Dolandırıcılık Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fulya KORKMAZ
ISBN: 9786050512274
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fulya KORKMAZ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 177

Dolandırıcılık Suçu

Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................11

GİRİŞ ...........................................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

VE SUÇ GENEL TEORİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAMLARIN

DOLANDIRICILIK SUÇU BAKIMINDAN AÇIKLANMASI

I. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA KAVRAMSAL

BOYUTUN ÖNEMİ...........................................................................17

A. GENEL OLARAK .......................................................................17

B. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR AÇISINDAN ORTAK

BAZI KAVRAMLAR..................................................................19

1. Malvarlığı Kavramı................................................................19

2. Mal Kavramı ..........................................................................22

3. Zilyetlik Kavramı ...................................................................25

4. Malın Başkasına Ait Olması...................................................26

II. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARIN TASNİFİ VE

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ

YERİ...................................................................................................27

III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN HUKUKÎ KONUSU, MADDÎ

KONUSU, FAİLİ VE MAĞDURU ...................................................32

A. GENEL OLARAK .......................................................................32

B. SUÇUN HUKUKÎ KONUSU ......................................................33

C. SUÇUN MADDÎ KONUSU ........................................................35

D. SUÇUN FAİLİ .............................................................................37

E. SUÇUN MAĞDURU...................................................................38

İKİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI

I. GENEL OLARAK..............................................................................43

II. MADDÎ UNSUR ................................................................................44

A. DAVRANIŞ: HİLELİ DAVRANIŞ.............................................45

B. ORTAYA ÇIKAN TİPİK SONUÇLAR ......................................63

8

1. Mağdurun (veya Mağdurun Malvarlığı Üzerinde Tasarruf

Yetkisi Bulunan Kişinin) Aldanması .....................................63

2. Mağdurun Malvarlığı Yönünden Bir Tasarrufun

Gerçekleşmesi ve Bunun Sonuçları........................................66

a. Mağdurun Malvarlığı Yönünden Bir Tasarrufun

Gerçekleşmesi ..................................................................66

b. Mağdurun Zarara Uğraması..............................................67

c. Failin veya Başkasının Bir Yarar Sağlaması.....................72

C. NEDENSELLİK BAĞI................................................................74

D. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN BULUNMAMASI75

III. MANEVÎ UNSUR..............................................................................75

A. KAST............................................................................................75

B. HATANIN ETKİSİ ......................................................................77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER

I. GENEL OLARAK..............................................................................79

II. CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER.........................................80

A. KULLANILAN VASITAYI ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI

NEDENLER.................................................................................80

1. Suçun “Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle”

İşlenmesi (TCK m. 158/1-a)...................................................80

2. Suçun “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek

Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel

Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-d)...................................................................84

3. Suçun “Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi

Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-f) ...................................................................87

4. Suçun “Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan

Yararlanmak Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-g) ...........94

B. ALDATILAN SÜJENİN DURUMUNU ESAS ALAN

AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER...................................................97

1. Suçun “Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor

Şartlardan Yaralanmak Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-b)...................................................................97

2. Suçun “Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından

Yararlanmak Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-c)............99

C. FAİLİN VE/VEYA MAĞDURUN NİTELİĞİNİ ESAS ALAN

AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER.................................................100

9

1. Suçun “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak”

İşlenmesi (TCK m. 158/1-e).................................................100

2. Suçun “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına

Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında;

Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti

Kapsamında” İşlenmesi (TCK m. 158/1-h)..........................102

3. Suçun “Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından,

Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin

Kötüye Kullanılması Suretiyle” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-i)..................................................................105

D. FAİLİN MAKSADINI ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI

NEDENLER...............................................................................107

1. Suçun “Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis

Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak

Maksadıyla” İşlenmesi (TCK m. 158/1-j)............................107

2. Suçun “Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla” İşlenmesi

(TCK m. 158/1-k).................................................................108

E. HİLE ŞEKLİNİ ESAS ALAN AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER112

1. Suçun “Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka,

Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması

veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi

Suretiyle” İşlenmesi (TCK m. 158/1-l)................................112

2. Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde

Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği

Vaadiyle Aldatarak, Başkasından Menfaat Temin Etme

(TCK m. 158/2)....................................................................113

F. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA

KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ VE SUÇ

İŞLEMEK İÇİN TEŞKİL EDİLMİŞ BİR

ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ (TCK

M. 158/3)....................................................................................115

III. CEZAYI HAFİFLETEN NEDEN: SUÇUN BİR HUKUKÎ İLİŞKİYE

DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA İŞLENMESİ

(TCK M. 159)...................................................................................116

10

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,

BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI, CEZASI VE

MUHAKEME HUKUKUNA İLİŞKİN SONUÇLARI

I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.119

A. İŞTİRAK ....................................................................................119

B. İÇTİMA......................................................................................124

C. TEŞEBBÜS ................................................................................132

D. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME..........................................................135

II. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI...................................................................136

A. GENEL OLARAK .....................................................................136

B. HIRSIZLIK SUÇU.....................................................................137

C. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU................................139

D. YAĞMA SUÇU .........................................................................140

E. BİLİŞİM SİTEMİNE GİRME VE SİSTEMİ ENGELLEME,

BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

SUÇLARI...................................................................................141

F. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE

KULLANILMASI SUÇU ..........................................................143

G. ZİMMET SUÇU.........................................................................145

H. İRTİKÂP SUÇU.........................................................................147

I. PARADA SAHTECİLİK SUÇU ...............................................148

J. KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU .............................149

K. BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU..............................................151

L. BEDELSİZ YARARLANMA....................................................151

III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI VE TÜZEL KİŞİLERE

UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ .............................153

IV. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADAN İNDİRİM

YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER .....................154

V. ETKİN PİŞMANLIK........................................................................155

VI. ZAMANAŞIMI ................................................................................156

VII. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MUHAKEME HUKUKUNA

İLİŞKİN SONUÇLARI...................................................................156

SONUÇ ......................................................................................................161

KAYNAKÇA.............................................................................................167

AKSOY İPEKÇİOĞLU, Pervin, “Türk Ceza Kanunu’nda Bileşik Suç”,

AÜHFD, 61 (1), 2012, ss. 43-67.

ALACAKAPTAN, Uğur, “Genel Olarak Mameleke Karşı İşlenen Suçlar”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/340/3495.pdf, ss. 65-94.

ALACAKAPTAN, Uğur, Suçun Unsurları, Sevinç Matbaası, Ankara

1975.

AMBROISE-CASTÉROT, Coralie, Droit Pénal Spécial Et Des Affaires,

Gualino, Lextenso Éditions, 2008.

ANGELOTTI, Dante, Le Appropriazioni Indebite, nel sistema del Diritto

vigente e nella nuova Legislazione penale, NİCOLA JOVENE & C.

EDITORI, Napoli 1930.

ANTOLISEI, Francesco, L’Analisi Del Reato, CEDAM, Padova 1939-

XVIII.

ANTOLISEI, Francesco, L’Azione E L’evento Nel Reato, S. A. Istituto

Editoriale Scientifico, Milano 1928.

ANTOLISEI, Francesco, Manuale Di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffrè Editore, Milano 2003. (Parte Generale)

ANTOLISEI, Francesco, Manuale Di Diritto Penale, Parte Speciale-I,

Sedicesima Edizione Integrata e Aggiornata a cura di C. F. GROSSO, Giuffrè Editore, Milano 2016. (Parte Speciale-I)

AYDIN, Devrim, “Suça Teşebbüs”, AÜHFD, Y. 2006, ss. 85-113.

AYDIN, Devrim, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Yetkin Yayınları,

Ankara 2009. (Suça İştirak)

BAŞ, Eylem, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu,

Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

BATTAGLINI, Giulio, Diritto Penale, Parte Generale, Nicola Zanichelli

Editore, Bologna 1940-XVIII.

BETTIOL, Giuseppe, Diritto Penale, Parte Generale, Nona Edizione,

CEDAM, Padova 1976.

 Aynı yazarın birden çok eserine atıf yapıldığında, kaynakçada parantez içinde verilen kısaltmalar kullanılmıştır.

168

BETTIOL, Giuseppe, I lineamenti Del Concorso Di Più Persone Nel Reato, Secondo Il Nuovo Codice Penale Italiano, Societa Tipografica Modenese,

Modena 1931-IX.

BİLGİLİ, Fatih-DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku Dersleri, Dora

Yayın, Bursa 2018.

BOZER, Ali-GÖLE, Celal, Ticari İşletme Hukuku, Beşinci Bası, Banka

Ve Ticaret Araştırma Estitüsü, (T. İş Bankası A.Ş Vakfı), Ankara 2018.

CADOPPI, Alberto-CANESTRARI, Stefano-MANNA, AdelmoPAPA, Michele, Trattato Di Diritto Penale, Parte Speciale, I Delitti Contro Il

Patrimonio, Vol. X, UTET Giuridica, Torino 2011.

CARCANO, Domenico, Manuale Di Diritto Penale Parte Speciale, Giuffrè Editore, Milano 2010.

CARMIGNANI, Giovanni, Elementi Del Diritto Criminale, Tomo

Primo, Malta 1847.

CARNELUTTI, Francesco, Lezioni Di Diritto Penale, Il Reato I, Giuffrè

Editore, Milano 1943.

CARNELUTTI, Francesco, Teoria Generale Del Reato, CEDAM, Padova 1933-XI.

CARRARA, Francesco, Programma Del Corso Di Diritto Criminale,

Parte Generale, Vol.I, Casa Editrice Libraria “Fratelli Cammelli” (RAFFAELLO CONTI, Proprietario), Firenze 1897.

CARRARA, Francesco, Programma Del Corso Di Diritto Criminale,

Parte Speciale, Vol. IV, Nona Edizione, Casa Editrice Libraria “Fratelli Cammelli” (RAFFAELLO CONTI, Proprietario), Firenze 1923.

CENTEL, Nur- ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 4. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2017.

CONTE, Philippe, Droit Pénal Special, 3’ieme Edition, Litec, Paris 2007.

CORTESE, Giuseppe, La Struttura Della Truffa, Casa Edtrice Dott.

Eugnio Jovene, Napoli 1968.

DAURY-FAUVEAU, Morgane- ROBERT, Jacques-Henri, Droit Pénal

Spécial, Livres 2 et 3 Du Code Pénal: Infractions Contre Les Personnes Et Les

Biens, Ceprisca, 2010.

DE MARISCO, Alfredo, Delitti Contro Il Patrimonio, Ristampa Riveduta, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli 1951.

DELITALA, Giacomo, “Il Fatto” Nella Teoria Generale Del Reato,

CEDAM, Padova 1930-VIII.

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin

Yayıncılık, Ankara 2018.

169

DESPORTES, Frédéric-LE GUNEHEC, Francis, Droit Pénal Général,

Treizième Edition, Economica, Paris 2006.

DOLCINI, Emilio-MARINUCCI, Giorgio, Codice Penale Commentato,

II. Edizione, Wolters Kluwer, Ipsoa, 2006.

DÖNMEZER, Sulhi, “Dolandırıcılık Cürmü”, İBM, S. 9, 1943, ss. 546-

565.

DÖNMEZER, Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003.

DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Beta Basım A.Ş,

16. Bası, İstanbul 2001.

DÖNMEZER, Sulhi-ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,

Genel Kısım, Cilt:II, Altıncı Bası, Sulhi Garan Matbaası Koll. Şti., İstanbul

1978.

DREYER, Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Cours Magistral, Collection

Dirigée par Michel-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée, Ellipses, Paris

2008.

EKER KAZANCI, Behiye-ZEYREK, İlker, “TCK’da Dolandırıcılık

Suçu”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019, ss. 517-583.

EKİCİ ŞAHİN, Meral, Dolandırıcılık Suçu, Türk ve Alman Ceza Hukukuna İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

ERDEM, Mustafa Ruhan, “Malvarlığına Karşı Suçlar”, http://www.cezabb.adalet.gov.tr/makale.htm, ss. 497-557.

EREM, Faruk, Dolandırıcılık, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1956.

EREM, Faruk, Devlet İdaresi Ve Amme Nizamı Aleyhine Cürümler, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1959.

EREM, Faruk, “Suçun Konusu ve Hümanist Doktrin”, (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/335/3395.pdf).

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

ERMAN, Sahir, Sahtekarlık Suçları, Ticari Ceza Hukuku III, Prof. Dr.

Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İstanbul 1987.

FANELLI, Andrea, La Truffa, Seconda Edizione Aggiornata Al “Pachetto Sicurezza” (l.15 luglio 2009, n.94), Giuffrè Editore, Milano 2009.

FIANDACA, Giovanni-MUSCO, Enzo, Diritto Penale Parte Generale,

Quinta Edizione, Zanichelli Editore, Bologna 2007.

170

FIANDACA, Giovanni- MUSCO, Enzo, Diritto Penale Parte Speciale, I

Delitti Contro Il Patrimonio, Volume II, Settima Edizione, Zanichelli Editore,

Bologna 2015. (I Delitti Contro Il Patrimonio)

FLORIAN, Eugenio, Parte Generale Del Diritto Penale, Terza Edizione,

Rinnovata, Volume I, Casa Editirice, Dottor Francesco Vallardi, Milano 1926.

FROSALI, Raoul Alberto, Reato Danno E Sanzioni, CEDAM, Padova

1932-X.

GIANNITI, Francesco, L’Oggetto Materiale Del Reato, Giuffrè Editore,

Milano 1966

GIOVAGNOLI, Roberto, Studi Di Diritto Penale, Parte Speciale,

Giuffrè Editore, Milano 2008.

GIURATI, Giovanni, Trattato di Diritto Penale, Delitti Contro La

Proprietà Volume XI, Milano 1913.

GÖKÇEN, Ahmet-BALCI, Murat, “Dolandırıcılık Suçu”, MÜHF, HAD,

C. 14, S. 1-2, Y. 2008, ss. 1-55.

GÖKTÜRK, Neslihan, Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), Adalet Yayınevi,

Ankara 2013.

GRAVEN, J., L’escroquerie En Droit Pénal Suisse, Basel 1947.

GREGORI, Isaia, L’elemento Del Profitto Nella Truffa, UTET, Torino

1938.

GÜLTAŞ, Veysel, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu” Ve “Etkin Pişmanlık”, 4. Baskı, Bilge Yayınevi,

Ankara 2017.

GÜNAY, Mehmet, “Yağma Suçunun Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı

Tahsil Amacıyla İşlenmesi”, UMD, S. 5, Y. 2015, ss. 461-489.

GÜNGÖR, Devrim, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yayınları, Ankara 2007. (Fiil Üzerinde Hata)

GÜNGÖR, Devrim, Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Yetkin Yayınları,

Ankara 2010.

GÜNGÖR, Devrim, “5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu”,

ABD, Yıl:67, Sayı:4, Güz 2009, ss. 23-29.

HAFIZOĞULLARI, Zeki- AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, Kamu İdaresinin

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara 2014.

HAFIZOĞULLARI, Zeki, “Malvarlığına Karşı Suçların Ortak Genel

Yapısı”, http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/mal.doc, ss. 1-21.

HAFIZOĞULLARI, Zeki, “Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları”, Zabunoğlu Armağanı, AÜY, Ankara 2011, ss. 405-440.

171

HAFIZOĞULLARI, Zeki-GÜNGÖR, Devrim, “Türk Ceza Hukukunda

Suçların Tasnifi”, TBBD, S. 69, Y. 2007, ss. 21-50.

HAFIZOĞULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel

Hükümler, 12. Baskı, US-A Yayıncılık, Ankara 2019. (Genel Hükümler)

HAFIZOĞULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel

Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, Tıpkı Basım 5. Baskı, US-A Yayıncılık, Ankara 2018. (Kişilere Karşı Suçlar)

HAFIZOĞULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel

Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara 2016.

HAFIZOĞULLARI, Zeki-ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel

Hükümler, Topluma Karşı Suçlar, Tıpkı Basım 3. Baskı, US-A Yayıncılık,

Ankara 2017.

HAFIZOĞULLARI, Zeki-KURŞUN, Günal, “5237 Sayılı Türk Ceza

Kanunu’nda Bileşik Suçun Tanımı Hakkında”, ABD, Y. 65, S. 3, Yaz 2007,

ss. 56-62.

HAKERİ, Hakan, “Zincirleme Piramitsel Oyunlar Düzenleme Suçu”,

YD, C. 27, S. 1-2, ss. 137-172.

IMPALLOMENI, G. B., Istituzioni Di Diritto Penale, UTET, 1921.

İÇEL, Kayıhan, “Fikri İçtima Üzerine Bir İnceleme”, İHFM, C.XXX, S.

1-2, 1964, ss. 171-200.

İÇEL, Kayıhan, Suçların İçtimaı, Sermet Matbaası, İstanbul 1972.

İÇEL, Kayıhan-ÖZGENÇ, İzzet-SÖZÜER, Adem-MAHMUTOĞLU,

Fatih Selami-ÜNVER, Yener, Suç Teorisi (Suç Kavramına ilişkin Genel Bilgiler-Suçun Yapısal Unsurları-Suçun Özel Oluşum Biçimleri), 2. Kitap, Sebat

Mümessillik Yayıncılık, İstanbul 1999.

JACOBY, Gérard (Çev. N. Şensoy), “Fransız ve Alman Hukukunda Dolandırıcılık”, İÜHFM, 1941, ss. 667-687.

KATOĞLU, Tuğrul, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003. (Hukuka Aykırılık)

KATOĞLU, Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, AÜHFD, Y. 2012, ss. 657-693.

KETİZMEN, Muammer, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Adalet

Yayınevi, Ankara 2008.

KEYMAN, Selahattin, “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, AÜHFD, C. 37, S. 1-

4, 1980, ss.59-105.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş

17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.

172

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,

5. Baskı, Adalet Yayınevi 2018. (Özel Hükümler)

KORKMAZ, Fulya, “Hırsızlık Suçunda Fiilin Tekliğinin Belirlenmesi

Sorunu”, TBBD, S. 151, Y. 33, Kasım-Aralık 2020, ss. 85-102.

KUNTER, Nurullah, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İsmail Akgün

Matbaası, İstanbul 1954.

LARGUIER, Jean, Droit Pénal Spécial, 13e Edition, Dalloz, 2005.

LATTANZI, Giorgio-LO PIANO, Michele, Codice Penale, Ultime Annotazioni Giurisprudenziali, II Edizione, Giuffrè Editore, Milano 2010.

LEONE, Giovanni, Elementi Di Diritto E Procedura Penale, Sesta Edizione, Editore-Jovene-Napoli 1987.

MAGGIORE, Giuseppe, Principi Di Diritto Penale, Vol. I: Parte Generale, Nicola Zanichelli Editore, Bologna 1937-XV.

MAGGIORE, Giuseppe, Diritto Penale, Parte Speciale, Delitti e

Contravvenzioni, Vol. II, Nicola Zanichelli Editore, Bologna 1948. (Parte

Speciale)

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C. 71, S. 1, ss. 855-889.

MAJNO, Ceza Kanunu Şerhi, Türk ve İtalyan Ceza Kanunları, C. 4, Feryal Mat., Ankara 1981.

MALABAT, Valérie, Droit Pénal Spécial, 4’e Edition, Dalloz, 2009.

MANCI, Filippo, La Truffa Nel Codice Penale Italiano, Fratelli Bocca

Editori, Torino 1930.

MANTOVANI, Ferrando, Diritto Penale Parte Generale, IX Edizione,

Wolters Kluwer, Cedam, 2015. (Parte Generale)

MANTOVANI, Ferrando, Diritto Penale Parte Speciale II, Delitti Contro

Il Patrimonio, Sesta Edizione, CEDAM, Vicenza 2016. (Delitti Contro Il

Patrimonio)

MANZINI, Vincenzo, Trattato Di Diritto Penale Italiano, UTET, Torino

1961.

MANZINI, Vincenzo, Trattato Di Diritto Penale Italiano, Delitti Contro

Il Patrimonio, Volume Nono, UTET, Torino 1948. (Delitti Contro Il Patrimonio)

173

MARINI, Giuliano, Profili Della Truffa Nell’Ordinamento Penale Italiano, Giuffrè Editore, Milano 1970.

MAVİŞ, Volkan, “Dolandırıcılık Suçunun Hile Unsuruna İlişkin Sorunlar”, İÜHFD, Özel Sayı, Cilt:1, Yıl 2015, ss. 597-626

MERAN, Necati, Dolandırıcılık- Sahtecilik- Güveni Kötüye Kullanma,

4. Bası, Seçkin Yayıncılık, 2016.

MERLE, Roger-VITU, André, Traité De Droit Criminel, Problèmes

Généraux De La Science Criminelle, Droit Pénal Général, Editions Cujas,

Septième Edition, Paris 1997.

MERLE, Roger-VITU, André, Traité De Droit Criminel: Droit Pénal

Spécial, Cujas, Paris 1982.

MEZZETTI, Enrico, Trattato Di Diritto Penale, Parte Speciale, Reati

Contro Il Patrimonio, Diretto Da: GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO,

Giuffrè Editore, Milano 2013.

NUVOLONE, Pietro, Il Sistema Del Diritto Penale, Seconda Edizione,

Cedam, Padova 1982.

OĞUZMAN, Kemal-SELİÇİ, Özer-OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya

Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009.

OKUYUCU ERGÜN, Güneş, Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008. (Zimmet Suçu)

OKUYUCU ERGÜN, Güneş, “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye

Kullanılması”, Nur Centel’e Armağan, MÜHF, Pasifik Ofset Yayınevi, İstanbul 2013, ss. 1065-1086.

ÖNDER, Ayhan, Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında

Suçlar, Filiz Kitabevi, İstanbul 1994.

ÖZBEK, Veli Özer, “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Suçu (TCK m.245)”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD,

Özel Sayı, C. 9, Y. 2007, ss. 1019-1063.

ÖZBEK, Veli Özer-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar-TEPE, İlker,

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2018. (Özel Hükümler)

ÖZBEK, Veli Özer-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar-TEPE, İlker,

Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

ÖZEN, Mustafa, Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, Adalet Yayınevi,

Ankara 2017. (Özel Hükümler Dersleri)

ÖZEN, Mustafa, “Ceza Hukukunda Fikri İçtima”, TBBD, S. 73, 2007, ss.

132-145.

174

ÖZEN, Mustafa, İrtikap ve Rüşvet Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara

2010.

ÖZGENÇ, İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002.

ÖZGENÇ, İzzet, Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, Baskı ve Hazırlık: İmaj Ofset Ltd. Şti. İstanbul 1996.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Seçkin

Yayıncılık, Ankara 2018.

ÖZGENÇ, İzzet, Zimmet Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.

PAGLIARO, Antonio- GIUSINO, Manfredi Parodi, Principi Di Diritto

Penale, Parte Speciale I, Delitti Contro La Pubblica Amministrazione, Decima

Edizione, Dott. Giuffrè Editore, Milano 2008.

PALAZZO, Francesco, Corso Di Diritto Penale, Parte Generale, Seconda

Edizione, G. Giappichelli Editore, Torino 2006.

PARLAR, Ali, Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara 2011.

PEDRAZZI, Cesare, Inganno Ed Errore Nei Delitti Contro Il Patrimonio,

Giuffrè Editore, Milano 1955.

PETROCELLI, Biagio, Principi Di Diritto Penale, Corso Di Lezione

Universitarie, Introduzione-La Norma Penale-Il Fatto, Vol. 1, CEDAM, Padova 1943.

PIERGALLINI, Carlo, Reati Contro Il Patrimonio, Estratto dal VII Volume del Trattato Teorico- Pratico di Diritto Penale, Diretto da F. PALAZZO

E C.E PALIERO, Reati Contro la Persona e Contro il Patrimonio, a cura di

Francesco Vigano e Carlo Piergallini, G. Giappıchelli Editore, Torino 2015.

PRADEL, Jean-DANTI-JUAN, Michel, Droit Pénal Spécial, Droit

Commun-Droit Des Affaires, 5’ieme Edition, Editions Cujas, Paris 2010.

PULİTANÒ, Domenico, Diritto Penale, Parte Speciale, Vol.II, Tutela Penale Del Patrimonio, G. Giappichelli Editore, Torino 2013.

PUNZO, Massimo, Reato Continuato, CEDAM, Padova 1951.

RAMACCI, Fabrizio, Corso Di Diritto Penale, Quarta Edizione, G.

Giappichelli Editore, Torino 2007.

RAMPIONI, Roberto, Diritto Penale Dell’Economia, “Tutela del Patrimonio Individuale e Protezione di Interessi Economico-Patrimoniali Collettivi e Pubblici”, G. Giappichelli Editore, Torino 2016.

RANIERI, Silvio, Il Concorso Di Pıù Persone In Un Reato, Giuffrè Editore, Milano 1938-XVI.

175

RASSAT, Michèle-Laure, Droit Pénal Spécial, Infractions Des Et Contre

Les Particuliers, 5’ième Édition, Dalloz, Paris 2006.

ROCCO, Arturo, Opere Giuridiche, L’oggetto Del Reato E Della Tutela

Giuridica Penale, Societa Editrice Del “Foro Italiano”, Roma 1932-X.

RONCAGLI, Giorgio, La Truffa Nella Teoria Generale Del Diritto,

Giuffrè Editore, Milano 1952.

SELÇUK, Sami, Dolandırıcılık (Evrimi-Suç Genel Kuramı İçindeki

Yeri), Öztürk Matbaası, İstanbul 1982. (Dolandırıcılık)

SELÇUK, Sami, Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve

Çeklerle İlgili Suçlar, Kadıoğlu Matbaası, Ankara 1996. (Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı)

SELÇUK, Sami, “Dolandırıcılık Cürmünün Konusu”, AD, S. 5, 1981, ss.

708-719.

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, 3. Bası, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara

2015.

SONAY EVİK, Vesile, Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu,

XII Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2011.

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Yetkin

Yayınları, Ankara 2013.

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları,

12. Baskı, Ankara 2018. (Özel Hükümler)

SPREUTELS, Jean-ROGGEN, Françoise-ROGER FRANCE, Emmanuel, Droit Pénal Des Affaires, Bruylant, Bruxelles 2005.

ŞENSOY, Naci, Basit Hırsızlık Ve Çeşitli Mevsuf Hırsızlıklar, İkinci

Bası, Nazir Akbasan Matbaası, İstanbul 1963.

TEZCAN, Durmuş-ERDEM, Mustafa Ruhan-ÖNOK, R. Murat, Teorik

ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

TOROSLU, Haluk, Ceza Hukukunda İsnat Yeteneği, Savaş Yayınevi,

Ankara, 2015.

TOROSLU, Nevzat-ERSOY, Yüksel, “Kanunlaşmaması Gereken bir

Tasarı”, TBB, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Ankara 2004, ss. 1-

20.

TOROSLU, Nevzat-TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2019.

TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara

2019. (Özel Kısım)

176

TOROSLU, Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukukî Konusu, Savaş Yayınevi, Ankara 2019. (Cürümlerin Tasnifi)

TOSUN, Öztekin, “Müselsel Suçlar”, İHFM, C. XXII, S. 1-4, 1957, ss.

124-149.

TRINCI, Alessandro-FARINI, Sara, Diritto Penale, Parte Speciale, II

Edizione, DIKE, Giuridica Editrice, Roma 2016.

TÜMERKAN, Somay, Dolandırıcılık Suçu (Karşılıksız Çek Keşidesi Fiilleri), Kazancı Yayınları, İstanbul 1987.

ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.

VANNINI, Ottorino, Manuale Di Diritto Penale Italiano, Parte Speciale,

I Singoli Delitti, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 2003.

VANNINI, Ottorino, “Tentati Di Reato” E “Reato Di Tentativo”, Estratto

dalla Rivista Penale, Vol. LXXIX, Fascicolo V-VI.

VOUIN, Robert, Droit Pénal Spécial, Sixième Edition Par Michele Laure

Rassat, Dalloz, Paris 1988.

YALÇIN SANCAR, Türkan, Müteselsil Suç, Seçkin Yayıncılık, Ankara

1995.

YALÇIN SANCAR, Türkan, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Zincirleme

Suç”, TBBD, Y. 2007, S. 70, ss. 244-259.

YAŞAR, Osman-GÖKCAN, Hasan Tahsin-ARTUÇ, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 4. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

YENİDÜNYA, Caner, “Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları Üzerine

Bir Değerlendirme”, https://caneryenidunya.com/dolandiricilik-sucununmaddi-unsurlari/

YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Malvarlığına Karşı

Suçlar, Beta Yayınevi, 2008.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar