Genel Vergi Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050504972
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH556
Genel Vergi Hukuku
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2019/10 2. Baskı, 787 Sayfa
ISBN 978-605-05-0497-2

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ7

Birinci Baskının ÖNSÖZü9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR51

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I.VERGİ HUKUKU KAVRAMI ve KAPSAMI55

A.Vergi Hukuku Kavramı55

B.Vergi Hukukunun Kapsamı57

II.VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ

 YERİ ve BAĞIMSIZLIĞI SORUNU58

A.Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri58

B.Vergi Hukukunun Bağımsızlığı Sorunu58

1.Genel Olarak58

2.Özel Hukuk Karşısında Bağımsızlık59

3. Kamu Hukuku Karşısında Bağımsızlık61

III.VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK

 DALLARI İLE İLİŞKİSİ62

A.Genel Açıklama62

B.Kamu Hukuku Dalları İle İlişkisi62

1.Genel Olarak62

2.Anayasa Hukuku İle İlişkisi62

3.İdare Hukuku İle İlişkisi64

4.Ceza Hukuku İle İlişkisi65

5.Yargılama Hukukları İle İlişkisi65

6.Devletlerarası Hukuk İle İlişkisi66

C.Özel Hukuk Dalları İle İlişkisi67

IV.VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ70

A.Genel Açıklama70

B.Genel Vergi Hukuku71

1.Genel Olarak71

2.Vergi Usûl Hukuku71

3.Vergi Ceza Hukuku72

4.Vergi Yargılaması Hukuku73

5.Kamu/Vergi İcra Hukuku74

6.Devletlerarası Vergi Hukuku75

C.Özel Vergi Hukuku76

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I.GENEL ÇERÇEVE77

II.BAĞLAYICI (ASLÎ) KAYNAKLAR78

A.Genel Açıklama78

B.Anayasa79

C.Kanun80

Ç. Devletlerarası Vergi Anlaşmaları83

D.Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri85

1.Genel Olarak83

2.Olağan Dönem Kararnameleri86

3.Olağanüstü Dönem Kararnameleri 86

E.Cumhurbaşkanı Kararları87

F.Anayasa Mahkemesi Kararları89

G.İçtihadı Birleştirme Kararları92

Ğ.Diğer Düzenleyici İşlemler93

1.Genel Olarak93

2.Cumhurbaşkanı Kararı93

3.Yönetmelik94

4.Bakanlık Kararları96

5.Maliye Bakanlığının Bağlayıcı Nitelikteki Tebliğleri96

III.BAĞLAYICI OLMAYAN (YARDIMCI=TALÎ)

 KAYNAKLAR97

A.Genel Açıklama97

B.Yargı Kararları97

C.Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, Sirkülerleri,

 Özelgeleri (Muktezaları)98

1.Genel Olarak98

2.Genel Tebliğler98

3.Genelgeler100

4.Özelgeler/Muktezalar100

5.Sirkülerler101

6.Maliye Bakanlığı İşlemlerine Uygun

 Davranmanın Sonuçları101

Ç.Bilimsel Görüşler (İlmî İçtihat/Doktrin/Öğreti)102

D.Örf ve Âdet102

IV. ESKİ KAYNAKLAR103

A.Genel Açıklama103

B.Kanun Hükmünde Kararname104

C.Bakanlar Kurulu Kararları (Kararname)105

Ç.Tüzük107

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI

I.GENEL ÇERÇEVE111

II.VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN

 UYGULANMASI111

A.Genel Açıklama111

B.Vergi Hukukunda Kanunların Yer Bakımından

 Uygulanması111

1.Genel Olarak111

2.Kaynak İlkesi113

3.Şahsîlik İlkesi114

4.Benimsenen İlkelerin Uygulanma Alanları115

C.Türk Vergi Kanunlarının Yer Bakımından

 Uygulanmasına Egemen Olan İlkeler115

1.Genel Olarak115

2.Gelir Vergisi Kanunu116

3.Kurumlar Vergisi Kanunu116

4.Katma Değer Vergisi Kanunu116

5.Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu117

6.Emlâk Vergisi Kanunu117

7.Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu117

8.Damga Vergisi Kanunu117

9.Gümrük Kanunu118

Ç.Çifte Vergilendirmenin Sınırlandırılması118

1.Genel Olarak118

2.Çifte Vergilendirme119

3.Tek Yanlı Olarak İç Hukukta Çifte Vergilendirmenin

 Sınırlandırılması120

a.Benimsenen Yöntemler120

aa.İndirim Yöntemi120

bb.Mahsup Yöntemi120

cc.İstisna Yöntemi121

b.Türk Vergi Kanunlarında Çifte Vergilendirmeyi

 Önlemeye İlişkin Kurallar121

aa.Genel Olarak121

bb.Gelir Vergisi Kanunu121

cc.Kurumlar Vergisi Kanunu122

çç.Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu122

dd.Diplomat Muaflığına İlişkin Hükümler123

4.Çifte Vergilendirmenin Devletlerarası

 Anlaşmalarla Sınırlandırılması123

5.Vergilendirmeye İlişkin Hükümler Taşıyan

 Diğer Andlaşmalar125

III.VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN

 UYGULANMASI126

A.Genel Açıklama126

B.Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi126

C.Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması128

1.Genel Olarak128

2.Yürürlükten Kaldırma (İlga Etme)128

3.Anayasa Mahkemesinin İptal [Kaldırma] Kararı İle

 Yürürlükten Kalkma129

4.Sürenin Sona Ermesi130

Ç.Vergi Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi130

1.Genel Olarak130

2.Vergi Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi131

3.Kanunların Geleceğe Yürümemesi132

D.Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)maması -

 Zamanaşımı133

IV.VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN

 UYGULANMASI133

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNDA YORUM

I.GENEL ÇERÇEVE135

II.YORUM ÇEŞİTLERİ135

A.Genel Açıklama135

B.Yasama Yorumu136

C.İdarî Yorum136

Ç.Yargı Yorumu (Kazaî İçtihat)137

D.Bilimsel Yorum (İlmî İçtihat)137

III.YORUM YÖNTEMLERİ137

A.Genel Açıklama137

B.Lafzî Yorum Yöntemi138

C.Sistematik Yorum Yöntemi139

Ç.Tarihî Yorum Yöntemi139

D.Amaca Göre (Gai) Yorum Yöntemi140

E.Yorum Yöntemlerine Başvurulmasının Sonuçları141

IV.VERGİ HUKUKUNDA YORUMUN ÖZELLİKLERİ142

A.Genel Açıklama142

B.Ekonomik Yaklaşım143

1.Genel Olarak143

2.Ekonomik Nitelendirme144

a.Genel Olarak144

b.Peçeleme İşlemleri146

aa.Genel Olarak146

bb.Peçeleme İşleminin Varlık Şartları147

cc.Peçeleme İşleminin Niteliği148

çç.Peçeleme İşleminin Sonuçları150

c.Hukuka Ya Da Genel Ahlâka Aykırı İşlemler152

C.Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı153

Ç.Tipleştirme ve Tipiklik155

V.VERGİ HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA ve

 TAKDİR YETKİSİ156

A.Vergi Hukukunda Boşluk Doldurma156

1.Genel Olarak156

2.Vergi Hukukunda Boşluk Doldurma157

B.Takdir Yetkisi159

1.Genel Olarak159

2.Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi159

3.Hâkimin Takdir Yetkisi160

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİ ÖDEVİ

I.GENEL ÇERÇEVE161

II.VERGİ MÜKELLEFİYETİ ve MÜKELLEF161

A.Vergi Mükellefiyeti161

1.Genel Olarak161

2.Mükellefiyetin Kaynağı161

3.Mükellefiyetin Konusu163

4.Mükellefiyetin Niteliği164

B.Vergi Mükellefi165

III.VERGİ HUKUKUNDA EHLİYET ve TEMSİL167

A.Vergi Hukukunda Ehliyet167

B.Vergi Hukukunda Temsil169

1.Kanunî Temsil169

2.İradî Temsil169

IV.VERGİ SORUMLULUĞU171

A.Genel Açıklama171

B.Sorumluluğun Hukukî Niteliği172

C. Vergi Sorumlusu174

Ç.Vergi Mevzuatında Yer Alan Sorumluluk Halleri177

1.Genel Olarak177

2.Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu177

a.Genel Olarak177

b.Küçük ve Kısıtlıların Kanunî Temsilcilerinin

 Sorumluluğu178

aa.Vergi Borcu Aslı Bakımından178

bb.Vergi Cezaları Bakımından178

c.Tüzel Kişilerde Temsil Organlarının

 Sorumluluğu179

aa.Vergi Borcu Aslı Bakımından179

bb.Vergi Cezaları Bakımından180

ç.Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin

 Türkiye’deki Temsilcilerinin Sorumluluğu181

d.Tüzel Kişiliği Olmayan Toplulukları

 Yönetenlerin Sorumluluğu182

3.Vergi Kesenlerin Sorumluluğu182

4.Mirasçıların Sorumluluğu184

5.Bir Teşebbüsü Kül Olarak Devralan

 Teşebbüsün Sorumluluğu186

D.Sorumlunun Ödevleri186

E.Sorumlunun Hakları188

1.Genel Olarak188

2.Dava Açabilme188

3.Düzeltme Talebinde Bulunabilme189

4.Takas Talebinde Bulunabilme191

5.Uzlaşmaya Başvurabilme191

6.Zamanaşımı191

V.VERGİ MÜKELLEFİYETİ ve/ya da

 VERGİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER192

A.Genel Açıklama192

B.Sözleşmenin Vergi İdaresi Bakımından Sonuçları192

C.Sözleşmenin Taraflar Bakımından Sonuçları193

VI.VERGİ HUKUKUNDA TESELSÜL194

A.Genel Açıklama194

B.Mükellefler Arasında Teselsül196

C.Mükellef İle Vergi Sorumlusu Arasında Teselsül196

Ç.Vergi Sorumluları Arasında Teselsül197

ALTINCI BÖLÜM

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

I.GENEL ÇERÇEVE199

II.VERGİYİ DOĞURAN OLAY199

A.Genel Açıklama199

B.Vergiyi Doğuran Olayın Niteliği201

C.Vergi Kanunlarına Göre Vergiyi Doğuran Olay202

III.VERGİNİN TARHI204

A.Genel Açıklama204

B.Matrahın Belirlenmesi205

1.Genel Olarak205

2.Matrahın Mükellefin Tarafından Belirlenmesi –

 Beyana Dayanan Tarh206

a.Genel Olarak206

b.Verginin Tahakkuku – Tahakkuk Fişi207

c.Beyana Dayanan Tarhın Sonuçları209

3.Matrahın İdare Tarafından Belirlenmesi209

a.Genel Olarak209

b.İkmalen Vergi Tarhı210

c.Re'sen Vergi Tarhı211

aa.Genel Olarak211

bb.Matrahın Re’sen Takdiri ve Verginin

 Re’sen Tarh Edilebileceği Durumlar211

cc.Re’sen Takdir Sebepleri212

çç.Matrahın Takdir Komisyonu Tarafından

 Takdiri212

dd.Matrahın İnceleme Elemanı Tarafından

 Takdiri213

ee.Re’sen Vergi Tarhında İzlenecek Yol214

ç.Verginin İdarece Tarhı215

C.Tarh İşlemi216

1.Tarh İşleminin Hukukî Niteliği216

2.Tarh İşleminin Unsurları217

a.Genel Olarak217

b.Yetki217

c.Şekil218

ç.Sebep219

d.Konu220

e.Amaç220

f.Genel Değerlendirme220

IV.TEBLİĞ221

A.Genel Açıklama221

B.Tebliğin Yapılacağı Kişiler223

1. Genel Olarak223

2.Gerçek Kişiler223

3.Tüzel Kişiler224

4.Kamu İdare ve Müesseseleri224

5.Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişiler224

C.Tebliğ Yöntemleri225

1.Genel Olarak225

2.Posta İle Tebliğ225

3.Memur Vasıtası İle Tebliğ227

4.Elektronik Ortamda Tebliğ227

5.Dairede veya Komisyonda Tebliğ228

6.İlân Yolu İle Tebliğ228

a.İlân Yolu İle Tebliğ Yapılacak Durumlar228

b.İlân Yolu İle Tebliğin Şekli229

c.İlânın Sonuçları230

Ç.Tebliğin Usûlüne Göre Yapılmamasının Sonuçları230

1.Tebliğ Edilen Belgelerde Usulsüzlük230

2.Tebliğ Yönteminde Usulsüzlük230

V.TAHAKKUK231

A.Genel Açıklama231

B.Beyana Dayanan Tarhta Verginin Tahakkuku232

1.Genel Olarak232

2. Beyana Dayanan Tarh İşlemine Karşı Dava Açılması233

C.İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan

 Tarhta Verginin Tahakkuku234

1.Genel Olarak234

2.Tarh İşlemine Karşı Süresi İçinde

 Dava Açılmaması234

3.Tarh İşlemine Karşı Süresi İçinde Dava Açılması235

Ç.Verginin/Kamu Alacağının Kesinleşmesi236

1.Genel Olarak236

2.Davanın Reddedilmesi Halinde236

3.Vergi/Ceza İhbarnamesinin İptaline

 Karar Verilmesi Halinde237

4.Uzlaşma Yoluna Başvurulması Halinde239

D.Tahakkuku Tahsile Bağlı Olan Vergiler240

VI.TAHSİL240

A.Genel Açıklama240

B.Tahsil İşleminin Hukukî Niteliği242

C.Tahsil İşleminin Unsurları244

1.Genel Olarak244

2.Yetki244

3.Şekil244

4.Sebep245

5.Konu246

6.Amaç246

YEDİNCİ BÖLÜM

VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFLERİ

DENETLEME YOLLARI

I.GENEL ÇERÇEVE247

II.YOKLAMA248

A.Genel Açıklama248

B.Yoklama Usûlü251

III.İNCELEME252

A.Genel Açıklama252

B.İnceleme Yapmaya Yetkili Olanlar253

C.Haklarında Vergi İncelemesi Yapılacak Olanlar253

Ç.Vergi İncelemesinin Yapılma Zamanı253

D.İncelemenin Yapılacağı Yer253

E.İnceleme Sırasında Uyulacak İlkeler254

F.İnceleme Raporu ve Hukukî Niteliği256

IV.ARAMA258

A.Genel Açıklama258

B.Aramanın Yapılabileceği Durumlar258

C.Arama Usulü259

Ç.İncelemenin Tamamlanması260

D.Kayıtların Yeniden İşlenmesi261

E.Genel Hükümlerin Uygulanması261

V.BİLGİ TOPLAMA261

A.Genel Açıklama261

B.Talep Üzerine Bilgi Verme262

C.Sürekli Bilgi Verme263

Ç. İstihbarat Arşivi264

D.Devletlerarası Andlaşmalar Gereğince Bilgi Değişimi264

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

I.GENEL ÇERÇEVE265

II.SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI266

A.Genel Açıklama266

B.Belirleyen Organa Göre Sınıflandırma266

1.Genel Olarak266

2.Kanunî Süreler266

3.İdarî Süreler267

4.Kazaî (Yargısal) Süreler267

C.Hukukî Niteliklerine Göre Süreler268

1.Genel Olarak268

2.Hak Düşürücü Süreler268

3.Vergi Ödevleri İle İlgili Süreler269

4.Müsamaha (Hoşgörü) Süreleri269

5.Zamanaşımı Süreleri270

6.Düzenleyici Süreler270

Ç.Diğer Süreler270

III.ZAMANAŞIMI271

A.Zamanaşımı Kavramı271

B.Vergi Hukukunda Zamanaşımının Çeşitleri273

1.Genel Olarak273

2.Tarh Zamanaşımı273

a.Genel Olarak273

b.Tarh Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi276

aa.Genel Olarak276

bb.Tarh Zamanaşımının Durması276

aaa.Genel Olarak276

bbb.Takdir Komisyonuna Başvurulması277

ccc.Mücbir Sebep278

cc.Tarh Zamanaşımının Kesilmesi279

c.Tarh Zamanaşımının Sonuçları280

3.Tahsil Zamanaşımı282

a.Genel Olarak282

b.Tahsil Zamanaşımının Durması282

c.Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi283

ç.Tahsil Zamanaşımının Sonuçları284

IV.SÜRELERİN UZAMASI284

A.Genel Açıklama284

B.Mücbir Sebep284

1.Genel Olarak284

2.Mücbir Sebep Sayılan Haller285

3.Mücbir Sebebin Geçerlik Alanı286

4.Mücbir Sebebin Sonuçları287

C.Zor Durum288

Ç.Ölüm289

D.Mali Tatil290

E.Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurulması 292

V.SÜRELERİN HESAPLANMASI293

A.Genel Açıklama293

B.Gün Olarak Belirtilen Süreler293

C.Hafta veya Ay Olarak Belirtilen Süreler293

Ç.Sonu Belli Bir Gün Olarak Belirtilen Süreler294

D.Resmî Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi294

DOKUZUNCU BÖLÜM

MÜKELLEFLERİN ŞEKLÎ ÖDEVLERİ

I.GENEL ÇERÇEVE295

II.BİLDİRİMDE BULUNMA ÖDEVİ296

A.Genel Açıklama296

B.Bildirilmesi Gereken Hususlar296

1.İşe Başlamanın Bildirilmesi296

aa.Genel Olarak296

bb.Tâcirler Bakımından İşe Başlama ve Belirtileri297

cc.Serbest Meslek Erbabında İşe Başlama ve

 Belirtileri297

çç.İşyeri298

dd.Teminat Uygulanması298

2.Değişikliklerin Bildirilmesi301

3.İşi Bırakmanın Bildirilmesi302

C.Bildirme Süresi304

III.BEYANNAME VERME ÖDEVİ306

A.Genel Açıklama306

B.Tarhı Beyana Dayanan Vergiler307

C.Beyannamenin Şekli ve İçeriği307

Ç.Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı308

1.Genel Olarak308

2.Gelir Vergisinde309

3.Kurumlar Vergisinde311

4.Veraset ve İntikal Vergisinde311

5.Katma Değer Vergisinde312

6.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde312

7.Özel Tüketim Vergisinde313

8.Özel İletişim Vergisinde313

D.Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve

 Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları313

IV.DEFTER TUTMA ÖDEVİ314

A.Genel Açıklama314

B.Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler315

C.Defter Tutma Mükellefiyetinin Başlaması315

Ç.Defterlerin Tutulmasında Dönem Esası316

D.Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik317

E.Mükelleflerin Tutacakları Defterler317

1.Ticarî Kazanç ve Kurum Kazancı Sahiplerinin

 Tutacakları Defterler317

a.Birinci Sınıf Tâcir - İkinci Sınıf Tâcir Ayırımı317

b.Birinci Sınıf Tâcirlerin Tutacakları Defterler319

aa.Genel Olarak319

bb.Bilanço Esasına Göre Tutulacak

 Defterlerin Türleri319

cc.Bilanço Esasına Göre Defter Tutmada

 Envanter ve Bilânço320

aaa.Envanter320

bbb.Bilânço321

c.İkinci Sınıf Tâcirlerin Tutacakları Defter321

2.Sınaî Müesseselerin Tutacakları Defterler322

a.İmalât Defteri322

b.Bitim İşleri Defteri324

c.Sanayi Müesseselerin Kayıt Serbestliği324

3.Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar324

a.Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin

 Gider Vergisine Ait Kayıtları324

b.Damga Vergisi Kayıtları325

c.Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri325

ç.Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına

 İlişkin Kayıtlar325

d.Ambar Defteri325

4.Serbest Meslekte Defter Tutma326

5.Ziraî Kazançta Defter Tutma326

F.Defterlere Kayıt Düzenine Egemen Olan İlkeler326

G.Defterlerin Tasdik Düzeni329

1.Tasdik Zorunluluğu329

2.Tasdik Makamı ve Usûlü329

3.Tasdik Zamanı330

Ğ.Defter Tutma Ödevinin Sona Ermesi331

H.Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması Gereken

 Defterlerle Türk Ticaret Kanunu Uyarınca

 Tutulması Gereken Defterler Arasındaki İlişki332

V.BELGE DÜZENİNE UYMA ÖDEVİ332

A.Genel Açıklama332

B.Belge Düzenine Egemen Olan İlkeler333

1.Belgeleme Zorunluluğu İlkesi333

2.Vergi Usul Kanunu'nda Belirtilen Belgelerle

 Belgelendirme Zorunluluğu334

3.Belge Düzenine Uyma Ödevi334

4.Belgelendirme Zorunluluğunun İstisnalarının

 Kanunda Belirtilmesi334

C.Vergi Usul Kanunu’na Göre Düzenlenmesi

 Gereken Belgeler335

1.Genel Olarak335

2.Fatura335

a.Genel Olarak335

b.Faturada Bulunması Gereken Bilgiler335

c.Fatura Düzeni336

ç.Fatura Vermek ve Almak Zorunda Olanlar336

2.Sevk İrsaliyesi337

3.Perakende Satış Belgeleri337

4.Gider Pusulası338

5.Müstahsil Makbuzu339

6.Serbest Meslek Makbuzları339

7.Ücret Bordrosu340

8.Taşıma ve Otel İşletmelerine İlişkin Belgeler340

a.Taşıma İrsaliyesi340

b.Yolcu Listesi340

c.Günlük Müşteri Listesi341

9.Muhabere Evrakı341

10.Diğer Belgeler341

11.Elektronik Ortamdaki Kayıtlar ve

 Elektronik Cihazla Belge Düzenleme342

Ç.Ekim ve Sayım Beyanı344

D.Vergi Karnesi344

E.Vergi İdaresinin Defter ve Belgeler Konusundaki

 Düzenleme Yetkisi345

VI.DEFTER İLE BELGELERİ MUHAFAZA ve

 İBRAZ ÖDEVİ349

A.Muhafaza Ödevi349

B.İbraz Ödevi349

C.Ek Ödevler350

VII.VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEVLERİNİ

 YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI352

ONUNCU BÖLÜM

VERGİ/KAMU BORCUNUN SONA ERMESİ

I.GENEL ÇERÇEVE353

II.ÖDEME354

A.Genel Açıklama354

B.Ödeme Yeri354

C.Ödeme Şekli355

1.Genel Olarak355

2.Özel Ödeme Şekilleri355

a.Genel Olarak355

b.Kamu Alacağının Banka ve/ya da

 Postane Tarafından Toplanması356

c.Kamu Alacağının Çizgili Çekle Ödenmesi357

ç.Kamu Alacağının Kaynakta Tevkif

 (Kesme/Stopaj) Yöntemiyle Toplanması357

Ç.Ödeme Zamanı358

1.Genel Olarak358

2.Özel Ödeme Zamanları359

a.Genel Olarak359

b.Verginin İkmalen, Re'sen veya İdarece Tarh Edilmesi  

 Halinde 359

c.Ülkeyi Terk ve Ölüm Halinde360

ç.Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde360

d.Uzlaşmaya Başvurulması Halinde360

3.Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi361

4.Diğer Özel Ödeme Zamanları362

5.Gecikme Faizi Uygulaması362

a. Genel Olarak362

b. İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi Tarhında

 Gecikme Faizi363

aa.Genel Olarak363

bb.Uygulanma Süresi363

cc.Gecikme Faizinin Oranı ve

 Hesaplama Yöntemi364

c.İhtirazî Kayıtla Beyana Dayanan

 Vergi Tarhında Gecikme Faizi364

4.İade Faizi365

D.Ödeme Zamanlarının Uzatılması367

E.Ödemenin İsbatı368

F.Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar368

G.Verginin Vadesinde Ödenmemesinin

 Hukukî Sonuçları368

1.Genel Olarak368

2.Gecikme Zammı Uygulanması369

3.Cebren Tahsil Yoluna Başvurulması369

III.ZAMANAŞIMI370

A.Genel Açıklama370

B.Zamanaşımı Çeşitleri371

1.Genel Olarak371

2.Tarh Zamanaşımı371

3.Tahsil Zamanaşımı372

4.Düzeltme Zamanaşımı372

5.Ceza Kesme Zamanaşımı372

IV.TAKAS373

A.Genel Açıklama373

B.Takas Beyanında Bulunabilmenin Şartları374

C.Takas Beyanında Bulunabilecekler375

V.TERKİN376

A.Genel Açıklama376

B.Tabiî Afetler Nedeniyle Terkin377

1.Genel Olarak377

2.Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini377

3.Diğer Kamu Alacaklarının Terkini379

C.Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin380

Ç.Yargı Kararı Gereği Terkin381

VI.TAHAKKUKTAN VAZGEÇME381

VII.DİĞER NEDENLER382

A.Genel Olarak382

B.Hata Düzeltme383

C.Uzlaşma383

Ç.Cezalarda İndirim384

D.Ölüm385

E.Pişmanlık ve Islah385

F.Af386

ONBİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKU

I.GENEL ÇERÇEVE387

II.VERGİ KABAHATLERİ ve CEZALARI390

A.Genel Açıklama390

B.Vergi Ziyaı Kabahati ve Cezası391

1.Genel Olarak391

2.Vergi Ziyaı Kabahatinin Maddî Unsuru:

 Vergi Zıyaı (Kaybı)392

a.Genel Olarak392

b.Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi393                     

c. Verginin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi394

ç.Verginin Haksız Yere Geri Verilmesine Sebep 

 Olunması394

d.Genel Değerlendirme394

3.Vergi Ziyaı Kabahatinin Manevî Unsuru396

4.Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası397

a.Genel Olarak397

b.Temel Vergi Ziyaı Cezası397

c.Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Olarak

 Uygulanması397

ç.Vergi Ziyaı Cezasının Yüzde Elli Uygulanması398

C.Usulsüzlük Kabahatleri399

1.Genel Olarak399

2. Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru400

a.Genel Olarak400

b.Usulsüzlük Kabahati Sayılan Fiiller400

aa.Genel Olarak400

bb.Birinci Derece Usulsüzlükler400

cc.İkinci Derece Usulsüzlükler401

c.Netice Unsuru401

3.Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevî Unsuru402

4.Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezaları402

Ç.Özel Usulsüzlük Kabahatleri403

1.Genel Açıklama403

2.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin

 Maddî Unsuru ve Cezası404

a.Genel Olarak404

b.Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve

 Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usûl Hükümlerine

 Uyulmaması404

c.Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük408

ç. Bilgi Vermekten Çekinme ile

 Vergi Usul Kanunu'nun Muhafaza ve

 İbraz Ödevlerine Aykırı Davranılması408

3.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezası411

D.Vergi Cezalarının Uygulanması411

III.VERGİ SUÇLARI ve CEZALARI412

A.Genel Açıklama412

B.Kaçakçılık Suçu413

1.Genel Olarak413

2.Kaçakçılık Suçlarında Kanunî Unsur413

3.Kaçakçılık Suçunun Maddî Unsuru414

a.Genel Olarak414

b.Hareket Unsuru414

c.Netice Unsuru415

4.Kaçakçılık Suçunun Manevî Unsuru416

5.Kaçakçılık Suçunun Cezası417

6.Kaçakçılık Suçlarının Takip Usûlü418

C.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçu420

1.Genel Olarak420

2.Suçun Faili421

3.Suçun Unsurları422

a.Kanunî Unsur422

b.Maddî Unsur422

c.Manevî Unsur423

4.Vergi Mahremiyetinin İhlâl Suçunun Cezası424

5.Vergi Mahremiyetinin İhlâl Sayılmayan Haller424

6.Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına 

 Tecavüz Suçu425

Ç.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu426

1.Genel Olarak426

2.Fail426

3.Suçun Unsurları427

a.Kanunî Unsuru427

b.Maddî Unsur427

c.Manevî Unsur428

ç.Hukuka Aykırılık429

4.Suçun Cezası429

IV.VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK430

A.Genel Açıklama430

B.Vergi Kabahatlerinde Sorumluluk432

1.Genel Olarak432

2.Gerçek Kişiler Bakımından432

a.Genel Olarak432

b.Küçük ve Kısıtlıların Kanunî Temsilcilerinin 

 Sorumluluğu433

3.Tüzel Kişiler Bakımından433

4.Özellikli Durumlar435

a.Genel Olarak435

b.Fail Yerine Mükellef ve/ya da

 Vergi Sorumlusunun Muhatap Alınması436

aa.Dur İkazına Uyulmaması Halinde Sorumluluk436

bb.Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu436

c.Damga Vergisinde Sorumluluk437

ç.Failin Yanında Mükellef ve/ya da Vergi 

 Sorumlusunun Muhatap Alınması437

d.Bilgi Vermekten Çekinenlerin

 Ceza Sorumluluğu439

Ç.Vergi Suçlarında Sorumluluk440

1.Genel Olarak440

2.Kaçakçılık Suçunda Sorumluluk441

3.Diğer Vergi Suçlarında Sorumluluk442

D.Vergi Ceza Hukukunda Müteselsil Sorumluluk443

1.Genel Olarak443

2.Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk444

3.Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu444

4.Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu444

5.Motorlu Taşıtlar Vergisinde Müteselsil Sorumluluk445

V.VERGİ KABAHAT ve SUÇLARININ İŞLENMESİNDE

 ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER446

A. Genel Açıklama446

B.Teşebbüs (Neticenin Eksikliği)448

C.İştirak (Katılma) (Failin Çokluğu)449

D.Tekerrür (Tekrarlanma)451

E.İçtima (Birleşme)453

1.Genel Olarak453

2.Vergi Kabahatlerinde İçtima (Birleşme)454

a.Genel Olarak454

b.Tek Fiil İle Ayrı Vergilere İlişkin

 Kabahat İşlenmesi454

c.Tek Fiil İle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi455

ç. Ayrı Fiillerle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi456

3. Vergi Suçlarında İçtima (Birleşme)457

VI.KUSURLULUĞU KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya

 TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER457

A.Genel Açıklama457

B.Kusurluluğu Kaldıran Nedenler458

1.Yanılma458

2.Mücbir Sebep459

C.Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler460

1.Genel Olarak460

2.Vergi Cezalarını Tamamen Sona Erdiren Haller460

a. Genel Olarak460

b. Ödeme460

c. Ölüm462

3.Vergi Cezalarını Kısmen Sona Erdiren Hal:

 Cezalarda İndirim462

a.Genel Olarak462

b.Kapsamı463

c.Şartları464

ç.Cezalarda İndirim Oranı465

4.Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen

 Sona Erdiren Haller- Müesseseler466

a.Hata Düzeltme466

b.Uzlaşma468

aa.Genel Olarak468

bb.Kapsamı468

cc.Uzlaşmaya Başvurabilme Nedenleri469

çç.Uzlaşmanın Sonuçları469

c.Terkin470

ç.Af472

5.Ceza Kesilmesine ve/ya da Hükmolunmasına

 Engel Olan Haller472

a.Pişmanlık ve Islah472

aa.Genel Olarak472

bb.Pişmanlık ve Islah Kurumunun Kapsamı473

cc.Pişmanlık ve Islah Kurumundan

 Yararlanabilmenin Şartları474

aaa.Genel Olarak474

bbb.Kendiliğinden Haber Verme474

ccc.Beyanda Bulunma476

ççç.Verginin Pişmanlık Zammı İle Ödenmesi476

çç.Pişmanlık ve Islah Kurumundan Yararlanmanın

 Sonuçları476

b.  İzaha Davet477

aa.Genel Olarak477

bb.İşleyiş478

c. Zamanaşımı480

aa.Vergi Kabahatleri Bakımından Zamanaşımı480

aaa.Genel Olarak480

bbb.Tarh/Ceza Kesme Zamanaşımı481

ccc.Tahsil Zamanaşımı483

bb.Vergi Suçları Bakımından Zamanaşımı483

aaa.Genel Olarak460

bbb.Dava Zamanaşımı483

ccc.Ceza/İnfaz Zamanaşımı484

c.Cezadan Vazgeçme484

ONİKİNCİ BÖLÜM

KAMU İCRA HUKUKU

I.GENEL ÇERÇEVE487

II.KAMU İCRA HUKUKU488

A.Kavram488

B.Kamu İcra Hukukunun Niteliği491

C.Kamu İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler493

1.Genel Olarak493

2.Hukuk Devleti İlkesi494

3.Re’sen Harekete Geçme İlkesi495

4.Malvarlığı İle Sorumluluk İlkesi495

5.Menfaatler Dengesinin Gözetilmesi İlkesi496

6.Usûl/Takip Ekonomisi İlkesi496

7.Ölçülülük İlkesi497

8.Hukukî Güvenlik İlkesi499

a.Genel Olarak499

b.Belirlilik İlkesi499

c.(Aleyhe) Düzenlemelerin Geçmişe

 Yürü(tül)memesi İlkesi500

ç.Kıyas Yasağı İlkesi502

III.KAMU ALACAĞI KAVRAMI ve KAPSAMI502

A.Kamu Alacağı Kavramı502

B.Kamu Alacağının Kapsamı504

1.Genel Olarak504

2.Alacağın Kime Ait Olduğu Bakımından505

3.Alacağın Niteliği Bakımından505

a.Genel Olarak505

b.Aslî Kamu Alacakları505

c.Fer'i Kamu Alacakları506

ç.Kamu Hizmeti Yapılmasına Bağlı Olarak

 Doğan Alacaklar506

4.Tahsili Emval Kanunu'na veya Amme Alacaklarının

 Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsil Edileceği

 Belirtilen Alacaklar Bakımından508

IV.KAMU ALACAĞININ TARAFLARI509

A.Kamu Alacaklısı509

B.Kamu Borçlusu510

V.KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE

 GÖREV ve YETKİ510

VI.KAMU İCRA HUKUKUNDA SÜRELER ve TEBLİGAT511

VII.KAMU ALACAĞI İÇİN GÜVENCE ÖNLEMLERİ487

A.Genel Açıklama511

B.Teminat511

C.İhtiyatî Haciz514

Ç.İhtiyatî Tahakkuk516

D.Rüçhan Hakkı518

E.Geri Verilecek Paralarla Mahsup [Takas] Esası519

F.Hükümsüz Sayılan İşlemler520

G.Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi521

1.Genel Olarak521

2.Mirasçıların Sorumluluğu522

3.Kesinti Yapanların Sorumluluğu523

4.Kamu Alacağı Ödenmeden İşlem Yapanların

 Sorumluluğu524

5.Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu525

6.Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu526

7.Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu527

8.Şirketlerin Birleşmesi, Devri, Bölünme ve

 Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk528

Ğ.Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketin

 Feshini İsteme528

VII.KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ528

A.Genel Açıklama528

B.Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi529

1. Genel Olarak529

2.Teminatın Paraya Çevrilmesi529

3.Kefilin Takibi530

C.Haciz Yoluyla Takip530

1.Genel Olarak530

2.Ödeme Emri531

a.Genel Olarak531

b.Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması532

aa.Dava Nedenleri532

bb.Dava Açma Süresi533

cc.Görevli ve Yetkili Mahkeme533

çç.Davanın Sonuçları534

3.Mal Beyanında Bulunma534

4.Haciz536

a.Genel Olarak536

b.İstihkâk İddiaları537

aa.Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı

 İstihkak İddiaları537

bb.Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen

 Mallara Karşı İstihkak İddiaları537

cc.İstihkak İddiaları İle ilgili Diğer Hükümler538

dd. Değerlendirme538

c.Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak538

ç. Haczedilemeyen Mallar538

aa.Haczedilemeyecek Mallar538

bb.Kısmen Haczedilebilen Gelirler540

cc.Yetişmemiş Mahsullerin Haczi540

d.Haczin Sonuçları540

e.Paraya Çevirme541

f.Aciz Hali541

g.Menkul Malların Haczi ve Satışı541

aa.Genel Olarak541

bb.Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların,

 Alacak ve Hakların Haczi542

cc.Zor Kullanma545

çç.Hacizde Değerleme545

dd.Haczedilen Malların Korunması545

ee.Menkul Malların Satışı545

ğ.Gayrimenkul Mallar İle Gemilerin

 Haczi ve Satışı547

aa.Genel Olarak547

bb.Satış ve Satış Komisyonları547

cc.Satış Hazırlıkları547

çç.Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale548

dd.İhalenin Yapılamaması549

ee.Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili549

ff.Gayrimenkullerin Teferruğu ve

 Geri Verilmesi550

ğğ.İhalenin Sonucu, Fesih ve Tescil551

VIII.GECİKME ZAMMI552

A.Genel Açıklama552

B.Gecikme Zammı552

1.Genel Olarak552

2.Hukukî Niteliği552

3.Gecikme Zammı Uygulamasına Konu Olan

 Kamu Alacakları553

4.Gecikme Zammının Oranı ve Hesaplanması554

5.Gecikme Zammının Gecikme Faizi ve Tecil Faizi ile

 Karşılaştırılması555

a.Genel Olarak555

b.Gecikme Zammı555

c.Gecikme Faizi555

ç.Tecil Faizi556

IX.KAMU BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR556

A.Genel Açıklama556

B.Kamu Alacağının Ertelenmesi557

1.Tecil557

a.Genel Olarak557

b.Tecilin Şartları557

aa.Genel Olarak557

bb.Çok Zor Duruma Düşme558

cc.Talepte Bulunma558

çç.Teminat Gösterme558

dd.İdarenin Takdiri559

ee.Süre559

ff.Faiz560

c.Tecil Taleplerinin Reddi ve Tecil Şartlarına

 Uyulmaması560

aa.Tecil Talebinin Reddi560

bb.Tecil Şartlarına Uyulmaması560

2.İcranın Yargı Organları Tarafından

 Tehiri/Ertelenmesi561

3.Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması561

C. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili561

Ç. Terkin564

D.Zamanaşımı564

X.TAHSİL AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN 

 UYUŞMAZLIKLAR ve ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ

 YARGI ORGANLARI564

A.Genel Açıklama564

B.Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan

 Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli

 Yargı Organları566

1.Genel Olarak566

2.Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan

 Uyuşmazlıkların Vergi Yargısında Çözümü566

3.Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan

 Uyuşmazlıkların Adlî Yargıda Çözümü568

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

I.GENEL ÇERÇEVE571

II.UZLAŞMA572

A.Genel Açıklama572

B.Uzlaşma Müessesesinin Hukukî Niteliği573

C.Uzlaşma Müessesesine Yöneltilen Eleştiriler574

Ç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma575

1.Genel Olarak575

2.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı576

3.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları577

a. Genel Olarak577

b.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının

 Oluşumu577

c.Uzlaşma Komisyonunun Toplanması578

ç.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

 Hukukî Niteliği578

4.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve

 Uzlaşmaya Davet579

a.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi579

b.Talep ve Davet Süresi579

c.Uzlaşma Davetine Uyulmaması580

5.Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve

 Vergi Ödevlisine Bildirilmesi580

6.Uzlaşma Talebinin - Davetinin İncelenmesi581

7.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları582

a. Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları582

b.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin ve/ya da

 Uzlaşmaya Varılamamasının Sonuçları583

c.Ödeme Zamanı584

D.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma584

1.Genel Olarak584

2.Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı585

a.Uzlaşma Konusu Yapılabilecek

 Vergi ve Cezalar585

b.Uzlaşmaya Başvurulabilecek Durumlar586

3.Uzlaşma Komisyonları586

a.Genel Olarak586

b.Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu587

c.Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi589

ç.Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve

 Karar Yeter Sayısı589

d.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

 Hukukî Niteliği590

4.Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi591

a. Uzlaşma Talebinin Şekli591

b.Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi592

c.Uzlaşma Talebinin İncelenmesi592

aa.Ön İnceleme592

bb.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Görüşmeye Çağrılması593

cc.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Çağrıya Uyması593

çç.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Çağrıya Uymaması594

dd.Uzlaşmanın Vâki Olmaması594

ee.Uzlaşma Toplantısının Yapılamaması594

5.Uzlaşmanın Sonuçları594

a.Uzlaşma Talebinin Sonuçları594

b.Uzlaşmanın Vâki Olmasının Sonuçları595

c.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya

 Vâki Olmamasının Sonuçları ve

 Yargı Yoluna Başvurma596

ç.Ödeme Zamanı598

d.Uzlaşma ve Cezalarda İndirim598

III.HATA DÜZELTME599

A.Genel Açıklama599

B.Vergi Hataları600

1.Genel Olarak600

2.Vergi Hatası Sayılan Haller601

a.Hesap Hataları601

aa.Genel Olarak601

bb.Verginin Matrahında Hata602

cc.Verginin Miktarında Hata602

çç.Verginin Mükerrer Olması602

b.Vergilendirme Hataları603

aa.Genel Olarak603

bb.Mükellefin Şahsında Hata603

cc.Mükellefiyette Hata603

çç.Verginin Mevzuunda/Konusunda Hata604

dd.Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde

 Hata604

3.Vergi Ceza Kesme İşleminde Hata605

C.Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yolunun Kapsamı605

1.Genel Olarak605

2.Hukukî Uyuşmazlıklar606

3.Yargı Kararına Konu Olmuş Hususlar608

4.Ödeme Emrindeki Hatalar608

Ç.Hata Düzeltme Yolları609

1.Genel Olarak609

2.Re'sen Düzeltme609

3.Başvuru Üzerine Düzeltme610

a.Genel Olarak610

b.Düzeltme Başvurusunda Bulunma611

c.Düzeltme Başvurusunda Bulunma Süresi612

aa.Genel Olarak612

bb.Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme

 Başvurusunda Bulunma612

cc.Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra

 Hata Düzeltme Başvurusunda Bulunma612

ç.Düzeltme Yapma Yetkisi614

d.Vergi Cezalarındaki Hataların Düzeltilmesi İçin

 Başvuru Süresi ve Düzeltme615

D.Vergi Hatalarının Yargı Yoluyla Düzeltilmesi616

1.Genel Olarak616

2.Doğrudan Dava Açılması616

3.Re'sen Düzeltmeye Karşı Dava Açılması617

4.Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme 

 Talebinin Reddi Halinde Dava Açılması617

5.Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Hata Düzeltme

 Yoluna Başvurulması Halinde Dava Açılması618

a.Genel Olarak618

b.Vergi Dairesine Hata Düzeltme Başvurusunda

 Bulunulması618

c.Şikâyet Başvurusu619

ç.Şikâyet Başvurusunun Reddi İşlemine

 Karşı Dava Açılması620

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

(VERGİ YARGILAMASI HUKUKU)

I.GENEL ÇERÇEVE623

II.VERGİ YARGISININ YAPISI625

A.Genel Açıklama625

B.Vergi Mahkemeleri627

C.Bölge İdare Mahkemeleri627

Ç.Danıştay630

1.Genel Olarak630

2.Vergi Dava Daireleri631

3.Vergi Dava Daireleri Kurulu634

4.İçtihatları Birleştirme Kurulu635

III.VERGİ DAVASININ KONUSU ve HUKUKÎ NİTELİĞİ636

A.Genel Açıklama636

B.Vergi Davasına Konu İşlemler636

C.Vergi Davasının Hukukî Niteliği639

IV.VERGİ DAVASINDA TARAFLAR641

A.Davacı641

B.Davalı642

C.Üçüncü Kişilerin Tarafların Yanında Yer Alması643

1.Genel Olarak643

2.Davaya Katılma643

a.Genel Olarak643

b.Katılma Şartları644

c.Katılma Yöntemi644

ç.Katılmanın Sonuçları644

3.Davanın İhbarı645

a.Genel Olarak645

b.Davanın İhbarının Şartları646

c.Davayı İhbar Etme Yöntemi646

ç.Davanın İhbarının Sonuçları646

V.DAVANIN AÇILMASI ve SONUÇLARI647

A.Genel Açıklama647

B.Davanın Açılması647

1.Genel Olarak647

2.Dava Dilekçesi648

3.Dilekçelerin Verileceği Yerler648

4.Tek Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller649

a.Genel Olarak649

b.Birden Çok İşleme Karşı Tek Dilekçe ile

 Dava Açılması649

c.Birlikte Dava Açılması651

5.Dilekçe Hakkında Uygulanacak İşlemler652

C.Davanın Açılmasının Sonuçları654

1.Genel Olarak654

2.Yürütmenin Dur(durul)ması654

a.Genel Olarak654

b.Vergi Davası Açılmasının Yürütmeyi

 Durdurması655

c.Kanun Yolu Denetiminde Yürütmenin

 Durdurulması656

ç.Yürütmenin Durdurulmasında Yöntem657

3.Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi-Durması658

4.Derdestlik658

5.İddia ve Savunmanın Sınırlandırılması659

6.Hüküm Verme 661

VI.VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA

 GÖREV VE YETKİ661

A.Genel Açıklama661

B.Görev662

1.Genel Olarak662

2.Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar662

3.Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak

 Baktığı Davalar663

4.Görev İtirazlarının Mahkeme Tarafından

 İncelenmesi664

5.Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi664

C.Yetki665

1.Genel Olarak665

2.Yetki İtirazlarının Mahkeme Tarafından

 İncelenmesi665

3.Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi666

Ç.Merci Tayini667

D.Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması668

1.Genel Olarak668

2.Bağlantılı Davalar - Davaların Birleştirilmesi668

3.Bağlantı Kararının Verilmesinde Yetki669

4.Bağlantı Konusunun İncelenmesi669

a.Bağlantı Konusunun Danıştay’da İncelenmesi669

b.Bağlantı Konusunun Bölge İdare Mahkemesinde

 İncelenmesi670

5.Davaların Ayrılması671

VII.DAVA AÇMA SÜRESİ672

A.Genel Açıklama672

B.Dava Açma Sürelerin Hukukî Niteliği673

C.Dava Açma Süresinin Başlangıcı674

Ç.Dava Açma Süresinin Hesaplanması675

D.Dava Açma Süresinin Durması ve Uzaması676

1.Dava Açma Süresinin Durması676

2.Dava Açma Süresinin Uzaması677

E.Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları677

VIII.DAVANIN İNCELENMESİ ve KARARA BAĞLANMASI678

A.Genel Açıklama678

B.İlk İnceleme ve İlk İnceleme Üzerine Verilecek

 Kararlar679

1.Genel Olarak679

2.Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme680

3.İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar681

Ç.Dosyanın Tekemmülü682

1.Genel Olarak682

2.Tebligat ve Cevap Verme682

3.Duruşma683

D.Dosyanın İncelenmesi ve Karara Bağlanması685

1.Genel Olarak685

2.Dosyanın İncelenmesi685

3.Davanın Karara Bağlanması686

4.Kararların Sonuçları-Uygulanması687

a.Kararların Sonuçları687

b.Kararın Uygulanması689

IX.VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNA EGEMEN

 OLAN İLKELER690

A.Genel Açıklama690

B.Yazılılık İlkesi692

C.Re’sen (Kendiliğinden) Araştırma İlkesi693

Ç.Delil Serbestîsi İlkesi694

D.Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi696

E.Ekonomik Yaklaşım İlkesi697

1.Genel Olarak697

2.Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Diğer İlkelerle İlişkisi698

a.Ekonomik Yaklaşım İlkesi - Re'sen Araştırma

 İlkesi İlişkisi698

b.Ekonomik Yaklaşım İlkesi - Delil Serbestisi İlkesi

 İlişkisi699

c.Ekonomik Yaklaşım İlkesi - Delillerin Serbestçe

 Değerlendirilmesi İlkesi699

F.Usûl Ekonomisi (Çabukluk ve Ucuzluk) İlkesi700

G.Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı701

X.VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA

 İSBAT ve DELİL702

A.Genel Açıklama702

B.İsbat703

1.Genel Olarak703

2.İsbat Yükü704

3.İsbat Yükünün Paylaşımı706

a.Genel Olarak706

b.İsbat Yükünün Mükellefte Olduğu Haller706

c.İsbat Yükünün Vergi İdaresinde Olduğu Haller707

4.İsbatı Gerekli Olmayan Haller708

a.Genel Olarak708

b.İkrar709

c.Karineler709

C.Delil711

1.Genel Olarak711

2.Delil Çeşitleri712

a.Genel Olarak712

b.Mükellef Beyanı712

c.Üçüncü Kişilerin Beyanı713

aa.Genel Olarak713

bb.Şahit İfadesi713

cc.Bilirkişi Raporu715

çç.Uzman Görüşü717

ç.Keşif717

d.İdare Tarafından Düzenlenen Tutanaklar718

e.Yemin719

Ç.Delillerin Toplanması719

1.Genel Olarak719

2.Delil Tesbiti720

XI.YARGI KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI721

A.Genel Açıklama721

B.Kanun Yolu Kavramı722

C.Kanun Yollarının Sınıflandırılması723

D.Olağan Kanun Yolları724

1.Genel Olarak724

2.İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulan 

Olağan Kanun Yolları724

a.Genel Olarak724

b.İstinaf725

aa. İstinaf Kurumu ve Niteliği725

bb. İstinaf Edilebilecek Kararlar727

cc. İstinaf Talebi727

çç. İstinaf Süresi727

dd. Dosyanın Tekemmülü729

ee. İstinaf Yoluna Başvurmanın Kararın

 Yürütülmesine Etkisi729

ff. İstinaf Talebinin Karara Bağlanması730

c.Özel İtiraz Halleri733

aa.Genel Olarak733

bb.Bağlantılı Davalara İlişkin Kararlara

 İtiraz733

cc.Yürütmenin Durdurulması Taleplerine İlişkin

 Kararlara İtiraz734

3.Temyiz735

a.Genel Olarak735

b.Temyiz Mercii735

c.Temyiz Edilebilecek Kararlar736

ç.Temyiz Edilemeyecek Kararlar737

d.Temyiz Talebinde Bulunabilecekler737

e.Temyize Başvuru Süresi738

f.Temyiz Dilekçesi ve Yapılacak İşlemler739

g.Temyiz Başvurusunun Usûl Yönünden

 İncelenmesi740

ğ.Temyiz-Bozma Nedenleri741

h.Temyiz Yoluna Başvurmanın Kararın

 Yürütülmesine Etkisi743

ı.Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek

 Kararlar744

aa.Genel Olarak744

bb.Bozma Kararı744

cc.Onama Kararı744

çç.Kısmen Onama-Kısmen Bozma Kararı745

i.Temyiz Talebi Hakkında Verilen Karar Üzerine

 Yapılacak İşlem745

aa.Genel Olarak745

bb.Israr Kararı746

j.Temyizden Vazgeçme747

E.Olağanüstü Kanun Yolları747

1.Genel Olarak747

2.Kanun Yararına Temyiz747

3.Yargılamanın Yenilenmesi749

a.Genel Olarak749

b.Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri749

c.Yargılamanın Yenilenmesinin Şartları750

ç.Başvuru Süresi751

d.Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde

 Bulunabilecek Kimseler751

e.Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin

 Karara Bağlanması751

F.Diğer Başvuru Yolları752

1.Genel Olarak752

2.Açıklama753

3.Yanlışlıkların Düzeltilmesi753


Kaynakça755
Elinizdeki metin, ilk baskısı 2017 yılında yapılan Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı’nın gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halidir. Genel Vergi Hukuku’nun 7’nci Baskısından ders kitabı olsun diye kısaltmaya çalışılarak oluşturulan metin maalesef arzu edilen kısalığa ulaşamamıştır. Bu baskıda da kısaltmak mümkün olamamıştır. Bunun iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, yazılanların silinip atılmasına gönlün razı olmamasıdır. İkincisi ise, piyasada yeterince kısa ders kitabı bulunmasıdır. Daha ayrıntılı bilgi edinme ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Nitekim, zaman zaman mail yoluyla ya da yüz yüze görüşmeler esnasında böyle bir kitabın zarureti dile getirilmekte; yeni baskısının ne zaman yayımlanacağı sorulmaktadır. Belirtilen sebeplerle kısa metin oluşturul(a)mamıştır.   

Metin ve Kaynakça mevzuatta, ilmî ve kazaî içtihatta ortaya çıkan değişme ve gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Metinde gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmış; daha anlaşılır olması için gayret sarf edilmiştir. Şüphesiz, dikkatten kaçan düzeltilmemiş yerler ve kaynaklar olabilir. Tarafımdan fark edilmesi ya da okuyucular tarafından bildirilmesi halinde, gerekli düzeltme-düzenleme-eklemeler yapılacaktır.

Bu metin, Genel Vergi Hukuku başta olmak üzere, Vergi Ceza Hukuku, Kamu İcra Hukuku ve Vergi Yargılaması Hukuku alanlarında tarafımdan kaleme alınmış metinlerden aktarma, düzeltme ve düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu metinde yer alan açıklamaların ayrıntıları ve kaynakları sözü edilen çalışmalarda yer almaktadır. Ders Kitabı metni, öğren(i)cilerin bir bütünlük içerisinde ayrıntıda boğulmadan sistematik bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, tartışmalardan uzak, tarafımdan kabul edilmiş ve benimsenmiş görüş ve uygulamaların aktarılması yoluna gidildiğinden, zorunlu olmadıkça dipnotlara yer vermeme tercih edilmiştir. Şüphesiz, Kaynakçada yer alan çalışmalar olmasaydı bu metin olmazdı ve oluşturulamazdı. Konuların ayrıntısını ve açıklamaların kaynaklarını öğrenmek isteyenlere Kaynakçada yer alan çalışmalara bakması önerilmektedir.

Yetişmemde tarifi imkânsız sıkıntılara katlanan cefakâr rahmetli annem ile fedakâr rahmetli babama; çalışmanın yapılması ve basılı metin haline gelmesi sürecinde her türlü nazıma katlanan ve sıkıntılarımı paylaşan sevgili eşim Doç. Dr. İrem Karakoç ile biricik kızım Dr. Ayşe Zehra ve biricik oğlum Ömer Faruk'a sabır, destek ve hoşgörülerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum.

Metnin basım ve yayımını üstlenen ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin sahipleri Yusuf Ziya Gülkök ve Muharrem Başer ile basımevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Mükemmel iyinin düşmanıdır. Elinizdeki çalışma, kervan yolda düzelir umuduyla bir araya getirilmiş düzeltme ve düzenleme yapılmaya çalışılmış bir metindir. Düzeltilmesi, düzenlenmesi, değişmesi, gelişmesi ve olgunlaşması zamana bağlıdır. (Varsa) bir boşluğu doldurur, duyulan bir ihtiyacı giderebilirse, çalışma amacına ulaşmış olacaktır. Marifet iltifata tâbidir; iltifatsız meta zayidir. Eleştirileriniz yolumuza ışık tutacaktır.

 

Fakülte/Buca, 15.10.2019                                        Yusuf KARAKOÇ

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: vergi hukuku
İlgili Yayınlar