Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Canan KÜÇÜKALİ
ISBN: 9789750268571
Stok Durumu: Stokta var
117,00 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan KÜÇÜKALİ
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 546

Fikri mülkiyet hakları tüm dünyada her geçen gün korunmasına daha önem verilen bir alan olmaya devam etmektedir. Ülkeler fikri hakların korunması konusunu stratejik değerde bulmakta ve gelişmelerinin bir anahtarı olarak görmektedirler.

Teknolojinin hızla geliştiği Dünyada bir taraftan dijitalleşmenin getirdiği fikri mülkiyet alanındaki sorunlar, diğer yandan yapay zekanın meydana getirdiği fikri ürünler konusunda kafa karışıklığı alanda her geçen gün yeni mevzuat çalışmaları ve güncellemeye yönelik değişiklikler yapılması ihtiyacı doğurmaktadır.

Kitabın ilk baskısının tükenmesi nedeniyle yapılan bu ikinci baskısında güncellemeler yapılarak ilk baskıda bulunmayan hukukumuza giren, arabuluculuk kurumunun fikri mülkiyet alanında uygulanması, telif alanında dijital kullanımlara ilişkin 2019/790 sayılı AB Direktifi karşısında mevzuatımızın durumu, faaliyete giren Bölge Adliye mahkemelerinin kararları gibi birçok yenilik incelenmiştir.

Kitapta telif haklarının ülkemiz ve AB ülkelerinde uygulanmasının mukayeseli olarak incelenmesi, yapılmış mevzuat, anlaşmalar, AB direktifleri ışığında alana ilişkin problemler belirlenmiş, Yargıtay'ın güncel içtihatları ve alana ilişkin problemler ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Kitapta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen eser sahibinin mali ve manevi haklarının ihlali nedeniyle açılan tazminat davaları ve karşılaştırmalı olarak Kanunda yer alan diğer davalar genel olarak incelenmiş Kanun tasarısı da değerlendirilmiştir. Son bölümde ispata yönelik karineler ve usuli kurallar incelenmiştir. Bu davalarda uygulama yeri bulan borçlar hukuku kapsamında haksız fiillere ilişkin hükümler, vekaletsiz iş görmeye dayalı kazanç iadesine ilişkin TBK'daki düzenlemeler incelenmiştir.

Konu Başlıkları
5846 Sayılı Kanunda Düzenlenen Dava Çeşitleri
Tazminat Davası
Tazminat Davası Dışındaki Davalar ile Tazminat Davasının Mukayesesi
Fikri Haklar Mahkemelerinde Yargılama Usulü ve İspat
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş
A. KONUNUN GENEL OLARAK TAKDİMİ  18
B. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE ÇALIŞMA PLANI  18
I. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA
DÜZENLENEN DAVALAR
A. GENEL OLARAK  21
B. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI  26
C. TECAVÜZÜN REF’İ (DURDURMA) DAVASI  31
1. Manevi Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  32
2. Mali Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  37
a. Mali Hak İhlalinde Açılacak Üç Katı Bedel Talepli Dava  39
b. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmamış Olması Durumu  40
c. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmış Olması Durumu  42
D. TECAVÜZÜN MEN’İ (ÖNLEME) DAVASI  43
E. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI  45
F. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI  45
G. HAKSIZ REKABET DAVASI  47
H. KİŞİLİK HAKLARINA DAYALI DAVA VE TALEPLER  56
İ. KANUNDA DÜZENLENEN DİĞER DAVALAR  59
II. Bölüm
TAZMİNAT DAVASI İLE DİĞER
DAVALARIN MUKAYESESİ
A. GENEL OLARAK  61
B. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  61
1. Genel Olarak  61
2. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Dayanağı Olarak Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme  62
3. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Şartları  65
a. Eser Sahibinin Hakkının İhlâl Edilmiş Olması  65
b. İhlal Sonucu Bir Kâr Elde Edilmiş Olması  66
c. Zarar ve Kusurun Gerekmediği  66
d. Bedel Davası ile Elde Edilen Kârın İadesinin Birlikte Talep Edilmesi Hali  68
4. Sınaî Haklarla Karşılaştırma  71
5. Elde Edilen Kârın İadesi Davasında Zamanaşımı  72
C. MALİ HAKLARIN İHLALİ NEDENİYLE AÇILACAK BEDEL DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  74
1. Genel Olarak  74
2. Üç Katı Bedel Talebinin Hukuki Niteliği  75
a. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Yer Alan Benzer Durum  95
b. Sınai Haklara İlişkin Düzenleme  96
c. FSEK Tasarısındaki Durum  97
3. Bedel Davası Açılabilmesinin Şartları  98
a. Malî Hakkın İhlali  99
b. İhlalin Koruma Süresi İçinde Gerçekleşmesi  100
c. Bedelin Talep Edilmiş Olması Şartı  104
d. Zarar ve Kusurun Varlığının Gerekmediği  104
e. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmasının Talebe Engel Olmadığı  106
f. Sözleşmelere İlişkin Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi  108
g. Bağlantılı Hak Sahipleri Hakkında da Uygulanabileceği  110
4. Hakimin Bedeli Takdir Yetkisi  112
5. Mukayeseli Hukuk Uygulamaları  120
6. Rayiç Bedel Miktarının Belirlenmesi  125
7. Bedelin Üç Katına Hükmedilmesinin Sonuçları  138
8. Üç Kat Bedel, Faiz ve İcra İnkâr Tazminatı Talepleri  145
III. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA
DÜZENLENEN TAZMİNAT DAVALARI
A. GENEL OLARAK  151
B. FİKRİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASININ ÖZELLİKLERİ  152
1. Bir Eserin Varlığı  152
a. İlim ve Edebiyat Eserleri  160
b. Musiki Eserleri  165
c. Sinema Eserleri  167
d. Güzel Sanat Eserleri  170
e. Eserin Üzerindeki Mali ve Manevi Hakların Özellikleri  170
ea. Malî Hakların Özellikleri  170
eaa. Sınırlı Sayı  171
eab. Bağımsızlık  172
eac. Mirasa Konu Olabilme  173
ead. Devir ve Hukukî İşlemlere Konu Olabilme  173
eae. Basamak Sistemi  177
eb. Manevî Hakların Özellikleri  178
eba. Sınırlı Sayı  179
ebb. Mirasa Konu Olmama  180
ebc. Hak Sahibi Tarafından Kullanılma  180
ebd. Manevi Haklarda Koruma Süresi Sorunu  190
2. Hukuka Aykırılık: İhlalin Bir Haksız Fiil Oluşturması  190
a. Manevî Hak İhlali  193
b. Malî Hak İhlali  196
c. Yetkisiz Hak Devrinin İhlal Oluşturduğu ve İyiniyetin Korunmayacağı  200
d. Hakkın Tükenmesi  205
e. Eserin Alenileşmesinin Şart Olmaması  210
f. Hukuka Uygunluk Sebepleri  212
fa. Kamu Düzeni Düşüncesi ile Sınırlamalar  215
fb. Genel Menfaate İlişkin Sınırlamalar  216
fc. Özel Menfaate İlişkin Kısıtlamalar  220
fd. Hükümete Tanınan Yetkiler Nedeniyle Yapılan Sınırlamalar  224
g. Genel İşlem Şartları ile Bu Sınırlamaların Kaldırılıp Kaldırılamayacağı  225
3. Zararın Varlığı  227
4. Tazminat Davasında Kusurun Gerekliliği  233
5. İlliyet Rabıtası (Nedensellik Bağı)  238
C. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA TARAFLAR  240
1. Davacı  240
a. Eser Sahipleri  240
aa. Ortak Eser Sahipleri  240
ab. Elbirliği Eser Sahipliği  243
ac. Eser Sahibinin Ölümü Halinde Hakların Kullanılması Sorunu  245
b. Bağlantılı Hak Sahipleri  252
ba. İcracı Sanatçılar  253
bb. Fonogram Yapımcıları  254
bc. Film Yapımcıları  255
bd. Radyo –Televizyon Kuruluşları  256
c. Lisans Sahipleri  257
d. Meslek Birlikleri  262
da. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü  266
db. Meslek Birliklerinin Hak Takibinde Tek Yetkili Olması Hususu  267
2. Davalı  269
a. Genel Olarak  269
b. Hak İhlali Durumunda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  271
c. Yayımcılar  273
d. Kablolu ve Uydu Yayın Yapan Kuruluşlar  277
e. Film Yapımcılarının 1995 Yılı Öncesi ve Sonrası Yapımlara İlişkin Hak Sahipliği Sorunu  283
D. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ  286
1. Genel Olarak  286
2. Manevi Hakların İhlali Halinde Açılacak Manevi Tazminat Davası  291
3. Manevi Hak Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları  294
4. Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat Davası Açabilmeleri  295
a. Manevi Haklarda Koruma Süresinin Bulunup Bulunmadığı Hususu  301
b. Manevi hak ihlali ile kişilik haklarının ihlali arasındaki ilişki  302
c. Manevi Hak İhlalinde Maddi Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Hususu  305
5. Malî Hakların İhlali Halinde Açılacak Maddi Tazminat Davası  308
a. Taleple Bağlılık  312
b. Geçici Ödeme  312
6. Tazminatın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu  313
7. Tazminatın İndirilmesi  315
E. FARKLI TALEPLERLE BİRLİKTE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI  318
1. Tazminat Davasının Ref veya Elde Edilen Kâra İlişkin Dava ile Birlikte Açılması Hali  318
2. Bedel Davası ile Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  319
3. Eser Sahipliğinin Tespiti ve Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  321
F. TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  322
1. Zamanaşımı Süresi  322
2. Hak Düşürücü Süre  325
G. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  328
1. Görevli Mahkeme  328
2. Yetkili Mahkeme  341
3. Dava Harçları  343
H. İSPAT KONUSU  345
1. İspata Yönelik Karineler  356
a. Eseri Meydana Getiren Kimsenin Eser Sahipliği İlkesi  356
b. FSEK 11. ve 12. Maddeleri  361
c. Tüzel Kişilerin Mali Hak Sahipliği (FSEK m. 18)  363
d. FSEK m. 57/f. 2’deki Güzel Sanat Eserlerinde Çoğaltmaya İlişkin Karine  364
e. FSEK 76/2’deki Haksız Kullanım Karinesi  365
f. WIPO Poof, Zaman Damgası, Noter Tasdiki  371
2. Farklı Hak İhlallerinde Derdestlik İtirazı  373
3. Uygulanacak Faizin Niteliği  373
4. Bilirkişi İncelemesi  376
5. Yargılama Esnasında Başvurulacak Diğer Önlemler  388
6. Kanunlar İhtilafı  395
Sonuç  399
EKLER
EK I: 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI  409
EK II: FİKİR MÜLKİYETİ HAKLARININ TİCARİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA (AGREEMENT ON TRADE–RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) (TRIPS Agreement 1994)  465
EK III: WIPO İCRALAR VE FONOGRAMLAR ANDLAŞMASI(1996)  486
EK IV: BİLGİ TOPLUMUNDA TELİF HAKLARI VE BAĞLANTILI HAKLARIN BELİRLİ YÖNLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI HAKKINDA 22 MAYIS 2001 TARİHLİ VE 2001/29/AT SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ  496
EK V: AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNERGESİ 2006/115 / EC 12 Aralık 2006 Tarihli Fikri mülkiyet alanında Eser Üzerindeki Haklarla Bağlantılı Haklara İlişkin Kira ve Ödünç Verme Hakları Hakkında Direktif  515
Kaynakça  523
Kavramlar Dizini  539
Özgeçmiş  543

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar