Faktoring Sözleşmeleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Berkay SARIGAN
ISBN: 9789750268243
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Berkay SARIGAN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 160

Günümüzde faktoring işlem hacimlerinin büyüklüğü ve başta finansman sağlama aracı olarak ticari işletmeler arasında hızla yaygınlaşması göz önüne alındığında faktoring işleminin temelini oluşturan faktoring sözleşmeleri hakkında görece az sayıda bulunan monografik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan eser dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun takdimi yapıldıktan sonra faktoring işleminin ve faktoring sözleşmelerinin hem uluslararası hem Türkiye'deki tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Birinci bölümde faktoring sözleşmelerinin tanımı, kuruluşu, işlevleri, türleri, hukuki niteliği, işleyişi ve benzer bazı finansman teknikleri ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise faktoring sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri ile faktoring sözleşmelerinin sona ermesi konuları irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmanın genelinde varılan sonuçların tamamı bir arada okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Faktoring Sözleşmesinin İşlevleri
Faktoring Sözleşmesinin Türleri
Faktoring Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Faktoring Sözleşmesinin Sona Ermesi
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. KONUNUN TAKDİMİ  15
II. TARİHSEL GELİŞİM  16
III. ÇALIŞMANIN SUNUŞU  22
BİRİNCİ BÖLÜM
FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, İŞLEVLERİ, TÜRLERİ,
İŞLEYİŞİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER FİNANSMAN TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI  25
II. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU  27
A. Faktoring Sözleşmesinin Tarafları  27
1. Faktor  28
a. Tanım  28
b. Faktoring Şirketlerinin Kuruluşu  30
c. Faktoring Şirketlerinin Faaliyet ve Denetimi  34
2. Müşteri  35
B. Faktoring Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Aykırılığın Sonuçları  36
1. Faktoring Sözleşmesinin Şekli  36
2. Şekle Aykırılığın Sonuçları  39
III. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN İŞLEVLERİ  41
A. Genel Olarak  41
B. İş Görme (Hizmet) İşlevi  42
C. Finansman (Kredi) İşlevi  44
D. Teminat (Delkrede – Faktoring Garantisi) İşlevi  46
IV. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  48
A. Genel Olarak  48
B. Açık Faktoring / Gizli (Örtülü) Faktoring  49
C. Ön Ödemeli Faktoring / Ön Ödemesiz Faktoring  52
D. Ulusal Faktoring / Uluslararası Faktoring  53
E. Gerçek Faktoring / Gerçek Olmayan Faktoring  57
F. Diğer Türler  62
V. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  63
A. Genel Olarak  63
B. Çerçeve Sözleşme Olma Niteliği  64
C. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Sinallagmatik) Sözleşme Olma Niteliği  66
D. Sürekli Borç İlişkisi Niteliği  68
E. İsimsiz Sözleşme Olma Niteliği  70
1. Genel Olarak  70
2. Karma Sözleşme Olma Niteliği  73
3. Sözleşmeye Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi  77
F. Tasarruf İşlemi Olma Niteliği  80
G. Standart Sözleşme Olma Niteliği  80
VI. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN İŞLEYİŞİ  84
VII. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN BENZER BAZI FİNANSMAN TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  87
A. Genel Olarak  87
A. İskonto ile Karşılaştırılması  88
B. Forfaiting ile Karşılaştırılması  89
C. Leasing (Finansal Kiralama) ile Karşılaştırılması  90
D. İkrazatçılık ile Karşılaştırılması  91
E. Kredi (Ticari Alacak) Sigortası ile Karşılaştırılması  92
İKİNCİ BÖLÜM
FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
I. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  95
A. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri  95
1. Alacağın Devri  95
a. Tanımı, Şekli ve Hukuki Niteliği  96
aa. Tanımı  96
bb. Şekli  97
cc. Hukuki Niteliği  98
aaa. Alacağın Devri Bir Sözleşmedir  98
bbb. Alacağın Devri Kazandırıcı Bir Tasarruf İşlemidir  98
ccc. Alacağın Devrinin İlli mi Yoksa Mücerret mi Olduğu Tartışmalıdır  99
b. Türleri  101
aa. Münferit Temlik  101
bb. Manto Temlik101
cc. Toptan Temlik  102
c. Şartları  103
aa. Geçerli Bir Sözleşme Olmalıdır  104
bb. Şekil Şartına Uyulmuş Olmalıdır  104
cc. Devredilen Alacak Hakkı Mevcut ya da Belirlenebilir Olmalıdır  104
dd. Bir Devir Engeli Bulunmamalıdır  106
d. Hükümleri  108
aa. Alacağın Alacağa Bağlı İmtiyazlar Ve Ferilerle Birlikte Devredilmesi  108
bb. Alacakla İlgili Belge ve Bilgilerin De Devralana Verilmesi  109
cc. Devredenin Garanti Yükümlülüğü  110
e. Borçlunun Hukuki Durumu ve İleri Sürebileceği Savunmalar  112
f. Kıymetli Evrakın Devri  116
aa. Kambiyo Senetlerinin Faktore Devri  117
bb. Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Defiler  120
cc. Kişisel Defilerin Faktore Karşı İleri Sürülmesi  122
2. Faiz, Komisyon ve Masraf Ödeme  127
3. Teminat Verme  128
4. Bilgi ve Belge Verme  128
B. Faktorun Hak ve Yükümlülükleri  129
1. Alacakları Devralma  129
2. Ödeme Yapma  129
3. Garanti (Delkrede–Teminat) Sağlama  130
4. İş Görme  130
5. Sır Saklama  131
6. Özen Borcu  131
II. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  132
A. Genel Olarak  132
B. Sürenin Dolması Nedeniyle Sona Erme  133
C. İflas Nedeniyle Sona Erme  133
D. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Erme  136
E. Fesih İle Sona Erme  137
1. Genel Olarak  137
2. Olağan Fesih  138
3. Olağanüstü Fesih  139
F. Sonraki Kusursuz İmkansızlık Nedeniyle Sona Erme  140
1. Genel Olarak  140
2. Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkansızlık  141
3. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık  142
G. Kişiliğin Kaybedilmesi Nedeniyle Sona Erme  144
Sonuç  147
Kaynakça  151
Kavram Dizini  159

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.