Faktoring İşleminde Borçlunun Hukuki Durumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Elif BİLİCİ
ISBN: 9786050515503
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Elif BİLİCİ
Baskı Tarihi 2023/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 182

Elif BİLİCİ

Faktoring İşleminde Borçlunun Hukuki Durumu

ÖNSÖZ

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek

Lisans Programı kapsamında yazılmış olan ve danışmanlığı Doç. Dr. Seda

ÖKTEM ÇEVİK tarafından yürütülen “Faktoring İşleminde Borçlunun Hukuki Durumu” isimli bu tez, Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK, Doç. Dr. Mete

Özgür FALCIOĞLU ve Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN’ın yer aldığı jüri karşısında savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Öncelikle tez yazım süresinde verdiği desteklerden dolayı tez danışmanım, değerli hocam Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK’e, tez konusunu seçiminde ve sonrasında bilimsel ve manevi desteğini esirgemeyen değerli hocam

Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU’na, yapıcı eleştirileri ve katkılarından dolayı değerli hocam Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Avukatlık mesleğine başladığım günden itibaren yanımda olan, araya giren mesafeleri rağmen manevi desteğini hiç eksiltmeyen, hep yanımda hissettiğim değerli arkadaşım Av. Büşra ACAT’a çok teşekkür ederim.

Verdiğim her kararda beni destekleyen ve ihtiyaç duyduğum her an yanımda olan canım aileme çok teşekkür ederim. Gerek tezin yazıldığı süreç boyunca gerekse diğer zamanlarda bana güç veren, beni hiçbir konuda yalnız

bırakmayan canım kardeşim Merve BİLİCİ’ye bu vesile ile iyi ki varsın demek isterim.

Son olarak tezin basımını gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş. çalışanlarına ve özellikle Muharrem BAŞER’e çok teşekkür ederim.

Elif BİLİCİ

İstanbul, Nisan 2023

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ ..............................................................11

GİRİŞ ..................................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

FAKTORİNG İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ

I. Faktoring İşleminin Borçlandırıcı İşlemi: “Faktoring

Sözleşmesi”..................................................................................17

A. Genel Olarak.......................................................................17

B. Türleri .................................................................................19

1. Gerçek Faktoring- Gerçek Olmayan

Faktoring......................................................................19

2. Açık Faktoring- Gizli Faktoring..................................21

II. Faktoring İşleminin Tasarruf İşlemi: “Alacağın

Devri”...........................................................................................21

A. Genel Olarak.......................................................................21

B. Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği ....................................23

C. Alacağın Devrinin Geçerlilik Şartları.................................25

D. Faktoring İşleminde Alacağın Devrinin Konusu................28

1. Mevcut ve Müstakbel Alacaklar..................................28

2. 6361 Sayılı FKFFŞK’da Öngörülen

Sınırlamalar .................................................................31

3. Alacakların Toptan Devri............................................33

E. Devrin Hükümleri...............................................................35

1. Alacaklının Değişmesi.................................................35

2. Devrin Alacağın İçeriğine Etkisi.................................38

6

Alacak Hakkının Kapsamı...........................................38

Alacağa Bağlı Hakların Kapsamı ................................39

İKİNCİ BÖLÜM

BORÇLUNUN BORÇTAN KURTULMASI

I. Borçlunun İyiniyetli İfa ile Borçtan Kurtulması..........................43

A. Genel Olarak.......................................................................43

B. Borçlunun İyiniyetli İfa ile Borçtan

Kurtulmasının Şartları ........................................................44

1. Borçlunun İyiniyetli Olması........................................44

2. Devrin Borçluya Bildirilmemiş Olması.......................48

a. Bildirim Kavramı ve Hukuki Niteliği ..................48

b. Bildirimin Şekli ve İçeriği....................................48

c. Bildirimin Tarafları ..............................................50

d. Bildirimin Sonuç Doğuracağı Zaman...................52

e. Bildirimin Etkisi...................................................53

C. Borçlunun İyiniyetli İfada Bulunmasının

Sonuçları.............................................................................56

1. Müşteriye İyiniyetli İfa Bakımından ...........................56

2. Çifte Devirde Üçüncü Kişiye İyiniyetli İfa

Bakımından..................................................................58

II. Borçlunun Alacağı Tevdi Ederek Borçtan Kurtulması................59

A. TBK md. 187/1’de Düzenlenen Tevdi İmkanı ...................59

Genel Olarak.......................................................................59

Şartları ................................................................................60

Geçerli Bir Alacağın Bulunması ........................................60

Alacağın Aidiyetinin Çekişmeli Olması.............................61

Borcun Muaccel Olması .....................................................63

7

Unsurları .............................................................................64

Tevdiin Konusu ..................................................................64

Tevdi Eden Kişi..................................................................65

Lehine Alacak Tevdi Edilen Kişi (Alacaklı)......................67

Tevdi Yeri...........................................................................68

Tevdiin Alacaklıya Bildirilmesi .........................................71

Tevdiin Hüküm ve Sonuçları..............................................72

Borçlunun Borçtan Kurtulması...........................................72

Masrafın Alacaklıya Geçmesi ............................................75

Borçlunun Geri Alma Hakkı ..............................................75

Borçlunun Geri Alma Hakkının Ortadan

Kalkması......................................................................77

Alacaklının Kabul Beyanı ..................................................77

Tevdiin Rehini Sona Erdirmiş Olması................................78

Borçlunun Geri Alma Hakkından Feragat

Etmesi..........................................................................79

B. Borçlunun Tevdie Zorlanması............................................80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BORÇLUNUN SAVUNMA İMKANLARI

I. Borçlunun Savunma İmkanları Genel Olarak..............................83

II. Müşteri ile Borçlu Arasındaki Hukuki İlişkiden

Doğan Savunmalar.......................................................................84

A. Genel Olarak.......................................................................84

B. Savunmaların Zamansal Sınırı............................................86

C. TBK md. 188/1 Kapsamında Borçlunun

Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürebileceği

Savunmalar.........................................................................87

1. Asıl Borcun Geçerli Olarak Doğmaması.....................87

8

2. Asıl Sözleşmenin Muvazaalı Olması...........................91

3. Asıl Borcun Sona Ermesi ............................................96

4. Alacağın Muaccel Olmaması ......................................98

5. Asıl Borcun Zamanaşımına Uğraması......................100

6. Ödemezlik Def’i ........................................................103

7. Asıl Sözleşmede Değişiklik Yapılmış

Olması........................................................................107

8. Müşterinin İfa Güçsüzlüğü........................................110

9. Usul Hukukuna İlişkin Savunmalar...........................111

D. Borçlunun Müşteriye Karşı Sahip Olduğu

Savunmalardan Feragat Etmesi ........................................113

E. Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması ..........................116

1. Borçlu Tarafından Kullanılabilecek Yenilik

Doğuran Haklarda Muhatabın Belirlenmesi..............116

2. Alacaklı Tarafından Kullanılabilecek

Yenilik Doğurucu Haklar ..........................................120

a. Alacağa Bağlı Yenilik Doğuran

Haklarda Hak Sahibinin Belirlenmesi................120

b. Borç İlişkisine Bağlı Yenilik Doğuran

Haklarda Hak Sahibinin Belirlenmesi................121

F. Takas Hakkı......................................................................124

1. TBK md. 188/1 Kapsamındaki Takas

Savunması..................................................................124

2. TBK md. 188/2’de Düzenlenen Takas

Hakkı .........................................................................126

3. TBK md. 188/2’de Düzenlenen Takas

Hakkının Şartları .......................................................127

a. Mevcudiyet Şartı ................................................127

b. Muacceliyet Şartı................................................128

9

4. TBK md. 188/2’de Düzenlenen Takas

Hakkının Hüküm ve Sonuçları ..................................129

III. Müşteri ile Faktoring Şirketi Arasındaki İlişkiden

Doğan Savunmalar.....................................................................130

A. Genel Olarak.....................................................................130

B. Devir Sözleşmesinin Geçerli Olmaması...........................131

1. Genel Olarak..............................................................131

2. Şekil Şartına Uyulmaması .........................................133

3. Devir Yasağının Bulunması ......................................136

4. Faktoring Sözleşmesinin Geçerli Olmaması .............141

IV. Borçlu ile Faktoring Şirketi Arasındaki İlişkiden

Doğan Savunmalar.....................................................................143

V. Kambiyo Senetlerine Özgü Savunmalar....................................144

A. Kambiyo Senetlerinin Faktoring Şirketine Devri.............144

B. Kambiyo Senetlerinde Def’i Sistemi................................145

C. Bilerek Borçlu Zararına Hareket Kavramı .......................148

D. Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri

Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu ......................................153

1. 6361 Sayılı Kanun Dönemi Öncesindeki

Durum........................................................................153

c. Öğretideki Görüşler............................................154

b. Yargıtay Kararlarında Benimsenen

Görüşler..............................................................156

2. 6361 Sayılı FKFFŞK’nın Yürürlüğü

Dönemindeki Durum.................................................157

a. 6361 Sayılı FKFFŞK ile Getirilen

Düzenleme..........................................................157

b. Yargıtay Kararlarında Benimsenen

Görüş..................................................................158

10

c. Öğretideki Görüşler ve Değerlendirme ..............159

SONUÇ.............................................................................................165

KAYNAKÇA....................................................................................173

KAYNAKÇA

Akçay, Ergin, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Zamanaşımı, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2010.

Akdeniz, Umut, “Faktoring ve Faktoring ile İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan

Sorunlara İlişkin Bazı Tespitler”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 15, S.

162, 2020.

Akın, Murat Yusuf, “Faktoring İlişkisinde Şahsi Defilerin İleri Sürülmesi ve

Buna İlişkin Diğer Bazı Güncel Soru(n)lar”, İKÜHFD, C. 10, S. 2,

2011.

Akkanat, Halil, Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa

Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları, Filiz Kitabevi, İstanbul

1996.

Akkanat, Halil, Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010. (İyiniyet).

Akyol, Şener, Banka Sözleşmeleri: Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen’e Armağan (Borçlar Hukuku: Özel İlişkileri, 3. Fasikül), İstanbul 2001.

Akyol, Şener, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008. (Üçüncü Kişi).

Altaş, Hüseyin, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin

Yayınları, Ankara 1998.

Altay, Sıtkı Anlam, Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def'ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu, Ticaret Hukuku

ve Yargıtay Kararları Sempozyumu – XXIV, 10- 11 Aralık 2010.

Altop, Atilla, Faktoring’de Hukuksal Boyut, Finansal Kiralama, Faktoring,

Finansman Şirketleri Kanun Tasarısının Faktoring İşlemlerine İlişkin Düzenlemeleri ve Güncel Sorunlar Sempozyumu, GSÜHF Faktoring Derneği, Kasım 2009.

FAKTORİNG İŞLEMİNDE BORÇLUNUN HUKUKİ DURUMU

174

Antalya, O. Gökhan/ Topuz, Murat, Medeni Hukuk (Giriş, Temel Kavramlar,

Başlangıç Hükümleri), Cilt I, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2019.

Antalya, O. Gökhan/ Çavdar, Pelin, “İfa Güçsüzlüğüne Genel Bakış ve Onun

Kira Sözleşmesindeki Görünümü”, MÜHFHAD, C. 26, S. 1, 2020.

Aral, Fahrettin, “Topyekün Temlik”, AÜHFD, C. 42, S. 1- 4, 1992.

Aral, Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. Bası, Yetkin Yayınları,

Ankara 2010. (Takas).

Arat, Ayşe, Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, Seçkin Yayıncılık,

Ankara 2006.

Arat, Ayşe, “Türk Borçlar Hukukunda Alacak Zamanaşımı”, SÜHFD, C. 12,

S. 3- 4, 2004. (Zamanaşımı).

Arslanlı, Halil, Ticari Bey, 1955.

Arıkan, Mustafa, “Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Bu Bağlamda 6102 Sayılı TTK. m. 18/III Hükmünün

Değerlendirilmesi”, MÜHFHAD, C. 18, S. 2, 2012.

Arıkan, Mustafa, “Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki”, SÜHFD, C. 13,

S. 1, 2005. (Alacağın Temliki).

Aşık, İbrahim, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi”

TBB Dergisi C. 24, S. 97, 2011.

Atamulu, İsmail, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

Ateş, Mustafa, “Factoring Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler”, Yargıtay

Dergisi, C. 22, S. 1- 2, 1996.

Aybay, M. Erdem, “Takas Kurumu ve Takasın Davada Savunma Olarak İleri

Sürülmesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2,

2005.

Ayrancı, Hasan, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006.

Barlas, Nami, “Başkasının Sözleşme İlişkisine Müdahale Sebebiyle Sorumluluk”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt I, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

K A Y N A K Ç A

175

Baykal, C. Murat, “Factoring Sözleşmesi”, Yargıtay Dergisi, C. 26, S. 1- 2,

2000.

Baysal, Başak, Sözleşmenin Uyarlanması (BK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü), 2.

Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Bingöl, M. Emin, Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Yükümlülüğü: Özellikle

Tacirin Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememesi, On İki

Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Bolayır, Nur, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri”,

İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 5, 2011.

Bolayır, Nur, Medenî Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, Beta Yayınları,

İstanbul 2009. (Yetki Sözleşmeleri).

Buz, Ahmet Gökhun, Eksik Borçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Buz, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005. (Yenilik Doğuran Haklar).

Çakırca, Seda İrem, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre Aşırı Yararlanma Kavramı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

Çamoğlu, Ersin, “Kambiyo Senetlerinde Borçlunun Defileri (Savunmaları)”,

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 35, S. 3, 2019.

Çavdar, Pelin, Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve

Hukuki Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Çelen, Volkan, Türk Hukukunda Faktoring Sözleşmeleri, Yayımlanmamış

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2016.

Çukadar, Neslihan, Borç İlişkilerinde Def’i Hakkı ve İtirazlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 2013.

Dayınlarlı, Kemal, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Alacağın Devri, 5. Bası,

Ankara 2019.

Demir, Remzi, “Alacağın Devri İşleminde Şekil Şartına Uyulmamasının İleri

Sürülmesinde Dürüstlük Kuralının İşlevi”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, 2021.

FAKTORİNG İŞLEMİNDE BORÇLUNUN HUKUKİ DURUMU

176

Demirbaş, Harun, Türk Borçlar Kanunu’nda Korkutmanın (İkrah) Şartları ve

Sonuçları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi

SBE, İstanbul 2012.

Demirbaş, Harun, Yenilik Doğuran Haklar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

(Yenilik Doğuran Haklar).

Dirikkan, Hanife, “Tacirler Arası İhbar ve İhtarlar”, DEÜHFD, C. 4, S. 1,

2002.

Doğan, Nazlı, Tacirler Arası Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba

Karşı Tekeffül Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Domaniç, Hayri, Birbirinin Aynı Olan Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri ile

Faktoring Sözleşmelerinin Tümü Emredici Kurallara Aykırı ve Geçersizdir. İstanbul 2007.

Dural, Mustafa/ Sarı Suat, Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar ve Medeni

Kanun’un Başlangıç Hükümleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.

Engin, Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002.

Erbayraktar, Burcu, Alacağın Devrinin Sözleşme ile Engellenmesi, On İki

Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Bası, Yetkin Yayınları,

Ankara 2021.

Erdem, Mehmet, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Franko, Nisim, “Alacağın Temliki”, AÜSBFD, C. 49, S. 1, 1994.

Furrer, Andreas/ Muller Chen, Markus/ Çetiner, Bilgehan, Borçlar Hukuku

Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Gül, İbrahim, İrade Bozukluğunun Sonucu Olarak İptal Edilebilirlik, Yetkin

Yayınları, Ankara 2020.

Gümüş, M. Alper, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 18/II’de Yer

Alan “Basiretli İş Adamı (Tacir) Davranışı” Ölçütünün İyiniyetin

(TMK m. 3) Varlığının Belirlenmesindeki İşlevi”, MÜHFHAD: Prof.

Dr. Cevdet Yavuz’ a Armağan, Cilt II, C. 22, S. 3, 2016.

K A Y N A K Ç A

177

Gümüş, M. Alper, “Muacceliyetin Ertelenmesi”, Legal Hukuk Dergisi, C. 11,

S. 126, 2013. (Muacceliyet).

Günergök, Özcan, Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

Gürzumar, Osman B., “Alacağın Devri ve Tahkim Anlaşması”, MÜHFHAD:

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’ a Armağan, Cilt II, C. 22, S. 3, 2016.

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 5. Bası,

Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Hatemi, Hüseyin, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, Özellikle BK m. 65 Kuralı, İstanbul 1976.

İmregün, Oğuz, Kıymetli Evrak Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995.

İnal, Emrehan, “Açığa Atılan İmzanın Geçerliliği Sorunu”, Prof. Dr. Ergun

Özsunay’a Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004.

Kahraman, Zafer, “Faktoring Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi,

S. 69- 70, 2010. (Faktoring Sözleşmesi)

Kahraman, Zafer, “Ayıbın Giderilmesi Talebinin Hukuki Niteliği”, BAUHFD, C. 13, S. 169, 2018.

Kahyaoğlu, Emin Cem, Alacağın Temlikinde Kambiyo Senetlerinde Soyutluk Prensibi ve Alacağın Devrine İlişkin Hükümlerin Borçluların

Savunmaları Açısından Karşılaştırılması, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları Işığında Faktoring Sempozyumu, 25- 27

Kasım 2011.

Kaniti, Salamon, Akdin İfa Edilmediği Def’i, Ahmed Said Matbaası, İstanbul

1962.

Kanışlı, Erhan, İsviçre- Türk Borçlar Hukuku’na Göre Sözleşmenin Kurulmasında Yanılma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Kapancı, Kadir Berk, Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini (TBK 49 II), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.

Karabağ Bulut, Nil, Medeni Kanun’un 23. Maddesi Kapsamında Kişilik

Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi, On İki Levha Yayıncılık,

İstanbul 2014.

FAKTORİNG İŞLEMİNDE BORÇLUNUN HUKUKİ DURUMU

178

Karakaş, Cemal Fazıl, “Ticari Satımda Ayıp İhbarının Süresi ve Şekli”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu – XXII, 15 Aralık

2006.

Karlı, Özlem, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı

BK md. 17), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.

Kendigelen, Abuzer/ Kırca, İsmail, Kıymetli Evrak Hukuku, Güncellenmiş

5. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.

Kizir, Mahmut, “Yargıtay Kararları Işığında Basiretli İşadamı Gibi Hareket

Etme Yükümlülüğünün Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanmasına Etkisi”, SÜHFD, C. 19, S. 2, 2011.

Kocaman, Arif B., Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, Ankara 1992.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Filiz Kitabevi,

İstanbul 2017. (Cilt I).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt III, Filiz Kitabevi,

İstanbul 2017. (Cilt III).

Koç, Nevzat, İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Şartları ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1992.

Kurşat, Zekeriya, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınları, İstanbul 2003.

Makaracı Başak, Aslı, Taşınır Rehni Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık,

İstanbul 2014.

Meraklı Yayla, Deniz, “Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklarda Yetki

Sözleşmesinin Tarafları ve HMK Madde 17 Kapsamındaki Yetki

Sözleşmesinin Üçüncü Kişilere Teşmili”, DEÜHFD: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Cilt II, C. 16, 2015.

Nazikioğlu, Osman Işık, “Karşılıklı Taahhütleri Havi Akitlerde Borçlunun

Temerrüdü”, AÜHFD, C. 8, S. 1- 2, 1951.

K A Y N A K Ç A

179

Nomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2021.

Oğuzman, M. Kemal/ Barlas, Nami, Medeni Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), 26. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020.

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt

I, 18. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020. (Cilt I).

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt

II, 15. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020. (Cilt II).

Özakman, Cumhur, Faktoring’de Hukuksal Boyut, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri Kanun Tasarısının Faktoring İşlemlerine İlişkin Düzenlemeleri ve Güncel Sorunlar Sempozyumu,

GSÜHF Faktoring Derneği, Kasım 2009. (Güncel Sorunlar).

Özakman, Cumhur, Factoring Sözleşmeleri, İstanbul 1988.

Özbilen, Arif Barış, Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü,

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

Özer, Mustafa Tolga, Medeni Hukukta Hata Kavramı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 23. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1976. (Kıymetli Evrak)

Paksoy, Meliha Sermin, Zamanaşımından Feragat, On İki Levha Yayıncılık,

İstanbul 2012.

Pekmez, Cüneyt, Borcun İfa Edilmediği Def’i (Ödemezlik Def’i), 2. Bası, On

iki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 24. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Pulaşlı, Hasan, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 9. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2021.

Pulaşlı, Hasan, Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara 1989. (Şarta

Bağlı İşlemler).

FAKTORİNG İŞLEMİNDE BORÇLUNUN HUKUKİ DURUMU

180

Saraç, Şükrü, Faktoring Uygulamalarında Güncel Sorunlar, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Faktoring Uygulamaları ile İlgili Güncel Sorunlar Sempozyumu, 14-16 Ekim 2016. (Güncel Sorunlar)

Saraç, Şükrü, Yargıtay Kararları Işığında Factoring, Ankara 2013.

Sarıgan, Berkay, Faktoring Sözleşmeleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

Serozan, Rona, Medeni Hukuk (Genel Bölüm, Kişiler Hukuku), 7. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017. (Medeni Hukuk).

Serozan, Rona, Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul

2010. (Sözleşmeden Dönme).

Sirmen, Lale, Eşya Hukuku, 7. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Sönmez, Numan Sabit, Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler, On İki Levha

Yayıncılık, İstanbul 2019.

Şahin, M. Furkan, İfa Zamanı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Üniversitesi SBE, Ankara 2018.

Şahiniz, Cevdet Salih, “Alacağın Temlikinde Sözleşme ile Kararlaştırılan

Temlik Sınırlama (Kısıtlama) ve Yasakları”, EÜHFD, C. 10, S. 3- 4,

2006.

Şener, Oruç Hami, Factoring’de Borçlunun Hukuki Durumu ve Özellikle

Temlikin Sözleşmeyle Yasaklanması, Ankara 2005. (Hukuki Durum).

Şener, Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2020. (Ticari İşletme).

Şenocak, Kemal, Kambiyo Senetlerinde Şahsi Def’iler ve Faktoring Şirketine

Karşı Bu Defilerin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Meselesi, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

Çerçevesinde Faktoring Uygulamaları ile İlgili Güncel Sorunlar

Sempozyumu, 14-16 Ekim 2016.

Tekben, Tuğçe, “Alacaklı Temerrüdünün Hukuki Sonuçları”, MÜHFHAD:

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’ a Armağan, Cilt III, C. 22, S. 3, 2016.

Tekben, Tuğçe, “Takasın Hüküm ve Sonuçları”, YÜHFD, C. 8, S. 1, 2011.

(Takas).

K A Y N A K Ç A

181

Tekinay, S. Sulhi/ Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Haluk/ Altop, Atilla, Borçlar

Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul

1985.

Teoman, Ömer, “Kambiyo Senetlerine İlişkin Bedelsizlik Savının Bunları

Ciro Yolu ile Devralan Faktoring Şirketlerine Karşı İleri Sürülebilip

Sürülemeyeceği Sorunu”, Yargı Dünyası, S. 179, 2010.

Topuz, Gökçen/ Topuz, Seçkin, “Takasın Davada İleri Sürülmesi”, AÜHFD,

C. 57, S. 3, 2008.

Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Sermet

Matbaası, İstanbul 1976.

Umar, Bilge, “İrade Fesatları Karşısında Hakimin Rolü”, İÜHFM, C. 33, S.

3- 4, 2011.

Usta, Murat, Ödeme Yeri Belirlenmesi (Tevdi Mahalli Tayini), Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

Uzun Kazmacı, Özge, Faktoring Sözleşmesi, 1. Bası’dan Tıpkı Bası, Vedat

Kitapçılık, İstanbul 2014. (Faktoring Sözleşmesi).

Uzun Kazmacı, Özge, Faktoring Sözleşmesi ve Alacakların Faktoring Şirketine Devri, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Faktoring Uygulamaları ile İlgili

Güncel Sorunlar Sempozyumu, 14-16 Ekim 2016.

Üçer, Mehmet, Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, N. Füsun,

Kıymetli Evrak Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı,

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

von Tuhr, Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmi, Cilt: 1- 2, Çeviren

Cevat Edege, Yargıtay Yayınları No: 15, 1983.

Yüce, Melek Bilgin, Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

Yücesoy Yılmaz, Yasemin, Hukuki Açıdan Faktoring İşlemi, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

FAKTORİNG İŞLEMİNDE BORÇLUNUN HUKUKİ DURUMU

182

Zengin Özküçükparlak, Burcu, Alacaklı Temerrüdü ve Satım Sözleşmesi

Açısından Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Elektronik Kaynaklar:

www.dergipark.org.tr

www.jurix.com.tr

www.fkb.org.tr

www.karararama.yargitay.gov.tr

www.legalbank.net

www.lexpera.com

www.turcademy.com

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.