Hapis Cezasına ve İnfazına Seçenek Kurumlar

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Duygu Çağlar DOĞAN
ISBN: 9789750270574
77,40 TL 86,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Duygu Çağlar DOĞAN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 288

Hapsetme pratiği, insanlık tarihinde derin köklere sahip olsa da bunun bir ceza türü olarak uygulanışının tarihi, on sekizinci yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. Bu kitapta, hapis cezasının dünya üzerinde yaygın bir ceza türü olarak uygulanmaya başlamasından itibaren henüz iki yüzyıl geçmeden başlayan tartışmalar ile şekillenen güçlü bir akım olarak hapis cezasından kaçış eğilimi, bunun ceza hukukundaki teorik temelleri ile karşılaştırmalı hukukta ve ülkemiz hukukundaki yansımaları incelenmektedir.

Hapis cezasının, önce ceza adalet sisteminin merkezine yerleştirilmesi ve ardından merkezden uzaklaştırılması çabası, ceza kavramının içeriğini dolduran cezalandırma anlayışıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle öncelikle, çağdaş ceza hukukunu şekillendiren cezalandırma anlayışları sistematik şekilde ele alınmıştır. Bunun yanında yaptırım teorisine ilişkin olarak ceza, müeyyide, tedbir gibi sıklıkla kullanılan terim ve kavramlar da derinlemesine sorgulanmıştır.

Eserin kapsamı, ceza muhakemesi kronolojisinde mahkumiyet öncesinde cezalandırma ilişkisini kesen veya tutuklamaya alternatif olan kurumları dışarıda bırakacak şekilde sınırlandırılmıştır. Böylece, sadece hapis cezasına mahkumiyet sırasında ve infaz sürecinde söz konusu olan seçenek kurumlar inceleme kapsamına alınmıştır.

Bu çalışma, hapis cezasına seçenek olan ceza türleri ve infaz yöntemlerinin, idealist ve pragmatik olarak sınıflandırılabilecek çeşitli nedenlerle gün geçtikçe zenginleşip yaygınlaştığı çağımızda, hapis cezasını sistemin merkezinden uzaklaştırma anlayışına katkı sunma amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Kavramı
Cezalandırmaya İlişkin Anlayışlar
Yaptırım Teorisi
Hapis Cezası ve İnfazının Alternatifleri
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
CEZA KAVRAMI VE
CEZALANDIRMANIN EVRİMİ
I. CEZANIN DOĞASI  21
II. CEZANIN AMAÇLARI  22
A. Genel Olarak  22
B. Tarihi Gelişim  25
1. Aydınlanma Öncesi Cezalandırma  25
2. Aydınlanma Dönemi’nde Cezalandırma  33
a. Faydacılar, Soyut Ceza ve Negatif Genel Önleme  33
b. İdealistler, Somut Ceza ve Ödetme  37
C. Önlemeye Dayalı Diğer Teoriler  40
1. Özel Önleme  40
a. Pozitif Özel Önleme  44
b. Negatif Özel Önleme  47
2. Yeni Bir Yaklaşım: Pozitif Genel Önleme  49
III. MODERN CEZANIN CEZALANDIRMA YÖNTEMİ OLARAK HAPİS CEZASI  52
IV. HAPİS CEZASINA ALTERNATİF ARAYIŞI  58
A. Tarihsel Süreç  58
B. Öngörülen Alternatif Modeller  61
C. Aykırı Bir Görüş: Şok Ceza Eğilimi  67
V. HAPİS CEZASINA ALTERNATİFLERİN GELİŞİMİ VE BUGÜNÜ  68
A. Karşılaştırmalı Hukuk – Yatay Mekanizmalar  71
1. Yatay Mekanizma Örneği: İtalya  73
a. Cezanın Amaçları Çerçevesinde Modern İtalyan Ceza Hukukunun Gelişimi  74
aa. Cezanın Çok İşlevli Olması Anlayışı (1. Dönem)  75
bb. Topluma Yeniden Kazandırmanın, Ceza İnfazının Amacı Olarak Gelişmesi
(2. Dönem)  75
cc. Özel Önleme Amacının İnfaz Dışında da Değer Kazanması (3. Dönem)  77
dd. Cezanın Çok Amaçlılıktan Sıyrılması (4. Dönem)  77
b. İtalya’da Hapis Cezasına Alternatif Arayışında İzlenen Yollar ve Günümüzde Gelinen Nokta  79
B. Hapis Cezasına Alternatifler Konusundaki Uluslararası Düzenlemeler – Dikey Mekanizmalar  83
1. Tokyo Kuralları  84
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  86
3. Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları  90
İkinci Bölüm
SUÇUN HUKUKİ SONUÇLARININ VE HAPİS CEZASINA
SEÇENEK KURUMLARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. GENEL OLARAK  95
A. Müeyyide (Yaptırım)  96
B. Tedbir  110
II. CEZALANDIRMA VE SUÇUN HUKUKİ SONUÇLARI  115
A. Genel Olarak  115
B. Cezalandırma Kavramı  116
C. Suçun Hukuki Sonuçları  118
1. Asıl (Aslî) Ceza  118
2. Ek Ceza  123
3. Mahkumiyetin Cezai Nitelikteki Diğer Sonuçları  128
4. Suçun Özel Hukuka İlişkin Sonuçları  128
5. Güvenlik Tedbiri  129
a. Kavramsal Belirleme ve Tarihsel Gelişim  129
b. Hukuki Niteliği  133
c. Ceza ve Güvenlik Tedbirinin Birleştirilmesi Meselesi  142
d. Değerlendirme  148
III. HAPİS CEZASINA SEÇENEK KURUMLARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  152
A. Genel Olarak  152
B. Kapsam ve Terminoloji  153
C. Tasnif  159
1. Maddi (Öz Yönünden) Tasnif  160
a. Malvarlığına Yönelik Tedbirler  161
b. Kişi Özgürlüğünü Sınırlandıran Tedbirler  167
aa. Özgürlük İçinde Kontrol  169
bb. Özgürlük İçinde Pozitif Edimlerin Yüklendiği Gözetim  173
cc. Bir Gruba ya da Kuruma Yerleştirme  174
c. Çalışma İçerikli Tedbirler  175
d. Yasaklayıcı Tedbirler  177
e. Sembolik Tedbirler  178
2. Şekli Tasnif  180
a. Erteleme Tedbirleri  180
b. Dar Anlamda (Hapis Cezasına Bağımlı) Seçenekler  183
c. (Hapis Cezasından) Bağımsız Seçenekler  183
D. Seçenek Kurumların Etkinliği  184
1. Yerine Geçtikleri Hapis Cezasına Dönüşme  184
2. Bir Başka Seçenek Kuruma Dönüşme  186
3. Tedbire Uymamanın Suç Teşkil Etmesi  187
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ AÇISINDAN
TÜRK HUKUKUNDA HAPİS CEZASINA VE İNFAZINA
SEÇENEK KURUMLAR
I. GENEL OLARAK  191
II. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR (TCK m. 50)  198
A. Hukuki Nitelik ve Terminoloji Sorunu  198
B. Hapis Cezasına Seçenek Olmaları Bakımından Değerlendirilmesi ve Tasnifi  209
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK m. 231)  213
A. Hukuki Nitelik  213
B. Uygulama Koşulları  219
C. Hapis Cezasına Seçenek Olma Bakımından Değerlendirilmesi ve Tasnifi  222
IV. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (TCK m. 51)  226
A. Hukuki Nitelik  226
B. Hapis Cezasının İnfazına Seçenek Olma Bakımından Değerlendirilmesi ve Tasnifi  229
V. KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ (CGİHK m. 110)  232
A. Genel Olarak  232
B. Kurumun Hukuki Niteliği ve Türk Hukuku’ndaki Serüveni  235
C. Hapis Cezasının İnfazına Seçenek Olmaları Bakımından Değerlendirme ve Tasnif  240
VI. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI (CGTİHK m. 105/A)  241
A. Türk Ceza Adaletinde Denetimli Serbestlik Kavramı  241
B. CGTİHK m. 105/A’da Öngörülen Kurumun Hukuki Niteliği  244
C. Hapis Cezasının İnfazına Seçenek Olma Bakımından Değerlendirilmesi ve Tasnifi  247
VII. KOŞULLU SALIVERİLME (CGTİHK m. 107)  253
A. Hukuki Nitelik  253
B. Hapis Cezasının İnfazına Seçenek Olma Bakımından Değerlendirilmesi ve Tasnifi  255
Sonuç  265
Kaynakça  273
Kavram Dizini  287

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar