Amerikan, Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Kapsamında

Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuka Dair Genel Kural

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Ali Önal
ISBN: 9786050509120
178,50 TL 210,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Ali Önal
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 448
Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünye-sinde tamamlanan özel hukuk doktora tez çalışmasının kitap olarak basılmış halidir. Doktora tez çalışması olarak 28.12.2020 tarihinde Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Prof. Dr. Sibel ÖZEL, Prof. Dr. Mustafa ERKAN, Prof. Dr. Elif UZUN ve Doç. Dr. Mesut AYGÜN huzurunda savunulmuş; jüri üyelerinin öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda düzeltil-miş, eklemeler yapılarak eser halini almıştır. Saygıdeğer jüri üyeleri Ho-calarıma ayırmış oldukları vakit, vermiş oldukları öneriler ve göstermiş oldukları sabır için teşekkürü bir borç bilirim.
Uluslararası özel hukuk, hukukun en zorlu alanlarından biridir. İn-celediği alan genişliği, maddi hukukun hemen her alanına hâkim olma gerekliliği, usul hukukunu da bünyesine alan özelliği nedeniyle çalışan-ların ciddi bir entelektüel hukuk bilgisine sahip olması zorunludur. Bu yönü itibariyle uluslararası özel hukukun kendi içinde bir metod ve me-todolojisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çalışmamızda hem uluslararası özel hukukun metod ve metodolojisi hem de yabancı unsurlu haksız fiillerde uygulanacak hukuka ilişkin kanunlar ihtilafı metodolojisi incelenmiştir. Ülkemizde bu konuyu çalışan pek çok hu-kukçu üstadımız vardır. Bu doğrultuda doktora yeterlilik sonrasında kendisinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası özel hukukun metod ve metodolojik dersini aldığım, kanunlar ihtilafı huku-kunun temellerini kendisinden dinleme fırsatı bulduğum ve nihayet bu çalışmadan yaklaşık 32 yıl önce haksız fiillerde ika yeri kuralını çok yönlü olarak inceleyen Prof. Dr. Turgut TURHAN’ın da tez danışmanı olan Prof. Dr. Tuğrul ARAT Hocama saygı ve minnetlerimi sunuyorum.
Çalışmanın ilk bölümünde haksız fiillerde Amerikan Hukuku yak-laşımı ele alınmıştır. Amerikan hukukunun en önemli borç kaynaklarından biri haksız fiillerdir. Haksız fiillerin metodolojik gelişmeleri Resta-tement I ve Restatement II uygulamaları ile Amerikan Mahkemelerinin verdikleri kararlarda objektif bağlama noktaları ve en sıkı irtibata haiz hukuk kuralları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bunun yanında Amerikan Hukukunda yer verilen yeni yaklaşımlar, Restatement III hakkındaki düzenlemeler ve görüşler ele alınmıştır. Hukukun artık her alanında tar-tışılan hukuk seçimi ve taraf iradelerinin borç ilişkisini tayin hakkı kap-samındaki son gelişmeler belirtilmiştir.
İkinci bölümde ise Avrupa Birliği hukukunda haksız fiillere uygu-lanacak hukuk hakkındaki gelişmelere yer verilmiştir. Bu bölümde özel-likle akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukuka dair Roma II Tüzüğü kapsamındaki gelişmeler incelenmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları da bu bölümde değinilmiştir. Özellikle Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkış süreci ve bu sürecin olası etkileri üzerinde durularak, Birlik üzerindeki etkileri hakkında görüş beyan edilmiştir.
Haksız fiiller Türk hukuku bakımından da oldukça önemlidir. 5718 sayılı MÖHUK, mülga 2675 sayılı MÖHUK’e nazaran haksız fiiller ve akit dışı borç ilişkileri konusunda ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Da-ha sıkı ilişkili hukuk kavramı, sigortacıya başvuru ve nihayet haksız fiillerde irade muhtariyeti 5718 sayılı MÖHUK ile getirilmiştir. Öte yan-dan akit dışı borç ilişkilerine dair farklı türler de MÖHUK kapsamında düzenlenmiştir. Çalışmamızda bu anlamda haksız fiillere ilişkin genel düzenleme olan MÖHUK m. 34 metod ve metodolojik açıdan, Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmamızda vardığımız neticeler ve önerdiğimiz değişiklikler sonuç kısmında açıklanmıştır.
Doktora çalışması ders süreci, yeterlilik aşaması, tez izlemeleri ve tez çalışmaları ile uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu süreçte çalışma yapan araştırmacı psikolojik desteğe ve hayata dair her aşamada yardı-ma ihtiyaç duyar. Bu süreçte evlendiğimiz ilk günden ve hatta öncesin-den, sürekli olarak desteğine muhtaç olduğum sevgili eşim Öğr. Grv. Nihan BOSTAN ÖNAL’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Her türlü zorlukta yanımda olmanın yanında, bir eşten fazlası olması ve tüm zor-luklarda hayatın her aşamasında tüm yükümü fazlasıyla paylaşma feda-karlığını göstermesi nedeniyle ondan çaldığım her an ve hak etmediği halde yüklediğim her sorumluluk için de beni affetmesini dilerim. Bu çalışma sürecinde ümidimi yitirdiğim ve zorlandığım anlarda nefesinden destek aldığım güzel kızım Bilge’ye sağlıklı bir ömür diliyor, eseri kendi-lerine atfediyorum.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademik hayatıma baş-ladığım 2012 yılından, istifa ettiğim 2019 yılı Şubat ayına kadar bir ida-reciden çok Üstadım olan Kıymetli Hocam Av. Prof. Dr. Ufuk AY-DIN’a bir kez daha verdiği destekler için teşekkür ederim. Kendi yaşa-dığı sıkıntıları bir tarafa bırakarak desteğini, akademik konularda yardı-mını, yönlendirmesini eksik etmeyen kıymetli Hocalarım Prof. Dr. Elif UZUN ve Kıymetli Eşi Doç. Dr. Ertuğrul UZUN Hocalarıma en içten saygılarımı sunarım. Yine Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yaptığım süreçte birlikte çalışmaktan keyif aldığım kürsü arkadaş-larım Ar. Gör. Cansu KAYA ve Ar. Gör. Ayşe Kübra ALTIPARMAK’a destekleri için teşekkür ederim.
Doktora ders aşamasında ve sonrasında tez yazım sürecinde her zaman rahatça kendilerini aramama fırsat veren, daima üstatlık yapan, gerek doktora yeterlilik çalışmamda ve gerekse de sonrasında sürekli olarak yardımını esirgemeyen, tez jürisinde destek ve yorumları ile çok değerli görüşlerini paylaşan kıymetli Hocalarım Bilkent Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU ve Mar-mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL’e minnettar olduğumu belirtmek isterim. 2012 yılında mezun ol-duğum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu yana, öğrencisi olduğum dönemden, sonrasında meslektaş olarak da sürekli olarak des-teğini eksik etmeyen, tez jürimde de yer alarak değerli görüşleri ile ça-lışmama yön veren çok değerli ve kıymetli büyüğüm Hocam Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ER-KAN’a çok teşekkür ederim.
Anadolu Üniversitesindeki görevim sonrasında birlikte çalıştığım Ankara Barosu avukatlarından kıymetli üstadım Av. Özden BOSTAN’a; yine Eskişehir Barosu avukatlarından Av. Merve ŞAHİN’e ve Av. Refia ÖNDER ÖZDEMİR’e; bu süreçte zaman içinde yükümü paylaşan Stj. Av. Burhan COŞKUNER ve Stj. Av. Elif Gökçe AVCI’ya çok teşekkür ederim. Özellikle Yargıtay kararlarına erişim noktasında yardımını eksik etmeyen ve karar araştırmasında yardımcı olan kıymetli dostlarım Hâkim Oya TURGUT ve Hâkim Ezgi ÇOKAL’a; Giresun Üniversitesi Öğr. Grv. Tuğba KIŞLA ve Eşi Av. Arif Sadi KIŞLA’ya minnettarım. Yine maddi ve manevi olarak desteğini eksik etmeyen kıymetli Dostum Eskişehir Çağfen Koleji Kurucusu Serkan Can ZENGİN’e ayrıca teşek-kürlerimi belirtmek isterim.
Çalışmayı kısa sürede tashih eden, gerekli düzenlemeleri yapan ve şekil veren Yetkin Yayıncılık AŞ. Çalışanlarına ve saygıdeğer Muharrem BAŞER’e çok teşekkür ederim. Eserin başarısı eleştiren ve emek veren Hocalarıma, hataları tarafıma aittir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 7

MAKALELER.................................................................................... 11

KİTAPLAR........................................................................................ 13

İÇİNDEKİLER.................................................................................. 15

KISALTMALAR................................................................................ 27

GİRİŞ.................................................................................................. 31

1.... GENEL OLARAK........................................................................ 31

2. .. SORUMLULUK KAVRAMI........................................................ 34

3. .. HAKSIZ FİİL KAVRAMI VE UNSURLARI................................ 37

3.1. ...................................... Dar Anlamda Haksız Fiil Sorumluluğu    38

3.1.1. Fiil................................................................................ 39

3.1.2. ............................................................. Hukuka Aykırılık    41

3.1.3. ................................................................................ Zarar    44

3.1.4. ....................................................................... İlliyet Bağı    47

3.1.5. ............................................................................... Kusur    49

3.2. Sebebe Dayanan (Geniş Anlamda) Haksız Fiil Sorumluluğu. 51

3.3. Akit Dışı Hukukî İlişkiler-Haksız Fiil Kavramı ve Tercih
Ettiğimiz Kavram................................................................... 54

4.... TARİHSEL VE SOSYOLOJİK SÜREÇTE ULUSLAR ARASI
ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN HAKSIZ FİİLLERİN DURUMU
VE FELSEFESİ............................................................................. 56

5. .. ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK METODOLOJİSİ VE
HAKSIZ FİİLLERE UYGULANACAK HUKUK KONUSUNDA
TARİHSEL SÜREÇ VE TEKLİF EDİLEN BAĞLAMA
KURALLARI................................................................................ 64

5.1. Genel Olarak......................................................................... 64

5.2. Sözleşme Şartı Kuralı............................................................. 70

5.3. Şahsi Kanun Kuralı................................................................ 71

5.4. Hâkimin Hukuku Kuralı (Lex Fori)....................................... 72

5.5. Borcun Kaynağına Dayanan Hukuk...................................... 73

5.6. Fiilin Meydana Geldiği Yer Kuralı......................................... 74

5.7. Zarar Yeri Kuralı................................................................... 76

5.8. En Sıkı İlişkili Hukuk Kuralı.................................................. 78

5.9. Özel Haksız Fiil Türleri Bakımından Bazı Sistemler.............. 80

5.9.1. Culpa in Contrahendo’dan Kaynaklanan Bir İhlal
Halinde Uygulanacak Hukuk Önerileri......................... 81

5.9.2. .......... Haksız Rekabet-Rekabet Hukuku İhlalleri Halinde
Uygulanacak Hukuk Önerileri...................................... 83

5.9.3. İmalâtçının Akit Dışı Sorumluluğu Hakkında
Uygulanacak Hukuk Önerileri...................................... 85

5.9.4. Kişilik Haklarının İhlali Halinde Uygulanacak Hukuk
Önerileri....................................................................... 87

5.9.5. Fikri Hakların İhlali Halinde Uygulanacak Hukuk
Önerileri....................................................................... 88

6.... ARAŞTIRMANIN AMACI, PLANI VE İNCELEME USULÜ....... 90

 


BİRİNCİ BÖLÜM

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HUKUKU BAKIMINDAN HAKSIZ FİİLLERE
UYGULANACAK HUKUK

 

1.... GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA AMERİKAN MADDİ
HUKUKUNDA HAKSIZ FİİLLER VE HAKSIZ FİİL
ALANINA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER.......................... 93

2.... AMERİKAN DOKTRİNİNDEKİ GÖRÜŞLER
ÇERÇEVESİNDE HAKSIZ FİİLLERE UYGULANACAK
HUKUKA DAİR METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR................. 101

2.1. Joseph Story ve J. H. Beale: Kazanılmış Haklar Teorisi....... 101

2.2. Cavers: Tercih Prensipleri Metodu....................................... 104

2.3. Reese: En Önemli İlişkiyi Haiz Hukuk Metodu................... 107

2.4. Currie: Devlet Çıkarının Tahlili Metodu............................... 112

2.5. Leflar: Seçimi Etkileyen Mülahazalar.................................. 115

2.6. Ehrenzweig: Hâkimin Kanunu Kuralı.................................. 121

3.... HAKSIZ FİLLERE UYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİN
YENİ ARAYIŞLARA SEBEP OLAN GELİŞMELER.................. 123

3.1. İka Yeri ve Zarar Yeri Kriterlerinin Yetersizliği................... 123

3.2. Menfaatler Dengesinin Sağlanamaması................................ 124

4.... RESTATEMENT II § 145 SİSTEMATİĞİ ÇERÇEVESİNDE
HAKSIZ FİİLLERE UYGULANACAK HUKUKA DAİR
GENEL KURAL......................................................................... 126

4.1. Genel Olarak Amerikan Kanunlar İhtilâfı Hukuk Kuram ve
Metodolojisi Anlayışı........................................................... 126

4.2. § 145/1 Genel Hüküm İncelemesi....................................... 130

4.2.1. Genel Olarak Rest. II § 6 Metodolojisi....................... 132

4.2.2. Rest. II § 6 Bağlama İlkeleri....................................... 134

4.3. § 145/2 Özel Bağlama Noktalarının İncelenmesi................. 140

4.3.1. Zararın Ortaya Çıktığı Yer.......................................... 141

4.3.2. Zarara Sebep Olan Fiilin İşlendiği Yer........................ 144

4.3.3. Çeşitli Bağlama Noktalarına Göre Uygulanacak
Hukukun Tayini......................................................... 147

4.3.3.1.. Tarafların Mutat Meskenleri Hukuku,
İkametgahları ve Müşterek Vatandaşlıkları
Hukuku........................................................ 148

4.3.3.2.. Şirketin Kuruluş ve İşletme Merkezi............ 151

4.3.4. En Yakın İrtibata Haiz Hukuk Olarak Haksız Fiilden
Önceki Hukukî İlişkilerin Ağırlık Merkezi.................. 152

5.... REST. II § 145’DE YER ALMAYAN KAVRAM: HUKUK
SEÇİMİ VE DİĞER ANGLOSAKSON ÜLKELERİNDE
DURUM..................................................................................... 154

5.1. Sedlar: Hukuk Seçimi Konusunda Gerçek Dünya Perspektifi 158

5.2. Diğer Anglosakson Ülkelerinde Haksız Fiillere İlişkin
Hukuk Seçimi Hakkında Durum.......................................... 165

5.2.1. Avustralya.................................................................. 165

5.2.2. Kanada....................................................................... 169

5.2.3. İngiltere...................................................................... 175

6.... ARA SONUÇ: AMERİKAN METODOLOJİK
KURAMLARININ GÜNÜMÜZE DAİR YANSIMALARI.......... 185

 


İKİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BAKIMINDAN
HAKSIZ FİİLLERE UYGULANACAK HUKUK

 

1.... GENEL OLARAK KIT’A AVRUPASI HUKUKU VE
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN
YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇABALARI................................. 191

2.... KIT’A AVRUPASI KANUNLAR İHTİLÂFI METODOLOJİSİ.. 199

2.1. Genel Olarak....................................................................... 199

2.2. Steindorff: ius commune Kanunlar İhtilâfı ve Maddi
Hukukun Bütünleşmesi....................................................... 200

2.3. Wengler’in Maddi Hukuk Görüşü........................................ 203

2.4. Kegel’in Maddi Hukuk Görüşü............................................ 205

2.5. Von Overbeck’in Maddi Hukuk Görüşü.............................. 206

2.6. Ole Lando Direktifleri ve Günümüze Etkileri...................... 208

3.... ROMA II TÜZÜĞÜ ÖNCESİ DURUM, HAZIRLIK SÜRECİ
VE YAYIMLANMASI................................................................ 209

3.1. Tüzük Öncesi Durum.......................................................... 209

3.2. Tüzük Hazırlık Süreci.......................................................... 211

4.... ROMA II TÜZÜĞÜ UYGULAMASI HAKKINDA GENEL
ESASLAR................................................................................... 214

4.1. Tüzüğün Uygulama Alanı ve Haksız Fiil Türlerine Dair
Yaklaşımı............................................................................ 214

4.2. Yer Bakımından Uygulama Alanı........................................ 220

4.3. Zaman Açısından Uygulanması........................................... 222

5.... ROMA II TÜZÜĞÜNDA SÜBJEKTİF BAĞLAMA KURALI.... 223

5.1. Genel Olarak Akit Dışı Hukukî İlişkilerde Sübjektif
Bağlama Kuralı.................................................................... 223

5.2. Hukuk Seçimi Görüşüne Neden Olan Sebepler................... 228

5.3. Hukuk Seçimi Kuralları....................................................... 230

5.3.1. Tüzük m. 14 Metodolojisi.......................................... 230

5.3.2. Tüzük m. 14 Kapsamında Hukuk Seçiminin Şartları.. 232

5.3.2.1.. Genel Olarak................................................ 232

5.3.2.2.. Tarafların İhtilâfın Vukuundan Önce ve
Sonra Hukuk Seçimi Yapmaları................... 234

5.3.2.3.. Seçilen Hukuk ile Bağlantı Sorunu............... 237

5.3.2.4.. Seçilen Hukukun Bir Devlet Hukuku Olup
Olmayacağı Sorunu...................................... 238

5.3.2.5.. Hukuk Seçimine İlişkin Diğer Sorunlar........ 241

i.      Açık-Zımni-Farazi hukuk seçimi............................ 241

ii.     Şartlı hukuk seçimi................................................ 243

iii.        Hukuk seçiminde şekil sorunu........................... 243

iv.    Kısmi hukuk seçimi............................................... 244

5.4.3. Hukuk Seçimi ile Bertaraf Edilemeyecek Haller......... 246

5.4.3.1. Hukuki İlişkinin Tüm Unsur ve Taraflarının
Tek Bir Ülkede Bulunması........................... 246

5.4.3.2.. Birlik Hukukunun Emredici Hükümleri....... 247

5.4.3.3.. Doğrudan Uygulanan Kurallar..................... 248

5.4.3.4.. Emniyet ve Asayiş Kuralları ile Kamu
Düzeni......................................................... 250

6.... ROMA II TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA HAKSIZ FİİLDEN
DOĞAN HUKUKÎ İLİŞKİLER VE OBJEKTİF GENEL
BAĞLAMA KURALI................................................................. 252

6.1. Genel Olarak Tüzük m. 4 Düzenleme Sistematiği................ 253

6.2. Genel Bağlama Kuralı: Zararın Meydana Geldiği Yer
Hukuku............................................................................... 254

6.3. Tarafların Ortak Mutad Meskenleri Hukuku........................ 259

6.3.1. Tüzük Kapsamında Mutad Meskenin Tanımı: M. 23.. 261

6.3.2. Ortak Mutat Mesken Kuralı Bir İstisna Kuralı mıdır?.. 263

7.... BİR İSTİSNA HÜKMÜ OLARAK DAHA SIKI İLİŞKİLİ
ÜLKE HUKUKU........................................................................ 264

7.1. Genel Olarak....................................................................... 264

7.2. Daha Sıkı İlişkili Ülke Hukuk Kuralı Olarak m. 4/3
Düzenlenmesi...................................................................... 265

7.3. Daha Sıkı İlişkili Ülke Hukuku Kuralı Uygulanma Şartları.. 266

7.3.1. Müspet Şart................................................................ 266

7.3.2. Menfi Şart.................................................................. 267

7.4. Tüzüğün En Sıkı İlişkili Ülke Hukuku Kuralının
Değerlendirilmesi................................................................. 268

8.... DİĞER KURALLAR.................................................................. 269

8.1. Doğrudan Uygulanan Kurallar (m. 16)................................ 269

8.2. Emniyet ve Asayiş Kuralları (m. 17) ile Kamu Düzeni
Müdahalesi (m. 26).............................................................. 270

8.3. Sigortacıya Karşı Sahip Olunan Talepler (m. 18)................. 274

8.4. Tüzüğün Yorumlanması ve Zaman Bakımından
Uygulamanması................................................................... 275

8.5. Tüzükte Ihmal Edilen Kurallar............................................. 278

8.6. Tüzük Kurallarının Topluluk Hukuku Karşısındaki
Durumu (m. 27)................................................................... 279

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN HAKSIZ FİİLLERE
UYGULANACAK HUKUK

 

1.... TÜRK KANUNLAR İHTİLÂFI GELİŞİMİ, METODOLOJİSİ
VE HAKSIZ FİİL DÜZENLEMELERİNİN ELE ALINMASI...... 281

2.... EHVK DÖNEMİNDE HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN
KURALLARIN DÜZENLENİŞİ................................................. 286

2.1. Birinci Görüş....................................................................... 287

2.2. İkinci Görüş......................................................................... 291

3.... 2675 SAYILI MÖHUK KAPSAMINDA HAKSIZ FİİLLERE
UYGULANACAK HUKUK....................................................... 292

3.1. Kanun’u Ortaya Çıkaran Nedenler...................................... 292

3.2. MÖHUK m. 25 Çerçevesinde Kabul Edilen Bağlama
Kuralları.............................................................................. 294

3.2.1. Genel Bağlama Kuralı: İka Yeri Hukukunun
Uygulanması.............................................................. 294

3.2.2. ......................................... Madde 25/2: Zarar Yeri Kuralı    298

4.... 5718 SAYILI MÖHUK KAPSAMINDA HAKSIZ FİİLLERE
UYGULANACAK GENEL KURAL........................................... 299

4.1. 5718 Sayılı MÖHUK’ün Haksız Fiillere Uygulanacak
Hukuka İlişkin Sistematiği................................................... 300

4.2. Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuka Dair Bağlama Kuralları 302

4.2.1. Genel Kural: Haksız Fiilin İşlendiği Ülke Hukuku...... 304

4.2.1.1.. Hüküm Lafzının Değerlendirilmesi.............. 304

4.2.1.2.. Görüşümüz.................................................. 306

4.2.2. Zararın Meydana Geldiği Yer Kuralı.......................... 309

4.2.2.1.. Zarar Yeri Neresidir?.................................... 310

4.2.2.2.. Hüküm Lafzının Değerlendirilmesi ve
Görüşümüz.................................................. 317

4.2.3. Daha Sıkı İrtibatlı Ülke Hukuku Kuralının
Uygulanması.............................................................. 320

4.2.4. ................................................. Daha Sıkı İrtibatlı Hukuk    322

4.2.4.1.. En sıkı irtibatlı hukuk bağlama noktasından
hareket edilmesini ileri süren görüş.............. 324

4.2.4.2.. Kanunlar ihtilafı hukukunun menfaatinden
hareket eden görüş....................................... 325

4.2.4.3.. Muhtemel ve meşru beklentilerden hareket
eden görüş.................................................... 326

4.2.4.4.. Zarar göreni korunması gerektiğinden
hareket eden görüş....................................... 328

4.2.4.5.. Değerlendirme ve görüşümüz....................... 329

5.... SİGORTACIYA BAŞVURU....................................................... 332

6.... TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA AKİT DIŞI HUKUKÎ
İLİŞKİLERDE İRADE MUHTARİYETİ..................................... 334

6.1. Kavram................................................................................ 335

6.2. Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuka Dair Genel Kural
Kapsamında Tarafların Hukuk Seçimi İmkânı..................... 338

6.2.1. Genel Olarak.............................................................. 338

6.2.2. Hukuk Seçimi Görüşüne Neden Olan Sebepler.......... 338

6.2.2.1.. Haksız fiillerin niteliğinden kaynaklanan
sebepler........................................................ 338

6.2.2.2.. Taraf kavramından kaynaklanan sebepler.... 339

6.2.2.3.. Üçüncü kişinin menfaatlerinin zedeleneceği
kaygısı.......................................................... 340

6.2.2.4.. Hukuk seçiminin zamanlaması bakımından
değerlendirme.............................................. 341

6.3. MÖHUK m. 34’e Göre Hukuk Seçiminin Şartları................ 342

6.3.1. Hukuk Seçimini Tarafların Birlikte Yapması.............. 343

6.3.2. Hukuk Seçiminin Haksız Fiilin Meydana Gelmesinden
Sonra Olması.............................................................. 343

6.3.3. Hukuk Seçimine İlişkin Diğer Şartlar.......................... 345

6.3.3.1.. Açık-Zımni-Farazi Hukuk Seçimi................. 345

6.3.3.2.. Kısmî Hukuk Seçimi.................................... 349

6.3.3.3.. Şartlı Hukuk Seçimi..................................... 350

6.3.3.4.. Hukuk Seçiminde Şekil Sorunu.................... 352

6.3.3.5.. Hukuk Seçiminde Konu Sınırı...................... 353

6.3.3.6.. Anasyonel Hukuk Seçimi............................. 354

6.4. Haksız Fiillere Uygulanacak Hukukun Seçiminin Sınırları... 356

6.4.1. Ehliyet........................................................................ 356

6.4.2. Kamu Düzeni............................................................. 356

6.4.3. Doğrudan Uygulanan Kurallar.................................... 358

7.... HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN GENEL KURALIN
UYGULAMA ALANI ve KAPSAMI.......................................... 363

7.1. Uygulama Alanı ve Kapsamı............................................... 363

7.2. Yargıtay Kararlarında Haksız Fiillerin Kapsamına İlişkin
Metodoloijk Sorunlar ve Kapsamı Hakkında
Değerlendirmeler................................................................. 367

7.3. Madde 34’ün Uygulanması Bakımından Tartışılması
Gereken Diğer Konular........................................................ 375

7.3.1. Punitive Damage Konusu Bakımından Uygulanacak
Hukuk........................................................................ 375

7.3.2. Açık Denizlerde ve Uzayda Meydana Gelen Haksız
Fiiller Bakımından Uygulanacak Hukuk..................... 378

7.3.2.1.. Açık Denizlerde Meydana Gelen Haksız
Fiiller Bakımından........................................ 378

7.3.2.2.. Uzayda Meydana Gelen Haksız Fiiller
Bakımından.................................................. 379

7.3.3. Robot ve Yapay Zekaya Sahip Araçların Verdikleri
Zararlar Bakımından Sorumluluk............................... 382

7.3.4. Yabancı Unsurlu Sağlık Hizmetleri Davaları
Bakımından Uygulanacak Hukuk............................... 384

 

SONUÇ............................................................................................. 387

KAYNAKÇA.................................................................................... 397

Acun-Mekengeç, Merve (2018), Türk Hukuku’nda Teminat Gösterme Yükümlülüğü, MHB, C. 38, S. 1-2, s. 1-33.

Adal, Erhan (1970), Akit Öncesi Sorumluluk, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Adıgüzel, S. (2012), Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Adalet Akademisi Dergisi, Y. 3, S. 9, s, 281-312.

Akçura-Karaman, Tuğba (2008), Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Akkayan-Yıldırım, A. (2012), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. LXX, S. 1, s. 203-220.

Akın, Levent (2007), İş Kazalarından Doğan Hukuksal Sorumlulukta Uygun Nedensellik Bağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Ankara.

Akın, Zeki (1973), Yeşil Kart ve Bununla İlgili Sorunlar, V. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Trafik Sigortası, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, s. 461-474.

Akıncı, Ziya (1992), Tarafların Yetkili Hukuk Belirlememeleri Durumunda Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk, Ankara.

Akıncı, Ziya/ Demir Gökyayla, Cemile (2010). Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Akıncı, Ziya (2020), Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Akyıldız, H. (2008), Tartışılan Boyutlarıyla “Homo Economıcus”, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2008, S. 2, C. 13, s. 29-40.

Allen David, K./Hartshorne John T./Bartin Robyn M. (2000), Damages in Tort, London: Sweet&Maxwell.

Altenkirch Markus (2011), Chapter VI- Other Provisions, Art. 23 Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed. Peter Huber, Munich: Sellier European Law Publishers.

Altıparmak, A. Kübra (2017), İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Alter, Robert (2002), Scripture, Commentary, and Challenge of Interpretation, On Interpretation: Studies in Culture, Law, and The Sacred (Edited by A.D Weiner and Leonardo V. Kaplan) Rawen Images, Vol. 5, Y. 2002, s. 1-31.

Altenkirch, Markus (2011), Chapter V- Common Rules, Art. 18 Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, (Ed. Peter Huber), Munich: Sellier European Law Publishers, (Art. 18 Rome II).

Anton, A.E. (1967), Private International Law, Edinburg.

Altop, A. (2008), Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Hakkaniyet Sorumluluğu, MÜHFD, C. 14, S. 4, s. 85-97.

Altuğ, Yılmaz (1959), Anglo-Amerikan Âleminin İlk Önemli Devletler Hususî Hukukçusu Joseph Story, İÜHFM, C. XXIV, S. 1-4, s. 63-75.

Altuğ Yılmaz (1982), Türk Pozitif Uluslararası özel hukukunda Haksız Fiile Uygulanacak Kanun, MHB, S. 1.

Antalya, Osman Gökhan (2008), Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.14, S.4, s. 63-83.

Antalya, Osman Gökhan (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Anthony Gray (2000), Forum Non Conveniens in Australia: A Comparative Analysis Article in Common Law, World Review Vol. 38, Num. 3, s. 207-244.

Arsava, Füsun (2018), AB’den Çıkma – Brexit’in Nedenleri ve Hukuki Çerçeve, Hukukı̇, Sı̇yası̇ Ve İktı̇sadı̇ Yönlerı̇yle Avrupa Bütünleşmesı̇nde Son Gelı̇şmeler ve Türkı̇ye-AB İlı̇şkı̇leri, Ankara Ünı̇versı̇tesı̇ Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezı̇ (ATAUM), s. 3-27.

Arslan, İlyas (2014), Uluslararası özel hukukta Mutad Mesken, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Ataman-Fıganmeşe, İnci (2011), Milletlerarası Ticarî Tahkim ile Yatırım Tahkimi Arasındaki Farklar, MHB, Y. 31, S. 1, s. 91-152.

Atamer, Yeşim M. (1992), Haksız Fillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuralları, İstanbul: Beta Yayınevi.

Atamer, Yeşim M. (1996), Devletler Özel Hukukunda Tüketicinin Korunması, İÜHFM, S. 1-2, C. 5, 1995-1996, s. 420-442.

Atamer, Kerim (2004), Brüksel Sözleşmesinde ve Ticaret Kanunu Tasarısında Çatma, İstanbul: Beta Yayıncılık, MHB, Y. 24, S. 1-2.

Atamer, Yeşim M. (2005), Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul: Beta Yayınevi.

Atamer, Yeşim M. (2006), Tüketici Hukukunun Gelişimi, Dünü, Bugünü, Yarını, Tüketicilerin Korunması Semineri, Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ed: Ebru Ceylan, s. 20-31.

Audit, Bernard (1979), A Continental Lawyer Looks at Contemporary American Choice-of-Law Principles, 27 The American Journal of Comparative Law, S. 4, s. 589-603.

Ay-Chelli, Ebru (2014), Cezalandırıcı Tazminat Kararlarının Fransa’da Tenfizi, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (UTTHD), Y. 2014, C. 3, S. 1, s. 175-191.

Aybay, Rona (1988), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukuku, Birleşmiş Milletler Topluluğu, Türk Derneği Armağanı, Ankara: Doğan Basımevi.

Aybay, Rona/ Dardağan-Kibar, Esra (2006), Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması, 2. Baskı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Aydemir, Melisa (2018), Yapay Zekalı Robotların Ceza Sorumluluklarının Araştırılması, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, Y. 2018, S. 4, s. 1-96.

Aygül, Musa (2011), Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davalarında Bazı Usul Hukuku Problemleri, MHB, Y. 31, S. 2, s. 83-121.

Aygün, Mesut (2001), ABD Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Akde Uygulanacak Hukuka İlişkin Currie’nin Devlet Menfaatinin Tahlili Teorisi ve En Sıkı İrtibatlı Hukuk, Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, s. 443-460.

Aygün, Mesut (2015), Yabancılık Unsurunun Mahiyeti ve Yargılamadaki Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, s. 1025-1066.

Aygün, Mesut (2016a), ABD Kanunlar İhtilâfı Hukukuna Kuramsal ve Metodolojik Bir Bakış: Çeşitli Teori ve Metotlar, II. Restatement ve Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2016, S. 2, s. 129-171.

Aygün, Mesut (2016b), Uluslararası özel hukukta Nafakaya İlişkin Yeni Sistem, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Aygün, Mesut (2016c), Nafaka Yükümlülükleri Konusunda Milletlerarası Yetki, Uygulanacak Hukuk ve Söz Konusu Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Konsey Tüzüğü, I. Özkan/ C. Süral/ U. Tütüncübaşı (Editörler), Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara: Adalet Yayınevi, s. 595-618.

Aygün, Mesut/ Altıparmak, A. Kübra (2016d), 650/2012 Sayılı Avrupa Birliği Miras Hukuku Tüzüğünde Mirasa Uygulanacak Hukukun Tespiti, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 143-144, s. 29-57.

Aygün Mesut/Önal, Ali (2016e), Yargıtay Kararları Işığında Uluslararası özel hukukta Zamanaşımı, Legal Hukuk Dergisi, C. 14, S. 165, s. 4907-49.

Ayoğlu, Tolga (2011), Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, İstanbul: Vedat Yayınevi.

Azarkan, E. (2003), Bireyin Uluslararası Cezai Sorumluluğu ve Miloseviç Davası, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 3-4, s. 265-287.

Bach, Ivo (2011), Scope of Regulation, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed: Huber, Peter, Munich: European Law Publishers.

Bach Ivo (2011), Chapter II- Torts/Delicts, Art. 4 Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed. Peter Huber Munich: Sellier European Law Publishers.

Bach Ivo (2011), Chapter IV- Freedom of choice, Art. 14 Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed. Peter Huber, Munich: Sellier European Law Publishers.

Bach Ivo (2011), Chapter V- Common rules, Art. 15 Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed. Peter Huber, Munich: Sellier European Law Publishers.

Baetge Dietmar (2011), Article 23- Habitual Residence, Calliess Rome Regulations, Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Ed. Gralf-Peter Calliess, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law International.

Bak, Başak (2018), Medeni Hukuk Açısından Yapay Zekanın Hukuki Statüsü ve Yapay Zeka Kullanımından Doğan Hukuki Sorumluluk, TAAD, Y: 9, S: 35.

Bal, S. (2002), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Taraf Ülke Hukuklarındaki Yeri ve Taraf Ülke Hukuklarına Etkisi, Sayıştay Dergisi, S. 1, s. 214-235.

Baran Çelik, Neşe (2011), Milletlerarası Unsurlu Ölüme Bağlı Tasarrfularda Uygulanacak Hukukun Tayini, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Başoğlu, Başak (2015), Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk Hukuku Ve Özellikle Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.:6, S. 2, s. 29-56.

Başoğlu, Başak (2016), Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) Yaptırımı ve Bu Yaptırımın Türk Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.15, S. 1-2, s. 617-637.

Bayata-Canyaş, Aslı (2011), Roma I Tüzüğü ile Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Uyarınca Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Örtülü Hukuk Seçimi, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 110–121.

Bayata-Canyaş, Aslı (2012), AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin Genel Kural, Ankara: Adalet Yayıncılık.

Bayata-Canyaş, F. Aslı (2015), Yabancı Unsurlu Boşanma Davalarında Hukuk Seçimi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S. 3, s. 2-24.

Baykal, Sanem/ Göçmen, İlke (2016), Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bayraktar-Özçelik, Gülüm (2012), Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukukun Tayini ve Uygulanması, AÜHFD, S. 61, C. 2, s. 505-539.

Behr, Volker (2003), Punitive Damages in American and German Law- Tendencies Towards Approximation of Apparently Irreconciliable Concepts, Kent L. Rev., C. 78.

Benjamin Shmueli (2015), Legal Pluralism in Tort Law Theory: Balancing Instrumental Theories and Corrective Justice, University of Michigan Journal of Law Reform, C. 48, Sa. 3, s. 745-812.

Bennett, W. T. (1990), Choice of Law Rules in Claims of Unjust Enrichment, The International and Comparative Law Quarterly (Int. Comp. L. Q.), Vol. 39, No. 1, s. 136-168.

Bennington, Andrew A. (2005), Tort Law: Statutory Stalemate: Strict Products Liability and Comparative Negligence in South Carolina, S. C. L. Rev., C. 56.

Berch Jessica J. (2010), The Need for Enforcement of U.S. Punitive Damages Awards by the European Union, Minnesota Journal of International Law, C. 19, S. 1.

Berki, Osman Fazıl (1966), Devletler Hususî Hukuku, C. II: Kanun İhtilâfları, 6. Baskı, Ankara.

Berki, Osman Fazıl (1975), Türk Hukukunda Kanun İhtilaflarının Genel Esasları, Mahmut Koloğlu’ya 70.Yaş Armağanı, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Bernet Martint/Ulmer Nicolas C. (1993), Recognition and Enforcement of Foreign Civil Judgments in Switzerland, Int’l L., C. 27.

Bertoli Paolo (2009), Choice of Law by the Parties in the Rome II Regulation, Rivista di diritto Internazionale, C. 3.

Bertoli Paolo (2009), Party Autonomy and Choice-Of-Law Methods in the “Rome II” Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, in II Diritto dell’Unione Europea, pp. 229-264.

Betsy J. Grey (2011), Neuroscience and Emotional Harm in Tort Law: Rethinking the American Approach to Free-Standing Emotional Distress Claims, Oxford University Press.

Bilgiç, Haluk (2004), İnternet Üzerinden İşlenen Yabancı Unsurlu Haksız Fiillerden Doğan Davalarda Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi, Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, s. 207-271.

Bilgin, A. Aslı (2014), Avrupa Birliğinden Çekilme Hakkı: Sonun Başlangıcı Mı?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3-44, s. 205-253.

Birinci Uzun, Tuba (2014), Avrupa Birliği’ne Üye Devletler Arasında Mahkeme Kararlarının Serbest Dolaşımı, TAAD, Yıl:5, Sayı:19 (Ekim 2014), s. 997-1037.

Black, R. (1993), Delict and Conflict of Laws, The Juridical Review, C. 13.

Black, Vaughan (1998), Crash: The Ontario Court of Appeal Bumps into Tolofson, Canadian Cases on the Law of Torts.

Blom, Joost (1979), Choice of Law Methods in the Private International Law of Contract (Part II), The Canadian Yearbook of International Law, s. 206-246.

Bogdan, M. (2009), The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II, The Rome II Regulation on The Law Applicable to Non-Contractual Obligation: A New International Litigation Regime, Ahern, J. / Binchy, W. (eds.), Leiden.

Boele-Woelki, K./ Lazić, V. (2007), Where Do We Stand on the Rome I Regulation?, The Future Of European Contract Law, Vol. 19, s. 21-42.

Bozkurt, Armağan/Bak, Başak (2018), Yapay Zeka, Futurist Hukuk, İstanbul: Aristo Yayınevi.

Briggs, Adrian (1995), Choice of Law in Tort and Delict, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly (L.M.C.L.Q.), Vol. 1, s. 515-532.

Briggs, Adrian (2014), The Conflict of Laws, New York: Oxford Publishing.

Brilmayer, Lea (1995), Conflict of Laws, Second Edition, USA: Little, Brown and Company.

Brilmayer, Lea/ Goldsmith, Jack (2002), Conflict of Laws: Cases and Materials, Fifth Edition, New York: Aspen Law & Business.

Burri, Thomas (2017), Brexit Addendum: Why the ‘Great Repeal Bill’ Will Not Be So Great, s. 2, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2966683>, Erişim Tarihi: 10.07.2018.

Büyüksağiş, E. (2007), Yeni sosyo-ekonomik boyutuyla maddi zarar kavramı, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Can, C. (1982), Hukuk Sosyolojisi ve Tarih Açısından Resepsiyon (Basılı Olmayan Doçentlik Tezi), Ankara.

Carruthers, Elizabeth B./ Carruthers, Janeen M. (2014), Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 63, s. 9. Cambridge Law Review, <https://www.cambridge. org/core/journals/international-and-comparative -law quarterly /article/ connection-and-coherence-between-and-among-european-instruments -in-the-private-international-law-of-obligations/6AFDF14F97ACA5A E1C0FA51227A136C2>, Erişim Tarihi: 15.10.2017.

Castel, J-G. (1995), Back to The Future! Is the ‘New’ Rigid Choice of Law Rule for Interprovincial Torts Constitutionally Mandated?, Osgoode Hall Law Journal, Vol. 33, s. 32-60.

Cavers, D. F. (1966), Procedure for and in the Choise of Law Process, Ann Arbor.

Cavers, D. F. (1970), Contemporary Conflicts Law in American Perspective, Rec. des Cours, s. 75-307.

Cavers, F. David (1972), “Habitual Residence”: A Useful Consept?, The American University Law Review, Vol. 21. s. 475-490.

Cecilia Fresnedo de Aguirre, Diego Fernandez Arroyo, (1993), A Quick Latin American Look at the Rome II Regulation, Yearbook of Private International Law, Vol. 9.

Cheatham, E. E. (1945), American Theories of Conflict of Laws: Their Role and Utility, Harvard Law Review, s. 361-394.

Cheatham, E. E./ Goodrıch, H. F./Grıswold, E. N./ Reese, W.L.M. (1957), Conflict of Laws Cases and Materials and 1961 Supplement, Fourth Edition, Brooklyn: The Foundation Inc.

Cheshire, G. C. (1979) Private International Law, 10. Edition, London.

Cheshire-North, P.M.-Favvcett, J.J. (2008), Private International Law, B. ll, London.

Cheshire, North & Fawcett (2008), Private İnternational Law, 14th. Ed., Oxford.

Chilenye Nwapi (2013), Tort Choice of Law and International Fundamental Norms: A Case Study of Canada and the United States, Afe Babalola University: Journal of Sustainable Development Law and Polg Vol. 1 Iss. 1, p. 54-721.

Chong, Adeline (2008), Choice of Law for Unjust Enrichment/Restitution and the Rome II Regulation, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, Issue 4.

Christa, Roodt (2007), Reflections on Theory, Doctrine and Method in Choice of Law, The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol. 40, No. 1, s. 76-102.

Clarkson, Christopher M. V./ Hill, Jonathan (2011), The Conflict of Laws, Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press.

Collier, J. G. (2001), Conflict of Laws, Third Edition, London: Cambridge University Press.

Collins, L. (2002), Comity in Modern Private International Law, Essays in Honour of Sir Peter North: Reform and Development o Private International Law, (Edited by James Fawcett), New York: Oxford University Press, s. 89-110.

Collins, L. (2006), Dicey, Morris and Collins on The Conflict of Laws, Fourteenth Edition, London: Sweet & Maxwell.

Collins, L./ Morris/ Dicey (2012), Dicey, Morris and Collins on The Conflict of Laws, Fourteenth Edition, London: Sweet & Maxwell.

Collison. P.D./ Tatum, F.M. (1972), Most Significant Contracts Method: An Ampirical Analysis, 25 Vanderbilt Law Review, s. 575-612.

Cook, Walter Wheeler (1949), The Logical and the Legal Bases of the Conflict of Laws, Second Edition, California: Harvard University Press.

Consultation on a Preliminary Draft Proposal For a Council Regulation on The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Response of The Government of The United Kingdom, <http://ec.europa.eu/justice/ news/consulting_public/rome_ii/contributions/govern_uk_en.pdf>, Erişim Tarihi: 11.10.2017.

Crawford, E. B. /Carruthers, J. M. (2010), Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 63.

Crawford, E. B./ Carruthers, J. M. (2010), Private International Law: A Scots Perspective, Third Edition, London: W Green.

Cristian, Von Bar (2000), The Common European Law of Torts (Vol.1), Oxford Press.

Currie, B. (1963), Selected Essays on The Conflict of Laws, Durham, North Carolina.

Currie, B. (1963), Comments on Babcock v. Jackson, Col. L. Rev., Vol. 63, s. 1233-1243.

Currie, David P./ Kay, Herma Hill/ Kramer, Larry/ Roosevelt, Kermit (2006), Conflict of Laws: Cases-CommentsQuestions, Seventh Edition, USA: Thomson/West.

Çağa, S. (1973), Sözleşmeden ve Haksız Fiilden Doğan Sorumlulukların Birleştirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Seminer Yarışması Yayını, Ankara.

Çalışkan, Yusuf (2006), Türk tabiiyetinde olan kişiler ile ilgili davalar ışığında Amerikan milletlerarası yargılama hukukundaki bazı temel kavramlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2006, S. 62, s. 62-83

Çalışkan, Zeynep (2008), 5718 Sayılı Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 26. Maddesine göre tüketici sözleşmelerine uygulanacak hukuk, MHB, Y. 8, S. 1-2, s. 27-51.

Çamlıca, Ferhat (2012), Avrupa Birliği ve Ekonomik Parasal Birlikten Ayrılmanın Lizbon Antlaşması Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 11, S. 1, s. 25-40.

Çavuşoğlu, Ayfer (2002) İnternet Ortamında İşlenen Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk, MHB, Y. 22, S. 2, 2002, s. 967-997.

Çelen-Vural, Belkıs (2018), Üçüncü Ülkenin Doğrudan Uygulanan Kurallarının Haksız Fiiller Alanında Uygulanmasının MÖHUK m. 31 ile Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi Genç Uluslararası özel hukukçular Konferansı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, s. 205-243.

Çelik, Edip (1984), Milletlerarası Hukuk, İstanbul.

Çelikel, Çelikel (1970), Devletler Hususi Hukukunda Bağlama Kaidelerinin Tespitinde Uygulanacak Yeni Bir Metod, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 35, S. 1-4-, s. 231-248.

Çelikel, Aysel/ Erdem, B. Bahadır (2014), Uluslararası özel hukuk, Yenilenmiş 13. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.

Çörtoğlu-Koca, Sema (2015), Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca Halefiyete Uygulanacak Hukuk, GÜHFD, C. XIX, S. 2, s. 53-86.

Dal, K. (1966), Devletler Hususi Hukuku, Ankara.

Daniel B. Dobbs (2002), The Law of Torts, Minnesota: West Publishing.

Dardağan Kibar, Esra (2000), Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar İhtilâfı, Ankara: Betik Yayıncılık.

Dardağan-Kibar, Esra (2016), Fikri Haklar Alanında Uygulancak Hukuk Sorunu, Uluslararası özel hukukta Güncel Sorunlar Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara: Yetkin Yayıncılık, s. 439-454.

David, Rene (1968), The Methods of Unification, American Journal of Comparative Law, Vol. 16, s. 13-27.

David, Rene (1971), The International Unification of Private Law, Int. Ene. Comp. L. II: The Legal Systems of the World, Their Comparison and Unification Vol. 5, s. 67 vd.

David G. Owen (2007), The Evolution of Product Liability Law, Rev. Litig., C. 26, S. 4, s. 951-978.

Dayınlarlı, Kemal (2006), Avrupa Birliği Ülkelerinde Sözleşme Hukukunu Yeknesaklaştırma Çalışmaları ve Ole Lando İlkeleri, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara: Yetkin, 327-396.

De Nova, Rodolfo (1966), Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws, Rec. des Cour, s. 443-622.

De Boer, Th. M. (1987), Beyond Lex Loci Delicti: Conflicts Methodology and Multistate Torts in American Case Law, Kluwer, Deventer, XV.

De Boer, T. M. (2007), Party Autonomy and its Limitations in the Rome II Regulation, YPIL, 9, s. 19-29.

Demir-Gökyayla, Cemile (2001), Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Demir-Gökyayla, Cemile (2013), Milletlararası Özel Hukukta Tek Satıcılık, 2. Baskı, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Demircioğlu, Huriye Reyhan (2009), Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Demirkol, Berk (2014), Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 24. Maddesi Çerçevesinde Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk, 2. Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Dhingra, Swati/ Sampson, Thomas (2017) Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union?, London School of Economics and Political Science.

Diamond, Aubrey L. (1986), Harmonization of Private International Law Relating to Contractual Obligations, Receuil des Cours de l’Académie de Droit International, C. 199, Dordrecht-Boston-London: Martinus Nijhoff Publishers.

Dickinson, Andrew (2008), The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, London: Oxford Publishing.

Dickinson, Andrew (2016), Back to The Future: The UK’s EU Exit and The Conflict of Laws, Journal of Private International Law, Vol. 12, Is. 2, 195-210.

Dirk H. Bliesener (1994), Fairness Choice of Law: A Critique of the Political Rights-Based Approach to the Conflict of Laws, Am. J. Com. L., Vol. 42.

Donald G. Gıfford/ Chrıstopher J. Robınette (2004), Apportıoning Liability in Maryland Tort Cases: Time to End Contrıbutory Negligence and Joint and Several Liability, Maryland Law Review, Vol. 73, Num. 3, s. 701-769.

Doğan, Vahit (1995), Uluslararası özel hukukta Zayıf Âkit Tarafın Korunması, İstanbul: MHB. Y. 15, S. 1-2, s. 21-42.

Doğan, Vahit (1996a), Tüketici Akitlerine Uygulanacak Hukukun Tespiti, Konya: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Berki Armağanı, s. 153-179.

Doğan, Vahit (1996b), İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kuralının Ve Sınırlarının Tespiti, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Doğan, Vahit (2015), Uluslararası özel hukuk, 3. Baskı, Ankara: Savaş Yayıncılık.

Doğan, Koray (2019), Sürücüsüz Araçlar, Robotik Cerrahi, Endüstriyel Robotlar ve Cezai Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 3219-3251.

Doğangün, Temel (1996), Türk Hukukunda Yabancı Unsurlu Hukuki İşlemlerin Şekline Uygulanacak Hukuk, Ankara: Yetkin.

Ehrenzweig, Albert A. (1960), The Lex Fori, Basic Rule in The Conflict of Laws, Michigan Law Review., Vol. 58, s. 637-688.

Ehrenzweig, Albert A. (1962), A Treatise on The Conflict of Laws, St. Paul, Minn.: West Publishing Com.

Ekşi, Nuray (2006), Cases and Materials on the EU Private International Law, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Ekşi, Nuray (2012), Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yabancı Unsurlu Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, İstanbul: Beta Yayınevi.

Ekşi, Nuray (2013), Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Ekşi Nuray (2014), Milletlerarası Tahkimde Güncel İki Soruna Lex Mercatoria’da Çözüm Arayışları: Hakemlerce “Anti-Suit Injunction” ve “Puitive Damages” Kararı Verilmesi, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, Ed. Ahmet Cemil Yıldırım - Serhat Eskiyörük, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, s. 151-166.

Ekşi, Nuray, (2020), Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni, MHB, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, Y. 40, S. 1, s. 143–201.

Elçin, Doğa (2011), Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Sözleşmeyle İrtibatlı Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GÜHFD), Ata Sakmar’a Armağan Sayısı, C. 2011/1, s. 329-355.

Erdem, B. Bahadır (1999), Fikri Haklarda Ülkesellik Prensibi, MHB Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul, s. 39-55.

Erdem, B. Bahadır (2001), Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkından Kaynaklanan Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2006), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Gazi Yayınevi.

Eren, Fikret (1975), Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara.

Eren, Fikret (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Ergüne, M. Serkan (2008), Olumsuz Zarar, İstanbul: Beta Yayınları.

Erhan, Ç. (1996), Ortaya Çıkışı Ve Uygulanışıyla Marshall Planı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, C. 51, S. 1, S. 275-287.

Erkan, Mustafa (2013), Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara: Yetkin Yayınları.

Ernest, G. Lorenzen (1947), Selected Articles on the Conflict of Laws, New Haven, Yale University Press.

