(2):s. 195-219.

Artuç, M., (2018). Pratik Türk Ceza Kanunu. Adalet Yayınevi, Ankara,

s.1583.

Aslan, M.Y.,(2015). Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Kapsamında

Geniş Anlamda Sahtecilik Suçları, Ankara Barosu Dergisi, 2015(2):s.147-172.

Aslan, Z. ve Altındağ, H., (2019). Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması. Seçkin Yayınevi, Ankara, s.197.

Avcı, A., (2011). Devlet Memurluğundan Çıkarma. İstanbul Barosu Dergisi, 85(2):s.198-212.

Aygün, G., (2006). Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası. Master Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bayraktar, K., Evik, V.S., Kangal, Z.T., Keskin Kiziroğlu, S.K., Yıldız,

A.K., Zafer, H., Akyürek, G., Aksoy Retornaz, E., Evik, A.H., Memiş Kartal, P.,

Altunç, S., Aytekin İnceoğlu, A., Eroğlu, F. ve Bostancı Bozbayındır, G.,

(2020). Özel Ceza Hukuku Cilt VI Kamu Güvenine, Kamu Barışına, Ulaşım

Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar, On İki Levha Yayıncılık,

İstanbul, s.508.

Boncuk, İ., (2018). Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs. Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Boz, S.S., (2017). Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(2):s.15-41.

Bucaktepe, A.,(2015). Ceza Mahkumiyetinin Devlet Memurluğuna Etkisi.

Ekin Yayınevi, Bursa, s.196.

Cirit, İ.R. ve Atalay, O.,(2020). Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar. Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, s.292.

Çelen, Ö., (2015). Bir İştirak Şekli Olarak Yardım Etme(Asli Fail Yardım

Eden Ayrımı), Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Konya.

104

Dağoğlu, Y., (2016). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu. Yüksek Lisans Tezi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Demir, M., (2019). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu. Yüksek Lisans Tezi,

Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Demirdizen, D.G., (2020). 4483 Sayılı Kanuna Göre Devlet Memurlarının

Yargılanması. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirel, M. ve Kartal, M.,(2019). Ceza Hukukunda Suça Azmettirme Hareketi: Suça Sevk Etme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

21(Özel sayı):s.457-490.

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, 29/04/2021 tarih ve 31470 sayılı

Resmi Gazete, Erişim Adresi: https://www. mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.3935.pdf, Erişim Tarihi: 01/05/2022

Dönmez, M., (2021). Disiplin Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler. Bilge Yayınevi, Ankara, s.245.

Durmuş, A.A., (2014). Memur Disiplin Hukuku. Adalet Yayınevi, Ankara,

s.924.

Erbaş, R., (2013). Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensuplarının

Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu (TCK md. 210/2). İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72(1): 331-352.

Ercan, İ., (2016a). Ceza Hukuku Özel Hükümler. Themis Yayınları, İstanbul,

s.378.

Ercan, İ., (2016b). Ceza Hukuku Genel Hükümler. Themis Yayınları, İstanbul, s.374.

Eren, F., (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, s.1333.

Erman, S., (1949). Evrakta Sahtekarlık Suçlarında Resmi Evrak Tabirinden

Ne Anlaşılmak Lazım Gelir?. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dergisi, 4(1): s.127-154.

Ertekin, Y., (2004). Çağdaş Yönetim ve Denetim. Sosyal Bilimler Dergisi,

1(1):s.55-67.

Gökcan, H.T., (2009). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu. Ankara Barosu Dergisi, 67(3): s.93-126.

Gökcan, H.T. ve Artuç, M., (2017). Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve

Özel Soruşturma Usulleri (Memur Yargılaması), Adalet Yayınevi, Ankara,

s.1368.

Gökcan, H.T. ve Artuç, M., (2021). Türk Ceza Kanunu Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara, s.10230.

105

Gökcen, A., (2018). Belgede Sahtecilik Suçları. Adalet Yayınevi, Ankara,

s.598.

Gökmen, M.K., (2019). Belgede Sahtecilik Suçlarında Genel Kavramlar ve

Manevi Unsur. Ankara Barosu Dergisi, 19(1): s.459-472.

Göktürk, N., (2016). Suçun Yasal Tanımında Yer Alan “Hukuka Aykırılık”

İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

7(1): s.407-450.

Görkemli, B., (2021). Ceza Hukukundaki Sahtecilik Suçları ile Vergi Ceza

Hukukundaki Sahte Belge Düzenleme-Kullanma Suçları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 47: s.407-434.

Gündüz, F.E., (2016). Disiplin Cezalarının Geri Alınması. Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi. 10(1): s.411-424.

Güngör, D., (2010). Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Yetkin Yayınları,

Ankara, s.132.

Hakeri, H. ve Tekin, D., (2021). 100 Tartışmalı Soruyla Türk Ceza Hukuku

Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, s.328.

Kahraman, R., (2020). Belgede Sahtecilik Suçlarında İğfal Kabiliyeti, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 26(2):s.777-

794.

Karaarslan, M., (2009). Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(1): s.95-138.

Kılıç, B., (2020). Suçun Manevi Unsuru Olarak Amaç ve Saik. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Koran,E., (2016). Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

İçin 4483 Sayılı Kanunun Öngördüğü Soruşturma Usulü. Yüksek Lisans Tezi,

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Küçük, Ç. M., (2019). 657 Sayılı Kanun Kapsamında Disiplin Cezaları ve

Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemesi Hukuku Genel İlkelerinin Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03/06/2020 tarih

ve 689 sayılı kararı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03/06/2020 tarih ve 690 sayılı kararı.

Ömeroğlu, Ö., (2013). Ceza Hukukunda Nedensellik İlişkisi Üzerine

(Teoriler Dışında Bir Bakış). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 15(Özel S): s.1529-1582.

106

Özbek, V., Kanbur, M.N., Doğan, K., Bacaksız, P. ve Tepe, İ., (2014).

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler. Seçkin Yayınevi, Ankara, s.1112.

Özen, M., (2007). Ceza Hukukunda Fikri İçtima. Türkiye Barolar Birliği

Dergisi, 20(83): s.132-145.

Pınar, İ., Çalışkan, Ö., (2020). Açıklamalı İçtihatlı Memurluğun & Kamu

Görevinin Sona Ermesi. Seçkin Yayınevi, Ankara, s.336.

Serinoğlu, M., (2019). Türkiye’de Memurlar Hakkında Ceza Yargılaması

ve Mahkeme Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi,

Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.

Taşdemir, K., (2019). Belgelerde Sahtecilik Suçları, Yetkin Yayınevi,

Ankara, s.591.

Tercan, E., (2015). Hüküm Uyuşmazlığında Uyuşmazlık Mahkemesince

Esas Hakkında Yeni Bir Karar Verilmesi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi,

0(5), s.783 – 825.

Ülker, İ., (2015). Disiplin Cezalarına Karşı İdari Başvuru(İtiraz) Yolu,

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1-2): s.61-79.

Üstüner, A., (2013). Resmi Belgede Sahtecilik Suçu. Yüksek Lisans Tezi,

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Yalvaç, G., (2020). Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları. Adalet Yayınevi, Ankara, s.1552.

Yıldırım, G., (2018). Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Zincirleme Suç

Olarak İşlenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(161-

162): s.99-136.

Yıldırım, R., (2013). İdare Hukuku Dersleri 1. Mimoza Yayınevi, Konya, s.426.

Zor, B.V., (2021). Disiplin Hukukunda Uygulanan İdari Usul İlkeleri,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 34(155):s.331-377.

Yargı Kararları:

Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin 1.İdari Dava Dairesi'nin 2021/73

numaralı ilamı.

Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin 1.İdari Dava Dairesi'nin 2020/279

numaralı ilamı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2014/827 Esas, 2015/423 Karar ve

31/03/2015 tarihli ilamı.

Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/826 Esas, 2016/187 Karar ve

24/02/2016 tarihli ilamı.

107

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/28 Esas, 2014/107 Karar ve

24/04/2014 tarihli ilamı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/370 Esas, 2017/241 Karar

ve 07/12/2017 tarihli ilamı.

Danıştay 1. Dairesi'nin 2009/1615 Esas, 2010/111 Karar ve 19/01/2010

tarihli ilamı.

Danıştay 2. Dairesi'nin 2004/74 Esas, 2004/127 Karar ve 11/02/2004 tarihli ilamı.

Danıştay 2. Dairesi'nin 2003/1100 Esas, 2003/2159 Karar ve 07/11/2003

tarihli ilamı.

Danıştay 5. Dairesi'nin 2019/545 Esas, 2019/4200 Karar ve 19/6/2019 tarihli ilamı.

Danıştay 5. Dairesi'nin 2017/10102 Esas, 2019/2250 Karar ve 27/3/2019

tarihli ilamı.

Danıştay 5. Dairesi'nin 2016/18117 Esas, 2017/24013 Karar ve

12/12/2017 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi'nin 2003/2375 Esas, 2005/4465 Karar ve

09/12/2005 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi'nin 2003/2375 Esas, 2005/4465 Karar ve

09/12/2005 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi'nin 2010/1591 Esas, 2013/439 Karar ve 12/02/2013

tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi'nin 2015/2466 Esas, 2019/1062 Karar ve

14/02/2019 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2008/1447 Esas, 2010/5714 Karar ve

12/11/2010 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2012/4402 Esas, 2015/6111 Karar ve

24/11/2015 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2015/2146 Esas, 2019/2258 Karar ve 27/3/2019

tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2011/4921 Esas, 2015/2943 Karar ve

07/05/2015 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi 2013/3635 Esas, 2016/3891 Karar ve 15/6/2016 tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2002/1245 Esas, 2005/2795 Karar ve 05/07/2005

tarihli ilamı.

108

Danıştay 12. Dairesi’nin 2013/3635 Esas, 2016/3891 Karar ve 15/06/2016

tarihli ilamı.

Danıştay 12. Dairesi'nin 2011/4921 Esas, 2015/2943 Karar ve 07/05/2015

tarihli ilamı.

Danıştay 16. Dairesi’nin 2015/896 Esas, 2016/1858 Karar ve 24/03/2016 tarihli ilamı.

Danıştay 16. Dairesi'nin 2015/6306 Esas, 2015/4109 Karar ve 25/6/2015 tarihli ilamı.

Mersin 1.İdare Mahkemesi 2020/654 Esas, 2020/1070 Karar ve 03/09/2020

tarihli ilamı.

Mersin 1.İdare Mahkemesi’nin 2020/717 Esas ve 14/10/2020 tarihli ilamı.

Ordu İdare Mahkemesi’nin 2011/1558 Esas, 2012/1594 Karar ve

18/12/2012 tarihli ilamı.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/162 Esas, 2015/1264 Karar ve

18/12/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2016/21-1065 Esas, 2017/27 Karar ve

24/01/2017 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 232/250 sayılı, 14/10/2003 tarihli ilamı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 6-328/573 sayılı, 08/12/1986 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2018/11-189 Esas, 2019/350 Karar ve

18/04/2019 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2007/11-59 Esas, 2007/105 Karar ve

01/05/2007 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genele Kurulu'nun 2006/5-276 Esas, 2007/55 Karar ve

06/03/2007 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2004/6-94 Esas, 2004/132 Karar ve

08/04/2004 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2006/5-276 Esas, 2007/55 Karar ve

06/03/2007 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2016/1334 Esas, 2020/346 Karar ve

07/07/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2003/6-232 Esas, 2003/250 Karar ve

14/10/2003 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/11-397 Esas, 2014/202 Karar ve

22/04/2014 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2004/2-10 Esas, 2004/40 Karar ve

17/02/2004 tarihli ilamı.

109

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 94/132 sayı ve 08/06/2004 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12/76 sayı ve 01/04/2003 tarihli ilamı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 209/379 sayı ve 12/11/2002 tarihli ilamı.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 2006/6954 Esas, 2006/6207 Karar ve

30/03/2006 sayılı ilamı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2018/447 Esas, 2021/1645 Karar ve

07/04/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2020/5105 Esas, 2021/1305 Karar ve

23/3/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2015/4141 Esas, 2015/11648 Karar ve

14/05/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 1992/7507 Esas, 1992/8222 Karar ve

26/11/1992 tarihli ilamı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 2019/19322 Esas, 2020/14906 Karar ve

02/07/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 2021/221 Esas, 2021/2972 Karar ve

09/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2016/10237 Esas, 2018/5225 Karar ve

31/05/2018 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2015/8801 Esas, 2017/8230 Karar ve

27/11/2017 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/4157 Esas, 2018/973 Karar ve

07/02/2018 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2013/10595 Esas, 2015/31550 Karar ve

03/12/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/16378 Esas, 2020/1487 Karar ve

18/02/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2017/16895 Esas, 2019/564 Karar ve

17/01/2019 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/5991 Esas, 2017/1057 Karar ve

16/02/2017 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2018/6165 Esas, 2021/2805 Karar ve

18/03/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2021/4969 Esas, 2021/5875 Karar ve

23/06/2021 tarihli ilamı.

110

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/10336 Esas, 2021/4150 Karar ve

24/05/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/4677 Esas, 2021/4177 Karar ve

24/05/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/3853 Esas, 2021/4117 Karar ve

04/05/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/507 Esas, 2021/5741 Karar ve

22/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/11393 Esas, 2021/5018 Karar ve

09/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2007/5158 Esas, 2007/6701 Karar ve

16/10/2007 tarihli ilamı,

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2021/10419 Esas, 2021/6047 Karar ve

29/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2021/11922 Esas, 2021/6010 Karar ve

28/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/2494 Esas, 2021/5856 Karar ve

23/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/1953 Esas, 2020/917 Karar ve

05/02/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/5246 Esas, 2020/349 Karar ve

16/01/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2015/797 Esas, 2016/4293 Karar ve

10/05/2016 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2014/8733 Esas, 2016/915 Karar ve

10/02/2016 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/1264 Esas, 2021/6087 Karar ve

30/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin, 2020/1264 Esas, 2021/6087 Karar ve

30.06.2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/11142 Esas, 2021/3454 Karar ve

07/04/2021 sayılı ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/3757 Esas, 2017/4109 Karar ve

01/06/2017 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin, 2020/3012 Esas, 2021/5103 Karar ve

10/06/2021 tarihli ilamı.

111

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/7075 Esas, 2021/4933 Karar ve

08/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/4029 Esas, 2021/3669 Karar ve

13/04/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2017/14699 Esas, 2020/755 Karar ve

03/02/2020 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/3806 Esas, 2021/5374 Karar ve

16/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/7078 Esas, 2021/4923 Karar ve

08/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2015/3934 Esas, 2015/30675 Karar ve

09/11/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2014/1485 Esas, 2015/22917 Karar ve

26/02/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/4673 Esas, 2021/5966 Karar ve

28.06.2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/13494 Esas, 2021/4649 Karar ve

01/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2020/4343 Esas, 2021/6163 Karar ve

01/07/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2013/7917 Esas, 2015/24437 Karar ve

01/04/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2019/365 Esas, 2021/5231 Karar ve

01/04/2015 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2014/14467 Esas, 2016/1982 Karar ve

07/03/2016 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2019/11717 Esas, 2021/5168 Karar ve

10/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin., 2014/10875 Esas, 2014/10448 Karar ve

28/5/2014 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2019/11717 Esas, 2021/5168 Karar ve

10/06/2021 tarihli ilamı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2017/6025 Esas, 2017/5871 Karar ve

21/09/2017 tarihli ilamı.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2018/5581 Esas, 2019/6279 Karar ve

23/05/2019 tarihli ilamı.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.