Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hüsnü ALDEMİR
Ürün Kodu: HY056
ISBN: 978-605-300-723-4
Stok Durumu: Stokta var
175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüsnü ALDEMİR
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HY056
Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları
Hüsnü ALDEMİR
2019/04 2 Baskı, 912 Sayfa
ISBN 978-605-300-723-4

Anayasa ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda; hâkimlerin görevlerini mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre ifa edecekleri; hiçbir organ, makam ve mercii veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı belirtilmiş olup, hakimlerin kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri, azlolunamayacakları, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden, diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacakları ve kendileri istemedikçe özel kanunlarında belirtilen nedenler dışında altmış beş yasından önce emekliye sevk edilemeyecekleri düzenlenmiştir. Hakimlere tanınan bu anayasal ve yasal güvencelerden, Cumhuriyet savcılarının da yararlanacağı kabul edilmiştir.

Diğer kamu görevlilerinden farklı hükümlere tabi tutulması nedeniyle meslekte ilerleme, sicil, gözetim, idari görevlerine ilişkin denetim ve disiplin cezaları bakımından daha sıkı kurallara bağlanan ve daha ağır yaptırımlara tabi tutulan hakimlik ve savcılık mesleğinin temel esasları bu eserin konusunu teşkil etmektedir. Bu kapsamda; ilk önce mahkeme ve savcılık teşkilatının yapısı inceleme konusu yapılmış olup,- daha sonra adli ve idari hakimlerin, savcıların mesleğe kabul, staj, atama, nakil, geçici yetkilendirme, yükselme, birinci sınıfa ayırma, birinci sınıf olma, disiplin, cezai ve hukuki sorumlulukları, teftişi, izni, çalışma saatleri, emekliliği gibi sosyal ve mali hakları ile çalışma şartları, Anayasa ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Adaylık
 • Atama
 • Terfi
 • Denetim
 • Disiplin Sorumluluğu
 • Cezai Sorumluluğu
 • Hukuki Sorumluluk
 • Maaş, İzin Gibi Özlük Hakları
 • Lojmanlardan Yararlanma
 • Mesleki Bilgiler
 • İÇİNDEKİLER
  2. BASIYA ÖNSÖZ 5
  SUNUŞ 7
  İÇİNDEKİLER 9
  TÜRK YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ 29
  ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP 35
  BİRİNCİ BÖLÜM MAHKEMELER
  I. MAHKEMELER TEŞKİLATI 41
  A. Adli Yargı Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 42
  1. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri (Hukuk - Ceza Mahkemeleri) 42
  a. Genel Mahkemeler 42
  aa. Hukuk Mahkemeleri 43
  aaa. Sulh Hukuk Mahkemeleri 43
  aab. Asliye Hukuk Mahkemeleri 45
  ab. Ceza Mahkemeleri 48
  aba. Asliye Ceza Mahkemesi 49
  abb. Ağır Ceza Mahkemesi 50
  b. Özel Mahkemeler 51
  ba. Özel Hukuk Mahkemeleri 52
  baa. Asliye Ticaret Mahkemeleri 52
  bab. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri 60
  bac. İş Mahkemeleri 64
  bad. Kadastro Mahkemeleri 68
  bae. Tüketici Mahkemeleri 70
  baf. Aile Mahkemeleri 72
  bag. İcra (Tetkik Mercii) Mahkemeleri 73
  bah. Denizcilik İhtisas Mahkemesi 74
  bb. Özel Ceza Mahkemeleri 77
  bba. Sulh Ceza Hakimlikleri 77
  bbb. Çocuk Mahkemeleri 78

  bbc. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri 80
  bbd. Kaçakçılık Suçlarına Bakmakla Görevli Mahkemeler 82
  bbe. Basın Suçlarına Bakmakla Görevli Mahkemeler 82
  bbf. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunundan Doğan Davalara Bakmakla Yetkili Mahkemeler (Döviz
  Mahkemeleri) 83
  bbg. Bankacılık Kanunundan Doğan Davalara Bakmakla Görevli Mahkemeler 84
  bbh. İnfaz Hâkimlikleri 85
  bbi. Sosyal Güvenlik Mahkemeleri 88
  2. Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 89
  B. İdari Yargı Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 97
  1. Bölge İdare Mahkemeleri 98
  2. İdare Mahkemeleri 102
  3. Vergi Mahkemeleri 103
  İKİNCİ BÖLÜM SAVCILIK TEŞKİLATI
  I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KURULUŞU 105
  II. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVLERİ 106
  III. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ 106
  IV. CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNİN GÖREVLERİ 108
  V. CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ 108
  VI. CUMHURİYET SAVCILARININ YETKİSİ 109
  VII. DURUŞMALARDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI TEMSİL 110
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
  I. GENEL OLARAK 111
  II. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NUN KURULUŞU 111
  III. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NUN GÖREVLERİ 113
  IV. HAKİM VE SAVCILAR KURULU’NUN TEŞKİLÂTI 115
  A. Başkanlık, Görev ve Yetkiler 115
  B. Genel Kurulun Oluşumu ve Görevleri 115
  C. Daireler 116
  1. Dairelerin Oluşumu. 116
  2. Daire Başkanlarının Seçimi ve Görevleri 117

  3. Dairelerin Görevleri 117
  D. Genel Sekreterlik 118
  1. Genel Sekterliğin Oluşumu ve Görevleri 118
  2. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Atanması, Görev ve Yetkileri 119
  a. Genel Sekreter 119
  b. Genel Sekreter Yardımcısı 119
  c. Tetkik Hakimleri 120
  E. Teftiş Kurulu 120
  1. Oluşumu 120
  2. Görev ve Yetkileri 120
  3. Atanma Usulleri 121
  4. Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri 122
  5. Kurul Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 122
  6. Mali Hakları 123
  F. Kurul Üyelerinin Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi 123
  1. Üyelerin Seçimi 123
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurula Üye Seçimi 124
  3. Üyelikte Boşalma Hâlinde Seçim 125
  4. Üyeliğin Sona Ermesi 125
  5. Üyelerin İşe Bakamaması, Çekilmesi ve Reddi (6087 Sayılı K. m. 40 ve 41) 126
  6. Üyelerin Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması İşlemleri 127
  7. Üyelerin Adlî Suçlarıyla İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 129
  8. Üyelerin Hukukî Durumları ve Özlük İşleri 130
  9. Hakimler ve Savcılar Kurulu Çalışma, Usul ve Esasları 131
  a. Genel Kurulun Çalışma, Usul ve Esasları 132
  aa. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 132
  ab. Gündem 133
  ac. Görüşme Usulü 133
  ad. Oylama. 134
  ae. Görüşme Tutanakları ve Kayıt 134
  af. Kararlar ile Tebliği 135
  ag. Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 136
  b. Dairelerin Çalışma, Usul ve Esasları 137
  ba. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 137
  bb. Gündem 137

  bc. Görüşme Usulü 138
  bd. Oylama 138
  be. Görüşme Tutanakları ve Kayıt 139
  bf. Kararlar ile Tebliği 139
  bg. Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 140
  c. Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Seçiminde İzlenecek Usul ve Yöntem
  (m. 9-10) 141
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER
  I. MAHKEMELERİN (YARGININ) BAĞIMSIZLIĞI 143
  A. Genel Olarak 143
  B. Mahkemelerin (Yargının) Bağımsızlığı Kavramı 152
  1. Yargıya Müdahalenin Kaynağına Göre Ayrımı 154
  a. Mahkemelerin Diğer Devlet Organlarına Karşı Bağımsızlığı (Dış
  Bağımsızlık Kuralı). 154
  b. Hakimlerin Aynı veya Üst Düzeydeki Meslektaşlarına Karşı Bağımsızlığı 155
  c. Dış ve İç Yargı Bağımsızlığının Temini İçin Uyulması Gereken
  Standartlar 159
  2. Yargıya Müdahalenin Hedefine Göre Ayrımı 161
  a. Bireysel Bağımsızlık İlkesi 161
  b. Kurumsal Bağımsızlık İlkesi 162
  II. MAHKEMELERİN (YARGININ) TARAFSIZLIĞI 163
  A. Genel Olarak 163
  B. Yargının Tarafsızlığının Önemi 164
  C. Yargının Bağımsızlığı ve Yargının Tarafsızlığı Arasındaki İlişki 165
  D. Mahkemelerin Tarafsızlığının Sağlanması 167
  E. Hakimin Davaya Bakamaması veya Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı
  ve Reddi 171
  1. Ceza Hakimlerinin Davaya Bakamaması ve Reddi (5271 sayılı CMK'nın 22 ilâ
  32. maddeleri) 172
  a. Genel Olarak. 172
  b. Hakimin Davaya Bakamaması 175
  ba. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller 175
  bb. Hakimin Yargılamaya Katılamaması Halleri 177
  c. Hakimin Reddi 178
  ca. Ret Sebepleri (m. 24/1) 179

  cb. Hakimin Reddi Usulü 180
  cba. Taraflardan Birinin Hâkimi Reddetmesi 180
  cbaa. Hâkimin Reddi Zamanı (süresi) 180
  cbab. Ret Talebinin Yapılması 182
  cbac. Ret Talebinin İncelenmesi 184
  cbaca. Ret Talebinin İnceleyecek Hâkim (mahkeme) 184
  cbacb. Ret Talebinin İncelenmesi Usulü 186
  cbacc. Ret Talebinin Reddi 186
  cbacd. Ret Talebinin Kabulü 187
  cbad. Hâkimin Reddedilmesinin Sonuçları (etkisi) 188
  cbb. Hâkimin Kendini Reddetmesi 189
  cbba. Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Reddi 191
  cbbb. Adliye Bölge Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin
  Reddi 192
  2. Hukuk Hakimlerinin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi (6100 Sayılı
  HMK'nın 34 ilâ 45. Maddeleri) 193
  a. Genel Olarak 193
  b. Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı 194
  ba. Yasaklılık Sebepleri 194
  c. Davadan Çekinme Usulü 195
  d. Çekinme Kararının Sonuçları 196
  e. Hakimin Reddi 196
  ea. Ret sebepleri 197
  eb. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 198
  ec. Ret Talebinin Yapılma Usulü (6100 Sayılı K. m. 38 ve 39) 198
  ed. Red Talebinin Geri Çevrilmesi (6100 Sayılı K. m. 41) 199
  ee. Ret Talebinin İncelenmesi. 200
  ef. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolu 200
  efa. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 200
  efb. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 201
  f. Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi 201
  3. İdari Yargı Hakimlerinin Davadan Çekilmesi ve Reddi 201
  a. Genel Olarak 201
  b. Danıştay’da Çekinme ve Ret 202
  c. Mahkemelerde Çekinme ve Ret 203

  III. HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI 203
  IV. DOĞAL YARGIÇ İLKESİ 208
  V. DOĞRULUK VE TUTARLILIK İLKESİ 211
  VI. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 211
  VII. EŞİTLİK İLKESİ 213
  VIII. GÖZETİM VE DENETİM HAKKI 215
  A. Genel Olarak 215
  B. Adalet Bakanının Gözetim ve Denetim Hakkı 216
  C. Yargıtay ve Danıştay’ın Gözetim ve Denetim Hakkı 217
  D. Yargıtay ve Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının Gözetim ve Denetim Hakkı 218
  E. Ağır veya Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Gözetim ve Denetim Hakkı 218
  F. Mahkeme Başkanlarının Gözetim ve Denetim Hakkı 225
  IX. CUMHURİYET BAŞSAVCILARI İLE CUMHURİYET SAVCILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 225
  A. Genel Olarak 225
  B. Cumhuriyet Başsavcılığı Kurumu Yapısı ve Özellikleri 226
  C. Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuki Niteliği 231
  D. Cumhuriyet Başsavcıları ile Cumhuriyet Savcıları Arasındaki İlişki 232
  1. Soruşturmaların Yürütülmesi Sırasında Savcıların Yetkilerinin Değiştirilmesi 235
  2. İş Bölümü Çizelgelerinin Hazırlanmasının Objektif Prensiplere Bağlanması 236
  3. Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcılarının Hukukî Durumlarının ve
  Fonksiyonlarının Netleştirilmesi 236
  4. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılarının Komisyon Yetki Alanı İçerisinde Savcı Görevlendirebilmesi 237
  5. Gizliliğin Sağlanması Noktasında Uyap’ın Kullanılmasından Kaynaklanan
  Zafiyetlerin Gözden Geçirilmesi 237
  6. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılarına Savcılık ve İnfaz Kurumu Personeli
  Üzerinde Daha Geniş Tasarruf İmkanı Tanınması 237
  7. Sicil Fişlerinin Yeniden Düzenlenmesi 237
  8. Adli Kollukla İlişkiler 238
  a. Yazışma Usulü 238
  b. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Mülakat Adliyesi Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Evrakını Hukuki Bakımdan İnceleyebilip İnceleyememesi Meselesi 242
  c. Cumhuriyet Başsavcılarının, Cumhuriyet Savcılarınca Tanzim Edilen Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararını veya İddianamesini
  İade Edip Edemeyeceğine Dair Mesele 244
  d. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen Takipsizlik Kararının Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından Kaldırılıp, Kaldırılamayacağı
  Meselesi 247

  e. Cumhuriyet Başsavcısının Görüldü Yapma Yetkisi 248
  f. Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı Görüldü İşlemleri 252
  g. Cumhuriyet Başsavcısının Sicil Verme Yetkisi 253
  h. Cumhuriyet Başsavcısının İşbölümü Yapma Yetkisi 254
  i. Cumhuriyet Başsavcısının Fezlekeyi İade Etme Yetkisi 254
  j. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısının Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarında Soruşturma ile İlgili Yetkileri Sorunu 255
  k. Cumhuriyet Savcılığı Tevzi İşlemleri 257
  l. Denetim Görevinin Cumhuriyet Savcısına verilmesi ve Cumhuriyet Başsavcıvekiline Bu Görevi Yerine Soruşturma Evrakı Verilmesi
  Sorunu 258
  X. CUMHURİYET SAVCILARININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI SORUNU 262

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  ADAYLIK DÖNEMİ VE MESLEĞE KABUL
  I. HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ NİTELİKLERİ, ATANMASI, GÖREVİNE SON
  VERME İLE ÖZLÜK HAKLARI 266
  A. Genel Olarak 266
  B. Hakim ve Savcı Adaylarının Nitelikleri (2802 Sayılı Kanunun 8. Maddesi) 266
  C. Yazılı Yarışma ve Mülakatın Yapılış Şekli (2802 Sayılı Kanunun 9/A Maddesi) 273
  1. Yazılı Yarışma Sınavı ve Yapılış Şekli 273
  2. Mülakat ve Yapılış Şekli 274
  3. Yazılı Sınav ve Mülakatın Değerlendirme Usulü 275
  D. Hakim ve Savcılık Adaylığa Atanma (2802 Sayılı Kanunun 9. maddesi) 276
  E. Adaylığa Ataması Yapılanların İşe Başlama Süresi ve İşe Başlamamanın
  Hukuki Sonucu 277
  F. Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme 278
  G. Hakim ve Savcı Adaylarının Statüsü 279
  H. İzin, Meslek Öncesi Eğitimden Sayılmayan Süreler ile Tamamlattırılması 279
  İ. Mecburi Hizmet 280
  J. Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi 280
  K. Meslek Öncesi Eğitim Sonunda Sınav Yapılması 281
  II. HAKİM VE SAVCI ADAYLARI HAKKINDA DÜZENLENECEK BELGELER 281
  III. HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE ATAMA 283
  A. Hakim ve Savcı Adaylığından Mesleğe Atanma 283
  B. Diğer Hizmetlerden Mesleğe Atanma 284
  C. Avukatlık Mesleğinden Mesleğe Kabul Edilen Adayların İntibak İşlemleri 285
  D. Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi 289

  ALTINCI BÖLÜM
  HAKİMLİĞİN VE SAVCILIĞIN SINIF VE DERECELERİ
  I. GENEL OLARAK 291
  II. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİNİN SINIFLARI 291
  A. Adli Yargı Hâkimliği ile Savcılığının Sınıf, Derece ve Görev Unvanları (2802
  Sayılı K. m. 16) 292
  B. İdari Yargı Hâkimliği ile Savcılığının Sınıf, Derece ve Görev Unvanları (2802
  Sayılı K. m. 17) 294
  III. HAKİM VE SAVCILARIN KIDEMLERİNİN TESBİT EDİLMESİ 296
  YEDİNCİ BÖLÜM İLERLEME VE YÜKSELME
  I. GENEL OLARAK 299
  II. KADEME İLERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI 299
  III. DERECE İLERLEMESİNİN USUL VE ESASLARI 300
  IV. YÜKSELME ÇEŞİTLERİ, USUL VE ESASLARI 305
  A. Genel Olarak 305
  B. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Yükselmeye Layık Olabilmesi veya A
  Defterinde Yükselebilmesi (Adiyen Terfi) İçin 307
  1. Adlî Yargı Hâkimleri. 307
  2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 308
  3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 309
  C. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Tercihli Yükselmeye Layık Olabilmesi veya B Defterinde Yükselebilmesi (Tercihli Terfi) İçin 309
  1. Adlî Yargı Hâkimleri. 309
  2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 310
  3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 311
  D. Adli Yargı Hakim ve Savcıların Mümtazen Yükselmeye Layık Olabilmesi veya
  C Defterinde Yükselebilmesi (Mümtaz Terfi) İçin 311
  1. Adlî Yargı Hâkimleri. 311
  2. Adlî Yargı Cumhuriyet Savcıları. 312
  3. İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 313
  E. İş Yüzdelerinin Hesaplanması 318
  1. Yetki Değişikliği veya Görev Yeri Değişikliği Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması. 318
  2. Kısa Süreli Çalışma Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 319
  3. Görev Süresinin Bir Yılın Altına Düşmesi Halinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 319

  4. Uzlaşmaya Tabi Suçlara Ait Soruşturmaların İş Miktarında Düşülmesi 319
  5. İlamat İş Yüzdelerinin Belirlenmesi 320
  6. Yakalama Emri Çıkarılan İlamlar ve Daimi Arama Kararı Verilen Hallerinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 320
  7. İdari Yargıda Tekemmül Eden Dosyaların Çıkarılması 320
  8. Haklı Nedenlerin Varlığı Halinde İş Yüzdesinin Hesaplanması 320
  9. Puan İlâvesi ve Kesirler 321
  10. İnceleme Dönemine Ait İşler 321
  11. Disiplin Cezalarının Yükselmeye Etkisi 321
  12. İki Yıllık Yükselme Süresini Doldurmadan Derece Yükselme İncelemesine
  Girenlerin Durumu 321
  13. Fişle Yükseltilenler 321
  14. Kademe İlerlemesi Yapamayanların Durumu 322
  F. Listelerin Yayımı. 322
  G. Listelere Giremeyecek Olanlar 322
  H. İnceleme Usulü ve Zamanı 323
  V. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLERLEME VE YÜKSELMEYE ETKİSİ 324
  VI. HÂKİM VE SAVCILARIN YÜKSELME İNCELEMELERİNE ESAS OLAN İŞ CETVELLERİ İLE SİCİL FİŞLERİ VE BAŞARI BİLDİRİM FORMLARININ DÜZENLENMESİNDE
  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 324
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  BİRİNCİ SINIFA AYRILMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİ İLE BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  I. BİRİNCİ SINIF OLMA İNCELEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI 329
  II. BİRİNCİ SINIFA AYRILMA NİTELİKLERİNİN YİTİRİLMESİ 330
  A. Hükümlülük ve Kovuşturma Bakımından 331
  B. Disiplin Bakımından 331
  III. BİRİNCİ SINIF İNCELEMESİ USUL VE ŞARTLARI 331
  IV. BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRMEYE TÂBİ TUTULMASI 332
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILARIN ATAMA VE NAKİLLERİ
  I. GENEL OLARAK 347
  II. ADALET BAKANLIĞI MERKEZ KURULUŞUNA ATAMA ŞARTLARI VE ŞEKLİ 348

  III. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA 352
  A. Adli Yargı Hakim ve Savcılarının Atanması 353
  1. Genel Olarak 353
  2. Atama Esasları (Yön. m. 4) 355
  3. Birinci Bölgeye Atanma 357
  4. Bölgelerdeki Hizmet Sırasının Atlanması (Yön. m. 6) 357
  5. Özel Durumlarda Atama 358
  6. Mazeret Nedenine Dayanan Atamalar 359
  a. Sağlık Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 9) 359
  b. Eş Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 10) 361
  c. Öğrenim Durumu Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 11) 361
  d. Doğal Afetler Nedenine Dayanan Atamalar (Yön. m. 12) 362
  7. Kadronun veya Mahkemenin Kaldırılması Nedeniyle Atama 362
  8. Raporlu veya Yetkili Geçen Süreler 363
  9. Bölgelerdeki Süre Fazlalıkları 363
  10. Hâkim Adaylığından Atanma ve Hizmet Süresi (Yön. m. 18 ve 19) 364
  11. Adli Yargı Ataması İle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular 365
  12. Unvanlı Atamalara İlişkin Olarak Öneri 372
  a. Puanlamada Gözetilecek Kriterler 373
  b. Sınav. 374
  B. İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Atanması 374
  1. Genel Olarak 374
  2. Atama Esasları 376
  3. Birinci Bölgeye Atanma 378
  4. Bölgedeki Hizmet Sırasının Atlanması 378
  5. Hâkim Adaylığından Atanma (Yön. m. 18 - 19) 378
  IV. GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATAMA 379
  V. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİNE YENİDEN ATANMA (2802 SAYILI K. M. 40) 380
  VI. TERHİS EDİLEN HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVLERİNE DÖNMESİ (2802 SAYILI K.
  M. 41 VE YÖN. M. 20) 380
  VII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET, İŞE BAŞLAMA SÜRESİ VE İŞE
  BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM (2802 SAYILI K. M. 42 VE 43) 381
  ONUNCU BÖLÜM GEÇİCİ YETKİ VE GÖREVLER
  I. HAKİM VE SAVCILARIN GEÇİCİ YETKİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ
  (2802 SAYILI K. M. 47) 383
  II. HAKİM VE SAVCILARIN BAŞKA İŞ VE GÖREV YAPMASI (2802 SAYILI K. M. 48) 386

  III. HAKİM VE SAVCININ YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ VE MALÎ HAKLARI: (2802
  SAYILI K. M. 49-50) 388
  A. Yurt Dışına Gönderileceklerde Aranacak Şartlar 390
  B. Yurt Dışı Programlarına Başvuru ve Adayların Belirlenme Kriterleri 391
  C. Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilme Esasları 391
  Ç. Birinci Daire Tarafından Yapılacak İşlemler 392
  D. Geri Çağırma 393
  E. Diğer Hususlar 393
  ONBİRİNCİ BÖLÜM HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN
  SONA ERMESİ
  I. MESLEKTEN ÇEKİLME VE ÇEKİLMİŞ SAYILMA (2802 SAYILI K. M. 51 VE 52) 395
  II. HAKİMLİK VE SAVCILIK GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ 396
  ONİKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER
  I. ÇALIŞMA SAATLERİ VE NÖBET HİZMETLERİ 397
  II. YILLIK ARA VERMEDEN YARARLANMA 404
  III. İZİNLER 407
  A. Genel Olarak 407
  B. Yıllık İzin 409
  C. Mazeret İzni 411
  D. Hastalık ve Refakat İzni 413
  1. Hastalık İzni 413
  2. Refakat İzni 414
  E. Aylıksız (Ücretsiz) İzin 418
  F. Hâkim ve Savcıların Görevden Her Türlü Ayrılış ve Başlayış İşlemleri 420
  G. İdari izin 421
  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİCİLLER 423
  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU,
  I. GENEL OLARAK 426
  II. DİSİPLİN CEZALARI 432
  A. Uyarma Cezası (2802 Sayılı K. m. 63) 434
  1. Görevde Kayıtsızlık ve Düzensizlik 435

  2. Meslektaşlarına, Emrindeki Personele, Görevi Nedeniyle Muhatap Olduğu
  Kişilere veya İş Sahiplerine Karşı Kırıcı Davranmak 441
  3. Mazeretsiz Olarak Göreve Geç Gelmek ve Görevden Erken Ayrılmak 441
  4. Kanun, diğer Mevzuat ile Karar ve Talimatlarda Açık Olarak Belirtilen Konularda, İşi Uzatacak Şekilde Davranışlarda Bulunmak, Yazı ve Tekitleri
  Zamanında Cevaplandırmamak 442
  5. Bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak 442
  6. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 442
  B. Aylıktan Kesme Cezası (2802 Sayılı K. m. 64) 444
  C. Kınama (2802 Sayılı K. m. 65) 444
  1. Hizmet İçinde ve Dışında, Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlık ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak 445
  2. Kılık ve Kıyafetinde Mesleğin Gerektirdiği Saygınlığı Gözetmemek 446
  3. Devlete Ait Araç ve Gereçleri Özel İşlerde Kullanmak 446
  4. Meslektaşlarına, Emrindeki Personele, Görevi Nedeniyle Muhatap Olduğu
  Kişilere veya İş Sahiplerine Kötü Muamelede Bulunmak 447
  5. Eşlerinin, Reşit Olmayan veya Kısıtlanmış Çocuklarının Kazanç Getiren Sürekli Faaliyetlerini Onbeş Gün İçinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna
  Bildirmemek 450
  6. Adalet Bakanlığının veya Hakimler ve Savcılar Kurulunun Mevzuat Uyarınca Verdiği Talimatı Yerine Getirmemek, Büro ve Kalemlerin Denetimini İhmal
  Etmek 450
  7. Görevin İşbirliği ve Uyum İçerisinde Yapılmasını Engelleyici Tutum ve
  Davranışlarda Bulunmak 450
  8. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın Kesintisiz Üç Gün Göreve
  Gelmemek 450
  9. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 451
  D. Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası (2802 Sayılı K. m. 66) 460
  1. Mazeretsiz Olarak Göreve Geç Gelmeyi veya Erken Ayrılmayı Alışkanlık
  Haline Getirmek 460
  2. Ödeme Gücünün Üstünde Borçlanmak Suretiyle Borçlarını Ödeyemez Duruma Düşmek veya Kesinleşmiş Borcunu Kasden Ödemeyerek
  Hakkında Yasal Yollara Başvurulmasına Neden Olmak 462
  3. Belirlenen Durum ve Sürelerde Mal Beyanında Bulunmamak 463
  4. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın Kesintisiz 4-9 Gün Göreve
  Gelmemek 463
  5. Nitelik ve Ağırlıkları İtibariyle Yukarıda Belirtilen Benzeri Eylemlerde Bulunmak 463

  E. Derece Yükselmesini Durdurma Cezası (2802 Sayılı K. m. 67) 464
  1. İzinsiz veya Kabul Edilir Mazereti Olmaksızın, Bir Takvim Yılı İçinde, Toplam
  Onbeş Gün Göreve Gelmemek 464
  2. Meslek Mensuplarına Yasaklanmış veya Mesleğin Gerekleriyle
  Bağdaşmayan Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunmak 464
  F. Yer Değiştirme Cezası (2802 Sayılı K. m. 68) 468
  1. Kusurlu veya Uygunsuz Hareket ve İlişkileriyle Mesleğin Şeref ve Nüfuzunu
  veya Şahsi Onur ve Saygınlığını Yitirmek 468
  2. Yaptıkları İşler veya Davranışlarıyla Görevini Doğru ve Tarafsız
  Yapamayacağı Kanısını Uyandırmak 474
  3. Hatır ve Gönüle Bakarak veya Kişisel Duygulara Kapılarak Görev Yaptığı
  Kanısını Uyandırmak 476
  4. Göreve Dokunacak Surette ve Kendi Kusurlarından Dolayı Meslektaşlarıyla Geçimsiz ve Dirliksiz Olmak 476
  5. Madde Tayin ve Deliller Elde Edilmemiş Olsa Bile, Rüşvet Aldığı veya
  İrtikapta Bulunduğu Kanısını Uyandırmak 476
  6. Doğrudan Doğruya veya Aracı Eliyle Hediye İstemek ve Görev Sırasında Olmasa Dahi Çıkar Sağlamak Amacı İle Verilen Hediyeyi Kabul Etmek veya İş
  Sahiplerinden Borç İstemek veya Almak 477
  G. Meslekten Çıkarma Cezası (2802 Sayılı K. m. 69) 479
  III. BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI
  (2802 SAYILI K. M. 70) 482
  IV. DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ (2802 SAYILI K. M. 75) 489
  V. CEZA SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ
  BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ (2802 SAYILI K. M. 72, I) 490
  VI. DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (2802 SAYILI K. M. 72, I - II) 492
  VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI 492
  A. Disiplin Soruşturmasının Genel Yapısı 492
  B. Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının Yürütülmesi 517
  C. Disiplin Cezalarına Dair Genel Kurul Kararlarının Tebliğ Usulü 526
  VIII. YENİDEN İNCELEME, İTİRAZ VE YARGI YOLU 526
  IX. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 532
  X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 533
  XI. ADALET REFORUM TASALAĞI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER: 537
  A. Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde HSYK'nın Disipline İlişkin
  Kararlarının Tamamına Ulaşılabilmesi 538
  1. Yararları 538
  2. Zararları 539
  B. Yargı Mensupları İle İlgili Disiplin Hükümlerinin Yeniden Ele Alınarak Nesnel Ölçütler Getirilmesi ve Değişik Kademelerdeki Yargı Mensupları İçin Paralel Düzenlemeler Yapılması Sorunu 542

  1. Hâkim ve Savcılar Hakkındaki Disiplin Hükümleri Bakımından 542
  2. Yüksek Yargı Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri Hakkındaki Disiplin Hükümleri Bakımından 547
  ONBEŞİNCİ BÖLÜM
  GÖREV SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
  I. GENEL OLARAK 549
  II. GÖREV SUÇU KAVRAMI 554
  III. GÖREV SUÇLARINDAN DOLAYI YAPILAN İHBAR VE ŞİKAYETLER İLE İLGİLİ HAKİM VEYA SAVCI HAKKINDA ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE İNCELEME
  BAŞLATILMASI USULÜ VE İŞLEME KONULMAMA KARARI 556
  IV. HAKİM VEYA SAVCILAR HAKKINDA ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE İNCELEME YAPILMASI 563
  A. Araştırma ve İnceleme İşlemi (İhzari Soruşturma) 564
  B. Soruşturma İşlemleri 573
  V. KOVUŞTURMA USUL VE ESASI 584
  ONALTINCI BÖLÜM
  KİŞİSEL SUÇLAR İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
  I. GENEL OLARAK 591
  II. KİŞİSEL SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN İHBAR VE ŞİKAYETLER 595
  III. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 596
  IV. KOVUŞTURMA USUL VE ESASI 601
  V. KABAHAT SUÇLARINDAN DOLAYI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 602
  ONYEDİNCİ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCININ HUKUKİ SORUMLULUĞU (TAZMİNAT DAVALARI)
  I. GENEL OLARAK 617
  II. HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 619
  A. Hakim ve Yargısal Faaliyetler Kavramı 620
  B. Devlete Karşı Dava Açılması 622
  C. Tazminatı Gerektiren Haller 624
  1. Kayırma veya Taraf Tutma Yahut Taraflardan Birine Olan Kin veya
  Düşmanlık Sebebiyle Hukuka Aykırı Bir Hüküm veya Karar Verilmiş Olması 624
  2. Sağlanan veya Vaat Edilen Bir Menfaat Sebebiyle Kanuna Aykırı Bir Hüküm
  veya Karar Verilmiş Olması 625

  3. Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne
  Aykırı Karar veya Hüküm Verilmiş Olması 626
  4. Duruşma Tutanağında Mevcut Olmayan Bir Sebebe Dayanılarak Hüküm
  Verilmiş Olması. 627
  5. Duruşma Tutanakları ile Hüküm veya Kararların Değiştirilmiş Yahut Tahrif Edilmiş veya Söylenmeyen Bir Sözün Hüküm ya da Karara Etkili Olacak Şekilde Söylenmiş Gibi Gösterilmiş ve Buna Dayanılarak Hüküm Verilmiş
  Olması 627
  6. Hakkın Yerine Getirilmesinden Kaçınılmış Olması 628
  D. Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme 630
  E. Dava Açma Süresi 632
  F. Yargılama Usulü 632
  G. Rücu Davası 634
  III. CEZA HAKİMLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU 635
  ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILARIN ADLİ VE İDARİ GÖREVLERİNİN DENETİMİ
  I. GENEL OLARAK 655
  II. HAKİM VE SAVCILARIN İDARİ GÖREVLERİ İLE ADALET HİZMETLERİNİN
  DENETİMİ 656
  A. Genel Olarak 656
  B. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 658
  1. Kuruluş ve Bağlılık 658
  2. Çalışma Merkezleri ve Teftiş Programı 658
  3. Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri 659
  4. Teftiş Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın Atanma 660
  5. Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri ile Başkana
  Vekillik ve Yardım 660
  C. Adalet Müfettişleri 661
  1. Adalet Müfettişlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi 661
  2. Adalet Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 663
  3. Adalet Müfettişlerinin Çalışma Esasları 667
  4. Adalet Müfettişlerinin Özlük Hakları 668
  a. Kıdem 668
  b. Aylık, Yolluk ve Diğer Hak Edişlerin Alınması 668
  c. İzinler ve Tatiller 668
  d. Kimlik belgesi, Mühür, Araç ve Gereçler 669
  5. İdari Görevlerin ve Adalet Hizmetlerin Denetimi 669

  a. Denetimde Genel İlkeler 669
  b. Tespit 670
  c. Tespit ve Sayıma İlişkin İlk İşlemler 670
  d. Noter Tespiti 673
  e. İş ve Mahiyet Cetvelleri ile Kadroya İlişkin Diğer Cetvellerin
  Alınması (Yön. m. 44) 674
  f. Hesap ve Kalem İşlemlerinin İncelenmesi 675
  fa. Kasa Hesaplarının İncelenmesi 675
  fb. Harç ve Yargılama Giderleri ile İlgili İşlemlerin İncelenmesi 677
  fc. Diğer Kalem İşlemlerinin İncelenmesi (Yön. m. 49) 678
  g. Birimlerin İdari Yönden Denetimi 679
  ga. Cumhuriyet Başsavcılıklarının İdari Denetimi (Yön. m. 57 ve 58) 679
  gb. Adalet Komisyonlarının Denetimi (Yön. m. 65) 681
  gc. İcra ve İflâs Dairelerinin Denetimi (Yön. m. 66) 681
  gd. Suç Eşyası Emanet Memurluklarının Denetimi (Yön. m. 68) 683
  ge. Ayniyat Memurluklarının Denetimi 684
  gf. Arşivlerin Denetimi 684
  gg. Adlî Tıp Kurumu, Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinin
  Denetimi (Yön. m. 72) 684
  gh. Adlî Tabipliklerin Denetimi 685
  gi. Türkiye Noterler Birliğinin Denetimi (Yön. m. 74) 685
  gj. Noter Odalarının Denetimi (Yön. m. 75) 686
  gk. Noterliklerin Denetimi 686
  gl. Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi (Yön. m. 77) 689
  gm. Baroların Denetimi 690
  gn. Ceza İnfaz Kurumlarının Denetimi (Yön. m. 79) 691
  go. İl Seçim ve İlçe Seçmen Kütük Bürolarının Denetimi 695
  gö. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ve Büroları İle Koruma Kurullarının İşlemlerinin Denetlenmesi
  (Yön. m. 81) 697
  gp. Diğer Birimlerin Denetlenmesi (Yön. m. 83) 699
  6. Denetim Raporu (Yön. m. 86) 699
  7. Öneriler Listesi 700
  8. Hâl Kâğıtları, Fişler ve Gizli Raporlar 702
  a. Genel Olarak. 702
  b. Hâl Kağıtları Hakkındaki Genel İlkeler (Yön. m. 89) 703
  c. Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Hâl Kağıtları 704

  d. Noter Hâl Kağıtları (Yön. m. 91) 705
  e. Atamaları Bakanlığa Ait Olan Memurların Hâl Kağıtları (Yön. m. 92) 706
  f. Hâkim ve Savcı Adayları, Adalet Komisyonu ile Adalet Bakanlığı
  Bağlı Kuruluşları Personeline Ait Fiş ve Gizli Raporlar (Yön. m. 96) 706
  9. Hakim ve Savcı Dışında Kalan Personel Hakkında İnceleme ve
  Soruşturma Usulü 707
  a. Atamaları Bakanlığa Ait Olan Personel Hakkında İnceleme ve
  Soruşturma (Yön. m. 104) 707
  b. Atamaları Adalet Komisyonlarına Ait Personel Hakkında İnceleme
  ve Soruşturma (Yön. m. 105). 707
  c. Noterler Hakkında Soruşturma (Yön. m. 107). 708
  d. Zabıta Amirleri Hakkında Soruşturma (Yön. m. 108). 708
  e. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Görevliler Hakkında Soruşturma (Yön. m.
  109) ...................................................................................................... 709
  III. HAKİM VE SAVCILARIN ADLİ GÖREVLERİ BAKIMINDAN DENETLENMESİ 710
  A. Genel Olarak 710
  B. Denetimde Genel İlkeler 714
  C. Kalem, Hesabat, Kıymetli Evrak ve Eşya İşlemlerinin Denetimi (Yön. m. 23) 715
  D. Tespit İşlemi. 716
  E. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarının Denetimi
  (Yön. m. 25 ve 26) 716
  F. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının Denetimi
  (Yön. m. 27) 717
  G. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerinin Denetimi (Yön. m. 28) 717
  H. Bölge Adliye Mahkemelerinin Denetimi (Yön. m. 29) 718
  İ. Bölge İdare, idare ve Vergi Mahkemelerinin Denetimi 718
  J. Tavsiyeler Listesi 719
  K. Denetim Raporu ve Dosyasının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
  (Yön. m. 36) 720
  L. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Hal Kağıtları 721
  M. Hâl Kağıtları Hakkındaki Genel İlkeler (Yön. m. 33) 721
  N. Hâl kâğıdının Düzenlenmesi (Yön. m. 34) 723
  O. Olur ve Kapsamı (Yön. m. 38) 724
  Ö. Araştırma 725
  P. İnceleme ve Soruşturma (Yön. m. 40- 41) 725
  R. Araştırma, İnceleme ve Soruşturma Raporları (Yön. m. 42) 727
  S. En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Araştırma, İnceleme ve
  Soruşturma (Yön. m. 44) 729
  Ş. Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İşlemler (Yön. m. 45) 729
  T. Raportörlük (Yön. m. 46) 730

  ONDOKUZUNCU BÖLÜM
  MALİ VE SOSYAL HAKLAR İLE YARDIMLAR
  I. GENEL OLARAK 731
  II. AYLIK TABLOSU 731
  III. YARGI ÖDENEĞİ VE EK ÖDEME 733
  IV. DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ 734
  V. MESLEKİ KİMLİK KARTI 734
  VI. MESLEKİ KIYAFET, KİTAP VE BİLGİSAYAR YARDIMI 734
  A. Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafetleri 734
  B. Kitap Gönderilmesi 739
  C. Bilgisayar Verilmesi 739
  VII. SİLAH EDİNME 741
  YİRMİNCİ BÖLÜM
  ADALET KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
  I. GENEL OLARAK 743
  II. ADALET KOMİSYONLARININ KURULUŞU 745
  A. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları 745
  B. İdari Yargı Adalet Komisyonları 745
  III. ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 746
  IV. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE
  ESASLARI 752
  V. ADALET PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 753
  VI. YARGININ ETKİNLİĞİ VE VERİMLİĞİNİN ARTIRILMASI 753
  YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILARIN DENETİM SORUMLULUĞU
  I. GENEL OLARAK 759
  II. DENETİM KAPSAMINDA BULUNAN BİRİMLER 761
  A. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mahkeme Kalemleri 761
  1. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü 761
  2. Mahkeme Kalemleri 765
  B. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
  İdari İşleri İle Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi 766
  C. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı veya İdari İşler Müdürlüğü ile Cumhuriyet
  Başsavcılığı Kalemi 766
  1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü 766

  2. Cumhuriyet Başsavcılığı Kalemi 767
  Ç. İcra ve İflas Müdürlükleri 769
  D. Noterlikler 770
  III. BİRİMLERİN DENETLENMESİ 772
  A. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kalem Denetimi 772
  B. İcra Müdürlüklerinin Denetimi 775
  C. Noterliklerin Denetimi 780
  1. Noterlerin Atanma ve Atanmadan Vazgeçme Talepleri İle İlgili Olarak 781
  2. Noterlerin Göreve Başlamaları ve Görevlerinden Ayrılmaları İle İlgili Olarak 781
  3. Noterlerin İzin ve Rapor İşlemleri ile Mesaiye Devamlarıyla İlgili Olarak 782
  4. Noterlerin Mühür Talepleri İle İlgili Olarak 783
  5. Noterlik Dairelerinin Nakli ve Noterlik Dairelerinin Taşıması Gereken
  Nitelikler İle İlgili Olarak 783
  6. Disiplin İşlemleri İle İlgili Olarak 784
  7. Noterliklerin Yıllık Denetimleri İle İlgili Olarak 784
  8. Noterliklerin Yıllık Denetimleri Dışındaki Denetimleri 785

  YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
  HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR
  I. HAKİMLER VE SAVCILARDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER VE YETENEKLER
  İLE TUTUM VE DAVRANIŞLAR 787
  II. YAZIŞMALARDA ARZ-RİCA KONUSU 796
  III. HAKİM (SAVCI) VE AVUKAT İLİŞKİLERİ 797
  IV. İLİŞKİLER 813
  A. Görev İlişkileri 813
  B. Özel İlişkiler 815
  C. Geniş Açıdan İlişkiler 816
  V. YARGILAMANIN ŞEKLİ UNSURLARI BAKIMINDAN HAKİM VE SAVCILARIN
  TUTUM VE DAVRANIŞLARI 827
  VI. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER 831
  VII. HAKİM VE SAVCILIK MESLEĞİ VE PROTOKOL KURALLARI 839
  A. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve
  Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar 839
  B. Bayrak Konulacak Makam Odaları 844
  C. Hakim ve Savcıların Cenazelerinin Türk Bayrağına Sarılması 844
  VIII. HAVALANINDAKİ ÖNLEME ARAMALARI 854
  IX. HAKİM VE SAVCILARIN LOJMANLARDAN YARARLANMASI 854

  A. Özel Tahsisli Konutlar 856
  B. Görev Tahsisli Konutlar 856
  C. Sıra Tahsisli Konutlar 857
  X. HAKİM VE SAVCILARIN RESMİ ARAÇLARI KULLANMASI 870
  XI. HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ 872
  A. Türkiye Geneli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 872
  B. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 872
  C. Bölge Adliye Mahkemeleri Kadro Durumu 873
  D. İdari Yargı Hakimi Kadro Durumu 873
  E. Bölge İdare Mahkemeleri Kadro Durumu 873
  F. Danıştay Hakim ve Savcı Kadro Durumu 873
  G. Yargıtay Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kadro Durumu 873
  H. Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim Sınıfında) Kadro Durumu 873
  İ. Bakanlık Merkez (Hakim Sınıfında) Kadro Durumu 873
  J. HSK Hakim Kadro Durumu 874
  KAVRAMLAR DİZİNİ 903

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: savcılık hakimlik
İlgili Yayınlar