Gayrimenkuller İle İnşaatları Vergilendirme ve Tahkim

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Kamil MUTLUER N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
ISBN: 9786050507188
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Kamil MUTLUER N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 215

Kelime anlamıyla enflasyon, şişkinlik anlamına gelmektedir. Bu kavram esas olarak para bolluğunun şişkinliği anlamına ifade etmek için kullanılır. Fakat, söz konusu kavramı geniş olarak yorumladığımızda, enflasyon, çok alanda şişkinliği ifade etmede kullanılabilir. Mevzuatın fazlalığı gibi.

Her şeyin fazla ve azı zararlı oluğu gibi, mevzuatın fazlası da bir tür enflasyonun doğurduğu sakıncanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durum, kanun yapma tekniğinde, yani norm koymada yasama organını güç duruma sokar ve istenilen yasaların çıkmaması sonucunu doğurur.

Yasama organı tarafından yürürlüğe konan yasaların, yargı tarafından içtihat yaratılacak ve yaratılan içtihatların uzun süre uygulamaya ışık tutmaları da çok önemlidir. Hatta bu konu norm koyma kadar önemlidir, denilebilir. Çünkü yasaların esas amacının uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde uygulamada kalması arzulanan bir durumdur. Yoksa, çok sık değiştirilen mevzuat da, mevzuat bolluğunun sakıncalarını ortaya çıkarır. Bu bakımdan kamuda, özellikle yasa yapma ve uygulamada çok sık değişikliklerin sakıncaları giderilemez.

Yasaların çok fazla çıkarılması ve sık sık değişikliğe tabi tutulmasının sakıncaları bununla de bitmez. Örneğin, hukuk eğitiminde, çok fazla yasa çıkarılarak ve çıkarılan yasalar sık sık değiştirilerek karşılaştıkları olumsuzluklar sayılamayacak kadar fazladır. Böyle durumlar, hem öğrencileri ve hatta hem de öğretim üyelerini bezdirmekte ve hukuk kitabı yazma ve yazılan hukuk kitaplarından yararlanma sıkıntısını ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuzlukları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin çoğu, sınıfa girerken mevzuat başka ders sonunda sınıftan çıkarken mevzuat başka gibi ifadelerle, konuyu artık ciddiye almamaktadırlar.

GİRİŞ................................................................................................... 17

YARARLANILAN VE YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR.... 21

KISALTMALAR.................................................................................. 27

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA
GENEL BİLGİLER

1... GAYRİMNEKULLERLE İLGİLİ VERGİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 31

1.1.. Yabancı Ülkelerde.................................................................. 31

1.1.1.. Eski çağlarda.............................................................. 31

1.1.2. Orta Çağlarda.............................................................. 32

1.1.3. Yeni Çağlarda............................................................. 32

1.2. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA..................................... 34

1.2.1. Tanzimattan Önce....................................................... 34

1.2.2.. Tanzimattan Sonra...................................................... 35

1.2.2.1. Emlâk Vergisi................................................ 35

1.2.2.2. Musakkafat Vergisi....................................... 35

1.3. Cumhuriyet döneminde.......................................................... 36

1.3.1. 1837 Sayılı Bina Vergisi Kanunu................................ 36

1.3.2. 1833 Sayılı Arazi Vergisi Kanunu.............................. 37

1.3.3.. 1970 Yılında Gerçekleştirilen Değişiklikler................ 37

2... GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ VERGİLERİN VARLIK NEDENİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER  38

2.1. Ödeme Gücü Görüşü.............................................................. 38

2.2. Fayda Teorisi.......................................................................... 39

2.3. Ayırma İlkesi Görüş................................................................ 40

2.1.4. Denetim İşlevi Görüşü................................................ 40

2.1.5. Tamamlama İşlevi...................................................... 40

3... GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN VERGİLERİN SERVET VERGİLERİ İÇİNDEKİ YERİ         41

3.1. Servetlerden Alınan Vergiler................................................... 42

3.1.1.. Genel Servet Vergileri................................................. 42

3.1.2. Kısmi Servet Vergileri................................................. 43

3.1.2.1. Emlak Vergisi................................................ 44

3.1.2. Servet Transferlerinden Alınan Vergiler..................... 47

3.1.2.1. Karşılıksız Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler  47

3.1.2.2. Karşılıklı Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler    48

3.1.3. Servet Artışı Vergileri................................................. 49

3.1.3.1. Genel Servet Artışı Vergileri.......................... 49

3.1.3.2. Özel Servet Artışı Vergileri............................ 50

İKİNCİ BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE GAYRİMENKULLERİN
VERGİLENDİRİLMESİ

1... İNŞAATLARA UYGULANAN BAŞLICA VERGİ VE HARÇLAR 57

2... İNŞAATLARIN VERGİLENİRİLMESİ İLE İGİLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ HÜKÜMLERİNE GENEL BAKIŞ.............................................................................. 57

2.1.. Gelir ve Kurumlar Vergisi Konusunda Genel Bilgiler............. 57

2.2.. İnşaat İşlemlerinin Gelir Vergisi ile Vergilendirmesi............... 58

2.2.1.. Gelir Vergisinde Mükellefiyet..................................... 58

2.2.1.1. Gelir Vergisinin Mükellefi............................. 58

2.2.1.2. Verginin Konusu........................................... 59

2.2.1.3. Vergiyi Doğuran Olay................................... 59

2.2.2.. Gelir Vergisi İçine Konumuzu İlgilendiren
Düzenlemeler............................................................. 59

2.2.2.1. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti 60

2.2.2.1.1 Geliri Bilanço Esasına Göre Tespit Edilenler       61

2.2.2.1.2....... Ticari Bilanço ve Vergi Bilançosu
(Mali Bilanço) Ayırımı................... 61

2.1.2.1.3. ........................ Öz Sermaye Kavramı    62

2.2.3.. Birden Fazla Yıl Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti            65

2.2.3.1. İşin Niteliği.................................................... 65

2.2.3.. Tespit Usulü............................................................... 66

2.2.3.. Diğer Kazanç ve İratlar Düzenlemelerinde Konumuzu İlgilendiren Hükümler        67

2.2.3.1. Değer Artışı Kazançları................................. 68

2.2.3.1.1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları           68

2.2.3.2. Arızi Kazançlar............................................. 69

2.2.4.. Beyanname Türleri..................................................... 70

2.2.5.. Verginin Ödenmesi..................................................... 70

2.3. KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİ DÜZENLEMELER............ 71

2.3.1.. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet............................. 71

2.3.1.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri....................... 71

2.3.1.2. Mükellef Türleri............................................ 74

2.3.1.2.1. ................................ Tam Mükellefler    74

2.3.1.2.2. ................................. Dar Mükellefler    75

2.3.1.3. Verginin Konusu........................................... 75

2.3.2. VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................................... 75

2.3.3. MUAFİYET VE İSTİSNALAR................................... 76

2.2.4.1. Muafiyetler.................................................... 76

2.2.4.2. İstisnalar........................................................ 76

2.5.. TAM MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME SÜRECİ....... 79

2.3.1. TAM MÜKELLEFİYETTE MATRAHIN TESPİTİ...... 79

2.3.1.1. Genel Olarak Matrahın (Kurum Kazancının) Tespiti          79

4.3.1.2. Kurum Kazancının Tespitinde Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı   81

4.3.1.3. İndirilecek Giderler ve İndirimler.................. 81

2.3.1.3.1.............. GVK’da Yer Alan İndirilecek
Giderler.......................................... 81

4.3.1.3.2. ............ KVK’da Yer Alan İndirilecek
Giderler.......................................... 82

4.3.1.3.3. .................................. Zarar Mahsubu    83

4.3.1.3.4. ................................. Diğer İndirimler    84

4.3.1.4.  Kabul Edilmeyen İndirimler......................... 87

4.3.1.4.2. ................................. Örtülü Sermaye    89

4.3.1.4.3. Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı         90

4.3.2. TAM MÜKELLEFİYETTE VERGİNİN BEYANI................ 92

4.3.2.1. Yıllık Beyanname..................................................... 93

4.3.2.2..................................................... Muhtasar Beyanname    93

4.3.3.ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR (TASFİYE – BİRLEŞME- DEVİR- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ)............................................................................. 96

4.3.3.1. Tasfiye...................................................................... 96

4.3.3.2......................................................................... Birleşme    98

4.3.3.3. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi........................... 99

4.3.3.4. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme        101

4.3.4. VERGİNİN TARHI.................................................. 102

4.3.5. VERGİNİN ÖDENMESİ........................................... 103

4.4.. DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİLENDİRME SÜRECİ  104

4.4.1. DAR MÜKELLEFİYETTE MATRAHIN TESPİTİ.... 104

4.4.2. DAR MÜKELLEF YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA KURUM KAZANCININ
TESPİTİ.................................................................... 105

4.4.3. DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİNİN BEYANI..... 106

4.4.3.1. Yıllık Beyanname........................................ 107

4.4.3.2. Muhtasar Beyanname.................................. 107

4.4.3.3. Özel Beyanname......................................... 108

4.4.4. VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU.................... 109

4.4.5. VERGİNİN ÖDENMESİ........................................... 109

4.5. ORTAK HÜKÜMLER.......................................................... 109

4.5.1. Kurumlar Vergisi Ve Geçici Vergi Oranı.................. 109

4.5.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu................ 111

4.5.3. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu................... 112

3. . KATMA DEĞER VERİSİ............................................................. 113

3.1.. Katma Değer Vergisi Konusunda Genel Bilgiler................... 113

3.2.. Verginin Konusu................................................................... 114

3.3.. Katma Değer Vergisinin Mükellefi ve Sorumlusu................. 115

3.3.1.. Mükellefi.................................................................. 115

3.3.2.. Vergi Sorumlusu....................................................... 116

3.4. Vergiyi Doğuran Olay........................................................... 116

3.5. İstisnalar............................................................................... 116

3.6.. Verginin Matrahı................................................................... 117

3.7.. Katma Değer Vergisinin Oranı.............................................. 117

3.8.. Katma Değer Vergisi Beyanı Ve Ödenmesi........................... 118

3.9.. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde 7014 Sayılı Kanunla Yapılan Deşişiklik       118

4. . BANKA VE SİGORTA MUAMELERİ VERGİSİ......................... 120

4.1.. Banka ve Sigorta Muameleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi 120

4.2.. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı.. 121

4.3.. Banka ve Sigorta Muameleri Vergisinin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi    121

5.  HARÇLAR................................................................................... 122

6. . DAMGA VERGİSİ....................................................................... 123

6.1.  DAMGA VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ........... 123

6.2.. DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ. 125

6.2.1. Damga Vergisinin Hesaplanması.............................. 125

6.2.2. Damga Vergisinin Ödenmesi.................................... 126

6.2.2.1. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri................ 126

6.2.2.1.1. Makbuz Karşılığında Ödeme....... 126

6.2.2.1.2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme 127

6.2.2.1.3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme         127

7.  Belediyelere Ödenen Vergi, Resim ve Harçlar.............................. 127

7.1. BİNA VERGİSİ..................................................................... 128

7.1.1. Bina Vergisinde Mükellefiyet................................... 128

7.1.1.1. Verginin Konusu......................................... 128

7.1.1.2. Verginin Mükellefi...................................... 129

7.1.1.3. Muaflık ve İstisnalar.................................... 129

7.1.1.1.1. ............................. Sürekli Muaflıklar    129

7.1.1.1.2................................ Geçici Muaflıklar    130

7.1.1.4. Verginin Matrahı ve Oranı........................... 131

7.1.1.4.1. Matrahı........................................ 131

7.1.1.4.2. Oranı........................................... 132

7.1.1.5. Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi... 132

7.1.1.6. Verginin Tarh ve Tahakkuku....................... 132

8. . EMLAK VERGİSİ........................................................................ 133

8.1. ARAZİ VERGİSİ.................................................................. 134

8.1.1. Arazi Vergisinde Mükellefiyet.................................. 134

8.2.1.1. Verginin Konusu......................................... 134

8.2.1.2. Verginin Mükellefi...................................... 134

8.2.1.3. Muafiyet ve İstisnalar.................................. 135

8.2.1.3.1. Sürekli Muaflıklar....................... 135

8.2.1.3.2................................ Geçici Muaflıklar    134

8.2.1.3.3. ................... Arazi Vergisinden İstisna    135

8.2.1.4. Verginin Matrah ve Oranı............................ 136

8.2.1.4.1. Matrahı........................................ 136

8.2.1.4.2.................................................... Oran   

8.2.1.5. Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi... 136

8.2.1.6. Verginin Tarh ve Tahakkuku....................... 137

8.1.2. BİNA VE ARSA VERGİSİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER      137

8.1.2.1. Bildirim....................................................... 137

8.1.2.2. Vergi Değeri................................................ 138

8.1.2.3. Vergi Değerini Değiştiren Nedenler............. 139

8.1.2.4. Verginin Ödenmesi...................................... 140

9. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ................................................ 140

9.1. MÜKELLEFİYET................................................................. 140

9.1.1. Verginin Konusu...................................................... 140

9.1.2. Verginin Mükellefi................................................... 141

9.1.3. Muafiyet ve İstisnalar............................................... 141

9.1.3.1. Muafiyetler.................................................. 141

9.1.3.2. İstisnalar...................................................... 142

9.1.4. Matrahın Tespiti........................................................ 143

9.1.4.1. İlk Tarhiyata Esas Olmak Üzere Malları Değerleme           143

9.1.4.2. İndirilebilecek Borçlar ve Giderler.............. 144

9.1.5. Verginin Beyanı........................................................ 145

9.1.6. Verginin Tarhı.......................................................... 146

9.1.7. Vergi Tarifesi............................................................ 146

9.1.8.. Verginin Ödenmesi................................................... 147

9.1.9.. Güvenlik Önlemleri.................................................. 147

9.1.9.1. Tereke Defteri Yapılması............................. 147

9.1.9.2. Teminat Alınması........................................ 147

10. GÜMRÜK VERGİLERİ.............................................................. 148

10.1................................ Gümrük Vergisinin Konusu Ve Yükümlüsü    148

10.2............. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Matrah Ve Oranlar    149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL İNŞAATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

1... ÖZEL İNŞAATLARININ VERGİLENDİRİLMESİNİN İNŞAATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİ YERİ VE TÜRLERİ..................................................................... 153

2. . ÖZEL İNŞAATLARIN VERGİLENDİRİLEMESİ........................ 154

2.1.. Satmak Amacıyla Daire Kat ya da Dükkan Yapılması.......... 154

2.1.1.. Vergi Hukukunda Genel Olarak Vergiyi Doğuran Olay 154

2.1.2.. Yasaklanmış Faaliyetler ve Vergiyi Doğuran Olay.... 156

2.1.3.. Vergiyi Doğuran Olayın Önemi................................ 156

2.1.4.. Vergiyi Doğuran Olay ve Muafiyet ve İstisnalar....... 157

2.2.. Özel İnşaatlar Devam Ederken Yapılan Satışlarda
Vergiyi Doğuran Olay........................................................... 157

2.3.. Vadeli Olarak Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran Olay....... 159

2.4.. Ticari Kazancın Belirlenmesi ve Vergilendirilmesi................ 160

2.5.. Arsa Karşılığı Daire Kat ya da Dükkan Yapımının Gelir Vergisi ile İlişkisi (Diğer Kazanç ve İratlar ile İlişkisi).................................................................................. 162

2.6.. Arsa Karşılığı Daire Kat ve Dükkan Yapımının Kurumlar Vergisi İle İlişkisi           163

2.7.. Stokların Değerlendirilmesi................................................... 163

2.7.1.. Müteahhidin Eş ve Çocuklarına Devir Ettiği ya da Kendisinin veya Ortağı Adına Kaydedilen Daire veya Dükkanlarda Değerleme......................... 163

2.8. Satmak Amacıyla Daire Kat ve Dükkan Yapılması Halinde
İnşatın Vergilendirmrsi.......................................................... 165

2.9. Üzerine İnşaat Yapılan  Arsasının Değerlendirilmesi............ 165

3... ARSA KARŞILIĞI KAT DAİRE VE DÜKKAN YAPILMASI..... 166

4. . SATMA AMACI OLMAKSIZIN DAİRE KAT VE DÜKKAN YAPILMASI       167

5... YAPI KOOPERATİFLERİ  ARACILIĞI İLE KONUT EDİNME.. 168

5.1. Yapı Kooperatiflerinin Genel Olarak Kanuni Alt Yapısı....... 168

5.1.1. Genel Olarak Kanuni Dayanak................................. 168

5.1.2 . Uygulamada Karşılaşılan Durum (Kooperatifler ile Müteahhitler Arasındaki İlişkiler)       171

5.1.2.1. Arsanın Bir Kısmının Müteahhide Satılması 171

5.1.2.1.1.. Kooperatiflerin Arsalarını Daire veya
İş Yeri Karşılığı Olarak Müteahhide Vermeleri    171

5.1.2.1.2. Yapı Kooperatiflerince Konut veya İşyeri Karşılığı Arsa Sağlanması    172

5.1.2.1.3. Müteahhidin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu       172

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİR YILDAN FAZLA SÜREN
İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

1... GENEL BİLGİ.............................................................................. 177

2... GELİR VERGİSİ KANUNUNUN BİRDEN FAZLA YIL SÜREN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ...................................................................... 179

3. . DEĞİNİLEN MADDELERİN AÇILIMLARI................................ 181

4. . BİRDEN FAZLA YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ (STOPAJ)..................................................................................................... 182

5. . ENFLASYON DÜZENLEMESİ.................................................... 182

6. . BİRDEN FAZLA YIL SÜREN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE ORTAK GENEL GİDERLERİN DAĞITIMI................................................................................... 183

6.1.. BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN BİRLİKTE YAPILMASI     183

6.2.. BİREDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARMA İŞİNİN DİĞER İŞLERLE BİRLİKTE YAPILMASI    183

6.3. AMORTİSMANLARIN DAĞITIMI...................................... 183

BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIMLARI
VE TAHKİM

1. . TAHKİM...................................................................................... 187

1.1.. Tahkimle Ortak Paydası Aynı Olan Uygulamalar.................. 187

1.1.1. Uzlaşma.................................................................... 187

1.1.1. Uzlaşma Konusuna Genel Bakış............................... 187

1.1.2. Türkiye’de Uzlaşma................................................. 188 

1.1.2.1. Türkiye’de Uzlaşmanın İşlemeyiş Nedenleri 190

1.2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk.............................. 191

1.3.. Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim..... 203

1.3.1.. Tahkim ile Ortak Paydası Aynı Olan (Uzlaşma ve Arabuluculuk) Arasındaki Benzelik ve Farklar................................................................................. 203

1.3.2.. Tahkimin Türleri....................................................... 206

1.3.2.1. AD HOC Tahkim......................................... 206

1.3.2.2. Kurumsal Tahkim........................................ 207

1.3.3.. Türk Hukukunda Uluslararası Tahkim ile İlgili Düzenlemeler         208

1.3.4. Tahkim ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler.............. 210

1.3.5.. Tankimin Uygulanması............................................. 212

1.3.5.1. Tahkimle İlgili Kuruluşlar............................ 212

1.3.5.2. Takimin Başarısı.......................................... 213

1.3.5.3. Tahkimin Genel Olarak Uygulanması ......... 214

1.3.5.4. Tahkim Yolunun Benimsenip Benimsenmediğine İlişkin Birkaç Firma ile Konuşma           215

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar