Eşya Hukuku (5 Cilt )

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
ISBN: 9789750276453
1.575,00 TL 1.750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Eraslan ÖZKAYA
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 4440

Eşya Hukuku (5 Cilt )

Yazılmış değerli eserlerin ve içtihatların büyük bir bölümü önceki mevzuat dönemine ait bulunduğundan, doktrindeki son gelişmelerin, yeni oluşan içtihatların öncekilerle birlikte derinliğine incelenip bir bütün halinde bir eserde toplanılmasının nazariyatçılar ve uygulayıcılar olarak tüm hukukçulara faydalı olacağı fikri yazarı böyle bir kitabın hazırlanmasına yöneltmiştir. Hukukçuların ve ilgililerin ihtiyaçlarına cevap verebilme gayreti ile hazırlanan bu eser uzun bir araştırma ve çalışma gerektirmiştir.

Eşya Hukukunun kapsamı çok geniş olup, bu kapsam içerisinde mülkiyete ilişkin genel hükümlerin, taşınmaz mülkiyetinin, taşınır mülkiyetinin, sınırlı aynî haklar olarak, irtifak hakları, taşınmaz rehni ve taşınır rehninin ayrı ayrı incelenmesi, bunlara ilaveten zilyetlik ve tapu sicili konularının da bütün boyutları ile incelenmesi bir cilt içerisinde mümkün olmadığından kitabın beş cilt şeklinde hazırlanmasını gerektirmiştir.

İnceleme, Medeni Kanun'un sistematiğine ve madde düzenine uygun olarak yapılmıştır. Böylece, birbirleri ile ilgili konuların ve maddelerin kıyaslanması ve bir arada değerlendirilmesinin, aranan bilgilerin daha kolay bulunabileceğinin mümkün olabileceği düşünülmüştür.

Bir madde incelenirken önce tam olarak madde metnine bundan sonra açıklama ve doktriner bölüme yer verilmiş, alt yazıda ise yürürlükten kalkmış olan Kanunu Medeni'nin karşılık hükmü yazılmak suretiyle iki kanun maddelerinin kıyaslanması ve önceki dönemdeki içtihatların ve bilimsel görüşlerin daha kolay değerlendirilmesinin yapılabilmesi sağlanmak istenilmiştir.

En son bölümde ise kararlar başlığı altına varsa içtihadı birleştirme kararları, emsal niteliğinde hukuk genel kurulu kararları ve daire kararları kronolojik olarak sıralanmıştır.
Bu suretle ilgili maddenin bilimsel görüşlerin ve içtihatların ışığında tam olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi olanağına zemin hazırlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet
Sınırlı Ayni Haklar
Zilyetlik ve Tapu Sicili

İÇİNDEKİLER

Cilt: 1 – A

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  19

DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU GENEL AÇIKLAMA

I. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI  21

II. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  23

A. Kanunlar  23

B. Tüzük ve Yönetmelikler  26

C. Bilimsel Görüşler  26

D. İçtihatlar  27

III. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU  31

A. Aynî Haklar  31

1. Klasik Görüş  32

2. Şahısçı Görüş  32

3. Birleştirici Görüş  33

IV. AYNÎ HAK KAVRAMININ UNSURLARI  33

A. Eşya Kavramı ve Terminolojisi  34

1. Genel Olarak  34

a. Mal  35

1. Maddi Mallar  35

2. Maddi Olmayan Mallar  35

b. Eşya  36

1. Kavram  36

2. Kanunlarımıza Göre Eşyanın Özellikleri  37

a. Maddi Olma  37

b. Sınırlandırılmış Olma  39

c. Üzerinde Hakimiyet Kurulmaya Elverişli Olma  39

d. Kişilik Hakkı ile İlgili Olmama  40

3. Eşyanın Türleri  43

a. Taşınmaz – Taşınır Eşya “Mal”  43

aa. Taşınmaz Mallar  44

bb. Taşınır Mallar  45

b. Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya  45

aa. Sahipli Eşya  45

bb. Sahipsiz Eşya  46

c. Özel Mülkiyete Konu Olan – Özel Mülkiyete Konu Olmayan Mallar “Eşyalar”  46

aa. Özel Mülkiyete Konu Olan Mallar  46

bb. Özel Mülkiyete Konu Olmayan Mallar  47

aaa. Hizmet Malları  48

bbb. Kamunun Doğrudan Yararlanmasına Tahsis Edilen Mallar “Yerler”  49

ccc. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan veya Tarıma Elverişli Olmayan Sahipsiz Yerler  49

d. Basit Eşya – Birleşik Eşya – Eşya Birliği  50

aa. Basit Eşya  50

bb. Birleşik Eşya  51

cc. Eşya Birliği  52

e. Bölünebilen – Bölünemeyen Eşya  53

aa. Bölünebilen Eşya  53

bb. Bölünemeyen Eşya  54

f. Tüketime Tabi Eşya – Tüketime Tabi Olmayan Eşya  54

aa. Tüketime Tabi Eşya  54

bb. Tüketime Tabi Olmayan Eşya  55

g. Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya  56

aa. Misli Eşya  56

bb. Misli Olmayan Eşya  56

B. Doğrudan Doğruya Hakimiyet  57

C. Herkese Karşı İleri Sürülebilme  57

V. AYNÎ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ  58

A. Mülkiyet Hakkı  59

B. Sınırlı Aynî Haklar  60

C. İrtifak Hakları  61

D. Taşınmaz Yükü  62

E. Rehin Hakları  62

VI. AYNÎ HAKLARA HAKİM OLAN İLKELER  63

A. Mutlak Olma İlkesi  63

B. Belirlilik “Muayyenlik” İlkesi  64

C. Açıklık “Aleniyet” İlkesi  65

D. İyiniyetin “İnancın” Korunması İlkesi  67

E. Hak Düşürücü ve Zamanaşımı Sürelerine Bağlı Olmama İlkesi  67

F. Sınırlı Sayıda Olması ve Tipe Bağlılık İlkesi  68

DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 683: A. Mülkiyet Hakkının İçeriği  71

AÇIKLAMALAR  71

I. GENEL HÜKÜMLER  71

A. Mülkiyet Kavramı  71

B. Hukuk Sistemimizde Mülkiyet  73

C. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  74

1. Malikin Yetkileri  74

a. Malikin Olumlu “Aktif” Yetkileri  75

aa. Kullanma Yetkisi  75

ab. Yararlanma Yetkisi  75

ac. Tasarrufta Bulunma Yetkisi  75

2. Malikin Olumsuz “Passif” Yetkileri  75

a. Mülkiyet Hakkının Korunması  76

aa. Uluslararası Hukuk Alanında Koruma  76

ab. Kamu Hukuku Alanında Koruma  76

ac. Özel Hukuk Alanında Koruma  77

II. İSTİHKAK DAVASI  78

A. Konusu ve Koşulları  78

B. İstihkak Davasının Hukuki Niteliği  82

C. İstihkak Davasının Tarafları  82

1. Davacı  82

2. Davalı  85

3. İspat Yükü  85

D. Dava Konusu Şeyin ve İstihkak Talebinin Devri  86

1. Dava Konusu Şeyin Devri  86

2. İstihkak Talebinin Devri  86

E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  87

F. İstihkak Davasının Sona Ermesi  87

G. İstihkak Davası ile Taşınır Davasının Farkları  87

1. Davacı Yönünden  87

2. Konu Yönünden  88

3. Nitelik Yönünden  88

4. İspat Yükü Yönünden  88

5. Süre Yönünden  89

H. İstihkak Davasının Zilyetliğini Korunması “Yed’in İadesi” Davası İle Farkları  89

1. Davacıları Yönünden  89

2. Koşulları Yönünden  89

3. Nitelikleri Yönünden  89

4. Süreleri Yönünden  90

III. ELATMANIN ÖNLENİLMESİ DAVASI  90

A. Genel Olarak  90

B. Konusu ve Koşulları  90

C. Davanın Niteliği  92

D. Davanın Tarafları  94

1. Davacı  94

2. Davalı  95

E. İspat Yükü  95

F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  96

1. Görevli Mahkeme  96

2. Yetkili Mahkeme  96

KARARLAR  97

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  97

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  100

III. Daire Kararları  158

MADDE 684: B. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  242

I. Bütünleyici Parça  242

AÇIKLAMALAR  242

I. GENEL OLARAK  242

II. BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN ÖZELLİKLERİ  243

A. Dış Bağlılık  243

B. İç Bağlılık  245

C. Yerel Adetlere Uygunluk  247

III. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA OLMANIN HÜKÜMLERİ  247

A. Ana Şeyin Üzerindeki Aynî Hakkın Bütünleyici Parçayı da Kapsaması  248

B. Bütünleyici Parça Üzerinde Birleşmeden Önce Kurulmuş Aynî Hakların Sona Ermesi  249

IV. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ  249

V. KANUN GEREĞİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇA SAYILAN ŞEYLER  250

KARARLAR  251

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  251

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  256

III. Daire Kararları  264

MADDE 685: II. Doğal Ürünler  297

AÇIKLAMALAR  297

I. GENEL OLARAK  297

A. Dönemsel Olarak Elde Edilen Ürünler  297

B. Öteki Doğal Ürünler  298

C. Doğal Ürün Sayılmanın Hukuki Sonuçları  299

1. Doğal Ürünlerin Asıl Şeyden Ayrılmadan Önceki Hukuki Durumları  299

2. Doğal Ürünlerin Asıl Şeyden Ayrıldıktan Sonraki Hukuki Durumları  301

KARARLAR  302

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  302

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  304

III. Daire Kararları  305

MADDE 686: III. Eklenti  307

1. Tanım  307

AÇIKLAMALAR  308

I. TANIM  308

II. BİR TAŞINIRIN EKLENTİ SAYILMASININ KOŞULLARI  308

A. Objektif Koşullar  308

1. Eklenti Taşınır Bir Şey Olmalıdır  308

2. Asıl Şey ile Eklenti Arasında Dış Bağlılık Bulunmalıdır  309

3. Asıl Şey İle Eklenti Arasında Ekonomik Bağlılık Bulunmalıdır  310

B. Sübjektif Koşullar  310

1. Malikin Anlaşılabilen Arzusu  311

2. Yerel Adetler  311

3. Asıl Şeyin ve Eklentinin Belirlenmesi  312

4. Eklentinin İspatı  312

5. Kanun Hükümlerine Göre Eklenti Sayılan Şeyler  312

6. Eklenti Sayılmanın Hukuki Sonuçları  313

7. Eklentinin Haczi  316

8. Eklenti Niteliğinin Yitirilmesi  317

C. Toplu Eşya  317

KARARLAR  318

I. Daire Kararları  318

MADDE 687: 2. Eklenti Sayılmayanlar  322

AÇIKLAMALAR  323

I. TANIM  323

KARARLAR  324

I. Daire Kararları  324

MADDE 688: C. Birlikte Mülkiyet  325

I. Paylı Mülkiyet  325

1. Genel Kurallar  325

AÇIKLAMALAR  325

I. Genel Olarak  325

A. Hak Sahibinin Sayısına Göre Mülkiyet Çeşitleri  326

B. Hakkın Konusuna Göre Mülkiyet Çeşitleri  326

C. Hak Sahibinin Belirleniş Biçimine Göre Mülkiyet Çeşitleri  327

II. Paylı “Müşterek” Mülkiyet Kavramı  328

III. Paylı Mülkiyetin Kurulması  329

A. Kişilerin Hukuki İşlemleri ile Kurulması  329

B. Yetkili Makamların İşlemleri ile Kurulması  329

C. Mahkeme Kararı ile Kurulması  330

D. Kanun Gereği Kurulması  330

IV. Paydaşların ve Payların Hukuki Durumları  331

V. Paydaşların Kendi Payları Üzerindeki Tasarrufları  332

VI. Paya İlişkin Hakkın Korunması  336

KARARLAR  339

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  339

II. Daire Kararları  342

MADDE 689: 2. Yönetim ve Tasarruf  373

a. Anlaşmalar  373

AÇIKLAMALAR  373

I. PAYDAŞLARIN KANUN HÜKÜMLERİNDEN FARKLI ANLAŞMA YAPMALARI  373

KARARLAR  376

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  376

II. Daire Kararları  377

MADDE 690: b. Olağan Yönetim İşleri  389

AÇIKLAMALAR  390

I. OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ  390

KARARLAR  391

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  391

II. Daire Kararları  392

MADDE 691: c. Önemli Yönetim İşleri  394

AÇIKLAMALAR  395

I. ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ  395

KARARLAR  398

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  398

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  401

III. Daire Kararları  401

MADDE 692: d. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar  422

AÇIKLAMALAR  422

I. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR  422

KARARLAR  423

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  423

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  426

III. Daire Kararları  428

MADDE 693: 3. Yararlanma, Kullanma ve Koruma  451

AÇIKLAMALAR  451

I. PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN MALIN BÜTÜNÜ YÖNÜNDEN YARARLANMA, KULLANMA VE KORUMA YETKİLERİ  451

A. Paydaşın Yararlanma Yetkisi  451

B. Paydaşın Kullanma Yetkisi  452

C. Paydaşın Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi  453

KARARLAR  456

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  456

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  459

III. Daire Kararları  474

MADDE 694: 4. Giderler ve Yükümlülükler  521

AÇIKLAMALAR  522

I. GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER  522

KARARLAR  524

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  524

II. Daire Kararları  525

MADDE 695: 5. Kararların Bağlayıcılığı  532

AÇIKLAMALAR  532

I. KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI  532

KARARLAR  533

I. Daire Kararları  533

MADDE 696: 6. Paydaşlıktan Çıkarma  536

a. Paydaşın Çıkarılması  536

AÇIKLAMALAR  538

I. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA  538

KARARLAR  540

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  540

MADDE 697: b. Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması  543

AÇIKLAMALAR  544

I. DİĞER HAK SAHİPLERİNİN ÇIKARILMASI  544

KARARLAR  545

I. Daire Kararları  545

MADDE 698: 7. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  545

a. Paylaşma İstemi  545

AÇIKLAMALAR  546

I. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ  546

A. Genel Olarak  546

B. Paylı Mülkiyetin Kısmen Sona Ermesi  546

1. Paydaşın Payını Devretmesi  546

2. Payın Cebri İcra Yoluyla Satılması  547

3. Paydaşın Medeni Kanunun 696/1. Maddesine Göre Mahkeme Kararı ile Paydaşlıktan Çıkarılması  547

4. Paydaşlıktan Feragat  547

C. Paylı Mülkiyetin Bütün Paydaşlar Yönünden Sona Ermesi  548

1. Genel Olarak  548

a. Paylaşma İsteme Hakkı  549

b. Paylaşma İsteme Hakkının Sınırları  549

aa. Paylı Malın Sürekli Bir Amaca Özgülenmesi  550

ab. Paydaşların Hukuki Bir İşlemle Paylaşma İsteme Haklarını On Yıl Süre ile Ertelemiş Olmaları  551

ac. Paylaşmanın Uygun Olmayan Zamanda İstenememesi  553

KARARLAR  555

I. Daire Kararları  555

MADDE 699: b. Paylaşma Biçimi  576

AÇIKLAMALAR  576

I. PAYLAŞMA BİÇİMİ  576

A. Rızai “Anlaşmalı” Paylaşma  576

B. Mahkemece “Kazai” Paylaştırılma  577

1. Mahkemece Aynen Paylaştırma  579

2. Mahkemece Malın Bedelinin Paylaştırılması  580

KARARLAR  581

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  581

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  585

III. Daire Kararları  589

MADDE 700: c. İndifa Hakkı Sahibinin Durumu  613

AÇIKLAMALAR  613

I. İNDİFA HAKKI SAHİBİNİN DURUMU  613

MADDE 701: II. Elbirliği Mülkiyeti  614

1. Kaynaklar ve Niteliği  614

AÇIKLAMALAR  614

I. ELBİRLİĞİ “İŞTİRAK HALİNDE” MÜLKİYET  614

A. Genel Olarak  614

B. Elbirliği Mülkiyeti Kavramı  616

C. Elbirliği Mülkiyetinin Kaynakları  617

1. Hukuki Olaylarla Meydana Gelen Elbirliği Ortaklığı  617

2. Sözleşmelerle “Hukuki İşlemlerle” Meydana Gelen Elbirliği Ortaklığı  618

D. Mülkiyetin Ortaklık Tarafından Kazanılması  618

E. Elbirliği Mülkiyeti İle Paylı Mülkiyetin Farkları  619

1. Doğuşları Bakımından  619

2. Sınırlı Olup Olmama Bakımından  619

3. Payların Beli Olup Olmaması Bakımından  620

4. Borçlardan Sorumluluk Bakımından  620

5. Sona Erme Bakımından  621

KARARLAR  621

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  621

II. Daire Kararları  626

MADDE 702: 2. Hükümleri  638

AÇIKLAMALAR  638

I. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN HÜKÜMLERİ  638

KARARLAR  643

I. İçtihadı Birleştirme Kararı  643

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  645

III. Daire Kararları  652

MADDE 703: 3. Sona Ermesi  700

AÇIKLAMALAR  700

I. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  700

KARARLAR  702

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  702

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  703

III. Daire Kararları  703

Kavramlar Dizini  717

Cilt: 1 – B

İçindekiler

Kısaltmalar  733

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

BİRİNCİ AYIRIM

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı

MADDE 704: A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  735

AÇIKLAMALAR  735

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ  735

A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  735

KARARLAR  737

I. Daire Kararları  737

MADDE 705: B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  739

I. Tescil  739

AÇIKLAMALAR  740

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  740

A. Genel Olarak  740

B. Aslen Kazanma – Devren Kazanma  740

1. Aslen Kazanma  740

2. Devren Kazanma  741

a. Külli Halefiyet  741

b. Cüz’i Halefiyet  741

c. Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma  741

ca. Tescille Kazanma  741

cb. Tescilden Önce Kazanma  742

cba. Medeni Kanunun 705/2. Maddesinde Belirtilen Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanma Halleri  745

cbaa. Miras  745

cbab. Mahkeme Kararı  746

cbac. Cebri İcra  749

cbad. Kamulaştırma  750

cbae. İşgal  752

cbb. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılmasına İlişkin Medeni Kanunun Diğer Maddeleri  752

cbba. Kişiliği Sona Eren Tüzel Kişinin Taşınmaz Malları  752

cbbb. Vakfa Özgülenen Taşınmaz Mallar  752

cbbc. Mal Ortaklığında Eşler Arasında Yapılan Mal Rejimi Sözleşmesindeki Taşınmaz Mallar  753

cbbd. Yeni Arazi Oluşması  753

cbbe. Olağanüstü Zamanaşımı  753

cbc. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılmasına İlişkin Diğer Kanun Maddeleri  754

cbca. 3402 sayılı Kadastro Kanunu  754

cbcb. Kadastro Kanununun 17/1. maddesi  754

cbcc. 6102 Türk Ticaret Kanunu  755

cbcd. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  756

cbce. Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi  756

cbcf. Diğer Kanunlar  756

KARARLAR  757

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  757

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  761

III. Daire Kararları  770

MADDE 706: II. Kazanma Yolları  791

1. Hukuki İşlem  791

AÇIKLAMALAR  792

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ KAZANMA YOLLARI  792

A. Hukuki İşlem  792

B. Taşınmaz Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil  792

C. Şekil Kuralının Amacı  792

D. Resmi Sözleşmeyi Düzenleyecek Makam  793

E. Resmi Şeklin İstisnaları  794

F. Resmi Sözleşmenin İçeriği  799

G. Resmi Şekle Uyulmamanın Sonuçları  800

H. Kesin Hükümsüzlüğün Hukukumuzdaki Sonuçları  801

I. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyetin Nakli Borcunu Doğuran Sözleşmelerde Şekil  805

J. Taşınmaz Mülkiyetinin Vekil Aracılığı ile Devrinde Vekaletnamenin Şekli  809

K. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Vekaletnamede Özel Yetki  810

KARARLAR  811

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  811

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  824

III. Daire Kararları  827

MADDE 707: 2. İşgal  870

AÇIKLAMALAR  870

I. İŞGAL  870

A. Tarif ve Tanım  870

B. İşgale Konu Olabilecek Taşınmazlar  872

MADDE 708: 3. Yeni Arazi Oluşması  874

AÇIKLAMALAR  874

I. YENİ ARAZİ OLUŞMASI  874

A. Genel Olarak  874

B. Kazanma Koşulları  874

1. Yeni Bir Arazi Oluşmalıdır  875

2. Yeni Oluşan Arazi Sahipsiz Yerlerde Oluşmalıdır  876

3. Yeni Oluşan Arazinin Toprağı Sahipsiz Yerlerden Gelmiş Olmalıdır  877

4. Yeni Oluşan Arazi Yararlanmaya Elverişli Olmalıdır  877

C. Yeni Arazi Oluşmasının Sonuçları  878

KARARLAR  879

I. Daire Kararları  879

MADDE 709: 4. Arazi Kayması  883

a. Genel Olarak  883

AÇIKLAMALAR  884

I. ARAZİ KAYMASI  884

KARARLAR  885

I. Daire Kararları  885

MADDE 710: b. Heyelan  889

AÇIKLAMALAR  889

I. HEYELAN  889

KARARLAR  891

I. Daire Kararları  891

MADDE 711: c. Sınırın Yeniden Belirlenmesi  893

AÇIKLAMALAR  893

I. SINIRIN YENİDEN BELİRLENMESİ  893

MADDE 712: 5. Kazandırıcı Zamanaşımı  894

a. Olağan Zamanaşımı  894

AÇIKLAMALAR  894

I. ZAMANAŞIMI  894

A. Genel Olarak  894

B. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kaybettirici Zamanaşımı Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  895

1. Benzerlikleri  895

2. Farklılıkları  895

C. Olağan Zamanaşımı  896

1. Koşulları  896

a. Taşınmaza İlişkin Koşul  896

b. Kazanana İlişkin Koşul  897

c. Zilyetliğe İlişkin Koşul  900

d. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Hüküm ve Sonuçları  904

KARARLAR  905

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  905

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  908

III. Daire Kararları  915

MADDE 713: b. Olağanüstü Zamanaşımı  922

AÇIKLAMALAR  923

I. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI  923

A. Genel Olarak  923

B. Tapusuz Taşınmazların Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanılması Koşulları  926

1. Taşınmazla İlgili Koşullar  927

a. Taşınmazın Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmaması  927

b. Taşınmaz Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olupta Malikin Anlaşılamaması  927

c. Tapu Malikinin Yirmi Yıl Önce Ölmüş Olması  928

d. Tapu Malikinin Gaipliğine Karar Verilmiş Olması  929

e. Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Olması  931

f. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılacak Tapusuz Taşınmazların Yüzölçümlerinin Sınırlı Olması  937

2. Zilyetlikle İlgili Koşular  939

a. Malik Sıfatıyla Zilyetlik  939

b. Davasız Zilyetlik  941

c. Aralıksız Zilyetlik  942

d. Yirmi Yıl Zilyetlik  943

e. Şekille İlgili Koşular  946

aa. Tescil Davası ve İlan  946

C. Zilyetliğin İspatı  947

D. İtiraz  949

E. Tescil Kararı  950

KARARLAR  952

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  952

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  975

III. Daire Kararları  1032

MADDE 714: c. Sürelerin Hesabı  1307

AÇIKLAMALAR  1308

I. SÜRELERİN HESABI  1308

KARARLAR  1310

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1310

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1319

III. Daire Kararları  1324

MADDE 715: 6. Sahipsiz Yerler ve Yararı Kamuya Ait Mallar  1326

AÇIKLAMALAR  1326

I. SAHİPSİZ YERLER VE YARARI KAMUYA AİT MALLAR  1326

KARARLAR  1332

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1332

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1337

III. Daire Kararları  1345

MADDE 716: III. Tescili İsteme Hakkı  1395

AÇIKLAMALAR  1395

I. TESCİLİ İSTEME HAKKI  1395

KARARLAR  1398

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1398

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1400

III. Daire Kararları  1408

MADDE 717: C. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı  1414

AÇIKLAMALAR  1414

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI  1414

A. Genel Olarak  1414

B. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı  1415

1. Taşınmazın Tamamen Yok Olması  1415

2. Taşınmaz Mülkiyetinin Terk Edilmesi  1416

C. Taşınmaz Mülkiyetinin Nispi Kaybı  1417

D. Kamulaştırma  1418

KARARLAR  1419

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1419

II. Daire Kararları  1420

Kavramlar Dizini  1429

Cilt: 1 – C

İçindekiler

Kısaltmalar  1461

İkinci Ayırım

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI

MADDE 718: A. Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği  1463

I. Kapsam  1463

AÇIKLAMALAR  1463

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ  1463

A. Genel Olarak  1463

B. Arazi Mülkiyetinin Yatay Kapsamı  1464

C. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı  1465

D. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibariyle Kapsamı  1467

KARARLAR  1469

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1469

II. Daire Kararları  1470

MADDE 719: I. Sınırlar  1491

1. Sınırların Belirlenmesi  1491

AÇIKLAMALAR  1491

I. SINIRLARIN BELİRLENMESİ  1491

A. Genel Olarak  1491

B. Tapu Planları Bulunan Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi  1492

C. Kadastrosu Yapılmamış Olan Tapulu Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi  1495

D. Tapusuz Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi  1499

KARARLAR  1500

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1500

II. Daire Kararları  1510

MADDE 720: 2. Sınır Belirleme Yükümlülüğü  1544

AÇIKLAMALAR  1544

I. SINIR BELİRLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1544

KARARLAR  1546

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1546

II. Daire Kararları  1547

MADDE 721: 3. Sınırlıklar Üzerinde Paylı Mülkiyet  1557

AÇIKLAMALAR  1557

I. SINIRLIKLAR ÜZERİNDE PAYLI MÜLKİYET  1557

KARARLAR  1559

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1559

II. Daire Kararları  1559

MADDE 722: III. Arazideki Yapılar  1560

1. Arazi ve Yapı Malzemesi  1560

a. Mülkiyet İlişkisi  1560

AÇIKLAMALAR  1561

I. ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ ARASINDA MÜLKİYET İLİŞKİSİ  1561

A. Genel Olarak  1561

B. Arazi ve Yapı Malzemesi Malikleri Arasındaki Hukuki İlişki  1563

1. Malzeme Malikinin Malzemenin Sökülüp Kendisine Verilmesi Talebi  1564

a. Dava Koşulları  1564

b. Davanın Tarafları  1566

ba. Davacı  1566

bb. Davalı  1566

bc. Zamanaşımı  1566

2. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılması Talebi  1567

a. Dava Koşulları  1568

b. Davanın Tarafları  1570

ba. Davacı  1570

bb. Davalı  1570

bc. Zamanaşımı  1571

c. Yapıyı Yapan Üçüncü Kişinin Malzeme ve Arazi Maliki ile Hukuki İlişkisi  1571

KARARLAR  1572

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1572

II. Daire Kararları  1582

MADDE 723: b. Tazminat  1606

AÇIKLAMALAR  1606

I. TAZMİNAT  1606

A. Genel Olarak  1606

B. Davanın 723. Maddenin 1. Fıkrası Hükmüne Göre Açılması  1606

C. Zamanaşımı  1608

D. Davanın 723. Maddenin 2. Fıkrası Hükmüne Göre Açılması  1608

1. Tazminat Davasının Tarafları  1608

a. Davacı  1608

b. Davalı  1609

1. Tazminat Davasının Tarafları  1609

a. Davacı  1609

b. Davalı  1609

c. Zamanaşımı  1610

E. Davanın 723. Maddenin 3. Fıkrası Hükmüne Göre Açılması  1610

1. Genel Olarak  1610

2. Tazminat Davasının Tarafları  1613

a. Davacı  1613

b. Davalı  1613

c. Zamanaşımı  1614

KARARLAR  1614

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1614

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1615

III. Daire Kararları  1623

MADDE 724: c. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi  1647

AÇIKLAMALAR  1647

I. ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ  1647

A. Genel Olarak  1647

B. Arazi ve Yapının Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesinin Koşulları  1648

1. Taraflardan Birinin İstekte Bulunması  1649

2. Yapının Değerinin Arazinin Değerinden Açıkça Fazla Olması  1649

3. İstekte Bulunan Tarafın İyiniyetli Olması  1650

a. Yapıyı Yaptıran Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması  1651

b. Malzeme Sahibinin Yaptığı Yapıda Arazi Malikinin İyi Niyetli Olması  1652

c. Yapıyı Yaptıran Arazi Malikinin İyiniyetli Olması  1653

d. Arazi Malikinin Yaptığı Yapıda Malzeme Sahibinin İyi Niyetli Olması  1654

4. Uygun Bedel Ödenmesi  1654

5. Arazinin Özel Mülkiyete Elverişli Olması  1655

6. Arazinin Kısmen Devri Gerekiyorsa Fiilen ve Hukuken Ayrılmasının Mümkün Olması  1656

C. Yapının Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması  1656

1. Üçüncü Kişi ile Malzeme Sahibi Arasındaki Hukuki İlişki  1657

2. Üçüncü Kişi ile Arazi Maliki Arasındaki Hukuki İlişki  1658

D. Yapı ve Arazi Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçmesi  1658

KARARLAR  1659

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1659

II. Hukuk Genel Kurulu Kararı  1662

III. Daire Kararları  1679

MADDE 725: 2. Taşkın Yapılar  1729

AÇIKLAMALAR  1729

I. TAŞKIN YAPILAR  1729

A. Genel Olarak  1729

B. Taşkın Yapı Kavramı  1732

C. Taşkın Yapıya Uygulanacak Esaslar  1733

1. Yapıyı Yapan Arazi Malikinin Bitişik Arazide İrtifak Hakkının Bulunması  1733

2. Yapıyı Yapan Arazi Malikinin Bitişik Arazide İrtifak Hakkının Bulunmaması  1735

a. Taşırılan Arazi Malikinin Süresinde İtiraz Etmemesi  1735

aa. İtiraz Etmeye Yetkili Kişiler  1737

bb. İtirazın Yöneltileceği Kişiler  1738

cc. İtiraz Süresi  1739

b. Taşkın Yapı Malikinin İyiniyetli Olması  1739

c. Durum ve Koşulları Haklı Göstermesi  1742

d. Uygun Bedel Ödenmesi  1743

D. Taşkın Yapıda İrtifak Hakkının Kurulması veya Mülkiyetin Devredilmesi Davası  1744

1. Taşkın Yapı Davasında Taraflar  1745

a. Davacılar  1745

aa. Arazi Malikleri  1745

bb. Arazi Malikinin Paydaşları veya Ortakları  1746

cc. Üst Hakkı Sahibi  1747

b. Davalılar  1748

aa. Yapının Taşırıldığı Arazi Maliki  1748

bb. Üst Hakkı Sahibi  1748

cc. Sınırlı Aynî Hak Sahipleri  1749

2. Karar  1749

KARARLAR  1751

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1751

II. Daire Kararları  1771

MADDE 726: 3. Üst Hakkı  1822

AÇIKLAMALAR  1822

I. ÜST HAKKI  1822

A. Genel Olarak  1822

B. Üst Hakkının Niteliği  1823

C. Üst Hakkına Dayanılarak Yapılan Yapıların Hukuki Niteliği  1823

D. Yapının Katları, Bağımsız Bölümleri Üzerine Üst Hakkı Kurulması Yasağı  1825

KARARLAR  1826

I. Daire Kararları  1826

MADDE 727: 4. Mecralar  1829

AÇIKLAMALAR  1830

I. MECRALAR  1830

A. Tarif ve Tanım  1830

B. Mecranın Kurulabilmesinin Koşuları  1831

1. Öncelikle Sıvı, Gaz, Enerji veya Katı Maddelerin Taşınmasını, Akımını Sağlayan Teknik Yolar “Tesis – Sistem” Bulunmalıdır  1831

2. Taşıma, Akım Yolları “Mecra” Başkalarının Arazisinden Geçmelidir  1832

C. Bir İşletme “Anayapı” Bulunmalıdır  1833

D. Mecranın Kurulması  1834

KARARLAR  1836

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1836

II. Daire Kararları  1840

MADDE 728: 5. Taşınır Yapılar  1845

AÇIKLAMALAR  1845

I. TAŞINIR YAPILAR  1845

A. Genel Olarak  1845

B. Taşınır Yapıların Özellikler  1846

1. Kalıcı Olmaları Amaçlanmaksızın Yapılmaları  1846

2. Araziye Temelsiz Şekilde Sıkıca Bağlı Olmaksızın Yapılmaları  1847

C. Taşınır Yapılarda Mülkiyet  1848

KARARLAR  1849

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1849

II. Daire Kararları  1850

MADDE 729: IV. Araziye Dikilen Fidanlar  1852

AÇIKLAMALAR  1852

I. ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR  1852

KARARLAR  1854

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1854

II. Daire Kararları  1861

MADDE 730: 5. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  1882

AÇIKLAMALAR  1883

I. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  1883

A. Genel Olarak  1883

B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Koşulları  1886

1. Mülkiyet Hakkının Yasal Kısıtlamalara Aykırı Kullanılması  1886

2. Zarar veya Zarar Tehlikesinin Doğması  1888

3. İlliyet “Nedensellik” Bağının Bulunması  1890

C. Açılacak Dava Türleri  1890

1. Eski Hale Getirme Davası  1890

2. Tazminat Davası  1891

3. Tehlikenin Giderilmesi Davası  1892

D. Davanın Tarafları  1893

1. Genel Olarak  1893

2. Davacılar  1894

a. Taşınmaz Malikleri  1894

b. Sınırlı Aynî Hak Sahipleri  1894

c. Kişisel Hak Sahipleri  1894

d. Başka Bir Hakka Dayanmayan Zilyetler  1894

3. Davalılar  1895

a. Taşınmaz Malikleri  1895

b. Sınırlı Aynî Hak Sahipleri  1895

c. Kişisel Hak Sahipleri  1896

E. Devletin ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  1896

KARARLAR  1897

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1897

II. Daire Kararları  1898

MADDE 731: B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları  1923

1. Genel Olarak  1923

AÇIKLAMALAR  1923

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  1923

A. Genel Olarak  1923

B. Doğma Şekillerine Göre Ayrım  1924

1. Hukuki İşlemlerden Doğan Kısıtlamalar  1924

2. Kanunlardan Doğan Kısıtlamalar  1925

C. Etkili Olma Şekillerine Göre Ayrım  1927

1. Doğrudan Doğruya Kısıtlamalar  1927

2. Dolayısıyla Kısıtlamalar  1928

D. Kısıtlanılan Yetki Türüne Göre Ayrım  1928

1. Yararlanma Yetkisini Kısıtlayanlar  1928

2. Tasarruf Yetkisini Kısıtlayanlar  1928

3. Kullanma Yetkisini Kısıtlayanlar  1929

E. Koruduğu Kişilere Göre Ayrım  1929

1. Komşu Yararına Kısıtlamalar  1929

2. Paydaşlar Yararına Kısıtlamalar  1929

3. İhtiyacı Olan Kişiler Yararına Kısıtlamalar  1929

KARARLAR  1930

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1930

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1940

III. Daire Kararları  1940

MADDE 732: II. Devir Hakkının Kısıtlamaları  1940

1. Yasal Önalım Hakkı  1940

a. Önalım Hakkı Sahibi  1940

AÇIKLAMALAR  1940

I. YASAL ÖNALIM “KANUNİ ŞUF’A” HAKKI  1940

A. Tarif ve Tanım  1940

B. Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  1941

C. Yasal Önalım Hakkının Koşulları  1942

D. Yasal Önalım Hakkı Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılmalıdır  1946

E. Yasal Önalım Hakkı Tamamen veya Kısmen Ortadan Kaldırılabilir veya İçeriği Kısmen Değiştirilebilir  1946

F. Yasal Önalım Davasının Tarafları  1947

1. Davacı Taraf  1947

2. Davalı Taraf  1948

KARARLAR  1949

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  1949

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1960

III. Daire Kararları  1976

MADDE 733: b. Kullanma Yasağı, Feragat ve Hak Düşürücü Süre  2021

AÇIKLAMALAR  2022

I. KULLANMA YASAĞI, FERAGAT VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  2022

A. Kullanma Yasağı  2022

B. Yasal Önalım Hakkından Feragat  2022

C. Tebligat ve Hak Düşürücü Süre  2023

1. Tebligat  2023

2. Hak Düşürücü Süre  2024

KARARLAR  2024

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2024

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2030

III. Daire Kararları  2035

MADDE 734: c. Kullanması  2067

AÇIKLAMALAR  2067

I. ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI  2067

KARARLAR  2069

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2069

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2073

III. Daire Kararları  2077

MADDE 735: 2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  2108

AÇIKLAMALAR  2109

I. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI  2109

A. Tarif ve Tanım  2109

B. Önalım Sözleşmesi  2111

C. Önalım Hakkının Kullanılması  2113

D. Sözleşmeden Doğan Önalım Davası ve Sonuçları  2114

KARARLAR  2115

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2115

II. Daire Kararları  2117

MADDE 736: 3. Alım ve Geri Alım Hakları  2122

AÇIKLAMALAR  2122

I. ALIM VE GERİ ALIM HAKLARI  2122

A. Alım “İştira” Hakkı  2122

1. Tarif ve Tanım  2122

2. Alım Sözleşmesi ve Şekli  2124

3. Alım Sözleşmesinin Hükmü  2125

4. Alım Hakkının ve Şerhin Süresi  2126

5. Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla Geçmesi  2127

B. Geri Alım “Vefa” Hakkı  2128

1. Tarif ve Tanım  2128

KARARLAR  2129

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2129

II. Daire Kararları  2131

MADDE 737: III. Komşu Hakkı  2138

1. Kullanma Biçimi  2138

AÇIKLAMALAR  2139

I. KOMŞU HAKKI VE MÜLKİYETİN KULLANMA BİÇİMİ  2139

A. Genel Olarak  2139

B. Komşuluk Kavramı  2140

C. Mülkiyet Hakkının Taşkın Kullanılması  2142

D. Taşkın Kullanma Türleri  2144

1. Aktif Taşkınlıklar  2144

2. Passif Taşkınlıklar  2145

3. Manevi “Pisişik” Taşkınlıklar  2146

4. Sorumluluğun Koşulları ve Açılacak Davalar  2146

KARARLAR  2147

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2147

II. Daire Kararları  2165

MADDE 738: 2. Kazı ve Yapılar  2238

a. Kural  2238

AÇIKLAMALAR  2239

I. KAZI VE YAPILAR  2239

A. Genel Olarak  2239

B. Taşkın Kullanma Şekli  2240

C. Kaçınma Yükümlülüğünün Yaptırımı  2240

D. Komşuluk Hukuku Kurallarına Aykırı Yapılar  2240

KARARLAR  2242

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2242

II. Daire Kararları  2242

MADDE 739: b. Özel Kurallar  2265

AÇIKLAMALAR  2265

I. ÖZEL KURALLAR  2265

A. Kazı ve Yapılarda Uyulması Gereken Kurallar  2265

KARARLAR  2267

I. Daire Kararları  2267

MADDE 740: 3. Bitkiler  2267

a. Kural  2267

AÇIKLAMALAR  2268

I. BİTKİLER  2268

A. Ağaç Dal ve Köklerinin Komşu Taşınmaza Taşması  2268

B. Dal ve Köklerin Kaldırılmasının Koşulları  2268

1. Dal ve Kökler Zarar Vermelidir  2268

2. Dal ve Köklerin Kaldırılması İstenilmelidir  2269

3. Dal ve Köklerin Kaldırılması Kural Olarak Ağacın Bulunduğu Taşınmaz Malikinden İstenilmelidir  2269

4. Ağaç Sahibine Uygun Bir Süre Verilmelidir  2269

C. Komşu Taşınmaz Malikinin Hakkı  2269

D. Meyveleri Toplama Hakkı  2271

KARARLAR  2272

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2272

II. Daire Kararları  2274

MADDE 741: b. Özel Kurallar  2284

AÇIKLAMALAR  2284

I. ÖZEL KURALLAR  2284

MADDE 742: 4. Doğal Olarak Akan Su  2285

AÇIKLAMALAR  2285

I. DOĞAL OLARAK AKAN SU  2285

A. Genel Olarak  2285

B. Komşuların Hak ve Borçları  2286

KARARLAR  2288

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2288

II. Daire Kararları  2289

MADDE 743: 5. Fazla Suyun Akıtılması  2293

AÇIKLAMALAR  2294

I. FAZLA SUYUN AKITILMASI  2294

A. Genel Olarak  2294

B. Fazla Suyun Akıtılmasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  2294

KARARLAR  2295

I. Daire Kararları  2295

MADDE 744: 6. Mecra Geçirilmesi  2299

a. Katlanma Yükümlülüğü  2299

AÇIKLAMALAR  2300

I. MECRA GEÇİRİLMESİ VE KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  2300

A. Genel Olarak  2300

B. Mecra Geçirilmesinin Koşulları  2302

1. Mecra Geçirilmesi Zorunlu Olmalıdır  2302

2. Mecranın Başka Yerden Geçirilmesi İmkansız veya Aşırı Ölçüde Masraflı Olmalıdır  2303

3. Mecra Geçirecek Taşınmaz Maliki, Mecra Geçirilecek Taşınmaz Malikinin Uğrayacağı Zararını Önceden Tamamen Ödemelidir  2303

4. Mecranın Geçirilmesi Zorunluluğu Komşuluk İlişkisine Dayanmalıdır  2303

5. Her İki Taşınmazın Özel Mülkiyet Konusu Taşınmazlardan Olması Gerekir  2303

6. Mecra Geçirilmesi Kamulaştırma Kurallarına Bağlı Olmamalıdır  2303

C. Davanın Tarafları  2304

1. Davacı Taraf  2304

2. Davalı Taraf  2304

D. Mahkeme Kararı  2304

KARARLAR  2305

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2305

II. Daire Kararları  2313

MADDE 745: b. Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatının Korunması  2325

AÇIKLAMALAR  2325

I. YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ MALİKİNİN MENFAATİNİN KORUNMASI  2325

A. Genel Olarak  2325

B. Yükümlü Taşınmaz Malikinin Korunması  2326

KARARLAR  2327

I. Daire Kararları  2327

MADDE 746: c. Durumun Değişmesi  2327

AÇIKLAMALAR  2327

I. DURUMUN DEĞİŞMESİ  2327

A. Genel Olarak  2327

B. Uygulama Koşulları  2328

C. Durumun Değişmesi  2328

D. Yükümlü Taşınmaz Malikinin Yararının Bulunması  2328

E. Yükümlü Taşınmaz Malikinin İstekte Bulunması  2329

KARARLAR  2329

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2329

MADDE 747: 7. Geçit Hakları  2330

a. Zorunlu Geçit  2330

AÇIKLAMALAR  2330

I. GEÇİT HAKLARI – ZORUNLU GEÇİT  2330

A. Genel Olarak  2330

B. Zorunlu Geçit Hakkının Hukuki Niteliği  2331

C. Zorunlu Yolun Geçirilmesinin Koşulları  2332

1. Malikin Genel Bir Yolla Bağlantısının Bulunmaması veya Bağlantının Yeterli Olmaması Gerekir  2332

2. Geçit İsteği Önceki Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre Önce En Uygun Düşen Komşuya Yöneltilmelidir  2332

3. Geçit İsteyen Tam Bir Bedel Ödemelidir  2333

D. Zorunlu Geçit İrtifak Hakkının Kurulması  2334

E. Geçit İrtifakı Davasının Tarafları  2335

1. Davacı Taraf  2335

2. Davalı Taraf  2335

F. Araştırma ve Mahkeme Kararı  2336

G. Zorunlu Geçit Hakkının Sona Ermesi  2337

KARARLAR  2338

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2338

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2340

III. Daire Kararları  2360

MADDE 748: b. Diğer Geçit Hakları  2392

AÇIKLAMALAR  2393

I. DİĞER GEÇİT HAKLARI  2393

A. Genel Olarak  2393

B. Geçit Haklarının Türleri ve Nitelikleri  2393

KARARLAR  2394

I. Daire Kararları  2394

MADDE 749: 8. Sınırlıklar  2399

AÇIKLAMALAR  2399

I. SINIRLIKLAR  2399

KARARLAR  2400

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2400

II. Daire Kararları  2401

MADDE 750: 9. Katılma Yükümlülüğü  2403

AÇIKLAMALAR  2403

I. KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  2403

KARARLAR  2404

I. Daire Kararları  2404

MADDE 751: IV. Başkasının Arazisine Girme Hakkı  2406

1. Orman ve Meraya Girme  2406

AÇIKLAMALAR  2407

I. BAŞKASININ ARAZİSİNE GİRME HAKKI  2407

A. Orman ve Meraya Girme  2407

B. Girme Koşulları  2407

1. O Yerin Özel Orman veya Mera Olması Gerekir  2407

2. Girme ve Toplama Yetkili Makamlarca Bitki Örtüsünü Korumak Amacıyla Yasaklanmamış Bulunması Gerekir  2408

3. Toplanacak Şeylerin Yabani Meyve, Mantar ve Benzeri Bitkilerden Olması Gerekir  2408

4. Yabani Meyve, Mantar ve Benzeri Bitkilerin Yerel Adetlerin İzin Verdiği Ölçüler İçerisinde Toplanılması Gerekir  2409

MADDE 752: 2. Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması  2409

AÇIKLAMALAR  2409

I. SÜRÜKLENEN ŞEYLERİ BENZERLERİNİN ALINMASI  2409

A. Genel Olarak  2409

B. Medeni Kanunun 752. Maddesinin Uygulanma Koşulları  2410

1. Bir Kimsenin Taşınır Malının veya Hayvanının Sürüklendiği, Düştüğü veya Girdiği Arazinin Özel Mülkiyete Konu Arazi Olmalıdır.  2410

2. Bu Şeyler Sahibinin İradesi Dışında Komşunun Arazisine, Düşmeli, Sürüklenmeli veya Girmelidir.  2410

3. Başkasının Arazisine Sürüklenen, Düşen veya Geçen Taşınır Malların ve Hayvanların Sahibi, Bu Malların Aranması ve Alınması İçin Arazi Malikinden İzin İstemelidir.  2411

MADDE 753: 3. Zorunluluk Halinde  2413

AÇIKLAMALAR  2413

I. ZORUNLULUK HALİ  2413

A. Genel Olarak  2413

B. Medeni Kanunun 753. Maddesinin Uygulanabilme Koşulları  2414

1. Zorunluluk Hali Bulunmalıdır  2414

2. Zarar veya Tehlike Ancak O Taşınmaza Elatmak Suretiyle Önlenebilir Olmalıdır  2415

3. Zarar ve Tehlikeden Doğacak Zarar Bunlardan Korunmak İçin Başkasının Taşınmazına Verilecek Zarardan Önemli Ölçüde Büyük Olmalıdır.  2415

C. Denkleştirme Bedeli  2415

KARARLAR  2417

I. Daire Kararları  2417

MADDE 754: V. Kamu Hukuku Kısıtlamaları  2418

1. Genel Olarak  2418

AÇIKLAMALAR  2418

I. KAMU HUKUKU KISITLAMALARI  2418

A. Genel Olarak  2418

KARARLAR  2420

I. Daire Kararları  2420

MADDE 755: II. Toprağın İyileştirilmesi  2421

AÇIKLAMALAR  2421

I. TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ  2421

KARARLAR  2422

I. Daire Kararları  2422

MADDE 756: C. Kaynak ve Yeraltı Suları  2424

1. Mülkiyet ve İrtifak Hakkı  2424

AÇIKLAMALAR  2424

I. KAYNAK VE YER ALTI SULARI  2424

A. Kaynaklar  2424

B. Kaynak Hakkı  2426

C. Kaynak Hakkının Hükümleri  2426

D. Yeraltı Suları  2427

KARARLAR  2428

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2428

II. Daire Kararları  2429

MADDE 757: II. Kaynaklara Zarar Verilmesi  2438

1. Tazminat  2438

AÇIKLAMALAR  2439

I. KAYNAKLARA ZARAR VERİLMESİ  2439

A. Tazminat  2439

B. Sorumluluğun Doğmasının Koşulları  2439

1. Kaynak, Kuyu veya Biriktirilen Kaynak Suyu Maliklerinin ya da İrtifak Hakkı Sahibinin Bu Sulardan Önemli Ölçüde Yararlanmaları Gerekir.  2439

2. Suya Verilen Zarar Kazı, Yapı ve Benzeri Faaliyetlerden Doğmalıdır.  2440

3. Zararlı Faaliyet Nedeniyle Suyun Tamamen Kesilmesi, Eksilmesi ya da Kirlenmesi Gerekmektedir.  2440

C. Zararın Giderilmesi  2440

KARARLAR  2441

I. Daire Kararları  2441

MADDE 758: 2. Eski Duruma Getirme  2444

AÇIKLAMALAR  2444

I. ESKİ DURUMA GETİRME  2444

A. Genel Olarak  2444

B. Medeni Kanunun 758. Maddesinin Uygulanma Koşulları  2445

1. Kaynağın Bir Taşınmazda Oturmak, Onu İşletmek veya Bir Yerin İçme ya da Kullanma Suyunu Sağlamada Gerekli Olmalıdır.  2445

2. 758. Maddenin Uygulanabilmesinin İkinci Koşulu Kaynak veya Kuyu Suyunun Kesilmesi veya Kirlenmesidir.  2445

3. Kaynağın veya Kuyunun Eski Duruma Getirilme Olanağı Bulunmalıdır.  2446

KARARLAR  2446

I. Daire Kararları  2446

MADDE 759: III. Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar  2448

AÇIKLAMALAR  2448

I. AYNI YATAKTAN BESLENEN KAYNAKLAR  2448

A. Genel Olarak  2448

B. 759. Maddenin Uygulanabilme Koşulları  2449

KARARLAR  2451

I. Daire Kararları  2451

MADDE 760: IV. Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Adet  2454

AÇIKLAMALAR  2454

I. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE VE YEREL ADETE GÖRE YARARLANMA  2454

KARARLAR  2455

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2455

MADDE 761: V. Zorunlu Su  2455

AÇIKLAMALAR  2456

I. ZORUNLU SU  2456

A. Genel Olarak  2456

B. Medeni Kanunun 761. Maddesinin Uygulanma Koşulları  2456

1. Su Alınmak İstenen Kaynağın Bulunduğu Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Olması Gerekir.  2457

2. Komşu Taşınmazdaki Kaynak Suyu Malikin İhtiyacından Fazla Olmalıdır.  2457

3. Komşu Taşınmaz Malikinin Evi, Arazisi ve İşletmesi Gerekli Sudan Yoksun Olmalıdır.  2457

4. İrtifak Hakkı Kurulmasını İsteyen Taşınmaz Malikinin İhtiyacı Olan Suyu Başka Yerden Aşırı Zahmet ve Gidere Katlanmaksızın Elde Etmesi Mümkün Olmamalıdır.  2458

5. Su İrtifakı Kurulacak Taşınmaz Malikine Tam Bedel Ödenmelidir  2458

C. Zorunlu Su İrtifak Hakkının Kurulması  2459

D. Kaynak Sahibinin Menfaatlerinin Gözetilmesi  2460

E. Durumun Değişmesi  2460

KARARLAR  2461

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2461

II. Daire Kararları  2461

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınır Mülkiyeti

MADDE 762: A. Konusu  2465

AÇIKLAMALAR  2465

I. TAŞINIR MÜLKİYETİ  2465

A. Genel Olarak  2465

B. Taşınır Mülkiyetinin Konusu  2466

C. Doğal Güçler  2467

KARARLAR  2469

I. Daire Kararları  2469

MADDE 763: B. Kazanılması  2471

1. Mülkiyetin Nakli  2471

I. Zilyetliğin Devri  2471

AÇIKLAMALAR  2472

I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  2472

A. Genel Olarak  2472

B. Mülkiyetin Devir Sözleşmesi ve Zilyetliğin Devri  2472

C. Zilyetlik Devredilmeden Mülkiyetin Kazanıldığı Haller  2475

D. Devir Yetkisi ve İyiniyet  2477

KARARLAR  2478

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2478

II. Daire Kararları  2479

MADDE 764: 2. Mülkiyetin Saklı Tutulması  2484

a. Genel Olarak  2484

AÇIKLAMALAR  2485

I. MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI  2485

A. Genel Olarak  2485

B. Mülkiyetin Saklı Tutulması Sözleşmesine Konu Olabilen Mallar  2486

C. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Yapılış Şekli  2487

D. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  2488

KARARLAR  2489

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2489

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2489

III. Daire Kararları  2491

MADDE 765: b. Taksitle Satış  2498

AÇIKLAMALAR  2498

I. TAKSİTLE SATIŞ  2498

KARARLAR  2499

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2499

II. Daire Kararları  2500

MADDE 766: 3. Hükmen Teslim  2502

AÇIKLAMALAR  2502

I. HÜKMEN TESLİM  2502

A. Genel Olarak  2502

B. Tarif ve Tanım  2502

C. Hükmen Teslimde Yapılan Anlaşmalar  2503

D. Hükmen Teslim Yoluyla Mülkiyet Kazanılmasına Getirilen Sınırlamalar  2504

1. Hükmen Teslimin Üçüncü Kişileri Zarara Sokmak Amacıyla Yapılması  2505

2. Taşınır Rehni Hükümlerinden Kurtulmak İçin Yapılması  2505

KARARLAR  2506

I. Daire Kararları  2506

Madde 767: II. Sahiplenme  2507

1. Sahipsiz Şeyler  2507

AÇIKLAMALAR  2508

I. SAHİPLENME  2508

A. Genel Olarak  2508

B. Kavram ve Tanım  2508

C. Sahiplenme “İhraz” Koşulları  2509

1. Taşınır Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır  2509

2. Taşınır Sahipsiz Olmalıdır  2509

3. Malik Olmak İradesiyle Taşınır Üzerinde Zilyetlik Kurulmalıdır  2510

MADDE 768: 2. Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar  2511

AÇIKLAMALAR  2511

I. SAHİPSİZ DURUMA GELEN HAYVANLAR  2511

A. Genel Olarak  2511

B. Tutulan Av Hayvanlarının Mülkiyetlerinin Kazanılması  2512

MADDE 769: III. Bulunmuş Eşya  2514

1. Arama ve ilan  2514

AÇIKLAMALAR  2514

I. BULUNMUŞ EŞYA  2514

A. Genel Olarak  2514

B. Medeni Kanunun 769. Maddesinin Kapsamına Giren Taşınırlar  2514

C. Kaybolmuş Mal Kavramı  2515

D. Kaybolmuş Malı Bulma Kavramı  2516

E. Haber Verme Yükümlülüğü  2516

MADDE 770: 2. Koruma ve satma  2518

AÇIKLAMALAR  2518

I. BULUNAN MALIN KORUNMASI VE SATILMASI  2518

MADDE 771: 3. Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme  2520

AÇIKLAMALAR  2520

I. BULUNAN TAŞINIR MALIN MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE GERİ VERİLMESİ  2520

A. Genel Olarak  2520

B. Kaybolan Taşınır Malı Bulanın Yükümlülükleri  2521

C. Taşınır Malı Bulanın Sorumluluğu  2521

D. Kaybolan Malı Bulan Kişinin Hakları  2522

1. Bulunan Taşınır Malın Mülkiyetini Kazanması  2522

2. Yaptığı Tüm Giderleri İstemesi  2524

3. Ödül Verilmesini İstemesi  2525

4. Hapis Hakkı  2525

E. Bulunan Taşınır Mal Malikinin Hakları  2526

F. Bulunan Taşınır Malikinin Borçları  2527

MADDE 772: 4. Define  2528

AÇIKLAMALAR  2528

I. DEFİNE  2528

A. Bir Taşınırın Define Sayılabilmesinin Koşulları  2528

1. Define Taşınabilir Bir Mal Olmalıdır  2528

2. Değerli Şeyler Gömülmüş veya Saklanmış Olmalıdır  2529

3. Medeni Kanunun 772/1. Maddesine Göre Gömülmüş veya Saklanmış Değerli Taşınırların Durumuna Göre Artık Maliklerinin Bulunmadığı Kesin Olarak Anlaşılmış Olmalıdır  2529

4. Bir Malın Define Sayılabilmesi İçin Gömülü veya Saklı Bulunduğu Mala Yabancı Bir Nitelik Taşıması  2530

B. Definenin Bulunması ve Mülkiyetinin Kazanılması  2530

C. Defineyi Bulan ile Malikin Hak ve Borçları  2532

1. Defineyi Bulanın Hakları  2533

2. Defineyi Bulanın Borçları  2533

3. Define Malikinin Hakları  2534

4. Define Malikinin Borçları  2534

KARARLAR  2535

I. Daire Kararları  2535

MADDE 773: 5. Bilimsel Değeri Olan Eşya  2536

AÇIKLAMALAR  2536

I. BİLİMSEL DEĞERİ OLAN EŞYA VE ESKİ ESERLER  2536

MADDE 774: IV. Düşen veya Sürüklenen Şeyler  2537

AÇIKLAMALAR  2538

I. DÜŞEN VEYA SÜRÜKLENEN ŞEYLER  2538

A. Genel Olarak  2538

B. Medeni Kanunun 774. Maddesinin Uygulanma Koşulları  2539

1. Düşen veya Sürüklenen Şeyler Taşınır Mal veya Hayvan Olmalıdır  2539

2. Düşen, Sürüklenen Şeyler Özel Mülkiyete Konu Olabilecek Taşınır Mal veya Hayvan Olmalıdır  2539

3. Taşınır Mal veya Hayvanların, Su, Rüzgar, Çığ veya Diğer Doğal Güçler Yahut Rastlantı Sonucu Başkasının Arazisine Sürüklenmesi Yada Düşmesi Gerekir  2539

4. Medeni Kanunun 774. Maddesinin Kapsamına Maliki Bilinen Taşınırlar ve Hayvanlar Girer  2540

5. Taşınır Mal ve Hayvanların Açıklanan Nedenlerle Başkasının Özel Mülküne Sürüklenmesi Düşmesi veya Girmesi Gerekir  2540

C. Medeni Kanunun 774. Maddesinin İkinci Fıkrası Hükmü  2541

D. Medeni Kanunun 774. Maddesinin Uygulanmasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  2541

MADDE 775: V. İşleme  2543

AÇIKLAMALAR  2543

I. İŞLEME “HUKUKİ TAĞYİR”  2543

A. Genel Olarak  2543

B. Medeni Kanunun 775. Maddesinin Uygulama Koşulları  2544

1. İşlenen veya Yeni Bir Şekle Sokulan Mal Taşınır Bir Mal Olmalıdır  2544

2. İşlenen veya Başka Bir Şekle Sokulan Mal Başka Bir Kişiye Ait Olmalıdır  2544

3. Bir Taşınırın İşlenmesi veya Şeklinin Değiştirilmesiyle Yeni Bir Mal Meydana Getirilmelidir  2544

C. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  2545

1. Malı İşleyen veya Başka Bir Şekle Sokan Kişinin Hakkı  2545

2. Malı İşleyen veya Başka Bir Şekle Sokan Kişinin Yükümlülüğü  2546

3. İşlenen veya Başka Bir Şekle Sokulan Malın Malikinin Hakkı  2547

4. İşlenen veya Başka Bir Şekle Sokulan Malın Malikinin Yükümlülüğü  2547

D. Emeğin ve Malın Değerlerinin Belirlenmesi ve Kıyaslanması  2547

MADDE 776: VI. Karışma ve Birleşme  2548

AÇIKLAMALAR  2548

I. TAŞINIR MALLARIN KARIŞMASI VEYA BİRLEŞMESİ  2548

A. Genel Olarak  2548

B. Medeni Kanunun 776. Maddesinin Uygulama Koşulları  2550

C. Karışma veya Birleşmenin Hukuki Sonuçları  2550

MADDE 777: VII. Kazandırıcı Zamanaşımı  2552

AÇIKLAMALAR  2552

I. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI  2552

A. Genel Olarak  2552

B. Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınırlar Mülkiyetinin Kazanılması Koşulları  2554

1. Başkasının Mülkiyetinde Olan Bir Taşınır Mal Üzerinde Malik Sıfatıyla Zilyetlik Kurulmuş Olmalıdır.  2554

2. Zilyet İyiniyetli Olmalıdır  2554

3. Zilyetlik Davasız ve Aralıksız Beş Yıl Boyunca Devam Etmelidir  2555

KARARLAR  2557

I. Daire Kararları  2557

MADDE 778: c. Kaybedilmesi  2557

AÇIKLAMALAR  2558

I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ  2558

KARARLAR  2560

I. Daire Kararları  2560

Kavramlar Dizini  2561

Cİlt: 2

İçindekiler

Kısaltmalar  2615

İKİNCİ KISIM

SINIRLI AYNİ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

BİRİNCİ AYIRIMI

TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

MADDE 779: A. Konusu  2617

AÇIKLAMALAR  2617

I. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI  2617

A. Konusu  2617

KARARLAR  2621

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2621

II. Daire Kararları  2622

İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA  2627

İKİNCİ KISIM

I– SINIRLI AYNİ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

GENEL AÇIKLAMA  2627

A. Sınırlı Aynî Hak Kavramı  2627

B. Sınırlı Aynî Hakların Hukuki Niteliği  2628

C. Sınırlı Aynî Hakların Konusu  2629

D. Sınırlı Aynî Hakların Çeşitleri  2630

1. İrtifak Hakları “MK 779–838”  2630

2. Taşınmaz Yükü “MK 839–849”  2630

3. Rehin Hakları “MK 850–972”  2631

E. Sınırlı Aynî Hakların Sırası  2631

F. Taşınmaz Rehinlerinin Kendi Aralarındaki Sıra  2633

G. Sınırlı Aynî Hak ile Mülkiyet Hakkı Arasındaki Fark  2634

H. Malikin Kendi Eşyası Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması  2636

1. Malik Lehine İrtifak  2636

K. İrtifak Hakları  2638

1. Genel Olarak  2638

2. İrtifak Hakkı Kavramı  2639

3. İrtifak Hakkının Çeşitleri  2639

a. Hak Sahibinin Belirlenmesi Açısından  2640

aa. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  2640

bb. Kişiye Bağlı İrtifaklar  2641

4. İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler  2644

5. İrtifak Haklarına İlişkin Kurallar  2644

6. İrtifak Haklarında Zilyetliğin ve Hakkın Korunması  2645

a. Zilyetliğin Korunması  2645

b. Hakkın Korunması  2645

MADDE 780: B. Kurulması ve Sona Ermesi  2646

I. Kurulması  2646

1. Tescil  2646

AÇIKLAMALAR  2647

I. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI  2647

A. Genel Olarak  2647

B. Tescille Kazanma  2648

C. Sicil Dışı “Tescilden Önce” Kazanma  2650

1. Miras  2650

2. İşgal  2650

3. Cebri İcra  2651

4. Kamulaştırma  2651

5. Mahkeme Kararı  2651

D. İrtifak Hakkının Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  2652

1. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  2652

2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  2652

KARARLAR  2653

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2653

II. Daire Kararları  2655

MADDE 781: 2. Sözleşme  2669

AÇIKLAMALAR  2669

I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  2669

KARARLAR  2671

I. Daire Kararları  2671

MADDE 782: 3. Kendi Taşınmazı Üzerinde İrtifak Hakkı  2677

AÇIKLAMALAR  2677

I. MALİKİN KENDİ TAŞINMAZI ÜZERİNE İRTİFAK HAKKI KURMASI  2677

MADDE 783: II. Sona Ermesi  2681

1. Genel Olarak  2681

AÇIKLAMALAR  2681

I. İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ  2681

A. Genel Olarak  2681

B. Terkin ile Sona Erme  2682

C. Terkin Dışı Sona Erme  2683

1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması  2683

2. Yüklü Taşınmazın Kamulaştırılması  2684

3. Sürenin Sona Ermesi  2684

D. Tescilsiz Kazanılan Mecra Hakkının Sona Ermesi  2685

KARARLAR  2686

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2686

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2687

III. Daire Kararları  2690

MADDE 784: 2. Her İki Taşınmaza Aynı Kimsenin Malik Olması  2690

AÇIKLAMALAR  2691

I. HER İKİ TAŞINMAZA AYNI KİMSENİN MALİK OLMASI  2691

MADDE 785: 3. Mahkeme Kararı  2692

AÇIKLAMALAR  2692

I. İRTİFAK HAKKININ MAHKEME KARARI İLE TERKİNİ  2692

A. Genel Olarak  2692

B. İrtifakın Sağladığı Yararın Belirlenmesi  2693

C. Yararın Kalmaması Halinde İrtifakın Terkini  2694

D. İrtifakın Yüküne Oranla Yararının Çok Azalması  2696

E. Mahkeme Kararı  2697

KARARLAR  2697

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2697

II. Daire Kararları  2699

MADDE 786: C. Hükümleri  2701

I. Kapsamı  2701

1. Genel Olarak  2701

AÇIKLAMALAR  2701

I. İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ – KORUNMASI  2701

A. Genel Olarak  2701

B. İrtifak Hakkı Sahibinin Yetki ve Yükümlülükleri  2702

1. Yetkileri  2702

2. Yükümlülükleri  2703

C. Taşınmaz Malikinin Yetki ve Yükümlülükleri  2705

1. Yetkileri  2705

2. Yükümlülükleri  2705

KARARLAR  2706

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2706

II. Daire Kararları  2706

MADDE 787: 2. Tescile Göre  2707

AÇIKLAMALAR  2707

I. İRTİFAK HAKKININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ  2707

A. Genel Olarak  2707

B. Tapu Kaydının Düzeltilmesi  2710

MADDE 788: 3. İhtiyaçların Değişmesi  2711

AÇIKLAMALAR  2712

I. YÜKLÜ TAŞINMAZIN İHTİYAÇLARININ DEĞİŞMESİ  2712

MADDE 789: 4. Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Adet  2714

AÇIKLAMALAR  2714

I. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ VE YEREL ADET  2714

MADDE 790: II. Bakım Giderleri  2715

AÇIKLAMALAR  2715

I. TESİSLERİN BAKIMI VE BAKIM GİDERLERİ  2715

A. Bakım Yükünün Paylaşılması  2718

B. Bakım ve Bakım Giderleri Yükünün Sona Ermesi  2719

1. Tesisin Ortadan Kalkması  2719

2. İrtifak Hakkının Sona Ermesi  2719

3. Yüklü ve Yararlanan Taşınmazların Yok Olması  2720

MADDE 791: III. Değişiklikler  2720

1. İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi  2720

AÇIKLAMALAR  2721

I. İRTİFAK HAKKININ İLİŞKİN OLDUĞU YERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  2721

A. Genel Olarak  2721

B. Değiştirilme Koşulları  2721

MADDE 792: 2. Bölünme  2726

a. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi  2726

AÇIKLAMALAR  2726

I. YARARLANAN TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ  2726

MADDE 793: b. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  2731

AÇIKLAMALAR  2731

I. YÜKLÜ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ  2731

KARARLAR  2735

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2735

İKİNCİ AYIRIM

İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

MADDE 794: A. İntifa Hakkı  2737

1. Konusu  2737

AÇIKLAMALAR  2737

I. İNTİFA HAKKI  2737

A. Tarifi  2737

B. Kavram ve Özellikleri  2738

C. İntifa Hakkının Konusu  2740

KARARLAR  2742

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2742

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2743

III. Daire Kararları  2747

MADDE 795: II. KURULMASI  2753

AÇIKLAMALAR  2754

I. İNTİFA HAKKININ KURULMASI  2754

A. Genel Olarak  2754

B. Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkının Kurulması  2754

C. Taşınır Üzerinde İntifa Hakkının Kurulması  2755

D. Haklar Üzerinde İntifa Hakkının Kurulması  2756

E. Malvarlığı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması  2757

F. Kanuni İntifa Hakkının Kurulması  2757

KARARLAR  2758

I. Daire Kararları  2758

MADDE 796: III. Sona Ermesi  2762

1. Sona Erme Sebepleri  2762

AÇIKLAMALAR  2763

I. İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ  2763

A. Taşınmazlar Üzerindeki İntifa Haklarının Sona Ermesi  2763

1. Taşınmazın Tamamen Yok Olması  2763

2. Taşınmazın Kamulaştırılması  2763

3. Mahkeme Kararı  2764

4. Cebri İcra  2764

5. Gerçek Kişinin Ölmesi, Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  2764

6. İntifa Hakkının Süresinin Dolması  2765

7. Terkin  2765

8. Yasal İntifa Hakkı Sebebinin Ortadan Kalkması  2766

9. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  2766

10. Bozucu Koşula Bağlı Olarak Kurulan Bir İntifa Hakkı  2766

11. Taşınmaz Malın Yerine Tazminat  2766

12. Medeni Kanunun 798/1. Maddesine Göre  2767

B. Taşınır Mallarda İntifa Hakkının Sona Ermesi  2767

C. Haklar Üzerindeki İntifa Hakkının Sona Ermesi  2768

KARARLAR  2768

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2768

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2769

III. Daire Kararları  2773

MADDE 797: 2. Süresi  2776

AÇIKLAMALAR  2777

I. İNTİFA HAKKINDA SÜRE  2777

MADDE 798: 3. Harap Olma veya Kamulaştırma  2778

AÇIKLAMALAR  2779

I. MALIN HARAP OLMASI VEYA KAMULAŞTIRILMASI  2779

KARARLAR  2781

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2781

II. Daire Kararları  2782

MADDE 799: 4. Geri Verme  2783

a. Yükümlülük  2783

AÇIKLAMALAR  2784

I. İNTİFA KONUSU MALIN GERİ VERİLMESİ  2784

KARARLAR  2785

I. Daire Kararları  2785

MADDE 800: b. Sorumluluk  2787

AÇIKLAMALAR  2787

I. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU  2787

MADDE 801: c. Giderler  2789

AÇIKLAMALAR  2789

I. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN YAPTIĞI GİDERLERİ İSTEMEK HAKKI  2789

A. Genel Olarak  2789

B. İntifa Hakkı Sahibinin Söküp Alma Hakkı  2791

MADDE 802: 5. Zamanaşımı  2793

AÇIKLAMALAR  2793

I. ZAMANAŞIMI  2793

MADDE 803: IV. İntifa Hakkının Hükümleri  2796

1. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  2796

a. Genel Olarak  2796

AÇIKLAMALAR  2796

I. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN HAKLARI  2796

A. Genel Olarak  2796

B. İntifa Konusu Mala Zilyet Olma Yetkisi  2797

C. İntifa Konusu Malı Kullanma Yetkisi  2797

D. İntifa Konusu Maldan Yararlanma Yetkisi  2798

E. İntifa Konusu Malı Yönetme Yetkisi  2799

KARARLAR  2800

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2800

II. Daire Kararları  2801

MADDE 804: b. Doğal Ürünler  2804

AÇIKLAMALAR  2804

I. DOĞAL ÜRÜNLER  2804

KARARLAR  2807

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2807

MADDE 805: c. Faizler  2807

AÇIKLAMALAR  2808

I. FAİZLER  2808

MADDE 806: d. Hakkın Kullanılmasının Devri  2809

AÇIKLAMALAR  2809

I. İNTİFA HAKKININ KULLANILMASININ DEVRİ  2809

KARARLAR  2811

I. Daire Kararları  2811

MADDE 807: 2. Malikin Hakları  2812

a. Gözetim  2812

AÇIKLAMALAR  2812

I. MALİKİN GÖZETİM HAKKI  2812

KARARLAR  2814

I. Daire Kararları  2814

MADDE 808: b. Güvence İsteme  2815

AÇIKLAMALAR  2815

I. MALİKİN GÜVENCE İSTEME HAKKI  2815

KARARLAR  2818

I. Daire Kararları  2818

MADDE 809: c. Bağışlamada Güvence  2819

AÇIKLAMALAR  2819

I. BAĞIŞLAMADA GÜVENCE  2819

MADDE 810: d. Güvence Verilmemesinin Sonuçları  2821

AÇIKLAMALAR  2821

I. GÜVENCE VERMEMENİN SONUÇLARI  2821

KARARLAR  2824

I. Daire Kararları  2824

MADDE 811: 3. Defter Tutma  2825

AÇIKLAMALAR  2825

I. RESMİ DEFTER TUTMA  2825

MADDE 812: 4. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  2827

a. Malın Korunması  2827

AÇIKLAMALAR  2828

I. İNTİFA KONUSU MALIN KORUNMASI VE OLAĞAN BAKIMI  2828

KARARLAR  2831

I. Daire Kararları  2831

MADDE 813: b. Bakım ve İşletme Giderleri  2832

AÇIKLAMALAR  2833

I. BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ  2833

A. Genel Olarak  2833

B. İntifa Hakkı Sahibinin Ödemekle Yükümlü Olduğu Giderler, Faizler, Vergiler ve Resimler  2833

1. Giderler  2833

2. Faizler  2834

3. Vergi ve Resimler  2835

KARARLAR  2836

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  2836

II. Daire Kararları  2836

MADDE 814: e. Malvarlığı İntifaında Borçların Faizi  2837

AÇIKLAMALAR  2838

I. MALVARLIĞI İNTİFAINDA BORÇLARIN FAİZLERİ  2838

MADDE 815: d. Sigorta Ettirme  2839

AÇIKLAMALAR  2840

I. SİGORTA ETTİRME  2840

MADDE 816: V. Özel Haller  2843

1. Taşınmazlar  2843

a. Ürünler  2843

AÇIKLAMALAR  2843

I. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN TAŞINMAZDAN OLAĞAN SINIRLAR İÇERİSİNDE KALARAK YARARLANMAYA ÖZEN GÖSTERMESİ  2843

MADDE 817: b. Özgülenme Yönü  2845

AÇIKLAMALAR  2845

I. İNTİFA KONUSU TAŞINMAZIN ÖZGÜLENME YÖNÜNÜN VE ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  2845

MADDE 818: c. Ormanlar  2848

AÇIKLAMALAR  2848

I. ORMANLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI KURULMASI  2848

MADDE 819: 2. Tüketilebilen ve Değeri Biçilen Şeyler  2850

AÇIKLAMALAR  2850

I. TÜKETİLEBİLEN VE DEĞERİ BİÇİLEN ŞEYLER ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI KURULMASI  2850

MADDE 820: 3. Alacaklar  2854

a. Yararlanmanın Kapsamı  2854

AÇIKLAMALAR  2854

I. ALACAKLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI  2854

KARARLAR  2858

I. Daire Kararları  2858

MADDE 821: b. Ödeme ve İşletme  2859

AÇIKLAMALAR  2860

I. BORCUN ÖDENMESİ VE İŞLETİLMESİ  2860

MADDE 822: c. Devir İsteme Hakkı  2861

AÇIKLAMALAR  2862

I. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DEVİR İSTEME HAKKI  2862

MADDE 823: B. Oturma Hakkı  2864

1. Genel Olarak  2864

AÇIKLAMALAR  2865

I. OTURMA HAKKI  2865

A. Tarif ve Tanım  2865

B. Oturma Hakkının Konusu  2865

C. Oturma Hakkının Nitelikleri  2866

D. Oturma Hakkının Hükümleri  2866

E. Oturma Hakkının Kurulması ve Sona Ermesi  2868

KARARLAR  2872

I. Daire Kararları  2872

MADDE 824: II. Oturma Hakkının Kapsamı  2875

AÇIKLAMALAR  2875

I. OTURMA HAKKININ KAPSAMI  2875

KARARLAR  2878

I. Daire Kararları  2878

MADDE 825: III. Giderler  2878

AÇIKLAMALAR  2879

I. GİDERLERDEN SORUMLULUK  2879

MADDE 826: c. Üst Hakkı  2881

1. Konu ve Tapu Kütüğüne Kayıt  2881

AÇIKLAMALAR  2881

I. ÜST HAKKI  2881

A. Tarif ve Tanım  2881

B. Üst Hakkının Önemi ve Düzenlenme Amacı  2884

C. Üst Hakkının Kazanılması  2885

D. Üst Hakkının Sona Ermesi  2887

1. Medeni Kanunun 826. Maddesinin Birinci Fıkrasına Konu Olan Kişiye Bağlı “Kişisel” Üst Hakkının Sona Erme Sebepleri  2887

2. Taraflarca Devredilemeyeceği Mirasçıya Geçmeyeceği Kararlaştırılan Üst Hakkının Sona Erme Sebepleri  2888

3. Taşınmaz Lehine Kurulan Üst Hakkının Sona Erme Sebepleri  2889

4. Bağımsız ve Sürekli Nitelikte Olup Medeni Kanunun 826. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Göre Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Yazılan Üst Hakkının Sona Ermesi  2889

KARARLAR  2890

I. Daire Kararları  2890

MADDE 827: II. İçerik ve Kapsam  2894

AÇIKLAMALAR  2894

I. ÜST HAKKININ İÇERİĞİ VE KAPSAMI  2894

KARARLAR  2895

I. Daire Kararları  2895

MADDE 828: III. Sona Ermenin Sonuçları  2896

1. Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi  2896

AÇIKLAMALAR  2897

I. ÜST HAKKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  2897

MADDE 829: 2. Bedel  2899

AÇIKLAMALAR  2900

I. YAPILARIN BEDELİ  2900

MADDE 830: 3. Diğer Hükümler  2902

AÇIKLAMALAR  2902

I. YAPI BEDELİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  2902

MADDE 831: IV. Süresinden Önce Devir İstemi  2903

AÇIKLAMALAR  2903

I. SÜRESİNDEN ÖNCE DEVİR İSTEMİ  2903

MADDE 832: 2. Hakkın Kullanılması  2906

AÇIKLAMALAR  2906

I. DEVİR İSTEME HAKKININ KULLANILMASI  2906

MADDE 833: 3. Diğer Haller  2908

AÇIKLAMALAR  2909

I. ÜST HAKKI SÖZLEŞMESİNE MALİK LEHİNE KONAN ÖZEL HÜKÜM  2909

MADDE 834: V. Üst Hakkı İradının Güvencesi  2910

1. İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı  2910

AÇIKLAMALAR  2910

I. MALİKİN ÜST HAKKI İRADINA GÜVENCE İSTEMESİ  2910

MADDE 835: 2. Tescil  2912

AÇIKLAMALAR  2912

I. İPOTEĞİN TESCİLİ  2912

MADDE 836: VI. Sürenin Üst Sınırı  2913

AÇIKLAMALAR  2914

I. ÜST HAKKI SÜRESİNİN ÜST SINIRI  2914

MADDE 837: D. Kaynak Hakkı  2916

AÇIKLAMALAR  2916

I. KAYNAK HAKKI  2916

A. Tarif ve Tanım  2916

B. Kaynak Hakkının Kazanılması  2919

C. Kaynak Hakkının Hükümleri  2920

D. Kaynak İrtifakının Sona Ermesi  2921

1. Sürenin Dolması  2922

2. Kamulaştırma  2922

3. Mahkeme Kararı  2922

4. Taşınmazlardan Birinin Yok Olması  2922

5. Kaynağın Kuruyup Tamamen Yok Olması  2923

6. Kaynak Hakkı Sahibinin Feragat Etmesi  2923

7. Tek Malik Elinde Birleşme  2923

8. Ölüm veya Gaiplik  2923

9. Yararlanan veya Yükümlü Taşınmazın Bölünmesi  2924

KARARLAR  2924

I. Daire Kararları  2924

MADDE 838: E. Diğer İrtifak Hakları  2925

AÇIKLAMALAR  2926

I. DİĞER İRTİFAK HAKLARI  2926

A. Genel Olarak  2926

B. Diğer İrtifak Haklarının Kurulması  2927

C. Tanımı ve Özellikleri  2927

D. Bu Tür İrtifak Haklarının Sona Ermesi  2931

ÜÇÜNCÜ AYRIM

TAŞINMAZ YÜKÜ

MADDE 839: A. Konusu  2932

AÇIKLAMALAR  2932

I. TAŞINMAZ YÜKÜ  2932

A. Kavram ve Tanımı  2932

B. Taşınmaz Yükünün Konusu  2933

C. Taşınmaz Yükünün Unsurları  2935

1. Edim Unsuru  2935

2. Güvence Unsuru  2937

D. Taşınmaz Yükünün Çeşitleri  2938

E. Taşınmaz Yükünün Diğer İrtifak Hakları ile Taşınmaz Rehnine Benzeyen ve Benzemeyen Yönleri  2939

1. Taşınmaz Yükünün Diğer İrtifak Haklarına Benzerlikleri  2939

2. Taşınmaz Yükünün Diğer İrtifak Haklarına Benzemeyen Yönleri  2939

3. Taşınmaz Yükünün Rehin Hakkı ile Benzerlikleri  2940

4. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehnine Benzemeyen Yönleri  2941

MADDE 840: B. Kurulması ve Sona Ermesi  2942

I. Kurulması  2942

1. Tescil ve Kazanma  2942

AÇIKLAMALAR  2943

I. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI  2943

A. Kazanma Yolları  2943

B. Kazanmanın Şekli “Tescil”  2944

C. Taşınmaz Yükünün Hukuki Niteliği ve Konusu  2946

D. Değer Gösterilmesinin Nedenleri ve Önemi  2948

MADDE 841: 2. Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü  2949

AÇIKLAMALAR  2949

I. KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN TAŞINMAZ YÜKÜ  2949

MADDE 842: 3. Güvence Amacıyla Kurulma  2950

AÇIKLAMALAR  2950

I. GÜVENCE AMACIYLA KURULAN TAŞINMAZ YÜKÜ  2950

MADDE 843: II. Sona Ermesi  2952

1. Genel Olarak  2952

AÇIKLAMALAR  2952

I. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ  2952

A. Genel Olarak  2952

1. Birinci Fıkrada Sayılan Sona Erme Sebepleri  2952

a. Tescilin Terkini  2952

b. Yüklü Taşınmazın Tamamen Yok Olması  2953

2. İkinci Fıkrada Sayılan Sona Erme Sebepleri  2953

a. Feragat  2953

b. Yükten Kurtarma Yoluyla Sona Ermesi  2954

c. Diğer Sona Erme Sebepleri  2954

aa. Sürenin Dolması  2954

bb. Kamulaştırma  2954

cc. İcraen Satış  2955

dd. Hak Sahibinin Ölmesi veya Gaipliğine Karar Verilmesi  2955

ee. İfanın İmkansız Hale Gelmesi  2955

MADDE 844: 2. Yükten Kurtarma  2955

a. Alacaklının Yetkisi  2955

AÇIKLAMALAR  2956

I. TAŞINMAZIN YÜKTEN KURTARILMASI YETKİSİ  2956

A. Genel Olarak  2956

B. Alacaklının Taşınmazın Yükten Kurtarılmasını İsteme Yetkisi  2957

MADDE 845: b. Yükümlünün Yetkisi  2960

AÇIKLAMALAR  2960

I. YÜKLÜ TAŞINMAZ MALİKİNİN TAŞINMAZIN YÜKTEN KURTARILMASINI İSTEME YETKİSİ  2960

A. Genel Olarak  2960

B. Resmi Sözleşmeyle Malike Tanınan Yetki  2961

C. Medeni Kanunun 845. Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Bendine Göre Malike Tanınan Yetki  2961

D. Medeni Kanunun 845. Maddesinin Birinci Fıkrasının İkinci Bendine Göre Malike Tanınan Yetki  2962

E. Yüklü Taşınmazın Yükten Kurtarılmasının İstenilemeyeceği Durumlar  2963

MADDE 846: c. Yükten Kurtarma Bedeli  2965

AÇIKLAMALAR  2965

I. YÜKTEN KURTARMA BEDELİ  2965

MADDE 847: 3. Zamanaşımı  2967

AÇIKLAMALAR  2967

I. ZAMANAŞIMI  2967

MADDE 848: C. Hükümleri  2968

1. Alacaklının Hakkının Niteliği  2968

AÇIKLAMALAR  2968

I. TAŞINMAZ YÜKÜNDE ALACAKLININ HAKKININ NİTELİĞİ  2968

MADDE 849: II. Yükün Niteliği  2971

AÇIKLAMALAR  2971

I. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN NİTELİĞİ  2971

KARARLAR  2974

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2974

II. Daire Kararları  2976

REHİN HAKKI GİRİŞ  2981

I. REHİN HAKKI (GİRİŞ)  2981

A. Tarifi ve Tanımı  2981

B. Güvence Kavramı ve Rehin Hakkı  2982

C. Rehin Hakkının Özellikleri  2983

1. Rehin Hakkı Sınırlı Bir Aynî Haktır  2983

2. Rehin Hakkı Kural Olarak Fer’i “Bağlı” Bir Haktır  2986

3. Rehin Hakkı Bölünemeyen “Tecezzi Kabul Etmez” Bir Haktır  2986

4. Üçüncü Kişi Alacaklı Lehine Rehin Hakkı Kurabilir  2986

5. Rehin Hakkı Kredi Müessesesi Gibi İşlev Görür  2987

İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ AYRIM

TAŞINMAZ REHNİ

MADDE 850: Genel Hükümler  2988

A. Koşullar  2988

1. Taşınmaz Rehninin Türleri  2988

AÇIKLAMALAR  2988

I. TAŞINMAZ REHNİNİN TÜRLERİ  2988

A. Genel Olarak  2988

B. İpotek  2989

C. İpotekli Borç Senedi  2990

D. İrat Senedi  2991

E. İpotek, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin Benzer ve Farklı Yönleri  2992

MADDE 851: II. Güvence Altına Alınan Alacak  2993

1. Ana Para  2993

AÇIKLAMALAR  2994

I. BELİRLİ BİR ALACAK İÇİN TÜRK PARASI VEYA YABANCI PARA ÜZERİNDEN REHİN HAKKI KURULMASI  2994

A. Genel Olarak  2994

B. Taşınmaz Rehninde Güvence Altına Alınan Alacakta Belirlilik İlkesi  2995

1. Türk Parası Üzerinden Rehin  2995

2. Yabancı Para Üzerinden Rehin  2996

KARARLAR  2998

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  2998

II. Daire Kararları  2999

MADDE 852: 2. Faiz  3003

AÇIKLAMALAR  3003

I. TAŞINMAZ REHNİNDE FAİZ  3003

MADDE 853: III. Taşınmaz  3004

1. Rehne Konu Olabilme  3004

AÇIKLAMALAR  3004

I. TAŞINMAZIN TAPUDA KAYITLI OLMASI  3004

MADDE 854: 2. Belirli Olma  3005

a. Taşınmaz Tek İse  3005

AÇIKLAMALAR  3005

I. TEK BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDE REHİN HAKKI KURULMASI  3005

MADDE 855: b. Taşınmaz Birden Çok İse  3007

AÇIKLAMALAR  3008

I. BİRDEN ÇOK TAŞINMAZ ÜZERİNDE REHİN HAKKI KURULMASI  3008

KARARLAR  3010

1. Daire Kararları  3010

MADDE 856: B. Rehnin Kurulması ve Sona Ermesi  3010

I. Rehnin Kurulması  3010

1. Tescil  3010

AÇIKLAMALAR  3011

I. TAŞINMAZ REHNİNİN KURULMASI  3011

A. Genel Olarak  3011

B. Tescile Kazanma  3012

1. Geçerli Bir Kurulma Sebebinin Bulunması  3012

a. Hukuki İşlem  3012

aa. Ölüme Bağlı Tasarruf  3012

bb. Malikin Tek Taraflı Tasarrufu  3012

cc. Rehin Sözleşmesi  3012

b. Diğer Kurulma Nedenleri  3014

aa. Mahkeme Kararı  3014

bb. Kanun Hükmü  3015

2. Tescil  3015

a. Sicil Dışı Kazanma  3016

KARARLAR  3017

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3017

II. Daire Kararları  3017

MADDE 857: 2. Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazlarda  3021

AÇIKLAMALAR  3021

I. BİRDEN ÇOK KİŞİYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNE REHİN HAKKI KURULMASI  3021

MADDE 858: II. Rehnin Sona Ermesi  3022

AÇIKLAMALAR  3022

I. TAŞINMAZ REHNİNİN SONA ERMESİ  3022

A. Genel Olarak  3022

B. Taşınmaz Rehninin Terkini ile Son Bulması  3023

1. Alacağın Sona Ermesi  3024

2. Sürenin Dolması  3024

3. Feragat  3024

4. Hukuki Tasarruf  3024

C. Taşınma Rehninin Terkinden Önce Son Bulması  3025

1. Taşınmazın Tamamen Yok Olması  3025

2. Rehinli Taşınmazın Kamulaştırılması  3025

KARARLAR  3026

I. Daire Kararları  3026

MADDE 859: III. Taşınmazların Birleştirilmesi  3026

1. Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi  3026

AÇIKLAMALAR  3027

I. TAŞINMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ SONUCU ÜZERLERİNDEKİ REHNİN YENİ TAŞINMAZA GEÇMESİ  3027

MADDE 860: 2. Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması  3028

AÇIKLAMALAR  3028

I. BORÇLUNUN TAŞINMAZI REHİNDEN KURTARMASI  3028

MADDE 861: 3. Bedel Olarak Ödenen Para  3029

AÇIKLAMALAR  3029

I. BEDEL OLARAK ÖDENEN PARANIN ALACAKLILAR ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜLMESİ  3029

MADDE 862: e. Hükmü  3031

1. Rehnin Kapsamı  3031

AÇIKLAMALAR  3031

I. TAŞINMAZ REHİNİN KAPSAMI  3031

A. Taşınmaz  3031

B. Bütünleyici Parçalar  3032

C. Eklentiler  3033

KARARLAR  3035

I. Daire Kararları  3035

MADDE 863: II. Kira Bedelleri  3039

AÇIKLAMALAR  3039

I. REHİN KAPSAMINA GİREN KİRA BEDELLERİ  3039

KARARLAR  3041

I. Daire Kararları  3041

MADDE 864: III. Zamanaşımı  3041

AÇIKLAMALAR  3042

I. REHİNLİ ALACAKTA ZAMANAŞIMI  3042

KARARLAR  3043

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3043

II. Daire Kararları  3043

MADDE 865: IV. Önlem Alma Yetkisi  3045

1. Değer Düşmelerine Karşı  3045

a. Koruma Önlemleri  3045

AÇIKLAMALAR  3046

I. REHİN ALACAKLISININ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN DÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM ALMA YETKİSİ  3046

A. Genel Olarak  3046

B. Malikin Kusurlu Davranışı ile Taşınmazda Değer Azalması Tehlikesinin Doğması veya Değer Azalmasının Başlaması  3047

MADDE 866: b. Güvence, Eski Hale Getirme, Kısmi Ödeme İsteme  3048

AÇIKLAMALAR  3048

I. ALACAKLININ GÜVENCE, ESKİ HALE GETİRME, KISMİ ÖDEME İSTEMESİ  3048

KARARLAR  3049

I. Daire Kararları  3049

MADDE 867: 2. Değerinin Kusur Olmadan Düşmesi  3050

AÇIKLAMALAR  3050

I. MALİKİN KUSURU OLMAKSIZIN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ  3050

MADDE 868: 3. Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri  3052

AÇIKLAMALAR  3052

I. REHİNLİ TAŞINMAZIN KÜÇÜK BİR PARÇASININ DEVRİ  3052

MADDE 869: V. Rehinden Sonra Kurulan Aynî Haklar  3053

AÇIKLAMALAR  3053

I. REHİN HAKKINDAN SONRA KURULAN SINIRLI AYNİ HAKLAR  3053

KARARLAR  3055

I. Daire Kararları  3055

MADDE 870: VI. Rehin Derecesi  3056

1. Rehin Derecesinin Hükümleri  3056

AÇIKLAMALAR  3057

I. TAŞINMAZ REHNİNDE DERECE SİSTEMİ  3057

A. Genel Olarak  3057

B. İlerleme Sistemi  3057

C. Sabit Dereceler Sistemi  3058

D. Türk Hukukunda Tercih Edilen Rehin Sistemi  3059

E. Sabit Derece Sisteminin Hükümleri  3060

MADDE 871: 2. Rehin Dereceleri Arasındaki İlişki  3061

AÇIKLAMALAR  3061

I. TAŞINMAZ REHNİNDE DERECELER ARASINDAKİ İLİŞKİ  3061

A. Genel Olarak  3061

B. Sabit Derece Sisteminin İstisnaları  3062

C. Sözleşmeden Doğan ilerleme Hakkı  3063

D. Boşalan Dereceye İlerleme Sözleşmesinin İçeriği ve Şekli  3063

E. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Hükümleri  3064

1. Taraflar Arasındaki Hükmü  3064

2. Üçüncü Kişilere Karşı Hükmü  3064

F. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi  3065

G. Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesinin Hüküm ve Sonuçları  3065

MADDE 872: 3. Boş Dereceler  3066

AÇIKLAMALAR  3066

I. BOŞ DERECELERİN HESABA KATILMAMASI  3066

A. Genel Olarak  3066

B. Kanundan Doğan İstisna Hakkı  3067

KARARLAR  3068

I. Daire Kararları  3068

MADDE 873: VII. Rehnin Paraya Çevrilmesi  3069

1. Paraya Çevirme Şekli  3069

AÇIKLAMALAR  3069

I. TAŞINMAZ REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  3069

KARARLAR  3071

I. Daire Kararları  3071

MADDE 874: 2. Satış Bedelinin Dağıtılması  3075

AÇIKLAMALAR  3075

I. SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI  3075

MADDE 875: 3. Güvencenin Kapsamı  3077

AÇIKLAMALAR  3077

I. TAŞINMAZ REHNİNDE GÜVENCE ALTINA ALINAN ALACAĞIN KAPSAMI  3077

A. Genel Olarak  3077

B. Alacağın Kapsamı  3078

1. Ana Para  3078

2. Takip Giderleri  3079

3. Gecikme Faizleri  3079

4. Sözleşme Faizi  3079

5. Medeni Kanunun 875. Maddesinin 1 Fıkrasının 3. Bendine Göre  3080

KARARLAR  3081

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3081

II. Daire Kararları  3083

MADDE 876: 4. Zorunlu Masrafların Güvencesi  3089

AÇIKLAMALAR  3089

I. ZORUNLU MASRAFLARIN GÜVENCESİ  3089

MADDE 877: VIII. Arazinin İyileştirilmesi Halinde Rehin Hakkı  3090

1. Öncelik  3090

AÇIKLAMALAR  3091

I. ARAZİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ HALİNDE REHİN HAKKI  3091

KARARLAR  3092

I. Daire Kararları  3092

Madde 878: 2. Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi  3093

AÇIKLAMALAR  3093

I. BORCUN ÖDENMESİ VE REHİN HAKKININ SONA ERMESİ  3093

KARARLAR  3094

I. Daire Kararları  3094

MADDE 879: IX. Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak  3094

AÇIKLAMALAR  3095

I. SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDEKİ HAK  3095

KARARLAR  3096

I. Daire Kararları  3096

MADDE 880: X. Alacaklının Temsili  3097

AÇIKLAMALAR  3098

I. ALACAKLININ TEMSİLİ  3098

A. Genel Olarak  3098

B. Kayyım Atanmanın Koşulları  3098

İKİNCİ AYIRIM

İPOTEK

MADDE 881: A. Amaç ve Nitelik  3098

AÇIKLAMALAR  3099

I. İPOTEK  3099

A. İpotek Kavramı ve Tanımı  3099

KARARLAR  3100

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3100

II. Daire Kararları  3104

MADDE 882: B. Kurulması ve Sona Ermesi  3109

1. Kuruluş  3109

AÇIKLAMALAR  3109

I. MİKTARI BELİRLİ OLMAYAN VEYA DEĞİŞEBİLEN ALACAKLARDA İPOTEK  3109

KARARLAR  3111

I. Daire Kararları  3111

MADDE 883: II. Sona Erme  3112

1. İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı  3112

AÇIKLAMALAR  3112

I. İPOTEĞİN TERKİNİNİ İSTEME HAKKI  3112

KARARLAR  3113

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3113

II. Daire Kararları  3114

MADDE 884: 2. Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı  3129

AÇIKLAMALAR  3130

I. BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN TAŞINMAZINI İPOTEKTEN KURTARMASI  3130

KARARLAR  3132

I. Daire Kararları  3132

MADDE 885: 3. İpotekten Kurtarma  3132

a. Koşulları ve Usulü  3132

AÇIKLAMALAR  3133

I. TAŞINMAZIN TEK TARAFLI OLARAK İPOTEKTEN KURTARILMASI  3133

A. Genel Olarak  3133

B. İpotekten Kurtarma Koşulları  3133

C. İpotekten Kurtarmada Usul  3134

MADDE 886: b. Açık Artırma  3134

AÇIKLAMALAR  3135

I. REHİNLİ ALACAKLILARIN TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEMELERİ  3135

KARARLAR  3136

I. Daire Kararları  3136

MADDE 887: 4. Ödeme İstemi  3140

AÇIKLAMALAR  3141

I. ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE YAPILACAK ÖDEME İSTEMİ  3141

KARARLAR  3142

I. Daire Kararları  3142

MADDE 888: C. Hükmü  3145

I. Mülkiyet ve Borçluluk  3145

1. Taşınmazın Devri  3145

AÇIKLAMALAR  3146

I. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ VE BORCUN ÜSTLENİLMESİ  3146

A. Genel Olarak  3146

B. Borcun Nakil Sözleşmesinin Hüküm Doğurmasının Koşulları  3147

KARARLAR  3148

I. Daire Kararları  3148

MADDE 889: 2. Taşınmazın Bölünmesi  3148

AÇIKLAMALAR  3149

I. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ  3149

KARARLAR  3151

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3151

II. Daire Kararları  3152

MADDE 890: 3. Borcu Yüklenmenin Bildirilmesi  3154

AÇIKLAMALAR  3154

I. YENİ MALİKİN BORCU YÜKLENMESİ  3154

MADDE 891: II. Alacağın Devri  3155

AÇIKLAMALAR  3155

I. İPOTEKLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ALACAĞIN DEVRİ  3155

KARARLAR  3156

I. Daire Kararları  3156

MADDE 892: D. Kanuni İpotek  3157

1. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek  3157

AÇIKLAMALAR  3158

I. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKKI  3158

A. Genel Olarak  3158

B. Tescile Tabi olmayın Kanuni İpotek Hakları  3158

1. Medeni Kanunun 865. Maddesinden Doğan Kanuni İpotek Hakkı  3158

2. Medeni Kanunun 867. Maddesinden Doğan Kanuni İpotek Hakkı  3159

3. Medeni Kanunun 876. Maddesinden Doğan Kanuni İpotek Hakkı  3159

MADDE 893: II. Tescile Tabi Kanuni İpotekler  3159

1. Haller  3159

AÇIKLAMALAR  3160

I. TESCİLE TABİ KANUNİ İPOTEK HAKLARI  3160

A. Medeni Kanunda Öngörülen Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları  3160

B. Borçlar Kanununda Öngörülen Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakkı  3161

C. Diğer Kanunlarda Öngörülen Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakkı  3161

D. Tescile Yönelik Hakkın Hukuki Niteliği  3162

E. Tescile Tabi Kanuni İpotek Kurulması Hakkından Feragat  3163

KARARLAR  3164

I. Daire Kararları  3164

MADDE 894: 2. Satıcılar, Mirasçılar ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımından  3170

AÇIKLAMALAR  3171

I. KANUNİ İPOTEK HAKKINI TESCİL ETTİRME SÜRESİ  3171

KARARLAR  3172

I. Daire Kararları  3172

MADDE 895: 3. Zanaatkar ve Yükleniciler Bakımından  3176

a. Tescil  3176

AÇIKLAMALAR  3177

I. YAPI ALACAKLISI “İNŞAAT” İPOTEĞİ  3177

A. Genel Olarak  3177

B. Yapı “İnşaat” Alacaklısı Kavramı  3178

C. Yapı “İnşaat” Alacağı Kavramı  3179

D. Tescile Yönelik Hakkın Niteliği  3180

E. Yapı İnşaatçı İpoteğinin Tescili  3180

MADDE 896: b. Sıra  3182

AÇIKLAMALAR  3182

I. ZANAATKAR VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKLARINDA SIRA  3182

KARARLAR  3183

I. Daire Kararları  3183

MADDE 897: c. Öncelik  3185

AÇIKLAMALAR  3186

I. YAPI “İNŞAAT” ALACAKLISI İPOTEĞİNİN ÖNCELİĞİ  3186

A. Genel Olarak  3186

B. Yapı “İnşaat” Alacaklıların Öncelikten Yararlanma Koşulları  3186

1. Objektif Koşul  3186

2. Sübjektif Koşul  3186

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ

MADDE 898: A. İpotekli Borç Senedi  3188

1. Amaç ve Nitelik  3188

AÇIKLAMALAR  3189

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ  3189

A. Genel Olarak  3189

B. İpotekli Borç Senetlerinin Kuruluşu  3189

MADDE 899: II. Değer Biçilmesi  3191

AÇIKLAMALAR  3191

I. MUACCELİYET BİLDİRİMİ  3191

KARARLAR  3192

I. Daire Kararları  3192

MADDE 900: III. Muacceliyet Bildirimi  3193

AÇIKLAMALAR  3193

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ DÜZENLENMESİNDE TAŞINMAZA RESMEN DEĞER BİÇİLMESİ  3193

MADDE 901: IV. Malikin Durumu  3194

AÇIKLAMALAR  3194

I. KİŞİSEL SORUMLULUĞU OLMAYAN MALİKİN DURUMU  3194

MADDE 902: V. Devir ve Bölünme  3195

AÇIKLAMALAR  3195

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN GÜVENCESİ OLAN TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ VEYA BÖLÜNMESİNİN SONUÇLARI  3195

MADDE 903: B. İrat Senedi  3195

1. Amaç ve Nitelik  3195

AÇIKLAMALAR  3196

I. İRAT SENEDİ  3196

A. Amaç ve Nitelik  3196

MADDE 904: II. Sorumluluğun Sınırı  3198

AÇIKLAMALAR  3198

I. SORUMLULUĞUN SINIRI  3198

MADDE 905: III. Devletin Sorumluluğu  3199

AÇIKLAMALAR  3200

I. DEVLETİN SORUMLULUĞU  3200

MADDE 906: IV. Yükten Kurtarma  3201

AÇIKLAMALAR  3201

I. İRAT SENEDİ İLE YÜKLÜ TAŞINMAZIN YÜKTEN KURTARILMASI  3201

MADDE 907: V. Borç ve Mülkiyet  3203

AÇIKLAMALAR  3203

I. İRAT SENEDİNİN BORÇLUSU  3203

MADDE 908: VI. Bölünme  3204

AÇIKLAMALAR  3205

I. İRAT SENEDİYLE YÜKLÜ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VE BORCUN DAĞITILMASI  3205

MADDE 909: C. Ortak Hükümler  3206

I. Kurulması  3206

1. Alacağın Niteliği  3206

AÇIKLAMALAR  3207

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNDEKİ ALACAĞIN NİTELİĞİ  3207

MADDE 910: 2. Senedin Dayanağı Borç İle İlişkisi  3207

AÇIKLAMALAR  3208

I. SENEDİN DAYANAĞI OLAN BORÇ İLE İLİŞKİSİ  3208

MADDE 911: 3. Tescil ve Rehin Senedi  3209

a. Rehin Senedini Düzenleme Gereği  3209

AÇIKLAMALAR  3210

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ İÇİN TAPUYA YAPILACAK TESCİL VE REHİN SENEDİNİN DÜZENLENMESİ  3210

MADDE 912: b. Rehin Senedinin Düzenlenmesi  3211

AÇIKLAMALAR  3211

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN VE İRAT SENEDİNİN DÜZENLENMESİ  3211

MADDE 913: c. Rehinli Senedin Şekli  3213

AÇIKLAMALAR  3213

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ŞEKLİ  3213

MADDE 914: 4. Alacaklının Belirlenmesi  3213

a. Düzenleme Sırasında  3213

AÇIKLAMALAR  3214

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNDE VE İRAT SENEDİNDE ALACAKLININ BELİRLENMESİ  3214

MADDE 915: b. Ortak Temsilci  3215

AÇIKLAMALAR  3215

I. ORTAK TEMSİLCİ ATANMASI  3215

MADDE 916: 5. Ödeme Yeri  3216

AÇIKLAMALAR  3217

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ÖDEME YERİ  3217

MADDE 917: 6. Alacağın Devrinden Sonra Ödeme  3218

AÇIKLAMALAR  3218

I. ALACAĞIN DEVRİ HALİNDE KUPONA BAĞLI OLMAYAN FAİZ VE YILLIK EDİMLERİN ÖDENMESİ  3218

MADDE 918: II. Sona Erme  3220

1. Alacaklının Olmaması  3220

AÇIKLAMALAR  3220

I. ALACAKLININ OLMAMASI VEYA REHİN HAKKINDAN FERAGAT EDİLMESİ  3220

MADDE 919: 2. Terkin  3222

AÇIKLAMALAR  3222

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN VE İRAT SENEDİNİN TERKİNİ  3222

MADDE 920: III. Alacaklının Hakları  3223

a. Tescil Bakımından  3223

AÇIKLAMALAR  3223

I. TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE GÜVENİN KORUNMASI  3223

MADDE 921: b. Senet Bakımından  3224

AÇIKLAMALAR  3224

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNE GÜVENİN KORUNMASI  3224

MADDE 922: c. Senet ile Tescilin İlişkisi  3225

AÇIKLAMALAR  3225

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VEYA İRAT SENEDİNİN METNİNİN TAPU SİCİLİNE UYMAMASI  3225

MADDE 923: 2. Hakkın İleri Sürülmesi  3226

AÇIKLAMALAR  3227

I. NAMA VEYA HAMİLE YAZILI İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VEYA İRAT SENEDİNDEKİ TASARRUF İŞLEMLERİ  3227

MADDE 924: 3. Alacağın Devri  3228

AÇIKLAMALAR  3228

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VEYA İRAT SENEDİNDEKİ ALACAĞIN DEVRİ  3228

MADDE 925: IV. İptal  3229

1. Senedin Kaybedilmesi  3229

AÇIKLAMALAR  3230

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN İPTALİ  3230

MADDE 926: 2. İlan Yoluyla Duyuru  3231

AÇIKLAMALAR  3231

I. BİLİNMEYEN İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ ALACAKLISI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM  3231

MADDE 927: V. Borçlunun Def’ileri  3233

AÇIKLAMALAR  3233

I. BORÇLUNUN İLERİ SÜREBİLECEĞİ DEF’İLER  3233

MADDE 928: VI. Ödenen Senedin Geri Verilmesi  3234

AÇIKLAMALAR  3234

I. BORÇLUNUN ÖDENEN SENEDİN GERİ VERİLMESİNİ İSTEMEK HAKKI  3234

MADDE 929: VII. Hukuki İlişkide Değişiklik  3234

AÇIKLAMALAR  3235

I. HUKUKİ İLİŞKİDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL ETTİRİLMESİ  3235

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ

MADDE 930: A. Rehinli Tahviller  3236

AÇIKLAMALAR  3236

I. TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ  3236

A. Genel Olarak  3236

B. Senetlerin Güvence Altına Alınış Biçimleri  3237

C. Senet Alacaklıları Lehine Taşınmaz Rehninin Kurulması  3238

D. Aracı Banka Lehine Taşınmaz Rehni Kurulması  3239

MADDE 931: B. Seri Halinde Rehin Senedi Çıkarılması  3239

1. Genel Olarak  3239

AÇIKLAMALAR  3240

I. SERİ HALİNDE İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ ÇIKARILMASI  3240

MADDE 932: II. Düzenlenmesi  3241

AÇIKLAMALAR  3241

I. SERİ HALİNDE ÇIKARILAN SENETLERİN DÜZENLENMESİ  3241

MADDE 933: III. Borcun Kısım Kısım Ödenmesi  3242

AÇIKLAMALAR  3242

I. BORCUN KISIM KISIM ÖDENMESİ  3242

MADDE 934: IV. Tescil  3243

AÇIKLAMALAR  3243

I. SERİ HALDE ÇIKARILAN SENETLERİN TESCİLİ  3243

MADDE 935: V. Hükmü  3244

1. Senedi Çıkaran Aracı Kurum  3244

AÇIKLAMALAR  3244

I. SENEDİ ÇIKARAN ARACI KURUMUN YETKİLERİ  3244

MADDE 936: 2. Senetlerin Geri Ödenmesi  3245

a. Ödeme Planı  3245

AÇIKLAMALAR  3246

I. SENETLERİN GERİ ÖDENMESİ  3246

MADDE 937: b. Denetleme  3247

AÇIKLAMALAR  3247

I. REHİN SENETLERİNİN KURA ÇEKİLEREK ÖDEME PLANINA GÖRE ÖDENMELERİ, İPTALLERİ VE DENETLENMESİ  3247

MADDE 938: c. Geri Ödemelerin Özgülenmesi  3248

AÇIKLAMALAR  3248

I. REHİNLİ TAŞINMAZLAR YERİNE ELDE EDİLECEK PARALARIN ÖDENMESİ  3248

I. TAŞINIR REHNİ  3249

GİRİŞ  3249

A. Tarifi  3249

B. Taşınır Rehninin Çeşitleri  3249

1. Medeni Kanunda Düzenlenen Taşınır Rehni Tipleri  3249

2. Başka Kanunlarda Düzenlenen Taşınır Rehni Tipleri  3250

a. Gemi İpoteği  3250

b. Hava Araçları İpoteği  3250

c. Ticari İşletme Rehni  3251

d. Maden Cevheri Rehni  3251

e. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşyalar Üzerinde Rehin  3252

f. Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının Ürünleri, Hayvanları ve Üretimleri İle İlgili Makine ve Araçları Üzerinde Rehin Hakkı  3252

C. Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler  3253

1. Alacağa Bağlılık “Fer’ilik” İlkesi  3253

2. Belirlilik İlkesi  3255

a. Rehin Konusunun Belirli Olması  3255

b. Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın Belirli Olması  3256

3. Kamuya Açıklık İlkesi  3257

4. Taşınır Rehninde Taşınırın Rehinli Alacaklıya Fiilen Teslimi İlkesinin İstisnaları  3259

5. Güvenin Korunması İlkesi  3260

6. Öncelik İlkesi  3262

7. Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesi  3262

a. Rehin Yükünün Kapsamı  3263

b. Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın Kapsamı  3264

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR REHNİ

BİRİNCİ AYRIM

TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI

MADDE 939: A. Teslime Bağlı Rehin  3265

I. Kurulması  3265

1. Alacaklının Zilyetliği  3265

AÇIKLAMALAR  3266

I. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ  3266

A. Kavram ve Tanım  3266

B. Teslime Bağlı Rehnin Kurulması  3266

KARARLAR  3271

I. Daire Kararları  3271

MADDE 940: 2. Ayrık Durumlar  3278

AÇIKLAMALAR  3279

I. HAYVAN REHNİ  3279

A. Genel Olarak  3279

B. Lehine Teslimsiz Hayvan Rehni Kurulabilecek Kuruluş ve Kooperatifler  3280

C. Hayvan Rehninin Kurulması  3281

D. Hayvan Rehni Siciline Kayıt  3282

E. Hayvan Rehninin Hükümleri  3282

F. Hayvan Rehninin Sona Ermesi  3282

G. Bir Sicile Tescili Zorunlu Taşınır Malın Rehni  3283

KARARLAR  3284

I. Daire Kararları  3284

MADDE 941: 3. Art Rehin  3285

AÇIKLAMALAR  3286

I. ART REHİN  3286

MADDE 942: 4. Alt Rehin  3287

AÇIKLAMALAR  3287

I. ALT REHİN  3287

MADDE 943: II. Rehnin Sona Ermesi  3288

1. Zilyetliğin Kaybı  3288

AÇIKLAMALAR  3289

I. TAŞINIR REHNİNİN SONA ERMESİ  3289

A. Genel Olarak  3289

1. Alacağa Bağlı Olarak Taşınır Rehninin Sona Ermesi  3289

2. Alacağa Bağlı Olmadan Taşınır Rehninin Sona Ermesi  3290

B. Zilyetliğin Kaybı ile Rehin Hakkının Sona Ermesi  3291

KARARLAR  3292

I. Daire Kararları  3292

MADDE 944: 2. Geri Verme Borcu  3296

AÇIKLAMALAR  3297

I. REHİN KONUSU TAŞINIRIN GERİ VERİLMESİ BORCU  3297

A. Genel Olarak  3297

B. Geri Vermede Uygulanacak Esaslar  3298

MADDE 945: 3. Alacaklının Sorumluluğu  3299

AÇIKLAMALAR  3300

I. REHİN ALACAKLISININ SORUMLULUĞU  3300

MADDE 946: III. Rehnin Hükümleri  3303

1. Alacaklının Hakkı  3303

AÇIKLAMALAR  3303

I. ALACAKLININ HAKKI  3303

A. Genel Olarak  3303

1. Asıl Alacak  3306

2. Sözleşme Faizleri  3307

3. Takip Giderleri  3307

4. Gecikme “Temerrüt” Faizleri  3307

MADDE 947: 2. Rehnin Kapsamı  3307

AÇIKLAMALAR  3308

I. TAŞINIR REHNİNİN KAPSAMI  3308

A. Genel Olarak  3308

B. Bütünleyici Parça  3309

C. Eklenti  3310

MADDE 948: 3. Rehnin Sırası  3312

AÇIKLAMALAR  3312

I. TAŞINIR REHNİNDE SIRA  3312

MADDE 949: 4. Mülkiyetin Geçememesi  3315

AÇIKLAMALAR  3315

I. REHİNLİ TAŞINIRIN MÜLKİYETİNİN ALACAKLIYA GEÇMEMESİ  3315

KARARLAR  3317

I. Daire Kararları  3317

MADDE 950: B. Hapis Hakkı  3318

1. Koşulları  3318

AÇIKLAMALAR  3319

I. HAPİS HAKKI  3319

A. Kavram ve Tanım  3319

B. Hapis Hakkının Konusu  3320

C. Hapis Hakkının Koşulları  3320

1. Olumlu Koşullar  3320

a. Alacaklının Borçlunun Rızası ile Zilyet Olması  3320

b. Muaccel Bir Alacağın Olması  3321

c. Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır Mal veya Kıymetli Evrak İle Alacak Arasında Bağlantı Olması  3322

2. Olumsuz Koşullar  3323

D. Hapis Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  3323

E. Hapis Hakkının Sona Ermesi  3324

F. Hapis Hakkının Özel Çeşitleri  3324

KARARLAR  3326

I. Daire Kararları  3326

MADDE 951: II. Ayrık Durumlar  3328

AÇIKLAMALAR  3328

I. HAPİS HAKKININ DOĞUMUNU ENGELLEYEN KOŞULLAR  3328

A. Taşınırın, Niteliği İtibariyle Paraya Çevrilmesine Elverişli Olmaması  3328

B. Hapis Hakkının Alacaklının Yüklendiği Borçla veya Borçlunun Talimatıyla Bağdaşmaması  3329

MADDE 952: III. Borç Ödemeden Aciz  3329

AÇIKLAMALAR  3330

I. BORÇLUNUN BORCUNU ÖDEMEKTEN ACZE DÜŞMESİ  3330

MADDE 953: IV. Hükümleri  3331

AÇIKLAMALAR  3331

I. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ  3331

A. Genel Olarak  3331

B. Eşyayı Geri Vermekten Kaçınma Hakkı  3332

C. Hapsedilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi Hakkı  3332

D. Hapis Hakkının Güvence Altına Aldığı Alacağın Temliki  3333

İKİNCİ AYRIM

ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

MADDE 954: A. Genel Olarak  3334

AÇIKLAMALAR  3335

I. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN  3335

A. Genel Olarak  3335

B. Rehin Hakkının Konusu  3336

MADDE 955: B. Kurulması  3337

I. Senede Bağlı Olan veya Olmayan Alacaklarda  3337

AÇIKLAMALAR  3337

I. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN HAKKININ KURULMASI  3337

KARARLAR  3339

I. Daire Kararları  3339

MADDE 956: II. Kıymetli Evrakta  3340

AÇIKLAMALAR  3340

I. KIYMETLİ EVRAK REHNİ  3340

KARARLAR  3342

I. Daire Kararları  3342

MADDE 957: III. Emtiayı Temsil Eden Senetlerde  3342

AÇIKLAMALAR  3342

I. EMTİA SENETLERİNİN REHNİ  3342

KARARLAR  3343

I. Daire Kararları  3343

MADDE 958: IV. Art Rehin  3344

AÇIKLAMALAR  3345

I. ART REHİN  3345

MADDE 959: C. Hükümleri  3345

I. Rehnin Kapsamı  3345

AÇIKLAMALAR  3346

I. ALACAK REHNİNİN KAPSAMI  3346

MADDE 960: II. Rehinli Pay Senetlerinin Temsili  3347

AÇIKLAMALAR  3347

I. REHİNLİ PAY SENETLERİNİN TEMSİLİ  3347

MADDE 961: III. Yönetim ve Ödeme  3348

AÇIKLAMALAR  3348

I. HAK VE ALACAĞIN YÖNETİMİ VE REHİN HAKKI SAHİBİNİN YETKİSİ  3348

ÜÇÜNCÜ AYRIM R

EHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

MADDE 962: A. Ödünç Veriler  3350

I. İşletme İzni Alma  3350

AÇIKLAMALAR  3350

I. REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME İŞİYLE UĞRAŞANLARLA YAPILAN REHİN İŞLERİ  3350

A. Genel Olarak  3350

B. Yetkili Makamdan İşletme İzni Alınması  3351

MADDE 963: II. Süre  3351

AÇIKLAMALAR  3351

I. İZİN SÜRESİ  3351

MADDE 964: B. Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç  3352

I. Kurulması  3352

AÇIKLAMALAR  3352

I. REHİN HAKKININ KURULMASI  3352

MADDE 965: II. Hükümleri  3353

1. Rehnin Paraya Çevrilmesi  3353

AÇIKLAMALAR  3353

I. REHNİ PARAYA ÇEVİRME HAKKI  3353

MADDE 966: 2. Arta Kalan Para Üzerindeki Hak  3355

AÇIKLAMALAR  3355

I. ARTA KALAN PARA ÜZERİNDEKİ HAK  3355

MADDE 967: III. Rehnin Sona Ermesi  3356

1. Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı  3356

AÇIKLAMALAR  3356

I. REHNİN SONA ERMESİ  3356

A. Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı  3356

MADDE 968: 2. Ödünç Verenin Hakları  3358

AÇIKLAMALAR  3358

I. ÖDÜNÇ VERENİN HAKLARI  3358

MADDE 969: C. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım  3359

AÇIKLAMALAR  3360

I. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK ALIM İŞLERİNİ MESLEK OLARAK YAPANLAR  3360

DÖRDÜNCÜ AYRIM

REHİNLİ TAHVİL

MADDE 970: A. Niteliği  3360

AÇIKLAMALAR  3361

I. REHİNLİ TAHVİL  3361

A. Kavram ve Tanım  3361

B. Rehinli Tahvilin Hükümleri  3361

MADDE 971: B. Şekli  3362

AÇIKLAMALAR  3362

I. REHİNLİ TAHVİLLERİN ÖDENME VE ÇIKARILMA ŞEKLİ  3362

MADDE 972: C. Düzenlenmesi  3363

AÇIKLAMALAR  3363

I. REHİNLİ TAHVİL ÇIKARACAKLAR VE KOŞULLAR  3363

Kavramlar Dizini  3365

Cilt: 3

İçindekiler

Kısaltmalar  3401

ÜÇÜNCÜ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK

MADDE 973: A. Zilyetlik Kavramı ve Türleri  3403

1. Kavram  3403

AÇIKLAMALAR  3403

ZİLYETLİK  3403

I. GENEL OLARAK  3403

II. ZİLYETLİK KAVRAMI VE TANIMI  3406

III. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  3408

A. Fiili Hakimiyet Olmalıdır  3408

B. Fiili Hakimiyet Bir Süre Devam Etmelidir  3409

C. Zilyet Olma İradesi Bulunmalıdır  3409

IV. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ  3411

V. ZİLYETLİĞE KONU OLABİLEN ŞEYLER  3413

KARARLAR  3416

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3416

II. Daire Kararları  3417

MADDE 974: II. Türleri  3419

1. Asli ve Fer’i Zilyetlik  3419

AÇIKLAMALAR  3419

I. ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ  3419

A. Hakka Dayanan – Hakka Dayanmayan Zilyetlik  3420

B. İyiniyetli – Kötüniyetli Zilyetlik  3420

C. Malik Sıfatıyla “Kendisi İçin” – Başka Sıfatla “Başkaları İçin” Zilyetlik  3421

D. Asli Zilyetlik – Fer’i Zilyetlik  3421

E. Tek Başına Zilyetlik – Birlikte “Paylı veya Elbirliği” Zilyetlik  3423

F. Zilyet Yardımcılığı “Hizmet Zilyetliği”  3424

KARARLAR  3426

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3426

II. Daire Kararları  3427

MADDE 975: 2. Dolaylı ve Dolaysız Zilyetlik  3436

AÇIKLAMALAR  3436

I. DOLAYLI “VASITALI” – DOLAYSIZ “VASITASIZ” ZİLYETLİK  3436

MADDE 976: III. Geçici Olarak Kesilme  3438

AÇIKLAMALAR  3438

I. FİİLİ HAKİMİYETİN GEÇİCİ SEBEPLERLE KULLANILAMAMASI VEYA KULLANMA OLANAĞININ ORTADAN KALKMASI  3438

KARARLAR  3439

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3439

II. Daire Kararları  3440

MADDE 977: B. Zilyetliğin Devri  3442

1. Hazırlar Arasında  3442

AÇIKLAMALAR  3442

I. ZİLYETLİĞİN DEVRİ  3442

A. Malın Teslimi  3443

B. Araçların Teslimi  3444

C. Malın Yeni Zilyedin Fiili hakimiyetine Bırakılması  3445

KARARLAR  3446

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3446

II. Daire Kararları  3447

MADDE 978: II. Hazır Olmayanlar Arasında  3455

AÇIKLAMALAR  3455

I. HAZIR OLMAYAN KİŞİLER ARASINDA ZİLYETLİĞİN TESLİMLE DEVRİ  3455

MADDE 979: III. Teslimsiz Devir  3457

AÇIKLAMALAR  3457

I. ZİLYETLİĞİN TESLİMSİZ DEVRİ  3457

A. Genel Olarak  3457

B. Kısa Elden Teslim  3458

C. Hükmen Teslim  3459

D. Zilyetliğin Havalesi  3461

1. Devredenin Dolaylı Zilyet Olması Gerekir  3462

2. Üçüncü Kişinin Zilyet Olması  3463

3. Dolaylı Zilyetler Arasında Anlaşma Yapılmış Olması  3464

KARARLAR  3465

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3465

II. Daire Kararları  3467

MADDE 980: IV. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi  3473

AÇIKLAMALAR  3474

I. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERİN TESLİMİ YOLUYLA ZİLYETLİĞİN DEVRİ  3474

A. Genel Olarak  3474

B. Zilyetliğin Devredilmesinin Koşulları  3476

C. Emtiayı Temsil Eden Kıymetli Evrakın Tesliminin Hüküm ve Sonuçları  3476

MADDE 981: C. Zilyetliğin Hükümleri  3477

I. Korunması  3477

1. Savunma hakkı  3477

AÇIKLAMALAR  3478

I. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  3478

A. Genel Olarak  3478

B. Zilyetliğin Kuvvet Kullanılarak Korunması  3479

1. Gasp  3480

2. Saldırı  3481

C. Kuvvet Kullanma Hakkının Kapsamı  3482

D. Kuvvet Kullanma Derecesi  3483

E. Kuvvet Kullanmak Hakkından Yararlanabilir  3483

KARARLAR  3484

I. Daire Kararları  3484

MADDE 982: 2. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı  3486

AÇIKLAMALAR  3487

I. ZİLYETLİĞİN GASBINA DAVA HAKKI  3487

A. Genel Olarak  3487

B. Zilyetliğin Gasbında Geri Verme ve Tazminat Davaları  3487

1. Zilyetliğin Gasbında Geri Verme Davası  3487

2. Tazminat Davası  3488

C. Davanın Tarafları  3490

1. Davacı  3490

2. Davalı  3491

KARARLAR  3492

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3492

II. Daire Kararları  3499

MADDE 983: 3. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı  3522

AÇIKLAMALAR  3522

I. ZİLYETLİĞE SALDIRI HALİNDE AÇILACAK DAVALAR  3522

A. Genel Olarak  3522

B. Saldırıyı Önleme Davasında Taraflar  3523

1. Davacı  3523

2. Davalı  3524

C. Tazminat Davası  3524

D. Zilyetlik Davalarında Yargılama Usulü  3524

E. Zilyetliğin İdari Yolun Korunması  3525

1. Kanunun Amacı ve Kapsamı  3525

2. Usul  3526

a. Karar Vermeye Yetkili Makam  3526

b. Başvuru  3526

c. Soruşturma ve Karar  3526

d. Kararın Sonuçları  3527

e. Kararların Uygulanması  3527

f. Tecavüzün Tekrarlamasında Ceza Yaptırımı  3527

KARARLAR  3528

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3528

ıı. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3528

III. Daire Kararları  3545

MADDE 984: 4. Dava Hakkının Düşmesi  3594

I. DAVA HAKKININ DÜŞMESİ  3594

KARARLAR  3595

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3595

II. Daire Kararları  3599

MADDE 985: II. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması  3612

1. Mülkiyet Karinesi  3612

AÇIKLAMALAR  3612

I. MÜLKİYET KARİNESİ  3612

A. Genel Olarak  3612

B. Taşınırlarda Mülkiyet Karinesi  3613

KARARLAR  3614

I. Daire Kararları  3614

MADDE 986: 2. Fer’i Zilyetlikte Karine  3617

AÇIKLAMALAR  3617

I. FER’İ ZİLYETLİKTE KARİNE  3617

A. Genel Olarak  3617

B. Ferdi Zilyedin Başkasının Mülkiyet, Sınırlı Aynî Hak veya Kişisel Hak Karinesine Dayanması  3618

C. Fer’i Zilyedin Zilyetliğine Bağlı Sınırlı Aynî Hak Karinesi veya Kişisel Hak Karinesinden Yararlanması  3619

1. Sınırlı Aynî Hak Karinesi  3619

2. Kişisel Hak Karinesi  3620

KARARLAR  3620

I. Daire Kararları  3620

MADDE 987: 3. Davaya Karşı Savunma  3625

AÇIKLAMALAR  3625

I. ZİLYEDİN DAVAYA KARŞI SAVUNMASI  3625

KARARLAR  3626

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3626

II. Daire Kararları  3627

MADDE 988: 4. Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası  3628

a. Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Bakımından  3628

AÇIKLAMALAR  3628

I. EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN İYİ NİYETLE EDİNİLEN AYNİ HAKKIN KORUNMASI  3628

A. Genel Olarak  3628

B. Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetle Taşınır Mal veya Sınırlı Aynî Hak Edinmenin Koşulları  3629

C. Aynî Hakkın İyiniyetle Kazanılmasının Hüküm ve Sonuçları  3631

KARARLAR  3632

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3632

II. Daire Kararları  3633

MADDE 989: b. Kaybedilen veya Çalınan Eşya Bakımından  3638

AÇIKLAMALAR  3638

I. TAŞINIR DAVASI  3638

A. Genel Olarak  3638

B. Taşınır Davasının Konusu  3639

C. Taşınır Davasının Koşulları  3640

D. Taşınır Davasının Tarafları  3642

1. Davacı Taraf  3643

2. Davalı Taraf  3644

II. TAŞINIR DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  3644

III. TAŞINIR DAVASINDA SÜRE  3645

IV. TAŞINIR DAVASININ BENZER DAVALARDA FARKLARI  3646

A. Taşınır Davası ile İstihkak Davasının Farkları  3646

B. Taşınır Davası ile Zilyetlik Davasının Farkları  3648

KARARLAR  3649

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3649

II. Daire Kararları  3650

MADDE 990: c. Para ve Hamile Yazılı Senetlerde  3652

AÇIKLAMALAR  3652

I. PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERE KARŞI TAŞINIR DAVASI AÇILAMAMASI  3652

A. Genel Olarak  3652

B. Para veya Hamile Yazılı Senetlerin İyiniyetle Kazanılması  3653

KARARLAR  3654

I. Daire Kararları  3654

MADDE 991: d. İyiniyetli Olmama Halinde  3655

AÇIKLAMALAR  3655

I. TAŞINIR DAVASINDA TARAFLARIN İYİNİYETLİ OLMAMASI  3655

KARARLAR  3657

I. Daire Kararları  3657

MADDE 992: 5. Taşınmazlarda Karine  3658

AÇIKLAMALAR  3658

I. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ  3658

KARARLAR  3660

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3660

II. Daire Kararları  3665

MADDE 993: III. Sorumluluk  3665

1. İyiniyetli Zilyet Bakımından  3665

a. Yararlanma  3665

AÇIKLAMALAR  3666

I. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  3666

A. Genel Olarak  3666

B. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü  3668

C. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı  3669

KARARLAR  3670

I. Daire Kararları  3670

MADDE 994: b. Tazminat  3676

AÇIKLAMALAR  3676

I. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN YAPTIĞI GİDERLERİ İSTEME HAKKI  3676

A. Genel Olarak  3676

B. İyiniyetli Zilyedin Gider İstekleri  3678

C. İyiniyetli Zilyedin Lüks Gider İstekleri  3679

KARARLAR  3680

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3680

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3681

III. Daire Kararları  3686

MADDE 995: 2. İyiniyetli Olmayan Zilyet Bakımından  3717

AÇIKLAMALAR  3717

I. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYEDİN GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONUÇLARI  3717

A. Genel Olarak  3717

B. İyiniyetli Olmayan Zilyedin Yükümlülüklerinin Kapsamı  3717

1. Malı Geri Verme Yükümlülüğü  3718

2. Hak Sahibine Verdiği Zararları Tazmin Etme Yükümlülüğü  3718

3. İyiniyetli Zilyedin Ürünlerden Sorumluluğu  3719

a. Elde Etmiş Olduğu Ürünlerden Sorumluluğu  3719

b. Elde Etmeyi İhmal Ettiği Ürünlerden Sorumluluğu  3720

C. İyiniyetli Olmayan Zilyedin Ecrimisil Sorumluluğu  3720

D. İyiniyetli Olmayan Zilyedin Hakları  3722

KARARLAR  3723

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3723

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3727

III. Daire Kararları  3743

MADDE 996: IV. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma  3811

AÇIKLAMALAR  3811

I. ZİLYETLİĞİN EKLENİLMESİ “EKLEMELİ ZİLYETLİK”  3811

KARARLAR  3814

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3814

II. Daire Kararları  3815

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

MADDE 997: A. Kurulması  3821

I. Sicil Bakımından  3821

1. Genel Olarak  3821

AÇIKLAMALAR  3821

I. TAPU SİCİLİ  3821

A. Genel Olarak  3821

B. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  3822

C. Medeni Kanun Dönemi  3824

D. Tapu Sicili Kavramı ve Tapu Sicilinin Tanımı  3825

E. Tapu Sicilinin Unsurları  3826

1. Asli “Ana” Unsurlar “Ana Siciller”  3827

a. Tapu Kütüğü  3827

b. Kat Mülkiyeti Kütüğü  3828

2. Fer’i “Tamamlayıcı” Unsurlar  3829

a. Yevmiye Defteri  3829

b. Belgeler  3829

c. Planlar  3830

3. Yardımcı Siciller  3831

a. Aziller Sicili  3831

b. Düzeltmeler Sicili  3831

c. Kamu Orta Malları Sicili  3832

d. Tapu Envanter Defteri  3832

e. İdari Sınırlar Kayıt Defteri  3832

f. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler  3833

KARARLAR  3836

I. Daire Kararları  3836

MADDE 998: 2. Taşınmazların Kaydedilmesi  3837

a. Kaydedilecek Taşınmazlar  3837

AÇIKLAMALAR  3838

I. TAPU SİCİLİNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLECEKLER  3838

A. Arazi  3838

B. Bağımsız ve Sürekli Haklar  3839

1. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır  3840

2. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır  3840

3. İrtifak Hakkı Sürekli Bir Nitelik Arz Etmelidir  3841

4. Hak Sahibi Kaydı Talep Etmelidir  3841

C. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  3842

MADDE 999: b. Kaydedilmeyecek Taşınmazlar  3843

AÇIKLAMALAR  3843

I. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR  3843

KARARLAR  3845

I. Daire Kararları  3845

MADDE 1000: 3. Sicilin Unsurları  3849

a. Tapu Kütüğü  3849

AÇIKLAMALAR  3850

I. AYNİ HAKLARIN TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMESİ  3850

MADDE 1001: b. Kat Mülkiyeti Kütüğü  3853

AÇIKLAMALAR  3853

I. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ  3853

MADDE 1002: c. Yevmiye Defteri ve Belgeler  3855

AÇIKLAMALAR  3855

I. YEVMİYE DEFTERİ VE BELGELER  3855

MADDE 1003: d. Plan  3857

AÇIKLAMALAR  3857

I. PLAN  3857

MADDE 1004: II. Tapu Sicilinin Tutulması  3859

1. Bir Bölgede  3859

AÇIKLAMALAR  3859

I. BİR BÖLGEDE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI  3859

MADDE 1005: 2. Birden Çok Bölgede  3860

AÇIKLAMALAR  3861

I. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI  3861

MADDE 1006: II. Tapu İdareleri  3862

1. Kuruluş  3862

AÇIKLAMALAR  3862

I. TAPU İDARELERİ  3862

A. Genel Olarak  3862

B. Tarihi Gelişim  3862

C. Genel Müdürlüğün Görevleri  3863

D. Genel Müdürlük Teşkilatı  3863

1. Merkez Teşkilatı  3863

2. Taşra Teşkilatı  3864

MADDE 1007: 2. Sorumluluk  3864

AÇIKLAMALAR  3865

I. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  3865

A. Genel Olarak  3865

B. Devletin Sorumluluğunun Koşulları  3866

1. Tapu Sicilinin Tutulmasına İlişkin Bir Fiil veya Olumsuz Bir Davranış Bulunmalıdır  3866

2. Tapu Sicilinin Tutulmasında Bulunulan Fiil veya Kaçınılan Davranış Hukuken Aykırı Olmalıdır  3867

3. Maddi Bir Zarar Doğmuş Olmalıdır  3868

4. Sicilin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar Arasında Nedensellik “Uygun İlliyet” Bağının Bulunması  3869

5. Tazminat Davasına İlişkin Kurallar  3870

a. Davanın Hukuki Niteliği  3870

b. Görevli ve Selahiyetli Mahkeme  3870

C. Tazminat Davasında Taraflar  3870

1. Davacı Taraf  3870

2. Davalı Taraf  3871

3. Zarar Görenin Kusurlu Olması  3871

4. Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  3871

5. Hakların Yarışması  3872

6. Devletin Memura Rücu Hakkı  3872

KARARLAR  3873

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  3873

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3874

III. Daire Kararları  3894

MADDE 1008: B. İşlemler  3959

I. İşlemlerin Konusu  3959

1. Tescil  3959

AÇIKLAMALAR  3959

I. TESCİL İŞLEMİ  3959

A. Genel Olarak  3959

1. Mülkiyet Hakkının Tescili  3960

2. İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Yüklerinin Tescili  3962

3. Rehin Haklarının Tescili  3963

KARARLAR  3964

I. Daire Kararları  3964

MADDE 1009: 2. Şerhler  3965

a. Kişisel Haklarda  3965

AÇIKLAMALAR  3965

I. TAPU SİCİLİNE VERİLEBİLECEK ŞERHLER  3965

A. Genel Olarak  3965

B. Tapu Siciline Şerh Verilebilen Kişisel Haklar  3966

1. Medeni Kanunda Öngörülen Kişisel Haklar  3966

2. Borçlar Kanununda Öngörülen Kişisel Haklar  3967

3. Özel Kanunlarda Öngörülen Kişisel Haklar  3967

C. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Koşullar  3967

D. Şerhin Süresi  3968

E. Şerhin Hüküm ve Sonuçları  3968

KARARLAR  3970

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3970

II. Daire Kararları  3975

MADDE 1010: b. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında  3984

AÇIKLAMALAR  3984

I. TASARRUF YETKİSİ KISITLANMALARININ ŞERHİ  3984

A. Maden Kanununda Öngörülen Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Şerhler  3985

1. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları  3985

2. Haciz, İflas Kararı Konkordato ile Verilen Süre  3986

a. Haciz  3986

b. İflas Kararı  3987

c. Konkordatoyla Verilen Süre  3987

d. Aile Yurdu Kurulması, Art Mirasçı Atanması Gibi Şerh Verilmesi Kanunen Öngörülen İşlemler  3987

e. Taşınmaz Malın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi  3988

f. Ailenin Ekonomik Varlığını Korumak İçin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması  3988

B. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Şerhler  3989

1. İskan Kanununa Göre Verilen Yerlere ilişkin Kısıtlamalara Verilen Şerhler  3989

2. Kamulaştırma Kararı  3989

3. Ticaret Kanununa Göre Verilen Şerhler  3990

KARARLAR  3990

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  3990

II. Daire Kararları  3994

MADDE 1011: c. Geçici Tescil Şerhi  3997

AÇIKLAMALAR  3998

I. GEÇİCİ TESCİLLERİN ŞERHİ  3998

A. Aynî Hak İddia Edilmesi Halinde Geçici Tescil Şerhi  3998

B. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerde Noksanlık Bulunması  3998

C. Geçici Tescil Şerhinin Yapılmasında Usul  3999

D. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü  3999

E. Medeni Kanun Dışında Bazı Kanunlarda Öngörülen Geçici Tescil Şerhleri  4000

1. Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Gereğince Kurulan Vakıf Hükmü  4000

2. Diğer Özel Kanun Hükümleri  4000

KARARLAR  4001

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4001

II. Daire Kararları  4005

MADDE 1012: 3. Beyanlar  4006

AÇIKLAMALAR  4007

I. BEYANLAR  4007

A. Genel Olarak  4007

B. Medeni Kanunda Öngörülen Beyanlar  4007

C. Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Beyanlar  4009

D. Diğer Kanunlarda Öngörülen Beyanlar  4009

KARARLAR  4010

I. Daire Kararları  4010

MADDE 1013: II. Tescilin ve Terkinin Koşulları  4013

1. İstem  4013

a. Tescil İçin  4013

AÇIKLAMALAR  4014

I. TAŞINMAZLARIN TESCİL VE TERKİN KOŞULLARI  4014

A. Genel Olarak  4014

B. Tescil İçin Gerekli Koşullar  4014

1. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde “İsteminde” Bulunması  4014

2. Talep Yetkisinin Bulunması  4015

a. Talebin Şekli ve İçeriği  4016

b. Talebin Hukuki Niteliği  4016

c. Tescil İsteminin Koşula Bağlanamaması  4017

MADDE 1014: b. Terkin ve Değişiklik İçin  4018

AÇIKLAMALAR  4018

I. TESCİLİN TERKİNİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ  4018

A. Genel Olarak  4018

B. Terkinin Koşulları  4019

1. Aynî Hakkı Sona Erdirici Terkinler  4019

2. Sicili Düzeltici Terkinler  4020

a. Tescilin Sadece Şekli Bir Değer Taşıması  4020

b. Tescilin Hiçbir Değerinin Kalmaması  4020

c. Terkinin Şekli  4020

d. Kaydın Değiştirilmesi  4021

MADDE 1015: 2. Yetkinin ve Sebebin Belirlenmesi  4021

AÇIKLAMALAR  4022

I. TESCİL TERKİN VE DEĞİŞİK İÇİN TASARRUF YETKİSİNİN VE HUKUKİ SEBEBİN BELGELENMESİ  4022

A. Genel Olarak  4022

B. Tasarruf Yetkisinin Belgelenmesi  4022

C. Hukuki Sebebin Belgelenmesi  4024

KARARLAR  4025

I. Daire Kararları  4025

MADDE 1016: 3. Belgelerin Tamamlanması  4026

AÇIKLAMALAR  4027

I. BELGELERİN TAMAMLANMASI  4027

MADDE 1017: III. Tescilin Biçimi  4028

1. Genel Olarak  4028

AÇIKLAMALAR  4028

I. TESCİLİN YAPILIŞ ŞEKLİ  4028

A. Genel Olarak  4028

B. Mülkiyet Hakkının Tescili  4029

C. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili  4030

D. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükünün Tescili  4031

E. Rehin Haklarının Tescili  4031

F. Müşterek Rehnin Tescili  4032

G. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Payın Rehni  4033

H. Korunmuş Miktar  4033

I. Düşünceler Sütunu  4033

İ. Tescilin Kontrolü  4034

K. Tescil İsteminin Geri Alınıp Alınamayacağı  4034

MADDE 1018: 2. Taşınmaz Lehine İrtifaklarda  4034

AÇIKLAMALAR  4034

I. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARIN TESCİL VE TERKİN ŞEKLİ  4034

MADDE 1019: IV. Tebliğ Zorunluluğu  4036

AÇIKLAMALAR  4036

I. TAPU MEMURUNUN İLGİLİLERİN BİLGİSİ DIŞINDA YAPTIĞI İŞLEMLERİ TEBLİĞ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  4036

MADDE 1020: C. Tapu Sicilinin Açıklığı  4038

AÇIKLAMALAR  4039

I. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI “ALENİYETİ”  4039

A. Genel Olarak  4039

B. Açıklık İlkesine Tabi Siciller  4039

C. Açıklık İlkesinden Yararlanan Kişiler  4040

D. İlginin Varlığına Yetkili Tapu Sicil Memurunun İnanması  4040

E. Açıklık İlkesinin Kapsamı  4041

F. Açıklık İlkesinin Sonucu  4042

KARARLAR  4042

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4042

II. Daire Kararları  4044

MADDE 1021: D. Tescilin Etkileri  4045

1. Tescilin Yapılmamasının Sonuçları  4045

AÇIKLAMALAR  4045

I. TESCİLİN ETKİLERİ “SONUÇLARI”  4045

A. Genel Olarak  4045

B. Tescilin Yapılmamasının Etkileri “Sonuçları”  4045

KARARLAR  4048

I. Daire Kararları  4048

MADDE 1022: II. Tescilin Sonuçları  4049

1. Genel Olarak  4049

AÇIKLAMALAR  4049

I. TESCİL YAPILMASININ ETKİLERİ “SONUÇLARI”  4049

KARARLAR  4052

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4052

II. Daire Kararları  4052

MADDE 1023: 2. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı  4054

AÇIKLAMALAR  4054

I. YOLSUZ TESCİLİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ “TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ”  4054

A. Genel Olarak  4054

B. Tapu Siciline Güven İlkesini Amacı  4055

C. Güven İlkesinin Kapsamına Giren Siciller ve İşlemler  4055

1. Siciller  4055

a. Eski Tapu Kayıtları  4056

b. Çifte Tapu  4056

2. İşlemler  4058

a. Tesciller ve Terkinler  4058

b. Şerhler  4058

c. Beyanlar  4058

D. Güven İlkesinden Yararlanan Kişiler  4059

E. Aynî Hak Kazanılmasında İyiniyetin Korunmadığı Durumlar  4059

1. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda  4059

2. Bağımsız ve Sürekli Haklarda  4059

F. Medeni Kanununun 1023. Maddesinin Uygulanma Koşulları  4060

1. Kazananın Üçüncü Kişi Olması  4060

2. Üçüncü Kişinin Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanması  4061

3. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması  4062

4. Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması  4063

5. Üçüncü Kişinin Kazanımında Gerekli Diğer Kurucu Unsurlarında Geçerli Olması  4064

KARARLAR  4065

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  4065

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4066

III. Daire Kararları  4084

MADDE 1024: 3. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı  4162

AÇIKLAMALAR  4162

I. YOLSUZ TESCİLİN İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  4162

A. Genel Olarak  4162

B. Medeni Kanunun 1024. Maddesinin Uygulanma Koşulları  4164

1. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişiye Devredilen Aynı Hakkın Yolsuz Bir Tescile Dayanması  4164

2. Üçüncü Kişinin İyiniyetil Olmaması  4164

KARARLAR  4164

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4164

II. Daire Kararları  4166

MADDE 1025: E. Terkin ve Değiştirme  4171

1. Yolsuz Tescilde  4171

AÇIKLAMALAR  4171

I. BİR AYNÎ HAKKIN YOLSUZ OLARAK TESCİL TERKİN VE DEĞİŞTİRİLMESİNİN DÜZELTİLMESİ  4171

A. Genel Olarak  4171

1. Tarafların Anlaşmalarına Dayanılarak Düzeltme  4171

2. Tapu Sicil Memurunca Re’sen Düzeltme  4172

3. Mahkeme Kararıyla Düzeltme  4172

B. Düzeltme Davasının Hukuki Niteliği  4172

C. Davanın Tarafları  4174

1. Davacılar  4174

2. Davalılar  4176

D. Sicil Düzeltme Davasının Açılamayacağı Durumlar  4176

KARARLAR  4177

I. İçtihadı Birleştirme Kararları  4177

II. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4182

III. Daire Kararları  4228

MADDE 1026: II. Aynî Hakların Sona Ermesi  4391

AÇIKLAMALAR  4392

I. AYNİ HAKKIN SONA ERMESİ VE TERKİN  4392

A. Genel Olarak  4392

B. Terkin Çeşitleri  4393

1. Yenilik Doğuran Terkinler  4393

2. Açıklayıcı Terkinler  4393

C. Terkin İsteminde Bulunmaya Yetkili Olanlar  4394

1. Kaydın Kendilerine Hak Sağladığı Kişiler  4394

2. Yüklü Taşınmaz Maliki  4394

3. Tapu Memuru  4394

D. Terkinin Yapılış Şekli  4395

E. Terkinin Şekli  4396

MADDE 1027: III. Düzeltme  4397

AÇIKLAMALAR  4397

I. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ  4397

KARARLAR  4399

I. Hukuk Genel Kurulu Kararları  4399

II. Daire Kararları  4402

MADDE 1028: Yürürlükten Kaldırılan Kanun  4420

MADDE 1029: Yürürlük  4420

MADDE 1030: Yürütme  4420

Kaynakça  4421

Yazarın Diğer Eserleri  4433

Kavramlar Dizini  4435

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar