Hakim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları ve Yargılanma Usulleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bahattin ARAS
ISBN: 9786050506464
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahattin ARAS
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Hakim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları ve Yargılanma Usulleri

Dr. Bahattin ARAS

2020/09 1. Baskı, 593 Sayfa

ISBN 978-605-05-0646-4İÇİNDEKİLER.. 5

GİRİŞ. 25

I. BÖLÜM
HAKİM ve SAVCILARIN DİSİPLİN ve SUÇ SORUŞTURMALARINDA UYGULANACAK
TEMEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ ve ULUSLARARASI 
BELGE ve RAPORLAR

I-)   ULUSAL TEMEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ. 29

A-) ANAYASADA YER ALAN TEMEL HÜKÜMLER.. 29

B-) 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR
KANUNUNDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER
.. 30

C-) 6087 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KANUNUNDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER   32

D-) YÖNETMELİKLER.. 35

E-) GENELGELER.. 36

F-)  İLKE KARARLARI 36

II-) ULUSLARARASI BELGE ve RAPORLAR.. 37

A-) YARGI BAĞIMSIZLIĞI EVRENSEL BİLDİRGESİ (MONTREAL BİLDİRGESİ-1983) 37

B-) ADALETİN BAĞIMSIZLIĞI EVRENSEL BİLDİRGESİ (SİNGHVİ DEKLARASYONU-1989) 38

C-) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YARGI BAĞIMSIZLIĞI TEMEL  İLKELERİ (1985) 40

a-)  Yargı Bağımsızlığı 40

b-)  Hakimlerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü. 41

c-)  Hizmet Şartları ve Hakimlik Teminatı 41

d-)  Disiplin, Uzaklaştırma ve Görevden Alma. 42

D-) BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ 43

E-) SAVCILAR İÇİN ETİK VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN AVRUPA İLKELERİ “BUDAPEŞTE İLKELERİ”. 44

F-) HÂKİMLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN AVRUPA
ŞARTI (1998)
46

a-)  Azlolunamamaya İlişkin Temel Şartlar 47

b-)  Hakimlerin Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 47

c-)  Hakimlerin Görevinin Sona Ermesi 48

G-) AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
KARARLARI
49

a-)  Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü Hakkında
Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı
49

b-) Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec (2010)12
Sayılı Tavsiye Kararı
51

aa-)     Belgenin Kapsam ve İçeriği 51

bb-) Belgenin Değerlendirmesi 57

c-)  Ceza Adalet Sisteminde Savcılığın Rolü İle İlgili Üye Devletlere Sunduğu Rec (2000)19 Sayılı Tavsiye Kararı 59

d-)  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yargı Bağımsızlığının ve Tarafsızlığının Güçlendirilmesine İlişkin Eylem
Planı 1 Cm (2016)36
. 60

H-) AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİNİN (CCJE) KARARLARI 61

a-)  Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlerin Azledilememesine İlişkin Standartlar Konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunulan 1 (2001) Sayılı Görüş  61

b-)  Hakimlerin Mesleki Davranışlarını Düzenleyen İlke ve Kurallar Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunulan (2002) 3 Sayılı Görüş  64

c-) Hakimlerin Magna Carta’sı (Temel İlkeler) (2010) 66

d-)  Hakimlerin Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Adaletin Kalitesi ve Bağımsız Yargıya Saygı Konulu 17 No’lu
Görüş (2014)
67

I-)   AVRUPA YARGI KURULLARI AĞININ (ENCJ)
“DİSİPLİN PROSEDÜRLERİNE İLİŞKİN ASGARİ STANDARTLAR VE HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU” KONULU RAPORU (2014-2015)
69

a-) Raporun İçerik ve Kapsamı 69

b-)  Rapor Çerçevesinde Belirlenen Asgari Standartlar 73

aa-) Rehber İlkelerin ve Etik Kodların Hazırlanması 73

bb-) Hakimlerin Özel Hayatı ve Sınırları 76

cc-) Hakimin Disiplin İşlemlerine Yol Açabilecek Davranışları 77

çç-) Şikayetlerin Alınmasında ve Bunların Yönetiminden Sorumlu Bağımsız Bir Organın Bulunması 78

dd-) Karar Merciinin Bağımsız Olması ve  Kanunla Belirlenmesi 79

ee-)     Şikayet İçin ve Şikayetin Karar Bağlanması Bakımından Belirli Bir Sürenin Belirlenmesi 80

ff-) Yaptırım Kararlarının Yayınlanması 83

gg-) Son Çare Olarak Açığa Alınma  ve Azil Yasağı 84

hh-) Hakime Kendisine Temsilci Atanmasını İsteme
Hakkı Tanınması
86

ii-) Soruşturma Sürecinde Tanınması Gereken  Temel
Hak ve Güvenceler
87

jj-)  Disiplin Yaptırımlarının Açık ve Orantılı Olması 90

kk-) Disiplin Yaptırımına İlişkin İtiraz Hakkının
Bulunması
90

İ-)   VENEDİK KOMİSYONUNUN (AVRUPA HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ KOMİSYONU) KARARLARI 91

a-)  “Yargısal Atamalar” Konulu  Rapor (2007) 91

b-)  Yargı Sisteminin Bağımsızlığı Raporu /Bölüm I:
Hakimlerin Bağımsızlığı (2010)
92

c-) Yargı Sisteminin Bağımsızlığına İlişkin Avrupa Standartları Hakkında Rapor: Bölüm II : Savcılık Teşkilatı 95

d-)  Venedik Komisyonunun Türkiye Hakkında Hazırlamış Olduğu Rapor ve Görüşler 97

aa-) Hakimler ve Savcılar Kanunu Taslağı Hakkında
Görüş (2011)
99

bb-) Anayasanın 83. Maddesinin İkinci Fıkrasının
Askıya Alınması Hakkında Görüş (Yasama Dokunulmazlığı)
101

cc-) 15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ilâ 676 Sayılı
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş
  103

aaa-) Görüşün Temel Gerekçesi Olan OHAL Süreci
ve Buna İlişkin Endişeler
103

bbb-) Görevden Almada Uygulanan “İrtibat, İltisak
ve Bağlantı” Kavramlarına Yönelik Eleştiriler
107

ccc-)   Bireyselleştirilmiş ve Gerekçelendirilmiş
Görevden Alma Kararlarının Bulunmayışı
108

ddd-) Hakim ve Savcıların Görevden Alınması ve
İhracı Sürecine İlişkin Komisyon
Değerlendirmesi
109

dd-) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından
21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen ve
16 Nisan 2017 Tarihinde Referanduma Sunulan
Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkındaki Görüş
. 111

aaa-) Cumhurbaşkanının  HSK’ya Üye Seçme
Yetkisinin Genişletilmesi
111

bbb-) Yeni Kurul Yapısına Yönelik Eleştiriler 112

J-)  AVRUPA KOMİSYONUNUN SON DÖNEM TÜRKİYE RAPORLARI 114

a-)  2018 Yılı Türkiye Raporu. 114

aa-) Yargının İşleyişine İlişkin Eleştiri ve Öneriler 115

bb-) HSK’nın Yeni Yapısına Yönelik Eleştiri ve
Tavsiyeler
116

cc-) Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Hususundaki Endişeler 117

dd-) Yargının Etkinliğine Yönelik Eleştiriler 118

b-) 2019 Yılı Türkiye Raporu. 119

K-) AİHM’İN DİSİPLİN SÜREÇLERİNE BAKIŞ AÇISI 120

a-)  Genel Olarak. 120

b-)  AİHM’e Göre Hakim ve Savcılarla İlgili Disiplin Soruşturmalarında Uyulması Gereken Temel Esaslar 122

II. BÖLÜM
HAKİM ve SAVCILARIN DİSİPLİN
SORUŞTURMALARINDA SUL VE YETKİ KURALLARI

I-)   DİSİPLİN SUÇ ve CEZALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR   125

A-) DİSİPLİN SUÇU.. 125

B-) DİSİPLİN CEZASI 126

C-) DİSİPLİN CEZASI VE ADLİ CEZA ARASINDAKİ
TEMEL FARKLAR
.. 128

D-) TEMEL DİSİPLİN CEZALARI 130

a-)  Devlet Memurları Kanununda Belirlenmiş Olan
Disiplin Cezaları
130

b-)  2802 Sayılı Kanunda Belirlenmiş Olan Disiplin Cezaları 131

E-) TÜRK YARGİ ETİĞİ BİLDİRGESİ VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ 131

a-) Türk Yargı Etiği Bildirgesi 132

b-) Etik Değer ve İlkelerin Disiplin Soruşturmasına  Etkisi 133

c-)  Avrupa Yargı Kurulları Ağının (ENCJ) “Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hakimlerin Sorumluluğu” Konulu Raporu Çerçevesinde Etik İlke ve Değerler 134

II-) HAKİM ve SAVCILARIN DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA USUL VE YETKİ
KURALLARI
. 136

A-) HAKİM ve SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDAKİ USULE DAİR  TEMEL MEVZUAT  HÜKÜMLERİ 137

B-) İHBAR veya ŞİKAYETLERLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI 140

a-)  Genel Olarak. 140

b-)  Hakim ve Savcı Hakkında İhbar ve Şikayette
Bulunulması
141

aa-) Disiplin Soruşturmasına Konu Edilemeyecek
İhbar ve Şikayetler
141

bb-) İhbar ve Şikayet Dilekçesi Üzerine Yapılacak
İşlemler
142

cc-) Şikayetten Vazgeçilmesi 144

c-) Komisyon Başkanı ve Başsavcıların İhbar ve Şikayetleri 144

d-)  Yapılan Teftiş ve Denetimler Neticesinde Disiplin Eyleminin Öğrenilmesi 145

e-) Kurulun Resen Soruşturma Başlatması 145

f-) Disiplin Soruşturmalarının Gizli Yürütülmesi 145

C-) HAKSIZ ve KÖTÜ NİYETLİ İHBAR ve
ŞİKAYETLERDE SORUMLULUK ve YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
   146

a-)  Şikayet Hakkı 146

b-)  Haksız  ve Kötü Niyetli Şikayet Halleri 148

aa-) Haksız Şikayet Halleri 148

bb-) Kötü Niyetli Şikayet Halleri 150

c-)  Haksız  Şikayet Halinde Sorumluluk. 151

aa-) İdari Sorumluluk. 151

bb-) Tazminat Sorumluluğu. 152

d-)  Kötü Niyetli veya Delil Uydurularak Yapılan  İhbar ve Şikayetlerde Sorumluluk  153

aa-) İdari ve Cezai Sorumluluk. 153

bb-) Tazminat Sorumluluğu. 155

e-)  Hakim ve Savcının Haksız ve Kötü Niyetli İhbar ve Şikayetlerden Haberdar Olması 156

D-) ARAŞTIRMA , İNCELEME veya  SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ 157

a-)  İnceleme ve Soruşturma İzni Kararı Verilmesi 157

b-) Araştırma İzni Kararı Verilmesi 159

c-) Kurul Başkanının Olur Vermemesi 160

E-) MÜFETTİŞ veya MUHAKKİK ELİYLE
SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLMESİ
164

a-)  Genel Olarak Müfettiş ve Muhakkikin Görev ve
Yetkileri
164

aa-) Genel Olarak. 164

bb-) Leh ve Aleyhe Bütün Araştırmaların Yapılması
 ve Delillerin Toplanması
167

cc-) Müfettişin Tefahhus Yöntemiyle Bilgi Toplaması 167

b-) Hakim veya Savcının Savunmasının Alınması 169

c-) Araştırma, İnceleme  veya Soruşturma Raporunun Hazırlanması 171

d-) Müfettiş veya Muhakkikin Reddi Sorunu. 173

F-)  SORUŞTURMA SÜRECİNDE HAKİM VE SAVCININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI 174

a-)  Genel Olarak. 174

b-)  İdari İşlem Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Bulunması Gereken Unsurlar 175

c-)  Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Ölçülülük İlkesi
ve Son Çare Prensibine Uygun Olarak Verilmesi
178

d-) Meslekten Çıkarma Kararı Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma  180

e-) Görevden Uzaklaştırılanların Hakları 181

f-) Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması 181

g-) Göreve Tekrar Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller 182

h-) Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Süre. 183

aa-) Disiplin Soruşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırmada Süre  183

bb-) Ceza Soruşturması veya Kovuşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırmada Süre  183

ı-)   Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Yeniden
İnceleme ve İtiraz Yoluna Başvurulması
184

i-)   OHAL Döneminde Gerçekleştirilen Görevden
Uzaklaştırma Kararları ve Buna Yönelik Eleştiriler
185

j-) Haksız Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Doğan
Zararın Tazmini
186

G-) CEZA ve DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ ve BİRBİRİNE ETKİLERİ 188

a-)  Genel Olarak. 188

b-) Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi 189

aa-) Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Yargılaması
 Bakımından Bağlayıcı Olduğu Haller
189

bb-) Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Yargılaması Bakımından Bağlayıcı Olmadığı Haller 190

H-) DİSİPLİN SORUŞTURMASININ NİHAİ KARARA BAĞLANMASI 193

a-)  Genel Olarak Verilecek Kararlar 193

b-) Soruşturma İzni Verilmesi Nedeniyle Verilecek Nihai Kararlar 194

aa-) Soruşturma Evrakının İşlemden Kaldırılması Kararı 194

bb-) “Kovuşturma Yapılması” ve “Disiplin Cezası Uygulanması” Kararı 195

aaa-) Son Savunmanın Alınması  Kararı 195

bbb-) Kovuşturma ve Disiplin Cezası Verilmesi
Kararı
196

c-)  Dairenin Karar Süreci ve Kararda Bulunması Gerekli Unsurlar 197

aa-)     Disiplin Soruşturmasının Karara Bağlaması 197

bb-) Kararda Bulunması Gereken Unsurlar 198

cc-) Kararların İlgililere Tebliği 200

d-) Üye veya Başkanın İşe Bakamaması, Çekilmesi ve Reddi 201

aa-) İşe Bakamama Halleri 201

bb-) Çekilme Hali 202

cc-) Başkan veya Üyenin Ret Edilmesi 202

aaa-)  Ret Sebepleri 203

i-) İşe Bakamama Sebeplerini Varlığı Nedeniyle Reddi Üye Talebi 203

ii-) İlgili İle Arasında Bir Husumet veya Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Önemli
Bir Hâlin Mevcut Olması
204

bbb-) Ret Talebinin Karara Bağlanması 205

i-) Genel Kurulca Karara Bağlanması 205

ii-) Dairece Karar Bağlanması 205

I-)   2802 SAYILI KANUNDA BELİRLENMİŞ OLAN DİSİPLİN CEZALARI 206

a-) Uyarma Cezası 208

b-) Aylıktan Kesme Cezası 209

c-) Kınama Cezası 209

d-) Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası 210

e-) Derece Yükselmesini Durdurma Cezası 211

f-) Yer Değiştirme Cezası 212

g-)  Meslekten Çıkarma Cezası 213

aa-)     Meslekten Çıkarmayı Gerektiren Haller 213

bb-) Meslekten Çıkarma Cezasının Hukuki Neticeleri 218

aaa-) Genel Olarak. 218

bbb-) OHAL Dönemindeki Meslekten Çıkarma Kararlarının Niteliği ve Hukuki Sonuçları 218

İ-)   BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI 224

a-) Bir Üst Derece Disiplin Cezası Uygulanmasını
Gerektiren Haller
224

aa-) Mükerrir Olma. 224

bb-) Birden Çok Eylem veya Davranışın Bir Arada Bulunması 226

b-) Bir Alt Derece Disiplin Cezası Uygulanmasını
Gerektiren Haller
227

J-)  HSK’NIN DİSİPLİN KARARLARINA KARŞI YENİDEN İNCELEME, İTİRAZ ve YARGI YOLUNA BAŞVURMA.. 228

a-) Genel Olarak. 228

b-)  Uluslararası Belge ve Raporlarda Disiplin Kararlarına Karşı İtiraz ve Yargı Yoluna İlişkin Tavsiye ve Öneriler 229

c-) Yasal Mevzuat 231

d-) Kurulun Disiplin Kararlarına Karşı Yeniden İnceleme ve İtiraz Yoluna Başvuru  232

aa-) Yeniden İnceleme Yoluna Başvuru. 232

bb-) İtiraz Yoluna Başvuru. 233

e-) Kurulun Disiplin Kararlarına Karşı Yargı Yoluna
Başvuru
. 234

aa-) Yargı Yolu Açık Olan Disiplin Karar ve İşlemleri 234

bb-) Yargı Yolu Kapalı Olan Disiplin Karar ve İşlemleri 236

aaa-) Yargı Yolu Kapalı Kararlara İlişkin
AİHM’in Bakış Açısı
237

bbb-) Yargı Yolu Kapalı Kararlara İlişkin Uluslararası Belgeler ve Yargı Kuruluşlarının Görüşü  239

K-) DİSİPLİN KARARLARINA KARŞI BİREYSEL
BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİ
241

a-) Anayasa Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru
Yoluna Gidilmesi
241

b-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru Yoluna Gidilmesi 244

aa-) Başvuru Usulü ve Gerekli Koşullar 244

aaa-) Yargı Yolu Açık Olan Kararlar Bakımından  AİHM’e Yapılacak Bireysel Başvuru  244

bbb-) Yargı Yolu Kapalı Olan Kararlar Bakımından  AİHM’e Yapılacak Bireysel Başvuru  245

bb-) AİHM’e Göre Hakim ve Savcılarla İlgili Disiplin Soruşturmalarında Uyulması Gereken Temel Esaslar 245

L-) DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 247

M-) DİSİPLİN SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI VE
 SİCİLDEN SİLİNME
. 248

a-) Disiplin Suçlarında Zamanaşımı 248

aa-) Disiplin Soruşturması Açılabilmesi İçin Öngörülen
 Zamanaşımı Süresi
252

bb-) Disiplin Cezası Verilebilmesi İçin Öngörülen
 Zamanaşımı Süresi
252

cc-) Meslekten Çıkarma ve Yer Değiştirme Cezaları Bakımından Zamanaşımı Süresi 253

dd-) Ceza Kovuşturmasının Bekletici Mesele
Yapılması ve Zamanaşımının Durması
254

b-) Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi 255

N-) DİSİPLİN SUÇLARI BAKIMINDAN AF MÜESSESESİ 256

III. BÖLÜM
 
HAKİM ve SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA HAKİM OLMASI GEREKEN TEMEL İLKE ve S
TANDARTLAR

I-)   HAKİM VE SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA HSK’NIN KORUMASI ve UYMASI GEREKEN
TEMEL İLKE ve DEĞERLER
.. 257

A-) GENEL OLARAK.. 257

B-) MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASI 258

a-) Genel Olarak  Mahkemelerin ve Hakimlerin
Bağımsızlığı Kavramı
258

b-) Savcıların Bağımsızlığı 260

aa-) Genel Olarak. 260

bb-) Başsavcılıkların Gözetim ve Denetim Yetkisinin Bağımsızlık Üzerindeki Etkileri 261

c-) Yargının İç ve Dış Bağımsızlığının Sağlanması ve
Uygunsuz Müdahaleler
263

d-) Uygunsuz Müdahaleler 265

e-) Yargıya Yönelik  Eleştiriler ve Sınırı 266

f-) Yargının Dış Bağımsızlığı Sorunu. 268

aa-) Dış Bağımsızlık Kavramı 268

bb-) Yasama Organına Karşı Bağımsızlık. 269

aaa-) Genel Olarak. 269

bbb-) Yasamanın HSK’ya Üye Seçmesi ve
Bağımsızlık Üzerindeki Etkileri
271

cc-) Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık. 275

aaa-) Genel Olarak. 275

bbb-) Yürütmenin Başı Olan Cumhurbaşkanının
HSK’ya Üye Seçmesinin Kurulun ve Yargının Bağımsızlığına Etkisi
276

dd-) Medyanın  Yargı ve Yargı Bağımsızlığı
Üzerindeki Etkileri
277

aaa-) Genel Olarak. 277

bbb-) Medyanın HSK Üzerinden Yargıyı Etkileme Çabası 278

ee-) Çevreye Karşı Bağımsızlık. 280

g-) Yargının İç Bağımsızlığı Sorunu. 281

aa-) İç Bağımsızlık Kavramı 281

bb-) Yargının Yargıya Karşı Bağımsızlığı Sorunu. 282

aaa-) Yargı Yolu Denetimi 282

bbb-) Yargının “Devlete” Karşı da Bağımsız Olması 283

h-) Mali- Sosyal Hakların Yargı Bağımsızlığına Etkisi 284

ı-) HSK’nın Yargının Bağımsızlığına Etkisi 285

C-) HAKİMLİK TEMİNATININ KORUNMASI 286

a-) Hakimlik Teminatı 286

b-) Hakimlik Teminatının Amacı ve Kapsamı 288

c-) Uluslararası Belgeler Işığında Hakimlik Teminatı 290

d-) Hakimlik Teminatının Bir Unsuru: Azledilmeme
Teminatı
292

aa-) 667 sayılı OHAL KHK’sı Kapsamında Verilen
 Meslekten Çıkarma Kararları ve Azil Yasağı
294

bb-) Disiplin Prosedürü Uygulanmadan  “Göreve Son Verme”  296

cc-) Hakimlik ve Savcılık Mesleğine Kabul Edilmenin
Esaslı Şartlarını Taşımadığı veya Sonradan Kaybetme Nedeniyle Meslekten Çıkarma
  297

e-) Disiplin İşlemlerinde Hakimlik Teminatının Korunması 298

f-) HSK’nın Hakimlik Teminatına Aykırı Uygulama ve
Kararları
299

D-) ADALET, TARAFSIZLIK, DOĞRULUK VE
DÜRÜSTLÜK, TUTARLILIK, EŞİTLİK, EHLİYET
VE LİYAKAT İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GÖREV YAPMAK
   300

a-) Genel Olarak. 300

b-) Belirlenen İlkelerin Kurulun Uyacağı Etik İlkeleri
Olması
301

c-) Belirlenmiş Olan Temel Etik Değer ve İlkeler 302

aa-) Tarafsız Olarak Görev Yapması 302

bb-) Kurulun İşlemlerinde Doğruluk, Dürüstlük ve
Tutarlılık Esaslı Hareket Etmesi
304

cc-) Kurulun İşlem ve Kararlarında Eşitlik İlkesi Esaslı Hareket Etmesi 308

aaa-) Genel Olarak Eşitlik İlkesi 308

bbb-) Kurulun Disiplin İşlem ve Kararlarında Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Etmesi 310

dd-) Kurulun Ehliyet ve Liyâkat Esaslı Çalışması 312

aaa-) Kamuda Ehliyet ve Liyakat 312

bbb-) Kurulun Ehliyet ve liyakat Esaslı Çalışması 313

E-) YARGI  BAĞIMSIZLIĞI ve HAKİMLİK TEMİNATI ile  HESAP VEREBİLİRLİK ARASINDA DENGENİN SAĞLANMASI 314

a-)  Genel Olarak Hesap Verebilirlik. 314

b-) Yargının Hesap Verebilirliği 315

F-) DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA ADİL YARGILANMA HAKKININ ASGARİ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 318

II-) HAKİM VE SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA UYULACAK TEMEL HAK ve İLKELER.. 319

A-) DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTECEK VE KARAR VERECEK MERCİİN BAĞIMSIZ OLMASI 321

a-) Karar Merciinin Bağımsız Olması 321

b-) AİHM’in Belirlediği Kriterler 324

B-) DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTECEK VE KARAR VERECEK MERCİİN TARAFSIZ OLMASI 326

a-)  Genel Olarak. 326

b-)  Disiplin Sürecinde Aynı Kişinin Birden Fazla Fonksiyon İcra Etmiş Olması 328

c-)  Disiplin Süreci Kesinleşmeden Kişi Aleyhinde Basına Demeç Verilmesi 329

C-) SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN MASUMİYET KARİNESİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ 330

a-) İç Hukuk Yolları Tükenmeden Kişinin Suçlu Olarak İlan Edilmesi 331

b-)  Disiplin Soruşturmalarında Masumiyet Karinesinin
İhlaline Yönelik Eylem ve Söylemler
332

c-) Masumiyet Karinesi İhlal Edilmeden Basının Bilgilendirilmesi 334

D-) DİSİPLİN KARARLARINDA “ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR” İLKESİNİN GÖZETİLMESİ 337

a-)  Genel Olarak Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 337

b-)  Disiplin Soruşturmalarında Şüpheden Sanık Yararlanır
İlkesi
337

c-)  2802 Sayılı Kanunun “Şüpheden Sanık Yararlanır”
İlkesine Aykırı Hükümleri
341

E-) DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA ÇELİŞMELİ YARGILAMA İLKESİNE RİAYET EDİLMESİ 343

a-)  Genel Olarak Çelişmeli Yargılama İlkesi 343

b-) Disiplin Süreçlerinde Çelişmeli Yargılama İlkesi 345

c-) Tanığın Dinletilmesi ve Çapraz Sorgu İmkanının
Tanınması
347

d-) Dosyaya Erişim Hakkı 347

aa-) Genel Olarak. 347

bb-) AİHM’in Bakış Açısı 348

cc-) Disiplin Dosyasına ve İçeriğindeki Evraklara
Erişim Hakkı
349

dd-) 2802 Sayılı Kanun Kapsamında Dosyaya
Erişim Hakkı
350

F-)  HUKUKİ DİNLENİLME ve SAVUNMA HAKKINA
RİAYET EDİLMESİ
352

a-)  Genel Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkı 352

b-)  Disiplin Soruşturmalarında Savunma Hakkı Tanınmasına İlişkin Anayasal Hükümler 353

c-)  Temel Uluslararası Rapor ve Belgelerde Hukuki
Dinlenilme Hakkı ve Savunmaya İlişkin İlke ve Esaslar
354

d-)  AİHM’in Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Etkin
Savunma İmkanı Tanınmasına İlişkin Bakış Açısı
355

e-)  Savunma Alınmadan Disiplin Cezası Verme
Yasağına Uygun Hareket Edilmesi
357

f-) Hakim ve Savcı Soruşturmalarında Savunma Hakkı 360

G-) KARARIN GEREKÇELİ KARAR HAKKINA
UYGUN BİR GEREKÇEYE SAHİP OLMASI
365

a-)  Genel Olarak. 365

b-) AİHM İçtihatlarında Gerekçeli Karar Hakkı 367

c-)  Disiplin İşlemlerine İlişkin Uluslararası Belge ve
Raporlarda Gerekçe Zorunluluğu
. 369

d-) İdari İşlem Olan Disiplin Kararlarında Gerekçe
Zorunluluğu
. 371

H-) DİSİPLİN SORUŞTURMASININ HUKUKİ GÜVENLİK
ve BELİRLİLİK ile SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKELERİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ
374

a-)  Hukuki  Güvenlik ve Belirlilik Kavramları 374

b-) Hukuki Güvenlik ve Belirlilik İlkesinin Yasal
Dayanakları
376

c-) Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi 379

d-) AİHM İçtihatları Çerçevesinde Hukuki Belirlilik İlkesi 385

aa-) Mahkeme Kararları Arasındaki Çelişki ve Kısa
Süredeki İçtihat Değişiklikleri
386

bb-) Kanun Hükümlerinin Olağan Yorumlarından
Farklı Bir Şekilde Yorumlanıp Uygulanması
388

cc-) Res Judicata Kuralının İhlali 390

dd-) Suçlamalarda Zamanaşımının Uygulanmaması ve
Usulî Hatalarla Gerçekleştirilen İşlemler Yoluyla Hukuki Kesinliğin İhlal Edilmesi
390

ee-) Anayasa Mahkemesine Göre Hukuki Belirlilik İlkesi 393

ff-) Venedik Komisyonuna Göre Hukuki Belirlilik
İlkesinin Unsurları
395

e-) Disiplin Soruşturmalarında Hukuki Belirlilik ve
Güvenlik İlkesi
397

aa-) 2802 Sayılı Kanun Bağlamında Kanunilik İlkesi 400

bb-) Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Suç ve Cezasının Getirilememesi 401

I-)   KARARIN HUKUKA UYGUN YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMİŞ DELİLLERE DAYANMASI 402

a-) Genel Olarak Hukuka Uygun Delil Kavramı 403

b) Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi 405

c-) Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller 406

d-)  Hukuka Aykırı Delillerin Disiplin Soruşturmalarında Kullanılamamasının Temel Gerekçeleri 410

aa-) Hukuk Devleti İlkesi 410

bb-) Adil Yargılanma Hakkı 411

e-)  Disiplin Soruşturmasında  Hukuka Aykırı Delil
Durumları
412

aa-) Aydınlatma veya Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 412

bb-) Beyanların Yasak Sorgu-İfade Yöntemleri
Kullanılarak Elde Edilmesi
413

cc-)     Delillerin Elde Edilmesinde Hukuka Aykırı Yöntemlere Başvurulması 414

f-)  İletişimin Denetlenmesi Kapsamında Elde Edilen
Verilerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılması
421

aa-)     Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin Durumu  421

bb-) Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi T
edbirinden Elde Edilen Verilerin Durumu
. 424

aaa-)   Genel Olarak. 424

bbb-) MİT’in Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirinde Görev ve Yetkileri 426

ccc-) Amaç Dışı Kullanım Yasağı 427

ddd-) Katalog Suçlar Hariç Paylaşım Yasağı 427

cc-) Tesadüfi Delillerin Durumu. 428

aaa-) Genel Olarak Tesadüfi Deliller 428

bbb-) Disiplin Soruşturmasında Tesadüfi Delillerin Durumu  429

g-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Değerlendirmesi 431

h-) Anayasa Mahkemesinin Hukuka Aykırı Delillere
Bakış Açısı
431

ı-) Danıştay’ın Hukuka Aykırı Delillere Bakış Açısı 433

İ-)   GEÇMİŞE ETKİLİ DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ İLKESİNE UYGUN KARAR VERİLMESİ 436

a-)  İlkenin Kapsamı 436

b-) 2802 Sayılı Kanundaki Durum.. 437

J-)  TEK FİİLE TEK CEZA VERİLMESİ İLKESİNE
(NE BIS IN IDEM) UYGUN KARAR VERİLMESİ
438

a-)  Genel Olarak. 438

b-) Disiplin Hukukunda Çifte Yargılama Yasağı/
Ne Bis In Idem Kuralı
439

c-) Tevhiden Cezalandırma Müessesesi 440

d-) 2802 Sayılı Kanundaki Durum.. 441

K-) LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI 442

a-)  Genel Olarak. 442

b-) Disiplin Hukuku Bakımından. 443

L-) VERİLECEK DİSİPLİN CEZASININ ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE UYGUN OLMASI 446

a-)  Genel Olarak. 446

b-) Disiplin Hukuku Bakımından. 448

aa-) Danıştay’ın Bakış Açısı 451

bb-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı 453

cc-) AİHM’in Bakış Açısı 454

c-)  2802 Sayılı Kanun Bakımından. 456

aa-) Hakim ve Savcılar Hakkındaki Uluslararası
Belge ve Raporlarda Ölçülülük İlkesi
456

bb-) 2802 Sayılı Kanunun Ölçülülük ve Kanunilik İlkesine Uymayan Hükümlerinden Kaynaklı Sorunlar 458

III-) DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA KONU EDİLEMEYECEK HUSUSLAR   461

A-) YARGISAL FAALİYETLERİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU EDİLEMEMESİ 461

a-)  Yargısal Faaliyet Kavramı 461

b-) Yargısal Faaliyetlerin Disiplin Soruşturmasına Konu Edilmemesi 462

c-)  Yargısal Takdirin Kasten veya Ağır İhmal Sonucu
Kötüye Kullanılması
466

B-) HAKİM ve SAVCILARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI  ve BUNDAN DOLAYI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA  TABİ TUTULMALARI 469

a-)  Kamu Görevlilerinin İfade Özgürlüğünün Sınırları 469

aa-) Genel Olarak. 469

bb-) Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımı 470

b-)  Hakim ve Savcıların Yargısal Karar ve İşlemlerinde Dile Getirdikleri Düşüncelerden Sorumlu Olmamaları 474

c-)  Hakim ve Savcıların İfade Özgürlüğünün Yargının Bağımsızlığı ile Tarafsızlığına Etkileri 475

aa-) Hakim ve Savcıların Yazılı, Görsel ve Sosyal
Medya Paylaşımlarının Sınırları
475

bb-) Hakim ve Savcıların Siyasi Konulardaki
Eleştirilerinin Sınırları
477

aaa-) Genel Olarak. 477

bbb-) Hakim ve Savcıların Siyasi Partilere Üye
 Olması veya Seçimlerde Aday Olması
478

cc-) Türk Yargı Etiği Bildirgesi ve İfade Özgürlüğü. 482

d-)  Hakim ve Savcıların Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Disiplin Soruşturmasına Tabi Tutulması 482

aa-) AİHM’in Bakış Açısı 483

bb-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı 485

C-) HAKİM ve SAVCILARIN ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ve YARGI BAĞIMSIZLIĞINA ETKİLERİ ile DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA KONU EDİLMESİ
487

a-)  Genel Olarak Kamu Görevlilerinin Örgütlenme
Özgürlüğü
. 487

b-) Yargı Mensuplarının Örgütlenmesi 489

c-)  AİHM’in Örgütlenme Özgürlüğü ve Bundan Dolayı
Verilen Disiplin Cezalarına Bakış Açısı
490

d-)  Yargı Mensuplarının Örgütlenme Özgürlüğü
Kapsamında Disiplin Soruşturmalarına Tabi Tutulması
491

D-) ÖZEL HAYATA İLİŞKİN HUSUSLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU EDİLEMEMESİ 493

a-) Özel Hayat Kavramı 493

b-) Özel Hayatın Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 495

c-)  Özel Hayat ile Meslek Hayatı Arasındaki Dengenin Sağlanmasına Yönelik Temel Esaslar 496

aa-)     Genel Olarak. 496

bb-) AİHM’in Konuya Bakış Açısı 497

cc-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı 498

dd-) Danıştay’ın Bakış Açısı 504

d-) Özel Hayatın Disiplin Soruşturmasına Konu Edilmesi 505

e-)  Hakim ve Savcıların Özel Yaşamlarının Disiplin Soruşturmalarına Konu Edilmesi 508

f-)  Avrupa Yargı Kurulları Ağının (ENCJ) “Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hakimlerin Sorumluluğu” Konulu Raporu ve Hakimlerin Özel
Hayatı ve Sınırları
512

g-)  Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Özel Hayata İlişkin Kayıtların Disiplin Soruşturmasında Kullanılamaması 514

E-) DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU
EDİLEMEYECEK İHBAR ve ŞİKAYETLER
.. 515

a-)  Genel Olarak. 515

b-) İşleme Konulamayacak İhbar ve Şikayetler 516

IV. BÖLÜM
HAKİM ve SAVCILARIN SUÇ SORUŞTURMA ve
KOVUŞTURMALARINDA USUL VE YETKİ KURALLARI

I-)   HAKİM ve SAVCILAR HAKKINDAKİ SUÇ SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMALARI  517

A-) SUÇ SORUŞTURMALARINDA İZİN SİSTEMİNİN
KABUL EDİLMİŞ OLMASI
517

a-)  Genel Olarak. 517

b-) İzin Sistemine Aykırılığın Sonuçları 518

B-) SUÇ SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI 519

C-) HAKİM ve SAVCILARA YÖNELİK SUÇ İDDİALARI ve YARGILAMA USULLERİ 521

D-) GÖREVDEN DOĞAN VEYA GÖREV SIRASINDA İŞLENEN SUÇLARDA SORUŞTURMA USULÜ.. 521

a-)  Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen
Suç Kavramı
521

b-)  Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen Suç Nedeniyle Yargılama Usulü  524

aa-) İnceleme İzni Verilmesi ve Müfettiş veya Muhakkik Atanması 525

bb-) Soruşturma İzni Verilmesi 526

cc-) Soruşturma Aşaması 528

dd-) Kovuşturma İzni Kararı Verilmesi 529

ee-) Son Soruşturmanın Açılması Kararı 530

aaa-)   Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Dair Karar ve İtiraz Usulü  532

bbb-) Son Soruşturmanın Açılması Kararı 532

c-) Son Soruşturma Mercileri 533

d-)  Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşenmiş Olan
Suçta Suçüstü Halinin Bulunması
536

E-) HÂKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARINDA YARGILAMA USULÜ (2802 SK MD.83) 537

a-)  Genel Olarak. 537

b-) Kişisel Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 539

aa-) 680 Sayılı KHK Değişikliği Öncesi 539

bb-) 680 Sayılı KHK Değişikliği Sonrası 539

cc-) 680 Sayılı KHK’nın Hakim-Savcı Teminatı ve
Doğal Hakim İlkesine Aykırı Oluşu
. 541

c-)  Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Hallerinde İşlenen Kişisel Suçlar 542

d-) Hakim ve Savcıların Kabahat Eylemlerinin
Soruşturulması
542

F-)  AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇÜSTÜ HALLERİNDE YARGILAMA USULÜ.. 543

a-)  Genel Olarak. 543

b-)  2802 Sayılı Kanunun 94. Maddesinin Kapsamı 543

aa) Genel Olarak. 543

bb-) 2802 Sayılı Kanunun 94. Maddesinin Sadece
Hazırlık Soruşturmasını Kapsaması
547

c-) Soruşturma ve Kovuşturmada Görevli ve Yetkili Mercii 548

d-) Ağır Cezalık Suçüstü Hali Kavramı 549

e-) Temadi ve Suçüstü Hali Kavramlarının Farklı Oluşu. 551

aa-) Terör Suçları Bakımından Suçüstü Hali ve
Mütemadi Suç Hali
552

bb-) Yargıtay’ın Temadi Suça ve Ağır Cezalık Suçüstü Haline Bakış Açısı 555

cc-) AİHM’in Konuya Bakış Açısı 557

f-)  Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma
Grubunun Bu Konudaki Görüşü
. 561

G-) 2802 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK “KARMA UYGULAMA” YÖNTEMİYLE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞ OLMASI 562

a-)  Karma Uygulama Yasağı 562

b-) Karma Uygulama Yapılması Halinde Toplanan Delillerin Durumu  565

c-)  Soruşturmanın Usule Aykırı veya Karma Uygulama Yapılması Halinde Usulsüzlüğün Giderilme Yolları 566

aa-)     İddianamenin İadesi Yoluyla Eksikliğin
Giderilmesi
566

bb-) Durma ve Görevsizlik Kararı Verilmesi 567

H-) 2802 SAYILI KANUNDAKİ ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ VE CMK’NIN 161/8. MADDESİ 568

a-) 2802 Sayılı Kanunun Özel Kanun Oluşu. 569

b-)  CMK’nın 161/8. Maddesinin Yalnızca Soruşturma Aşamasına İlişkin Olması 570

II-) HAKİM ve SAVCILAR HAKKINDA KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINDA USUL ve ESASLAR.. 570

A-) GENEL OLARAK.. 570

B-) HAKİM VE SAVCILAR BAKIMINDAN KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI KOŞULLARI 571

C-) HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA TUTUKLAMA TEDBİRİNE BAŞVURULMASI 574

a-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen Suçlar Bakımından  574

b-) Kişisel Suçlarda Tutuklama Tedbiri 576

c-) Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren
Suçüstü Halleri
577

d-)  Anayasa Mahkemesinin 2802 Sayılı Kanundaki
Tutuklama Tedbirine Bakış Açısı
578

D-) HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN UYGULANMASI 579

a-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenmiş
Suçlar Bakımdan
. 580

b-)  Kişisel Suçlar ve Ağır Ceza Mahkemesinin Görev
Alanına Giren Suçüstü Halleri Bakımından
. 581

KAYNAKÇA.. 583

Akıllıoğlu, Tekin :  Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara 1983

Akıllıoğlu, Tekin : “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi”, Amme İdaresi Dergisi, Y.1982, C. 15, S. 2, (Gerekçe)

Aksoy İpekçioğlu, Pervin : “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2007, C.9, Özel Sayı

Akyılmaz, Bahtiyar : “Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2002, C. 6, S. 1-2

Akyılmaz, Bahtiyar/Sezginer, Murat/Kaya, Cemil : Türk İdare Hukuku,  Ankara 2009

Akyürek, Güçlü : “Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2012, S.101

Aldemir, Hüsnü : “Hâkimlerin ve Savcıların Disiplin Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 8, S. 78, Şubat 2013

Altay, Evren : Görevden Uzaklaştırma, Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası, Ankara 2007

Altundiş, Mehmet : “Hukuki Güvenlik İlkesi” , Yasama  Dergisi, Y. 2008, S.10

Aras, Bahattin : Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014

Arıca, Mehmet Nadir : Kamu Görevlileri Soruşturma Rehberi, Cilt I, Ankara 2006

Arslan, Çetin : “Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukundaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”, Fasikül Hukuk Dergisi Y.2010, C.2, S.3

Aslan, Zehreddin : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Suç ve Cezaları, Alfa Yayınları, İstanbul 2001

Aslan, Zehreddin/Altındağ, Halil : Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması, Ankara 2018

Aşçıoğlu, Çetin : “Yargıda Gerekçe Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2003, S.48

Atabek, Nejat : “Kamuoyu, Medya ve Demokrasi”, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Y. 2002, S.19

Atay, Ender Ethem : İdare Hukuku, Ankara 2016

Aydın, Devrim : Ceza Muhakemesinde Deliller, Yetkin Yayınları, Ankara 2014 

Azrak, Ülkü : “İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İÜHFM, Y.1969, C.34, S.1-4

Baş, Eylem : “Hâkimlerin ve Savcıların Disiplin Yönünden Soruşturulmaları ve İşledikleri Suçlar Nedeniyle Yargılanmaları”, Ankara Barosu Dergisi, Y.2016, S.3

Başa, Şafak : “Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ve Disiplin Hukuku”,  http://www.safakbasa.com.tr/yuklenen_akademik_calismalar/31-OZEL_HAYATIN_GIZLILIGI_ILKESI_VE_DISIPLIN_HUKUKU_(MAKALE).pdf,  İET, 30/03/2020

Başıbüyük, İsa : “Yargı Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu”, Güncel Hukuk Dergisi, Ankara 2009, S. 68

Bekri,  M. Nedim : “Gerekçeli Karar Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi,  Y.2014, S.3

Berkin, Necmeddin : “Hakimler ve Savcılar Hukukuna Yenilik Getiren Hükümler”,  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası C.38, S.1-4

Boz, Selman Sacit : “Memur Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler”,  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2017, C.25, S.2

Bucaktepe, Adil : “Disiplin Makamlarının Disiplin Cezası Verme Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2015, C. XIX, S. 2 

Bulut, M. Ali/ Hayta, M. Ali : “Yargıya Güven”, Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Y. 1996, S.10 

Bulut, Metin : “Kamu Görevlileri Disiplin Hukukunda Kanunilik İlkesini Yeniden Düşünmek”,  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y.6, Aralık 2018, S.12

Canoğlu, Veysel Candan : “Disiplin Soruşturmasında Delil ve İspat” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2018, S.138, Hukuku”, Ankara Barosu Dergisi, Y.1969, S.5

Cem, Cemil : “Disiplin ve Disiplin Hukuku”, Ankara Barosu Dergisi, Y.1969, S.5

Centel, Nur/Zafer, Hamide : Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 2017

Ceylan, Mahmut : “İdari Yargıda Delil Serbestisi ve Sınırları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, S. 16,  Y.8,  Aralık 2018

Çağlar, Selda : “Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik - Hukuk Güvenliği İlişkisi”,  Kamu Hukukçuları Platformu, Hukuk Güvenliği, Haz. Doç. Dr. Ece Göztepe,  8-9 Kasım 2013 Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277

Çağlar, Selda : Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik İlkesi Üzerinden Değerlendirilmesi, Beta Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2013, (2013)

Çakmak, Seyfullah : “Hakim ve Savcılar Hakkındaki Araştırma, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri”, Adalet Dergisi, Y.2012, S.43

Çakmak, Seyfullah : “İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbiri Çerçevesinde Elde Edilen Tesadüfi Delillerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılması”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.2010, C.5, S.48, (İletişimin Denetlenmesi)

Çelik, Demirhan Burak : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme, XII Levha Yayınları, No: 263, İstanbul 2012

Çelik,  Demirhan Burak : “16 Nisan Anayasa Değişikliği ve Yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme”,  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Y.2018, C.73, No. 4, (16 Nisan)

Çınar, Ali Rıza : “Hukuka Aykırı Kanıtlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2004, S. 55

Çiftçioğlu, Cengiz Topel : “2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Göre Hâkim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2011, C.13, S.1 

Demir, Nazlı Hilal : Yasak Deliller Ve İnsan Onuru, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012

Demirkol, Ferman : Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1991

Dinç, Güney : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Silahların Eşitliği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Y.2005, S.57

Dönmezer, Sulhi : “Ceza Adaleti Sistemimiz Üzerine Düşünceler”, Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Y.1996, S.10 

Ekinci, Hüseyin : “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve İnceleme Yöntemi”, Anayasa Yargısı, S.30  Y.2013

Ekinci, Ahmet : “Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Mahkemeye Erişim Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2014, C.XVIII, , S.3-4, (Mahkemeye Erişim)

Eraslan,  Yunus : “Disiplin Hukukunda Tevhiden Cezalandırma”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi,  Y.7, Haziran 2019, S.13

Eraslan, Yunus : Türk Hukukunda Yargı Mensuplarının Disiplin Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, (Disiplin)

Ercan, İsmail : Hâkim Ve Savcıların Disiplin Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi , İstanbul, 2008

Erdem, Fazıl Hüsnü : “Türkiye’de ‘İdeolojik Devlet’ Gölgesinde Yargı Bağımsızlığı Sorunu”, Demokrasi Platformu, S.2 

Erdem, Jülide Gül : “Yargı Kararlarında Kanun Önünde Eşitlik İlkesi ve Kadın Erkek Eşitliği”, Akademik Hassasiyetler, C.4, S.8, (Eşitlik İlkesi)

Erman, Sahir : Hukuka Aykırı Deliller, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1995

Erol, Mesut : “Kanada’da Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.86, Y.2009

Feyzioğlu, Metin : “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, AÜHFD, Y. 1999/1-4, C. 48

Geçer, Ahmet E : “Vergi Ceza Hukukunda Non-Bis İn İdem İlkesi”, AÜHFD., Y.2016, C.65, S.2

Geyh,  Charles Gardner : “The Dimensions of Judicial Impartiality”, Florida Law Review, Vol. 65, Iss. 2 [2014], Art. 4

Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa : Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri (Memur Yargılaması), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012 

Gökçe, Teoman : “Türk Hukukunda Meşhut Suç Kavramı, Unsurları ve Görünüş Şekilleri”, Türkiye Barolar Birlıği Dergisi, Y.2002, S.1

Gökpınar, Mahmut : Disiplin Hukukunda Yasak Hukuka Aykırı Deliller, Disiplin Suçu Teorisi, İstanbul 2011

Gönenç, Levent : Anayasa Çalışma Metinleri, Yargının  Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Tepav  2011 

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku,  Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000

Gözler, Kemal : “Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine”,  AÜHFD,  Y. 2007, C.56, S.2, (Res Iudicata)

Gözler, Kemal/Kaplan, Gürsel : İdare Hukuku Dersleri, 19. Baskı, Bursa 2017

Gülçür, Abdulkadir : “AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Kararları Işığında Hukuki Kesinlik (Belirlilik) İlkesinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 2018, C.24, S.1 

Gülener, Serdar : “Yargı Bağımsızlığını Güçlendirici Bir Mekanizma Olarak Yargısal Hesap Verebilirlik ve Türk Yargı Sistemi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2011, C. XV, S.2

Günday, Metin : İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara 2015

Gündüz, Fatma Ebru : “Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin Hukukunda Kullanılması”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi,  Y.4, S. 2019/1

Gürkan, Mehmet Fatih : “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Disiplin Suç ve Cezalarının Kanuniliği”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.4, S.1  

Hatipoğlu, Mehmet : “Kamu Görevlilerine Disiplin Cezalarının Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2019, S.143

İnceoğlu, Sibel : “Yeni Anayasa’da Bağımsız Bir Yargı İçin Neler Yapmalı? Uluslararası Belgeler Işığında Öneriler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2011, S.95

İnceoğlu, Sibel : Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları, İstanbul 2013,(Adil Yargılanma Hakkı)

İnceoğlu, Sibel : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002, (AİHM)

İnceoğlu, Sibel : Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri, Beta Yayıncılık, İstanbul 2008, (Yargı Bağımsızlığı)

İpek, Ali İhsan : “İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin Hukukuna Etkisi”, TAAD, Y.2, Ekim 2011, C.1, S.7 

Kamu Hukukçuları Platformu : Hukuk Güvenliği, Haz. Doç. Dr. Ece Göztepe,  8-9 Kasım 2013 Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 

Kandemir, Ahmet : “Devlet Memurlarının Sosyal Medya Paylaşımlarının Hangileri Disiplin İşlemi İle Yargısal Sürece Konu Olabilir?”, https://www.memurlar.net/haber/724912/devlet-memurlarinin-sosyal-medya-paylasimlarinin-hangileri-disiplin-islemi-ile-yargisal-surece-konu-olabilir.html, İET: 16/03/2020

Karahanoğulları, Onur : “Memur Disiplin Hukukunun Niteliği ve İlkeleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Y.1999, C. 8, S.3

Karan, Ulaş : Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi – 3, Nisan 2018

Karetepe, Selma/Kurnaz, Salim : “Kamu Yönetiminde Liyakat İlkesi: İngiltere Örneği Üzerinden Türkiye İçin Bir Değerlendirme”,  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y.2019/1, C.XLVI 

Kaya, Cemil : “Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler”, Amme İdaresi Dergisi, Y.2005, C. 38, S. 2

Kaymaz, Seydi : Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Ankara 2011

Keskin, Serap : “Yargıç Bağımsızlığı”, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İÜHFY, İstanbul 1998.

Kılınçarslan, Saniye : “Disiplin Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, Fasikül Hukuk Dergisi, Y.2015, Cilt7, S.62 

Kırmaz, Birol : Avrupa Birliği Sürecinde Türk Anayasasında Hâkimlerin Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya 2008

Korkmaz,  Kadir : “Takdir Yetkisinin Disiplin Hukukunda Kullanımı ve Yargısal Denetimi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2009, C. XIII, S. 1-2

Korkmaz, Ali : “İnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, Y. 2014, S.16 (Özel Sayı I) s.100, (Özel Hayat)

Köküsarı, İsmail : Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik  İlkesi, Ankara 2015

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu. Ayşe : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul 2010

Kuru, Baki : Hâkim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1966

Kurt, Hayrettin : “İdari Yaptırımlara Karşı Güvenceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2014, C. XVIII, S.1 

Kutlu, Mustafa : Kuvvetler Ayrılığı, Temelleri, Gelişimi, Hukuk Devletinin Kökenleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001

Livanelioğlu, Ömer Asım : Memur Disiplin Hukuku, İstanbul 1997 

Mazılıgüney, Levent : “KHK’li Hukukçuların Avukatlık Hakkı”, https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/02/03/khkli-hukukcularin-avukatlik-hakki/ , İET: 13/04/2020

Minar, Murat Turgut : “Kamu Çalışanlarının Siyasi Sosyal Medya Paylaşımları - Tarafsızlık İlkesi Ve İfade Hakkı Sorunsalı”, https://www.hukukihaber.net/kamu-calisanlarinin-siyasi-sosyal-medya-paylasimlari-tarafsizlik-ilkesi-ve-ifade-hakki-sorunsali-makale,6528.html, 16/03/2020

Nişancı, Dilaver : “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Disiplin Suç ve Cezalarında Kanunilik İlkesi”, Fasikül Hukuk Dergisi, Y.2015, C.7, S.62

Oğurlu, Yücel : İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara, 2003

Oğurlu, Yücel : “AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak “Ölçülülük İlkesi””, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020/1, s.496 (Ölçülülük İlkesi) 

Oğurlu, Yücel : “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ve “Ne Bis in İdem” Kuralı”, AÜHFD., Y.2003, C. 52, S. 2, (Ne Bis in İdem” Kuralı)

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Bası, C.2,  İstanbul 1966

Özbudun,,Ergun : Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş I5. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara.2014

Özek, Çetin : “Yargının İdarî Denetimi”, İÜHFM, Atatürk’e Armağan, Y.1979-1980-1981, C.45-47, S. 1-4

Özen, Muharrem : “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygulamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”, Ankara Barosu Dergisi, Y.68,  S.2010/1,  (Yargı Bağımsızlığı)

Özen,Mustafa : “Non Bis In Idem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2010, C.XIV, S.1

Özer, Attila : Anayasa Hukuku (Genel İlkeler), Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara 2005

Özkul, Fatih : “Anayasalarımızda Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, Ankara Barosu Dergisi Y.2016, S.3

Özmen, Münci : “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)  Bireysel Başvuru, AİHM Kararına Karşı Başvuru Yolları ve AİHM Kararlarının İcrası İle İlgili Pratik Bilgiler”, http://d.barobirlik.org.tr/2017/20171206_aihm.pdf, İET: 26/02/2020

Öztekin, Alp : “Eşitlik İlkesi ve Kamu Görevlisinin Eşit Davranma Yükümlülüğü”,https://www.hukukihaber.net/esitlik-ilkesi-ve-kamu-gorevlisinin-esit-davranma-yukumlulugu-makale,6899.html,İET: 21/03/2020 

Öztunç, Özgün : “Ceza Muhakemesi Açısından Yasak Deliller ve Disiplin Soruşturması Açısından Yasak Deliller ile Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi”,  http://www.ozgunlaw.com/Uploads/image/files/Makale22072011_DrOzgunOztunc.pdf, İET:29.12.2019

Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan : Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2008 

Centel, Nur/Zafer, Hamide : Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta, 12. Baskı, 2015

Paksoy, Mustafa : “Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı Meselesi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 2014, C.VII – I 

Pınar, İbrahim : ”Disiplin Suçlarının ve Cezalarının Düzenlenmesinde Yasallık İlkesine Uyma Zorunluluğu ve Kesinleşen Disiplin Cezalarının İdari Bir İşlemle Kaldırılamayacağı İlkesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.2012, S.74

Pınar, İbrahim : Açıklamalı-İçtihatlı Memur Suçlarında İdari Soruşturma, Ankara 1987,(Memur Suçları)

Pınar, İbrahim/Çalışkan, Öner : Disiplin Suç ve Cezaları, Eylül 2013

Polat,  Levent : Haksız Arama Suçu,  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007

Salihpaşaoğlu, Yaşar : “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye: Bazı Rakamlar ve Gerçekler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2009, C. XIII, S. 1-2 

Salihpaşaoğlu, Yaşar : “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2013, C. XVII, S. 3, (Özel Hayat)

Samkhav,  N. Sankar : “Disciplining the Professional Judge”, California Law Review, no. 88

Sancakdar, Oğuz/Tepe, İlker : “Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin Soruşturmalarının Temel Esasları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y.2011, C.69, S.1-2

Sancar,Mithat/Atılgan, Eylem Umit : “Adalet Biraz Es Geçiliyor...”: Demokratikleşme Sürecinde Hâkimler ve Savcılar, TESEV Yayınları,  Mayıs 2009

Sarıca, Ragıp : İdari Kaza, C. 1, İstanbul 1949

Saygın, Engin : “Ölçülülük İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/2

Seçkin, Sinan/Üstün, Gül : “İdari İşlemlerde Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.21, S.2, Mehmet Akif Aydın’a Armağan

Sevimli, Zekeriya : “Bir Sivil İnisiyatif: Yargıçlar ve Savcı Birliği”, Ankara Barosu Dergisi,  Y. 65,  Bahar 2007, S.2

Şahbaz, İbrahim : “AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, Anayasa Yargısı Dergisi,Y. 2008, C.25

Şahin, Kemal : “Yargıcın Tarafsızlığı”, Radikal İki, 18 Kasım 2007, “Yargıcın Tarafsızlığı”, http://www.radikal.com.tr/radikal2/yargicin-tarafsizligi-875599/, İET: 12/02/2020

Şahin, Cumhur : Ceza Muhakemesi Hukuku I, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2012 (CMH)

Şahin, Cihan : “Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları İle HSYK Ve Yargıtay Üyelerinin İletişimlerinin Denetlenmesi”, TAAD, Y.3, Temmuz 2012, S.10, (İletişimin Denetlenmesi)

Şen, Mahmut : “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hâkim ve Savcılara İlişkin Disiplin Soruşturmalarının Esasları”, TBB Dergisi, Y. 2015, S.121. 

Şen, Ersan : “İletişimin Dinlenmesi Tedbiri”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2007, (2007)

Şen, Ersan : Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında, Kazancı Hukuk Yayınları, No: 48, İstanbul 1996, (Özel Hayat) 

Şen, Ersan : “Gözaltı”, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1221747-gozalti, İET: 17/04/2020 (Gözaltı)

Şen, Ersan : “Örgüt Üyeliği Suçüstü Hali Sayılabilir mi?”, https://www.hukukihaber.net/orgut-uyeligi-sucustu-hali-sayilabilir-mi-makale,6680.html, (Suçüstü)  İET:18/04/2020

Tanrıver, Suha : “Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı”,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2004, S.53 

Tanrıver, Süha : “Türk Medeni Usul Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin İrdelenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2006, S.65, (Deliller)

Taşkın, Ahmet : Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006 

Taşkın, Mustafa : Adli ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesi, Ankara 2008, (İletişimin Denetlenmesi)

Taştan, Mehmet : “Telekomünikasyon Yoluyla Gerçekleştirilen İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesinin Amaç Kapsam ve Sınırları”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y. 4, Ocak 2009, S.29

Tepe, Harun : “Yargı Etiği’ ya da Yargıda Etik: Yargı Nasıl Etik Olur?”, Hacettepe HFD, Y.2017, C. 7,  S. 1

Toroslu, Nevzat : Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 1998 

Tosun, Ayşe Nil : “Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis In Idem İlkesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Verdiği Kararlardan Lucky Dev Davası”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2017, C.7(2)

Tosun, Öztekin : Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C.1, İÜHFY, İstanbul 1984. (Suç Muhakemesi) 

Turhan, Faruk : Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayınevi, Ankara 2006

Turhan, Faruk/Aksu, Muharrem : “İnsan Haklarının Korunması Açısından Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri”, Uluslararası Davras Kongresi, Küresel Dialog, ekitap, Isparta, ss. 2202-2226, 24-27 Eylül 2009

Ulusoy, Ali D. : İdari Yaptırımlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013

Ünal Özkorkut,, Nevin : “Yargı Bağımsızlığı Açısından Osmanlı’da ve Günümüz Türkiye’sinde Yargıya Genel Bir Bakış”, AÜHFD,  Y. 2008, C.57 S.1 

Ünal, Şeref : Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı,  TBMM Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, Ankara 1994, (Anayasa)

Üstün, Gül : “Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,  Y.2018, C.24, S.1

Üzülmez, İlhan : “Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.2005, S.58

Yalçınöz, Bahadır : “Bireysel Başvuruya Konu Olamayacak İşlem Ve Kararlar”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 2013, S.2 

Yanık, Murat : “Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Standartlar Işığında HSYK’nın Oluşumu, Çalışma Şekli ve Kararlarının Denetimi”, Anayasa Yargısı, Y.2010, S. 27

Yasin, Melikşah : İdari Yargılama Usulünde İspat, İstanbul 2015

Yavuz, Ersen : “Hukuk Devletinde, Hukuk Güvenliği Ve Hukuki Belirlilik Kavramları Üzerine”, http://gelenekvegelecek.com/hukuk-devletinde-hukuk-guvenligi-ve-hukuki-belirlilik-kavramlari-uzerine-ersen-yavuz/ İET: 30/11/2019 

Yaylak, Cihan : İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018 

Yenisey, Feridun/Altunç, Sinan : “İletişimin Dinlenmesi Hakkında”, http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=15125, İET: 01/03/2020

Yeşil, İsmail : “Anayasal İlkeler Çerçevesinde Disiplin Cezaları”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.2010, S.52

Yeşil, İsmail : Ceza Hukuku Genel İlkelerinin İdari Cezalara Uygulanabilirliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara – 2010, (İlkeler) 

Yıldırım, Ramazan : İdari Başvurular, Mimoza Yayınları, Konya 2006

Yıldırım, Turan/Yasin, Melikşah/Karan Nur/Tekinsoy, Özge Okay/Özdemir,H. Eyüp/ Üstün, Gül : İdare Hukuku, 4. Basım, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2012

Yüzer, Dilara : “Basın Yoluyla Adli Haberlerin Verilişi ve Suçsuzluk Karinesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2013, C. 15, Özel S.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.