Esen, Emre (2010), Critique of a Turkish Court of Cassation Decision on the Validity of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in an Insurance Agreement, Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul, vol. XLII, No. 59, Y. 2010, s. 360-401.

Esen, Emre (2012), Uluslararası özel hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Esener, Turhan (1954), Devletler Hususi Hukukunda İradenin Muhtariyeti Prensibi, AÜHFD, C. 11, S. 1., S. 478-512.

Fawcett, J. J./ Carruthers, J. M. (2008), Cheshire, North & Fawcett Private International Law, Fourth Edition, New York: Oxford University Press.

Felix, Robert L./ Whitten, Ralph U. (2011), American Conflicts Law, Sixth Edition, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.

Ferrari, Franco/ Leible, Stefan (2009), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Germany: Sellier Publishing.

Fentiman, R. (2009), Significance of Close Connection, The Rome II Regulation on The Law Applicable to Non-Contractual Obligation: A New International Litigation Regime, Ed. Ahern, J. / Binchy, W.

François Rigau (2000), Codification of Private International Law: Pros and Cons, Lou. L. Rev. Vol. 60, Is. 4, s. 1321-1330.

Friedrich K. Juenger (1982), American and European Conflict Law, Am. J. Com. L, Vol. 30, s. 117-133.

Friedrich K. Juenger (1984), Conflict of Laws: A Critique Of Interest Analysis, Am. J. Com. L. Vol. 32, I. 1, s. 30-88.

Friederich K Juenger (1993), Choice of Law And Multistate Justice.

Friedrich K. Juenger (2000), The Lex Mercatoria and Private International Law, Lou. L. Rev. Vol. 60, Is. 4, s. 1133-1150.

Garcimartín Alférez, F. J. (2007), The Rome II Regulation: On the way towards a European Private International Law Code, The European Legal Forum, Vol. 7 (3), s. 77-91.

Gary T. Schwartz (1997), Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrence and Corrective Justice, Tex. L. Rev., s. 1801-1804

Gerek, Nüvit (2004), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1569.

Gezder, Ümit (2009), Türk/İsviçre hukukunda culpa in contrahendo sorumluluğu, İstanbul: Beta.

Goldberg, John C. P. (2003), Twentieth-Century Tort Theory, The Georgetown Law Journal, C.91, s.502-535.

Gómez, K. F. (2004), The Law Applicable to Cross-Border Environmental Damage: From the European National Systems to Rome II, Yearbook of Private International Law (YPIL), C. 6.

Gordley J./von Mehren A. T. (2006), An Introduction to the Comparative Study of Law, London: Cambridge Press.

Göğer, Erdoğan (1966), Haksız Fiilden Doğan Borçların Tabi Olduğu Kanun, AÜHFD, C. 22-23, S. 1-4, Y. 1965-1966, s. 451-506.

Göğer, Erdoğan (1966), Denizde Çatmadan Doğan Kanunlar İhtilafı, Adalet Dergisi, C. 57, s. 628-668.

Göğer, Erdoğan (1969), Devletler Hususi Hukuku Yönünden İkametgâh, AÜHFD, C. XXVI, S. 3-4, s. 237-252.

Göğer, Erdoğan (1970), Devletler Hususi Hukukunda Çağdaş Akımlar, Sevinç Matbaası, Ankara.

Göğer, Erdoğan (1970), Kanunlar İhtilafının Temel İlkeleri, Oğuzoğlu Armağan, Ankara, s. 225-248.

Göğer, Erdoğan (1973), Kanunlar İhtilafı (İçtihatlar Açısından Bağlama Kuralları), Ankara.

Göğer, Erdoğan (1977a), Kanunlar İhtilafını Etkileyen Kuramsal Akımlar, O. Fazıl Berki’ye Armağan, Ankara, s. 397-413.

Göğer, Erdoğan (1977b), Devletler Hususi Hukuku- Kanunlar İhtilafı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Graveson, R. H. (1960), The Conflict of Laws, Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell Limited.

Gray, A. (2009), Reform of Rules of Private International Law in Manitoba: A Comparative Perspective, Journal of Politics and Law Vol. 2, s. 1-32.

Graziano, T. Kadner (2009), Freedom to Choose the Applicable Law in Tort, Article 14 and 4/3 of the Rome II Regulation, The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Ed. John Ahern and William Binchy), s.113-132.

Greene, Janey (2007), Inflexibly Inflexible: Why Choice Of Law In Tort Questions Still Won’t Go Away, Monash Universiry Law Rev. Vol. 33, No. 2, s. 246-263.

Gruber, Urs Peter (2011), Article 18 Direct Action Against The Insurer of The Person Liable, Calliess Rome Regulations, Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, (Ed. Gralf-Peter Calliess), Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law International.

Gül, İbrahim (2015), ABD Hukukunda Medeni Ceza, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Gül, İbrahim (2016), ABD Mahkemelerinin Verdiği Medeni Ceza (Punitive Damages) Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, s. 49-77.

Gümüş, A. (2012), Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt 2, İkinci Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Güneysu, Gökhan (2012), Askeri Gereklilik İlkesi ve Uluslararası İnsancıl Hukuk, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2012, S. 4. S. 83-108.

Güngör, Gülin (1992), İngiliz Hukukunda Haksız Fiilden Kaynaklanan Kanunlar İhtilafı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1991-1992/ S. 1-4, s. 181-200.

Güngör, Gülin (2000), Uluslararası özel hukukta Tüketicinin Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları.

Güngör, Gülin (2006), Temel Uluslararası özel hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı, Ankara: Yetkin Yayınları.

Güngör, Gülin (2008), Tüketı̇cinin Mutad Meskenı̇ Hukuku “Düşünsel Temeller”, AÜHFD, C. 52, S. 2, s. 115-132.

Güngör, Gülin (2017), Tabiiyet Hukuku, 5. Baskı, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Gürkan, Ülker (1961), Sosyolojik Hukuk İlmi, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

Gürkan, Ülker (1967), Hukuki Realizm Akımı, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Gwynne, Richard (2011), Rome II Regulation, Business Law International, Vol. 12, Issue 3, pp. 293-316.

Hamburg Group For Private International Law (2003), Comments On The European Commission’s Draft Proposal For A Council Regulation On The Law Applicable To Non-Contractual Obligation, RabelsZ, 67, s. 3-4 ve http://www.mpipriv.de/de/data/pdf/ commentshamburggroup .pdf.

Hancock, M. (1949), Torts in the Conflict of Law, Michigan Legal Studies.

Harold G. Maier (1991), Baseball And Chicken Salad: A Realistic Look At Choice of Law, Vand. L. Rev., Vol. 44.

Harris, J. (2001) The Brussels Regulation, Civil Justice Quarterly, Vol. 20, July, 2001.

Hartley, Trevor C. (2008), Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Problems under the Rome II Regulation [article] International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, Issue 4, pp. 899-908.

Hartley, Trevor C. (2008), The Proposed “Rome I” Regulation: Applicable Law in the Absence of Choice (Article 4), Vers de Nouveaux Equilibres Entre Ordres Juridiques- Liber Amicorum Héléne Gaudemet- Tallon, Paris.

Hatemi, Hüseyin (1994), Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, Emre (2012), Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Baskı, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Hay, Peter (1978), Unjust Enrichment in the Conflict of Laws-A Comparison of German Law and the Restatement Second, American Journal of Comparative Law, Vol. 26, Num. 1, s. 1-49.

Hay, Peter (2005), Conflict of Laws (Black Letter Outlines), Fifth Edition, St. Paul, Minn.: Thomson/West.

Hay, Peter (2007), Contemporary Approaches to Non-Contractual Obligations in Private International Law (Conflict of Laws) and the European Community’s “Rome II” Regulation”, The European Legal Forum, Vol.7, Num. 4, s. 130-157.

Hill, Jonathan/ Chong, Adeline (2010), International Commercial Disputes: Commercial Conflict of Laws in English Courts (Fourth Edition), Portland: Hart Publishing.

Hohloch, Gerhard, (2007), Place Of Injury, Habitual Residence, Closer Connection And Substantive Scope: The Basic Principles, Yearbook Of Private International Law, Vol. 9, s. 18.

Hook, Maria (2014), The Choice of Law Agreement as as Reason for Exercisining Jurisdiction, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 63, October 2014, pp. 963–975.

Huysal, Burak (2003), Kanunlar İhtilafı Alanında İkametgâh ve Doğurduğu Sorunlar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak. Dergesi 2003/2, s. 173-207.

Huysal, Burak (2005), Devletler Özel Hukukunda Velâyet, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Huysal, Burak (2012), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler Işığında Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Konusunda Bazı Tespitler, MHB, S.1, s. 71-101.

Illmer, Martin (2009), The New European Private International Law of Product Liability- Steering Through Troubled Waters, RabelsZ, Vol. 73.

Illmer, Martin (2009), Introduction Rome II, Rome II Regulation Pocket Commentary, Ed. Peter Huber, Munich: Sellier European Law Publishers.

Illmer Martin/Huber, Peter (2009), International Product Liability- A Commentary on Article 5 of the Rome II Regulation, YPIL, Vol. 9.

Imhoff-Scheier Anne-Catherine/Patocchi Paolo Michele (1990), Torts and Unjust Enrichment in the New Swiss Conflict of Laws, Zürich: Schulthess Polygraphischer.

Ingrim, C. (1995), Choice of Law Clauses: Their Effect on Extraterritorial Analysis-A Scholar’s Dream, A Practitioner’s Nightmare, Creighton L. Rev. Is. 663, Vol. 3, s. 670-691.

International Law, (Edited by James Fawcett) (2002), New York: Oxford University Press, s. 237-253.

İmre, Zahit (1949), Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Hâlleri, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

İmre, Zahit (1968), Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Şeylerden Doğan Mesuliyet, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, Ankara.

İmre, Zahit (1979), Hukuki Mesuliyetin Esası Üzerine Bazı Düşünceler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, C. 45, S. 1-4, İstanbul, s.402-420.

Jaffey, A.J.E. (1997), Introduction to the Conflict of Laws, London.

Janeen, M. Carruthers/ Elizabeth, B. Crawford (2005), Variations on a Theme of Rome II: Reflections on Proposed Choice of Law Rules for Non-contractual Obligations, Edinburgh (Edi.) L. Rev. Vol. 65, Is. 9, s. 232-250.

Jansen, Nils (2010), The Concept of Non-Contractual Obligations: Rethinking the Division of Tort, Unjustified Enrichment, and Contract Law, Journal of European Tort Law, Vol. 16, Num. 1, s. 1-33.

Kado, T. (2001), Roma Hukuku Dersleri-Borçlar Hukuku, İstanbul: Filiz Yayınları.

Kahn-Freund, Otto (1968), Delictual Liability and the Conflict of Laws, Rec.des Cours, Vol. II.

Kahveci, N. (2002), Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar Görenin Kusurunun Hukuki Sonuçları, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 2, S. 3, s.131-142.

Kaminsky, Clay H. (2010), Rome II Regulation: A Comparative Perspective on Federalizing Choice of Law, The [article] Tulane Law Review, Vol. 85, Issue 1, pp. 55-108.

Kaneti, Selim (1980), Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, 1980 s.29-66.

Kaneti, Selim (2007), Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul: Kazancı Yayınları.

Kara-Kılıçarslan, Seda (2019), Yapay Zekanın Hukuki Statüsü ve Hukuki Kişiliği Üzerine Tartışmalar, YBHD, Y. 4, S. 2019/2, s.363-389.

Karahasan, Mustafa Reşit (1981), Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara.

Karan, Y. (2013), Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Karşılaştırılması, İstanbul, Mustafa Dural’a Armağan, s. 723-749.

Karayanni, Michael (2003), The Myth and Reality of a Controversy: “Public Factors” and the Forum Non Conveniens Doctrine’, Wisconsin International Law Journal, Vol. 3, s. 327.

Karadeniz-Çelebican, Özcan (2004), Roma Hukuku, 10. Bası, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Kaplan, Yavuz (2004), Internet Ortamında Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak Hukuk, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Katia Fach Gómez, (2004), The Law Applicable to Cross-Border Environmental Damage: From the European National Systems to Rome II, YPIL, C. 6.

Kavşat, Fatma Candan (2016), Kanunlar İhtilafı Hukukunda Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinde İrade Muhtariyeti Prensibi: MÖHUK ve Roma II Tüzüğü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kaya, Ali (1998), İslam Hukukuna Göre Vatandaşlığın Temel Esasları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 7, C. 7, s. 339-351.

Kaye, P. (1991), Private International Law of Tort and Product Liability: Jurisdiction, Applicable Law and Extraterritorial Protective Measures, Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited

Kayış, Bengül (2012), Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Kegel, Gerhard (1964), The Crises of Conflict of Laws, 112 Rec. des Cours, s. 95-263.

Keith H. Beyler (2012), Illinois Venue Reform: Not Tort Reform Rants, Loyola University Chicago Law Journal (Loy. U. Chi. L.J.), I. 43, p. 757-832.

Kennedy, P. (1989), Büyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşleri, (Çev. Birtane Karanakçı), İstanbul: İş Bankası Yayınları.

Kenneth W. Simons (2011), The Restatement (Thırd) of Torts And Traditional Strict Liability: Robust Rationales, Slender Doctrines, Wake Forest Law Rev., Vol. 44, s. 1355-1382.

Kessedjian, C. (2008), Party Autonomy and Characteristic Performance in the Rome Convention and the Rome I Proposal, Japanese and European Private International Law in Comperative Perspective, Ed. Basedow, J./Baum, H./Nishitani, Y., Tübingen.

Kılıçoğlu, Ahmet (2011), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi.

Kılıçoğlu, M. (2002), Sorumluluk Hukuku, Cilt I, Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara.

Kıyak, Emre (2012), Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşları İçin Teminat Gösterme Yükümlülüğü, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 1-2, s. 225-251.

Kirk, Jeremy (2003), Conflicts and Choice of Law Within The Australian Constitutional Context, Federal Law Review Volume 31, N. 2, s. 247-298.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip (1957), Devletler Hususî Hukukunda Tarafların Sükutu Halinde Akidlere Tatbik Edilecek Hukuk, İÜHFM, C. 2I, S. 1-4, s. 365-381.

Kocayusufpaşaoğlu, N. (1978), Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, 1. Fasikül, İstanbul.

Kocayusufpaşaoğlu, N. / Hatemi, H./ Serozan, R./ Arpacı, S. (2006), Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Cilt, 4. Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Koçhisarlıoğlu, C. (2004), Kusur İşleme Ehliyeti Olarak Ayırt Etme Gücünün Haksız Eylem Alanında Derecelendirilmesi, AÜHFD, C. 53, S. 4, s. 1-17.

Korkusuz, Refik (2008), Yeni Borçlar Kanunu Tasarısında Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesi, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12-13, Y. 2007-2008, s. 23-44.

Korkusuz, Refik (2009), Hukukumuzda Tehlike Sorumluluğu Uygulaması ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarısındaki Düzenlemesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, s.147-207.

Koshaker, P./ Ayiter, Kudret (1975), Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları.

Kozyris, P. J. (2008), Rome II: Tort Conflicts on the Right Track! A Postscript to Symeon Symeonides’ “Missed Oppotunity”, AJCL, Vol. 56, Num. 186, s. 369- 384.

Köseyener, Ayşe (2003), Akit Dışı Sorumluluğa Uygulanacak Hukuka İlişkin Roma II Tüzüğü Tasarısında Ürünlerden Doğan Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2004, S. 1, s. 149-174.

Krüger, H (1968), Türk Devletler Hususi Hukukunda Lex Loci Delicti Commissi Kuralı Üzerine Düşünceler, Çeviri: Giritlioğlu, N. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 1968, C. 1, S. 2., s. 252-264.

Kunda, Ivana (2007), Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Conflict of Laws–The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation, Rijeka.

Kurt, H. Nadelmann (1971), The Benelux Uniform Law on Private International Law, Am. J. Comp. L. Vol. 18, Is. 40, pp. 420-425.

Kurt, Siehr (2000), Revolution and Evolution in Conflicts Law, Louisiana Law Review- Comparative Law and Civil Law: A Tribute to Symeon C. Symeonides, Vol. 60, Num. 4, s. 1354-1370.

Kuru Baki/ Yılmaz, Ejder/ Arslan, Ramazan (2014), İcra ve İflas Hukuku Dersleri, 28. Baskı, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Küçükyalçın, Arzu (2004), Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması, AÜHFD, Y. 2004, S. 53, C. 4, s. 100-124.

Küçükyalçın, Arzu (2004), Brüksel I. Tüzüğü’nde Tüketici Akitlerine İlişkin Milletlerarası Yetki Kuralları, TBB Dergisi, S. 55, s. 332-359.

Lando, Ole (1976), The Substantive Rules in the Conflict of Laws: Comparative Comments from the Law of Contracts, Tex. Int’l L.J., Vol: 11, s.505-526.

Lando, Ole (1982), New American Choice of Law Principles and the European Conflict of Laws of Contracts, AJCL, Vol. 30, s. 19-35.

Lando, Ole (1987), The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, Common Market Law Review, Vol. 24, s.159-214.

Lando, Ole (2002), On Some Writers on The Conflict of Laws of Contracts, Essays in Honour of Sir Peter North: Reform and Development on Private International Law, (Edited by James Fawcett), New York: Oxford University Press, s. 237-253.

Lazar, Leonard (1968), Phillips v. Eyre Revisited, The Modern Law Review, Vol. 32, No. 6 (Nov., 1969), s. 638-647 Modern Law Review Stable, <http://www.jstor.org/stable/1093640>, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

Leflar, R. (1966a), More on Choice Influencing Considerations, California Law Review, Vol. 54, s. 1584-1598.

Leflar, R. (1966b), Choice Influencing Considerations in Conflict Law, New York University Law Review, Vol. 41, s. 267-278.

Leflar, R. (1971), The “New” Choice of Law, The American University Law Review, Vol. 21, s. 457-474.

Leible, S. (2008), Rechtswahl im IPR der außervertraglichen Schuldverhältnisse nach der Rom II-Verordnung, Recht der Internationalen Wirtschaft, Heft 5, s. 257-264.

Lein, E. (2008), The New Rome I/ Rome II/ Brussels I Synergy, Yearbook of Private International Law 10, s. 179-201.

Little, Laura E. (2013), Conflict of Laws: Cases, Materials and Problems, New York: Wolters Kluwer Law & Business.

Lookofsky, J./ Hertz, K. (2009), EU-PIL European Union Private International Law in Contract and Tort, Kopenhag.

Lopez Rodriguez, A. M. (2003), The Revision of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligations-A Crucial Role within the European Contract Law Project?, Nordic Journal of International Law Review (Nordic J. Int’l L.), Vol. 72, s. 345-361.

Lothar W. Baum (1998), Forum Shopping in Products Liability Actions: A Comparison Between the United States, France and Germany, LL.M. Theses and Essays, Paper 117, Alexander Campbell King University Law Center, http://digitalcommons.law.uga.edu/stu_llm/117, (Erişim tarihi: 12.02.2017).

Magnus, Ulrich/ Mankowski. Peter (2016), European Commentaries on Private International Law, Ottoschmidt Puslishers.

Mann, F. Alexander (1978), “Contracts: Effect of Mandatory Rules” in Harmonization of Private International Law by the E.E.C., Ed. by. Lipstein, Kurt, London.

Marshall, Donald G. (1992), Literary In-terpretation, Introduction to Modern Languages and Literatures, (Edited Joseph Gi-baldi) 2. Edition, New York, s. 159-182.

Maurice Rosenberg (1981), The Comeback of Choice-of-Law Rules, Columbia Law Rev. Vol. 15.

McGuinness, Gina M. Rome Convention: The Contracting Parties’ Choice, The [comments] San Diego International Law Journal, Vol. 1, pp. 127-174.

Menekşe, Ayhan (1986), Devlet Menfaatinin Tahlili Metodu, Ernst E. Hirsch’in Hatırasına Armağan, Ankara, s. 501-561.

Meral, Nevin, (2014), Türk Borçlar Kanunu ve Ole Lando İlkelerinde Sözleşmenin Devri, İÜHFD, S.1, C. 5, 327-349.

Meray, S. L. (1985), Devletler Umumi Hukuku El Kitabı, İstanbul.

Meray, S. L. (1996), Devletler Hukukuna Giriş, I. Cilt, Ankara.

Merhacı, S. Ö. (2012), Common Law Haksız Fiiller Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2012, C. 4, s. 179-2006.

Michael Wilderspin (2008), The Rome II Regulation: Some Policy Observation, Netherlands International Privaatrecth.

Michaels, Ralf (2008), The New European Choice-of-Law Revolution, Tulane Law Review (Tul. L. Rev) 1607-1644.

Michael D. Green (2011), Symposium, Flying Trampolines and Falling Bookcases: Understanding the Third Restatement of Torts, William Mitchell Law Review, Vol. 37, Iss. 3, Art. 10, s.1011-1044.

Michael E. Solimine (1989) An Economic and EmpiricalAnalysis of Choice of Law, Ge. L. Rev. Vol. 49, s. 49- 71.

Uluslararası özel hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Kanunu Öntasarısı Sempozyumu (22-24 Kasım 1976, İstanbul.

Mills, A. (2009), The Application of Multiple Laws under the Rome II Regulation The Rome II Regulation on The Law Applicable to Non- Contractual Obligation: A New International Litigation Regime, Ed. Ahern, J. / Binchy, W.

Morris, J.H.C. (1950), The Proper Lavv of A Tort, Harv. L. Rev., C. 64 (1950-1951), s. 881-885.

Morris, J.H.C-North, P.M. (1984), Cases and Materials on Private International Law, London.

Morris, J. H. C./ Mcclean, D./ Abou-Nigm, V. R. (2012), The Conflict of Laws, Eighth Edition, London: Sweet & Maxwell.

Morse, C.G. J. (1979), Torts in Private International Law, Oxford.

Morse, C.G. J. (1984), Choice of Law in Tort: A Comparative Survey, Am. J. Com. L., Vol. 32, 1984, s. 85-110.

Mortensen, Reid (2006), Homing Devices in Choice of Tort Law: Australian, British, and Canadian Approaches, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 55, No. 4, s. 839-878.

Muir, Watt (2003), Choice of Law in Integrated and Interconnected Markets: A Matter of Political Economy, Columbia Journal of European Law Vol. 383.

Nygh, Peter (1999), Autonomy in International Contracts, Oxford: Clarendon Press.

Nishitani, Yuko (2007), The Rome II Regulation From a Japanese Point of View, YPIL, Vol. 9.

Nomer, Ergin (1972), Davada Yabancı Kanun, İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Nomer, Ergin, (1998), Yargıtay Kararlarında Devletler Özel Hukuku Kanunu, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul s. 685-730.

Nomer, Ergin (2015), Devletler Hususî Hukuku, 21. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.

Nomer, Haluk (1996), Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul.

Oğuz, Arzu (2000), Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, AÜHFD, C. 49, S.1, s. 31-65.

Oğuz, H. (2016), Sorumluluk Hukukunda Kusur, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Y. 7, S. 28, s. 272-286.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 11. Bası, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 11. Bası, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Okay, M. S. (1958), Çatmalarda Kanunlar İhtilâfı, Ahmet Esat Arsebük’e Armağan, Ankara, s. 480-495.

Oren Bar-Gill/ Omri Ben-Shahar (2003), The Uneasy Case for Comparative Negligence, American Law and Economics Review Vol. 5, s. 434-469.

O’Brien, J. (1999), Conflict of Laws, Second Edition, London: Cavendish Publishing Limited.

O’Conell, Jeffrey / Robinette, Christopher J. (1999), The Role of Compensation in Personel Injury Tort Law, A Response to the Opposite Concerns of Gary Schwartz and Partick Atiyah, Connecticut Law Rev., Y. 1999, C. 32, s. 142-189.

Otacı, Cengiz, (2010), Hermeneutik (Yorum Bilim) ve Ceza Kanunlarının Yorumu, TBB Dergisi, Sayı, 89, Y. 2010, s. 435-461.

Ökçün, A. Gündüz (1997), Devletler Hususi Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, 2. Baskı, Ankara.

Önal, Ali (2016), Türk Hukuku ve AB Hukuku Çerçevesinde Vekâletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cevdet Yavuz’a Armağan, C.3, s. 2151-2180.

Önal, Ali (2018), Akit Dışı Borç İlişkilerinde İrade Muhtariyeti Prensibi: II. Restatement-Roma II-MÖHUK Uygulaması, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferansı Serisi No-8, Uluslararası özel hukuk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, s. 273-389.

Özdemir-Kocasakal, Hatice (2001), Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Özdemir-Kocasakal, Hatice (2003), Elektronik Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemenin Tespiti, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Özdemir Kocasakal, Hatice (2010), Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti ve Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, MHB, C. 30, S. 1-2, s. 24-48.

Özel, Çelik (2001), Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 81-106.

Özel, Sibel (1997), Kültür Varlıkları Üzerinde Geniş Kapsamlı Kanunlarla Tesis Edilen Devlet Mülkiyeti ve Türk Hukukundaki Durum, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. LV S. 4 Prof. Dr. Orhan Münir Çağ’a Armağan Sayısı, s. 65-84.

Özel, Sibel (1998), Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması, İstanbul.

Özel, Sibel (1999), Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Kanunlar İhtilâfı Meselesi, Aysel Çelikel’e Armağan, MHB, C. 19, S. 2, s. 713-731.

Özel, Sibel (2001), Uluslararası Özel Hukukta İmalatçının Sorumluluğu, Nuri Çelik’e Armağan, Cilt 1, İstanbul: Beta Yayıncılık, s. 874-953.

Özel, Sibel (2002), Sözleşmesel İlişkide MÖHUK md. 24/2 Objektif Bağlama Kuralının Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi (Sözleşme), MHB, C. 22, S. 2, Y. 2002, s. 577-617.

Özel, Sibel (2004), Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özel, Sibel (2007), Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali Davalarında Yetkili Mahkemenin Tesisinde Ele Alınan Haksız Fiilin İka Yeri Kuralına Avrupa Adalet Divanı Tarafından Getirilen Yorum: Fiona Shevill ve Diğerleri v. Press Alliance SA Davası, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ergun Önen’e Armağan, s. 261-281.

Özel, Sibel (2008), Milletlerarası Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meselesi, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Özel, Sibel (2010), Türk Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da Haksız Fiiller, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nüsret Semahat Arsel Uluslararası Ticaret ve Uygulama Araştırma Merkezi Konferans Yayınları Dizisi.

Özel, Sibel (2015), Kaynak Ülkelerin Kendi Çıkardığı Kanunlara Dayanarak Devlet Mülkiyetine Tabi Tuttuğu Kültür Varlıklarının Dava Yoluyla İadesinin Barakat Kararı Işığında Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan, Yıl: 2015, c. 21, Sayı 2, s. 645-662.

Özel, Sibel (2016), Sözleşmesel İlişkide Yabancılık Unsuru ve Hukuk Seçimi, Uluslararası özel hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ed. Bilgin Tiryakioğlu/Mesut Aygün/Ali Önal/Cansu Kaya/A. Kübra Altıparmak, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Özkan, Ahmet Fatih (2016), “BREXİT” Sonrası İngiliz Rekabet Hukukunu Neler Bekliyor? Rekabet Forumu S. 104, s. 5-15.

Özkan, Işıl (2003), Devletler Özel Hukukunda İkametgâh, Mutad Mesken ve İş yeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara.

Özkan, Işıl (2016), AB Hukukunun Üye Devletler Özel Hukukuna Etkisi, I. Özkan/ C. Süral/ U. Tütüncübaşı (Editörler), Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, s. 1-25, Ankara: Adalet Yayınevi.

Özkan, Zehra (2017), Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması, AÜHFD, C. 66, S. 1, s. 157-199.

Öztekin-Gelgel, Günseli (2006), Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki AB Düzenlemesi, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Öztürk, Berna (2016), Sözleşmenin Devri, TBB Dergisi, S. 125, s. 264-296.

Patrick J. Borchers (1992) The Choice-of-Law Revolution: An Empirical Study, Washington & Lee Law Rev. Vol. 49, Is. 357, s. 383-384.

Pazarcı, Hüseyin (2014), Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, 12. Bası, Ankara: Turhan Yayıncılık.

Pillet, Antoine, (1950), Kara Avrupası Hukukunda Kanunlar İhtilâfı Nazariyesi (Çeviren: Hicri Fişek), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1-2, s. 250-281.

Pitel, Stephen G. A, (2004), Characterisation of Unjust Enrichment in the Conflict of Laws, Understanding Unjust Enrichment, Ed. Jason W. Neyers/ Mitchell McInnes/ Stephen G. A. Pitel, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, s. 331-358.

Pitel, Stephen G. A, (2009), Rome II and Choice of Law for Unjust Enrichment, The Rome II Regulation on the Law Applicable to NonContractual Obligations (Ed. J. Ahern, W. Binchy), Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, s. 231-255.

Pitel, Stephen G.A./ Harper, Jesse R. (2013), Choice of Law For Tort in Canada: Reasons for Change, Journal of Private International Law, Vol. 9, Nu. 2, s. 289-308.

Plender, Richard/ Wilderspin, Michael (2009), The European Private International Law of Obligations, Ed. 3, Londra: Sweet & Maxwell.

Private International Law (1990)- Choice of Law in Tort and Delict, The Law Commission (No. 193) and The Scottish Law Commission (No. 129), London (The Law Commission (No. 193) and the Scottish Lavv Commission (No. 129) Report.

Pryles, Michael Charles (1991), Tort and Related Obligations, Rec. des Cours, 1991/II, Vol. 227, s. 9-32.

Rabel, Ernst (1958), The Conflict of Laws: A Comparative Study (Volume: I), Second Edition, Ann Arbor: Michigan Legal Studies.

Ravitch, Frank S. (2009) Interpreting Scripture/Interpreting Law, Michigan State Law Review Vol. 2009, s. 371-392.

Reed, Allen (2001), The Anglo-American Revolution In Tort Choice of Law Principles: Paradigm Shift Or Pandora’s Box?, Arizona Journal of International and Comparative Law Vol. 18, No. 3, s. 867-930.

Reed, Allen (2001), The Anglo-American Perspectives of Private International Law, The Edwin Mallen Press.

Reese, Willis L.M., (1963), Conflict of Laws and the Restatement Second, 28 Law and Contemporary Proplems, s. 679-699.

Reese, Willis L.M. (1964), Discussion of Major Areas of Choice of Law, Rec. des Cours, Vol. 111, s. 315-417.

Reese, Willis L.M. (1972), Choice of Law: Rules or Approach?, Cornell Law Review, Vol. 57, s.315-334.

Reese, Willis L.M. (1976), General Course on Private International Law, Recueil des Cours de I’Academie de Droit International de La Haye, Vol. 150, s. 1-199.

Reese, W.L.M. (1977), Choice of Law in Torts and Contracts and Directions For the Future, Columbia Journal Transnat’l Law, Vol. 16, s. 1-44.

Reese, Willis L.M. (1980), American Trends in Private Internatioanl Law: Academic and Judicial Manipulation of Choice of Law Rules in Tort Cases, Vanderbilt Law Review, Vol. 33, s. 717-739.

Reimann, M. (1989), The Historical School against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code, Source: The American Journal of Comparative Law, Vol. 37, No. 1 (Winter, 1989), s. 95-119.

Reimann, M. (1999), Savigny’s Triumph? Choice of Law in Contracts Cases at the Close of the Twentieth Century, Virginia Journal of International Law, (Va. J. İntt L.), s. 571-606.

Reimann, M. (2000), Codifying Torts Conflicts: The 1999 German Legislation in Comparative Perspective, Louisiana Law Review (La. L. Rev.) Vol. 30, s. 1291-1315.

Restatement of the Law Second (1969), Comflict of Laws, Volume I, Washington D.C.: ALI.

Reynolds, William L. (1997), Legal Process and Choice of Law, Maryland Law Review, Volume. 56, Issue 4, p. 1371-1410.

Richman, William M./ Riley, David (1997), The First Restatement of Conflict of Laws on the Twenty-Fifth Anniversary of Its Successor: Contemporary Practice in Traditional Courts, Maryland Law Review, Volume. 56, Issue 4, p. 1196-1231.

Richman, William M./ Reynolds, William (2002), Understanding Conflict of Laws, Third Edition, USA: LexisNexis.

Robert A. Sedlar (1972), The Contracts Provision of The Restatement (Second): An Analysis and A Critique, Colombia Law Rev. Vol. 72, s. 279-328.

Robert A. Sedlar (1981), Reflections on Conflict of Laws Methodology, Hasting Law Journal, Vol. 32, s. 1628-1643.

Robert A. Sedlar (1983), Choice of Law in Michigan: Judicial Method and The Policy-Centered Conflict of Laws, Wayne Law Rev. Vol. 29, s. 1193-1983.

Robert A. Sedlar (1997), A Real World Perspective on Choice of Law, Mercer Law Rev., Vol. 48, s. 781-821.

Robert A. Sedler (2000), Choice of Law in Conflicts Torts Cases: A Third Restatement or Rules of Choice of Law?, Indiana Law Journal Vol. 75, Is. 2 Art.15, s. 615-633.

Robert Pietriche (2015), The Ascendancy of The Lex Loci Delicti: The Problematic Role of Theory in Australian Choice of Tort Law Rules, Melbourne Journal of International Law, Vol. 16, s. 87-123.

Russell J. Weintraub, (1997), At Least, to Do No Harm” Does the Second Restatement of Conflicts Meet the Hippocratic Standard?, Maryland Law Review, Volume. 56, Issue 4, p. 1284-1315.

Russell J. Weintraub (2005), Rome II and the Tension Between Predictability and Flexibility, 19 Riv. dir. int’le priv. e process.

Rühl, G. (2014), The Protection of Weaker Parties in the Private International Law of the European Union, Journal of Private International Law, 2014, N. 10.

Sakmar, Ata (1970), Devletler Hususi Hukukunda Kara Trafiği Kazalarından Doğan Akit Dışı Hukuki Sorumluluk Hallerine Uygulanacak Kanunun Tayini Meselesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 35, s. 1-4, s. 301-319.

Sanlı, K. Cem (2007), Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi Hukuk ve Ekonomi Öğretisi, İstanbul: Arıkan Yayıncılık.

Sargın, Fügen (2002), Milletlerarası Unsurlu Patent ve Ticari Marka Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara: Turhan Yayıncılık.

Sargın, Fügen (2005), İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlalleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeler ve Uygulanacak Hukuk, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Sarıöz, A. İpek (2012), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5718 sayılı Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Sasse, Christoph (1966), The Common Market: Between International and Municipal Law, Yale Law Journal, Vol. 75, s. 695-754.

Saymen, H./ Elbir, H.K. (1958), Türk Borçlar Hukuku I-II.

Schmitthoff, Clive M. (1954), The English Conflict of Laws, Third Edition, London: Stevens & Sons Limited.

Schwartz, Lan/ Scott, Robert (2006), Precontractual Liability and Preliminary Agreements, Harv. L. Rev., Vol. 120, s. 652-671.

Scott, Andrew (2009), “The Scope of Non-Contractual Obligation”, The Rome II Regulation on The Law Applicable to Non-Contractual Obligation: A New International Litigation Regime, Ed. Ahern, J. / Binchy, W., Leiden: Martinus Nijholf Publishing.

Sebok, Anthony J. (2003), The Fall and Rise of Blame in American Tort Law, Brooklyn Law Rev., Y.2003, C.68, Sa. 4, s. 1012-1059.

Seviğ, Muammer Raşit (1941), Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar İhtilâfı Kaidelenin Sentezi, İstanbul.

Seviğ, Muammer Raşit (1956), Türkiye’de Hangi Hallerde Yabancı Kanun Tatbik Edilir?, TTA.

Seviğ, Muammer Raşit/ Seviğ, Vedat Raşit (1962), Devletler Hususi Hukuku, 3. Baskı, İstanbul.

Seviğ, Vedat Raşit (1964), Yabancı Mahkemelerin Yetkisi (Yabancı İlamların Tenfizi ve Tanınması Bakımından), Sabri Şakir Ansay’a Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 194: s. 198-238.

Seviğ, Muammer Raşit/ Seviğ, Vedat Raşit (1967), Devletler Hususi Hukuku, 4. Baskı, İstanbul.

Seviğ, Vedat Raşit/ Nomer, Ergin/ Tekinalp, Gülören/ Sakmar, Ata (1976), Devletler Hususi Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul.

Shulman Harry/ James Fleming Jr./ Gray Oscar S. / Gıfford Donald G. (2003), Cases and Materials on The Law of Torts, 4th ed., New York.

Sirmen, K. Sedat (2010), Türk Kanunlar İhtilafı Hukukunda Zarar Sigortaları Kapsamına Gören Milletlerarası Unsurlu Sigorta Akitlerine Uygulanacak Hukuk, BATİDER, C. XXVI, Sa. 31, Y. 2010, s. 41-68.

Sirmen, K. Sedat (2016a), Uluslararası özel hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğuna Uygulanacak Hukukun Tayini, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Sirmen, K. Sedat (2016b), Mirasa İlişkin Meselelerde Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ile Mirasa İlişkin Resmi Belgelerin Kabulü ve Avrupa Miras Belgesinin Oluşturulmasına Dair Tüzük, I. Özkan/ C. Süral/ U. Tütüncübaşı (Editörler), Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara: Adalet Yayınevi, s. 456-512.

Smith, Steven D. (1987), The Critics And The “Crisis”: A Reassessment of Current Conceptions of Tort Law, Cornell Law Rev., C. 72, s. 768-780.

Stapleton, J. (1999), Product Liability in the United Kingdom: The Myths of Reform, Texas International Law Journal, C. 34, s. 41-60.

Staudinger, Ansgar (2005), Rome II and Traffic Accidents, European Legal Forum Vol. 61.

Stefan Koos (2009), Rome II and the International Economic Law-Possible effects of the market place rule as Provided in the Amended Proposal of the Rome II Regulation on the Dogmatic Position of the Conflict of Law Rule Concerning Unfair Competition, s. II-73.

Stefan Leible & Michael Müller (2013), The Idea of a Rome Regulation, Yearbook of Private International Law, Vol. 12.

Stewart E. Sterk (1994), The Marginal Relevance of Choice of Law Theory, University of Pennsylvania. Law Review, Vol. 142, Is. 949, s. 951-970.

Stone, Peter (2005), The Rome II Proposal on the Law Applicable to Non-contractual Obligations, European Legal Forum Vol. 4, (4-2004).

Stone, Peter (2007), The Rome II Regulatıon on Choice of Law in Tort, Ankara Law Review, Vol. 4, No. 2 (Winter 2007), pp. 95-130.

Strömholm, S. (1961), Torts in the Conflict of Laws, Stochkolm.

Story, Joseph (1834), Commentaries on The Conflict of Laws: Foreign and Domestic in Regard to Contracts, Rights and Remedies and Especially in Regard to Marriages, Divorces, Wills, Successions and Judgements, Boston: Hilliard, Gray and Company.

Süzel, Cüneyt (2008), Çatmadan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, MHB, S. 1-2, Y. 28, s. 173-199.

Süzel Baş, Ece/ Yasan, Candan (2017), Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk, MÜHFHAD, C. 22, S. 2, s. 365-396.

Symeonides, Symeon C. (1993), Private International Law Codification in a Mixed Jurisdiction: The Louisiana Experience, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Vol. 57. Is. 3, s. 460-507

Symeonides, Symeon C. (1994), Exception Clauses in American Conflicts Law, Am. J. Comp. L., Vol. 42, s. 813-825.

Symeonides, Symeon C. (1997), The Judicial Acceptance of the Second Conflicts Restatement: A Mixed Blessing, Maryland Law Review, Volume. 56, Issue 4, p. 1249-1279.

Symeonides, Symeon C. (1998), General Report, Private International Law at the End of the 20th Century: Progress or Regress?, London: Kluwer Law International, s. 3-79.

Symeonides, Symeon C. (2000), The Need for a Third Conflicts Restatement (And a Proposal for Tort Conflicts), Indiana Law Journal Vol. 75, Is. 2 Art.15, s. 437 vd.

Symeonides, Symeon C. (2004), Tort Conflicts and Rome II; A View from Across, in Festschrift für Erik Jayme (H-P. Mansel et al eds. 2004).

Symeonides, Symeon C. (2006), The American Choice of Law Revolution: Past, Present and Future-The Hague Academy of International Law, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Symeonides, Symeon C. (2008a), American Private International Law, The Netherlands: Kluwer Law International.

Symeonides, Symeon C. (2008b), Rome II and The Tort Conflicts: A Missed Opportunity, AJCL, Vol. 56, s. 1-46.

Symeonides, Symeon C. (2010), Codifying Choice of Law for Tort Conflicts: The Oregon Experience in Comparative Perspective, Yearbook Of Private International Law, Vol. 10.

Symeonides, Symeon c. (2012), Choice Of Law İn The American Courts İn 2013: Twenty-Seventh Annual Survey American Journal of Comparative Law, Vol. 60, 1-76.

Symeonides, Symeon C. (2014), Choice of Law in the American Courts in 2013: Twenty-Seventh Annual Survey, Am. J. Comp. L., C. 62, 1-106.

Symeonides, Symeon C. (2015), The Choice-of-Law Revolution Fiftiy Years after Currie: An End and a Beginning, University of Illinois Law Review, vol. 2015, no. 5, 2015, p. 1847-1922. HeinOnline.

Symeonides, Symeon C. (2016), Choice of Law in the American Courts in 2015: Twenty-Ninth Annual Survey, American Journal of Comparative Law, vol. 64, no. 2, Summer 2016, p. 221-312. HeinOnline.

Symeonides, Symeon C. (2017), Choice of Law in the American Courts in 2016: Thirtieth Annual Survey, American Journal of Comparative Law, Vol. 65, 1-76.

Symeonides, Symeon C. (2017), Choice of Law in the American Courts in 2016: Thirtieth Annual Survey. American Journal of Comparative Law, vol. 65, no. 1, Spring 2017, p. 1-82. HeinOnline.

Symeonides, Symeon C. (2017), The Third Conflicts Restatement’s First Draft on Tort Conflicts. Tulane Law Review, vol. 92, no. 1, November 2017, p. 1-52. HeinOnline.

Symeonides, Symeon C. (2018), Choice of Law in the American Courts in 2017: Thirty-First Annual Survey, American Journal of Comparative Law, vol. 66, no. 1, Spring 2018, p. 1-88. HeinOnline.

Symeonides, Symeon C. (2019), Choice of Law in the American Courts in 2018: Thirty-Second Annual Survey, American Journal of Comparative Law, vol. 67, no. 1, 2019, p. 1-98. HeinOnline.

Şakar, Müjdat (1982) Türk Devletler Hususi Hukukunda Locus Regit Actum Kuralı, Yargıtay Dergisi, Y. 1982, C. 4, s. 536-549.

Şanlı, Cemal (1986), Devletler Özel Hukukunda Lahey Konferansı Tarafından Trust”a ve Trust’ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka Dair Konvansiyon Üzerine Bir İnceleme, MHB, C. I, s. 24-29.

Cemal Şanlı (2016), Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 6. Bası, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Şanlı, Cemal/ Ataman-Figanmeşe, İnci/ Esen, Emre (2021), Milletlerarası Özel Hukuk, 9. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Tahiroğlu, Bülent (2005a), Roma Borçlar Hukuku, İstanbul: Der Yayıncılık.

Tahiroğlu, Bülent (2005b), Roma Hukuku Dersleri, İstanbul: Der Yayıncılık.

Tandoğan, Haluk (1957), Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Vekâletsiz İş Görme, İstanbul: Ankara Hukuk Fakültesi Yayını No:109.

Tandoğan, Haluk (1981), Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara.

Tanrıbilir, Feriha Bilge (2000), Kanuni Mirasçılıktan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

Tanrıbilir, F. Bilge (2010), Akit-Dışı Borçlara Uygulanacak Hukuka İlişkin Tüzükte (Roma II) Ürün Sorumluluğu Ürün Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2 s. 121-140.

Tarman, Z. Derya (2007), Devletler Özel Hukuku Bakımından İmalatçının Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi S. 73, Kasım-Aralık 2007, s. 25-46.

Tarman, Z. Derya (2009), Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Topluluğu Tüzüğü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.57, S.2, s. 193-221.

Tarman, Z. Derya (2009b), Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Roma I Tüzüğü, BATİDER, C. 25, S. 2, s. 299-332.

Tarman, Z. Derya (2009c), The Law Which is Applicable to Contractual and Non- Contractual Obligations Under Turkish Private International Law, NIPR, Vol. 27, s. 11-25.

Tarman, Z. Derya (2010), Uluslararası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Prof. Rona Serozan’a Armağan, C. II, İstanbul: On iki Levha Yayıncılık, s. 1655-1680.

Tarman, Z. Derya (2011), Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamdan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Tarman, Z. Derya (2017), Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bazı Tespitler, MHB, Y. 37, S. 2, s. 987-1012.

Tekinalp, Gülören (1979), Kişisel Statü-Millî Hukuk-İkametgâh Hukuku-Eğilimler-Düşünceler, Hıfzı Timur’ un Anısına Armağan (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü), 889-912.

Tekinalp, Gülören (1980), Türk Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, s. 91-121.

Tekinalp, Gülören (2003), AT Hukukunda Uluslararası özel hukuka Ait Gelişmeler, Hukuk Seçiminin Kısıtlanması ve MÖHUK, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, İstanbul, s. 1099-1103.

Tekinalp, Gülören (2010), Yeni Kanun Hakkında Temel Açıklamalar, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Uluslararası özel hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanunun Akitler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Konferans Yayımları Dizisi.

Tekinalp, Gülören/ Çavuşoğlu, Ayfer (2016), Uluslararası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 12. Bası, İstanbul: Vedat Yayıncılık.

Terzian, Sandra (1966), The Aftermath of Babcock, California Law Review, Vol. 54, Num. 3, s. 1298-1315.

Tetley, William (1996), New Development in Private International Law: Tolofson v. Jensen and Gagnon v. Lucas, The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, No. 4 (Autumn), s. 647- 668.

Tiftik, M. (2005), Tehlike Sorumluluğunun Ayırıcı Özellikleri Ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Timur, Hıfzı (1942), Devletler Hususi Hukukunda Amme İntizamı, Hukuk Fakültesi Mecmuasından ayrı bası, Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, İstanbul.

Tiryakioğlu (1996), Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Tiryakioğlu, Bilgin (1997), Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Tiryakioğlu, Bilgin (2010), Türk Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da Haksız Fiiller, Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Uluslararası özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nüsret Semahat Arsel Uluslararası Ticaret ve Uygulama Araştırma Merkezi Konferans Yayınları Dizisi.

Topaloğlu, Gökçe (2018), Avrupa Birliğinden Ayrılma Hakkı ve Brexit Süreci, TAAD, Y. 9, S. 34, s. 341-365.

Topçuoğlu, Ali Aslan (2012), Modern Hukuk ve İslam’da Vatandaşlık Kavramının Hukukî Temeli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, S. 3, s. 185-216.

Topuz, T. (2011), İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Turhan, Turgut (1990a), Literatürden Hareketle Haksız Fiilden Kaynaklanan Kanunlar İhtilafı Alanına İlişkin Bazı Gözlemler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1989-1990/ S. 1-4, s. 181-200.

Turhan, Turgut (1989), Haksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında İka Yeri Kuralı, Ankara.

Turhan, Turgut (1990b), İsviçre Devletler Özel Hukuku Federal Kanununda Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk ve Türk Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1989-1990/ S. 1-4, s. 119-149.

Tütüncübaşı, Uğur (2012), Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2, s. 214-242.

Tütüncübaşı, Uğur (2018), Akit Dışı Borç İlişkilerinde İrade Serbestisi, Ankara: Adalet Yayıncılık.

Uluocak, Nihal (1971), Kanunlar İhtilafı (Yasama Yetkisi Kuralları), İstanbul.

Uluocak, Nihal (2002), Milletlerarası Haksız Fiil İhtilaflarında Fransız İçtihadındaki Yeni Gelişmeler, MHB, Ergin Nomer’e Armağan, Y. 22, S. 2.

Uluocak, Nihal (2003), Milletlerarası Haksız Fiiller Konusunda Avrupa Birliğinde Son Gelişmeler ve Birleşik Krallığın Yeni Düzenlemesi, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık, s. 1119-1130.

Uyanık Çavuşoğlu, Ayfer (2012) Avrupa Birliği’nde Aile Hukukunu Birleştirme Çalışmaları, Prof. Dr. Ata Sakmar Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, s. 213-241.

Üstündağ, Saim (2004), İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Valdhans, Jiri (2009), The Pitfall of Interpreting Rome II Regulation Consistently with Brussels I Regulation, Jurisprudencija, Num. 2, Vol. 116, s. 238-239 (University of Wroclaw, <https://www.mruni.eu/upload/ iblock/a90/valdhans.pdf>, Erişim Tarihi: 15.10.2017).

Vandali, Frank J. (2000), A Critique of the Restatement (Third), Apportionment As It Affects Joint and Several Liability, Emory Law Journal, Vol. 49, s. 565-622.

Vischer, Fischer (1992), General Course on Private International Law, Recueil des Cours-Collected Courses of The Hague Academy of International Law (Res. Des. Cours), 1992/I.

Vitta, E. (1982), The Impact in Europe of the American Conflict Revolution, Am. J. Com. L. Vol. 30, s. 1-18.

Vogeler, A. (2013), Die freie Rechtswahl Im Kollisionsrecht der Außervertraglichen Schuldverhältnisse, Tübingen, s. 70.

Von Bar C. (1998), The Common European Law of Torts Vol. I, London: Oxford Press.

Von Hein, Jan (2000), Rechtswahlfreitheit im Internationalen Deliktsrecht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/ The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Vol. 65, (RabelsZ), pp. 595-601.

Von Hein, Jan (2009), Of Older Siblings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome II Regulation to the Communitarisation of Private International Law, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Vol. 73, Iss.. 3, The Communitarisation of Private International Law (Juli 2009), pp. 461-508.

Von Mehren, Arthur Taylor (1975), Recent Trends in Choice-Of-Law Methodology, Cornell Law Review Vol. 60, Is. 6, s. 927-968.

Von Overbeck, A.E. (1982), Contracts: The Swiss Draft Statute Compared With the E.E.C. Convention, Contract Conflicts, The E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study, Amsterdam: (Edt.P.M. North).

Von Tuhr, A. (1983), Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. C. Edege, C.1-2, Ankara.

Xandra E. Kramer (2008), The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued-Introductory Observations, General Rules Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), Vol. 4, pp. 414-424.

Wachter, C.G. (1964), Wachter’s Essay on the Collision of Private International Laws of Different States (Çeviri: Nadelmann, K.H.), AJCL, s. 425-427.

Walker, Janet (2000), “Are We There Yet?”: Towards a New Rule for Choice of Law in Tort, Osgoode Hall Law Journal Vol. 38, Is. 2, 331-367.

Wengler (1961), The General principles of Private International Law, Recueil Law Review, Vol. 104, No. 3, s. 273-469.

Werner F. Ebke (2002), The “Real Seat” Doctrine in the Conflict of Corporate Laws, American Bar Association The International Lawyer, Vol. 36, No. 3, Foreign Law Year in Review, pp. 1015-1037. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/40707697>, Erişim Tarihi: 3.10.2017.

White, G. Edward (2003), Tort Law in America, An Intellectual History, ABD.

Whincop, Michael J./ Keyes, Mary (2001), Policy and Pragmatism in the Conflict of Laws, Aldershot: Ashgate.

William A. Reppy, Jr. (1982), Eclecticism In Choice of Law: Hybrid Method or Mishmash?, Mercer L. Rev. Vol. 34.

William Tetley (1996), New Development in Private International Law: Tolofson v. Jensen and Gagnon v. Lucas, The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, No. 4 (Autumn, 1996), pp. 647-668.

Willibald Posch (2004), The Draft Regulation Rome II in 2004: Its Past and Future Perspectives, YPIL. Vol. 6.

Wolff, Martin (1950), Private International Law, Second Edition, Oxford: The Clarendon Press.

Yağcı, Salim Serdar (2017), Uluslararası özel hukukta Vasıflandırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 2633-2646.

Yasan, Candan (2015), İmalatçının Haksız Fiil Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yavuz, Cevdet (2008), Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri ve İlkeleri, MÜHFD, C. 14, S. 4, s. 29-61.

Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/ Özen, Burak (2014), Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yılmaz, Ejder (1992), Hukuk sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları.

Yılmaz, S. (2010), Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Sebep Sorumluluklarına İlişkin Yeni Hükümler, AÜHFD, C. 59, S. 3, Ankara, s.551-578.

Yılmaz, Gizem (2016), Türk Uluslararası özel hukuku ve Roma II Tüzüğü Kapsamında Haksız Fiilden Doğan Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Mukayeseli Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı, C. 22, S. 3, s. 3111-3143.

Yılmaz, Gizem (2020), Yapay Zekânın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 28, S. 1, s. 27-55.

Yörük, Abdülhak Kemal (1950), Nazari ve Ameli Devletler Hususi Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Yntema, H. (1953), The Historical Bases of Private International Law, American Journal of Legal History, V. 2, s. 297-317.

Yntema, Hessel E., (1956), The Historical Bases of Private International Law, Selected Readings Conflict of Laws, St. Paul Minn, s. 30-46.

Zanettin, B. (2002), Cooperation between Antitrust Agencies at the International Level, Oregon: Oxford and Portland: Hart Publishing.

Zekoll, J. (1989), The German Products Liability Act, Am. J. Com. L., C. 37, S. 4, Autumn, s. 817; Borghetti, a.g.e., s. 19 vd.

Zevkliler, Aydın/ Gökyayla, K. Emre (2014), Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14. Bası, Ankara: Turhan Yayıncılık.

Zhang, Mo (2006), Party Autonomy and Beyond: An International Perspective of Contractual Choice of Law, Emory International Law Rev. Vol. 11, s. 543-544.

Zhang, Mo (2009), Party Autonomy in Non-Contractual Obligations, Rome II and Its Impacts on Choice of Law, Seton Hall Law Review (Set. L. Rev.), Vol. 39, Issue 3, pp. 861-918.

 

AMERİKAN MAHKEME KARARLARI

1.             American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909), Amerikan Yüksek Mahkemesi İnternet Sitesi, <https://supreme.justia.com/ cases/federal/us/213/ 347/case.html>, Erişim Tarihi: 01.01.2017.

2.             Babcock v Jackson.: Court of Appeals of New York Argued January 23, 1963 Decided May 9, 1963 12, NY2d 473.

3.             Cipolla v. Shaposka, 47 Pa. D. & C. 2d 176 (1969), Jr. Common Pleas Court of Delaware County, Pennsylvania. April 7, 1969, Leagle Law Site, <http://www.leagle.com/decision/196922347PaDampC2d176 _1187/CIPOLLA%20v.%20SHAPOSKA,%20JR>. Erişim Tarihi: 07.03.2017.

4.             Continental Ore Co. v. Union Carbide Corp., 370 U.S. 690 (1962). Kararın tümü için bkz. Amerikan Yüksek Mahkemesi İnternet Sitesi, <https://supreme.justia. com/cases/federal/us/370/690/>, Erişim Tarihi: 01.01.2017.

5.             Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 59 Cal. 2d 57, 377 P. 2d 897, 27 Cal. Rptr. 697 (1962).

6.             Grant v. Mcaulıffe, Supreme Court of California.In Bank.·41 Cal.2d 859 (Cal. 1953), Case Law: <https://casetext.com/case/grant-v-mcauliffe>, Erişim Tarihi: 07.03.2017.

7.             George v. Jordan Marsh Co., 268 N.E.2d 915 (Mass. 1971), Supreme Judicial Court of Massachusetts, Middlesex (Duygusal Zararlar).

8.             Hunter & Derby Foods, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit-110 F.2d 970 (2d Cir. 1940). <http://law.justia.com/cases/federal/ appellate-courts/F2/110/970/1505 380/>, Erişim Tarihi: 23.02.2017.

9.             James Coleman v. Soccer Association of Columbia.No. 9, Sept. Term, 2012, Decided: July 09, 2013. (Sorumluluğun dağıtılması). http://caselaw.findlaw.com/md-court-of-appeals/1638145.html

10.         Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, No. 89-1279. Argued October 3, 1990 — Decided March 4, 1991, Suprime Court of Alabama.

11.         Schmidt, v. Driscoll Hotel, Inc., d.b.a., Supreme Court of Minnesota. April 12, 1957, 249 Minn. 376 (1957) 82 N.W. (2d) 365. Justia US Law, <http://law.justia.com/cases/minnesota/supreme-court/1957/36-973.html>, Erişim Tarihi: 07.03.2017.

12.         Titanic v. Anderson U.S. Supreme Court 233 U.S. 718 (1914) Case Law, <https://casetext.com/case/the-titanic>, Erişim Tarihi: 07.03.2017.

13.         Travelers Ins. Co. v. Smith, 991 S.W.2d 591 (Ark. Supr. Cour. 1999) <https://www.courtlistener.com/opinion/1534043/travelers-ins-co-v-smith/>, Erişim Tarihi: 4.12.2017.

14.         United States v. Aluminum Co. of America, (148 F.2d 416 (2d Circ. 1945).

15.         Whitford v. Panama Raidroad Corp (1861), Court of Appeals of the State of New York. 23 N.Y. 465 (N.Y. 1861) <https://casetext.com/case/ whitford-v-the-panama-railroad-company>, Erişim Tarihi: 4.12.2017

16.         Lillian Clark V. Albert Clark. No. 5475, Supreme Court of New Hampshire, 107 New Hampshire, 351 (1966) <http://law.justia.com/ cases/new-hampshire/supreme-court/1966/5475-0.html>, Erişim Tarihi: 16.03.2017.

17.         WILCOX, Appellant, v. WILCOX and another, Respondents. No. 26 Wisconsin 2d 617 (1965) Supreme Court of Wisconsin. November 27, 1964, <http://law.justia.com/cases/wisconsin/supreme-court/1965/26-wis-2d-617-6.html>, Erişim Tarihi: 17.03.2017.

18.         Sturiano v. Brooks, 523 So. 2d 1126 (Fla. 1988), Karar için bkz. <http://www.leagle.com/decision/19881649523So2d1126_11481/STURIANO%20v.%20BROOKS>, Erişim Tarihi: 17.03.2017.

19.         Pounders / Enserch E & C, Inc, No. CV–12–0173–PR, Supreme Court of Arizona, Decided: August 21, 2013. Karar metni için bkz. <http://caselaw.findlaw.com/az-supreme-court/1642287.html>, Erişim Tarihi: 18.03.2017.

20.         Sutherland v. Kennington Truck Service, Ltd., Supreme Court of Michigan, 562 N.W.2d 466, 470, Case Law, <http://caselaw.findlaw. com/mi-supreme-court/1290860.html>, Erişim Tarihi: 11.04.2017.

21.         Kuehn v. Children’s Hosp., Los Angeles Suprime Court, 119 F.3d 1296 (7th Cir. 1997). <https://casetext.com/case/kuehn-v-childrens-hospital>, Erişim Tarihi: 11.04.2017.

22.         Schultz v. Boy Scouts of America, Inc. N.Y. Ct. App., 65 N.Y.2d 189, 480 N.E.2d 679 (1985). <http://www.casebriefs.com/blog/law/conflicts/ conflicts-keyed-to-currie/cho ice-of-law-modern-approaches/schultz-v-boy-scouts-of-america-inc/>, Erişim Tarihi: 15.04.2017.

23.         Dillon v. Dillon No. 20857. Supreme Court of Idaho, Pocatello, September 1994 Term., 886 P.2d 777 (1994) 126 Idaho 472, <http://www.leagle.com/decision/19941663886P2d777_11661/DILLON%20v.%20DILLON>, Erişim Tarihi: 15.04.2017.

24.         Collins v. Trius, INC. 663 A.2d 570 (1995) Carl K. Collıns et al. v. Trius, INC. Supreme Judicial Court of Maine. <http://www.leagle. com/decision/19951233663A2d570_11211/COLLINS%20v.%20TRIUS,%20INC.>, Erişim Tarihi: 15.04.2017.

25.         Atson By Kehoe v. Anctil, 979 F. Supp. 1031 (D. Vt. 1997) U.S. District Court for the District of Vermont-979 F. Supp. 1031 (D. Vt. 1997) October 1, 1997. <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/979/1031/1447266/>, Erişim Tarihi: 15.04.2017.

26.         Cıpolla Et Al. v. Shaposka, Supreme Court of Pennsylvania, 439 Pa. 563 (Pa. 1970) <https://casetext.com/case/cipolla-et-al-v-shaposka>, Erişim Tarihi: 15.04.2017.

27.         Adam v. J.B. Hunt Transp., Inc., 130 F.3d 219 (6th Cir. 1997), <http://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1075413.html>, Erişim tarihi: 17.04.2017.

28.         Kennedy v. Dixon, Supreme Court of Missouri, En Banc., 439 S.W.2d 173 (1969) [Lillian KENNEDY, (Plaintiff) Respondent, v. Paul E. DIXON, Administrator of the Estate of Mary Towey, Deceased, (Defendant) Appellant.No. 52970.], Justia Law Cases, <http://law.justia. com/cases/missouri/supreme-court/1969/52970-0.html>, Erişim Tarihi: 1.6.2017.

29.         Access Telecom, Inc., Plaintiff-Appellant, v. Mci Telecommunications Corporation; MCI International, Inc.; SBC Communications, Inc.; SBC International, Inc.;  SBC International Latin America; Telefonos De Mexico, Defendants-Appellees, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, No. 98-50881, <http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1082113.html>, Erişim Tarihi: 01.06.2017.

30.         MH Segan Ltd. Partnership v. Hasbro, Inc., 924 F. Supp. 512 (S.D.N.Y. 1996)U.S. District Court for the Southern District of New York-924 F. Supp. 512 (S.D.N.Y. 1996) May 2, 1996, <http://law.justia. com/cases/federal/district-courts/FSupp/924/512/1472 033/>, Erişim Tarihi: 01.06.2017.

31.         M. Capens Co. v. American Trading & Production, 892 F. Supp. 36 (D.P.R. 1995), U.S. District Court for the District of Puerto Rico-892 F. Supp. 36 (D.P.R. 1995) June 16, 1995, <http://law.justia.com/cases/ federal/district-courts/FSupp/892/36/229 5010/>, Erişim Tarihi: 01.06.2017.

32.         Bertram v. Norden, Court of Appeals of Ohio, Third District, Defiance County, Bertram, Appellant, v. Norden, Appellee, et al. No. 4-04-09, D. 15.11.2004. Case Law, <http://caselaw.findlaw.com/oh-court-of-appeals/1259515.html> Erişim Tarihi: 7.9.2017.

33.         Spinozza v. Sheraton, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, Thomas SPINOZZI and Linda Spinozzi, Plaintiffs-Appellants, v. ITT SHERATON CORPORATION, et al., Defendants-Appellees, No. 97-4076, Decided: April 01, 1999. Case Law, <http://caselaw.findlaw. com/us-7th-circuit/1068977.html>, Erişim Tarihi: 7.9.2017.

34.         P.V. v. Camp Jaycee Superior Court of New Jersey, Appellate Division, 393 N.J. Super. 19 (N.J. Super. App. Div. 2007), Justia Law Document, <http://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/ 2008/a-31-07-doc.html>, Erişim Tarihi: 11.09.2017.

35.         Jacob Townsend et al., Appellees, v. Sears, Roebuck And Company, Appellant, Supreme Court of Illinois, No. 103858, Decided: November 29, 2007. Case Law, <http://caselaw.findlaw.com/il-supreme-court/1484463.html>, Erişim Tarihi: 11.9.2017.

36.         Carole FOSTER, Administratrix of the Estate of Helen Louise Stringer, Deceased, Appellant v. John I. LEGGETT, Court of Appeals of Kentucky, June 9, 1972, Harward Law Review, <https://h2o.law. harvard.edu/collages/4019>, Erişim Tarihi: 14.09.2017.

37.         Rhoda Dym, Appellant, et al., Plaintiff, v. Morris Gordon, Respondent, Court of Appeals of the State of New York. 16 N.Y.2d 120 (1965), Argued March 11, 1965, Decided July 9, 1965. <https://www. leagle.com/decision/196513616ny2d1201123>, Erişim Tarihi: 14.09.2017.

38.         Hubbard Manufacturıng Co., Inc., Appellant (Defendant below), v. Elizabeth Greeson, As Administratrix of the Estate of Donald F. Greeson, Deceased, Appellee (Plaintiff below). Supreme Court of Indian, 515 N.E.2d 1071 (1987). No. 68S01-8712-CV-1109. Justia Law Case, <http://law.justia.com/cases/indiana/supreme-court/1987/68s01- 8712-cv-1109-2.html>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

39.         Young v. Masci, United States Supreme Court, (1933) No. 643 Argued: March 24, 1933 Decided: April 24, 1933. Case Law, <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/289/253.html>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

40.         Supreme Court of New Jersey Ginsberg v. Quest Diagnostics, Incorporated (A-33/34/53-15), (076288), Argued September 13, 2016 -- Decided October 26, 2016. Justia Law Case: <http://law.justia. com/cases/new-jersey/supreme-court/2016/a-33-34.html>, Erişim Tarihi: 21.09.2017.

41.         Schultz v. Boy Scouts of Am., 65 N.Y.2d 189, 480 N.E.2d 679, 491 N.Y.S.2d 90, 1985 N.Y. LEXIS 14675 (N.Y. Apr. 30, 1985). Case Briefs, <https://www.casebriefs.com/blog/law/conflicts/conflicts-keyed-to-currie /choice-of-law-modern-approaches/schultz-v-boy-scouts-of-america-inc/>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

42.         Edwards v. Erie Coach Lines Company, Court of Appeals of New York 952 N.E.2d 1033 (N.Y. 2011). Quimbee Law, <https://www.quimbee. com/cases/edwards-v-erie-coach-lines-company>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

43.         K. Mart Corp. v. Cartier, Inc., U.S. Supreme Court, 485 U.S. 176 (1988) K Mart Corp. v. Cartier, Inc. No. 86-495 Argued October 6, 1987. Justia Law Case: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ 485/176/>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

44.         Palmisano v. News Syndicate Co., 130 F. Supp. 17 (S.D.N.Y. 1955) U.S. District Court for the Southern District of New York-130 F. Supp. 17 (S.D.N.Y. 1955) April 18, 1955. Justia Law Case: <https://law.justia. com/cases /federal/districtcourts/FSupp/130/17/1380935/>, Erişim Tarihi: 20.09.2017.

45.         Supreme Court of Pennsylvania, Mike v. Lian, 185 A. 775 (Pa. 1936). Case Law, <https://www.courtlistener.com/opinion/4090978/mike-v-lian/?>, Erişim Tarihi: 7.9.2017.

46.         United States District Court, D. Kansas, Second DivisionAug 1, 1949 85 F. Supp. 182 (D. Kan. 1949), La Prelle v. Cessna Aircraft Co. Case Law, <https://casetext.com/case/la-prelle-v-cessna-aircraft-co>, Erişim Tarihi: 7.9.2017.

47.         Arap Monetary Fund v. Hashim, Court of Appeals of Arizona, Division 1, Department E. Arab Monetary Fund, Plaintiff/Appellee, v. Jafar Hashim and Maryam Hashim, husband and wife, Defendants/Appellants. No. 1 CA-CV 07-0550. Decided: August 12, 2008. Findlaw, <http://caselaw. findlaw.com/az-court-of-appeals/ 1238184.html>, Erişim Tarihi: 19.11.2017.

48.         Texas Court of Appeals, Third Dıstrıct At Austin, Texas Mutual Insurance Company, Appellantv.Hofer Builders, Inc. and Hartford Underwriters Insurance Company, Appellees, NO. 03-17-00741-CV, <https://law.justia.com/cases/federal/district courts/FSupp/130/17/1380935/>, Erişim Tarihi: 20.09.2019.

49.         Unıted States Court Of Appeals For The Tenth Circuit, Lopez - Stanley Black & Decker, No. 18-2055 (10th Cir. 2019), <https://law. justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/18-2055/18-2055-2019-02-27.html>, Erişim Tarihi: 20.09.2020.

50.         In The Supreme Court Of California Hairu Chen et al., Plaintiffs and Appellants, v. Los Angeles Truck Centers, LLC, Defendant and Respondent. NO. BC469935 July 22, 2019, Stanford Uni. <https://scocal. stanford.edu/opinion/chen-v-los-angeles-truck-centers-llc-34637>, Erişim Tarihi: 20.07.2020.

51.         ]in The Court Of Appeals Of Ohio Tenth Appellate District, Cite as Estate of Sample v. Xenos Christian Fellowship, Inc., 2019-Ohio-5439. <https://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/FSupp/130/17/1380935/>,  Erişim Tarihi: 20.07.2020.

52.         Commonwealth Court Of Pennsylvanıa, Silbaugh v. Workers’ Comp. Appeal Bd. (Penn Line Corp.), No. 57 C.D. 2019 (Pa. Cmmw. Ct. Nov. 25, 2019), Erişim Tarihi: 10.10.2020.

53.         Court of Appeals of The State of Washıngton Division, Hoffman v. Ketchikan Pulp Co. No. 51162-2-II (Wash. Ct. App. Aug. 20, 2019), <https://casetext.com/case/hoffman-v-ketchikan-pulp-co>, Erişim Tarihi: 10.10.2020.

54.         Supreme Court of Mississippi Decisions, 2019, Hinton v. Sportsman’s Guide, Inc. IN 2018-CA-00043-<https://law.justia.com/cases/mississippi/ supreme-court/20 19/2018-ca-00043-sct.html>, Erişim Tarihi: 20.07.2020.

55.         Eighth Circuit, Hale v. Emerson Electric Co., Hale v. Emerson Electric Co., No. 18-1585 (8th Cir. 2019), <https://law.justia.com/ cases/federal/appellate-courts/ca8/18-1585/18-1585-2019-11-01.html>,  Erişim Tarihi: 20.07.2020.

 

AVUSTRALYA MAHKEMESİ KARARLARI

1.             High Court of Australia, John Pfeiffer Pty Limited v Rogerson [2000] HCA 36 203 CLR 503; 74 ALJR 1109; 172 ALR 625 21 Jun 2000, <http://eresources.hcourt.gov.au/showCase/2000/HCA/36>, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

2.             Court of Australia, Regie Nationale des Usines Renault SA v Zhang [2002] HCA 10 210 CLR 491; 76 ALJR 551; 187 ALR 1 14 Mar 2002 Case Number: S9/2001, <http://eresources.hcourt.gov.au/showCase/ 2002/HCA/10>, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

3.             Case Note (2002), Regie National Des Usines Renault Sa. v. Zhang, Choice of Law In Torts and Another Farewell to Phillips v. Eyre But The Voth Test Retained For Forum Non Convenıens In Australia, Melbourne Journal of International Law, Vol 3. <http://www.austlii. edu.au/au/journals/ MelbJIL/2002/16.pdf>, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

4.             High Court of Australia, JJ. Breavington v. Godleman and Others (1988) 169 CLR 41 18 August 1988, <https://jade.io/article/67443>, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

 


KANADA MAHKEMELERİ KARARI

1.             Manitoba Law Reform Commission, <http://www.manitobalawreform.ca/>,  Erişim Tarihi: 19.04.2017.

2.             Court of Appeal for British Columbia Tolofson v. Jensen, 1992 CanLII 931 (BC CA), <https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/1992/1992canlii931/ 1992canlii931.html>, Erişim Tarihi. 19.04.2017.

3.             Judgments of the Supreme Court of Canada Lucas (Litigation Guardian of) v. Gagnon, [1994] 3 S.C.R. 1022, <https://scc-csc. lexum.com/scc-csc/scccsc/en/item/1209/index. do>, Erişim Tarihi. 19.04.2017.

4.             Supreme Court Of Canada Citation: Éditions Écosociété Inc. v. Banro Corp., 2012 SCC 18, [2012] 1 S.C.R. 636, Case Law, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8005/index.do>, Erişim Tarihi. 19.04.2017.

5.             Suprime Court of Canada Morguard Investments Ltd v De Savoye [1990] 3 SCR 1077. <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/ item/700/index.do>, Erişim Tarihi. 19.04.2017.

 

İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ KARARLARI

1.             Court of Common Pleas, Phillips v Eyre (1870) LR 6 QB 1.

2.             Boys v. Chaplin, HL ([1971] AC 356, [1969] 3 WLR 322, [1969] 2 All ER 1085), <http://swarb.co.uk/boys-v-chaplin-ca-1968/>, Erişim Tarihi: 11.04.2017.

3.             Kroch v. Rossell, [1937] 1 All ER 725, <http://swarb.co.uk/kroch-v-rossell-ca-1937/>, Erişim Tarihi: 26.10.2017.

4.             Szalatnay-Stacho v Fink” [1947] ResJud 26; (1946-1947) 3 Res Judicate 100, Karar Metni için bkz. <http://classic.austlii.edu.au/au/ journals/Res Jud/1947/26.html> Erişim Tarihi: 26.10.2017.

 


AVRUPA ADALET DİVANI KARARLARI

1.             Kalfelis v Schröder: C-189/87 Kalfelis v Schröder Münchmeyer, Hengst and Co. and others, ECRI 1988- 05565, Curia Europe, <http://curia.europa.eu/juris/liste. jsf?language=en&jur=C,T,F&num= 189/87&td=ALL>, Erişim Tarihi: 15.10.2017.

2.             Frahuil SA v Assitalia SpA., C-265-02 Frahuil SA v Assitalia SpA [2004] ECR-I 01543], Eur. Lex., <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A62002 CJ0265>, Erişim Tarihi: 15.10.2017.

3.             Dumez France and Tracoba v Hessische Landesbank (Helaba) and Others, Case C-220/88, 11.01.1990. Lex Euro, <http://eur-lex.europa. eu/legal-content/IT/TXT/?uri =CELEX:61988 CJ0220>, Erişim Tarihi: 26.10.2017.

4.             Arret Marinari c. Lloyds Bank, affaire C-364/93, 19.09.1995. Curia Law, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a0b3d64573e6442c8ff0bcaa73ca4297.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaTe0?text=&docid=99280&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1578004>, Erişim Tarihi: 26.10.2017.

5.             GmbH & Co. KG c. Eurocontrol, C. 29/76, 14.10.1976, Eurolex, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:619 76J0029:FR:HTML.>, Erişim Tarihi: 15.10.2017.

6.             Patrick Grehan v. Medical Incorporated and Valley Pines Associates (1986) I.L.r.M. 627, Irlanda Yüksek Mahkemesi.

7.             C-334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA v Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) ECR-I 7357. Curia, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d692ca809588ab4efa43185c5a9949647.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMc3r0?text=&docid=47666&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2041788>, Erişim Tarihi: 15.11.2017.

8.             Dubai Electricity Co. and Others v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (The “Iran Vojdan”) [1984] 2 Lloyd’s Rep. 380. I-Law, <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=148504>, Erişim Tarihi: 17.11.2017.

9.             OT Africa Line Ltd v Magic Sportswear Corporation DMC/SandT/05/45 and Others English Court of Appeal: Laws, Rix and Longmore LJJ.: [2005] EWCA Civ 710: 13 June 2005. <http://archive. onlinedmc.co.uk/ot_africa_line_v__ magic_sportswear. htm>, Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: 17.11.2017.

10.         Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils Sarl v. Bernard Leloup, Serge Leloup C-369/96, C-376/96, Sofrage Sarl [1999] ECR-I 08453. Curia, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2bf631c0e4b3462ab05086bf331f76b9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb38Se0?text=&docid=44859&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=351694>, Erişim Tarihi: 9.4.2018.

11.         Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc. C-381/98, [2000] ECR- I-09305. Eur Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ TXT/?uri=CELEX %3A61998CJ0 381>, Erişim tarihi: 19.12.2018.

12.         Statement of the Council’s Reasons, Common Position adopted by the Council on 25 September 2006 with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations, 2003/0168 (COD), s. 4, p. 7. Europarl, <http://www.europarl.europa.eu/common positions/2006/pdf/  c6-0317-06_en.pdf>, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

13.         Proposal for a Regulation of The European Parliament and The Council On The Law Applicable To Non-Contractual Obligatıons, Rome II, COM/2003/0427 final, s. 24-25. Euro Lex, <https://eurolex. europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:EN:PDF>, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

14.         Republik Griechenland v Grigorios Nikiforidis, C-135/15; ECLI:EU :C:2016:774, p. 54. Euro Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ALL/?uri=ecli %3AECLI %3AEU% 3AC%3A2016%3A774>, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

15.         Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils Sarl v. Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage Sarl C-369/96, C-376/96 [1999] ECR-I 08453. Euro Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX: 61996CC0369>, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

16.         Société Nouvelle des Papeteries de l’Aa v Machinefabriek BOA, 25.91992, NJ (1992) No 750, RvdW (1992) No 207. Euro Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62008 CC0133>,  Erişim Tarihi: 25.12.2018.

17.         Ennstone Building Products Ltd v Stanger Ltd (2002) EWCA Civ 916, Opthalmic Innovations Internatioal (United Kingdom) Ltd v Opthalmic Innovations International Inc (2004) EWHC 2948. Case Mine, <https://www.casemine.com/ judgement/uk/5a8ff8 6060d03 e7f57ebef1f>, Erişim Tarihi: 25.12.2018.

18.         Deo Antoine Homawoo v GMF Assurances SA. Case C-412/10. European Court Reports 2011 -00000 ECLI identifier: ECLI: EU:C:2011:747. Euro Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0412 >, Erişim Tarihi: 25.12.2018.

19.         Judgment of the Court of 30 November 1976. Handelskwekerij G. J. Bier BV v Mines de potasse d’Alsace SA. European Court Reports 1976 -01735 ECLI identifier: ECLI: EU: C: 1976: 166 Eurolex, <https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A61976CJ0021>,  Erişim Tarihi: 10.6.2019.

20.         Bier vs Mines de Potasse d’Alsace. EuGH 30.11.1976-Rs. 21/76. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=21/76>, Erişim tarihi: 10.6.2019.

 

YARGITAY KARARLARI

1.             Yargıtay HGK., T. 01.10.2011, E. 2001/6-653, K. 2001/672. (Ahlaka aykırılığın tazmin edilmesi hakkında)

2.             Yargıtay HGK., E. 2014/77, K. 2015/1712, T. 19.06.2015 (Kusurun tanımı hakkında)

3.             Yargıtay HGK., E. 2013/21-2215 K. 2015/1487 T. 5.6.2015 (Manevi Tazminatın amacı hakkında)

4.             Yargıtay HGK., E. 2014/21-818 K. 2016/764 T. 8.6.2016 (Manevi Tazminatın amacı hakkında)

5.             Yargıtay 4. HD. E. 1958/3355, K. 1958/2984, T. 5.5.1958 (Haksız fiillerin niteliği hakkında)

6.             Yargıtay 4. HD. E. 9779, K. 13899, T. 12.12.1979 (Haksız fiillerin tazmini hakkında)

7.             Yargıtay 4. HD. E. 1997/8707, K. 1998/444, T. 16.2.1998 (İlliyet bağı teorisi hakkında)

8.             Yargıtay 17. HD. E. 2014/9119, K. 2016/8517, T. 04.10.2016 (Manevi Tazminatın amacı hakkında)

9.             Yargıtay 21. HD. E. 2016/6801, K. 2016/10188, T. 20.6.2016 (Manevi Tazminatın amacı hakkında)

10.         Yargıtay 21. HD. E. 2015/14949 K. 2016/10363 T. 21.6.2016 (Manevi Tazminatın amacı hakkında)

11.         Yargıtay HGK, E: 2000/ 2- 1051, K: 2000/ 1068, 21.06.2000. (Milletlerarası Kamu Düzeni)

12.         Yargıtay 4. HD. T. 13.6.1989, E. 4164, K. 5352. (Haksız Fiil Tanımı Hakkında)

13.         Yargıtay 4. HD. T. 13.2.1976, E. 1117, K. 1477. (Haksız Fiil İka Yeri Hakkında)

14.         HGK, E. 2014/703, K. 2016/497, T. 06.04.2016. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

15.         HGK E. 2014/17-28, K. 2015/1745, T. 24.06.2015. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

16.         Yargıtay 11. HD., E. 2004/5829 K. 2005/2562 T. 21.03.2005. (İka yeri hukukunun uygulanması hakkında)

17.         Yargıtay 11. HD., E. 2009/5134 K. 2010/11350 T. 08.11.2010. (Yabancı hukukun tespiti hakkında)

18.         Yargıtay 11. HD., E. 2013/2087 K. 2013/6370 T. 29.03.2013. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

19.         Yargıtay 11. HD., E. 2013/196 K. 2013/6364 T. 29.03.2013. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

20.         Yargıtay 11. HD., E. 2013/10351, K. 2014/48, T. 6.1.2014. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

21.         Yargıtay 11. HD., E. 2015/7246 K. 2016/1658 T. 17.2.2016. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

22.         Yargıtay HGK., E. 2013/102 K. 2013/1456 T. 9.10.2013. (İş kazasından kaynaklanan haksız fiiller)

23.         Yargıtay HGK., E. 2013/586, K. 2014/95, T. 12.2.2014. (İş kazasından kaynaklanan haksız fiiller)

24.         Yargıtay HGK E. 1991/40, K. 1991/127, T. 13.3.1991. (Daha önceki hukuki ilişkinin daha sonraki hukuki ilişkiye uygulanması hakkında)

25.         Yargıtay HGK E. 1979/11-1775, K. 1981/563, T. 3.7.1981. (Daha önceki hukuki ilişkinin daha sonraki hukuki ilişkiye uygulanması hakkında)

26.         İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi E. 2019/601, K. 2019/498, T. 03.04.2019. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

27.         Yargıtay HGK E. 1991/40, K. 1991/127, T. 13.3.1991. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

28.         Yargıtay 11. HD., E. 2004/5829 K. 2005/2562 T. 21.03.2005. (MÖHUK m. 34/1 uygulanması hakkında)

29.         Yargıtay 12. HD. E. 2004/5408, K. 2004/9048, T. 13.4.2004. (Yabancıların teminat yatırmaları hakkında)

30.         Yargıtay 4. HD. E. 1985/2461, K. 1985/2708, T. 25.3.1985. (Yabancıların teminat yatırmaları hakkında)

31.         Yargıtay 12. HD, E. 2012/16820, K. 2012/23886, T. 09.07.2012. (Yabancıların teminat yatırmaları hakkında).

32.         Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi E. 2017/511, K. 2017/734, T. 26.10.2017. (Yabancı hukukun uygulanmaması hakkında)

33.         Yargıtay 17. HD, E. 2009/4357, K. 2010/5732, T. 21.06.2010. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

34.         Yargıtay 11. HD. E. 2005/ 13470, K. 2007 / 1321, T. 05.02.2007. (Mülga MÖHUK m. 25/1 uygulanması hakkında)

35.         Yargıtay 19. HD. E. 1995/2452, K. 1995/9769, T. 16.11.1995. (Yabancı hukukun uygulanmaması hakkında)

36.         Yargıtay 10. HD. E. 1994/2751, K. 1997/5439, T. 10.7.1997. (Daha sıkı irtibatlı hukukun gözetilmemesi hakkında)

37.         Yargıtay 17. HD. E. 2004/8861, K. 2004/10987, T. 18.10.2004. (Haksız fiillerde yabancı para birimi üzerinden karar verilemeyeceği hakkında)

38.         Yargıtay 11. HD. E. 2013/2087 K. 2013/6370, T. 10.5.2013. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

39.         Yargıtay 4. HD., E. 2019/2934 K. 2020/236 T. 23.1.2020. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

40.         Yargıtay 11. HD. E. 2020/252, K. 2020/1572, T. 9.4.2020. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

41.         Yargıtay 11. HD. E. 2013/2086 K. 2013/19491, T. 4.12.2013. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

42.         Yargıtay 11. HD. E. 2014/35 K. 2014/2117, T. 14.2.2014. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

43.         Yargıtay 11. HD. E. 2013/196, K. 2013/6364, T. 2.5.2013. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

44.         Yargıtay 11. HD. E. 2013/193 K. 2013/6363, T. 15.5.2013. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

45.         Yargıtay 11. HD. E. 2012/12421 K. 2013/11191, T.25.6.2013. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

46.         Yargıtay 11. HD. E. 2020/252, K.2020/1572, T. 9.4.2020. (Uygulanacak hukukun kapsamı hakkında)

 

 

 


Breixt Hakkında:

1.             Independent Post, <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ after- brexit-1000-new-laws-will-be-passed-with-no-parliamentary-scrutiny -a7656981.html>, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

2.             Express Daily, <http://www.express.co.uk/news/politics/709857/EU-laws-Brexit-What-will-change-Britain-leave-EU-migration-trade-farmers>, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

3.             British Reuters, <http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-lawmaking - idUKKBN17037I >, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

4.             BBC Türkçe İnternet Sitesi Haberi bkz. <http://www.bbc.com/turkce/ haberler-dunya-39417140>, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

5.             Jean Pisani-Ferry, Norbert Röttgen, André Sapir, Paul Tucker, Guntram B. Wolff (2016) Europe after Brexit: A Proposal for a Continental Partnership, Harward Business School Science, s. 1-12. <https://ces.fas.harvard.edu/uploads/files/Reports-Articles/Europe-after- Brexit.pdf >, Erişim Tarihi: 20.04.2017.

6.             Hunt, Alex ve Wheeler, Brian, Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU, 30 Mart 2017, BBC, <http://www.bbc.com/news/ uk-politics-32810887>, Erişim Tarihi: 03.07.2018.

7.             Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union, Secretary of State for Exiting the European Union by Command of Her Majesty, 2017, https://www. gov.uk/government/ uploads/system/uploads/ attachment_data/file/604516/Great_repeal_ bill_white_paper_accessible.pdf, Erişim Tarihi: 07.07.2018.

 

İNTERNET KAYNAKLARI VE SÖZLÜKLER

Black’s Law Dıctıonary (2004), 8. Bası, ABD.

Ovacık, M. (1986), İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Ankara.

 

 

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar