Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Büşra ÖÇAL
ISBN: 9786050510386
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Büşra ÖÇAL
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 184

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları

Büşra ÖÇAL

İÇİNDEKİLER

ÖZET 7

ABSTRACT 9

ÖN SÖZ 11

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR 19

GİRİŞ 21


BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ


I. ULUSLARARASI HUKUKTA GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ 23

A. Geçici Koruma Statüsünün Tarihsel Gelişimi 23

B. Geçici Korumanın Tanımı ve Unsurları 28

1. Geçici Korumanın Tanımı 28

2. Geçici Korumanın Unsurları 30

a) Kitlesel Akın 30

b) Kitlesel Akının Ani Gelişmesi 31

c) Devlet Kapasitesi 32

d) Bireysel Usullerin Yetersiz Kalması 32

C. Geri Göndermeme İlkesi 34

D. Geçici Koruma Statüsünde Sağlanacak Asgari Muamele

Standardı 38

II. TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ 41

A. Geçici Koruma Statüsünün Hukuki Süreci 41

B. Geçici Koruma 44

1. Geçici Korumanın Tanımı ve Kapsamı 44

2. Geçici Korumanın Kişi Bakımından Kapsamı 46

a) Geçici Koruma Kapsamındaki Kişiler 46

b) Geçici Koruma Kapsamında Olmayan Kişiler 46

3. Geçici Koruma Kararının Alınması ve Usul İşlemleri 47

4. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak

Hizmetler 48

a) Sağlık Hizmetleri 49

b) Eğitim Hizmetleri 49

c) Sosyal Hizmet ve Yardımlar 49

d) Tercümanlık Hizmetleri 50

5. Geçici Korumanın Sona Ermesi 50

a) Geçici Koruma Kararının Sona Erme Nedenleri 50

(1) Cumhurbaşkanı Kararıyla Sona Ermesi 50

(2) Geçici Koruma Altındaki Kişilere Bağlı Sebeplerle

Sona Ermesi 51

(3) Geçici Korumanın İptali 51

b) Geçici Koruma Statüsü Sona Erenler Hakkında

Yapılacak İşlemler 52

(1) Türkiye’den Çıkış İşlemleri 52

(2) Türkiye’ye Girişlerinin Yasaklanması 52

(3) Türkiye’ye Tekrar Girişleri 53

6. Geçici Koruma Statüsünün Sona Ermesi Halinde Kalıcı

Çözümler 53

a) Gönüllü Geri Dönüş 54

b) Üçüncü Ülkeye Yerleştirme 57

c) Yerel Entegrasyon 58

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI


I. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI 61

A. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri 61

B. Türk Hukukunda Yabancıların Çalışmasına İlişkin

Mevzuatımızdaki Gelişmeler 66

1. 1982 Anayasası 66

2. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışması İzinleri Hakkında

Kanun 67

3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Uygulama

Yönetmeliği 67

4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine

Dair Yönetmelik 67

5. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslar arası

Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair

Yönetmelik 68

6. Turkuaz Kart Yönetmeliği 69

7. Uluslararası İş Gücü Kanunu 69

8. Geçici Koruma Yönetmeliği 71

C. Türkiye’de Yabancıların Çalışma Şartları 72

1. Ön izin ve Çalışma İzni Alma 72

a) Ön İzin Başvuruları 72

b) Çalışma İzni Başvuruları 73

(1) Çalışma İzni Başvurusunun Yurt İçinden Yapılması 73

(2) Çalışma İzni Başvurusunun Yurt Dışından Yapılması 74

2. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi ve Reddi 74

a) Usulden Değerlendirilmesi 74

b) Esastan Değerlendirilmesi 75

c) Çalışma İzni Başvurusunun Reddi 78

3. Çalışma İzni Türleri 78

a) Süreli Çalışma İzni 79

b) Süresiz Çalışma İzni 79

c) Bağımsız Çalışma İzni 80

d) Turkuaz Kart 81

e) İstisnai Çalışma İzni 86

4. Çalışma İzninden Muafiyet 87

a) Muafiyet Kapsamında Olan Yabancılar 87

b) Muafiyet Başvurusu 90

5. Çalışma İzni ile Muafiyetinin Geçerliliği ve İptali 91

6. Çalışma İzninin Sınırlandırılması 92

7. Çalışma İzni Kararlarına Karşı Yargı Yolu 93

D. Yabancılara Yasaklanan Meslek ve Sanatlar 95

1. İş Hukukunda Yabancılara Yasaklanan Meslek ve Sanatlar 96

2. Sektör ve Mesleğe Göre Getirilen Sınırlamalar 98

a) Eğitim Alanı 98

b) Sağlık Alanı 99

c) Basın Yayın Alanı 100

d) Adalet Alanı 101

e) Denizcilik Alanı 102

f) Devlet Memurluğu Alanı 103

g) Diğer Alanlar 103

E. Türkiye’de Yabancıların Çalışmasına İlişkin Politikalar 104

II. GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN

ÇALIŞMA HAKKI 108

A. Hukuki Süreci 108

B. Geçici Koruma Kapsamında Çalışma Hakkı 109

1. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları 109

2. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyeti Başvurularının

Değerlendirilmesi 112

3. Çalışma İzni Verilmesi ve Hükümleri 113

4. Çalışma İzni Süresi ve Ücret 114

5. Çalışma İzninin İptali ve Sona Ermesi 115

6. Verilen Çalışma İzninin Denetimi 116

C. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların İş Gücü

Piyasasındaki Durumu 116


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN

SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI


I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TANIMI 123

II. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN SOSYAL

GÜVENLİK HAKKINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 125

A. 1982 Anayasası 125

B. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 126

C. 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 128

D. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu 129

III. YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI 130

A. İç Hukuk Kuralları 130

1. Zorunlu Sosyal Sigortalar 130

2. İsteğe Bağlı Sigortalar 132

B. Yabancıların Sosyal Sigortalardan Yararlanması 133

1. Yabancıların Tabi Olduğu Sigortalar 133

2. Sigortalı Sayılmayan Yabancılar 135

3. Sigortalardan Yararlanma Bakımından Farklı Yabancılar 137

C. İşsizlik Sigortası 139

D. Sosyal Güvenlik Antlaşmaları 139

1. İkili Sosyal Güvenlik Antlaşmaları 140

2. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü

Antlaşmaları 142

IV. GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN

SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 145

A. Sosyal Güvenlik Hakkı 145

B. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Sağlık Hizmetleri 151

1. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Sağlık Hakkı 151

2. Sağlık Hizmetleri Hakkında Yasal Düzenlemeler 153

3. Sağlık Hizmeti Sunumunda Koordinasyon, Yetki ve

Sorumluluk 156

4. Sağlık Hizmetlerinde Alınması Gereken Tedbirler 157

5. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Kapsamı 158

6. Sağlık Hizmeti ve İlaç Bedeli 160

C. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Sigortalılığı 161

SONUÇ 165

KAYNAKLAR 169ADIGÜZEL, Ahmet, “6111 Sayılı Kanunla Tarım İşlerinde Süreksiz Çalışanların Sigortalılığı”, Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2011, s. 327-335.

AKBIYIK, Taliye, “Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, C. 3, 2020, s. 1483-1500.

AKBULUT UÇAR, Seda ve AKBULUT, Emre, “BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 12. Maddesi Çerçevesinde Sağlık Hakkı ve İdarenin Sorumluluğu”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C. 15, S. 1, s. 261-279.

AKRAM, Susan Musarrat ve REMPEL, Terry, “Temporary Protection As An İnstrument For İmplementing That Right Of Return For Palastinian Refugees”, Boston University İnternatıonal Law Journal, C. 22, S. 1, 2004.

AKYÜREK İNAYET, Burcu, Uluslararası Hukukta Geçici Koruma, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2017.

ALPAR, Bülent, “ILO Sosyal Güvenlik Nihai Raporu ve Gerçekleşen Değişiklikler”, Kamu-İş Dergisi, C. 5, S. 4, 2000, s. 1-16.

ALTINTAŞ, Cenkhan, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Tarafından Yayınlanan Uluslararası Belgelerde Sosyal Güvenliğin Kapsamı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sosyal Güvence Dergisi, S. 7, 2015, s. 35-57.

ARENAS, Nuria, “The Concept of Mass Influx of Displaced Persons in the European Directive Establishing the Temporary Protection System”, European Journal of Migration and Law, C. 7, 2005, s. 435-450.

ARICI, Kadir, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Güvenlik Hakkı”, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, 2015, s. 181-196. (Arıcı, Anayasa)

ARICI, Kadir, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, 2015.

ARIKAN, Müjgan Elif, Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakkı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018.

ASLANTÜRK, Oğuzhan ve TUNÇ, Erdem Yusuf, “Yabancıların Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamı”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 4, 2018, s. 13-20.

ATALI, Murat, “Hizmet Tespit Davasının Sosyal Güvenlik Kurumuna İhbarı”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, DEÜ Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, s. 631-652.

ATAMAN, Hakan, Avrupa Sosyal Şartı Uygulaması, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ankara, 2010.

ATASAYAN, Gözde, “Sosyal Hakların Maliyeti: Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık 2019, s. 185-198.

AYAN, Hasan Alparslan, İş Hukukunda Yabancıların Çalıştırılması, Ankara, 2019.

AYBAY, Rona, İnsan Hakları Hukuku, 2. bs., İstanbul, 2015.

AYDIN, Fazıl (edt.), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Sosyal Şartı, Ankara, 2014.

AYDINLI, Deniz, “Kitlesel Göç Hareketlerinin Uluslararası Koruma Rejimine Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve Geçici Koruma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2017.

AYDOĞDU, Gamze, “Sosyal Güvenlik Hakkı Bağlamında Türkiye’de Yabancıların Sigortalılığı”, LEGAL İSGHD, C. 15, S. 58, s. 515-530.

AYDOĞDU, Gamze, Geçici Koruma Statüsünün Kapsamı ve Geçici Korumdan Yararlananların Hakları, Ankara, 2020.(Ayan, Geçici Koruma)

AYDOS, Hasan, Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi ve Bazı Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014.

AYGÜL, Musa, Yabancıların Çalışma Hakkı(Hürriyeti) ve Yabancılara Çalışma İzni Verilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi, 2019, Ankara.

AYGÜN, Mesut ve KAYA, Cansu, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Yolu Olarak Yerel Entegrasyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, 2016, s. 87-142.

AYGÜN, Mesut, “Vatandaş veya İmtiyazlı Yabancı Olma Yönünde Kabul Edilen Düzenlemelere Sığınmacılar Açısından Eleştirel Bir Bakış: Uzun Dönem İkamet İzni, Turkuaz Kart Sahipliği ve Vatandaşlık Hakkı Çerçevesinde”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 37, S. 2, 2018, s. 167-194.

AYHAN, Abdurrahman, “Sosyal Güvenlik Kavramı ve İlkeleri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C. 1, S. 1, Ocak 2012, s. 41-55.

AYHAN İZMİRLİ, Lale, “Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 7, 2017, s. 43-66.

BAĞÇECİ, Hamide, “Sosyal Devlet Kapsamında Çalışma Özgürlüğü ve Çalışma Hakkının Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 14, S. 153, Mayıs, 2019, s. 965-984.

BARKIN, Ersan, “1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 1, 2014, s. 305-312.

BAŞBUĞ, Şeyma, “Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Karşılaştıkları Çalışma Sorununa İlişkin Bir İnceleme”, İş ve Hayat Dergisi, C. 3, S. 6, 2017, s. 137-154.

BAYATA CANYAŞ, Aslı, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamındaki Geri Gönderme Yasağının Uygulanma Koşullarının AİHM Kararları Çerçevesinde İrdelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, 2015, s. 73-91.

BETTS, Alexander ve Loescher, Gil, Refugees in İnternatıonal Relations, Oxford Univercity Press, 2011.

BOSTANCI, Yalçın, “Sosyal Güvenlik Hukukunda İsteğe Bağlı Sigortalılık”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, 2004, s. 347-366.

BOZOVALI, Esin, Sığınma Hukuku ve Geri Göndermeme İlkesi, Ankara, 2020.

BULUT, Mehmet, “Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’de Bağımlı ve Bağımsız Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenlikleri”, MESS Sicil, S. 23, Eylül 2011, s. 208-216.

CAN, Hacı ve TUNA, Ekin, Mavi Kartlı Yabancılar, Ankara, 2018.

CİĞER İNELİ, Meltem, “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey”, Oxford Monitor of Forced Migration, 2015, C. 4, S. 2, s. 28-36.

CİĞER İNELİ, Meltem, “Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3, 2016, s. 62-92. (Ciğer İneli, Uluslararası Hukuk)

CİN, Mustafa, “Yabancıların Çalışma İzinleri,” Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 2005, C. 8, S. 1, s. 1-10.(Cin, Yabancılar Çalışma)

CİN, Mustafa, “Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü ve Sınırı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2004.

ÇALIK, Abdurrahman, “Çalışma Hayatında Yeni Dönem-I: Çalışma İzni Zorunluluğu ve Başvuru Süreci”, Yaklaşım Dergisi, S. 289, Ocak 2017, s. 1-20.

ÇALLI, Melike, “Türkiye’de Mültecilerin ve Sığınmacıların Sağlık Hakkı”, İş ve Hayat Dergisi, C. 2, S. 3, 2016, s. 131-154.

ÇAVLAK, Hakan ve DOĞAN, Meral, “Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler; Türkiye’nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi”, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, C. 1, S. 2, 2018, s. 364-373.

ÇAVUŞOĞLU, Naz, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukuku’nda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Özel Dizi No: 1, 1994.

ÇEÇEN, Berrak, “Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Düzensiz Göçmenlerin Yasallaşma Süreçlerinde Değişen Yasal Düzenlemelerin Rolü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 29, S. 2, 2016, s. 265-282.

ÇELİK BARAN, Neşe, “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, Özel Sayı, C. 1, s. 67-148.

ÇELİK, Nuri ve CANİKLİOĞLU, Nurşen ve CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, 32. bs., İstanbul, 2019.

ÇELİKEL, Aysel ve GELGEL ÖZTEKİN, Günseli, Yabancılar Hukuku, 25. bs., 2020.

ÇELİKEL, Aysel, “Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzni ve Ulusal Programda Öngörülen Düzenleme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 2, 2002, s. 109-120.

ÇETİN, Turhan, “Bulgaristan’daki Soydaşlarımızın Türkiye’ye Göç Etme Süreçlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VIII, S. 1, 2008, s. 55-75.

ÇİÇEKLİ, Bülent, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, 6. bs., Ankara, 2016.

ÇİÇEKSÖĞÜT, Adem, “Uluslararası Göç Hukuku Perspektifinde Yerinden Edilmiş Suriyelilerin Türkiye’deki Statüsü”, Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi”, C. 6, S. 2, 2017, s. 1-20.

ÇÖRTOĞLU KOCA, Sema ve KAVŞAT, Candan, “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Koruma Kararının Kapsamı, Alınması ve Sona Ermesi”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 2015, s. 329-366.

DEMİR, Fevzi, “Çalışma Hakkı Kavramı ve Hukuki Niteliği”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VI: Bildiriler, Petrol-İş Yayını, İstanbul, 2014, s. 131-156.

DEMİR, Müslim, “Türkiye’de Yabancıların Sosyal Güvenliği”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C. 6, S. 1, 2016, s.70-91.

DEVELİ, Abdulkadir ve KAVAŞ, Çağlar, “Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Kayıt dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, 2020, s. 4-23.

DİZMAN, Ali Osman, “Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler”, TEPAV, Değerlendirme Notu, S. 2, Temmuz, 2012, s. 1-4.

DOĞAN, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, 4. bs., Ankara, 2019.

DÖNMEZ KARA, Canan Öykü, “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 0, S. 2, 2016, s. 151-174.

DUR, Varol, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sosyal Güvenlik Politikalarındaki Dönüşüm “, Karatahta İş Yazıları Dergisi, S. 3, Aralık 2015, s. 127-154.

DURİEUX, Jean-François ve MCADAM, Jane, “Non-Refoulement through Time: The Case for a Derogation Clause to the Refugee Convention in Mass Influx Emergencies”, International Journal of Refugee Law, C. 16, S. 1, 2004, s. 211-231.

DURSUN, Hasan, “Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkına Genel Bir Bakış”, Kamu-İş Dergisi, C. 10, S. 4, 2009, s. 205-246.

DÜRGEN, Betül, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu, Ankara, 2021.

EDWARDS, Alice, “‘Temporary Protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention’”, Melbourne Journal of International Law, C. 13, S. 2, 2012, s. 1-41.

EGGLİ, Ann Vibeke, Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law, Kluwer Law İnternatıonal, 2002.

EKDEMİR, H.Şadi, “Avrupa Birliği - Türkiye - Uluslararası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları”, Hak-İş, Ankara, 2009.

EKİN, Ali, “Zorunlu Sigortalılık İlkesi Kapsamında Sigortalılık Hallerinin Çakışması ile Gelir ve Aylıkların Birleşmesi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C. 6, S. 1, Ocak 2016, s. 94-125.(Ekin, Zorunlu Sigortalılık)

EKİN, Ali, Adil ve Makul Koşularda Çalışma Hakkı Kapsamında İşçi Onurunun Korunması, Ankara, 2013.

EKİN, Ayşegül, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, Ankara, 2020.(Ekin, Sosyal Güvenlik)

EKŞİ, Nuray, “2014 Yılında Kabul Edilen İdari Yargıda İstinaf Müessesesinin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Açılacak İdari Davalara Etkisi”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, Ocak-Haziran 2015, s. 12-43.

EKŞİ, Nuray, “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın Sona Ermesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 6, Kasım-Aralık 2014, s. 65-89.(Ekşi, Geçici Koruma Yönetmeliği)

EKŞİ, Nuray, “Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Hukuki Durumu”, Legal hukuk Dergisi, C. 10, S. 119, 2012, s. 3-22.

EKŞİ, Nuray, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 5. bs., İstanbul, 2018.(Ekşi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma)

ELÇİN, Doğa, “Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi İle Geçici Koruma Yönetmeliği Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 124, Mayıs/Haziran 2016, s. 9-80.

ER, Selami, “Yabancıların Çalışma İzinleri ve Ön İzin Müessesesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, C. 0, S. 4, 2014, s. 176-221.

ERDAL YANİCİ, İrem Özlem, “Türkiye’ De Kayıt Dışı İstihdam ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Politikaları “, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 8, S. 16, 2019, s. 225-246.

ERDEM, Bahadır, “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, Siyasi ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları”, Public and Private International Law Bulletin, C. 37, S. 2, 2017, s. 332-351.

ERDOĞAN, Çağla, “Sosyal Güvenlik Hakkının Yargıtay Kararlarına Yansıması”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C. 4, S. 2, Temmuz 2014, s. 193-217.

ERDOĞAN, Gülnur, “Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı”, S. 77, TBB Dergisi, 2008, s. 123-165.

ERDOĞAN, Murat ve ÜNVER, Can, “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2015, s. 5-92.

ERDOĞAN, Murat, Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, 2. bs., İstanbul, 2018.

ERGİN, Berkiye Gizem, “Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri hakkında Kanunî Düzenlemeler”, TBB Dergisi, S. 135, 2018, s. 119-150.

ERGİN, Hediye, Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri, İstanbul, 2017.

ERGÜVEN, Nasıh Sarp ve ÖZTURANLI, Beyza, “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”, AÜHFD, C. 62, S. 4, 2013, s. 1007-1061.

ERKEN, Baki, “Anayasal Çerçevede Türkiye’de Çalışma Hakkı,” ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, C. 1, S. 2, Ekim-Aralık 2013, s. 66-84.

ERKEN, Baki, Türkiye’de Yabancıların Çalışması, Ankara, 2018.(Erken, Yabancıların Çalışması)

ERMUMCU, Senem, “Sığınmacıların ve Mültecilerin Sosyal Güvenlik Hakkı”, Çalışma İlişkileri Dergisi, C. 4, S. 2, Temmuz 2013, s. 58-76.

ERTAN, İzzet Mert, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Sağlık Hakkı ve Etkinleştirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.

ERTURAN, Muhammet, “Avrupa Sosyal Şartı Işığında Türkiye’de Çalışma Hakkı ve Sınırları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2019.

ERTÜRK, Şükran, İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara, 2002.

ESEN, Bünyamin, “Son Değişiklikler Işığında Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Ülkemizde Çalışması”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2016, s. 215-223.

EYRENCİ, Öner, Avrupa Sosyal Şartı Karşısında Türk Mevzuatı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 53, S. 1-4, Ocak 1990, s. 225-234.

FİTZPATRİCK, Joan, “Temporary Protectıon Of Refugees; Elements Of A Formalized Regime”, American Journal Of Internatıonal Law, C. 94, S. 2, Nisan 2000, s. 279-305.

GANİYEVA, Salimya, “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar”, TBBD, C. 31, S. 139, Kasım-Aralık, 2018, s. 257-285.

GİBNEY, Matthew J., “Between Control and Humanitarianism: Temporary Protection in Contemporary Europe”, Georgetown Immigration Law Journal, C. 14, 2000, s. 697-744.

GOODWİN-GİLL, Guy S. ve MCADAM, Jane, The Refugee in İnternatıonal Law, Oxford, Oxford University Press, 3. bs., 2011.

GÖKÇEOĞLU, Şebnem, İnsan Hakları Perspektifinden Sosyal Güvenlik Hakkının Anlamı ve Kapsamı, Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, 2015, s. 131-151.

GÜLEÇ, Cansu, “Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları”, Tesam Akademi Dergisi, C. 2, S. 2, 2015, s. 81-100.

GÜLMEZ, Mesut, “Çalışma Özgürlüğü ve Hakkı Açısından Emeğin Evrimi: Ulusal ve Ulusalüstü Hukuksal Boyutlar Üzerine Düşünceler”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VI Bildirgeler, Petrol-İş Yayını:119, İstanbul 2014.

GÜLTAÇ, Aylin Sinem ve BALÇIK, Pınar Yalçın, “Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları”, Sakarya Tıp Dergisi, C. 8, S. 2, 2018, s. 193-204.

GÜNDÜZ, Berna, “1951 Mülteci Sözleşmesi ve İnsan Hakları Hukukunda Geri Göndermeme İlkesi”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, C. 5, S. 10, 2018, s. 13-23.

GÜNLER, Salih Haydar, 5510 Sayılı Kanun md. 4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılanlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.

GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza ve CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 18. bs., İstanbul, 2020.

GÜZEL, Ali, “Sosyal Güvenlik Kavramı: Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi”, TOBB Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1993, s. 11-36.

HAİLBRONNER, Kay, “Temporary and Local Responses to Forced Migrations: A Comment”, Virginia Journal of International Law, C. 35, S. 1, 1994, s. 81-100.

HATHAWAY, James C. ve FOSTER, Michelle, The Law of Refugee Status, 2. bs., 2014.

HUYSAL, Burak, “4817 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri,” T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, İstanbul: 2004/1-2, Yayın No.5, s. 448.

IŞIĞIÇOK, Özlem, “Küresel Gerçeklerle Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçi Sorunu: Boyutları ve Sonuçları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 50, 2005, s. 435-453.

IŞIKÇI MANUR, Yasemin, “Türkiye’de Kamu Politikası Olarak 2000 Yılı Sonrası Uluslararası Göç Yönetiminin Analizi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 8, S. 13, Nisan-Eylül 2017, s. 25-47.

İÇDUYGU, Ahmet / ERDER, Sema ve GENÇKAYA, Ö.Faruk, Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023:Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, İstanbul, 2014.

KANADOĞLU, Korkut, “Türk Anayasa Hukukunda Sağlık Alanında Temel Haklar”, TBB Dergisi, S. 119, 2015, s. 11-34.

KAPAR, Recep, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, C. 1, S. 1, 2015, s. 181-209.

KARABULUT, Alpaslan, “Sosyal Güvenlik Hakkı ve 1982 Anayasasına Yansımaları”, İş ve Hayat Dergisi, C. 2, S. 3, 2016, s. 187-208.

KARAGÜL, Dilara, “Turkuaz Kart Uygulaması”, Public and Private International Law Bulletin”, C. 39, S. 2, 2019, s. 393-414.

KARAKAYA, Handan, “Türkiye’de Göç Süreci ve Suriye Göçünün Etkileri”, İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 4, S. 2, 2020, s. 93-130.

KAVLAK, Betül, “Uluslararası İşgücü Kanunu İle Getirilen Bir Yenilik: Turkuaz Kart”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S. 2, 2019, s. 337-362.

KAYA, Cansu, “Kalıcı Çözüm Türü Olarak Gönüllü Geri Dönüş ve Geçici Koruma Kapsamında Yer Alanlar Bakımından Türk Hukukunda Düzenleme Şekli”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, Temmuz, 2019, s. 511-535.(Kaya, Gönüllü Geri Dönüş)

KAYA, Cansu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon, İstanbul, 2017.

KAYA, İbrahim ve YILMAZ EREN, Esra, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, SETA, 2015.

KAYA Melek ve ÖREN, Besey, “Türkiye’de Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetleri’nin Hukuksal Zemini”, Sağlık Profesyonelleri Çalışma Dergisi”, C. 2, S. 2, 2020, s. 88-93.

KAYA, Pir Ali / YILMAZER, Ertuğrul ve ULAŞ, Işın, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çalışma Hakkı”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.70, 2016, s. 55-80.

KAYGISIZ, İrfan, “Suriyeli Mültecilerin İşgücü Piyasasına Etkileri”, Friedrich-Ebert-Stiftung Yayınları: Dünyadan, Ağustos 2017, s. 3-27.

KELEŞMEHMET, Hatice, “Dünyada ve Türkiye’de Göçmen Sağlığı”, The Journal Of Turkish Family Pyhsician, C. 9, S. 4, Eylül-Ekim 2018, s. 119-126.

KILIÇ, Mustafa, “Sosyal Güvenlik Hakkının Kapsamı ve Sınırı”, İş ve Hayat Dergisi, C. 3, S. 5, 2017, s. 378-398.

KILIÇKAYA, Zeynep, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru İncelemelerinde Çalışma Hakkı”, D.E.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, 2016, s. 127-165.

KILINÇ, Aygül, “Sınır aşan göçler: Mülteci Sorunu ve Göç Yönetimi”, Akademik Ombudsman, S. 8, 2018, s. 75-102.

KIRAL, Halis, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları, Ankara, 2006.

KOÇ, Muzaffer / GÖRÜCÜ, İbrahim ve AKBIYIK, Nihat, “Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 9, 2016, s. 63-93.

KORKMAZ, Metin, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri ve Değerlendirmeler”, Sosyal Güvence Dergisi, S. 7, Y. 13, 2017, s. 57-83.

KORKUSUZ,Refik ve UĞUR, Suat, Sosyal Güvenlik Hukuku, 7. bs., İstanbul, 2020.

KORKUT, Levent, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Devletlerin Sığınmacıları Sınırdışı Etme Egemen Yetkisine Etkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 66, S. 4, 2008, s. 20-35.

KOURLA, Prikko, Broadening the Edges, Refugee Definition and Internatıonal Protection Revisited, Martınus Nijhoff, 1997.

KOYUNCU, Ahmet, “Misafirlikten Vatandaşlığa Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler”, MiddleEast Journal of Refugee Studies, C. 3, S. 2, 2018, s. 171-195.

KUTLU, Melis, “Türkiye’de Yabancılara Yasak Olan Meslek Grupları”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 3, S. 1, 2017, s. 105-113.

LAUTERPACHT, Sir Elihu ve BETHLEHEM, Daniel, “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion”, Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, (Derleyen: Erika FELLER/Volker TÜRK/ Frances NİCHOLSON), Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

LİMONCUOĞLU, Alp, “İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Kapsamı”, DEU Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Özel Sayı, 2017, s. 2165-2191.

LUCA, Donetella, “Questioning Temporary Protection”, Internatıonal Journal Of Refugee Law, C. 6, S. 4, 1994, s. 535-538.

MAHİROĞULLARI, Adnan, “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam ve Önlemeye Yönelik Stratejiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 22, S. 2, 2017, s. 547-565.

METİN, Bayram, “Sağlık Hakkı”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, C. 4, S. 1, 2017, s. 46-50.

NAR, Ahmet, “İş Sözleşmeleri Açısından Özellik Gösteren Yönleriyle Cezai Şart”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, C. 53, 2009, s. 7-24.

NURDOĞAN, Ali Kemal, “Uluslararası Çalışma Örgütünün(UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, C. 3 S. 4, Aralık 2018, s. 78-95.

OBA, Meltem Ece, “Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi”, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018.

OKUR, Emrullah, “Geçici Hukuki Koruma Kapsamında Bulunan Suriyeliler”, Uluslararası Hukuk Türk-Alman Hukukunda Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Statüsü Uluslararası Sempozyumu, 22 Mayıs 2015, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.

OLGAÇ, Cüneyt be BULUT, Mehmet, Türkiye’de Çalışan Yabancıların Çalışma İzinleri ve Sosyal Güvenliği, Ankara, 2011.

ÖNDER, Nagihan, “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Sağlık Politikalarının Analizi”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 1, Ocak-Haziran, 2019, s. 110-165.

ÖVÜNÇ ÖZTÜRK, Neva, “Geçici Korumanın Uluslararası Koruma Üzerine Rejimine Uyumu Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 66, S. 1, 2017, s. 201-263.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan, “Yabancıların Çalışma İzinlerini Düzenleyen, Uluslararası İşgücü Kanunu Neler Getiriyor”, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mali Çözüm Dergisi, S. 137, Eylül-Ekim 2016, s. 297-306.

ÖZKAN, Işıl, Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, 3. bs., Ankara, 2018.

ÖZKERİM GÜNER, Neslihan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mültecilerin Haklarının Korunmasında Rolü”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 2, Temmuz-Aralık 2016, s. 212-241.

ÖZOK, Özdemir, “Sosyal Güvenlik”, TBB Dergisi, S. 53, 2004, s. 31-34.

PEKER, Bülent ve SANCAR, Serhat, Mülteciler ve İltica Hakkı, Yaşamın Kıyısındakilere Hoş Geldin Diyebilmek, İnsan Hakları Derneği, Ankara, 2000.

PERLUSS, Deborah ve HARTMAN, Joan, “Temporary Rfeuge: Emergence of a Customary Norm” Virginia Journal of Internatıonal Law, C. 26, S. 3, 1986, s. 551-626.

PERRUCHOUD, Richard ve REDPATH, Cross Jillyanne (Edt.), Göç Terimleri Sözlüğü, 2. bs., 2013.

PINAR, Mehmet, “1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler ve Demokrat Parti’nin Göçmen Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 39, S. 89, 2014, s. 61-94.

POYRAZ, Yasin, “Suriye Vatandaşlarının Geçici Korunması ve Uluslararası Mülteci Hukuku, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2, 2012, s. 53-69.

QUİGLEY, John, “Displaced Palestinians and a Right Of Return”, Harvard International Law Journal, C. 39, S. 1, 1998, s. 170-185.

SADULEŞRAFİ, Hüseyin Ali, “Türk Soylu Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkı”, İş Hukuku Dergisi, C. 1, S. 1, 1999, s. 190-230.

SADULEŞRAFİ, Hüseyin Ali, “Türkiye’de Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkı’na İlişkin Düzenlemeler”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Hukuk Özel Bülteni, Y. 19-20, s. 853-873.

SAĞLAM, Fazıl, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Tüm Hak ve Özgürlüklere Yönelik Kurallar Üzerine Bir Deneme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 25, S.2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, Aralık 2019, s. 1236-1252.

SARAÇLI, Murat, Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişiler, Ankara, 2011.

SELVİ, Mehmet, “Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşmasındaki Etkileri”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2014.

SEYYAR, Ali, Sosyal Güvenlik Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 2005.

SEZEN, İrem / TURAN, Melikşah ve KAYA, A. Ahmet, “Türkiye’deki Suriyeliler ile İlişkilendirilen Bulaşıcı Hastalıklar”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, C. 7, S. 4, 2018, s. 119-127.

SOPF, Davor, “Temporary Protection in Europe After 1990: The Right to Remain of Genuine Convention Refugees”, Washington University Journal of Law & Policy, C. 6, 2001, s. 109-156.

SÖZER, Ali Nazım, Türk Sosyal Sigortalar Kanunu, 5. bs., İstanbul, 2021.

SÜMER, Haluk Hadi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Konya, 2020.

SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 18. bs., İstanbul, 2019.

ŞAHBAZ, İbrahim, “Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı”, TBB Dergisi, S. 86, 2009, s. 405-424.

ŞEN, Murat, “İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2013, s. 1-36.

ŞİMŞEK, Doğuş, “Türkiye’de Suriyeli Mülteci Entegrasyonu: Zorlukları ve Olanakları”, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 2, 2019, s. 172-187.

TALAS, Cahit, Sosyal Ekonomi İkinci Kitap, Ankara, 1972.

TALAS, Cahit, Sosyal Politika I: Sosyal Politikaya Giriş ve Tarihsel Gelişim, Ankara, 1967.(Talas, Sosyal Politika)

TEKSOY, Barış, “Yabancıların Çalışma Hakkı İle İlgili Güncel Gelişmeler,” Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu,, 21-22 Nisan 2016.

TEMİZ, Özgür, “Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 69, S. 1, 2014, s. 165-188.

TERZİ, Mahir, “Yönetilebilir Göç Politikaları ve Külfet Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Sığınmacılar Örneği”, TESAM Akademi Dergisi, C. 5, S. 1, Ocak 2018, s.2010-211, s. 203-234.

TEVFİK, Odman, “Mülteci Hukuku ve Türk Mülteci Hukuku Uygulaması”, Mülteci Çalıştayları, 2004-2005, Amnesty Internatıonal-Turkey, Ankara, 2008.

TİRİTOĞLU ERSOY, H.Hilal, “Türkiye’de Mültecilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S. 2, Ocak 2019, s. 434-435.

TOPAL, Ahmet Hamdi, “Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 15, 2015, s. 5-22.

TUAÇ, Pelin, Uluslararası Belgeler Işığında Sosyal Güvenlik Hakkı: Türk Hukuku Bakımından bir Değerlendirme, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2016.

TUNCAY, A.Can ve EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 20. bs., İstanbul, 2019.

TURAN, Ali Yuşa, “Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019.

TURAN, Ercan, “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 3, 2004, s. 1-20.

TÜRK, Gül Dilek, “ Türkiye’de Suriyeli Mültecilere Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Marmara İletişim Dergisi, S. 25, 2016, s. 145-157.

UŞAN, Fatih ve ERDOĞAN, Canan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, 2020.

UYANIK, Ayfer, “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Sağlık Hakkı Ve Sağlık Hizmetlerine Erişim”, B.U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C. 37, S. 2, 2018, s. 35-63.

ÜÇIŞIK, Fehim, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul, 2015.

ÜSTÜN, Nazlı, Suriyelilerin Türk İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Sorunlar Öneriler. Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Araştırma Raporu, Konya, 2016, s. 1-10.

YAVUZ, Ömer, “Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımlarının Yasal Ve Etik Temelleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, S. 30, 2015, s. 265-280.

YAZGAN, Turan, İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik, İstanbul, 1992.

YAZICI Erdinç ve DÜZKAYA, Hıdır, “Misafirlikten Vatandaşlığa Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü: Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatı Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, C. 6, S. 16, 2017, s. 419-456.

YENİHAN, Bora, “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Yönetim Bilimleri Dergisi, C. 15, S. 30, 2018, s. 177-196.

YILDIZ, Ceren, “Mültecilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Konusunda Çeşitli Ülke Örnekleri ve Türkiye İş Kurumu İçin Öneriler”, (Uzmanlık Tezi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017.

YILDIZ, Özge, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Yabancı İşçi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

YILMAZ EREN, Esra, “Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme”, Mıddle East Journal Of Refugee Studıes, C. 1, S. 2, 2016, s. 109-139.(Yılmaz Eren, Geçici Koruma Statüsü)

YILMAZ EREN, Esra, Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, Ankara, 2018.

YILMAZ, Sibel, Kitlesel Akın(Sığınma) Durumunda Geçici Koruma Rejimi ve Asgari Muamele Standardı, Ankara, 2016.

YUVALI, Ertuğrul, “Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik Kavramı”, İş ve Hayat Dergisi, C. 6, S. 11, 2020, s. 46-74.

ZENGİN KUZUCU, Dikran M., “Türkiye’de Geçici Koruma Rejiminin Uluslararası Ölçütler Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi”, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, C. 1, S. 1, Aralık, 2018, s. 37-62.

ZENGİN, Nazmi, “Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, C. 1, S. 1, s. 44-52.


İNTERNET KAYNAKLARI

 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

https://www.goc.gov.tr/

https://ailevecalisma.gov.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/

https://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm

https://www.academia.edu/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar