Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Öz SEÇER
ISBN: 978-605-05-0545-0
Stok Durumu: Stokta var
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Öz SEÇER
Baskı Niteliği Güncellenmiş
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi
Doç. Dr. Öz SEÇER
2020/03 2. Baskı, 414 Sayfa
ISBN 978-605-05-0545-0

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

2016 yılında yayınlanan eserin basısının tükenmesi üzerine elinizdeki ikinci bası yayına hazırlanmıştır. Bu bası hazırlanırken yeni çıkan eserlerden yararlanılarak konu başlıkları zenginleştirilmiş, ilgili konulara ilişkin özgün Yargıtay kararları metinde ilgili yerlere işlenmiştir. Bu basının da öğrencilere ve uygulamada çalışanlara faydalı olmasını diler, kitabın kısa sürede özenle basılmasını sağlayan Yetkin Kitabevi sahibi sayın Muharrem Başer’e ve dizgi işlemlerini büyük bir titizlikle yapan sayın Nilüfer Aydın hanımefendiye şükranlarımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR19

GİRİŞ23

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ VE
SÖZLEŞMENİN FESHİ

I.GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ27

A.Eser Sözleşmesinin Tanımı27

B.Unsurları27

1.Sözleşmenin Konusunun Bir Eser Olması27

2.Bir Eseri Meydana Getirme31

3.Ücret33

4.Tarafların Anlaşması36

C.Sözleşmenin Tarafları37

1.Yüklenici37

a.Genel olarak37

b.Alt yüklenici38

c.Genel Yüklenici45

d.Anahtar Teslim Yüklenici46

2.İş Sahibi47

D.Şekli47

E.Hukuki Niteliği57

1. Genel Olarak57

2.Eser Sözleşmesinin Ani Edimli-Sürekli Borç İlişkisi Ayrımı Bakımından Değerlendirilmesi58

a.Eser Sözleşmesinin Ani Edimli Nitelikte Olduğunu Savunan Görüş58

b.Eser Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Niteliğinde Olduğunu Savunan Görüş59

c.Eser Sözleşmesinin Ani-Sürekli Karmaşığı Bir Niteliğe Sahip Olduğunu Savunan Görüş59

d.Görüşlerin Değerlendirilmesi60

II. SÖZLEŞMENİN FESHİ62

A.Genel Olarak62

B.Fesih Kavramı63

1.Olağan Fesih63

2.Olağanüstü Fesih65

a.Genel Olarak65

b.Haklı Sebeple Fesih69

3.Feshin Hukuki Sonucu73

a.Olağan Fesih Bakımından73

b.Olağanüstü Fesih Bakımından73

C.Dönme Kavramı ile Feshin Karşılaştırılması74

İKİNCİ BÖLÜM
TAM TAZMİNATLA FESHİN AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI, UYGULANMA ŞARTLARI,
ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ, ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR, BENZER SONA ERME SEBEPLERİNDEN FARKI

I.TAM TAZMİNATLA FESHE İLİŞKİN
TBK M. 484 HÜKMÜNÜN AMACI77

II.TBK M. 484 HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ82

A.Genel Olarak82

B.TBK m. 484 Hükmünün Emredici Nitelikte Olup Olmadığı84

III.TBK M. 484 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI89

A.Sürekli Borç İlişkisi Niteliğindeki Eser Sözleşmeleri
Bakımından89

1.Genel Olarak89

2.TBK m. 484 Hükmünün Uygulanabilirliği89

B.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bakımından91

C.Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından94

D.Ön Eser Sözleşmesi Bakımından96

E.Anahtar Teslimli Eser Sözleşmesi Bakımından97

IV.ŞARTLARI100

A.İşin Tamamlanmamış Olması100

B.Fesih Beyanında Bulunulması103

1.Genel Olarak103

2.Fesih Beyanında Bulunurken Tazminat Teklif Edilmesinin Gerekip Gerekmediği108

3.Gerekli Koşulları Taşımayan Bir Sona Erdirmenin Tam Tazminatla Fesih Sayılıp Sayılmayacağı109

4.Fesih Beyanında Bulunulduğunun İspatı111

V.TBK m. 484 HÜKMÜNÜN ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASINA
 İLİŞKİN KAVRAMLAR İLE İLİŞKİSİ112

A.Eksik İş ile İlişkisi112

1.Genel Olarak112

2.Eksikliğin Önemine Göre Tam Tazminatla Fesih Hakkının Kullanılması112

3.Kısmen Teslim Durumunda Fesih Hakkının Kullanılması113

B.Ek İş veya İş Değişikliği ile İlişkisi114

VI.TAM TAZMİNATLA FESHİN ÖZELLİK ARZETTİĞİ
DURUMLAR121

A.Kısmen Fesih İle İlişkisi121

1.Genel Olarak Kısmi İfa121

2.Tam Tazminatla Fesihte Kısmen İfa ile Kısmen Fesih Arasındaki İlişki122

B.TBK m. 484 Hükmünün Eser Sözleşmesinin
Haklı Sebeple Feshi ile İlişkisi124

1.Genel olarak124

2.Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshini TBK m. 484’e Dayandıran Görüş124

3.Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshini TBK m. 484’e Dayandırmayan Görüş129

4.Yargıtay ve Federal Mahkeme Kararlarında Haklı Sebeple Fesih130

5.Görüşlerin Değerlendirilmesi134

C.Şarta Bağlı Sözleşmenin Tam Tazminatla Feshedilmesi136

D.Yüklenicinin Tam Tazminatla Eser Sözleşmesini Feshedip Edemeyeceği139

VII.TAM TAZMİNATLA FESHİN BENZER SONA ERME
 SEBEPLERİNDEN FARKLARI142

A.Türk Borçlar Kanununda Diğer Sözleşme Tiplerinde
Düzenlenmiş Benzer Sona Erme Sebeplerinden Farkı142

1.Hizmet Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshinden Farkı142

a.Genel Olarak142

b.Tam Tazminatla Fesihten Farkları148

2.Vekâlet Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesinden
Farkı149

a.Genel Olarak149

b.Tam Tazminatla Fesihten Farkları154

B.İş Sahibince Eser Sözleşmesinin Sona Erdirildiği
Diğer Sona Erme Sebeplerinden Farkı155

1.Yaklaşık Bedelin Aşırı Oranda Aşılması Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi155

a.Genel Olarak155

b.Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları ve Tam Tazminatla Fesihten Farkları161

2.İş Sahibinin İfa Zamanından Önce Sözleşmeden Dönmesi163

a.Genel Olarak163

b.Tam Tazminatla Fesih ile Karşılaştırılması172

3.İşin Yapımı Sırasında Eserin Ayıplı ve Sözleşmeye Aykırı Olacağının Açıkça Öngörülmesi Halinde Sözleşmeden Dönmeden Farkı177

4.Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesinden Farkı181

a.Yüklenicinin Temerrüdünün Koşulları ve Sonuçları181

b.Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazminini
Talep Hakkı194

c.Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme ile
Tam Tazminatla Fesih Arasındaki Farklar213

5.İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olması Sebebiyle
Sözleşmeden Dönmesi216

C.Eser Sözleşmesinin Yüklenici Tarafından Sona Erdirildiği Sebeplerden Farkı225

1.Götürü Ücretli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması Sebebiyle Sona Erme225

2.İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle
Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi234

3.İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle
Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi242

D.Eser Sözleşmesini Sona Erdiren Diğer Sona Erme
Sebeplerinden Farkı244

1.İkale Anlaşmasıyla Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi244

2.Eserin veya Eseri Oluşturan Malzemenin Yok Olması Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi249

3.İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Sebebiyle
Sona Erme257

4.Yüklenicinin Ölümü ya da Aczine Bağlı Olarak
Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi264

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SAHİBİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ TBK m. 484’e GÖRE FESHİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI

I.SÖZLEŞMENİN FESHİ271

A.Genel Olarak271

B.Ceza Koşulunun Durumu273

C.Tam Tazminatla Feshin Alt Eser Sözleşmesine Etkisi279

D.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tam Tazminatla Feshi Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu279

II.SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ281

III.ÖNCEDEN YAPILMIŞ KISMIN BEDELİNİN ÖDENMESİ284

A.Genel Olarak284

B.Ücretin Sözleşme ile Belirlenmesi287

1.Götürü Ücret287

a.Sabit Götürü Ücret287

b.Global Götürü Ücret289

c.Sabit Birim Fiyatlı Götürü Ücret289

2.Yaklaşık Ücret291

3.Karma Ücret293

C.Ücretin Sözleşme ile Belirlenmemesi293

D.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciye Yapılan Kısmın Karşılığının Verilmesi295

E.Yüklenicinin Bedele İlişkin Talep Hakkının Hukuki Niteliği297

IV.SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE TAMAMLANMAMIŞ
 ESER BAKIMINDAN İŞ SAHİBİNİN HAKLARI298

A.İş Sahibinin Eserin Yapılmış Kısmının Kendisine Teslimini İstemesi298

1.Genel Olarak298

2.İş Sahibinin Arsası Üzerinde İnşa Edilen Yapılarda
Durum221

3.İnşaat Sözleşmelerinde İş Sahibinin Yarım Kalan Eserin Yıktırılmasını İstemesi222

B.Eserin Teslim Edilen Kısmının Ayıplı Olması Halinde
İş Sahibinin Hakları301

1.Genel Olarak301

2.Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğu için
Aranan Şartlar301

a.Eserin Teslim Edilmesi301

b.Eserin Ayıplı Olması304

c.Eseri Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetinin
Yerine Getirilmiş Olması306

d.Eserin Teslim Edildiği Haliyle Kabul Edilmemiş
Olması314

e.Eserdeki Ayıbın İş Sahibinin Tutumundan Kaynaklanmaması317

f.Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması320

3.İş Sahibinin Seçimlik Hakları321

a.Genel Olarak321

b.İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Talebi322

c.İş Sahibinin Ayıbın Giderilmesi Talebi325

d.Ayıp Nedeniyle Oluşan Zararların Tazmini329

4.Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Kullanılmasında Zamanaşımı331

V.YÜKLENİCİNİN BÜTÜN ZARARLARININ GİDERİLMESİ332

A.Genel Olarak332

B.İş Sahibinin Ödeyeceği Tazminatın Hukuki Niteliği333

C.Tazminatın Hesaplanması335

1.Toplama Metodu335

2.Kesinti Metodu338

a.Genel Olarak338

b.Yüklenicinin Yapmaktan Kurtulduğu Masraflar342

c.Fesih Nedeniyle Yüklenicinin Başka İşlerden
Elde Ettiği veya Kötüniyetli Olarak Elde Etmeyi
İhmâl Eylediği Kazançlar346

D.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Zararlarının Giderilmesi348

E.Yargıtay Uygulamasında Yüklenicinin Zararlarının
Giderilmesi350

F.Tazminat Metodunun Seçilmesi Sorunu352

G.İş Sahibinin Zararın Tazmini Yükümlülüğünde
İndirim Yapılıp Yapılamayacağı355

VI.İSPAT YÜKÜ SORUNU358

VII.YÜKLENİCİNİN ALACAKLARININ MUACCELİYET ANI359

VIII.TAM TAZMİNATLA FESHİN YÜKLENİCİNİN
 BAZI BORÇLARI İLE İLİŞKİSİ360

A.Genel Olarak360

B.Eseri Meydana Getirme Borcu ile İş Sahibinin Tam Tazminatla Feshi Arasındaki İlişki361

C.İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma Borcu361

D.Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçlar363

E.Yüklenicinin Genel İhbar Borcu365

F.Sadakat ve Özen Borcu370

1.Sadakat Borcu371

2.Özen Borcu ile İlişkisi372

G.Eseri Teslim Borcu ile İlişkisi377

1.Genel Olarak377

2.Yüklenicinin Tam Tazminatla Feshe Bağlı Olarak
Teslim Borcunda Kısmen Temerrüde Düşmesi Durumu383

SONUÇ385

KAYNAKÇA389


GİRİŞ 21

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

I. GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ 25
A. Eser Sözleşmesinin Tanımı 25
B. Unsurları 25
1. Sözleşmenin Konusunun Bir Eser Olması 25
2. Bir Eseri Meydana Getirme 29
3. Ücret 31
4. Tarafların Anlaşması 33
C. Sözleşmenin Tarafları 34
1. Yüklenici 34
a. Genel olarak 34
b. Alt yüklenici 35
c. Genel Yüklenici 37
d. Anahtar Teslim Yüklenici 38
2. İş Sahibi 39
D. Şekli 39
E. Hukuki Niteliği 41
1. Genel Olarak 41
2. Eser Sözleşmesinin Ani Edimli-Sürekli Borç İlişkisi Ayrımı Bakımından Değerlendirilmesi 42
a. Eser Sözleşmesinin Ani Edimli Nitelikte Olduğunu Savunan Görüş 42
b. Eser Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Niteliğinde Olduğunu Savunan Görüş 43
c. Eser Sözleşmesinin Ani-Sürekli Karmaşığı Bir Niteliğe Sahip Olduğunu Savunan Görüş 43
d. Görüşlerin Değerlendirilmesi 44

II. SÖZLEŞMENİN FESHİ 46
A. Genel Olarak 46
B. Fesih Kavramı 47
1. Olağan Fesih 47
2. Olağanüstü Fesih 49
a. Genel Olarak 49
b. Haklı Sebeple Fesih 53
3. Feshin Hukuki Sonucu 56
a. Olağan Fesih Bakımından 56
b. Olağanüstü Fesih Bakımından 56
C. Dönme Kavramı ile Feshin Karşılaştırılması 57

İKİNCİ BÖLÜM
TAM TAZMİNATLA FESHİN AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI, UYGULANMA ŞARTLARI, ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ, ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR, BENZER SONA ERME SEBEPLERİNDEN FARKI
I. TAM TAZMİNATLA FESHE İLİŞKİN  TBK M. 484 HÜKMÜNÜN AMACI 61
II. TBK M. 484 HÜKMÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ 66
A. Genel Olarak 66
B. TBK m. 484 Hükmünün Emredici Nitelikte Olup Olmadığı 68
III. TBK M. 484 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI 73
A. Sürekli Borç İlişkisi Niteliğindeki Eser Sözleşmeleri Bakımından 73
1. Genel Olarak 73
2. TBK m. 484 Hükmünün Uygulanabilirliği 73
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bakımından 75
C. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi Bakımından 78
D. Ön Eser Sözleşmesi Bakımından 79
E. Anahtar Teslimli Eser Sözleşmesi Bakımından 79
IV. ŞARTLARI 82
A. İşin Tamamlanmamış Olması 82
B. Fesih Beyanında Bulunulması 86
1. Genel Olarak 86
2. Fesih Beyanında Bulunurken Tazminat Teklif Edilmesinin Gerekip Gerekmediği 91
3. Gerekli Koşulları Taşımayan Bir Sona Erdirmenin Tam Tazminatla Fesih Sayılıp Sayılmayacağı 92
4. Fesih Beyanında Bulunulduğunun İspatı 94
V. TBK m. 484 HÜKMÜNÜN ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASINA  İLİŞKİN KAVRAMLAR İLE İLİŞKİSİ 94
A. Eksik İş ile İlişkisi 94
1. Genel Olarak 94
2. Eksikliğin Önemine Göre Tam Tazminatla Fesih Hakkının Kullanılması 94
3. Kısmen Teslim Durumunda Fesih Hakkının Kullanılması 95
B. Ek İş veya İş Değişikliği ile İlişkisi 95
VI. TAM TAZMİNATLA FESHİN ÖZELLİK ARZETTİĞİ  DURUMLAR 97
A. Kısmen Fesih İle İlişkisi 97
1. Genel Olarak Kısmi İfa 97
2. Tam Tazminatla Fesihte Kısmen İfa ile Kısmen Fesih Arasındaki İlişki 98
B. TBK m. 484 Hükmünün Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi ile İlişkisi 99
1. Genel olarak 99
2. Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshini TBK m. 484’e Dayandıran Görüş 100
3. Eser Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshini TBK m. 484’e Dayandırmayan Görüş 104
4. Yargıtay ve Federal Mahkeme Kararlarında Haklı Sebeple Fesih 106
5. Görüşlerin Değerlendirilmesi 109
C. Şarta Bağlı Sözleşmenin Tam Tazminatla Feshedilmesi 111
D. Yüklenicinin Tam Tazminatla Eser Sözleşmesini Feshedip Edemeyeceği 112
VII. TAM TAZMİNATLA FESHİN BENZER SONA ERME  SEBEPLERİNDEN FARKLARI 114
A. Türk Borçlar Kanununda Diğer Sözleşme Tiplerinde Düzenlenmiş Benzer Sona Erme Sebeplerinden Farkı 114
1. Hizmet Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshinden Farkı 114
a. Genel Olarak 114
b. Tam Tazminatla Fesihten Farkları 118
2. Vekâlet Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesinden Farkı 119
a. Genel Olarak 119
b. Tam Tazminatla Fesihten Farkları 123
B. İş Sahibince Eser Sözleşmesinin Sona Erdirildiği Diğer Sona Erme Sebeplerinden Farkı 124
1. Yaklaşık Bedelin Aşırı Oranda Aşılması Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 124
a. Genel Olarak 124
b. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları ve Tam Tazminatla Fesihten Farkları 130
2. İş Sahibinin İfa Zamanından Önce Sözleşmeden Dönmesi 132
a. Genel Olarak 132
b. Tam Tazminatla Fesih ile Karşılaştırılması 137
3. İşin Yapımı Sırasında Eserin Ayıplı ve Sözleşmeye Aykırı Olacağının Açıkça Öngörülmesi Halinde Sözleşmeden Dönmeden Farkı 142
4. Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesinden Farkı 145
a. Yüklenicinin Temerrüdünün Koşulları ve Sonuçları 145
b. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazminini Talep Hakkı 151
c. Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme ile Tam Tazminatla Fesih Arasındaki Farklar 162
5. İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olması Sebebiyle  Sözleşmeden Dönmesi 164
C. Eser Sözleşmesinin Yüklenici Tarafından Sona Erdirildiği Sebeplerden Farkı 169
1. Götürü Ücretli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması Sebebiyle Sona Erme 169
2. İş Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 175
3. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 179
D. Eser Sözleşmesini Sona Erdiren Diğer Sona Erme Sebeplerinden Farkı 181
1. İkale Anlaşmasıyla Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 181
2. Eserin veya Eseri Oluşturan Malzemenin Yok Olması Sebebiyle Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 183
3. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması Sebebiyle Sona Erme 191
4. Yüklenicinin Ölümü ya da Aczine Bağlı Olarak Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi 196

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SAHİBİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ TBK m. 484’e GÖRE FESHİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. SÖZLEŞMENİN FESHİ 201
A. Genel Olarak 201
B. Ceza Koşulunun Durumu 203
C. Tam Tazminatla Feshin Alt Eser Sözleşmesine Etkisi 206
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tam Tazminatla Feshi Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu 206
II. SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ 208
III. ÖNCEDEN YAPILMIŞ KISMIN BEDELİNİN ÖDENMESİ 210
A. Genel Olarak 210
B. Ücretin Sözleşme ile Belirlenmesi 212
1. Götürü Ücret 212
a. Sabit Götürü Ücret 212
b. Global Götürü Ücret 213
c. Sabit Birim Fiyatlı Götürü Ücret 214
2. Yaklaşık Ücret 215
3. Karma Ücret 217
C. Ücretin Sözleşme ile Belirlenmemesi 217
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciye Yapılan Kısmın Karşılığının Verilmesi 218
E. Yüklenicinin Bedele İlişkin Talep Hakkının Hukuki Niteliği 219
IV. SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE TAMAMLANMAMIŞ ESER BAKIMINDAN İŞ SAHİBİNİN HAKLARI 220
A. İş Sahibinin Eserin Yapılmış Kısmının Kendisine Teslimini İstemesi 220
1. Genel Olarak 220
2. İş Sahibinin Arsası Üzerinde İnşa Edilen Yapılarda Durum 221
3. İnşaat Sözleşmelerinde İş Sahibinin Yarım Kalan Eserin Yıktırılmasını İstemesi 222
B. Eserin Teslim Edilen Kısmının Ayıplı Olması Halinde İş Sahibinin Hakları 222
1. Genel Olarak 222
2. Yüklenicinin Ayıptan Dolayı Sorumluluğu için Aranan Şartlar 225
a. Eserin Teslim Edilmesi 225
b. Eserin Ayıplı Olması 225
c. Eseri Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetinin  Yerine Getirilmiş Olması 227
d. Eserin Teslim Edildiği Haliyle Kabul Edilmemiş Olması 231
e. Eserdeki Ayıbın İş Sahibinin Tutumundan Kaynaklanmaması 232
f. Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması 233
3. İş Sahibinin Seçimlik Hakları 234
a. Genel Olarak 234
b. İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Talebi 235
c. İş Sahibinin Ayıbın Giderilmesi Talebi 236
d. Ayıp Nedeniyle Oluşan Zararların Tazmini 239
4. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Kullanılmasında Zamanaşımı 240
V. YÜKLENİCİNİN BÜTÜN ZARARLARININ GİDERİLMESİ 241
A. Genel Olarak 241
B. İş Sahibinin Ödeyeceği Tazminatın Hukuki Niteliği 242
C. Tazminatın Hesaplanması 243
1. Toplama Metodu 243
2. Kesinti Metodu 247
a. Genel Olarak 247
b. Yüklenicinin Yapmaktan Kurtulduğu Masraflar 250
c. Fesih Nedeniyle Yüklenicinin Başka İşlerden Elde Ettiği veya Kötüniyetli Olarak Elde Etmeyi İhmâl Eylediği Kazançlar 253
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Zararlarının Giderilmesi 255
E. Yargıtay Uygulamasında Yüklenicinin Zararlarının Giderilmesi 257
F. Tazminat Metodunun Seçilmesi Sorunu 259
G. İş Sahibinin Zararın Tazmini Yükümlülüğünde İndirim Yapılıp Yapılamayacağı 262
VI. İSPAT YÜKÜ SORUNU 265
VII. YÜKLENİCİNİN ALACAKLARININ MUACCELİYET ANI 266
VIII. TAM TAZMİNATLA FESHİN YÜKLENİCİNİN BAZI BORÇLARI İLE İLİŞKİSİ 267
A. Genel Olarak 267
B. Eseri Meydana Getirme Borcu ile İş Sahibinin Tam Tazminatla Feshi Arasındaki İlişki 267
C. İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma Borcu 268
D. Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Borçlar 269
E. Yüklenicinin Genel İhbar Borcu 270
F. Sadakat ve Özen Borcu 271
1. Sadakat Borcu 271
2. Özen Borcu ile İlişkisi 273
G. Eseri Teslim Borcu ile İlişkisi 275
1. Genel Olarak 275
2. Yüklenicinin Tam Tazminatla Feshe Bağlı Olarak Teslim Borcunda Kısmen Temerrüde Düşmesi Durumu 275
SONUÇ 277
KAYNAKÇA 281

Sözleşmeler, kural olarak karşılıklı edimlerin ifasına kadar tarafların anlaşmasına uygun şekilde ifa edilmelidir[1]. Kanun Koyucu, bazı hallerde sözleşmenin taraflarına hukuki ilişkiyi tek taraflı irade beyanıyla sona erdirme yetkisi tanımıştır[2]. Örneğin borçlunun temerrüde düşmesi halinde alacaklının sözleşmeden dönmesi mümkündür. Aynı şekilde sürekli bir borç ilişkisinin haklı sebeplerin varlığı halinde olağanüstü fesih yoluyla veya öngörülen fesih dönem ve sürelerine uyulmak koşuluyla olağan fesih yoluyla sona erdirilmesi mümkündür[3]. Ancak bütün bu durumlar, tarafların sözleşmeyle bağlı olması ilkesinden[4] (ahde vefa) herhangi bir sapma olduğuna işaret etmemektedir[5].

Kanun Koyucunun taraflara bozucu yenilik doğuran hak tanıdığı bazı durumların ise, ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesi ile bağdaştırılması çok zordur. Bu durumlardan birisi de, eser sözleşmesinde tam tazminatla feshi düzenleyen TBK m. 484 hükmüdür[6]. Eser sözleşmesi geçerli olarak kurulunca, taraflar, sözleşme ilişkisinden doğan tüm hak ve borçların sona ermesine kadar sözleşme ile bağlıdırlar. Buna karşılık her borç ilişkisi gibi eser sözleşmesinin de önceden sona erdirilebilmesi mümkündür. Eser sözleşmesinin bir özelliği de, TBK m. 484 hükmü ile iş sahibine tanınan tam tazminatla fesih hakkıdır[7]. Bu hükme göre, iş sahibi, eser tamamlanıncaya kadar herhangi bir sebebe dayanmak zorunda olmaksızın, eser sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Yüklenicinin bu hakkın kullanılması sebebiyle zarara uğramaması için önlem alınması da ihmal edilmemiş ve sözleşmeyi sona erdiren iş sahibi tazminat ödemekle yükümlü tutulmuştur[8].

Uygulamada pek fazla bilinmeyen bir hüküm olan TBK m. 484’de serbestçe kullanılabilen bir fesih hakkının düzenlenmiş olduğunu bilen iş sahiplerinin bu yola başvururken iyi düşünmeleri gerekmektedir. Eser sözleşmesinin TBK m. 484 gereği feshi, genellikle iş sahibinin yükleniciye sipariş verdiği esere artık gereksinme duymadığı durumlarda bir anlam ifade etmektedir. Buna karşılık eserin tamamlanmasını isteyen iş sahibinin sözleşmeyi feshedip başka kişilerle yeni bir sözleşme yapması genellikle çeşitli karışıklıklara yol açmaktadır. İlk yüklenici tarafından başlanılan bir eserin başka bir yüklenici tarafından sonuçlandırılması yoluna gidilmesi fazla cazip bulunmayabilir. Diğer taraftan TBK m. 484 hükmüne göre eser sözleşmesini fesheden iş sahibinin tazminat ödemesi gerekecektir. Başka bir ifade ile iş tamamlanıncaya kadar sözleşmeyi sona erdirme yetkisi tanınan iş sahibinin bu yola gittiğinde bunun bedelini ödemesi gerekecektir[9]. Ekonomik değer taşıyan bir eser teslim almadığı halde, yüklenicinin sözleşmeden elde edeceği kârın tamamını tazminle yükümlü olacak iş sahibi, fesih hakkını kullanmakta çekingen davranabilmektedir[10]. Tüm bu belirtilenler dikkate alındığında, taraflar arasındaki menfaat dengesinin sağlanması ve uygulamada çıkabilecek sorunların çözümlenmesi bakımından tam tazminatla fesih hakkının kullanılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların tüm boyutlarıyla incelenmesi gerekmektedir.

Eser sözleşmesine özgü bir sona erme sebebi olarak düzenlenmiş bu fesih hakkını daha ayrıntılı olarak ele almayı amaçlayan çalışmanın ilk bölümünde eser sözleşmesi genel olarak incelenmiş, ilk bölümün ikinci kısmında bir fesih hakkı olan tam tazminatla feshin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fesih hakkı ve türleri ele alınmış, sözleşmeyi sona erdiren diğer bir hak olan dönme hakkı ile benzer ve farklı yönleri incelenmiştir.

İkinci bölümde, eser sözleşmesinde yer alan bir sona erme sebebi olarak tam tazminatla feshin amacı, hukuki niteliği, uygulama alanı, şartları ve benzer sona erme sebeplerinden farkı incelenmiştir. Bu bağlamda tam tazminatla fesih hakkının emredici nitelikte olup olmadığı üzerinde durulmuş, sürekli borç ilişkisi niteliğindeki eser sözleşmesi veya arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi gibi bazı sözleşmeler bakımından uygulanabilir olup olmadığı araştırılmış, fesih hakkının kullanılması bakımından aranan şartlar üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş ve fesih hakkının özellik arzettiği durumlar ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu bölümde istisnai bir düzenleme olan tam tazminatla fesih hakkının eser sözleşmesindeki yerinin belirlenmesi açısından eser sözleşmesini sona erdiren diğer sebeplerle ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Eserin son bölümü ise, tam tazminatla feshin sonuçlarına ayrılmıştır. Bu bağlamda sırasıyla, sözleşmenin tasfiyesi, tasfiye bağlamında yüklenicinin ve iş sahibinin ileri süreceği talepler ve feshin diğer borçlara etkisi detaylı olarak incelenmiştir. Bu bölümde iş sahibinin fesih hakkını kullanmasına bağlı sonuçların ayrıntılı olarak incelenmesine çalışılacaktır. Bu bağlamda iş sahibinin yapılmış kısmın bedelini ödeme borcu ele alınmış, eser sözleşmesinde farklı şekilde ücret kararlaştırılmasının fesih hakkının kullanılması bakımından doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Fesih hakkının kullanılmasıyla eserin yapılmış kısmı bakımından iş sahibinin özellikle ayıba karşı tekeffülden doğan hakları irdelenmiştir. Feshe bağlı olarak yüklenicinin uğradığı zararların ne şekilde tazmin edileceği de ayrıca ele alınmıştır. Zararların tazmini bakımından kabul edilen iki metod, tazminat ve kesinti metodları da bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışma, çalışma boyunca varılan sonuçların genel olarak değerlendirildiği bir sonuç bölümüyle sona erecektir.[1]      Bettschart, La résiliation des contrats de construction, s. 121; Vetter/Gutzwiller, s. 700.

[2]      Bettschart, La résiliation des contrats de construction, s. 121.

[3]      Vetter/Gutzwiller, s. 701; Peters, Stornierung von Vertragen, s. 73.

[4]      Ahde vefa ilkesi, geçerli bir şekilde kurulmuş bir sözleşmenin ileride koşullar ne olursa olsun kurulduğu andaki şekliyle varlığını sürdürmesini ve hükümlerine uyulmasını öngörür. Başka bir deyişle söz konusu ilke tarafların sözleşme kurulurken gelecekte meydana gelebilecek her türlü değişikliği göze aldıklarını varsaydığından ve irade serbestisi ilkesi de tarafların sözleşmeyi değiştirmeden aynen uygulamalarını gerektirdiğinden sözleşmenin ancak tarafların anlaşmaları sonucunda ya da kanuni düzenlemelerin öngördüğü sebep ile durumlar içerisinde sona erdirilmesine olanak verir. Bunun dışında taraflardan birinin tek başına sözleşme ile bağlılıktan kurtulabilmesi mümkün değildir. Savaş, s. 7.

[5]      Buz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Feshi, s. 209.

[6]      Huguenin, Obligationenrecht- Allgemeiner und Besonderer Teil, N. 3213; Gökyayla, Film Yapım Sözleşmesi, s. 160.

[7]      Gauch, Werkvertrag, N. 521.

[8]      Buz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Feshi, s. 210; Gauch, Werkvertrag, N. 562.

[9]      Buz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Feshi, s. 216.

[10]     Buz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Feshi, s. 216.

Eser sözleşmesi ani edimli bir sözleşme niteliği göstermektedir. Eser sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en önemli kıstas, yüklenicinin sonuç sorumluluğunun söz konusu olmasıdır. Yüklenicinin bu sonucu elde etmek için belli bir süre faaliyette bulunması gerekse de, alacaklı iş sahibi açısından asıl önemli olan eserin teslim edilmesidir. Ancak bu şekilde, o, sözleşmeden beklediği menfaati elde etmiş olacaktır. Eser sözleşmesini düzenleyen kurallar arasında sürekli sözleşme ilişkisine özgü kuralların bulunması, yüklenicinin iş görme faaliyetlerinin zahmetli ve masraflı olabileceği karşısında onu bir ölçüde himaye etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

İş sahibinin TBK m. 484 hükmüne göre eser sözleşmesini fesih hakkı, eser sözleşmesine özgü bir düzenlemedir. Bu hükmün temelinde iş sahibinin yüklenicinin eser sözleşmesinden doğan iş görme borcunun ifa edilmesine duyduğu güven yatmakla birlikte, bu güven kendine özgü bir güven niteliğindedir. Eser sözleşmesinin tam tazminatla feshine ilişkin TBK m. 484 hükmü, emredici nitelikte değildir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde TBK m. 484 hükmünün uygulanması mümkündür. Arsa sahibinin yüklenicinin inşaatı yapmasına ilişkin özel bir güveni bulunmakta, bu güvenin kaybolması durumunda onun sözleşmeyi feshedebilmesi mümkün olmalıdır. Sözleşmeden doğan borcunu gereği gibi ifa etmeyen yüklenicinin bağımsız bölümleri elde etmesi gerektiğini ileri sürerek feshe karşı çıkması mümkün değildir. Diğer taraftan arsa sahibinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda yüklenicinin önemli bir zarara uğraması da söz konusu değildir. TBK m. 484 hükmüne göre yapılacak fesih ileriye etkili olacağından, yüklenici yapılan kısımla orantılı olarak arsa payına hak kazanabilecektir.

Eser sözleşmesinin tam tazminatla feshi, ancak eser tamamlanıncaya kadar mümkün olabilir. Fesih hakkının kullanılmasında neden göstermeye gerek bulunmamaktadır. İş sahibinin eser sözleşmesinden dönmesine rağmen somut olayda dönmeye ilişkin koşulların gerçekleşmemesi durumunda dönmenin tam tazminatla feshe tahvili mümkün değildir.

Doktrindeki baskın görüşe uygun olarak iş sahibi tarafından eser sözleşmesinin haklı sebeple feshi mümkün olmalıdır. İş sahibinin tam tazminatla feshini düzenleyen TBK m. 484 hükmüne, eser sözleşmesinin haklı nedenle feshi bakımından da başvurulabilmektedir. Somut olayda özel bir sona erme sebebine ilişkin şartların bulunması halinde haklı nedenle feshe başvurmak mümkün değildir. Haklı sebebe dayanarak sözleşmeyi sona erdiren iş sahibinin tazminat ödeme yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kurtulması gerekmektedir. İş sahibinin yükleniciye duyduğu güvenin kaybolması, tazminat yükümlülüğünden kurtulunması için yeterli değildir. İş sahibinin tazminat yükümlülüğünden kurtulması için haklı nedenle feshin yükleniciye isnat edilebilen kusurlu bir davranıştan kaynaklanması gerekmektedir. Yüklenici açısından sözleşmeyi devamı çekilmez kılan bir sebebin ortaya çıkması halinde TMK m. 2’deki dürüstlük kuralı temel alınarak ona eser sözleşmesini haklı sebeple feshetmek olanağı tanımak mümkün olsa gerektir. İş sahibinin eser sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshetmesi halinde yükleniciden zarar tazmin talebinde bulunması mümkündür. Bunun hukuki dayanağını sözleşmenin müspet ihlali oluşturacaktır. İş sahibinin fesih beyanında gösterdiği nedenin haklı olmaması durumunda yapılan fesih beyanı geçersizdir ve sözleşme devam edecektir. Yargıtay’ın eser sözleşmesinin haklı nedenle feshini mümkün görmekle beraber bunu belli bir hukuki temele dayandırmaması, borçlu temerrüdü veya eser sözleşmesine özgü diğer sona erme sebeplerinde de haklı sebeple fesihten bahsetmesi, eser sözleşmesinin haklı nedenle feshinden ne anlaşılması gerektiği hususunda bir belirsizlik yaratmaktadır. Eser sözleşmesinin haklı nedenle feshinin TBK m. 484 hükmü ile ilişkilendirilmesi bu husustaki belirsizlikleri giderecek bir çözüm olabilir.

Eser sözleşmesinin haklı sebeple feshi, yüklenicinin kusuruna dayandığı takdirde mümkün olduğundan, iş sahibinin zarar tazmin yükümlülüğünde indirim yapılabilir. Eser sözleşmesinin tam tazminatla feshinde zarar tazmin yükümlülüğünden indirim yapılıp yapılmayacağı hususunda bir kanun boşluğu bulunmaktadır. Bu boşluk, haksız fiil hükümlerinin kıyasen uygulanmasıyla doldurulmalıdır. İş sahibinin eser sözleşmesini tam tazminatla feshinde yüklenicinin kusuru varsa zarar tazmin yükümlülüğünde indirim yapılması mümkün olmalıdır.

Yargıtay, iş sahibinin TBK m. 484’e göre eser sözleşmesini feshetmesi durumunda, yapılan fesih haksızsa, bu feshin sonuçları bakımından kesinti metodunu uygulamaktadır. Yapılan fesih haksızsa sözleşme devam edeceğinden kesinti metodunun bu şekilde uygulanması mümkün değildir. Yüksek Mahkeme, fesih beyanında gösterilen sebep bakımından haklı-haksız ayrımı yapmakla beraber, her iki durumda da sözleşme ilişkisinin sona ereceği görüşünü benimsemektedir. İş sahibinin fesih beyanında bulunması üzerine yüklenicinin uğradığı zararın hesaplanmasında, kesinti metodunun uygulanması için feshin haksız nedene dayanması gerekmektedir. Yargıtay’ın görüşü benimsendiğinde, hiçbir neden göstermeksizin iş sahibinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda (Yüksek Mahkemeye göre TBK m. 484’ün uygulanabileceği hal) kesinti metodunun uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Eser sözleşmesi, tam tazminatla feshedilince ileriye etkili olarak sona ermektedir. Sözleşmenin fesih ile sona ermesi üzerine iş sahibi, yapılmış kısmın karşılığını vermek ve yüklenicinin zararlarını gidermekle yükümlüdür. Yapılmış kısmın karşılığının belirlenmesinde, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan bedel, böyle bir bedel kararlaştırılmamışsa TBK m. 481’ye göre belirlenen bedel dikkate alınmalıdır. İş sahibinin de, yapılmış kısmın bedelinin ödenmesine karşılık, eserin tamamlanmış kısmını yükleniciden talep edebilme olanağı bulunmaktadır. Eserin yapılmış kısmının ayıplı olması durumunda, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin tamamlanmamış esere kıyasen uygulanması sonucu, iş sahibinin yüklenicinin ayıba karşı tekeffülden dolayı sorumluluğuna başvurabilmesi mümkündür.

İş sahibi, yapılmış kısma ilişkin bedelin verilmesinin yanında yüklenicinin zararlarını da gidermekle yükümlüdür. Yüklenicinin ifaya olan menfaatinin tazmin edilmesi gerekmektedir. İş sahibinin zarar tazmin yükümlülüğünün doğması için kusurlu olması gerekmemektedir. Yüklenicinin zararının hesaplanmasında iki farklı metod uygulanabilmektedir. Toplama metodunda, fesih anına kadar yapılan işin ve masrafların değeri üzerinden bulunan karşılığa yüklenicinin işi tamamlaması halinde elde edeceği brüt kar eklenmektedir. Kesinti metodunda ise, yüklenicinin çalışmaları tamamlamamasından dolayı tasarruf ettiği kısım ve dürüstlük kuralınca elde edeceği veya elde etmeyi ihmal eylediği kâr, eserin bedelinden indirilir.

Yükleniciye ödenecek olan tazminatın belirlenmesi açısından var olan iki tazminat metodundan birinin seçilmesi mümkündür. TBK m. 484 lafzının, toplama metodu göz önünde bulundurularak kaleme alınmış olması, kesinti metodunun tazminatın hesaplanmasında dikkate alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Yüklenicinin ispat kolaylığı açısından kendisine en elverişli metodu seçerek tazminatının hesaplanmasını istemesi mümkündür. Buna karşılık iş sahibi, de tazminattan indirilecek masrafları ve iktisapları ispat edebilir. Yüklenicinin hangi tazminat metoduna başvuracağı, somut olay koşullarına bağlıdır. Hangi tazminat metodu seçilirse seçilsin yapılmış kısmın karşılığı tazminatın hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.

Yargıtay uygulamasında iş sahibinin hiçbir neden göstermeksizin sözleşmeyi feshetmesi durumunda toplama metodu uygulanırken, yapılan feshin haksız olması durumunda kesinti metodu uygulanmaktadır. Yüklenicinin kusuru varsa, zarar tazmin yükümlülüğünde indirim yapılması mümkündür.

 • ABRANAVEL, Philippe: L’empereur de chine et le grain de tabac reflexion sur l’article 404 CO, Journal des tribunaux-Droit Fédéral 1987, s. 466-470.
 • ACAR, Hakan: 6502 Sayılı Kanun ile Eser Sözleşmesinin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına Alınmasının Hukuki Sonuçları, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, s. 31-48 (6502 Sayılı Kanun)
 • ACAR, Faruk: Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri, E-Akademi, Aralık 2013-S. 134, s. 1-24.
 • AEPLI, Victor: Zur Rechtsnatur des Totalunternehmervertrages Urteil des KGr. SZ vom 24. November 1998; in EGV SZ 1998, Nr. 30, S. 93 f, BR, 2000, s. 46-49.
 • AKINCI, Şahin: Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004 (Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi).
 • AKKANAT, Halil: Taşeronluk (Alt Müteahhitlik Sözleşmesi), İstanbul 2000 (Taşeronluk Sözleşmesi).
 • AKKAYAN-YILDIRIM, Ayça: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteaahidin Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Ermenin Etkileri, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 49-86.
 • AKKURT, Sinan Sami: Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10, S. 2, 2008, s. 13-64 (Basım Yılı 2010).
 • ALPAGUT, Gülsevil: Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Devri, Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2011, s. 913-959.
 • ALTAŞ, Hüseyin: Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK m. 368), Ankara 2002 (Eserin Teslimden Önce Telef Olması).
 • ALTAŞ, Hüseyin: İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, s. 97-110 (İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı).
 • ALTAŞ, Hüseyin: İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Yaklaşık Ücretin Aşırı Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Hakkı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 71-84 (Yaklaşık Ücretin Aşırı Aşılması).
 • ALTINOK-ORMANCI, Pınar: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.
 • ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. Baskı, Ankara 2014.
 • ARIKAN, Mustafa: Eser Sözleşmesinde İfa İmkânsızlığı ve Sonuçları, SÜHFD, C. 16, S. 2, Y. 2008, s. 265-285 (Eser Sözleşmesinde İfa İmkânsızlığı ve Sonuçları).
 • ATAMULLU, İsmail: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi, Ankara 2014.
 • AVCI, Ali: Eser (İstisna) Sözleşmesinde Şekil ve Bağlanan Sonuçlar, TAAD, Y. 6, S. 21, Nisan 2015, s. 285-335 (İstisna Sözleşmesinde Şekil).
 • AVCI, Ali: Türk Borçlar Kanununda Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2015, S. 119, s. 367-394 (Özen ve Sadakat Borcu).
 • AYAN, Serkan: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008.
 • AYDEMİR, Efrail: Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, Ankara 2009.
 • AYDIN, Öztürk: Yüklenicinin İşe Başlama ve Devam Borcunun Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, s. 69-89.
 • BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.
 • BAYGIN, Cem: Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999.
 • BECKER, Herman: İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Borçlar Hukuku II. Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde: 184-551 (Çev. Dr. A. Suat Dura), Ankara 1993.
 • BETTSCHART, Sébastien: La résiliation des contrats de construction, JDC 2009 (La résiliation des contrats de construction).
 • BOTTCHER: Die Kündigung eines Werkvertrages aus wichtigem Grund nach dem Schuldrechtmodernisierungsgesetz, ZfBR, 2003, s. 213-220.
 • BIANCHI, François/GROS, Sarah: 2.Contrat d’entreprise-Contrat d’architecte, Not@lex-Revue de droit privé et fiscal du patrimoine.
 • BİLİR, Dilek: Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011.
 • BİRİNCİ-UZUN, Tuba: Eser Sözleşmelerinde Keşif Bedeli ve İş Sahibinin Keşif Bedelinin Aşırı Derecede Aşılmasına Karşı Korunması, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 9, S. 100, Aralık 2014, s. 85-98.
 • BRUNNER, Hans Ulrich: Die Anwendung Deliktsrechtlicher Regeln auf Die Vertragshaftung, Freiburg 1991.
 • BUCHER, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil (ohne Deliktsrecht), 2. Auflage, Zürich 1988 (OR AT).
 • BUCHER, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Auflage, Zürich 1988 (BT).
 • BUHLER, Theodor: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher Kommentar), Bd. V/2d, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Zürich 1998.
 • BURCUOĞLU, Haluk: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakları Kullanabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 283-332.
 • BUSCHE: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflage, 2012.
 • BUZ, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998 (Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme).
 • BUZ, Vedat: Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkansızlaşması, AÜSBFD., 1994, C. 49, S. 1-2, s. 23-40 (Eseri Tamamlama Borcunun İmkansızlaşması).
 • BUZ, Vedat: İş Sahibinin BK m. 369’a Göre Eser Sözleşmesini Feshi, BATİDER C. XXI S. 2, s. 209-263 (İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Feshi).
 • BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005 (Yenilik Doğuran Haklar).
 • BÜYÜKAY, Yusuf: Eser Sözleşmesi, Ankara 2014 (Eser Sözleşmesi).
 • BÜYÜKAY, Yusuf: Götürü Ücretin Kararlaştırıldığı Eser Sözleşmelerinde İş Sahibinin Ücretin İndirilmesini Talep Etme Hakkı, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan C. I, İstanbul 2010; s. 663-691 (İş Sahibinin Ücretin İndirilmesini Talep Hakkı).
 • CANBOLAT, Ferhat: İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009.
 • CARRUZZO, Philippe: Résiliation immédiate-Conditions-Justes motifs (art. 337 CO), in Le contrat individuel de travail Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, 2009.
 • CHAIX, François: Du contrat d’entreprise, Commentaire Rommand Code des obligations I Art. 1-529 CO Commentaire (Thévenoz-Werro Editeurs), 2. édition, Bâle 2013.
 • CHAVANNE, Slyvie: Le retard dans l’exécution des travaux de construction Selon le Code des Obligations et la norme SIA 118, Bale et Francfort-sur-le-Main 1993.
 • CHERPILLOD, Ivan: La fin des contrats de durée, Lausanne 1988.
 • CORBOZ, Bernard: Contrat d’entreprise V L’extinction du contrat, FJS, Geneve 1984 (Contrat d’entreprise V).
 • COŞKUN, Gürkan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu, Ankara 2010.
 • COUCHEPIN, Gaspard: La clause pénale- Etude générale de l’institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, 2008.
 • DAYINLARLI, Kemal: İnşaat Sektöründe Müşavir Mühendislik Sözleşmesi, Ankara 1998 (Müşavirlik Mühendislik Sözleşmesi).
 • DAYINLARLI, Kemal: İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Ankara 2008 (Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü).
 • DEMİRDÖVEN, Oğuzhan: İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Tam Tazminatla Fesih Hakkı (BK m. 369), Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan Cilt-1, İstanbul 2009, s. 605-652.
 • DERENDINGER, Peter: Die Nicht-und Die Nichtrichtige Erfüllung des Einfachen Auftrages, Freiburg 1988.
 • DESSEMONTET, François: Les contrats de service, RDS 106 (1987) II, s. 97 vd.
 • DİNAR, R. Cem : Borçlar Kanunu’ndaki Düzenleme Açısından İstisna Sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesi Arasındaki Kurumsal Farklılıklar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. V/1, S. 1, 2008, s. 45-65.
 • DİRİCAN, Gökhan: Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması, İstanbul 2007.
 • GUHL, Theo/KOLLER, Alfred/SCHNYDER, Anton K./DRUEY, Jean Nicolas.: Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 2000.
 • GÜLVER, Ender: Türk Borçlar Kanunu’nda İş Sözleşmesinin Derhal Feshi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2011, s. 999-1029.
 • DUMAN, İlker Hasan: İnşaat Hukuku Açıklamalı İçtihatlı, 5. Baskı, Ankara 2013 (İnşaat Hukuku).
 • DUMAN, İlker Hasan: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2005 (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi).
 • DURAK, Yasemin: Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6 Özel Sayı, Y. 2015, s. 207-252.
 • DURR, Charles: Du contrat d’entreprise Titre onzieme du code suisse des obligations, Berne 1958 (Contrat d’entreprise).
 • ENGEL, Pierre: Contrats de droit suisse Traité des contrats de la partie spéciale du Code des obligations, de la vente au contrat de société simple, articles 184 a 551 CO, ainsi que quelques contrats innommés, 2e édition, Berne 2000 (Contrats de droit suisse).
 • ERDEM, Mehmet: Vekâletten Azil ve İstifa (Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi), Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul 2007, s. 949-962 (Vekâletten Azil ve İstifa).
 • ERDEM, Nafiz: Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davaları Özel Hükümler (Madde: 355-544), Adana 1990.
 • ERDEM, Nuri: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 6102 Sayılı Yeni TTK. Hükümlerine Göre, İstanbul 2012 (Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi).
 • ERDOĞAN. İhsan: İstisna Sözleşmesi ve Bazı İşgörme Sözleşmeleri ile Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
 • EREN. Fikret: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Ankara 2015 (Borçlar Hukuku Genel Hükümler).
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2015 (Borçlar Hukuku Özel Hükümler).
 • EREN, Fikret: İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, İnşaat Sözleşmeleri Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer (Ankara 18-29 Mart 1996), 3. Bası, Ankara 2001, s. 87-103 (İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi).
 • ERGEZEN, Muaz: İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Ankara 2007.
 • ERGÜNE. Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul 2008 (Olumsuz Zarar).
 • ERİŞEN, Muhammet: Alt Müteahhitlik Sözleşmesi, Ankara 2011.
 • ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Basım, İstanbul 2010 (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi).
 • ERMAN, Hasan: İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller (BK . 365/2), İstanbul 1979.
 • ERMAN. Hasan: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüdü (Bir İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri), İstanbul Barosu Dergisi, s. 209-219 (Kat Karşılığı İnşaatlarda Müteahhidin Temerrüdü) .
 • ERTAŞ, Şeref: Bir Sözleşmenin Haklı ve Haksız Feshinin Sonuçları, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 391-399.
 • FELLMANN. Walter: Schweizerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht Band VI, 2. Abteilung Die einzelnen Vertragsverhaltnisse 4. Teilband Der einfache Auftrag Art. 394-406 OR, Bern 1992.
 • FİLİNTE. Nurettin/PİŞKİNPAŞA Duygu: Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İBD, C. 84, S. 3, Yıl 2010, s. 1477-1498.
 • FORNAGE, Anne-Christine/PICHONNAZ, Pascal/WERRO, Franz: Jurispruence choisie en droit des contrats/IV-XII., La pratique contractuelle 3- Symposium en droit des contrats (Herausgeber: Pascal Pichonnaz/Franz Werro), 2012.
 • FRIEDRICH, Hans Peter: Fragen aus dem Auftragsrecht, ZBJV Band 21 Dezember 1955, s. 449-483.
 • FROHLICH-BLEULER, Gianni: Softwareverträge, 2. Auflage, 2014.
 • GALANTE, Matteo: La perte fortuite de l’ouvrage Etude analytique de conséquences juridiques de la perte fortuite d’ouvrage sur l’execution du contrat d’entreprise (Art. 376 CO et 187-188 Norme SIA-118), Geneve 2002.
 • GAUCH, Peter: Der Rückritt des Bestellers vom Werkvertrag- Gedanken zu Art. 377 des Schweizerischen Obligationenrechts, Feschrift für HORST LOCHER, Düsseldorf 1990, s. 35-51 (FS Locher).
 • GAUCH. Peter: Der Totalunternehmervertrag-Von seiner Rechtsnatur und dem Rücktritt des Bestellers, BR/DC 1989/I, s. 39-43 (Totalunternehmervertrag).
 • GAUCH, Peter: Der Werkvertrag, 5. Auflage, Zürich 2011 (Werkvertrag)
 • GAUCH, Peter: Fristen und Termine-Die Bauzeit im Werkvertrag, Seminar für Schweizerisches Baurecht Baurechtstatung 1995/Tagungsunterlage I, s. 1-25 (Fristen und Termine).
 • GAUCH, Peter: Kommentar zur SIA-Norm 118-Art. 157-190, 1991.
 • GAUCH, Peter: System Der Beendigung von Dauervertragen, Freiburg 1968 (Beendigung von Dauerverträgen).
 • GAUCH, Peter: Zurück zum Geist-Werkvertrag, s. 132-136 (Geist-Werkvertrag).
 • GAUCH, Peter/CARRON Benoît: Le contrat d’entreprise, 1999.
 • GAUTSCHI, Georg: Schweizerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht 2. Abteilung Die Einzelnen Vertragverhältnisse 3. Teilband Der Werkvertrag Artikel 363-379 OR, Zweite Auflage, Bern 1967.
 • GEHRER, C./GIGER, G.: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft (Herausgeber: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen, Daniel Girsberger), 2. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2012.
 • GEHRER, Leo R: Vom Recht des Unternehmers den Werkvertrag aufzulösen, in Mélanges Assista, Genf 1989, s. 168-185.
 • GILLIERON, Philippe: Les dommages-intérêts contractuels, Lausanne 2011.
 • GLASL, Daniel G.: Die Rückabwicklung im Obligationenrecht, Zürich 1992.
 • GLÖCKNER, Jochen: 649 Satz 2 BGB- ein küntslicher Vergütungsanspruch, Baur, 7/98, s. 669-682.
 • GUIGNARD, Daniel: La garantie pour les défauts, in Journées suisse du droit de construction 2013, 2012, s. 1-24 (La garantie pour les défauts).
 • GÖKYAYLA, K. Emre: Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İstifasıyla Sona Ermesi, Ankara 2007 (Avukatlık Sözleşmesi).
 • GÖKYAYLA, K. Emre: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009 (Ek İş ve İş Değişikliği).
 • GÖKYAYLA, K. Emre: Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Özen ve Sadakat Borcu, GSÜHFD, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002/1, s. 785-805 (Özen ve Sadakat Borcu).
 • GÖKYAYLA, K. Emre: Film Yapım Sözleşmesi, İstanbul 2015 (Film Yapım Sözleşmesi).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler C. 2, İstanbul 2010 (Borçlar Özel C. 2).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt II, İstanbul 2012 (Borçlar Özel C. II (2012)).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt II, İstanbul 2014 (Borçlar Özel C. II (2014)).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2015 (Kısa Ders Kitabı).
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Kısmi İfa, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 603-632. (Kısmi İfa)
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001 (Vekilin Özen Borcu).
 • GÜNEL, Mustafa Cahit: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip Olduğu Haklar, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 411-435.
 • GÜRPINAR, Damla: Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, İzmir 2006.
 • GÜRSOY, Kemal Tahir: Hususi Hukukta Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950.
 • HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992.
 • HENNINGER, Anton: Bauverzögerung und ihre folgen, Schweizerische Baurechtstatung 2005, s. 238-267.
 • HIZIR, Fatma: Eser (İstisna) Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslimden Önceki Sorumluluğu (BK. MD: 358) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2011.
 • HONSELL, Heinrich: Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Neunte erganzte und verbesserte Auflage, Bern 2010.
 • HUBER, Felix/SCHWENDER, Niklaus: OR Handkommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Auflage, 2009.
 • HUGUENIN, Claire: Obligationenrecht- Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Auflage, 2014 (Obligationenrecht- Allgemeiner und Besonderer Teil).
 • HURLIMANN, Roland/SIEGENTHALER, Thomas: Das Werkvertragsrecht in den Entscheiden des Bundesgerichts in den Jahren 2008-2011, www. Justletter. ch, s. 1-36 (Das Werkvertragsrecht in den Jahren 2008-2011).
 • HURLIMANN, R./SIEGENTHALER, T: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht VertragsverhältnisseTeil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft (Herausgeber: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen, Daniel Girsberger), 2. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2012.
 • İNAL, Emrehan: Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Genel Esasları, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı (Derleyen Doç. Dr. Emrehan İnal), İstanbul 2015, s.71-88 (Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Genel Esasları).
 • İNAL, Emrehan: Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2011.
 • JAUERNIG, Mansel: Kommentar zum BGB, 15. Auflage, 2014.
 • KAHRAMAN, Zafer: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak 1999 Fidic Kırmızı Kitap Kurallarının Kabul Edildiği İnşaat Sözleşmelerinde İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan C. II, İstanbul 2014, s. 2535-2584 (İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu).
 • KAHRAMAN, Zafer: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yükleniciden Arsa Payı Satın Almış Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s. 425-458 (Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu).
 • KANBER, Kemal: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin İnşaattaki Bozukluktan Doğan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, 1997/3, s. 36-47 (Müteahhidin İnşaattaki Bozukluktan Doğan Sorumluluğu).
 • KAPLAN, İbrahim: İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Ankara 2013 (İnşaat Sözleşmeleri Hukuku).
 • KAPLAN, İbrahim: İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmeleri Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 3. Tıpkı Basım, Ankara 2001, s. 105-171 (İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu).
 • KARATAŞ, İzzet: Eser (İnşaat) Yapım Sözleşmeleri Kurulması Uygulanması Sona Ermesi Sona Ermesinin Sonuçları, 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu’na Göre Düzenlenmiş 3. Baskı, Ankara 2013.
 • KARAHASAN, Mustafa Reşit: İnşaat İmar İhale Hukuku C. I, İstanbul 1997 (İnşaat İmar İhale Hukuku C. I).
 • KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Notlandırılmış Yasa Maddeleri ve Yargıtay Kararları C. 5, İstanbul 2004(Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 5).
 • KARTAL, Bilal: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi, Ankara 1993 (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi).
 • KAYA, Özgür Kâtip: Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, İstanbul 1993.
 • KAYIHAN, Şaban/ÜNLÜTEPE, Mustafa: Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, Y. 2014 Bahar, s. 171-212.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 17. Bası, Ankara 2013 (Borçlar Hukuku Genel Hükümler).
 • KIRCA. Çiğdem: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi, s. 77-98.
 • KIRMIZI, Mustafa: Açıklamalı-İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014.
 • KLAUSER, Peter: Die werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, Zürich 1973.
 • KOCAAĞA, Köksal: İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014 (İnşaat Sözleşmesi).
 • KOCAAĞA, Köksal: Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü İhlal Ederek Eseri Ayıplı Veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Halinde İş Sahibinin BK m. 358/II Uyarınca Sahip Olduğu Haklar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 6 S. 1, 2004, s. 177-201 (İş Sahibinin BK m. 358/II Uyarınca Sahip Olduğu Haklar).
 • KOÇ, Nevzat: İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Ankara 1992.
 • KOSTAKOĞLU, Cengiz: İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul 2015.
 • KOLLER, Alfred: Berner Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht Band VI. 2. Abteilung Die einzelnen Vertragverhaltnisse 3. Teilband, 1. Unterteilband Der Werkvertrag Art. 363-366 OR, Bern 1998.
 • KOLLER, Alfred: Bundesgericht, I. Zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_477/2008 vom 19. Mai 2009, AJP 2010, s. 106-107 (Urteil 4A_477/2008) .
 • KOLLER, Alfred: Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Zürich 1995 (Nachbesserungsrecht).
 • KOLLER, Alfred: Schweizerisches Werkvertragsrechts, Zürich/St. Gallen 2015, (Werkvertragsrecht).
 • KOLLER, Alfred: Unverhältnismässige Überschreitung eines Ungefährpreises beim Werkvertrag (Art. 375 OR), AJP 2015, s. 303-315 (Ungefährpreises beim Werkvertrag).
 • KOLLER, Jo: Der “Untergang des Werkes” nach Art. 376 OR, Diss. Winterthur 1983 (Untergag des Werkes).
 • KOSTKIEWICZ, Jolanta Kren: Art. 95, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2009.
 • KRAUSKOPF, Frédéric: Die Kündigung von Bauverträgen und die Folgen; Schweizerische Baurechtstatung 2007, s. 29-66.
 • KUNTALP, Erden: Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), 2. Bası, Ankara 2013.
 • KUONEN, Nicolas: Les relations entre les intervenants dans la construction, in Journées suisses du droit de la construction 2011 Pour tous ceux qui construisent, 2010, s. 1-18.
 • KURT, Leyla Müjde: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012 (Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü).
 • KÜRŞAT, Zekeriya: Eser ve Vekâlet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirilmesi Hükmü, İHFM C. LXVII, S. 1-2, 2009, s. 143-166.
 • LEHMANN, Peter: Der Werkvertrag, Kurzkommentar OR Art. 1-529 Herausgeber Heinrich Honsell, Basel 2008.
 • LEUENBERGER, Christoph: Dienstleistungvertrage, ZSR, Band 106, 1987, II. Halbband, s. 1-92.
 • LIATOWITSCH, Manuel/MONDINI, Andrea: Jederzeitige Kündbarkeit von Auftragen schadet dem Dienstleistungsstandort Schweiz Zeit für ein Praxisänderung zu Art. 404 OR.
 • MARKUS, Jochen: 649 S. 2 BGB: Die anrechnung der tatsachlich ersparten Aufwendungen auf die kalkulierten Kosten, NZBau 2005, s. 417-423.
 • MERCIER, Gregor: CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrecht 2 Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183 OR (Herausgeber Andreas Furrer, Anton K. Schnyder), 2. Auflage, 2012.
 • MİLANİ, Dominik: OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht (Herausgeber Jolanta Kren Kostkiewicz, Peter Nobel, Ivo Schwander, Stephan Wolf), 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage, 2009.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Türk Borçlar Kanunu’nun Kabulünden Sonra İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Erzurumoğlu Armağanı, Ankara 2012, s. 581-594.
 • MULLER, Christoph: Contrats de droit suisse avec la collaboration de David Bouverat Alejandro Follonier Ayala Mélanie Mader Olivier Riske, Berne 2012.
 • MUSTAFA, Mustafa Rijabe: La distinction du mandat et du contrat d’entreprise en droit suisse, Lausanne 1958.
 • OBERHAUSER, Iris: Kommentierung §§ 649, 650 BGB, Privates Baurecht, Kommentar zu §§ 631 ff. BGB, Beck Verlag.
 • OĞUZMAN, M. Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, İstanbul 2014.
 • OSER, Hugo/SCHONENBERGER, Wilhelm: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch V. Band: Das Obligationenrect, 2. Teil, 2. Auflage, Zurich 1936
 • OZANOĞLU, Hasan Seçkin: İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, GÜHFD, Haziran-Aralık 1999, C. III, S. 1-2, s. 60-118.
 • ÖKTEM, Seda: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları, İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, S. 5, Y. 2006, s. 1947-1965.
 • ÖZ, Turgut: İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012 (İnşaat Sözleşmesi).
 • ÖZ, Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989 (İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi).
 • ÖZ, Turgut: Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 2011 (Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler).
 • ÖZÇELİK, Ş. Barış: Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki İmkânsızlık ve Sonuçları, AÜHFD, 63(3) 2014, s. 569-621.
 • ÖZYÖRÜK, Sezer: İnşaat Sözleşmesi Yapısı-Feshi Borçlar Kanununun 371. Maddesine Göre Feshinin Sonuçları, İstanbul 1988.
 • PEDRAZZINI, Franco: Le dépassement du devis: ou en est-on?- La responsabilité de l’architecte et de l’ingénieur en cas de violation de l’obligation d’informer sur les couts de l’ouvrage/I-II, Journées suisse du droit de la construction 2013 Pour tous ceux qui construisent…, 2012 (Le dépassement du devis).
 • PEDRAZZINI, Mario M.: Werkvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, VII/I, Obligationenrecht, Besondere Vertragsverhaltnisse, erster Halbband, Basel und Stuttgart, s. 495- 551.
 • PETERS, Frank, Die Stornierung von Vertragen, JZ, 2/1996, s. 73-78 (Stornierung von Vertragen).
 • PETERS, Frank/JACOBY, Florian: Staudinger, BGB-Neuarbeitung 2013.
 • PICHONNAZ, Pascal: Impossibilité et exorbitance Etude analytique des obstacles à l’exécution des obligations en droit suisse (art. 119 CO et 79 CVIM), Fribourg 1997.
 • PICHONNAZ, Pascal/SIEGENTHALER, Thomas: Contrat d’entreprise-Werkvertrag, DC 2014, s. 306-310 (DC 2014).
 • PICHONNAZ Pascal/SIEGENTHALER Thomas/STOCKLI Hubert/WERRO Franz: Contrat d’entreprise-Werkvertrag, DC 2013, s. 327-329 (DC 2013).
 • PICHONNAZ, Pascal/WERRO Franz: Les conséquences d’une résiliation anticip”e du contrat d’entreprise sans fixation d’un délai de grâce, DC 2015, s. 146-147.
 • PORTMANN, Wolfgang: Der Einzelarbeitsvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I Art. 1-529 OR (Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.)), 5. Auflage, Basel 2011.
 • RAMONI, Claude: Demeure du débiteur et contrats de droit suisse Etude de l’aplication des regles sur la demeure du débiteur aux divers contrats du Code des obligations, Zurich-Bale-Geneve 2002.
 • REUTTER, Mark: Urhebervertragsrecht, 2006.
 • SARI, Suat: Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul 2004.
 • SAVAŞ, Burcu: İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 2012.
 • SCHMID, Jörg/STOCKLI, Hubert: Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Zürich-Basel-Genf 2010.
 • SCHRANER, Marius: Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. Und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), 3. Auflage, 2000.
 • SCHWENKER, H. C.: Erman BGB, Kommentar, 649 BGB, 13. Auflage, Köln 2011.
 • SCYBOZ, Georges/SCYBOZ, Pierre/GILLIERON, Pierre-Robert/BRACONI, Andrea: Code Civil Suisse et Code des Obligations Annotés, Huitime édition mise a jour, Bale 2008.
 • SEÇER, Öz: Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi, İstanbul 2013.
 • SEÇER, Öz: Vekâlet Sözleşmesinin Vekâlete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı C. 2, 2015, s. 877-944 (Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi).
 • SEILER, Philippe: Die Rechtsnatur des Nachbessserungsrechts beim Werkvertrag, AJP 2009, s. 987-992.
 • SELİÇİ, Özer: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977 (Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi).
 • SELİÇİ, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978 (Müteahhidin Sorumluluğu).
 • SELİMOĞLU, Yaşar Engin: Eser Sözleşmesi ve Kavramlar, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s. 685-693.
 • SELİMOĞLU, Yaşar Engin: Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2015 (Eser Sözleşmesi).
 • SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, İstanbul 2007 (Sözleşmeden Dönme).
 • SIEGENTHALER, Thomas: Präjudizienbuch OR-Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (Herausgeber: Peter Gauch, Viktor Aepli, Hubert Stöckli), 9. Auflage, Zurich 2012.
 • SPIESS, Hans Rudolf/HUSER, Marie- Theres: Norm SIA 118, Bern 2014.
 • SPRAU, Hartwig: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch bearbeitet von Peter Bassenge GerdBrudermüller Jürgen Ellenberger Isabell Götz Christian Grüneberg Hartwig Sprau Karsten Thorn Walter Weidenkaff Dietmar Weidlich, 73. Neuarbeitete Auflage, München 2014.
 • STAUBER, Demian: Die Rechtsfolgen des Glaubigerverzugs, Bern 2009.
 • STOCKLI, Huber: Abschluss und Beendigung von Planevertragen, Die Planervertrage Vertrage mit Architekten und Ingenieuren, 2013 (Abschluss und Beendigung von Planervertragen).
 • STOCKLI, Huber: Auflösung eines Werkvertrags aus wichtigem Grund, BR 2013, s. 309-310 (Auflösung eines Werkvertrags aus wichtigem Grund).
 • SULZER, Stefan: Zweckstörungen im schweizerischen Vertragsrecht, 2002.
 • SUNGURBEY, İsmet: Müteahhidin Teslim Gününde Yapıyı Bitiremeyerek Temerrüde Düşmüş Olmakla Birlikte, Özellikle Yapının Büyük Bir Bölümünü Bitirmiş Bulunması Durumunda, Kendisine Yapının Bitirdiği Bölümüyle Orantılı Bir Ücret Ödenmesi Gerekir (Sayın Prof. Dr. Haluk Tandoğan’a Zorunlu Bir Yanıt), Yasa Hukuk Dergisi, s. 173-194 (Orantılı Ücret).
 • SUNGURBEY, İsmet: Yapıt Sözleşmesinin Bir Türü Olan İnşaat Sözleşmelerinde Ismarlananın Kusuruyla İşi Belirli Zamanlarda Bitirmeyerek Direnmeye Düşmesi Yüzünden Sözleşmenin Ismarlayanca Bozulması Durumunda, Uyuşmazlığın Kural Olarak BY. 106/108 Çerçevesinde Çözümlenmesi Gerekeceği, Ancak Olayın Niteliği ve Özelliğinin Haklı Gösterdiği Durumlarda MY. 2’deki İlke Gözetilerek Sözleşmenin Bozulmasının İleriye Etkili Sonuç Doğuracağı Yolundaki 25.1.1984 Gün, 3/1 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Üstüne Birkaç Not, Yasa Hukuk Dergisi, C. 7, S. 6 Haziran 1984, s. 781-795 (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı Üstüne Birkaç Not).
 • SUTER, Eshter: Rechtsnatur und Rechtsfolgen des Vertragsrückritts in Zusammenhang mit dem Schuldnerverzug, Zürich 1991.
 • SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 11. Bası, İstanbul 2015.
 • ŞAHİN, Turan: Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, S. 2, Y. 2011, s. 135-158 (Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu).
 • ŞAHİN, Turan: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012 (Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü).
 • ŞAHİN, Turan: Konsorsiyum Sözleşmesi, TBB Dergisi, Y. 2011. S. 92, s. 451-483 (Konsorsiyum Sözleşmesi).
 • ŞAHİNİZ, Cevdet Salih: Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa (Eksik İş) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, İstanbul 2014 (Yüklenicinin Eksik İfa ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu).
 • ŞENOCAK, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002 (Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı).
 • ŞENOL, A. Nilay: Bayilik Sözleşmesi Sona Ermesi ve Sonuçları, İstanbul 2011.
 • TANDOĞAN, Haluk: Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu Üzerinde Görüşler, Batider, s. 1-49 (Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması).
 • TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. II İstisna (Eser) ve Vekâlet Sözleşmeleri Vekâletsiz İş Görme Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri, İstanbul 2010.
 • TANDOĞAN, Haluk: Eser Sözleşmesinde Müteahhidin İşi Yardımcı Kişilere, Alt Müteahhitlere Yaptırması, Başkasına Devretmesi, Müteahhitler Konsorsiyumu (Joint Venture), Batider, Prof. Dr. Hikmet Belbez’in Hatırasına Armağan, Aralık 1986, C. XIII, S. 3-4, s. 57-89 (Alt Müteahhit).
 • TANDOĞAN, Haluk: İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayıredilmesi, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970 (İstisna Akdi Kavramı).
 • TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul 1993.
 • TERCIER, Pierre: Introduction au droit privé de la construction, Fribourg 1994 (Introduction au droit privé de la construction).
 • TERCIER, Pierre: L’extinction prematuree du contrat, in Das Architektenrecht Le droit de l’architecte (Hrsg. Peter Gauch/Pierre Tercier), 3 édition, Fribourg 1995 (L’extinction prematuree du contrat).
 • TERCIER, Pierre/FAVRE, Pascal G.: Les contrats speciaux, 4e edition,Geneve Zürich Bale 2009.
 • TOPUZ, Murat: Eserin Teslimden Önce Telef Olması ve Roma Hukuku’nun Türk Borçlar Hukuku’na Etkileri, MÜHFHAD, C. 14, S. 1-2, s. 201-236 (Eserin Teslimden Önce Telef Olması).
 • TRUMPY-JAGER, Eveline: Vorzeitige Beendigung von Bauwerk-Verträgen, in Lendi/Nef/Trumpy (Hrs), Das private Baurecht der Schweiz, Beitrage für die Praxis, Zurich 1994, s. 137-152 (Vorzeitige Beendigung).
 • TUNCAY, Aziz Can/SAVAŞ, Fatma Burcu: Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 1175-1196.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku II. Cilt Özel Borç İlişkileri, 3. Bası, İstanbul 1977 (Özel Borç İlişkileri).
 • TURANBOY, Asuman: Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti, s. 151-189.
 • UÇAR, Ayhan: İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003 (İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu).
 • UÇAR, Ayhan: İstisna Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Hukuki Mahiyeti ve Diğer Bazı Sözleşmelerle Karşılaştırılması, AÜEHFD, s. 31-67 (Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Diğer Bazı Sözleşmelerle Karşılaştırılması).
 • UÇAR, Ayhan: İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları, AÜEHFD, C. V, S. 1-4 (2001), s. 513-555 (İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı).
 • USTA, Songül: Eser Sözleşmesinin Konusu ve Özellikle Tarafları, İBD, C. 84, S. 6, 2010, s. 3519-3569.
 • UYAN, Göktürk: İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği İş Görme Sözleşmeleri Kuramına Bir Katkı, İstanbul 2006.
 • UYGUR, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Cilt 7, Ankara 2003 (Borçlar Kanunu C. 7).
 • UYGUR, Turgut: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi Cilt-II Madde: 237-649, Ankara 2012 (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi C. II) .
 • UZUN-KAZMACI, Özge: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin ve Özellikle Mimari Projelerde Mimarın Ayıp Sebebiyle Sorumluluğu, İnşaat Sektöründe Mimari Haklar, Ankara 2015, s. 15-28.
 • ÜÇER, Mehmet: Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Ankara 2007.
 • VENTURI-ZEN-RUFFINEN, Marie Noelle: La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, SJ 2008 II, s. 1-37 (SJ 2008).
 • VENTURI-ZEN-RUFFINEN, Marie Noelle: La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, Zurich-Bale-Geneve 2007 (La résiliation pour justes motifs).
 • VETTER, Meinrad/GUTZWILLER, Roman S.: Voraussetzungen und Rechtsfolgen der ausserordentlichen Beendigung von Dauerschuldverhaltnissen, AJP 2010, s. 699-714.
 • VOIT: Beck’scher Online-Kommentar (Hrsg: Bamberger/Roth), 2013.
 • WEBER, Rolf H.: Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR Schweizeriches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Bern 2005.
 • WERNER, Ulrich/SIEGBURG, Frank: Der “entgangene Gewinn” des Architekten gemäss &649 Satz 2 BGB-im Blickwinkel der neuesten Rechtsprechung Bundesgerichtshofes-, Baur 1997/2, s. 181-190.
 • De WERRA, Jacques: Droit des contrats: Partie générale et contrats spéciaux, JdT 2015 II, s. 179-201 (JdT 2015).
 • WERRO, Franz: La distinction entre le pouvoir et le droit de résilier: la clé de l’interprétation de l’art. 404 CO, DC 1991, s. 55-61 (La clé de l’interprétation de l’art. 404 CO).
 • WERRO, Franz: Le droit des contrats-Jurisprudence fédérale choisie et annotée, Bern 2012 (Le droit des contrats).
 • WERRO, Franz: Le mandat et ses effets Une étude sur le contrat d’activité indépendante selon le Code suisse des obligations Analyse critique et comparative, Fribourg 1993 (Le mandat).
 • WOLFER, Marc: Die vertragliche Regelung der Vertragauflösung aus wichtigem Grund, AJP 2014, s. 621-626.
 • YAKUPPUR, Sendi: Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul 2009.
 • YALÇINDURAN, Türker: Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara 2000 (Alt İstisna Sözleşmeleri).
 • YALÇINDURAN, Türker: Vekâlet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2007 (Vekâlet Sözleşmesinde Ücret).
 • YAŞAR, Halis: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde 3. Kişinin (Alıcı) Hak ve Sorumlulukları, TBB Dergisi, Y. 2012, S. 102, s. 289-322.
 • YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014.
 • YENER, Mehmet Deniz: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, İstanbul 2011.
 • YENER, Mehmet Deniz: Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1, 2009, s. 155-176 (Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu).
 • YENİOCAK, Umut: Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Gelir Paylaşımı), Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2014.
 • YURTERİ, İsmet: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yaklaşık Bedelin Aşılması, Konya Barosu Dergisi, Y. 41, S. 24, s. 58-63.
 • YÜCEL, Özge: Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu, AÜHFD, 2008, C. 57, S. 3, s. 779-790.
 • YÜCER-AKTÜRK, İpek: Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012.
 • YÜREKLİ, Sabahattin: Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 15. Bası, Ankara 2015.
 • ZINDEL, Gaudenz/PULVER, Urs: Der Werkvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I Art. 1-529 OR (Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.)), 5. Auflage, Basel 2011.
 • ZINDEL, Gaudenz/PULVER, Urs/SCHOTT, Bertrand: Der Werkvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I Art. 1-529 OR (Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.)), 6. Auflage, Basel 2015.
 • ZIMMERMANN, Salome: Repetitorum zum Schweizerischen Obligationenrecht, 2.Teil: Art. 184-529 (Ohne Arbeitsvertragrecht), 9. Uberarbeitete Auflage, Zürich 2006.
 • İnternet Kaynakları

  www.kazanci.com.tr
 • www.legalbank.net
 • www.swisslex.ch

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar