E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Uygulamaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ferman KAYA
ISBN: 978-975-02-6039-1
Stok Durumu: Tükendi
105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ferman KAYA
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Uygulamaları

Av. Ferman KAYA

2020/07 3. Baskı, 472 Sayfa

ISBN 978-975-02-6039-1


E-ticaret, bilişim sistemlerini temel alarak ticareti sanal ortama taşımış ve tüketim, ticaret, pazaryeri gibi birçok alanda köklü değişikliklere neden olmuştur. Tüm hayat alanının hukukla ilintili olduğu günümüz toplumlarında hukukun bu değişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Günümüzde temel hukuk alanlarının yanında yeni iletişim kanalları, bilgi ekonomisi, yapay zeka ve bilişim sistemleri temelli gelişmelere uygun yeni hukuk alanları oluşmaya başlamıştır. E-Ticaret Hukuku, bu "yeni" alanın gelişime açık, bozulan bilgi asimetrisinde koruyucu ve karma nitelikli hukuk dallarından bir tanesidir.

Elinizdeki çalışmada; hukuk uğraşısının pozitif bilimsel uğraşılardan ayırt edici belirgin özelliğinin, onun buyrukları ve yasakları ile kural koyucu, olması gerekeni amaçlamasıyla normatif ve deney dışı değer yargılarına dayanmasıyla dogmatik bir uğraş olması hususu göz ardı edilmeden uzun, zorlu bir çalışma süreci, hukukçu pratiği ve uygulama örnekleriyle birleştirilip, gelişime açık yeni bir hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku'nun kapsamına ilişkin bir model oluşturulmuştur.

E-Ticaret Hukuku'nun kapsamı; 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nun temelinde, İnternet Hukuku, Tüketici Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Rekabet Hukuku, Bilişim Hukuku, Marka, Patent, Telif Hukuku, E-Sözleşmeler, E-İmza, Elektronik Haberleşme Hukuku gibi hukuk dallarını inceleyerek oluşturulmuştur. Sonuç olarak bilgi ekonomisi için son derece önemli bir hukuk alanı olan e-ticaret hukukunun kapsamı belirlenerek, e-ticaret, ticari reklam, internet, tüketici, kişisel veri, dijital vergi, e-ticaretin sosyo-ekonomik boyutu ve tüketim toplumuna ilişkin analizlerin de bulunduğu bu çalışma ortaya çıkmıştır.

Konu Başlıkları
E–Ticaret ve Hukuk
Hizmet Sağlayıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı, Güven Damgası ve E–Ticaret
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve E–Ticaret
Tüketici Hukuku ve E–Ticaret
E–Ticarette Mesafeli Sözleşme ve Tedarik Sözleşmeleri
Ticari İleti, İleti Yönetim Sistemi, Reklam, Ticari Reklam ve E–Ticaret
E–sözleşmeler
E– Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı
İnternet Hukuku ve E–Ticaret
Elektronik Haberleşme Kanunu'nun E–Ticarete Etkisi
Elektronik İmza ve E–Ticaret
E–Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması
E–Ticarete İlişkin AB Direktifleri
Fikri Mülkiyet Hakları ve E–Ticaret
E–Ticarette Marka ve Patent Hakları
E–Ticarette Haksız Rekabet
Rekabet İhlalleri ve E–Ticaret
E–Ticaretin Vergisel Boyutu ve Dijital Hizmet Vergisi

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsöz  9

İkinci Baskıya Önsöz  11

Önsöz  13

Kısaltmalar  33

1. Bölüm

E–TİCARET VE HUKUK

GİRİŞ  37

1. GENEL OLARAK  37

2. E–TİCARETİN HIZLA YAYGINLAŞMASININ TEMEL DİNAMİKLERİ  40

2.1. Genel Olarak  40

2.2. Toplumsal Değişim ve Ekonomik Gelişim  40

2.3. Teknolojik Gelişim  41

2.4. İnternetin Yaygınlaşması  43

2.5. Bilgi Ekonomisinin Oluşması  46

2.6. Kolay Ulaşılabilirlik, Uygun Fiyat ve Kesintisiz Hizmet Sunması  48

2.7. E–ticaretin Tüketim Toplumu İmgelerine Cevap Vermesi  49

3. E–TİCARET VE HUKUK İLİŞKİSİ  52

3.1. Genel Olarak  52

3.2. Bilgi Ekonomisi ve Hukuk  53

3.3. Dünyada E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  55

3.4. Türkiye’de E–Ticaret ve E–ticaretin Hukuki Boyutu  56

3.5. Yeni Bir Hukuk Alanı Olarak E–Ticaret Hukuku ve Niteliği  59

4. E–TİCARETİN TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPISI  60

4.1. E–Ticaretin Teknolojik Alt Yapısı  60

4.2. E–Ticaretin Hukuki Alt Yapısı  61

4.2.1. 6563 Sayılı ETDHK’nın Yürürlüğe Girmesi  62

4.2.1.1. E–Ticaret Kanununun Amacı  64

4.2.1.2. E–Ticaret Kanununun Kapsamı  65

4.2.2. Elektronik Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  66

4.3. E–Ticaret ve E–Pazarlama Kavramlarının Hukuki Boyutu  67

4.3.1. Genel Olarak  67

4.3.2. Mal  68

4.3.3. Hizmet  69

4.3.4. Fiyat  70

4.3.5. E–Ticaret Tutundurma Faaliyetleri  71

4.3.5.1. Genel Olarak  71

4.3.5.2. Reklam  72

4.3.5.3. Ticari İletiler  74

4.3.5.4. Ticari Uygulamalar  76

5. ELEKTRONİK TİCARET MODELLERİ  77

5.1. Genel Olarak  77

5.2. B2B – İşletmeler Arası E–Ticaret Modeli  77

5.3. B2C – İşletme ile Tüketici Arasında  78

5.4. C2C – Tüketici ile Tüketici Arasında  78

5.5. B2G – İşletme ile Devlet Arasında  79

5.6. G2C – Devlet ile Tüketici Arasında  79

6. E– TİCARETTE ÖDEME SİSTEMLERİ  80

6.1. Genel Olarak  80

6.2. Elektronik Para  81

6.2.1. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Uyarınca E–Para ve Ödeme Hizmetleri  82

6.2.2. Elektronik Para Kuruluşları ve Elektronik Paranın İhracı  84

6.3. Bitcoin ve Benzeri Kripto Para Sistemleri  85

6.4. Elektronik Çek  88

6.5. Kredi Kartları ve Sanal Kartlar  89

6.6. E–Ticarette Kapıda Ödeme  90

7. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  91

7.1. Genel Olarak  91

7.2. Şifreleme  92

7.3. Elektronik İmza  94

7.3.1. Genel Olarak  94

7.3.2. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  95

7.3.3. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu  95

7.4. E–Ticarette Güven Damgası  96

8. E–TİCARETE İLİŞKİN AB DİREKTİFLERİ  100

8.1. Genel Olarak  100

8.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Elektronik Ticaret Direktifi  100

8.2.1. Genel Olarak  100

8.2.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Direktifinin E–Ticarete İlişkin Üye Devletlere Getirdiği Yükümlülükler  102

8.3. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin 97/7EC Sayılı AB Direktifi ve Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi  104

8.4. Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin 2002/58 Sayılı AB Direktifi  105

8.5. AB’nin 2000/46/EC Sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kurulmasına, Faaliyete Geçmesine ve Koruyucu Denetimine İlişkin Konsey Direktifi  106

8.6. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü  107

8.6.1. Genel Olarak  107

8.6.2. Genel Veri Koruma Tüzüğünün Getirdiği Temel Yenilikler  109

2. Bölüm

E–TİCARET HUKUKU

1. E–TİCARETİN HUKUKİ DÜZENLENİŞİ  115

1.1. Genel Olarak  115

1.2. E–Ticaret Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  118

1.2.1. Genel Olarak  118

1.2.2. E–Ticaret Kanunu Amaç ve Kapsamı  118

1.2.3. Ticari İletişim  119

1.2.4. Ticari Elektronik İleti  119

1.2.5. Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı  120

1.2.6. Elektronik İleti Alıcısı  120

1.3. Ticari İletişime İlişkin Esaslar  121

1.4. E–Ticarette Hizmet Sağlayıcısının Bilgi Verme Yükümlülüğü  122

1.5. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  125

1.6. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcının İşlem Rehberi Yükümlülüğü  127

1.7. E–Ticarette Siparişe İlişkin Esaslar  128

1.8. Alıcılara Elektronik İleti Gönderebilme Şartları  131

1.8.1. Genel Olarak  131

1.8.2. Ticari Elektronik İleti Gönderebilmek İçin Onay Alma Usulü  132

1.8.3. Ticari Elektronik İletilerin İçeriği  136

1.8.4. Onay Gerektirmeyen Durumlar  138

1.8.5. Alıcının Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi  139

1.8.6. İleti Yönetim Sistemi  140

1.9. E–Ticaret Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  142

1.10. İspat Yükü ve Kayıtları Saklama Süresi  144

1.11. Şikayet Şikayetin Sonuçlandırılması ve Denetim  144

1.11.1. Şikayet  144

1.11.2. Denetim  146

1.12. Cezai Müeyyideler ve İdari Yaptırımın Uygulanması  147

1.13. İdari Yaptırıma Karşı Kanun Yolu  149

2. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN E–TİCARETE ETKİLERİ  152

2.1. Genel Olarak  152

2.1.1. İçerik Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  157

2.1.2. Yer Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  157

2.1.3. Erişim Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  158

2.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  160

2.2. İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Erişimin Engellenmesi  161

2.2.1. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  166

2.2.2. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  167

2.2.3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden İçeriğe Erişimin Engellenmesi  167

3. ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN E–TİCARETE ETKİSİ  169

3.1. Genel Olarak  169

3.2. E–Ticarette Alan Adı ve Önemi  171

4. ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN E–TİCARETE ETKİSİ  174

4.1. Genel Olarak  174

4.2. Elektronik İmzanın Geçerliliği ve İspat Gücü  176

5. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN E–TİCARETE ETKİLERİ  177

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE E–TİCARET  178

6.1. Kişisel Verilerin Korunmasının Kısa Tarihçesi  178

6.2. Temel Kavramlar  184

6.2.1. Kişisel Veri  184

6.2.2. Veri Süjesi/İlgili Kişi  186

6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi  187

6.2.4. Veri Sorumlusu  188

6.2.5. Veri İşleyen  189

6.2.6. Özel Nitelikli Kişisel Veri  190

6.2.7. Açık Rıza  191

6.2.8. Veri Kayıt Sistemi  192

6.2.9. Anonim Hale Getirme  192

6.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler  193

6.3.1. Genel Olarak  193

6.3.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma  193

6.3.3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma  194

6.3.4. Belirli Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme  194

6.3.5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Sınırlı ve Ölçülü Olma  195

6.3.6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme  196

6.4. Kişisel Veri İşleme Şartları  197

6.4.1. Açık Rıza Alarak Kişisel Veri İşleme  197

6.4.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi  198

6.4.3. Fiili İmkansızlık  198

6.4.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması  198

6.4.5. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirmesi  199

6.4.6. Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi  199

6.4.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması  200

6.4.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati  200

6.5. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  201

6.5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü  201

6.5.2. Kişisel Verileri Silme İmha Etme veya Anonimleştirme Yükümlülüğü  203

6.5.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  204

6.5.4. Veri Sahibine Etkin Başvuru İmkanının Sunulması Yükümlülüğü  207

6.5.5. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü  208

6.5.6. Veri Sorumlusunun Veri İhlalini Bildirim Yükümlülüğü  211

6.5.7. Veri Envanteri Hazırlama Yükümlülüğü  211

6.6. Kişisel Verilerin Aktarılması  212

6.6.1. Yurt İçinde Aktarma  212

6.6.2. Yurt Dışına Aktarma  214

6.7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması  215

6.8. Veri Sorumluları Siciline Kayıt  217

6.9. Kişisel Verilerin Korunmasında Suçlar ve Kabahatler  217

7. E–TİCARETTE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  222

7.1. Genel Olarak  222

7.2. Bir Fikri Yansımanın Eser Sayılmasının Koşulları  224

7.2.1. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Şekli Şartı  224

7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Subjektif Şartı  225

7.2.3. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Objektif Şartı  225

7.3. E–Ticaret Programlarının ve Veri Tabanlarının Fikri Mülkiyet Kapsamında Korunması  226

8. E–TİCARETTE MARKALAŞMA VE MARKA VE PATENT HAKKININ KORUNMASI  228

8.1. E–Ticarette Markalaşma ve Marka Hakkı  228

8.1.1. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler ve Mutlak Ret Nedenleri  231

8.1.2. Marka Başvuruları Tescil ve Hakkın Yayımlanması  233

8.1.3. E–Ticarette Markaya Konu Edilecek Hususlar ve Marka Hakkı İhlalleri  234

8.2. E–Ticarette Patent Hakları  235

8.3. E–Ticaret Sitelerinde Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk  237

9. E–TİCARETTE REKABET İHLALLERİ VE HAKSIZ REKABET  240

9.1. Genel Olarak  240

9.2. E–Ticarette Haksız Rekabet  242

9.3. E–Ticarette Rekabet İhlalleri  246

9.3.1. Genel Olarak  246

9.3.2. E–Ticarette İlgili Pazar Tanımı  247

9.3.2.1. İlgili Ürün Pazarı  247

9.3.2.2. İlgili Coğrafi Pazar  248

9.3.3. E–Ticarette Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  249

9.3.4. E–Ticarette Yatay İşbirliği Anlaşmaları  253

9.3.5. E–Ticarette Rekabeti Bozucu Dikey Anlaşmalar  254

9.3.6. Muafiyetler ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar  256

10. E–TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU  259

10.1. Genel Olarak  259

10.2. E–Ticarette Vergilendirilme İlkeleri  261

10.3. E–Ticaretin Vergi Hukukumuza Etkisi  264

10.4. Dijital Hizmet Vergisi  265

3. Bölüm

E–TİCARET SÖZLEŞMELERİ

1. GENEL OLARAK  269

1.1. Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  274

1.2. Elektronik Sözleşmelerde Şekil  277

1.3. Elektronik Sözleşmelerde İspat  278

1.4. Elektronik Ortamında Kurulan Sözleşme Türleri  280

1.4.1. Mal Satımına Yönelik Sözleşmeler  280

1.4.2. Dijital Ürün Satımına Yönelik Sözleşmeler  280

1.4.3. Hizmet Sunumuna Yönelik Sözleşmeler  280

1.4.4. Bilgi Teminine ve Uzaktan Eğitime Yönelik Sözleşmeler  281

2. E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  282

2.1. Genel Olarak  282

2.2. E–ticaret Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Olarak Nitelendirilebilecek Hususlar  284

2.2.1. Haksız Şartların Değerlendirilmesi  288

2.2.2. Haksız Şartların Sözleşmeye Etkisi  288

2.2.3. Haksız Şartların Denetimi  289

3. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  291

3.1. Genel Olarak  291

3.2. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  295

3.3. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yöntemi  297

3.4. Ön Bilgilerin Teyidi ve Yükümlülükler  297

3.5. Mesafeli Sözleşmelerin İfası ve Teslimat  298

3.6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı  298

3.6.1. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ve Tüketicinin Yükümlülükleri  300

3.6.2. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  301

3.6.3. Cayma Hakkının Kapsamı Dışında Tutulan İşlemler  301

4. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  303

4.1. Genel Olarak  303

4.2. Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme ve Yöntemi  305

4.3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tüketiciye Sunulması  307

4.4. Finansal Hizmetlere Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri  307

4.4.1. Cayma Hakkının Kullanımı  308

4.4.2. Finansal Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  309

4.4.3. Tüketicinin Yükümlülükleri  309

5. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  310

5.1. Genel Olarak  310

5.2. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme  312

5.3. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  313

5.4. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı ve Hakkın Kullanılması  313

6. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  316

6.1. Genel Olarak  316

6.2. Paket Tur Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü  317

6.3. Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali  318

7. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  321

7.1. Genel Olarak  321

7.2. Abonelik Sözleşmelerinin Zorunlu İçeriği  323

7.3. Abonelik Sözleşmelerinde Sağlayıcının Yükümlülükleri  327

8. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  328

8.1. Genel Olarak  328

8.2. E–Ticaret Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulu  329

8.2.1. Sözleşmedeki Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması  332

8.2.2. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  332

8.2.3. Genel İşlem Koşullarında İçerik Denetimi  332

9. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  334

4. Bölüm

E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU

UYGULAMALARI

1. GENEL OLARAK  337

1.1. Ülkemizde Tüketici Haklarının Gelişim Süreci  340

1.1.1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  341

1.1.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  341

1.2. Tüketici Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  342

1.2.1. Tüketici  342

1.2.2. Tüketici İşlemi  343

1.2.3. İthalatçı, Satıcı ve Sağlayıcı  346

1.2.4. Kalıcı Veri Saklayıcısı  346

1.2.5. Üretici  347

1.3. Tüketiciyi Korumanın Amacı ve Kapsamı  347

1.4. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler  348

1.5. Tüketici Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar  349

2. E–TİCARETTE ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  351

2.1. Genel Olarak  351

2.2. Ayıp Türleri  355

2.2.1. Maddi Ayıp  356

2.2.2. Hukuki Ayıp  358

2.2.3. Ekonomik Ayıp  358

2.3. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk  359

2.4. Ayıplı Mala İlişkin İspat Yükü  360

2.5. Ayıplı Maldan Kaynaklı Tüketicinin Seçimlik Hakları  362

2.6. Ayıplı Maldan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  366

3. E–TİCARETTE ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  368

3.1. Genel Olarak  368

3.2. Ayıplı Hizmetten Kaynaklı Sorumluluk  371

3.3. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Seçimlik Hakları  372

3.4. Ayıplı Hizmette Zamanaşımı  373

4. E–TİCARETTE TİCARİ REKLAMLAR VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  374

4.1. Ticari Reklamlar  374

4.1.1. Ticari Reklamlarda Temel İlkeler ve Örtülü Reklam Yasağı  374

4.1.2. Reklamlarda Doğruluk ve Dürüstlük  375

4.1.3. Karşılaştırmalı Reklamlar  377

4.2. Ticari Reklamların Denetimi  379

4.2.1. Ticari Reklamların İdare Tarafından Denetlenmesi  380

4.2.2. Ticari Reklamların Özdenetimi  383

4.2.3 Ticari Reklamlara İlişkin İdari Kararların Yargısal Denetimi  384

4.3. Haksız Ticari Uygulama Yasağı  384

4.3.1. Genel Olarak  384

4.3.2. Aldatıcı Eylemler  386

4.3.3. Aldatıcı İhmaller  386

4.3.4. Saldırgan Ticari Uygulamalar  387

5. E–TİCARETTE FİYAT ETİKETİNDE UYULMASI GEREKEN HUKUK KURALLARI  388

5.1. Genel Olarak  388

5.2. E–Ticarette Satışa Sunulan Mallarda Etiket Bulunma Zorunluluğu  389

5.3. Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı  391

6. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  394

7. GARANTİ SORUMLULUĞU  396

7.1. Genel Olarak  396

7.2. Garanti Belgesi  397

7.3. Garanti Belgesinin Sağladığı Haklar  400

7.3.1. Garanti Belgesinin İçeriği  401

7.3.2. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne Uymamanın Sonuçları  402

7.4. İhtiyari Garanti Taahhüdü  402

7.4.1. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Kapsamı  404

7.4.2. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Süresi  404

7.5. Garantiye İlişkin Uygulamadan Örnekler ve Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  406

7.5.1. Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  406

7.5.2. Fiş ve Faturanın Garanti Belgesi Yerine Geçip Geçmeyeceği  406

7.5.3. Zorunlu Garanti Kapsamındaki Bir Malın Garanti Belgesini Vermeden Satış Yapılması  407

7.5.4. Garanti Süresi İçinde Sık Sık Arızalanan Maldan Doğan Tüketicinin Seçimlik Hakları  408

8. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  409

9. TÜKETİCİ KURUM VE KURULUŞLARI  411

9.1. Tüketici Konseyi  411

9.1.1. Genel Olarak  411

9.1.2. Tüketici Konseyinin Görevleri  411

9.2. Reklam Konseyi  412

9.2.1. Genel Olarak  412

9.2.2. Reklam Konseyinin Görevleri  413

9.3. Tüketici Hakem Heyeti  414

9.3.1. Genel Olarak  414

9.3.2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu  416

9.3.3. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  417

9.3.4. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuru  421

9.3.5. Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma Şekli  421

9.3.6. Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Şekli  423

9.3.7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Niteliği ve Kapsamı  424

9.3.8. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz  425

10. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  426

10.1. Genel Olarak  426

10.2. Yetkili Tüketici Mahkemesi  428

10.3. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  429

10.3.1. Tüketici Mahkemelerinin Tüketici Hakem Heyetleri Yönünden Görev Alanı  430

10.3.2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hususlar  431

10.4. Tüketici Mahkemelerinin Niteliği  434

10.5. Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü  435

10.5.1. Genel Olarak  435

10.5.2. Basit Yargılamada Delillerin İkamesi  436

10.5.3. Basit Yargılamada Ön İnceleme ve Tahkikat  436

Küçük E–Ticaret ve E–Ticaret Hukuku Sözlüğü  439

Kaynakça  457

Kavramlar Dizini  465

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar