Enerji Fiyatlarına Kamusal Müdahaleler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ece İNCE
ISBN: 9786050507263
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ece İNCE
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

“Enerji Fiyatlarına Kamusal Müdahaleler” başlıklı bu eserde; enerji ve vergi hukuku bir arada incelenmiştir. Enerjiye; geçmişten günümüze kadar insanlar için hayatın her alanında ihtiyaç duyulmuştur. İnsanlığın ilk zamanlarında; ihtiyaç duyulan kuvvet hayvanlardan sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda rüzgârın itici-sürükleyici gücünden ve akarsuların taşıyıcı gücünden yararlanılmaya başlanmıştır. Teknik imkânların ge-lişmesi ile sanayi devriminin başlamasında son derece etkili olan kömür enerjisi kullanılmaya başlanmıştır. Türbin ve dinamon bulunması, elekt-riğe dönüştürülen su gücü ile akarsuların sadece taşıyıcı özelliğinden değil bu özelliğinden de faydalanılmasını sağlamıştır. İçten yanmalı motorların keşfi ile petrol tüm dünya genelinde en önemli enerji kay-nağı haline gelmiştir. Petrol enerjisini; doğalgaz ve diğer petrol ürünle-rinin üretimleri izlemiştir. Teknolojinin de gelişmesiyle nükleer enerji yatırımları hayata geçirilmiştir. 

Enerjinin çeşitlenmesi ve daha ulaşılabilir olması sayesinde sürekli gelişen ve globalleşen dünyada enerji en önemli meta haline gelmiştir. Kaynakların kıt olması, fosil yakıtların negatif dışsallığı ve enerji bakı-mından kıt ülkelerin enerji politikaları ile sürdürülebilir – dönüştürüle-bilir enerjilere yönelme eğilimi başlamıştır. Hayatın en vazgeçilmez öğesi olan enerji; bu kısıtların her geçen gün artması sebebiyle fiyatı sürekli yükselme eğiliminde olan bir meta haline gelmiştir.  Bütün bu özellikleriyle enerji; ülkelerin hem iç hem dış politikalarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde enerjinin iktisadi, hukukî ve malî olarak tanımlaması yapılmış; enerjinin ne nite-likte bir mal olduğu incelenmiş ve enerji kaynakları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise enerjiye yapılan kamusal müdahaleler incelenmiştir. Bu bölümde enerjinin fiyatlandırılması; fiyatlandırmayı etkileyen kamusal müdahaleler (regülasyon – sübvansiyon – vergilendirme) açıklanmıştır.   Enerji politikalarını uygulamak için idare tarafından düzenleyici ve idari işlemler ile yapılan müdahalelerden; vergilendirilmenin açıklan-masının öncesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük kav-ramları açıklanmış olup, enerji fiyatlarını etkileyen müdahaleler bu te-rimlere göre değerlendirilmiştir.

Bu çalışmaya başlamama vesile olan, ufkumu genişletip her aşama-sında kıymetli desteklerini esirgemeyen ve her an yol gösteren çok de-ğerli Hocam Prof. Dr. Mustafa AKKAYA’ ya ve yine aynı şekilde desteklerini esirgemeyen bu çalışmanın her aşamasıyla titizlikle ilgile-nen değerli Hocam Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Çiğdem SEVER’ e sonsuz şükranlarımı sunarım. Enerji sektöründe meslek hayatımın ilk günlerin-den itibaren ve halen enerji sektörü hakkındaki engin bilgilerini içtenlik ve sabırla benimle paylaşarak mesleki anlamda yol gösterenim olan değerli büyüğüm Ali Arif AKTÜRK’ e teşekkür ederim. Akademik kariyerimin başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirdiğim tüm çalış-malarımda hep teşvik unsuru olan ve her türlü yardımlarıyla beni her daim cesaretlendiren çok değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Dağlar EKŞİ’ ye teşekkür ederim. Ayrıca, hayatımda çok büyük öneme sahip olan ve aldığım her kararda bana inandıklarını çok derinden hissettiren değerli büyüklerim Mukadder ve Naci KOLOĞLU’ ya teşekkür ederim.

Son olarak bu çalışmamın ortaya çıkabilmesinde en büyük pay sa-hibi, eğitim hayatımın her döneminde olduğu gibi bu meşakkatli süreç-te de her türlü destek ve yardımlarıyla sabırla yanımda olan çok sevgili Annem Nurdan İNCE’ ye ve çok sevgili Babam Erkan İNCE’ ye son-suz şükran ve minnetlerimi sunarım.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ Vİİ

İÇİNDEKİLER İX

KISALTMALAR DİZİNİ xi

TABLOLAR DİZİNİ xiii

ŞEKİLLER DİZİNİ xiii 

GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM 

ENERJİ KAVRAMI VE ENERJİ KAYNAKLARI

1. ENERJİNİN TANIMI 15

1.1. İktisadi Açıdan Enerji 16

1.2. Mali Açıdan Enerji 18

1.3. Hukuki Açıdan Enerji 21

2. ENERJİ KAYNAKLARI 23

2.1. Birincil Enerji Kaynakları – İkincil Enerji Kaynakları 24

2.2. Konvansiyonel Enerji Kaynakları – Alternatif Enerji 

Kaynakları 25

2.3. Temiz Enerji Kaynakları – Temiz Olmayan Enerji 

Kaynakları 26

2.4. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları – Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları 27

2.2.1. Yenilenemeyen enerji kaynakları 29

2.2.1.1. Kömür 29

2.2.1.2. Doğalgaz 31

2.2.1.3. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 33

2.2.1.4. Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) 34

2.2.1.5. Petrol 34

2.2.2. Yenilenebilir enerji kaynakları 35

2.2.2.1. Rüzgâr enerjisi 37

2.2.2.2. Güneş enerjisi 37

2.2.2.3. Gel - git ve dalga enerjisi 38

2.2.2.4. Biyokütle enerjisi 39

2.2.2.5. Hidrolik enerji 40

2.2.2.6. Jeotermal enerji 40

İKİNCİ BÖLÜM

1. ENERJİNİN FİYATLANDIRILMASI VE KAMUSAL MÜDAHALELER 43

1.1. Enerjinin Kamu Hizmeti Niteliği 43

1.2. Türkiye’ de Enerji Piyasası Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurum: EPDK 49

1.1.1. Lisans verme 54

1.1.2. Regülasyon 55

1.1.3. Tarifeler 58

1.1.4. Enerji sübvansiyonları 65

1.3. Enerjinin Fiyatlandırılması 69

2. ENERJİ FİYATLARINI ETKİLEYEN DİĞER KAMUSAL MÜDAHALELER 71

2.1. Enerji Yönetmeliklerinde Fiyatları Etkileyen Bazı Düzenlemeler 71

2.2. Sübvansiyon Aracı Olarak Enerjinin Vergilendirilmesi 76

2.2.1. Enerjiden Alınan Vergiler 77

2.2.2. Resim 103

2.2.3. Harç 104

2.2.4. Benzeri mali yükümlülük kavramı 104

2.2.4.1. Anayasa Mahkemesi kararlarında benzeri 

mali yükümlülük sayılanlar 110

2.2.4.2. Anayasa Mahkemesi kararlarında benzeri 

mali yükümlülük sayılmayanlar 118

2.3. Enerji Sektöründe Fiyatlamada Katsayıların Hukuki Nitelenmesi 125

SONUÇ 127

KAYNAKÇA 129

EKLER 139

EK-1 139

EK-2 140

EK-3 141

EK-4 142

EK-5 143

EK-6 144

EK-7 145

EK-8 146

EK-9 147


Ağören, A., (2013). Sübvansiyon Politikalarının Tüketici Açısından Etkileri. https://www.academia.edu/21293874/S%C3%9CBVANS%C4%B0YON_POL%C4%B0T%C4%B0KALARININ_T%C3%9CKET%C4%B0C%C4%B0_A%C3%87ISINDAN_ETK%C4%B0NL%C4%B0%C4%9E%C4%B0

Akkaya, M. (2016). Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım. (2. Baskı). Ankara: Yetkin Basımevi.

Aksoy, S., v.d., (2013). Enerji Yönetimi ve Politikaları, Ankara: Saray Matbaacılık.

Akyalçın, L. v.d., (2016). Geleneksel Enerji Kaynakları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Akyazan, A. (2009). Maddî Açıdan İdari İşlemler. TBB Dergisi, S. 85.

Albayrak, B. (2011). Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı: Bir Uygulama. “Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans-Bankacılık Doktora Programı Doktora Tezi”. İstanbul.

Arslan, S., Darıcı, M. ve Karahan, Ç. (2001). Türkiye’ nin Jeotermal Enerji Potansiyeli” Jeotermal Enerji Semineri. 

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a0819e9e2f84a52_ek.pdf

Atay, Y. (2011). Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Avcı, A., Can, M., ve Kılıç, M. (1995). Doğal Gaz Sıvılaştırma Yöntemleri, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın (Lng) Nakli ve Depolanması Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.

AYMK., E.03/09. Emsal karar: E.03/11

Başaran, F., (1998). Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı. Prof. Dr. Oğuz İmrengün' e Armağan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları

Bayar, N., (2013). Vergi Kaçakçılığı, Ankara: Mali Akademi.

Bilici, N.  (2015). Vergi Hukuku. Ankara: Özbaran Ofset.

Bilici, N. (2018). Türk Vergi Sistemi. (41. Basım). Ankara: Savaş Yayınevi.

Bilici, N. ve Bilici, A., (2017). Kamu Maliyesi.  Ankara: Savaş Yayınevi.

Budak, T., Yakar, S. (2007). Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 16, S. 1.

Can, İ., Şengöz, Y. ve Aydın, F. (2014) Tarihi, Kurumları ve Kavramları ile Vergi, Vergilendirme ve Vergi Denetimi.  Ankara: TÜRMOB Yayınları

Can, İ., Şengöz, Y. ve Aydın, F. (2014) Vergi, Vergilendirme ve Vergi Denetimi.  Ankara: TÜRMOB Yayınları.

Candan, T. (2010). Vergi Suçları ve Cezaları. Ankara; Maliye ve Hukuk Yayınları

Canik, B., Çelik, M. ve Arıgün, Z. (2000). Jeotermal Enerji. Ankara: A.Ü.F.F. İşletmesi Yayınları

Çağan, N., (1982). Vergilendirme Yetkisi. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları.

Çağan, N., (1980). Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

Çakır, R. (1996). Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon. DPT.

Çal, S. (2009). Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ ye Armağan. İstanbul, Vedat Yayıncılık.

Çetintaş, H., Bicil, M., ve Türköz, K. (2018). Türkiye’ de Enerji Fiyatları ve Konjonktürel Dalgalanmalar Arasındaki İlişki. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Dağ, C. (2017). Enerji Alanında Mali Düzenlemelerin Rolü. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Danıştay ve İdari Yargı Günü 138. Yıl, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 76

Durmuş, M., (2003). Sosyal (Kamusal) Malların Yeniden Tanımlanması Gereği. Ekonomik Yaklaşım.

EEA Briefing. (2004).https://www.eea.europa.eu/tr/publications/briefing_2004_2/file

Ekmekçi, E., (2003). Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler. İstanbul: Kazancı Kitabevi.

Ekşi, D., (2019). Limited Şirketlerde Yönetim Organı: Müdür. Ankara: Yetkin Yayınları.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, https://www.enerji.gov.tr/trTR/Sayfalar/Petrol#:~:text=2018%20y%C4%B1l%C4%B1%20d%C3%BCnya%20ispatlanm%C4%B1%C5%9F%20petrol,milyar%20varil%20olarak%20tespit%20edilmi%C5%9Ftir

Erdoğdu, S. (2015). Türkiye’de Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Kamu Hizmeti. TMMOB 10. Enerji Sempozyumu Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık Bildiriler Kitabı.

Ergün, E., (2007). Avrupa Birliği Enerji Hukuku. Ankara: Çakmak Yayınevi

Erik, N., (2016). Şeyl Gazı (Kaya Gazı) ve Çevresel Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD).

Erkin, G. (2015). Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisi. Ankara: Adalet Yayınevi. 

Erman, H., (2016). Eşya Hukuku Dersleri, DER Kitapevi.

Erzurumluoğlu, E., (2014). Sözleşmeler Hukuku. Ankara, Yetkin Yayınları.

Furtun, H, Aslan, M., (2014). Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Gençbay, A., (2011). Danıştay Kararları Işığında Vergilendirme İlkeleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Gerek, Ş., Aydın, A.R. (2010). Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku. (2. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Goncaloğlu, İ., Ertürk, F., Ekdal, A., (2000). Termik Santrallerle Nükleer Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Açısından Karşılaştırılması. Ekoloji Çevre Dergisi.

Göker, C., (2011). Yönlendirici Vergilendirme.  Ankara: Turhan Kitabevi.

Gönen, Y. (2010). Elektrik Piyasası Faaliyetlerinin Kamu Hizmeti Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. S. 2.

Gözler, K, Kaplan, G. (2014). İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Günday, M., (2004). İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayınevi.

Gündüz, O., (2013). Bir Çevre Vergisi Türü Olarak Enerji Vergisi: Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi-I.  Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

https://www.etimolojiturkce.com/kelime/resim, Erişim: 14.06.2020

IEA, (2015). Key World Energy Statistics. OECD  Publising.

Işıktaç, Y. (2015). Hukuk Başlangıcı. İstanbul: Filiz Kitabevi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik A.Ş., (2016). Genel Doğal Gaz. Genel Doğal Gaz. İSKİ.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Ret Kararı, Şikâyet No: 2015/3926, Karar Tarihi: 09/04/2016.

Karakoç, H. (2016). Vergi Ceza Hukuku, Genel Kısım Vergi Kabahatleri Vergi Suçları. Ankara: Yetkin Yayınları.

Karakoç, H., Erbay, B. ve Aras, H., (2013). Enerji Analizi, 2. Baskı. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Kaplan, R. (2013). Hukuksal Açıdan Kamu Alacağı Kavramı. TAAD, Yıl: 4, S. 15.

Kavak, B., Eryiğit, C. Tektaş, Ö. (2016). Pazarlamada Ürün, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kılıçoğlu, A. (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara, Turhan Kitapevi.

Kırman, A., (2002). Mali Yükümlülükler Bakımından Verginin Kanuniliği İlkesinin Anlamı ve Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faalietleri Düzenleme onu ile Sigorta Denetleme Aidatı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği.

Koyuncu, C., (2016). Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Anayasal Vergilendirme İlkeleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Mucuk, İ., (2011).  “Modern İşletmecilik”, 17. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Nuhoğlu, Y., SELMİ, E., (1998). Linyitle Çalışan Termik Santrallerde Temel İşlemler ve Çevre Kirliliği, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü.

Oğuzman, K., Öz, T. (2013). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul, Vedat Kitapçılık.

Nadaroğlu, H., (2000). Kamu Maliyesi Teorisi. Ankara: Beta.

Oğuzman, K., Seliçi, Ö., Oktay-Özdemir, S., (2014). Eşya Hukuku, Fikret Kitabevi.

Sanlı, B., Ekiz, N. Türkiye'nin Doğalgaz Arz Güvenliği' nin Analitik Bir Değerlendirmesi”,http://www.barissanli.com/calismalar/2013/bsanlinekiz_dogalgaz_arz_guvenligi-May2013.pdf, Erişim: 02.06.2020

Oktar, S. (1997). Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin Analizi. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 155 – 189. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumamk/issue/755/8143

Orak, C. (2007). Kamu Hizmeti: Tabula Rasa’ Avrupa Birliği Sürecinde Nasıl Doldurulacak?. “TBB Dergisi”, S. 68.

Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N., (2018). Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi.

Öz, S., (2006). Enerjinin Vergilendirilmesinde Uluslararası Veriler. Vergi Sorunları Dergisi.

Öz, S., (2005). Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Özdamar, M., (2015). Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Eleştirel Bir Bakış, Enerji Hukuku Dergisi, Ankara.

Özdamar, M., (2012)., Nükleer Tesislerin İşletilmesinden Doğan Hukuki Sorumluluk, Enerji Hukuku Dergisi, Ankara.

Özdemir, A. (2007). Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretimi. Jeofizik Bülteni.

Özgüven, V., (2009). Kamu Hizmetinde Bedel Sorununun Anayasa Mahkemesi'nin Bir Kararı Işığında İrdelenmesi, Prof. Dr. Mualla Öncel’ e Hatıra.

Öztan, E., Akay, H., (2005). Enerji Ürünlerinin Vergilendirilmesi. Avrupa Birliği Ansiklopedisi.

Reisoğlu, S., (2014). Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul, Beta Yayıncılık.

REN21, (2019). Yenilenebilir Enerji, Sübvansiyonlar Olmadan Bile En Ucuz Seçenek. Yenilenebilir 2019 Küresel Durum Raporu.

Renewables (2019). Global Status Report, REN21. 

Serpen, Ü., Jeotermal Enerjinin Türkiye ve Dünyada Kullanımı. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29295d860c049a9_ek.pdf

Serpin, A., Demirtaş, İ.  (2017). Jeopolitik ve Jeoekonomik Perspektiften Lng-Boru Hatları Rekabetinin Avrupa Enerji Güvenliğine Etkileri. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsbd/issue/33881/369229

Serway, R., Beichner, R. (2007), Fen ve Mühendislik İçin Fizik – 1, (5. Basım). Kemal Çolakoğlu (Çev.), Ankara: Palme.

Sever, Ç., (2015). Türkiye’de Düzenleyici Kurumların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü. AÜHFD.

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğalgazcılar Derneği, Lng Nedir?

http://www.lngcng.org.tr/LNGNedir.aspx, Erişim: 02.06.2020

Solak, O., (2012). Petrol Fiyatlarını Belirleyici Faktörler. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi.

Soydan, A., (2015). Türkiye’ de Enerji Projelerinde Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Enerji Hukuku Dergisi.

Songur, M., Yüksel, C., (2018). Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 

Söğüt, S. v.d., (2012). Sanayide Enerji Ekonomisi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.

Talus, K. (2009). Enerjide Kamu – Özel Sektör Ortaklığı – Avrupa’ da Kamu Hizmeti İmtiyazlarının ve İdari İşlemlerin Sonlandırılması: Çev: Gözde Cantürk, TBB Dergisi, S. 84.

Taranto. Y., Saygın, D. (2019). Türkiye enerji sektöründe fiyatlandırma ve piyasa dışı fon akışları. SHURA.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), (2017). Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Ankara, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Kömür Nedir?, (2020). https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fK%c3%b6m%c3%bcr+Nedir-.pdf,

Tekbaş, A. (2009). Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi: Türkiye Değerlendirmesi. Ankara: Ümit Ofset Matbaacılık.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Enerji Çalışma Grubu, (2018). Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi.

Tolay, M., (2017). Biyokütle (Orman ve Tarım Atıkları) Yakıtlı Santaller). Türkiye’ de Termik Santraller Oda Raporu, Ankara.

Topsakal, M. (2008). Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Turan, E. v.d., (2016). Elektrik Enerjisi Üretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Turgut, E., Selçuk, K., (2011). Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı. Ankara: Detay Yayıncılık.  

Ulusoy, A, Daştan, C, (2018). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi. “HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi”, Cilt: 7 Yıl: 7 S. 17.

Ünsal, H., (2010). Türkiye’ de Enerji Sektörüne Kamusal Müdahaleler. Ankara, Detay Yayıncılık.

Yaltı, B. (2013). Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Yanpar, A., (2007). Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme Yönelimli Vergi Politikası https://spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/727, 

Yavuz, M. (2008). Elektik Piyasasında Piyasa Faaliyetleri, Ayrıştırma ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı. FMR, Ankara: Ankara Barosu.

Yenisey, F., Güneş, G. ve Şirin, E., (2012). Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Yayman, D., (2016). Enerji Üzerinden Alınan Vergilerin Uygulaması, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

Yetişken, Y., Ekmekçi, İ. (2016). Türkiye Şartlarında Sıkıştırılmış CNG’ li Araçların Kullanımının İrdelenmesi. 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/067e2650cd701ae_ek.pdf,

Yılmaz, G., (2018). Vergi, Resim, Harç” Kavramlarının Tarihsel Devinimi: Kavram Kargaşası Bağlamında “Resmin” Günümüzdeki Varlık Sorunu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

Yılmaz, G., Biyan, Ö. (2016) Vergi Hukukunda Bir Belirsizlik: “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı ve Bu Kavram Açısından Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 38, S. 2.

Yörükoğulları, E. v.d., (2014). Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Ankara: Saray Matbaacılık.

Yörükoğulları, E. v.d., (2014). Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.