Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Salih ÇELEN
ISBN: 9786050510454
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Salih ÇELEN
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 184

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi

Dr. Salih ÇELEN

İÇİNDEKİLER 

SUNUM..................................................................................................................... 5

ÖN SÖZ .................................................................................................................... 9

ÖZET ...................................................................................................................... 11

ABSTRACT............................................................................................................ 13

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... 15

KISALTMALAR ................................................................................................... 23

GİRİŞ

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN 

TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ VE FAYDALARI 

I. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’DE 

GELİŞİMİ........................................................................................................ 25

II. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FAYDALARI ............. 26

II.1. Taraflar Bakımından Faydaları ...........................................................................27

II.2. Üçüncü Kişiler Bakımından Faydaları................................................................28

III. TEZİN BÖLÜMLERİ...................................................................................... 29

BİRİNCİ BÖLÜM 

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN 

TANIMI VE UNSURLARI 

I. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ...................... 31

II. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI.............. 33

II.1. Arsa Sahibinin Üçüncü Kişilere Mülkiyeti Devretme ve Gelir Paylaşımı 

Unsuru ................................................................................................................34

16 İçindekiler 

II.2. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri İnşa Etme ve Bunlara İlişkin Satış 

Sözleşmesinin Yapılmasına Aracılık Etme Unsuru............................................ 35

II.3. Sözleşmenin Tarafları Arasında Anlaşma Unsuru ............................................. 35

III. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ 

NİTELİĞİ.........................................................................................................36

III.1. Genel Olarak...................................................................................................... 36

III.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Eser Sözleşmesi Olup Olmadığı 

Görüşü ............................................................................................................... 36

III.2.1. Eser Sözleşmesinin Tanımı ................................................................. 37

III.2.2. Eser Sözleşmesinin Unsurları.............................................................. 39

III.2.2.1. Eser Unsuru....................................................................... 39

III.2.2.2. Meydana Getirme Unsuru................................................. 40

III.2.2.3. Bedel Ödeme Unsuru ........................................................ 40

III.2.2.4. Eser Sözleşmesinin Tarafları Arasında Anlaşma Unsuru.. 41

III.2.3. Eser Sözleşmesinin Niteliği ve Özellikleri.......................................... 41

III.2.3.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Eser Sözleşmesi 

Olduğu Görüşünün Değerlendirilmesi .............................. 42

III.2.3.1.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Adi 

Ortaklık Sözleşmesi Olup Olmadığı Görüşü .. 44

III.2.3.1.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Eser 

Sözleşmesine Eklenen Adi Ortaklık Sözleşmesi 

Olup Olmadığı Görüşü ................................... 45

III.2.3.1.3. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Eser 

Sözleşmesine Eklenen Vekâlet Sözleşmesi 

Olup Olmadığı Görüşü ................................... 46

III.2.3.1.4. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Atipik 

İsimsiz Sözleşme Olup Olmadığı Görüşü....... 47

III.2.3.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesine Uygulanacak 

Hükümler ..............................................................................

.......................................................................................... 50

IV. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ............51

IV.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Sonuca Katılmalı Sözleşmedir ................... 51

IV.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen

(Karşılıklı, Sinallagmatik) Bir Sözleşmedir ....................................................... 52

IV.3. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir ................................ 54

İçindekiler 17 

IV.4. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, İlke Olarak Ani Edimli, Bina ve 

Gemi İnşaat Sözleşmelerindeki Sürekli Edimli Borç İlişkisine Sahiptir.............55

IV.5. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Tapuya Şerh

Edilebilir Olup Olmadığı ....................................................................................58

V. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ.................... 59

V.1. Genel Arsa Satışı (Satış Vaadi) Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat 

Sözleşmesi ..........................................................................................................59

V.2. Asgari Gelir Taahhüdü İçeren Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi.....................60

V.3. Aynî Paylaşım Koşulu İçeren Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi .....................61

V.4. Taraflar, Satışa Çıkarılmasına Rağmen Bağımsız Bölümlerin, Belli Bir 

Süre İçinde Satılamaması Ve Satış Sürecinin Uzaması Halinde 

Doğabilecek Zararlardan Sakınmak İçin Sözleşmede Gelir Paylaşımı 

Usulünü Terk Edip, Bu Bölümlerin Aynen Paylaşılmasını 

Kararlaştırmaktadırlar. Ayni Paylaşım İle Tasfiye Gerçekleşmekte 

İse De Bu Hüküm, Tasfiye Hükmü Değil Şarta Bağlı Bir Taşınmaz 

Satış Vaadi Niteliğindedir. Belirlenen Süre İçinde Satılamayan Bağımsız 

Bölümlerin Bazılarının Mülkiyeti, Yerine Getirdiği Edim Karşılığında 

Yükleniciye Verilmektedir..................................................................................62

VI. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BENZER 

SÖZLEŞMELERLEKARŞILAŞTIRILMASI.................................................... 63

VI.1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Karşılaştırılması ................................63

VI.1.1. Her İki Sözleşmenin Karşılaştırılması .................................................63

VI.1.1.1. Yüklenicinin Borçları Açısından .......................................65

VI.1.1.2. Arsa Sahibinin Borçları Açısından ....................................65

VI.2. Adi Ortaklık Sözleşmesi İle Karşılaştırılması.....................................................66

VI.2.1. Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi ................................................66

VI.2.2. Her İki Sözleşmenin Karşılaştırılması .................................................68

VI.2.2.1. Zararın ve Gelirin Paylaşımı Açısından.............................68

VI.2.2.2. Yönetim, Temsil ve Denetim Yetkileri Bakımından..........69

VI.2.2.3. Sözleşmenin Sona Ermesi Bakımından .............................70

VI.2.3. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına Göre Gelir Paylaşımlı 

İnşaat Sözleşmesinin Adi Ortaklık Olarak Kabulü ..............................71

VI.2.4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi ...............74

VII. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE 

KOŞULLARI .................................................................................................. 78

18 İçindekiler 

VII.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Tarafları ................................................ 78

VII.1.1. Yüklenici............................................................................................. 79

VII.1.2. Arsa Sahibi.......................................................................................... 79

VII.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Kurulma Şartları.................................... 79

VII.2.1. Ehliyet Şartı ........................................................................................ 79

VII.2.2. İrade Şartı............................................................................................ 80

VII.2.3. Anlaşma Şartı...................................................................................... 80

VIII. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU 

ŞEKİL ŞARTI ..................................................................................................81

VIII.1.Genel Bilgi......................................................................................................... 81

VIII.2.Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Şekle Tabi Olup Olmadığı .................... 82

VIII.2.1. Genel Bilgi, Özellikle Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin 

İçerdiği Taşınmaz Satış Vaadi............................................................. 82

VIII.2.2. Üçüncü Kişi Yararına Taşınmaz Satış Vaadi ...................................... 83

VIII.2.2.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin İçerdiği Üçüncü 

Kişi Yararına Taşınmaz Satış Vaadinin Şekli ................... 87

VIII.2.2.2. Tarafları Özel Hukuk Kişilerinden Oluşan Gelir 

Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Resmi Şekilde Noterde 

Yapılmalıdır ...................................................................... 88

VIII.2.2.3. Tarafları Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Oluşan 

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Resmi Şekle Değil, 

İradi Yazılı Şekle Tâbidir.................................................. 91

VIII.3.Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Türlerinde Resmi Şekil .............................. 92

VIII.3.1. Gelir Paylaşma Ortak Amacının Gerçekleştirilmesi İçin Arsa 

Sahibi Tarafından Konulan Arsa İle Bağımsız Bölümlerin Satışı 

İçin Yükleniciye Verilen Temsil Yetkisini İçeren Vekâletnamenin, 

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Şekline Etkisi ......................... 94

VIII.4.Şekle Uyulmamasının Hüküm ve Sonuçları....................................................... 98

VIII.5.Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller................................................... 99

İçindekiler 19 

İKİNCİ BÖLÜM

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE 

TARAFLARIN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI VE BORÇLARI 

I. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN 

BORÇLARI................................................................................................... 103

I.1. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri İnşa ve Teslim Etme Borcu ........................103

I.2. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Şahsen İnşa Etme Borcu.............................106

I.2.1. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Şahsen İnşa veya Kendi 

Yönetiminde Başkasına Yaptırma Borcu...........................................106

I.2.2. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Başkasına Yaptırma Yetkisi, 

Özellikle Alt Yüklenici Kavramı .......................................................107

I.2.2.1. Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki ..................109

I.2.2.2. İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki ....................109

I.2.2.3. Yüklenicinin, Alt Yüklenicinin Davranışlarından 

Ötürü İş Sahibine Karşı Sorumluluğu..............................110

I.2.2.4. Birden Çok Yüklenicinin Yapı İşlerini Birlikte 

Üstlenmesi .......................................................................111

I.2.2.5. Yüklenicinin İş Sahibi Adına İşi Başkasına Devretmesi..112

I.3. Bağımsız Bölümlerin Meydana Getirilmesi İçin Araç, Gereç ve Malzeme 

Sağlama Borcu..................................................................................................113

I.4. Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu ...............................................................114

I.4.1. Sadakat Borcu....................................................................................114

1.4.1.1. Yüklenicinin Sadakat Borcunu İhlal Etmesinin 

Sonuçları..........................................................................117

I.4.2. Özen Borcu........................................................................................117

I.4.2.1. Yüklenicinin Özen Borcuna Aykırı Hareket Etmesinin 

Sonuçları..........................................................................120

I.4.2.1.1. Genel Olarak .................................................120

I.4.2.1.2. TBK m. 473/2’de Öngörülen Hakların 

Kullanılması ve İşin Başkasına Yaptırılması.120

I.4.2.1.3. TBK m. 473/2’de Öngörülen Hakların 

Kullanılmasının Sonuçları.............................122

20 İçindekiler 

I.5. Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Pazarlama ve Satış Sözleşmesi 

Kurulmasına Aracılık Etme Borcu................................................................... 125

I.6. Yüklenicinin Hesap ve Bilgi Verme Borcu...................................................... 127

I.7. Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu ................................................................. 129

I.7.1. Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğunun Maddi Şartları .................... 129

I.7.1.1. İnşa Edilen Bağımsız Bölümler Ayıplı Olmalıdır ........... 130

I.7.1.2. Ayıp, Arsa Sahibine Yüklenilmemelidir ......................... 131

I.7.1.3. Arsa Sahibi İnşa Edilen Bağımsız Bölümleri Kabul 

Etmemiş Olmalıdır.......................................................... 132

I.7.2. Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şekli Şartları ........... 133

I.7.2.1. Arsa Sahibinin İnşa Edilen Bağımsız Bölümleri 

Gözden Geçirme Külfeti ................................................. 133

I.7.2.2. Arsa Sahibinin Ayıbı Bildirme Külfeti ........................... 135

I.8. Arsa Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları............................................................ 137

I.8.1. Sözleşmeden Dönme Hakkı .............................................................. 138

I.8.1.1. Dönmenin Geçmişe Geleceğe Etkisi............................... 141

I.8.2. Bedelden İndirim İsteme Hakkı ........................................................ 141

I.8.3. İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin Onarılmasını İsteme Hakkı.......... 143

I.8.4. Arsa Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı............................................. 144

I.8.5. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunla Getirilen Özel 

Sorumluluk........................................................................................ 145

II. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ARSA 

SAHİBİNİN BORÇLARI ..............................................................................146

II.1. Arsayı İnşaata Elverişli Şekilde Yükleniciye Teslim Etme Borcu ................... 146

II.2. Arsa Sahibinin Yükleniciye Temsil Yetkisi Vermesi....................................... 148

II.2.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinde Temsil Yetkisi ..................... 148

II.2.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinde Temsil Yetkisinin Geri 

Alınıp Alınamayacağı ....................................................................... 150

II.3. Arsa Sahibinin Arsaya İlişkin Tasarruf İşlemleri Yapmama Borcu ................. 154

II.4. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetini Üçüncü Kişilere veya 

Yükleniciye Devir Borcu ................................................................................. 155

II.4.1. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetini Üçüncü 

Kişilere Devretme Borcu................................................................... 155

İçindekiler 21 

II.4.1.1. Satış Vaadi Niteliği..........................................................155

II.4.1.2. Satış Vaadinin Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 

Olması ve Tek Taraflı Olması..........................................155

II.4.2. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetini Yükleniciye 

Devir Borcu .......................................................................................160

II.4.2.1. Sözleşme Gereğince Bağımsız Bölümlerin 

Yükleniciye Devri Borcu .................................................161

II.4.2.2. Dürüstlük Kuralı Gereğince Bağımsız Bölümlerin 

Devri Borcu .....................................................................161

II.5. Arsa Sahibinin Gelir Paylaşımı Borcu ..............................................................164

II.5.1. Gelir Kavramı ....................................................................................164

II.5.2. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinde Gelir .....................................164

II.5.3. Arsa Sahibinin Geliri Paylaşma Borcu ..............................................165

III. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ÜÇÜNCÜ 

KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU................................................................. 166

III.1. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinde İnşaattan Hak Elde Etmede

Üçüncü Kişilerin Durumu.................................................................................166

III.2. İnşaat Tamamlanmadan Önce Üçüncü Kişiler İle Yapılan Sözleşmeler...........167

III.3. İnşaat Tamamlandıktan Sonra Üçüncü Kişiler ile Yapılan Sözleşmeler...........167

SONUÇ ................................................................................................................. 171

KAYNAKÇA........................................................................................................ 175KİTAPLAR 

AKKAYA Mustafa. Die Verbindlichkeit Von Privatrechtlichen Verträgen 

Für Das Steuerrecht. Grenzen Der Umdeutung Von Verträgen Für 

Steuerliche Zwecke, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

Ankara, 1998. 

AKINCI, Şahin. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya, Sayram Yayınları, 2004. 

AKİPEK, Jale ve Turgut Akıntürk. Eşya Hukuku, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2009. 

AKTÜRK İpek Yücer, Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve 

Bildirim Külfetleri, Ankara 2012. 

AKYOL, Şener. Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul, 2008. 

AKYOL, Şener. Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009. 

ALTAŞ, Hüseyin. Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. Mad. 

368),Yetkin Yayınları, Ankara, 2002. 

ALTAŞ, Hüseyin. Hasılat ve Şirket Kirası, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. 

ALTAŞ, Hüseyin. Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 1998. 

ANTALYA, Gökhan. Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C.1, 1. Baskı, Legal Kitabevi, 2012. 

ARAL, Fahrettin. Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011. 

ARAL, Fahrettin ve Hasan AYRANCI.Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 

Yetkin Yayınevi, 11. Bası, Ankara, 2015. 

ARAS, Coşkun. Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde 

KDV, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2011, S. 218. 

AYAN, Serkan. İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. 

AYBAY, Aydın ve Hüseyin Hatemi. Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014. 

176 Kaynakça 

AYDEMİR, Efrail. Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, Seçkin Yayınevi, 

Ankara, 2012. 

AYDOĞDU, Murat ve Nalan KAHVECİ. Türk Borçlar Hukuku Özel Borç 

ilişkileri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017. 

AMSTUTZ/MORİN/SCHLUEP. Basler Kommentar (BSK) zum 

Obligationenrecht I, 5.Auflage, Basel 2011. 

AYLİ, Ali. Vekilin, Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Verme Borcu, 

Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, Vedat

Kitapçılık, İstanbul, 2003. 

BARLAS, Nami. Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Bası, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012. 

BAŞARA, Gamze Turan ve İzzet BAŞARA. Borçlar Kanunu Tasarısında

İrade Sakatlıkları, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C I, Vedat Kitapçılık, 2010. 

BAŞPINAR, Veysel. Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2004. 

BAYSAL, Başak. Sözleşmenin Uyarlanması, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2009. 

BAYSAL, Başak. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 138 Hükmü Uyarınca Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanması, Gelir Paylaşımı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, der. Emrehan İnal, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2015. 

BECKER, Berner. Kommentar zum Obligationenrecht, Allgemeine 

Bestimmungen 1-183, 2.Auflage, Bern 1941. 

BİLGİLİ, Fatih. İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Ortaklıklar Hukukunda Gizli Ortaklık İlişkileri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003.

BİLGİLİ, Fatih. Yükleme ve Boşaltma İşlerinin Eser Sözleşmesine Konu 

Olup Olmaması Sorunu-Eser Unsuru Açısından Bir Değerlendirme, 

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, Birinci Cilt, Ticaret Hukuku, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007 

BOZKURT, Tamer. Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007. 

BUCHER, EUGEN, Basler. Kommentar zum Obligationenrecht I, 5. 

Auflage, Basel 2011. 

BÜHLER, Theodor. Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Zürich 

1998. 

CANBOLAT, Ferhat. İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Turhan Kitabevi, Ankara 2009. 

Kaynakça 177 

ÇETİNER, Bilgehan. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında İnşa 

Edilen Bağımsız Bölümlerin Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluğun

Koşulları, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, der. Emrehan 

İnal, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2015. 

DASSER-OFK Orell Füssli Kommentar zum Schweizerischen 

Obligationenrecht, 2. Auflage 2009. 

DAYINLARLI, Kemal. İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Hüküm ve Sonuçları, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 

2008. 

DEMİR, Mustafa Duhan. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin 

Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2017.

DEMİRDÖVEN, Oğuzhan. İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Tam Tazminatla 

Fesih Hakkı (BK. m.369), Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ ye Armağan, I. 

Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009 

DİRİCAN, Gökhan, Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve 

Yargıtay Uygulaması, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007 

DUMAN, İlker Hasan. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmeleridir?, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017. 

DUMAN, İlker Hasan. İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusur (Kusur), 

Seçkin Yayınları, Ankara 2016. 

DUMAN, İlker Hasan. İnşaat Sözleşmesi Uygulamasında Yargıcın Rolü ve 

Takdir Yetkisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016. 

DURSUN, Sanem Aksoy. Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmesi Tamamlaması, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2008. 

EREN, Fikret. Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri – İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları - İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, İnşaat Sözleşmeleri – Yönetici İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak 

Seminer, (İnşaat Sözleşmeleri) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, 2. Bası, Ankara, 2001. 

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2018. 

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, 

Ankara, 2018. 

EREN, Fikret. İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Turgut 

Akıntürk’e Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.85-86. 

ERGEZEN, Muaz. İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007. 

178 Kaynakça 

ERMAN, Hasan. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Baskı, Der 

Kitabevi, İstanbul 2010. 

ERMAN, Hasan. Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinin Gelişimi, Gelir 

Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, der. Emrehan İnal, 1. Baskı, 

Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2015. 

FELLMANN/MÜLLER. Hand (Orell Füssli) Kommentar zum 

Schweizerischen Obligationen-recht, Vol. 2, 2. Auflage, Zürich 2009. 

GAUCH Peter. Der Werkvertrag, 5.Auflage, Zürich 2011, 

GAUCH/SCHULEEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, 

Allgemeiner Teil, 9.Auflage, Band. I, Zürich-Basel-Genf 2008, 

GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, 

Allgemeiner Teil, Band II, 9. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2008. 

GÖKYAYLA, Emre. Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2009. 

GÖNEN, Doruk. İnşaat Sözleşmesinde Bedel, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2016. 

GÜMÜŞ, Mustafa Alper. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, C.II, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2008. 

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Şerhler, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007. 

GÜNEŞ, Şibli. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Modelinin 

Dayanılmaz Cazibesi, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2012. 

GÜRPINAR, Damla, Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Yayınevi,İzmir, 2006. 

HANDSCHIN, Basler. Kommentar zum Obligationenrecht II, 6. Auflage, 

Zürich 2015. 

HATEMİ, Hüseyin,Medeni Hukuka Giriş, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 

2017. 

HATEMİ, Hüseyin/Emre GÖKYAYLA. Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 

Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul, 2017. 

HATEMİ, Hüseyin/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı.Eşya Hukuku, Filiz 

Kitabevi, İstanbul, 1991. 

HATEMİ, Hüseyin/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı.Borçlar Hukuku –

Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992. 

HUGUENİN, Claire, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 

Zürich/Basel/Genf 2012. 

HUGUENIN/MEISE, Basler Kommentar zum Obligationenerecht I, 6. 

Auflage, Basel 2015. 

Kaynakça 179 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht “CHK”Volume 2;Obligationrecht Zürich/Basel/Genf 

2007. 

İMREGÜN, Oğuz. Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 12. Bası, Filiz Kitabevi, 

İstanbul,2001. 

İNAL, Emrehan, Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı 

İnşaat Sözleşmesi, Oniki Levha Yayınları,İstanbul 2011. 

İNAL, Emrehan, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Genel Esasları, Gelir 

Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, der. Emrehan İnal, 1. Baskı, 

Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2015. 

İNCEOĞLU, Murat. Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, Oniki Levha

Yayınları, İstanbul, 2009. 

İPEKYÜZ, Filiz Yavuz. Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006. 

KAPLAN, İbrahim. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013. 

KARADAŞ, İzzet. Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Kurulması, Uygulanması, Sona Ermesi, Sona Ermesinin Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016. 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Hüseyin HATEMİ, Rona SEROZAN, 

Abdulkadir ARPACI. Borçlar Hukuku, 1. Cilt, 4. Baskı, Filiz Kitabevi 

İstanbul, 2008. 

KOSTAKOĞLU, Cengiz. İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat 

Sözleşmeleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. 

KRAMER,Ernst A., Berner Kommentar zum Obligationenrecht, 

Allgemeiner Teil, Art.1-2, Bern 1980. 

KUT, A.,Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, ObligationenrechtAllgemeiner Teil, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016. 

KUNTALP, Erden. Karışık Muhtevalı Akit, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Ankara, 1971. 

KURŞAT, Zekeriya. İnşaat Sözleşmesi, Filiz Kitapevi, İstanbul,2017. 

KURT, Leyla Müjde. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre 

Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2012. 

KÜÇÜK, Muzaffer, Hasılat Paylaşımı Yönteminde Arsa Sahibinin Kazancı 

Ve Kazancın Niteliği, Vergi Dünyası, Sayı: 394, Haziran 2014. 

LİPS-RAUBER, OFK Orell Füssli Kommentar zum Schweizerschen 

Obligationnenrecht, 2. Auflage, 2009. 

180 Kaynakça 

MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar Band IV, Sachenrecht Bern 19811. 

Abteilung, Bern 1981 

NARTER, Sami. Kusursuz Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. 

NOMER, Haluk. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Beta Yayınevi, 

İstanbul, 2012. 

OSER/SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar zum Obligationnenrecht, 

2. Auflage, Zürich 1936, 1945. 

P.REETZ/M.GRABER. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 

Obligationen-recht, 3. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2016. 

POROY, Reha/Ünal TEKİNALP/Ersin ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010. 

PULAŞLI, Hasan. Yeni Şirketler Hukuku – Genel Esaslar, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2012. 

REİSOĞLU, Safa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Beta Basım 

Yayın, İstanbul, 2014. 

OĞUZMAN, Kemal/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir. Eşya Hukuku, 15. 

Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012. 

OĞUZMAN, Kemal/Nami Barlas. Medeni Hukuk Temel Kavramlar, 18. 

Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012 

OĞUZMAN, Kemal/Turgut ÖZ. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2009. 

ÖZ, Turgut. İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

2013. 

ÖZ, Turgut. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Kitap Tic. 

AŞ, İstanbul 1989. 

ÖZ, Turgut. Taşınmazda Mevcuttan Fazla Pay Satımında Şerhedilmiş Satış 

Vaadinin Önceliği ve Bu Konudaki Yargıtay Kararının Eleştirisi, Prof. 

Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, 2000. 

ÖZAY, Merter. Estetik Amaçlı Tıbbî Müdahalelerde Hekimin Hukukî Sorumluluğu, YetkinYayınları, Ankara, 2006. 

ÖZKAYA, Eraslan. Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata Hile İkrah), SeçkinYayıncılık, Ankara, 2013. 

SARI, Suat. Vekâlet İlişkisinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, Beşir 

Yayınevi, İstanbul, 2004. 

SCHÖNENBERGER/JAEGGI, Kommentar zum Obligationenrecht, Zürich 

1973. 

Kaynakça 181 

SCHWENZER, Ingeborg. Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 6. 

Auflage, Basel 2015. 

SEÇER, Öz. Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, YetkinYayınları, Ankara 2016. 

SELİMOĞLU, Yaşar Engin. Eser Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 

2017. 

SELİMOĞLU, Yaşar Engin. Eser Sözleşmesi ve Kavramlar, Av. Dr. Faruk 

Erem Armağanı, TBB Yayını, Yayın No: 8, Ankara 1999. 

SEROZAN, Rona. Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul 

2006. 

SEROZAN, Rona. Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 

2007. 

SÜTÇÜ, Nezih. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi, 

Ankara, 2010. 

ŞAHİN, Ayşe. Hasılat Kirası Sözleşmesinin Ayırt Edici Unsurları Ve Tabi 

Olduğu Yasa Hükümleri, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt 

2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009. 

ŞAHİN, Turan. Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu 

İfada Temerrüdü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012. 

ŞAHİNİZ, Salih. Türk Borçlar Hukukunda Gayrımenkul Tellallığı Sözleşmesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2002. 

ŞENOCAK, Zarife. Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, 

Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. 

ŞENTÜRK, Mehmet, Hasılat Paylaşımı Yöntemi İle Taşınmaz Satışlarında 

Kurumlar Vergisi İstisnası, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım 2013, Sayı 

302. 

ŞİRİN, Ertunç. Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinin Gelişimi, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, der. Emrehan İnal, 1. Baskı, Oniki 

Levha Yayınları, İstanbul 2015. 

TANDOĞAN, Haluk. Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, C.2, 6. 

Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008. 

TOLU, Abdullah. Gerçek Kişilere Ait Arsaların Müteahhitlere Kat Karşılığı 

Değil De Hasılat Paylaşımı Yöntemine Göre Verilmesi Halinde KDV, 

Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2011, S. 224. 

UYGUR, Turgut. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C.2, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013. 

ÜREM, Müge, Eser Sözleşmesinde Erken Dönme, Oniki Levha Yayıncılık, 

İstanbul, 2017. 

182 Kaynakça 

VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerisvchen 

Obligationenrechs, Band I, 3. Auflage Zürich 1979. 

WATTER, Basler. Kommentar zum Obligationenrecht I, 6. Auflage, Zürich 

2015. 

WEBER, Berner. Kommentar zum Obligationenrecht, 3.Auflage, Bern. 

YAKUPPUR, Sendi. Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin EseriTeslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2009. 

YAVUZ, Cevdet/Faruk ACAR/Burak ÖZEN, Borçlar Hukuku Dersleri, 

Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul 2016. 

YAVUZ, Nihat. Ayıplı İfa, Güncellenmiş 3. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2012. 

YAVUZ Nihat. Yeni ve Eski Türk Borçlar Kanunu’na göre Eser ve Hizmet 

Sözleşmeleri, Babil Yayınları, Ankara 2011. 

YELMEN, Adem. Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı 

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018. 

YENER, Mehmet Deniz. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, Beta Yayınları, İstanbul, 2011 

YENİOCAK, Umut. Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2014. 

YILDIRIM, Ayça Akkayan, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Ermenin Etkileri, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004. 

ZAECH, Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Art.32-40, Zürich 1990.

ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar zum Obligationnenrecht 

I, 6. Auflage, Basel 2015. 

ZEVKLİLER, Aydın ve Ayşe HAVUTÇU. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007. 

ZEVKLİLER, Aydın ve Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013. 

MAKALELER

ATAMER, Yeşim, Sözleşme Boşluklarının Hâkim Tarafından Doldurulması 

Sorununa İlişkin Düşünceler, İÜHFM, C. LXIII, S. 1–2, 2005. 

AVCI, Mehmet Özgür, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Şahsen İfa Borcu, 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, MÜHF-HAD., C. 22, S. 3, Y.2016. 

Kaynakça 183 

BAŞPINAR, Veysel. Taşınmaz Satımında Vekalet, AÜHFD, C. 45, S. 1, 

1996. 

BUZ, Vedat. İş Sahibinin BK. m. 369’a Göre Eser Sözleşmesini Feshi, 

BATİDER, C.21, S. 2, 2001 

DEMİR, Mehmet,”Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu”, AÜHFD, 

C: 57, S: 3, 2008. 

DİNAR, Cem,”Borçlar Kanunu’ndaki Düzenleme Açısından İstisna Sözleşmesi ile Vekâlet Sözleşmesi Arasındaki Kurumsal Farklılıklar”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1, 2008. 

GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, GÜHFD, S. 1, İstanbul, 

2002. 

KARAKURT, Güler Gümüşsoy, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 

15, S. 1, İstanbul 2016. 

KOCAAĞA, Köksal, Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü 

İhlâl Ederek Eseri Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Hâlinde İş Sahibinin BK m. 358/II Uyarınca Sahip 

Olduğu Haklar, DEÜHFD, C. 6, S. 1, 2004. 

KURŞAT, Zekeriya, Yeni Borçlar Kanununda Adi Ortaklık Hükümlerinin 

Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LXX, S. 1, 2012. 

ÖZMEN, Etem Saba/Tuba Akçura Karaman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları, İstanbul Barosu Dergisi,

C.87, S.2013/1, 2013. 

PETEK, Hasan, Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan 

Hukukî Sorumluluk, DEÜHFD, Cilt: 8, Sayı: 1, 2006. 

REİSOĞLU, Safa, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Bir Kısım 

Sorunlar, BATİDER, C. 24, S. 2, 2007. 

SARI, Suat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi, 

İÜHFM, C. 64, S. 2, 2006. 

ŞENOL, Kübra Ercoşkun. Türk Borçlar Hukukunda Hilenin Münferit Uygulama Alanları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, S. 

4, 2013. 

TEKBEN, Tuğçe, Hekim İle Hasta İlişkisinin Vekâlet Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Erhan Adal’ a Armağan, 

YÜHFD, C: 8, S: 2, 2011. 

TURANBOY, Asuman, Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Tesliminden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti,

AÜHFD., C.41, S. 1 – 4, 1989-1990. 

184 Kaynakça 

VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen 

Obligationenrechts, Band 1, 3. Auflage, Zürich 1979. 

ZEVKLİLER/HAVUTÇU, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Bası, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007. 

TEZLER 

BAYRAKTAR, Erdoğan, İnşaat Sektöründe Hasılat Paylaşımı Modeli Türkiye Örneği, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 

Tezi İstanbul 2018. 

DOĞAN, Gül, Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2004. 

KÖSEOĞLU, Can Barış, Eser Sözleşmesi Kapsamında Ayıp ve Bildirimi, 

Çağ ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2017. 

SARIYILDIZ, Mehmet Emre, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıba Karşı 

Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014. 

SIRATAŞ, Burcu, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.