Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Köksal KOCAAĞA
ISBN: 9786050510324
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Köksal KOCAAĞA
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 422

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
Köksal KOCAAĞA

10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre yapılmış olan çalış-manın ilk basısı 1999 yılında gerçekleştirilmişti.

Bu süre içerisinde bahsi geçen mevzuatta birtakım değişiklikler ya-pılmış ise de, 3226 sayılı kanunun piyasa ihtiyaçlarını karşılamada ye-tersiz kalması nedeniyle, 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kira-lama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çıkarılarak, 3226 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış ve finansal kiralama sözleşmesi bazı deği-şikliklerle 6361 sayılı kanuna alınmıştır. 6361 sayılı kanunun adı daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu olarak değiştirilmiştir.

Bu basıda çalışma, 6361 sayılı kanuna göre gözden geçirilmiş, bazı kaynaklar güncellenmiş ve yeni yargı kararlarına yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................ 7

KISALTMALAR................................................................................................................... 15

TANIMLAR........................................................................................................................... 17

 

Birinci Bölüm

GİRİŞ, TERMİNOLOJİ, FİNANSAL KİRALAMANIN TARİHÇESİ,
FAYDA VE SAKINCALARI, TÜRLERİ VE
TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİ

§ 1... GİRİŞ............................................................................................................................ 19

§ 2... TERMİNOLOJİ........................................................................................................... 22

§ 3... FİNANSAL KİRALAMANIN TARİHÇESİ.......................................................... 23

§ 4... FİNANSAL KİRALAMANIN FAYDA VE SAKINCALARI.............................. 28

I..... FİNANSAL KİRALAMANIN FAYDALARI................................................. 28

A.. Kiracı Bakımından Faydaları.................................................................... 29

1... Finansman Kolaylığı Sağlar................................................................. 29

2... Olumsuz Siyasi Kararlardan ve Enflasyondan Korur..................... 29

3... Ödeme Planı Yapmaya İmkân Verir.................................................. 29

4... Teminat Verme Külfetinden Kurtarır................................................. 29

5... Teknolojik Gelişmelerden Yararlanmaya İmkân Verir................... 30

6... Uygun Olmayan İşletme Yerinin Değiştirilmesine İmkân Verir..... 30

B.. Kiralayan Bakımından Faydaları............................................................. 30

1... Kârlılık Oranını Yükseltir...................................................................... 30

2... Risk Oranını Düşürür............................................................................. 31

3... Teşviklerden Yararlanmaya İmkân Verir.......................................... 31

4... Gümrük Vergisinden Muafiyet Sağlar................................................ 31

5... Vergi ve Harç Muafiyet ve Kolaylıkları Sağlar................................ 32

C.. Ülke Ekonomisi Bakımından Faydaları.................................................. 34

1... Finansman Maliyetlerinin Düşmesini ve Yatırımların Artmasını Sağlar               34

2... İşsizliğin Azalmasına Katkı Sağlar..................................................... 34

3... Kaynakların Rasyonel Kullanımına İmkân Verir........................... 34

4... Yabancı Sermayeden Yararlanılmasına İmkân Verir.................... 34

5... Yeni Teknolojilerin İthaline İmkân Verir........................................... 35

6... Rekabetin Gelişmesini Sağlar............................................................... 35

II... FİNANSAL KİRALAMANIN SAKINCALARI............................................. 35

1... Genellikle Ekonomik Yönden Zayıf Firmalarca Tercih Edilmesi Riski Artırır             36

2... Kira Ödemelerinin Dövizle Yapılması Durumunda Kur Riski Ortaya Çıkar               36

3... Kredi Darboğazına Sebep Olur................................................................... 36

4... Uzun Vadeli Kiralamalarda Rekabet Şartlarını Bozar.......................... 36

§ 5... KİRALAMANIN (LEASİNGİN) BAŞLICA TÜRLERİ....................................... 37

I..... GENEL OLARAK............................................................................................... 37

II... FAALİYET KİRALAMASI (OPERATING LEASING)............................... 37

III.. FİNANSAL KİRALAMA (FINANCIAL LEASING).................................... 39

IV.. KİRALAMANIN (LEASİNGİN) DİĞER TÜRLERİ.................................... 42

A.. Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)....................................... 42

B.. Doğrudan Kiralama (Direct Leasing)- Dolaylı Kiralama (Indirect Leasing) 46

C.. Yatırım Malları Kiralaması (Capital Goods Leasing)- Tüketim Malları Kiralaması (Consumer Goods Leasing).......................................................................................................................... 47

D.. Taşınır Kiralaması (Movables Leasing)- Taşınmaz Kiralaması (Immovables Leasing)          49

E... Birinci El Kiralama (First Hand Leasing)- İkinci El Kiralama (Second Hand Leasing)             49

F... Süreli Kiralama (Term Leasing)- Değiştirilebilir Kiralama (Revolving Leasing)           50

G.. Ferdileştirilmiş Kiralama (Individual Leasing)- Açık Kiralama (Blanket Leasing)     51

H.. Brüt Kiralama (Gross Leasing)-Net Kiralama (Net Leasing)................ 51

I.... Yerel Kiralama (Domestic Leasing)- Uluslararası Kiralama (International Leasing) 52

§ 6... FİNANSAL KİRALAMANIN TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİ............ 53

I..... GENEL OLARAK............................................................................................... 53

II... FFFTŞK’NIN KAPSAMI VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ...................... 57


İkinci Bölüm

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, SÜRESİ, TARAFLARI, ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 7... FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI...... 63

I..... TANIMI VE ESASI............................................................................................ 63

II... UNSURLARI....................................................................................................... 68

A.. Finansal Kiralamaya Konu Mal................................................................ 69

1... Finansal Kiralamanın Konusu............................................................. 69

a).. Genel Olarak..................................................................................... 69

b).. Bütünleyici Parça ve Eklenti.......................................................... 72

aa).. Bütünleyici Parça.................................................................... 72

bb).. Eklenti........................................................................................ 77

c).. Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshaları....................... 77

d).. Tüketim Mallarının Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olup Olamayacağı          78

2... Kiralayanın Malı Edinmesi.................................................................. 84

3... Malın Mülkiyeti...................................................................................... 87

B.. Finansal Kiralama Bedeli............................................................................ 89

C.. Tarafların Anlaşması................................................................................... 92

§ 8... FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ....................................... 93

§ 9... FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI.............................. 97

I..... KİRALAYAN....................................................................................................... 98

A.. Finansal Kiralama Şirketi............................................................................ 98

1... Genel Olarak............................................................................................ 98

2... Kuruluş Şartları ve Kuruluş İzni........................................................ 100

a).. Kuruluş Şartları.............................................................................. 100

b).. Kuruluş İzni..................................................................................... 108

3... Şubeler.................................................................................................... 111

4... Faaliyet İzni.......................................................................................... 113

a).. Faaliyet İzni İçin Gerekli Şartlar ve İznin Verilmesi................ 113

b).. Faaliyet İzninin İptali.................................................................... 116

5... Finansal Kiralama Şirketinin Yapamayacağı İş ve İşlemler....... 117

B.. Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları...................... 118

1... Genel Olarak......................................................................................... 118

2... Katılım Bankaları................................................................................ 119

3... Kalkınma ve Yatırım Bankaları....................................................... 121

II... KİRACI.............................................................................................................. 122

§ 10. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ÖZEL SİCİLE KAYDEDİLMESİ 123

I..... FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ................................ 123

II... TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN TESCİLİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI         125

A.. Genel Olarak................................................................................................ 125

B.. Kiralayan Yönünden................................................................................. 129

1... Kendilerine Mahsus Özel Sicili Bulunan Taşınırlar........................ 129

a).. Genel Olarak................................................................................... 129

b).. Hava Araçları (Uçaklar)............................................................... 130

c).. Gemiler............................................................................................. 132

d).. Diğer Taşınırlar............................................................................... 136

2... Kendilerine Mahsus Özel Sicili Bulunmayan Taşınırlar............... 137

B.. Kiracı Yönünden........................................................................................ 141

III.. TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN ŞERHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI        142

IV.. YURT DIŞINDAN YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN TESCİLİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI       145

§ 11. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ............... 147

I..... HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ..................................................... 147

A.. İsimli Bir Sözleşmedir................................................................................ 147

B.. Rızai Bir Sözleşmedir................................................................................. 148

C.. Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir.............................................. 149

D.. İvazlı Bir Sözleşmedir................................................................................ 149

E... Kullandırma Borcu Doğuran Bir Sözleşmedir....................................... 150

F... Sürekli Bir Sözleşmedir.............................................................................. 151

G.. Genel İşlem Koşulları İçerebilen ve Standart Sözleşme Şeklinde Düzenlenebilen Bir Sözleşmedir        151

II... BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI...................................................... 152

A.. Olağan Kira Sözleşmesinden Farkı......................................................... 152

B.. Taksitle Satış ve Diğer Satış Türlerinden Farkı..................................... 154

C.. Kullanım Ödüncü Sözleşmesinden Farkı............................................... 156

D.. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinden Farkı................................................ 156

III.. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR......................................................................................................... 157

A.. Görevli Mahkeme....................................................................................... 157

B.. Yetkili Mahkeme........................................................................................ 158

C.. İhtiyati Tedbir............................................................................................. 160

D.. Dava Şartı Arabuluculuk.......................................................................... 163

E... Kiralayanın İİK m. 150/ı’ya Göre İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Bulunması  164

 

Üçüncü Bölüm

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ

§ 12. TARAFLARIN BORÇLARI VE SORUMLULUĞU.......................................... 167

I..... KİRALAYANIN BORÇLARI VE SORUMLULUĞU................................ 167

A.. Kira Konusu Malın Zilyetliğini Kiracıya Sağlama Borcu................... 167

B.. Kiracının Kira Konusu Malı Kullanmasına ve Ondan Yararlanmasına Katlanma Borcu      176

C.. Kira Konusu Malı Bir Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu................. 177

D.. Kira Konusu Malın Ayıplarından Sorumluluk..................................... 180

1... Kira Konusu Malın Kiracının Seçimi ve Talebi Üzerine Üçüncü Kişiden Sağlanmış Olması            181

2... Kira Konusu Malın Bizzat Kiracıdan Sağlanmış Olması............. 188

3... Kira Konusu Malın Önceden Kiralayanın Mülkiyetine Geçirilmiş Olması            189

a).. Ayıbın Giderilesini İsteme Hakkı............................................... 191

b).. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı.............. 191

c).. Kiralananın Ayıpsız Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkı 192

d).. Sözleşmeyi Fesih Hakkı............................................................... 192

e).. Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı........................................... 193

E... Kira Konusu Malda Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk      194

II... KİRACININ BORÇLARI VE SORUMLULUĞU....................................... 195

A.. Kira Bedelini Ödeme Borcu...................................................................... 195

B.. Kira Konusu Malı Özenle Kullanma Borcu........................................... 204

C.. Kira Konusu Malın Her Türlü Bakımını Yapma ve Onu Koruma Borcu    205

D.. Kira Konusu Malın Sözleşme Süresi İçinde Hasar ve Ziyaından Sorumluluk            211

E... Sigorta Primlerini Ödeme Borcu............................................................... 216

F... Kira Konusu Malın Zilyetliğini Başkasına Devretmeme Borcu........ 220

G.. Sözleşme Sonunda Malı Kiralayana Geri Verme Borcu..................... 225

§ 13. TARAFLARIN İFLASININ VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASININ SONUÇLARI         226

I..... KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI.................. 226

A.. Kiracının İflası............................................................................................ 226

B.. Kiracının İcra Takibine Uğraması.......................................................... 237

II... KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI........... 248

A.. Kiralayanın İflası....................................................................................... 248

B.. Kiralayanın İcra Takibine Uğraması...................................................... 250

§ 14. KİRACININ FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALI SATIN ALMA HAKKI    254

 

Dördüncü Bölüm

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

§ 15. SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ....................................... 263

I..... KENDİLİĞİNDEN SONA ERME NEDENLERİ......................................... 263

A.. Sözleşme Süresinin Dolması..................................................................... 266

B.. Kiracının İflası............................................................................................ 269

C.. Kiracının Ölümü veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi................................ 272

II... KENDİLİĞİNDEN SONA ERMENİN SONUÇLARI................................. 274

§ 16. SÖZLEŞMENİN FESHİ.......................................................................................... 280

I..... FESİH NEDENLERİ........................................................................................ 281

A.. Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü....................................... 282

B.. Kiracının Bir Yıl İçinde Kira Bedellerinden Üçünü veya Üst Üste İkisini Zamanında Ödememesi Nedeniyle İhtara Muhatap Olması............................................................................ 288

C.. Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya Kira Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi....................................................................................................................... 291

D.. Kira Konusu Malın Kiracıya Zamanında Teslim Edilmemesi.......... 292

E... Taraflardan Birinin Sözleşmeye Aykırı Harekette Bulunması......... 297

II... FESHİN SONUÇLARI..................................................................................... 299

A.. Kiralayan Tarafından Feshin Sonuçları................................................ 299

B.. Kiracı Tarafından Feshin Sonuçları....................................................... 311


FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU   313

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK................................................................................................................... 349

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE............................................................................................................................ 381

TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE............................................................................................................................................... 391

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ STATÜSÜ........................................................... 397

 

KAYNAKLAR ................................................................................................................... 415

AKGÜÇ, Öztin: Finansal Yönetim, 6. Bası, İstanbul 1994.

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

AKYOL, Şener: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Fas. 1, İstanbul 1984.

ALTOP, Atilla: Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1990.

ALTOP, Atilla: Finansal Kiralama’nın Dünyada ve Ülkemizdeki Gelişimi ve Ülkemizde Finansal Kiralama Sözleşmelerine İlişkin Olarak Finansal Kiralama Kanunundan ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar, Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, s. 33 vd. (Altop, Sorunlar).

ALTOP, Atilla: Finansal Kiralama Sözleşmesi’nde Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi Durumunda Kiralayanın Hakları, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. III, Ankara 2016, s. 17 vd. (Altop, Temerrüt).

ALTOP, Atilla: Finansal Kiralama Sözleşmeleri’nde Asgari Süre’ye ve Devir Yasağı’na İlişkin Son Gelişmeler, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 1 vd. (Altop, Son Gelişmeler).

ALTOP, Atilla: Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Borçları, Leasing Dünyası Finansal Kiralama Derneği Bülteni, Aralık 2004, S. 11, s. 6 vd. (Altop, Kiralayanın Borçları).

AMEMBEL, Sudhir/HALLADAY, Shawn/ISOM, Terry: Equipment Leasing, New York 1992.

ANTALYA, O. Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1,1, 2. Bası, Ankara 2019.

ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2. Bası, Ankara 1999.

ARIKEL, Nazlı: Finansal Kiralama Kanununun Uygulaması ve Sorunları, İTO Finansal Kiralama Semineri, İstanbul 1986, s. 53 vd.

ARKAN, Sabih: Gemilerle İlgili Finansal Kiralamalardan Doğan Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 435 vd.

ASLAN, İ. Yılmaz: Finansal Kiralama, Bursa Barosu Dergisi, (1987), S. 29, s. 9 vd.; S. 30, s. 23 vd.

ASLAN, Kudret: Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005 (Aslan, K.).

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema: Medenî Usul Hukuku, 1. Bası, Ankara 2016.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, 4. Bası, Ankara 2018.

AŞIKOĞLU, Rıza: Kiralama Yolu ile Finansman, (Eskişehir) Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 1985, C. III, S. 2, s. 53 vd.

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku-II, Mülkiyet, 9. Bası, Ankara 2016.

BAHŞİ, Gökhan: Leasing ve Factoring Uygulaması Üstüne Öneriler, İstanbul Sanayi Odası Dergisi (1987), S. 262, s. 27 vd.

BAKLACIOĞLU, Sadık: Türk Vergi Sisteminde Finansal Kiralama İşlemlerinin Vergilendirilmesi Konusunda Düşünceler, Vergi Dünyası, Ağustos 1996, S. 180, s. 22 vd.

BARLAS, Nami: Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi, 9 Ekim 2004.

BASKIN, Yaşar: Finansal Kiralama Kanunu Ne Getiriyor?, Mali Sorunlara Çözüm, Temmuz 1985, S. 7, s. 9 vd.

BAŞ, İ. Melih: Bir Finansman Yöntemi Olarak Finansal Kiralama (Leasing), Verimlilik Dergisi, Şubat 1987, s. 95 vd.

BOLAYIR, Nur: Tarafların İflası veya İcra Takibine Uğramasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 3 vd.

BRIGHAM, Eugene/GAPENSKI, Louis: Intermediate Financial Management, 3. Edition, Chicago 1990.

BUZ, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998.

CAMPSEY, B. J./BRIGHAM, Eugene: Introduction to Financial Management, 3. Edition, Chicago 1991.

CEYLAN, Ali: Finansal Teknikler, İstanbul 1995.

CİHAN, A. Hulki: Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar, İstanbul 2015.

CLARK, Tom: Leasing Finance, London 1985.

COHEN, Jerome/ROBBİNS, Sidney/YOUNG, Allan: The Financial Manager, Columbus 1986.

ÇALIKA, M. Gün: I Love Leasing, Para ve Sermaye Piyasası, Mart 1985, S. 73, s. 17.

ÇELEBİ, Osman: Finansal Kiralama (Leasing), Vergi Sorunları Dergisi, 1992, S. 61, s. 12 vd.

ÇETİNER, Bilgehan: 6361 Sayılı Kanun ile Finansal Kiralama Sözleşmelerine İlişkin Getirilen Yeni Düzenlemeler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2013, S. 13, s. 65 vd.

DEYNEKLİ, Adnan/KISA, Sedat: Hacizde ve İflâsta Sıra Cetveli, İstanbul 1996.

DÖNMEZ, Murat: Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (2008), S. 79, s. 309-333.

ERASLAN, Hasan: Finansal Kira Uygulamasında Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Yolları, Vergi Sorunları Dergisi, Mart 1995, S. 78, s. 118 vd.

ERCAN, Tayfun: 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti?, Ankara 2013.

ERDEM, Mehmet: 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kapsamında Finansal Kiralamada Ayıplı Teslimler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2017/1), s. 175 vd.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 24. Bası, Ankara 2019 (Eren, Genel Hükümler).

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Ankara 2019 (Eren, Özel Hükümler).

EREN, Fikret: Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Ankara 2016 (Eren, Mülkiyet).

ERGÜNE, Mehmet Serkan: 6361 Sayılı Kanun ile Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kapsamında ve Sona Ermesinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, MÜHF-HAD (2013), C. 19, S. 3, s. 227 vd.

ERSAN, İhsan: Leasing’i Beklerken, Para ve Sermaye Piyasası, Mart 1985, S. 73, s. 34 vd.

ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, 11. Bası, İzmir 2014.

ERTEN, Ali: Türk Borçlar Hukukuna Göre Bina veya İnşa Eseri Sahibinin Sorumluluğu, (Yayınlanmamış doçentlik tezi), Ankara 1990.

FEYZİOĞLU, N. Feyzi: Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri), C. I, 4. Bası, İstanbul 1980.

FLESSNER, Axel: Almanya’da ve Belli Başlı AET Ülkelerinde Leasing İşlemleri, İTO Finansal Kiralama Semineri, İstanbul 1986, s. 19 vd.

GİGER, Hans: Der Leasingvertrag, Bern 1977.

GİOVANOLİ, Mario: Leasing Sözleşmeleri ve İsviçre Hukuku, (Çev: Argun Köteli), İBD (1982), S. 10-11-12, s. 322 vd. (Giovanoli, Leasing Sözleşmeleri).

GİOVANOLİ, Mario: Leasing ve Kredi Teminatı, (Çev: İrfan Yazman), Batider, Haziran 1985, C. XIII, S. 1, s. 100 vd. (Giovanoli, Kredi Teminatı).

GİOVANOLİ, Mario: Leasing, SJK, Nr. 515, s. 1 vd. (Giovanoli, Leasing).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, İstanbul 2012.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1 (Madde 1-46), İstanbul 2014 (Gümüş, Şerh).

GÜNDOĞAN KIRMIZITAŞ, Türkân: Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2017.

GÜNEŞ, Günter: Finansman Tekniği Olarak Kiralama, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası “Finansal Kiralama Semineri”, İstanbul 1985.

GÜNGÖR, Feridun: Finansal Kiralama Uygulamasında Gerçek Finansal Kiralama-Taksitli Satış Ayrımı ve Gereği, Vergi Dünyası, Temmuz 1993, S. 143, s. 39 vd.

GÜRSOY, Kemal T./EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

HATEMİ, Hüseyin: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1999.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

KARAMANLI, Mümin: Finansal Kiralama İşlemlerinde Ödenen Kira Bedellerinin Gider Kaydedileceği Dönemin Tayini Sorunu, Yaklaşım, 1994, S. 16, s. 82 vd.

KILIÇ, Zülfikâr: Türkiye’de Yeni Bir Finansman Yöntemi: Leasing, Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, Kasım 1991, s. 34 vd.

KOÇ, Mehmet: Finansal Kiralama (Leasing), 2. Bası, İstanbul 2004.

KÖTELİ, Argun: Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri), İstanbul 1991.

KÖTELİ, Argun: Leasing Yasa Tasarısı ve Düşündürdükleri, İktisat ve Maliye Dergisi, Mayıs 1985, S. 2, s. 52 vd. (Köteli, Yasa Tasarısı).

KÖTELİ, Argun: Leasing Sözleşmelerinin Hukuksal ve Mali Yönleri ile Türkiye’de Uygulanabilirliği, Batider (1983), C. XII, S. 1, s. 63 vd. (Köteli, Hukuksal ve Mali Yönleri).

KÖTELİ, Argun: Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında 16.12.1983 gün ve 83/7506 Sayılı Kararname Eki Kararın Getirdikleri ve Düşündürdükleri, Yeni İş Dünyası, Mart 1985, S. 65, s. 13 vd. (Köteli, Özel Finans Kurumları).

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing), Ankara 1988.

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Sözleşme Tipinin Özellikleri ve Bu Özellikler Açısından FKK m. 25/1’in Değerlendirilmesi (Finansal Kiralama Konusu Malın Teminat İşlevi), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Ocak 2002, s. 253 vd. (Kuntalp, Teminat İşlevi).

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kiracının Devri, Finansal Kiralama Derneği (FİDER) Leasing Dünyası, Eylül 2008, s. 3 vd. (Kuntalp, Kiracının Devri).

KUNTALP, Erden/PEKGÜÇLÜ, Güzin: Finansal Kiralama Kanunu’nun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Bazı Önemli Sorunlar, Batider (2000), C. XX, S. 4, s. 5 vd.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Ankara 2019 (Kuru, Usul).

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Ankara 2019 (Kuru, İcra).

LEVACK, Ian: Brezilya ve İtalya’da Finansal Kiralama, Yeni İş Dünyası (1986), C. VII, S. 76, s. 42 vd.

LIENHARD, Ernst: Finanzierungs-Leasing als Bankgaschaeft, Bern 1976.

MARTİNEK, Michael: Moderne Vertragstypen, Band.I: Leasing und Factoring, München 1991.

NAZLIOĞLU, Gültekin: Açıklamalı ve İçtihatlı Finansal Kiralama Kanunu, 2. Bası, Ankara 1998.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-1, 13. Bası, İstanbul 2015; Cilt-2, 12. Bası, İstanbul 2016.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer: Eşya Hukuku, 6. Bası, İstanbul 1992.

OZANOĞLU, Hasan: Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Ankara 1999.

ÖCAL, M. Erdoğan: Finansal Kiralama İşlemlerinin Esasları, Buna İlişkin Mevzuat ve Uygulama, Yaklaşım, Mart 1993, S. 3, s. 80 vd.

ÖZAK, Şevkiye: Gerekçeli-Açıklamalı-Notlu-İçtihatlı 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012.

ÖZDOĞRU, Yusuf: Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri ve Sonuçları, Ankara 2018.

ÖZSUNAY, Ergun: Leasing işlemleri: Kara Avrupasındaki Finansal Leasing Modellerine Kısa Bir Bakış, İTO Finansal Kiralama Semineri, İstanbul 1986, s. 7 vd. (Özsunay, Leasing Modelleri).

ÖZSUNAY, Ergun: Leasing İşlemleri: Hukuksal Yapıları ve Güncel Sorunları, Para ve Sermaye Piyasası, Mart 1985, S. 73, s. 26 vd. (Özsunay, Leasing İşlemleri).

PHILIPPATOS, George/SIHLER, William: Financial Management, Boston 1987.

POSTACIOĞLU, İlhan E.: İflâs Hukuku İlkeleri, C. I: İflâs, İstanbul 1978.

REİSOĞLU, Safa: Türkiye’de Finansal Kiralama Kanunu ve Değerlendirilmesi, İTO Finansal Kiralama Semineri, İstanbul 1986, s. 39 vd.

REİSOĞLU, Seza: Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları, Bankacılar Dergisi (2004), S. 48, s. 47-65 (Reisoğlu, S.).

SCHUBIGER, August: Der Leasing-Vertrag nach Schweizerischen Privatrecht (Diss.), Freiburg (Schweiz) 1970.

SEDEF, Cengiz A./ÇELİK, Asım: Bir Finansman Yöntemi Olarak Kiralamanın Satın Alma Alternatifine Karşı Sağladığı Finansal Olanakların Değerlendirmesi, Para ve Sermaye Piyasası, Temmuz 1989, S. 125, s. 35 vd.

SEKMEN, Orhan: Kiracının Kira Bedellerini Ödemede Temerrüde Düşmesi Halinde Finansal Kira Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2011), C. 1, S. 6, s. 321 vd.

SELİÇİ, Özer: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977.

SİRMEN, A. Lâle: Eşya Hukuku, 7. Bası, Ankara 2019.

SOMUNCUOĞLU, Ünal: Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesine Yüzeysel Bir Bakış, İBD (1986), C. 60, S. 5-6, s. 245 vd.

SÖZER, Bülent: Leasing (Finansal Kiralama) Sözleşmesinde Mülkiyet Unsuru, Batider (1989), C. XV, S. 1, s. 54 vd. (Sözer, Mülkiyet).

SÖZER, Bülent: Finansal Kiralama Kanunu’nun 8. maddesi ile Öngörülen Sisteme İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara 1988 (Sözer, Görüşler).

SÖZER, Bülent: Gemi, Geminin Mütemmim Cüzü ile Teferruatı ve Bunların Finansal Karalama Sözleşmesi ile Temini Haminde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, İstanbul 2010 (Sözer, Gemi).

ŞAHİN, Hayati: ABD ve Türkiye’de Leasing Uygulamaları ve Karşılaştırması, Vergi Dünyası, Nisan 1990, S. 104, s. 51 vd.

ŞENAY, Ertuğrul: Finansal Kiralamaya Genel Bakış, Yeni İş Dünyası (1986), C. VII, S. 75, s. 25 vd.

ŞİŞMAN, Deniz/ŞİŞMAN, Mehmet: Finansal Kiralama (Leasing) ve Ekonomi İçin Önemi: Riskler, Avantajlar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (2017), C. 15, S. Özel Sayı 1, s. 144 vd.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul 1990; C. I/2, Ankara 1985 (Tandoğan, Borçlar Özel).

TANDOĞAN, Haluk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981 (Tandoğan, Kusura Dayanmayan).

TECER, Meral: Yeni Bir Finans Yöntemi: Finansal kiralama, Amme İdaresi Dergisi, Aralık 1988, S. 4, s. 107 vd.

TEKBAŞ, Şükrü: Finansal Kiralama (Leasing) (Açık Oturum), Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos 1985, S. 8, s. 7 vd.

TEKİNALP, Ünal: Hukukî Yönden Finansal Kiralama Kanunu, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası “Finansal Kiralama Semineri”, İstanbul 1985, (Tekinalp, Hukukî Yönden).

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1993.

TERCAN, Erdal: İflâsın Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996.

TOPUZ, Murat: Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, 2. Bası, Ankara 2017.

TUNCAY, Ahmet/DEYNEKLİ, Adnan: Yargıtay Kararları Işığında Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2019.

TUNCER, Selâhattin: Yeni Bir Finansman Yöntemi “Leasing”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi (1985), S. 231, s. 34 vd.

TÜRKMENOĞLU, Demet: Finansal Kiralama (Leasing), Ankara Barosu Dergisi, 1990, S. 3, s. 377 vd.

ÜNAL, Mehmet: Şeklî Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1994.

ÜZELER, Mustafa/CANSIZLAR, Doğan: Yatırım ve Finansman Sağlamaya Yönelik Kiralama Leasing), Dünyada ve Türkiye’de Uygulaması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Ankara 1987.

VARLIK, Levent: Tacir Bankacılık, Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadî Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara 1987.

VARLIK, Levent/TÜRKAKIN, Özcan/GÜRCAN, M. Niyazi: Leasing, Factoring, Forfaiting, İş Bankası A.Ş. İktisadî Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara 1987.

YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İstanbul 1996 (Yavuz, Borçlar Özel).

YAVUZ, Cevdet: 3226 Sayılı Kanunla Düzenlenen Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri, Prof. Dr. Ernst Hirsch’in Hatırasına Armağan, Ankara 1986, s. 719 vd. (Yavuz, Armağan).

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 15. Bası, İstanbul 2018.

YAZMAN, İrfan: Leasing Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti, Ankara Barosu Dergisi (1984), s. 551 vd.

YILMAZ, Faik Ö.: Bir Yatırım Finansman Yöntemi Olarak Leasing (Kiralama) Uygulaması, Vergi Dünyası, Haziran 1985, S. 46, s. 53 vd.

ZEVKLİLER, Aydın: Borçlar Hukuku, (Özel Borç İlişkileri), 4. Bası, İzmir 1994.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 20. Bası, İstanbul 2020.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar