Hekimlerin Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mevci ERGÜN
ISBN: 9786050511338
403,75 TL 475,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mevci ERGÜN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1169

Hekimlerin Sorumluluğu

Jur. Dr. Mevci ERGÜN

Sağlıkla ilgili bilgileri ve sağlığa yaklaşımları anlayabilmenin yolu, insanlık tarihindeki uygarlıkların bilnmesini gerekli kılmaktadır. Eğer, sağlık hizmetinde çalışanlardan olan hekimlerin durumu söz konusu ise, daha derin bir inceleme ve araştırmanın gerekli olduğu inancındayız. Özellikle, hekimlerin sorumluluğu konusu önemli bulunmaktadır.

Ülkemizde, hekimin hukuki sorumluluğuna dayanak olabilecek genel bir düzenleme bulun mamakla beraber, bu konu; idare hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve tıbbi etik hukuku olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir. Bu çalışmada, anılan dallar çerçevesinde hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu inceleme konusu yapılmıştır.

İlgili çevrelerin ve özellikle hekimler ile hukuk uygulayıcılarının, bu çalışmadan yararlanabilmesi için, hem öğreti hem de uygulama alanlarında bilinçlendirmeyi sağlamak amacı ile bu eseri yayımlamış bulunmaktayız. 

Atatürk'e ithaf olunan bu eserin hazırlık çalışmalarında, yürürlükte olan ve yürürlükten kaldırılan birincil düzenlemeler, ikincil düzenlemeler, bilinsel öğreti ve yargısal içtihatlardan da yararlanılmıştır.

Eserde işlenen ana konu başlıkları şöyledir:

- Tıbbın Tarihi Ve Gelişimi

- Genel Olarak Sorumluluk Kavramı Ve Sebepleri

- Hekimin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği Ve İleri Sürülen Görüşler

- Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Sebepleri

- Tıbbi Müdahalenin Uygulandığı Yer İtibariyle Hekimin Hukuki Sorumluluğu

- Hekimin Tazminat Sorumluluğu

- Hekimlerin Mesleklerinin Uygulanmasından Doğan Ceza Sorumlu-luğu

- Uygulama Örnekleri


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM 

TIBBIN TARİHİ VE GELİŞİMİ

1. DÜNYADA TIP TARİHİ VE GELİŞİMİ 73

A. Eski Uygarlıklarda Tıbbın Tarihi ve Gelişimi 74

B. Rönesans ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler 76

2 . TÜRKİYE’DE TIP TARİHİ VE GELİŞİMİ 78

3. SAĞLIK KURULUŞLARI 80

3.1. ÖZEL HASTANELER 80

3.1.2. ÖZEL HASTANELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 81

a) Sürekli hizmet vermek 81

b) Asgari yatak sayısına sahip olmak 81

c) Asgari uzman hekim kadrosuna sahip olmak 82

d) Belirlenmiş bina ve fiziki koşullarını sağlamak 82

3.1.3. ÖZEL HASTANELER RUHSATLANDIRMA KOMİSYONU VE OLUŞUMU 82

3.1.4. BAŞVURU VE RUHSATA ESAS BELGELER, BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE 

RUHSATLANDIRMA 83

A. Başvuru Ve Ruhsata Esas Belgeler 83

B. Başvurunun Müdürlükçe İncelenmesi 83

C. Ruhsatlandırma 83

3.1.5.  ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI 85

A. Mesul Müdür 85

a) Tanımı 85

b) Mesul müdürün ticari vekil veya ticari temsilci sayılması sorunu 85

aa) Ticari vekil bakımından 85

bb) Ticari temsilci bakımından 86

c) Nitelikleri 89

ç) Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 90

d) Yönetim yetkisinin bulunması 92

e) Temsil yetkisinin sınırlı olması 92

f) Görev verildiğinin müdürlüğe bildirilmesi 92

g) Görev ve yetkinin sona ermesi 93

aa) Genel olarak 93

i. Görev ve yetkinin sona erme sebepleri 93

i.1.1. Görevden alınması 93

i.1.2. İstifa 94

i.2.    Kanundan doğan sona erme sebepleri 94

i.2.2. İflas 95

i.2.3. Yetki verilen sürenin veya işin bitmesi 95

i.2.4. Mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi 96

h) Sona ermenin hüküm ve sonuçları 96

ı) Mesul müdürün değişmesi 96

i) Mesul müdür yardımcısı 97

B. Diğer Personel 97

3.1.6. ÖZEL HASTANELERİN HİZMET VE ÇALIŞMA ESASLARI 98

A. Poliklinik Hizmetleri 98

B. Acil Hizmetler 98

C. Ambulans Hizmetleri 99

D. Komplikasyon Gelişen Hastaların Tedavilerinin Sağlanması 100

E. Eczane Hizmetleri Ve Nöbetleri 100

F. İç Hizmet Yönergesi 100

G. Ücret 100

a) Ücret ve ödeme borcu ile tutarı ve ödemenin İspatı 100

b) Ücret türleri, ekleri ve ödenmesine ilişkin 

sorumluluk 102

c) Ücret hesap pusulası 103

d) Asgari ücret 104

e) Yarım ücret 104

f) Fazla çalışma ücreti 105

aa) Genel olarak 105

bb) Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 117

cc) Olağanüstü hallerde fazla çalışma 117

g) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 118

aa) Ulusal bayram ve genel tatil günleri 118

bb) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 

ve ücreti 118

h) Hafta tatili ücreti 120

i) Ücret şekillerine göre tatil ücreti 123

j) Tatil ücretine girmeyen kısımlar 123

H. İzinler 123

H.1. Yıllık İzinler 123

a) Yıllık izin hakkı ve süreleri 123

aa) Yıllık ücretli izine hak kazanma 123

bb) yıllık ücretli izin kullanma dönemleri 124

cc) Yıllık ücretli iznin uygulanması 124

dd) İzin isteğinin zamanı 126

ee) İzin isteği ve verilmesi 126

ff) İzin süresinin tespiti 126

gg) Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan 

haller 127

hh) Toplu izin 128

ıı) Toplu izin uygulaması dışında tutulacak 

işçiler 128

ii) Mevsimlik veya kampanya işlerinde yıllık ücretli 

izin 129

jj) Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmalarda yıllık ücretli izin 129

kk) Geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri 129

b) İzin kurullarının oluşumu, toplantı usulü, görev ve yetkileriaa) İzin kurulunun oluşumu 129

bb) İzin kurulunun görev ve yetkileri 130

cc) İzin kurulunun toplantıları 130

dd) İzin kurulu bulunmasının zorunlu olmaması 130

ee) Yıllık izin çizelgelerinin hazırlanması ve ilanı 131

c) Yıllık izin ücreti ve ödenmesi 131

d) İzinde çalışma yasağı 132

e) Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 132

f) İzinlere ilişkin düzenlemeler 132

H.2. Mazeret İzinleri 132

I. İşin Düzenlenmesi 133

a) Çalışma süresi 133

b) Telafi çalışması 134

c) Çalışma süresinden sayılan haller 134

d) Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 135

3.1.7. DENETİM, FAALİYET DURDURMA, RUHSATIN 

GERİ ALINMASI, YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR 135

A. Denetim 135

a) Özel hastanelerin denetimi ve yetkili idare 135

b) Sağlık hizmeti sunucularının denetimi sonucu belirlenen hukuka aykırı idari eylem ve işlemler ile karşılığı yaptırımlar 135

aa) Cezai yaptırımlar 135

bb) İdarî yaptırımlar 136

B. Hastanenin Bir Kısmında Faaliyetin Geçici Olarak 

Durdurulması 136

C. Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak 

Durdurulması 137

D. Ruhsatın Geri Alınması 138

E. Faaliyetin Durdurulması Durumunda Hastalara İlişkin 

İşlemler 138

3.1.8. YASAKLAR 138

3.1.9. YAPTIRIMLAR 139

3.1.10. HASTA HAKLARI 139

3.1.11. ÖZEL HASTANENİN KALİTE VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA İZİN VERİLEBİLECEK HUSUSLAR 140

3.2. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 144

3.2.1. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ TÜRLERİ 144

A. Tanı Ve Tedavi Merkezleri 144

a) Tıp merkezleri 144

b) Poliklinikler 144

aa) A tipi poliklinikler 145

bb)    B tipi poliklinikler 145

B. Tedavi Merkezleri 145

C. Tanı Merkezleri 145

a) Tıbbi laboratuvarlar 145

b) Radyoloji müesseseleri 145

c) Nükleer tıp müesseseleri 146

D. Muayenehaneler 146

3. 2.2. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN RUHSAT BAŞVURUSU VE RUHSATNAME 146

A. Ruhsat Başvurusu 146

B. Ruhsatname ve Faaliyet İzin Belgesi 147

a) Ruhsatname 147

b) Faaliyet İzin Belgesi 148

C. Teknik İnceleme Ekibi 148

3.2.3. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN ÇALIŞANLARI 149

A. Mesul Müdür 149

a) Mesul müdürlük mesleğinin icrası ve yetki devri 149

b) Mesul müdürün nitelikleri 149

c) Mesul müdürün yetki ve görevleri 149

d) Mesul müdürün yönetim yetkisi ve sorumluluğu 150

e) Mesul müdürün görevinden geçici ayrılması, meslekten geçici men edilmesi ve görevinin sona ermesi 151

aa) Görevinden geçici ayrılması 151

bb) Meslekten geçici men edilmesi 151

cc) Görevinin sona ermesi 151

B. Tabip Ve Uzmanlar 151

a) Sağlık kuruluşunda çalışan tabip/uzmanların  çalışma düzeni, çalışma belgesi, görevleri ve sorumluluğu 151

aa) Tabip/uzmanların çalışma düzeni 151

bb) Çalışma belgesi 152

cc) Sağlık kuruluşunda çalışan tabip/uzmanların görevleri ve sorumluluğu 152

b) Sağlık kuruluşunda çalışan tabip/uzmanlar dışında diğer tabip harici sağlık çalışanlarının çalışma düzeni, çalışma belgesi, görevleri ve sorumluluğu 152

aa) Tabip/uzmanları dışında diğer tabip harici sağlık çalışanlarının çalışma düzeni 152

bb) Tabip/uzmanları dışında diğer tabip harici sağlık çalışanlarının çalışma belgesi 153

cc) Sağlık kuruluşunda çalışan tabip/uzmanlar dışında diğer sağlık çalışanların görevleri ve 

sorumluluğu 153

c) Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması, asgari sayıdan fazla olması veya asgari sayının altına düşmesi 153

C. Ücret 154

D. İzinler 155

D.1. Yıllık İzinler 155

D.2. Mazeret İzinleri 155

E. İşin Düzenlenmesi 155

3.2.4. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KAYITLARI, BİLGİLENDİRME VE TANITIM VE SAĞLIK KURULUŞU İSİMLERİ 155

A. Kayıt ve Defterler 155

B. Rapor Düzenlenmesi 156

C. Bilgilendirme ve Tanıtıma) Bilgilendirme 156

3.2.5. KAMU KURUMLARINA AİT SAĞLIK KURULUŞLARININ  STANDARTLARA UYMASI 163

3.2.6. ATYÖSKHY HÜKÜMLERİNE UYMAYANLAR HAKKINDA YAPTIRIMLAR 163

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI  

ve SEBEPLERİ

I. GENEL OLARAK SORUMLULUK 165

1. SORUMLULUK KAVRAMI 165

2. GENEL SORUMLULUK SEBEPLERİ 166

A. Kusur 166

B. Sözleşme 167

C. Yasa 167

3. HUKUK DALINA GÖRE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 167

A. Medeni Hukuktan Doğan Sorumluluk 167

B. Ceza Hukukundan Doğan Sorumluluk 168

C. Tıbbi Etik Hukukundan Doğan Sorumluluk 169

a) Yararlılık ilkesi 174

b) Zarar vermeme ilkesi 174

c) Özerkliğe saygı ilkesi 175

d) Adalet İlkesi 177

D. İdare Hukukundan Doğan Sorumluluk 179

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 

ve İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER

I. HEKİMİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 181

1. GENEL OLARAK 181

2. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 181

A. Hizmet Sözleşmesi 181

B. Eser Sözleşmesi 182

C. Vekâlet Sözleşmesi 185

3. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 187

4. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 188

5. OLAĞAN SEBEP SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLER 189

A. Genel Bilgi 189

B. Memur Ve Diğer Kamu Görevlisi Hekimlerin Üçüncü Kişilere Vermiş Oldukları Zararlardan Devletin Sorumluluğu 190

a) Sorumluluğun sujesi 191

b) Zarar 191

c) Kusur 191

d) Hukuka aykırılık 191

e) Zarar, memur veya diğer kamu görevlisinin “yetkilerini kullanırken” veya “görevlerini yerine getirirken” meydana gelmiş olmalıdır 192

II. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ 192

1. KUSUR SORUMLULUĞU 192

2. SEBEP SORUMLULUĞU 195

3. HUKUKA UYGUN MÜDAHALEDEN DOĞAN 

SORUMLULUK 196

A. Genel Olarak 196

B. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için gerekli 

koşullar 198

a) Tıp mesleğini icraya yetkili olmak 198

b) Hastanın rızası (onayı) 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SEBEPLERİ

I. HASTA HAKLARI ALANINDA HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 209

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA HAKKI 209

A. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma 

Hakkı 209

B. Bilgi İsteme Hakkı 209

C. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı 210

D. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 210

E. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı 211

F. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım 

Hakkı 211

G. Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı 211

H. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı ve Ötenazi Yasağı 211

a) Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı 211

b) Ötenazi yasağı 211

2. SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI 212

A. Bilgilendirmenin Kapsamı 212

B. Kayıtları İnceleme 212

C. Kayıtların Düzeltilmesini İsteme 212

D. Bilgi Vermenin Usulü 212

E. Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması 

Gereken haller 213

F. Bilgi Verilmesini Yasaklama 213

3. TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZASI 214

A. Hastanın Rızası ve İzin 214

B. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma 215

C. Rıza Formu 215

D. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması 215

E. Rızanın Şekli ve Geçerliliği 216

F. Organ ve Doku Alınmasında Rıza 216

a) Yaşayan kişilerden organ ve doku alınması 216

b) Ölüden organ ve doku alma koşulu ve cesetlerin bilimsel araştırma için muhafazası 216

c) Bilgi verme ve araştırma yükümlülüğü 217

G. Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona 

Erdirilmesi 218

H. Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller 218

I. Tıbbi Araştırmalar 218

a) Tıbbi araştırmalarda rıza 218

b) Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi 219

c) Rıza alınmasının usulü ve şekli 219

d) Küçüklerin ve mümeyyiz olmayanların durumu 219

e) İlaç ve terkiplerin araştırma amacıyla kullanımı 219

4. HASTA HAKLARININ KORUNMASI 220

A. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi 220

B. Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama 220

C. Bilgilerin Gizli Tutulması 221

a) Tanımlar 221

b) Genel ilkeler 222

ç) Kişisel verilerin işlenme koşulları 222

d) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme koşulları 223

e) Haklar ve Yükümlülükler 225

aa) Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 225

bb) İlgili kişinin (Örneğin, hastanın) hakları 225

f) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınması gereken önlemler 226

g) Özel nitelikli kişisel verilerle ilgili uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik idari ve teknik 

tedbirler 227

aa) İdari tedbirler 227

bb) Teknik tedbirler 230

h) Kişisel sağlık verilerine çocukların, hasta yakınlarının, avukatların, ölünün sağlık verilerine ve ölmüş 

kimsenin mirasçılarının erişim için duyuru metni 234

II. TIPTA YANLIŞ UYGULAMA (MAKPRAKTİS) 236

III. TIBBİ UYGULAMA HATALARI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARININ İNCELENMESİ 241

IV. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 244

A. Bir Sözleşmenin Varlığı 245

B. Sözleşmenin İhlal Edilmiş Olması 246

a) Teşhis koyma 247

b) Aydınlatılmış onam 248

c) Hastayı tedavi etme 252

d) Sadakat 253

e) Özen 253

f) Tıbbi müdahalede yapılan işlemlerin kayda 

geçirilmesi 256

g) Sır saklama 257

C. Hekimin Kusurlu Olması 257

D. Zarar 259

V. HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 260

1. GENEL BİLGİ 260

2. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 260

A. Davranış 260

B. Zarar 261

a) Genel bilgi 261

b) Zararın ve kusurun ispatı 262

c) Tazminat 264

aa) Belirlenmesi 264

bb) İndirilmesi 264

d)) Maddi zarar 268

e) Özel durumlar 268

aa) Ölüm 268

i. Cenaze giderleri 268

ii. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi 

giderleri 269

iii. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar 269

bb) Bedensel zarar 270

i. Tedavi giderleri 270

ii. Kazanç kaybı 270

iii. Çalışma gücünü azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar 271

iii.1. Çalışma gücünü azalmasından doğan 

kayıplar 271

iii.2. Çalışma gücünün yitirilmesinden (kaybından) doğan kayıplar 272

iv. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar 274

cc) Belirlenmesi 275

dd) Zararın ispatı ve zarar miktarının saptanmasında esas alınacak an 275

ee) Manevi  tazminat 277

C. Uygun İlliyet Bağı 283

D. Kusur 284

E. Hukuka Aykırılık 284

VI. HEKİMİN DENEYSEL TEDAVİLERDEN DOĞAN SORUMLULUĞU 285

A. Genel Bilgi 285

B. Meslek Kusuru 285

C. Hastanın Rızası Alınmadan Yapılan Tedavi 286

D. Araştırma Çalışmalarından Dolayı hekimlerin 

Sorumluluğu 286

a) Genel olarak 286

b) Tıbbi araştırmalar 286

aa) Tıbbi araştırmalarda rıza 286

bb) Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi 287

cc) Rıza alınmasının usülü ve şekli 287

dd) Küçüklerin ve mümeyyiz olmayanların durumu 287

E. Yeni İlaçlardan Sorumluluk 288

a) Hekimin hastaya özen gösterme yükümlülüğü 288

b) Hastaya verilecek bilgiler 288

c) Hekimin sorumluluğu ile ilaç yapımcılarının sorumluluğu arasındaki ilişki 289

VII. HEKİMİN ORGAN VE DOKU NAKLİNDE 

SORUMLULUĞU 289

1. GENEL BİLGİ 289

2. HEKİMİN DOKU VE ORGAN NAKLİNDE SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ 289

A. Hekimin Yaşayan Kişilerden Doku ve Organ Alınmasında Sorumluluğu 290

B. Hekimin Ölüden Doku ve Organ Alınmasında 

Sorumluluğu 290

a) Genel bilgi 290

b) Ölüm anının tespiti ve ölenin yakınlarının rızalarını (onaylarını)  alma zorunluluğu 291

aa) Ölüm anının tespiti 291

bb) Ölünün yakınlarının rızalarını (onaylarını)  alma zorunluluğu 292

VII. HEKİMİN YAPAY DÖLLEMEDE – OVER VE AMBRİYON NAKLİNDE SORUMLULUĞU 293

1. HEKİMİN YAPAY DÖLLEMEDE VE OVER NAKLİNDE SORUMLULUĞU 293

A. Amaç 293

B. Hekimin Yapay Döllenme Ve Over Naklinde Sorumluluğunun Koşulları 293

2. HEKİMİN AMBRİYON NAKLİNDE SORUMLULUĞU 294

VIII. ANESTEZİ UZMANININ SORUMLULUĞU 295

1. GENEL BİLGİ 295

2. ANESTEZİ UZMANININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 296

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TIBBİ MÜDAHALENİN UYGULANDIĞI YER İTİBARİYLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

I. BAĞIMSIZ ÇALIŞAN HEKİM YÖNÜNDEN 299

1. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 299

a) Tanı koyma 300

b) Tanıya uygun tedavi seçme ve yürütme 300

c) Hastanın rızasını alma 301

d) Sır saklama 301

e) Dosya tutma 301

2. VEKALETSİZ İŞ GÖRME 301

a) İş görme 302

b) İşin başkasına ait olması 302

c) Vekaleti olmama 302

d) İş görme iradesi 302

3. HAKSIZ FİİL İLİŞKİSİ 302

II. ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİM YÖNÜNDEN 303

1. KAVRAMLAR 303

A. Hasta Kavramı 303

B. Özel Hastane Kavramı 303

C. Hastane Bakımı Kavramı 304

2. ÖZEL HASTANE İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NEDENİ 305

3. HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİ 306

A. Tam Hastane Sözleşmesi 309

B. Bölünmüş Hastane Kabul Sözleşmesi 309

4. HEKİM VE ÖZEL HASTANE İŞLETENİNİN ÖZEN 

BORCU 309

A. Hekimin Vekillik Sözleşmesine Dayalı Özen Borcu 309

B. Vekalet Verenin veya Vekaletsiz İşgörenin Özen Borcu 311

a) Vekalet verenin borcu 311

b) Vekaletsiz işgörmede işsahibinin borcu 312

5. ÖZEL HASTANENİN KUSUR VE İHMALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ 316

III. KAMU SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUMLULUĞU 317

1. GENEL BİLGİ 317

2. TAZMİNAT SORUMLULUĞU 317

A. Hizmet Kusuru ve Devletin Tazminat Sorumluluğu 317

B. Kişisel Kusur ve Memurun Tazminat Sorumluluğu 319

3. İDARİ SORUMLULUK 320

IV. KAMU HASTANELERİNE BAĞLI HEKİMLERİN ÖZEL MUAYENEHANELERİNDE ÇALIŞMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 320

ALTINCI BÖLÜM 

HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK 321

II. HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 322

1. HUKUKA AYKIRILIK 322

2. KUSUR 325

A. Kusur Kavramı 325

B. Kusurun Çeşitleri 325

C. Meslek Kusuru 326

3. ZARAR 329

A. Maddi Zarar 329

B. Manevi Zarar 330

4. İLLİYET BAĞI 331

II. YARGI KOLLARINA GÖRE ZARA GÖRENLERİN AÇACAKLARI TAZMİNAT DAVALARI 332

1. GENEL BİLGİ 332

a) Tüketici mahkemesinin görevli olması 334

b) Genel mahkemenin görevli olması 335

2. ZARAR GÖRENLERİN ADLİ YARGIDA AÇACAKLARI TAZMİNAT DAVASI 337

2.1. TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI 337

A. Davacı 337

a) Hasta 337

b) Mirasçılar 337

c) Yakınları 338

B. Davalı 339

2.2. DAVANIN KONUSU 340

A. Ölüm 340

B. Bedensel Zarar 341

a) Tedavi giderleri 342

b) Kazanç kaybı 342

c) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan zararlar 342

d) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan 

kayıplar 343

2.3. SEBEPLERİN YARIŞMASI 344

2.4. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN VE AZALTAN HALLER 346

A. Sorumsuzluk Anlaşması 346

B. Hastanın Rızası 347

C. Zaruret Hali 349

D. Tıbbi Müdahaleden Doğan Zararlar için Sorumluluk Sigortası 351

2.5. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE İNDİRİM 

SEBEPLERİ 352

2.6. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 355

3. ZARAR GÖRENLERİN İDARİ YARGIDA AÇACAKLARI TAM YARGI DAVASI 358

A. Kapsam ve Niteliği 358

B. İdari Makamlara Başvuru, Tam Yargı Davalarının 

Açılması 358

C. Dava Açma Süresi, İdari Makamların Sükutu ve Üst Makamlara Başvurma 359

D. Tam Yargı Davalarında Görev 360

a) İptal ve tam yargı davaları 360

b) Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması 360

c) Yargı yolu itirazı 361

aa) Hukuk mahkemesinde yargı yolu itirazı ve incelenmesi 361

bb) İdare mahkemesinde yargı yolu itirazı ve incelenmesi 362

d) Taraflar 364

aa) Taraf ehliyeti 364

bb) Dava ehliyeti 365

cc) Husumet 366

e) Tam yargı davasına konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem ve/veya eylemin varlığı 366

aa) Genel olarak 366

bb) Hizmet kusuru 367

cc) Kişisel kusur 368

i. Suç niteliği taşıyan kusur 370

ii. Ağır kusur 370

iii. Kasıtlı kusur 371

dd) Kusursuz sorumluluk 371

ee) Sorumluluğu gerektiren zarar 372

4. DAVA AÇILMASININ MADDİ HUKUKA DAYANAN SAVUNMA VASITALARI VE USUL HUKUKU BAKIMINDAN BAZI SONUÇLARI 373

A. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Vasıtaları 374

a) Zamanaşımı kavramı 374

b) Zamanaşımının def’i niteliği 374

c) Zamanaşımı süreleri 374

aa) İki yıllık nispi süre 375

bb) On yıllık mutlak süre 376

cc) Olağanüstü nitelikteki ceza zamanaşımı süresi 377

B. Dava Açılmasının Maddi Hukuk Ve İdari Usul Hukuku Bakımından Bazı Sonuçları 381

a) Zamanaşımının kesilmesi 381

b) Hak düşürücü sürenin korunması 381

c) Bazı şahısvarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi 383

d) İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi 384

e) Davalının mütemerrit olması 384

5. DAVADA ÖZEL DURUMLAR 384

A. Ön Sorun 384

B. Bekletici Sorun 384

a) Zorunlu bekletici sorun 385

aa) Anayasa Mahkemesinin kararının beklenmesi 385

bb) Uyuşmazlık Mahkemesinin kararının 

beklenmesi 385

b) İhtiyari bekletici sorun 387

aa) Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması 387

bb) Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun 

yapılması 389

C. Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi 389

a) Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesine 

etkisi 390

aa) Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin hüküm teşkil etmesi 390

bb) Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin delil teşkil etmesi 390

b) Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine 

etkisi 390

YEDİNCİ BÖLÜM 

HEKİMLERİN MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN 

DOĞAN CEZA SORUMLULUĞU

I. GİRİŞ 391

II. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 392

1. CEZA SORUMLULUĞU KAVRAMI 392

2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ 395

3. KAST 396

4. TAKSİR 398

5. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ 402

III. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK KOŞULLARI 406

1. GENEL OLARAK 406

2. TIBBİ MÜDAHALENİN YETKİLİ HEKİM TARAFINDAN YAPILMASI 408

3. TIBBİ MÜDAHALE İÇİN HASTANIN RIZASININ 

ALINMASI 409

4. HASTANIN TIBBİ MÜDAHALE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ (AYDINLATILMIŞ ONAM) 416

5. HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALEYİ DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLKESİNE UYGUN 

GERÇEKLEŞTİRMESİ 420

IV. HEKİMLERİN CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN 

SUÇLAR 425

1. GENEL BİLGİ 425

2. KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR 425

A. Hayata Karşı Suçlar 425

a) Kasten öldürme 425

aa) Tanımlar 425

bb) Kasten adam öldürme suçu 426

cc) Kasten öldürmede nitelikli haller 428

i. Tasarlayarak 428

ii. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek 428

iii. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle 428

iv. Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı 429

v. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 429

vi. Gebe olduğu bilinen kadına karşı 429

vii. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi 

nedeniyle 429

viii. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 430

ix. Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu 

infialle 430

x. Kan gütme saikiyle 430

xi. Töre saikiyle 430

dd) Kasten öldürmenin ihmali davranışla 

işlenmesi 430

d) Taksirle öldürme 435

aa) Tanımlar 435

bb) Özelliği 435

cc) Unsurları 443

dd) Taksirle öldürme 443

B. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 444

a) Kasten yaralama 444

b) Kasten yaralama suçunun nitelikli şekilleri 445

aa) Genel olarak 445

bb) Kasten yaralama suçunun nitelikli şekilleri 448

i. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesi suretiyle işlenmesi (TCK m.87/1.a – 2.b) 448

ii. Konuşmasında sürekli zorluk veya konuşma yapma yeteneklerinin kaybolması (TCK m.87/1.b – 2.c) 453

iii. Yüzünde sabit iz veya yüzünün sürekli değişikliği (TCK m.87/1.c – 2.d) 454

iv. Yaşamını tehlikeye sokan bir durum veya iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalık ya da bitkisel hayata girmesi (TCK m.87/1.d – 2.a) 457

v. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğması veya düşmesi ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması (TCK m.87/1.e - 2.e) 459

vi. Vücutta kemik kırılması veya çıkığı 

(TCK m.87/3) 459

vii. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana 

gelmesi 462

c) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 472

d) Taksirle yaralama 484

aa) Genel olarak 484

bb) Taksirle yaralama suçu 486

i. Genel olarak 486

ii. Taksirle yaralama suçunun nitelikli halleri 491

ii.1.1. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olması İçeriği 491

ii.1.2. Vücudunda kemik kırılmasına neden 

olması 497

ii.1.3. Konuşmasında sürekli zorluğa neden 

olması 499

ii.1.4. Yüzünde sabit ize neden olması 502

ii.1.5. Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olması 504

ii.1.6. Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğması 507

ii.2.1. İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi 511

ii.2.2. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi 525

ii.2.3. Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması 528

ii.2.4. Yüzünün sürekli değişikliği 529

ii.2.5. Gebe bir kadının çocuğunun düşmesi 531

e) İnsan üzerinde deney 532

aa) Genel olarak 532

bb) Tıp alanındaki bilimsel araştırmalara ilişkin etik kurallar ve uluslararası düzenlemeler 533

i. Genel Olarak Etik Kurallar ve Hukuk Kuralları İle İlişkisi 533

ii. Tıp alanındaki bilimsel araştırmalara ilişkin uluslararası düzenlemeler 534

iii. Tıp alanındaki bilimsel araştırmalara ilişkin ulusal düzenlemeler 538

cc) İnsan üzerinde deney suçu 539

i. Hasta olan insan üzerinde tedavi amaçlı rızaya dayalı deneme 539

ii. Çocuklar üzerinde bilimsel deney 540

iii. Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı deneme 540

f) Organ veya doku ticareti 542

aa) Genel olarak 542

bb) Organ veya doku ticareti suçları 545

cc) Zorunluluk hali 548

dd) Etkin pişmanlık 550

C. Çocuk Düşürtme veya Kısırlaştırma 550

a) Çocuk düşürtme 550

aa) Kavramlar 550

i. Kurtaj (Rahim tahliyesi) 550

ii. Cenin 550

iii. Çocuk düşürtme terimi 553

bb) Çocuk düşürtme suçu 553

cc) Çocuk düşürtme suçlarının neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri 556

b) Kısırlaştırma 558

aa) Kavramlar 558

i. Kısırlaştırma (Sterilizasyon) 558

i. 1. Cerrahi Kısırlaştırma 558

i.2. Kimyasal Kısırlaştırma 559

ii. Hadımlaştırma (Kastrasyon) 559

ii.1. Cerrahi Hadımlaştırma 560

ii.2. Kimyasal Hadımlaştırma 560

bb) Kısırlaştırma Suçu 560

3. KAMU İDARESİNİN GÜVENİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR 562

A. Zimmet 562

a) Zimmet suçu 562

b) Etkin pişmanlık 563

aa) Soruşturma başlamadan önce 563

bb) Kovuşturma başlamadan önce 563

c) Daha az cezaya getiren hal 564

d) Kamu davasının Hazineye bildirilmesi 564

B. İrtikap 565

a) Tanımı 565

b) İrtikap suçunun şekilleri 565

aa) İcbar suretiyle irtikap suçu 565

bb) İkna suretiyle irtikâp suçu 567

C. Denetim Görevinin İhmali 567

D. Rüşvet 568

a) Genel bilgi 568

b) Tanım 571

c) Rüşvet anlaşması 571

d) Rüşvet suçunun uygulama alanı 583

e) Yabancı kamu görevlisi kavramı 584

f) Müşterek fail 585

g) Görevinin niteliği gereği cezanın artırılması 585

h) Rüşvet suçunun yurt dışında yabancı tarafından işlenmesi halinde re’sen soruşturma ve kovuşturma 585

E. Görevi Kötüye Kullanma 585

F. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 595

4. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU 597

5. ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR 610

5.1. SUÇU BİLDİRMEME 610

A. Genel Olarak 610

B. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 613

a) Tanım 613

b) Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 613

C. Suçun Unsurları 614

a) Maddi unsurlar 614

aa) Fiil 614

bb) Konu 615

i. Belirti Kavramı 615

ii. Görevin yapıldığı sırada belirtiyle 

karşılaşılması 616

cc) Fail 618

dd) Mağdur 618

b) Manevi unsur 618

c) Hukuka aykırılık unsuru 619

D. Kusurluluk 621

E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 623

a) Teşebbüs 623

b) İştirak 624

c) İçtima 625

5.2. . GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK 628

5.3. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME 631

5.4. SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL 634

5.5. ÖZEL HAYAT VE HAYATIN GİZLİ ALANINI İHLAL 638

A. Özel Hayat Kavramı 638

B. Kişinin Özel Hayatına İlişkin Görüntü Veya Sesleri Üzerindeki Hakkı 640

C. Kişinin Özel Hayatına İlişkin Görüntü Veya Seslerin 

Kayda Alınması 642

D. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 642

a) Genel Olarak 642

b) Suçun unsurları 644

aa) Maddi konu 644

bb) Fail ve mağdur 644

cc) Maddi unsur 645

dd) Manevi unsur 649

ee) Hukuka aykırılık unsuru 649

c) Suçun özel görünüş biçimleri 650

aa) Teşebbüs 650

bb) İştirak 650

d) Kişisel verilerin kaydedilmesi 650

aa) Genel Olarak 650

bb) Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 653

ee) Verileri yok etmeme 656

f) Nitelikli haller 656

g) Kovuşturma 656

h) İçtima 657

ı) Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanması 661

5.6. GENİTAL MUAYENE 661

A. Kavramlar 661

B. Genital Muayene Usulü 662

a) Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 662

b) Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 663

C. Genital Muayene Suçu 664

D. Korunan Hukuki Yarar 666

E. Suçun Unsurları 668

aa) Genital muayeneye gönderen 668

bb) Genital muayeneyi yapan 670

b) Mağdur 673

c) Maddi konu 673

d) Maddi unsur 675

e) Manevi unsur 677

F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 677

G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 679

a) Teşebbüs 679

b) İştirak 679

c) İçtima 680

H. Yargılama 681

V. YARGILAMA USULÜ 690

1. GENEL OLARAK 690

2. MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ SAYILMAYAN HEKİMLERİN YARGILAMA USULÜ 691

3. MEMUR ve DİĞER KAMU GÖREVLİSİ SAYILAN HEKİMLERİN YARGILAMA USULÜ 691

A. Kapsam 691

B. İzin Vermeye Yetkili Merciler 692

C. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar Ve Şikayetler 693

a) Olayın yetkili mercie iletilmesi 693

b) İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler 694

c) Ön inceleme, ön inceleme ile görevlendirilen 

kişilerin yetkisi ve rapor 695

aa) Ön inceleme 695

bb) ön inceleme ile görevlendirilen kişilerin yetkisi 

ve rapor 695

d) Yetkili merciin karar verme süresi 696

e) Soruşturma izninin kapsamı 696

f) İtiraz 697

g) İştirak halinde işlenen suçlar 697

h) Soruşturma izninin gönderileceği merci 697

ı) Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler 697

j. Yetkili ve görevli mahkeme 698

D. YÖK Kapsamında Devlet Memuru Ve Diğer Kamu Görevlisi Hekimlerin Özel Ceza Soruşturma ve 

Kovuşturma Usulü 698

a) İlk soruşturma 698

b) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek yetkili merciler 698

c) Yetkili kurulların oluşturulması ve karar alma 

usulü 699

d) Yetkili mercilerin aldıkları kararlara karşı itiraz ve görevli mahkemeler ile yargı yollarına başvuru 

usulü 699

e) Hekimlik görevlerini ifa eden YÖK Kapsamında Devlet Memuru Ve Diğer Kamu Görevlileri hakkında, bazı kanunlarda düzenlenen özel bazı suçların ceza kovuşturma usulü 700

E. Üniformalı Veya Sivil Elbiseli Subay, Askeri Memur Ve Astsubay Hekimlerin Özel Ceza Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 700

a) Askeri kişi tanımı 700

b) Askeri olan ve olmayan suçlar ve uygulanacak hükümler 701

c) Asker kişi hekimlerin işlediği askeri suçlar açısından izne tabi olması 701

d) Asker olmayan kamu görevlisi hekimlerin askeri olmayan suçları hakkında yürütülen soruşturmaların izne tabi olması 702

e) Üniformalı veya sivil elbiseli subay, askeri memur ve astsubay hekimlerin ağır cezalı cürümler dışındaki suçları işlemeleri 702

f) Üniformalı veya sivil elbiseli subay, askeri memur ve astsubay hekimlerin ağır cezayı gerektiren suçüstü 

hali 702

g) Hazırlık soruşturmasında bir subayın 

bulundurulması 702

h) Subay ve askeri memurlarla astsubay hekimler 

hakkında askeri inzibat vazifeleri 703

VI. HEKİMLERİN MESLEKİ  DİSİPLİN CEZALARIYLA  İLGİLİ USUL VE ESASLAR 703

1. KAPSAM 703

2. DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI, ONUR KURULLARININ TAKDİR HAKKI VE KARARLARIN BİLDİRİLMESİ 704

2.1. DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 704

A. Uyarma Cezası 704

B. Para Cezası 704

C. Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası 706

D. Üyesi Olduğu Tabip Odası Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması 707

2.2.TABİP ODALARI ONUR KURULLARININ TAKDİR HAKKI VE KARARLARIN BİLDİRİLMESİ 708

A. Onur Kurullarının Takdir Hakkı 708

B. Kararların Bildirilmesi 708

3. DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI 708

A. Genel Kurallar 708

B. Soruşturmada Yetki 709

C. Soruşturma Zamanaşımı 709

D. Soruşturmanın Açılması 709

E. İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması 710

F. Soruşturmanın Yapılış Biçimi 710

G. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı 711

H. İtirazda Görevli Merci 712

a) Soruşturma veya kovuşturma açılmaması kararlarına karşı itirazlarda 712

b) Onur kurulu kararlarına karşı itirazlarda 712

I. Bozma Kararı Üzerine Yapılması Gereken İşlemler 713

J. Kararların Uygulanması 713

K. Sicil Dosyasına İşleme ve Sicilden Silinme 713


SEKİZİNCİ BÖLÜM 

YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT

I. YAPAY ZEKA VE UNSURLARI İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

OFİSİ 715

1. YAPAY ZEKA KAVRAMI 715

2. YAPAY ZEKANIN UNSURLARI 716

A. Doğrulama (Verification) 716

B. Geçerlilik (Validity) 716

C. Güvenlik (Security) 717

D. Denetim (Control) 717

3. YAPAY ZEKA KOORDİNASYONUNDA "DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ" 717

II. ROBOT KAVRAMI VE ROBOTLARDA OTONOMİ 718

A. Robot Kavramı 718

B. Robotlarda Otonomi 720

III. KİŞİ KAVRAMI İLE YAPAY ZEKA VE ROBOTUN KİŞİSEL DURUMU 721

1. KİŞİ KAVRAMI 721

2. YAPAY ZEKA VE ROBOTUN KİŞİSEL DURUMU 722

A. İç Hukuk Bakımından 722

B. Mukayaseli Hukuk Bakımından 722

C. Doktrin Görüşleri 724

IV. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANIMININ İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN KORUMA SAĞLAMA 

DÜZEYİ 726

1. GENEL BİLGİ 726

2. GÜVENLİVE GÜVENLİ OLMAYAN (HATALI) YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT 729

A. Güvenli Yapay Zeka ve Otonom Robot 729

B. Güvenli Olmayan (Hatalı) Yapay Zeka ve Otonom 

Robot 730

C. Gelişim Hatasına Bağlı Olarak Yapay Zeka Ve Otonom Robotun Güvenli Olmaması 733

V. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTLARIN SAĞLIK ALANINDA UYGULANMASI 734

1. SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA 734

2. SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 734

A. IBM Watson 734

B. Kanser Tespiti Uygulamaları 735

a) Cilt kanseri tespiti 735

b) Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) 735

c) Meme kanseri 736

C. Göz Sağlığı Uygulaması 736

D. Yapay Zeka İle Olumsuz Sonuçların Önlenmesi 737

E. İlaç Geliştirme Uygulamaları 737

F. Komadaki Bir Hastanın Ne Zaman Uyanacağını Bilen Bilgisayar 738

G. Tıbbi Görüntüleme 738

a) CT taramaları IBM 738

b) Enlitic 738

c) Butterfly network iQ tıbbi görüntüleme aygıtı 739

H. Depresyon ve Akıl Sağlığı Bozukluklarının Tahmin Edilmesi 739

I. Xiaoyi Akıllı Doktor Yardımcısı Ve Tıbbi Lisans Sınavı 739

j) Otizmli Çocukların Eğitimi İçin: OTSIMO 739

VI. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTLA İLGİLİ HUKUKİ  SORUMLULUK 740

1. GENEL SORUMLULUK SEBEPLERİ 740

A. Haksız Fiil (Kusur) 740

B. Sözleşme 740

C. Yasa 740

2. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 741

2.1. İÇ HUKUKA DAYALI HUKUKİ SORUMLULUK 741

A. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk 741

B. Haksız Fiil Sorumluluğu 741

a) Haksız fiil 741

b) Yapay zekanın haksız fiil sorumluluğu 743

c) Robotların haksız fiil sorumluluğu 743

C. Kusursuz Sorumluluk Halleri 749

a) Adam çalıştıranın sorumluluğu 749

b) Yapı mâlikinin sorumluluğu 751

c) Ev başkanının sorumluluğu 752

d) Hayvan idare edenin sorumluluğu 752

D. Tehlike Sorumluluğu 753

E. Borcun İfa Edilmemesi 756

F. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 756

G. Üçüncü Kişinin Zararının Giderilmesi 756

H. Üreticinin Son Satıcının Yardımcı Kişisi Olarak Kabul Edilmesi 757

2.2. MUKAYESELİ HUKUKA DAYALI HUKUKİ 

SORUMLULUK 757

VII. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOTUN VERDİĞİ ZARARLARDAN SORUMLU OLANALAR 760

1. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUĞU 760

A. Kavramlar 760

a) Üretici kavramı 760

aa) Doğrudan üreticiler 761

bb) Dolaylı üreticiler 761

B. Genel Olarak 761

C. Yapay Zeka Ve Otonom Robot Üreticisinin Sorumluluğunun Özellikleri 763

2. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT İŞLETENİN SORUMLULUĞU 763

3. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN  SORUMLULUĞU 765

4. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN 

HEKİMİN SORUMLULUĞU 766

5. YAPAY ZEKA VE OTONOM ROBOT KULLANAN ECZACININ SORUMLULUĞU 767

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 769

1. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgilendirme Ve Açık Rıza Formu 769

2. Anestezi İle İlgili Bilgilendirme ve Açık Rıza Formu 778

3. Başkasının Bilgilendirilmesi 795

4. Tıbbi Tedaviyi Reddetme (Veya Durdurma) 795

5. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Öngörülen 

Formlar 796

Ek No: 11 798

No: 13 800

Form No: 64 800

Ek No : 14 800

Form No: 65 801

Ek No: 15 801

Form No : 66 802

Ek No : 32 804

Form No: 83 804

Ek No : 33 805

Form No : 84 805

6. Açık Rıza Formu 807

7. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kısmi Zamanlı Kadrolu Çalışan Hekim 

Sözleşmesi 808

8. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kadrolu Çalışan Hekim Sözleşmesi 840

9. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Konsültan Olarak  Kadrolu Çalışan Hekim 

Sözleşmesi 872

10. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kadro Dışı Geçici Çalışan Hekim Sözleşmesi 903

11. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kadrolu Çalışan Mesul Müdür Sözleşmesi 933

12. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kısmi Zamanlı Kadrolu Çalışan Hekim Sözleşmesi 960

13. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kadrolu Çalışan Hekim Sözleşmesi 991

14. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Konsültan Olarak  Kadrolu Çalışan Hekim 

Sözleşmesi 1023

15. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde 

Belirsiz Süreli Kadro Dışı Geçici Çalışan Hekim Sözleşmesi 1053

16. 1. Yataklı Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel  Sağlık Hastanesinde Belirsiz Süreli Kadrolu Çalışan Mesul Müdür Sözleşmesi 1084

16.2. Mesul Müdür Değişikliği İş ve İşlemleri 1110

17. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Tabi 

Kuruluşlar 1114

18. Özel Hastane İç Hizmet Yönergesi 1116


A

Acıduman, A. : Darüşşifalar Bağlamında Kitabeler, Vakıf Kayıtları ve Tıp Tarihi Açısından Önemleri-Anadolu Selçuklu Darüşşifaları Öze-linde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), 2010 9 

Adıgüzel, S.: Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:5, S.19, Ekim 2014, s.943-995, (www.taa.gov.tr-basic-htmpage420)

Akbaba, Z. B.: Kimyasal hadım yönteminin anayasaya uygunluğu-I. Türkiye Barolar Birliği- Dergisi, 81, 7-19, 2009

Akdağ, R. : Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Ra-poru (2003-2011), Sağlık Bakanlığı, 2012

Akdur, R.: Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Sağlık, 12 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 21-25 Ekim, 2008 Ankara

Akipek/Akıntürk: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişi-ler Hukuku, B.6,

İstanbul 2007, s.243

Aksoy İ.P.: Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Ankara 2009

Aktaran; H.E./Gültezer: Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Seçkin Yayınevi, B.2, Ankara 2009

Akünal, T.: Haksız Fiillerden Doğan Zararlarda Denkleştirme Soru-nu, İstanbul 1977 

Akyıldız, S.Ç/Özkan, H.: Hasta-Hekim Hakları ve Davaları, b.2, (Seçkin Yayıncılık, 2012

Albayrak, M.: Bilimsel Görüşler, Yargıtay CGK ve Ceza Daireleri Kararları Işığında Notlu – Atıflı – Uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanu-nu, B.2, Ankara 2010

Alkış, N.: Anestezi Tarihi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetlei Meslek Yüksek Okulu Yıllığı, C.1, S.1, 2000 

Altundiş, M.: İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti, TBB Dergisi, S.69, 2007, s.349 (tbbdergisi.barobirlik.org.tr)

Antalya, G.: Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2008, S. 14(4), s. 63

Aktan, C.C.: Sağlık Bakanlığı Organizasyon ve Yönetiminde Yaşa-nan Sorunlar ve Mevcut Durum Analizi, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim cagin-da/anasayfasaglikek.htm

Albayrak, M.:Türk Ceza Kanunu, B.8, Adalet Yayınevi, 2011

Antalya, O.G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 2015

Aral, F.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2003

Arda, B./Pelin, S.S.: Tıbbi Etik, Tanımı, İçeriği, Yöntemi ve Başlıca Konuları, Ankara Tıp Mecmuası (The of Journal of The Faculty of Me-dicine), Volume 48, s.323 – 336, Ankara 1995

Arpacı, A.: Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), İstanbul 1993

Arslan H.S.: “Türk Ceza Kanununda Sağlık Personelinin İhbar Yü-kümlülüğü”, Ceza Hukuku Dergisi, S.1, 2010, s.125-149

Artuç M.: Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2008, s.538

Artuk, M.E./Gökcen, A./Yenidünya, A. C.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, I, Ankara 2006

Artuk, M.E./Gökcen, A./Yenidünya, A.C.: 5237 sayılı Kanuna Gö-re Hazırlanmış, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2006 

Artuk, M.E./Gökcen, A./Yenidünya, C.: Türk Ceza Kanunu Şerhi: Mad-de 242-345, C.V, Ankara 2014

Artuk, M.E./ Gökcen, A./ Yenidünya, A.C.: Gerekçeli Ceza Kanun-ları, B.15, Adalet yayınevi, Ankara 2014

Aslan, M.Y.: Sırf Askeri Suçlar ve Ceza Hukukundaki Sonuçları, (tbbdergibi.barobirlik.org.tr)

Aslan, R. : Erenköy Hastanesi ve Troia Kazıları, Çanakkale Araştır-maları Türk Yıllığı 10-1(1), 2011,  s.87-94

Aslan, S./ Erdem, R. : Hastanelerin Tarihsel Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.27, 2017/2, s.7-21(atif.sobiad.com) 

Aslan, S. ve Ramazan Erdem, R. : Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(4), 255-286

Aşçıoğlu, Ç. : Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara 1993 (Aşçıoğlu Tıbbi Yardım) 

Aşçıoğlu, Ç.: Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 1982 (Aşçıoğlu Doktorların Sorumluluğu)

Ateş, M.: Sağlık İşletmeciliği, Beta Yayınları, 2012 İstanbul

Ayan, M.: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), B.9, Konya 2015

Ayan, M.: Tıbbi Müdahalelerden doğan Hukuki Sorumluluk, Anka-ra 1991

Aydın, E.: Tıp Etiğinde Temel İlkeler, www.deontoloji.hacettepe.edu.tr

Aydın, K.Ç.: Organ veya Doku Ticareti Suçu, Ankara Barosu Dergi-si, Yıl: 2011, S.1, s.129-161, ( www.ankarabarosu.org.tr-tek makale)

Aydın, M.: Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, Ankara 2008

Aygün, A.: Genital Muayene Suçu, TAAD, Yıl:7, S.26 , Nisan 2016

Azarkan, N.: Arbeitnehmer Mitbestimmung in der Europäischen Aktiengesellschaft (SE), Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C.9, No: 1, Ankara 2010

Bartnik, Marcel : Der Bildnisschutz im deutschen und französisc-hen Zivilrecht, Düsseldorf 2004

Başbuğ, A.: Hekimin Yükümlülükleri ve Hukuki Sorumluluğu. Lef-ke Avrupa

Üniversitesi, II Sağlık Hukuku Sempozyumunda sunuldu,Lefke 2010

Başbuğ, A.: Diş Hekiminin Hukuki Sorumluluğu. I. Diş hekimliği Hukuku

Sempozyumunda yapılan sunum, Ankara 2014

Bayle M.: Professional Ethics. Wadsworth Publishing C., Belmont 1981

Bayraktar, K.: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İs-tanbul 1972

Beauchamp TL, Walters L.: Contemporary Issues in Bioethics. 3th ed, Belmont California: Wadsworth Inc, 1989

Beulke, Werner: Strafprozessrecht, Heidelberg, 2001

Beyazıt, Ö.: Genital Muayene Suçu, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 5, S.13, Ağustos 2010

Beyaztaş Y.F.:  Dört Olgu Nedeniyle Tıbbi Yanlış Uygulama, Cum-huriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001, S.23 (1), s. 49

Baytaz, A.B.: “Hekimlerin Tanıklıktan Çekinme Hakkı İle Tck Madde 280’deki Suçu Bildirmeme Suçu Çelişiyor mu?”, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, C.2-3, S.2- 3, Ekim 2009/2010, s.169-176

Borgmann, Matthias: Von Datenschutz beauftragtten und Bademe-istern-Der Strafrechtliche Schutz am eigenen Bild durch den neuen § 201a StGB, NJW 30/2004, s. 2133 vd.

Bosch, Nikolaus: Die strafrechtliche Schutz vor Foto-Handy-Voyeuren und Paparazzi, JZ 8/2005, s.377 vd. 

Braun, C.A.: Haksız Fiilde Bedensel Zararın İspatına ve Bedensel Zarardan Sorumluluğa İlişkin Bir Yargıtay Kararının Oeğerlendirilmesi, AÜHFD, 64 (1), 2015

Brehm, Hans: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbbuchs, 8.A., Köln 1984 

Brehm, Roland: Berner Kommentar, Bd VI, Obligationenrecht, I. Abteilung, Lieferung I. Kommentar zu Art. 41 – 44 OR, Bern 1986

Bulut, P.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi”, İstan-bul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi “Sağlık Hukuku Makaleleri”, İstan-bul 2012, s.83-104

Burcuoğlu, H./ Altop, A.: Borçlar Hukuku, B.6, 1988 (Anılış: Borç-lar Hukuku)

Can, İ.Ö./Özkara, ECan, M.: Yargıtayda Karara Bağlanan Tıbbi Uygulama Hatası , dergipark.org.tr

Canbolat, F.: Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede He-kimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı, Türkiye Baro-lar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2009, S.80

Cantay, G.: Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 61, 1992 Ankara

Casey, E.S. : The Place of Space in The Bırth of The Clinic, The Jo-urnal of Medicine and Philosophy, (12), 1987, s.351-356

Centel, N./Zafer, H./Çakmut, Ö.: Türk Ceza Hukukuna Giriş, İs-tanbul 2005 

Centel, N./Zafer, H.: Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 2017

Childress JF.: Respect for Person. In: Who Should Decide. Paterna-lism in Health Care. New York: Oxford University Press, 1982

Çakmut, Ö.Y.: Türk Ceza Yasası’nda Genital Muayene Suçu”, İs-tanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi “ Sağlık Hukuku Makaleleri”, 10/17 Eylül 2011

Çakmut, Y.Ö.Ç.: “Sağlık Hukukunun Temel Esasları ve Özellikle Aydınlatılmış Onam”, içinde, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Sempozyumu, 16-17 Ocak 2009, Mersin Barosu, s.22-23

Çakmut, Ö.Y.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m. 280)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan Özel Sayısı, C.XII, S.1-3, 2006, s.1051-1060

Çavdar, N. ve Karcı, E. : XIX. Yüzyıl Osmanlı Sağlık Teşkilatlan-ması’na Dair Bibliyografik Bir Deneme, International, 2014

Çeçen, A.: İnsan Hakları, Ankara 1995

Çelik,A.: Hekimlerin ve HastanelerinSorumluluğu, http://www.tazminat hukuku . com /araştırm a - yazıları / hekimlerin ve hastanelerinsorumluluğuhtml(erişim tarihi:15.07.2018)

Çenberci, M.: İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984

Çetin G.: Tıbbi Malpraktis. Yeni yasalar cercevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulugu, tıbbi malpraktis ve adli raporlarin duzen-lenmesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Egitimi Etkinlikleri Sem-pozyum Dizisi, No:48, kitabı içinde Ed: Cetin G, Yorulmaz C, Cerrah-paşa Yayınları, İstanbul 2006, s.31-42

Çetin, G.: Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Adli Tıp Kurumu, http://www.atk.gov. tr/pdf/tckyaralama.pdf

Çınar, A.R.: Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları, Ankara 1999, s.60 vd.

Çınarlı, S.: Tıbbi Uygulamalarda Etik ve Etikten Kaynaklı Malprak-tis, Tıp Hukuku Dergisi, Legal Yay., C.6, S.12, 2017

Çubukçu, İ.A.: Bilim, Çalışma ve İslam, Milliyet Gazetesi, 23.01.1965

Çuhacı, M.: Hekimin Hakları ve Yükümlülükleri, Güneş Tıp Kita-pevleri, 2014

Danışman, A.: Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması, Konya 1991

Demirbaş, T.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007

Dix, Alexander: Das Recht am Eigenen Bild, ein Anachronismus im Zeitalter des Internet?, Lfd NRW Mediale Darstellung und Datenschutzt 2001, s.64 

Demir, M.: Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, AÜHFD, C.57, S.3, Ankara 2008, s.231 – 232 (redgipark.org.tr)

Demirbaş, T.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, B.2, Ankara 2005

Demirel, M.: Suça İştirakte Bağlılık Kuralı, İstanbul, 2017

Deutsch, Erwin: Haftungsrecht, Bd I, Allgemetner Teil, Köln – Ber-lin 1976

Derhem, B./Ungan, M.: Hekimin Hak ve Sorumlulukları, aileheki-mi.mecidine.ankara.edu.tr

Deryal, Y.:“Hekimin “Sır Saklama” ve “İhbar” Yükümlülükleri” (çevrimiçi),www.aktuelpsikoloji.com.

Deryal, Y.: Hekimin Hukuki Sorumlulukları

Deschanaux / Tercier :Sorumluluk Hukuku, (Çev. Salim Özdemir), Ankara 1983 

Dieter Giesen: Yeni ve Deneysel Tedavilerden Dolayı Doktorların Hukuki Sorumluluğu, (Çev.: Salim Özdemir), YD., C.III, S.3, Ankara 1977, s.218 vd.

Doğan, B.:Tam Yargı Davası, (barandogan.av.tr)

Doğan, B. : Suç Delilerini Yok Etme, Gizleme ve Değiştirme Suçu Nedir? (TCK m.281) (barandogan.av.tr)

Doğan M.: Türkiye ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Uluslararası Sağlık Hukuku

Sempozyumu, Ankara 2015, s.38(s.21-62).

Doğan, M.: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk Sempozyumu, 16-17 Ocak 2009, Mersin, (s.41-60), s.44

(Doğan, Hekimin Sorumluluğu)

Doğan, C.: Tıp Etiği ve İdare Hukuku İlişkisi, IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu, Ankara 2012

Doğan, S. ve Sezgin, F. : Bergama’nın Tıp Tarihindeki Öneminden Türkiye Ne Kadar Haberdar?, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 2012, 271-279

Donay, S.: Doktorun Hukuki Sorumluluğu, İktisadi ve Ticari İlimler Dergisi, 1968, S. 10, s. 44,45. (Aktaran: Akartepe, Alpaslan: Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Sağlık Hukuku Sempozyumu Erzincan 2006, Yetkin Yayınları, Ankara  2007

Donelly, Jack: Teoride ve Uygulamada Evrensel Đnsan Hakları, (Çev: Mustafa E./Levent K.), Ankara 1989

Dönmez, B.: TCK’da Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk Ve Ađhm’nđn Bakış Açsıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması, dergipark.org.tr), s.104 - 107

Dönmezer, S./Erman, S.: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, Đstanbul 1994

Dreier, Thomas, in Dreier, Thomas/Schulze, Gernot: Urhaber-rechtsgesetz, 2. Auflage, München 2006 

Dural, M. / Öğüz, T.: Türk Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, İs-tanbul 2006

Duru, N.:  Mesleki Sorumluluk Sigortalarından Hekim Mesleki So-rumluluğunun Türkiye’deki ve AB’deki Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul 2006 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te-zi), s.52- 53

Duysak, M.: Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluğu, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, 3(5), Ankara 2009

Dülger, İ.: Tıp Ceza Hukukunda Genital Muayene - Tıp Ceza Hu-kukunun Güncel Sorunları, Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (28 Şubat- 1

Mart 2008), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2008

Eisner, Joachim/Mose, Stefan: Stand Juni 1997, s.1 vd 

Engel, Pierre: Traie des obligations en droit suisse, Dispositions ge-nerales du CO, 2. Edition, Berne 1997

Erbaş, R.: Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mes-leği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü, İstanbul 2015

Erdem, M.R.: “Suçu Bildirmeme Suçu (TCK m. 278)”, Türkiye Baro-lar Birliği Dergisi, S.80, 2009, s.105-120 

Erdener, B.:Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, İstanbul 2004, s.105; Özgenç, Genel Hükümler, s.471 vd.

Erem, F.: Hürriyet ve Suç, Ankara 1952

Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.18, İstanbul 2015

Eren F.:  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.7, İstanbul 2001

Erer, S.:  “Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluğun Paylaşılması”. Ulu-dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Bursa 2010, s. 35- 36.

Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamaya Bağlı Hukuki Sorumluluğu

Ergün,  M.: Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, Seminer, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14.04.2010, Bursa 2010

Ergün,  M.: Ticari İşletme Hukuku, B.1, Bursa 2015

Ergün, Ö.:  Borçlar Kanunu Kapsamında Haksız Fiile Maruz Kalan Hekim ve Hekim Yardımcılarının Tazminat Hakkı (Vaka Örnekli), I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı), Bodrum 2015

Erkoç, Ş., Kardeş, F. ve Artvinli, F. : Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane-si’nin Kısa Tarihi, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Der-gisi, (25) (Özel Sayı): 1-12,  2011

Erlüle, F.: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhla-linde Manevi Tazminat, Ankara 2015

Erman, S./Özek, Ç.: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşle-nen Suçlar, İstanbul 1994

Erman, B.: İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları, Özel Ceza Hukuku C.II Kişilere Karşı Suçlar, Oniki Levha Yay., B.1, İstanbul 2017

Erman/Özek, Sahir Erman: Ceza hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar,

İstanbul 1994, s.187

Eroğlu, F.: Genital Muayene Suçları (TCK m. 287), Prof. Dr. Kök-sal Bayraktar’a

Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, 2010/1

Ernst, Stefan: Gelichklang des Persönlichkeitsschutzes im Bild-und Tonbereich?, NJW 2004, Heft 18, s.1277 vd. 

Ersoy, Y.: ‘Tıbbi Hatanın Hukuki ve Cezai Sonuçları’, Türkiye Ba-rolar Birliği Dergisi, S.53, Yıl:2004, s.161-189, (www.tbbdergisi.barobirlik.org.tr), (siteye giriş tarihi:05.01.2017)

Erten, A.: Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul 1976

Erşahin, M. : İslam hukuku açısından aile planlaması, Selçuk Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. 2002

Ertuğrul, H.: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kısırlaştırma Su-çu, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜS-BED), C.4, S.1, Sayfa 2018, s.59-74

Eser, A: in Schönke, Adolf, Schröder, Horst, Strafgesetzbuch: Kommentar, München 2006

Evans, D.B., Tandon, A., Murray, C.JL. ve Lauer, J.A.: The Comparative Efficiency of National Health Systems in Producing He-alth: An Analysis of 191 Countries (GPE Discussion Paper Series, No. 29), EIP/GPE/EQC Genova: World Health Organization, 2000

Faden RR, Beauchamp TL.: A history and theory of infor¬med con-sent. New York: Oxford University Press, 1989:241-62

Fendoğlu, H.:Mevzuatımızda ve Önceki Hukukumuzda Özel Haya-tın Korunması, DEÜHFD, S. 6-7, 1993, s.103

Feyzioğlu, N.F.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.1, B.2, 1976, C. II, İstanbul 1977

Fidan N.:  Hekimin Tıbbî Müdahaleleri Nedeniyle Sorumluluğu, TAAD, C.1, Yıl:1, S.3, Ankara 2010, (s.349-362)

Forsthoff, Ernst: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Band I, Allge-meiner Teill, München 1973

Foucault, M.: Deliliğin Tarihi, Akıl ve Akıl Bozukluğu, Klasik Çağ-da, B.2, (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitapevi, 2006

Foucault, M, : Kliniğin Doğuşu, (Çev.: İnci Malak Uysal), B.2, Epos Yayınları, 2006 Ankara

Gedik, S. : Tarihi Hastanelerin Unutulmuş Hikayeleri, Novartis Ki-tap Basın Bülteni, (Editörler: Zehra Tonbul ve Özgün Forta, 2009

Geis, Max-Emanuel: der Kernbreich des Persönlickeitsrechts, JZ 1991, s.112 vd. 

Gemalmaz, B.: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Özel Ya-şam Hakkı Üzerine 1165(1998) sayılı Kararı, in. Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Ankara 2007, s.137 

Gemalmaz, B.: Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Önünde Prenses Caroline Paparazzilere Karşı, in. Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Ankara 2007, s.171 vd. 

Gerstenberg, Kurt/Götting, Gerard: in Schricker, Gerhard (Hrsg.), Urheberrecht, München 2006

Gerçeker, H.: Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cantekin Matbaacılık, 2011

Gıesen, Dieter : “Yeni ve Deneysel Tedavilerden Dolayı Doktorla-rın Hukuki Sorumluluğu”, (Çev. Özdemir, Salim), Yargıtay Dergisi, C.3, S.1, 1977

Gillon R.: Autonomy and consent. In: Lockwood M, ed. Moral di-lemmas in modern medicine. New York: Oxtord University Press, 1988:111-25

Gillon B.: Autonomy and the principle of respect for autonomy. BMJ 1985; 290:1806

Giyik, A.: “Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü ile Suçu Bildirme Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüklerin Çatışması”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 2, 2014, s. 176- 211

Godiwalla, Y.H., Batra, H.C., Giritli/Bilgen/ Akgüner: İdare Hu-kuku, İstanbul 2001

Göçmen, E.: Özel hastanelerde mesul müdürlüğün hukuki yönleri, https://www.medikritik.com(Erişim tarihi: 04.01.2022)

Gökcan, H.T.: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorum-luluk, B2, Seçkin, Ankara 2014

Gökçen, A./Balcı, M.: Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağır-laşmış Halleri (TCK m. 87), Mehmet Akif Aydın’a Armağan, s.377 – 380, dergipark.org.tr

Gökcen, G./Balcı, M.: “Organ ve Doku Ticareti Suçları (TCK m.91-93)”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFD. (Özel Sayı), C.19, S.2, 2013, s.112 vd.

Gölcüklü, F./Gözübüyük, Ş.: Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 1998

Gönen, Y.: Hak Arama Özgürlüğü Bağlamında Tam Yargı Davasın-daki Usul Ve Sürelerin Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası İle Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, Yıl 2016, dergipark.org.tr

Gözübüyük, Ş./Dinçer, G.: İdari Yargılama Usulü, Kanun – Açık-lama – İçtihat, B.2, Ankara 1999

Guçhan, A.S./ Ozkara, E. : Approach Of Mass Media To Medical Malpractice, The 8th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sci-ences, 02-05 June, 2011, Phristina-Kosova, Proceeding Book, p.51

Gülgün, S.: Hekimlerin Hukuki (Tazminat) Sorumluluğunun Kay-nakları ve Mesleki Sorumluluk Sigortası, (Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi ), Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2011. Dergisi, C.3, S.6, 2014, (s.17-44)

Gültekin, Ö.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Su-çu”, Terazi Hukuk Dergisi, C.XI, S.19, 2016, s. 103-113

Günay, E.: Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Basında So-rumluluk, Ankara 1999

Günerli, A.: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Yıl 37, S.6, 2009, s.334 vd. 

Güney, N./Özdemir, K./Balo, Y.S.: Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004

Güntöre, S.Ö. : Tıp ve Felsefe, Nobel Tıp Kitapevleri, 2005  İstan-bul

Güzeldemir, M. E.: “Hasta Bilgilendirmenin Önemi” Aydınlatılmış Onam, (Editör: Faik Çelik), Konya-Karaman Tabip Odası Yayını, Konya 2006

Hafızoğulları, Ö.: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kişilere Kar-şı Suçlar, B.3, s.104 vd.

Hafızoğulları, Z./Acar, B.H.: “Suçu Bildirmeme Suçları”, Başkent Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1, 2016, s.179-199

Hakeri, H.: Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çe-şitleri, Ankara 2003

Hakeri, H.: Tıp Hukuku, Ankara, 2018

Hancı, H.: “Hekimin İhbar Yükümlülüğü”, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara  2001, S.80, s. 107- 108

Heinrich, Bernd: Ceza Hukuku Genel Kısım – I, Ed. Yener Ünver, Çev. Hakan Hakeri, Yener Ünver, Veli Özer Özbek, Özlem Yenerer Çakmut, Barış Erman, Koray Doğan, Ramazan Barış Atladı, Pınar Ba-caksız, İlker Tepe, Ankara, 2014

Hafızoğulları, Z.: İnsan Hakkı Olarak Kişilik Hakkı ve Kişilik Hak-larının Korunması, AÜHFD 1997, C. 46, S. 1-4, s.3 vd. 

Halit, U.: Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Mües-seseleri Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXII,. 1, 2014

Hakeri, H.: “Hastane Yönetiminin Sorumluluğu”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2007, s. 161-170

Hakeri, H.: Tıp Hukuku, B.7, Seçkin yayınevi, Ankara 2014

Hakeri, H.: Ceza Hukuku, B.6, Ankara 2007

Hakeri, H.: Tıp Hukuku, B.11, Ankara 2016

Hakeri, H.: Diş Hekimlerimlerinin Yasal Sorumlulukları ve Ceza Sorumluluğu, http://www.medimagazin.com.tr (erişim tarihi: 28.07.2018 )

Hakeri H.: Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk ve Malpraktis, Tıp Hukuku kitabı içinde Ed: Hakeri H, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.285-358

Hakeri, H.: Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları, Tıp Hukuku

Hakeri, H.: Ceza Hukuku, B.10, Adalet Yayınevi, 2011

Hakeri, H.: Tıp Hukuku, B.3, Seçkin Yayıncılık, 2010

Hancı, H.İ.: “Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluk”, Sağlık Hukuku

Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, 2007, s. 303.

Hancı, H.İ.: Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat

Sorumluluğu, B.3, Seçkin Yayınları, 2006

Hancı, H.: Malprkatis Tıbbi Girişimleri nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat

Sorumluluğu, Ankara 2006

Heierli, Christian/Schnyder Anton K.: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, I, Art. 46, Nr.9 OR (5. Auflage), Basel 2011

Helle, Jürgen: Die heimliche Videoüberwachungzivilrechtlichen betrachtet, JZ 7/2004, s. 341 vd. 

Helvacı, S.: Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyan Davalar, İstanbul 2001

Herrıng, Jonathan: Medical Law and Ethics, Sixth Edition, Oxford University Press, 2016

Hoppe, Tilman: Bildaufnahmen aus dem höchstpersönlichen Le-bensbereich der neue § 201a StGB, GRUR 2004, Heft 12, s.990 vd. 

Hoyer, Andreas: Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbe-reichs bei § 201a StGB, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogma-tik, 1, 2006, s. 1 vd.

Humphreys, C. : Waiting for the Last Summons: the Establishment of the First Hospices in England 1878–1914, Mortality, 6(2), 2001, s.146-165

Illich, I. : Sağlığın Gaspı, Penguin Books, (Çev.: Süha Sertabiboğlu), 2014, B.3, Ayrıntı Yayınları, 1981 İstanbul

İçel, K.: Suçların İçtimaı, İstanbul 1972

İçel, K./Sokullu, A./Füsun, Ö./ İzzet/Sözüer, A./ Mahmutoğlu, F./Ünver, Y.: Suç Teorisi, İstanbul 2000 

İçel, K.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2018

İmre, Z.: Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel Hayatının ve Gizlilikle-rinin Korunmasına ilişkin Meseleler, İÜHFM C. 39, S. 1-4, s. 148

İnan, A.N.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B.3, Ankara 1984

İpekyüz, F.Y.: Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.20, S.33, 2015 (Anılış: Sorumluluk)

İpekyüz, F.Y.: Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006 (Anılış: Sözleşme)

İplikçi, H.E.: “Türk Ceza Hukukunda Suçu Bildirmeme Suçları”, Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010

Johnson, J. A. and Charleston, C.: Managing hospitals in dynamic environments, International Journal of Health Care Quality Assurance, 10(5),1997, s.202-207

Kaboğlu, İ.: Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapı-sı Üzerine Bir Deneme, İstanbul 1994 

Kanbur, M.N.: Genital Muayene Suçu, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 6, S.16, Ağustos 2011

Kangal, T.Z.: Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, S.4, 2011, s.223-251

Kaplan, İ.: Kişilik Haklarının Kitle Haberleşme Araçları Karşısında Korunması, AD, Y. 70, 1979, s. 201vd. 

Kaplan, G.: İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Ankara 2011

Karahan, A.B. : Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m. 280), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi • Cilt 25, Sayı 2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Ar-mağanı, Aralık 2019, s.949 - 990

Karahasan, M.R.: Sorumluluk Hukuku, B.6, C. I-II, İstanbul 2003

Karahan, A.B.: “Bilgi ve Belge Vermeme Suçu (Bank.K m. 153/1)”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXII, 2018, S. 3, s.131-170 

Karasu, S.: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, İstanbul, 2009

Kargı, Walter: Ceza Hukukunda Kişiliğin Korunması Alanında Söz ve Fotoğraf Arasındaki Farklar, (Çev. Ali Kemal Yıldız), Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Ankara 2007, s. 248

Kargl, Walter: in Nomos Kommentar StGB, 2. Auflage, Baden-Baden, 2005

Kargl, Walter: Zur Differenz zwischen Wort und BĐld im Bereich des strafrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, ZStW 117/2005, Heft 2, s. 324 vd. 

Katoğlu, T.: “Türk Hukukunun Bir Parçası Olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi”, AÜHFD, 2006

Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S.: Hastane ve Sağlık Kurumları Yö-netimi, Siyasal Yayınevi, B.3, 2012 Ankara

Kazancı, B.E.: Kişilerin İzinsiz Görüntülerinin Alınmasının TCK m.134 Çerçevesinde Korunması (dergipark.org.tr), s.132 - 134

Keller, Max: Die Auslegung Obligationenrechtlicher Vertrage, SJZ 57 (1961)

Keskin, K.S.: “Gebeliğe son verilmesi, Sterilizasyon, Kastrasyon Gibi Tıbbi

Mudahalelerin Türk Ceza Kanunun Bakımından Değerlendirilmesi”, Sağlık Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemeler Sem-pozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Sempozyum Özel Sayısı:1, İstanbul 2007, s.213

Keyman, S.: “Hekimin Cezai Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (www.auhf.ankara.edu.tr/ auhfd/auhf-dergisi/ yıl 1978-cilt-35-sayı -1-4) C.35, S.1, s.57-89

Kılıçoğlu, A.:  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.4, Ankara 2004

Kılıçoğlu, A.: Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Yapı-lan Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982 

Kılıç, A. : Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Şefkat Abideleri Şifahane-ler, MedikalPark Hastaneler Grubu Yayını, 2012 İstanbul

Koca, M./ Üzülmez, İ.: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin yayınevi, B.6, Ankara 2013

Koca, M.: “Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü”, İnönü Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, S.1, 2012, s.113-127

Koca, M./Üzülmez, İ.: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2018

Kocasakal, Ü.: Türk Ceza Kanununda Suçu Bildirmeme Suçları, İs-tanbul, 2017 

Koch, Arnd : Strafrechtlicher Schutz vor unbefugten Bildaufnah-men Zur Einführung von §201a StGB, GA 2005, s. 590

Koch, Arnd: Hukuka Aykırı Resim Çekimlerine Karşı Ceza Hukuku Koruması Alman Ceza Kanunu m. 201,(Çev. Hakeri, H.: Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Ankara 2007, s. 203 vd.) 

Kolcu, S.: Suçu Bildirmeme Suçu, Ankara, 2016

Koziol,, Helmut: Österreichisches Haftpflichtrecht, Bd.I, Allgemei-ner Teil, Wien 1973

Kök, A.N.: Türk Ceza Adalet Sisteminde Hekimlik Uygulamaları ile ilgili Maddelerin Tıbbî Etik Açısından Değerlendirilmesi, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan

Kunter, N.: Fikri İçtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi, ĐHFM 1948, C. XIV, S. 1-2, s.365 vd. 

Kunter, N.: Müteselsil Suç ve Af, ĐÜHFM, C. XVII, S. 3-4, s. 664 vd. 

Kuş, Alparslan /Gürkan, Y.: Postoperatif Ağrı Tedavisinde Perife-rik Sinir Blokları, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics. 2017;10(2):139-42 (www.turkiyeklinikleri.com.tr)

Küpper, Strafrecht : Besonderer Teil, 6. Aufl. 2005

Lackner, Karl/Kühl, Kristian: Strafgesetzbuch, Kommentar mit Er-laeterungen, München 2004 

Lange, Hermann : Handbuch des Schuldrechts, Bd. I: Schadenser-satz. Tübingen1979, s. 229; BGE 111 II 295, 299 (bger.ch) 

Legler, Thomas: Das Recht am Eigenen Bild auf der Datenauto-bahn, Computer und Recht, CR 7/1998, s. 439 vd.

Luce JM.: Ethical  principles in critical care. JAMA 1990;263(5):696-700

Naranjo-Gil, D. and Hartmann, F.: How CEOs Use Management Information Systems for Strategy Implementation in Hospitals, Health Policy, 81, 2007, s.29–41

Mahmutoğlu, F.S./Karadeniz, S.: Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, İstanbul, 2017

Malkoç, İ.: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu: Madde 242-345, C.IV, Ankara, 2013

Mason/Laurie: Law and Medical Ethics, s.121

Mann Wall, B. : History of Hospitals 1998, http://www.nursing.upenn.edu/nhhc/Welcome%20Page%20Content/History%20of%20Hospitals.pdf, Erişim Tarihi: 22.03.2015

Mehtaji, S., Jadwani, K. ve Goyal, V.: Chemical Sterilization With Quinacrine. Bombay: India Frp Contributors, 1977

Meram, N.: Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar, Seçkin yayınevi, Ankara 2006

Montgomery J.: Health Care Law, s. 379-380; Grubb A., “Abortion Law In England:

The Medicalisation of a Crime”, 1990, 18 Law, Medicine and Health Care, 61, s.146

Nasuhioğlu, İ. : Tıp Tarihine Kısa bir Bakış, Diyarbakır Tıp Fakülte-si Yayınları No: 9, Ayyıldız Matbaası A.Ş. , 1974 Ankara

Nuhoğlu, A.:  Genital Muayene Suçu (TCK m. 287), DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C.21, Özel Sa-yı., 2019, s. 2987-2999

Oftinger, Karl: Schwizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, Allg. Teil, 4.Auflage., Zürich 1975; Bd.II/I: Besonderer Teil, 2. A., Zürich 1960

Oftinger, Karl/Stark, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht –Band I: Allgemeiner Teil (5. Auflage). Zürich 1995

Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler , B.11, C.2, İstanbul 2014  (Anılış: Borçlar)

Oğuzman, M.K. / Seliçi, Ö./Oktay, S.: Kişiler Hukuku, (Gerçek ve Tüzel Kişiler), B.7, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002 (Anılış: Kişiler) 

Önder, A.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1992, C. II. 

Önder, A.: Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, B.1, İstanbul 1992

Özbek, V.Ö./Kanbur, M.N./Doğan, K./Bacaksız, P./ Tepe, İ.: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, B.7, Ankara 2011, s.256 vd.

Özbek, V.Ö.: 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Teşebbüs ve Kusurluluğa ilişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Kazancı 2005, S. 5, s. 16 vd.

Özbek, V.Ö./ Kanbur, M.N./Doğan, K./ Bacaksız, P./Tepe, İ.: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin yayınevi, B.3, Ankara 2012

Özbek, V.Ö. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Ola-rak Arama, Ankara 1999

Özbek, V.Ö.: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anla-mı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2006

Özbudun, E.: Anayasa Hukuku Açısından Özel Haberleşmenin Giz-liliği, AÜHF 50. yıl Armağanı, Ankara 1977, s. 265 vd. 

Özdemir, S.S. : Sağlık Hizmetlerinde Reklama Yönelik Sınırlandır-malar Ve Hukuki Sonuçları, TAAD, Yıl.9, S.34, Nisan 2018

Öztan, B.: Medeni Hukukun Temel Kavramları, B.26, Ankara 2007, s.224

Özgenç, İ.: Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2007

Özgenç İ.: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Yayını, B.3, Ankara 2006

Özgenç, İ.: “Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçla-rına İştirak”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1-2, 1994, s.329-348

Özgenç, İ.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlü-lüğünün Kapsam ve Sınırları” (çevrimiçi), http://www.sdplatform.com.

Öztürk, B.: Ceza Kanunu Ön Tasarısı ve Hayatın Gizli Alanına ve Özel Hayata Karşı Suçlar, Manisa Barosu Dergisi, Y.6, S. 22, s. 34 vd. 

Öztürk, B.: Özel Hayatın Gizliliği ve Arama, Manisa Barosu Dergisi, Y. 11, S. 41, 1992, s. 4 vd. 

Öztürk, B./Erdem, M.R.: Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hu-kuku, Ankara 2006

Öztürk, B./Erdem, M.R./Özbek, V.Ö.: Uygulamalı Ceza Muhake-mesi Hukuku, Ankara 2007 

Özaslan, A.: “Aydınlatılmış Onam”, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, İstanbul 2006

Özbek, V.Ö./Doğan, K./Bacaksız, P.: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2019

Özcan, T.H.: “Tıbbi Müdahaleler nedeniyle Hekimin Ceza Sorumlu-luğunda Yargıtay Uygulaması” içinde, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayınları, 2007

Özdamar, M.: “Sigortacının Sorumluluğu İle İlgili Gelişmeler (Sigor-tacının Aydınlatma Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluğu)”, Gazi Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyu-mu, Ankara 2009

Özdemir, H.: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara, 2004, s.84 (Özdemir, Teşhis ve Tedavi)

Özdemir. M.H./Ergönen, T.A./Can, I.O. : Medical malpractice cla-ims involving children. Forensic SciInt 2009, s.191:80- 85

Özdemir, H.: “Hadım Etme ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, 2010, S.1, s.125-164

Özek, Ç.: “Adliyeye Karşı İşlenen Suçların Hukuksal Konusu”, İs-tanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LV, S.3, 1997, s.13 - 50

Özgener, Ş. ve Küçük, F.: Hastanelerde Modern Yönetim Felsefesi-nin Verimliliğe Etkisi: Gevher Nesibe Hastanesinde Bir Uygulama, Sel-çuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20, 2008, s.543-560

Özkara, E./Çoker. A./ Hancı, İ.H. : Legal liability and medico-legal problems of surgeons in Turkey. Ulus Travma Dergisi, B. 10, 2004, s.3-10

Özkara, E./Hancı, İ.H. : Türkiye’de Nöroşirürjiyenin Yasal Sorum-lulukları ve Medikolegal Sorunları. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2003, s.13:213-220 

Özpınar, B.: Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuç-ları, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2007

Parlar, A./ Hatipoğlu, M.: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.2, Anka-ra 2007

Parlar, A. /Hatipoğlu, M.: 5237 Sayılı TCK’da Özel ve Genel Hü-kümler Açısından Ağır Ceza Davaları, B.2, Adalet Yayınevi, 2010

Pastner, B.: Suçlarda Erkek Faillerinin Hadım Edilmesi, III. Sağlık Kurulu Kurultayı, Ankara, Ankara Barosu, 2012

Polat, O.: Tıbbi Uygulama Hataları, Ankara 2005

Prinz, Mathias/Peters, Butz: Medienrecht- Die zivilrechtlichen Ansprüche, München 1999

Rahmlow, Matthias: Einzelne Probleme des Straftatbestands der “Verletzung des höchtspersönlichen Lebensbereiches durch Bil-daufnahmen”( § 201a StGB), Online-Zeitschrift HRRS-Rechtsprechungsdatenbank, Heft 3/2005, s. 85 vd. 

Rehbinder, Manfred: Urheberrecht, Ein Studienbuch, München, 12 Auflage 2002

Reisoğlu, S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.22, İstanbul 2011(Anılış: Borçlar)

Reisoğlu, S.: “Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu” Sorumluluk Huku-kundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, İstanbul 1983 (Anılış: So-rumluluk)

Reisoğlu, S.: “Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu”, Sorumluluk Hu-kukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, İstanbul 1983

Reisoğlu,S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 22. bası, İstanbul 2011

Sakowski, Klaus: Recht am Eigenen Bild, Rechtliche Grundlage, http://www.sakowski.de/skripte/eig_bild.html, s. 1 vd. 

Sancar, Y.T.: Müteselsil Suç, Ankara 1995

Sarıtaş, H.: Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, Ankara 2005

Savaş, H.: Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları, Tıbbi Malp-ractis-Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları, B.3, Seçkin, 2013

Savaş, H.: Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Mü-dahaleden Doğan Sorumlulukları, Ceza- Hukuk, B.1, Seçkin, 2007

Savaş H.: Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosya-larının değerlendirilmesi B.2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s.49,79,279-287

Sayın F.: Tıbbi Etik ve Deontoloji Kavramları, Akademik Arge Der-gisi Sosyal Bilimler, S.15, İstanbul, 2015

Saymen, F.H. / Elbir ,H. K.: Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, , CI/I, İstanbul 1958

Serdar, İ.: Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının Đhlali ve Kişiliğin Korunması, Ankara 1999

Serozan, R.: Kişilik Hakkının Korunması, MHAD, Yeni Ser Y.11, S. 14, 1977, s. 93vd. 

Shih, G., Turok, D. K. ve Parker, W. J. Vasectomy: The Other (Better) Form Of Sterilization, Contraception, 83, 2011, s.311- 400 

Somer P.: Türkiye ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ankara 2015

Songur, H. ve Saygın, T.: Şifahaneden Hastaneye, Sağlık Kuruluş-larının Değişimine Genel Bir Bakış, Süleyman Demirel Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 2014,  s.199-212 

Soyaslan, D.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005

Soyaslan, D.: Ceza Hukuku Özel Hükümler, B.5, Ankara 2005 

Soyaslan, D.: Teşebbüs Suçu, Ankara 1994 

Sözüer, A.: Suça Teşebbüs, İstanbul 1994 

Sözüer, A.: Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Ça-lışma Notu, İstanbul 2013

Spiro, Karl: Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984

Sulu, M.: Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Manevi Tazminat, s.2746 vd. (dergipark.org.tr)

Sulu, M.: Ötanazi Üzerine, MÜHF-HAD, C.22, S.1, İstanbul 2016

Stoll, Hans: Kausalzusammenhang und Normzweck im Deliktsrecht, Tübingen 1968

Sur, H.: Dünyada Sağlık Hizmetlerinin Geçmişi ve Gelişimi, www.merih.net/m1/ whaysur12.htm, Erişim Tarihi: 19.03.2015

Süzek, S.: İş Hukuku, B.16, İstanbul 2002

Şahin, A.: Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zarar ve Tazmini, GÜHFD C. XV, S. 2, Ankara 2011

Şahin, C./Özgenç, İ.: Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, B.1, Adalet Ba-kanlığı Eğitim Dairesi Yayını

Şahin, E.M.: Ceza Hukukunda Rıza, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yayımlanmış Doktora Tezi , 2010

Şanyüz,  Ö./ Birgen, N./ İçmeli, Ö.S.: Tıbbi Uygulamalar ile ilgili Tazminat Davalarının Uzmanlık Alanlarına Göre Dağılımının Zorunlu Sağlık Sigorta Primlerinin Kademelendirilmesi, 9. Adli Bilimler Kongre-si, 14-17 Ekim 2010, İzmir, Bildiri özet kitabı: s.153-154

Şen, E.: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Özel Hayata Karşı Suç-lar”, ĐBD C.79 S. 3 (2005), s. 709vd. 

Şen, E.: Devlet ve Kitle Đletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Korunması, İstanbul 1996

Şenocak, Z.: “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, AÜHFD, 2001/4, s.65-80 (Küçüğün Rızası)

Şenocak, Z.: Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 44, Ankara 1998

Şenocak, Z.: Borçlunun ifa yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara 1995

Şensoy, N.: Konut Dokunulmazlığını İhlal Cürmü, İHFM 1945/3-4, s. 81 vd.

Taner, F.G.: Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar, B.2, Ankara 2017

Taneri, G.: Uygulamadan Örnek Hükümlerle Türk Hukukunda He-kimin Ceza Sorumluluğu, B.1, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014

Tanör, B.: Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İnsan Hakla-rı, İstanbul 1998

Tanör, B./Yüzbaşıoğlu, N.: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2001

Taşkın, A.: Organ ve Doku Nakillerinde Hekimin Cezai Sorumlulu-ğu, Adil Yayınevi, 1997

Tandoğan H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara:1982.

Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt 2, Ankara 2008 (Özel Borç İlişkileri)

Tandoğan, H.: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961

Tekinay, S.S.: Borçlar Hukuku, , 5. bası, C. I-II, İstanbul 1985 (Anı-lış: Borçlar)

Tekinay, S.S.: Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul 1963 (Anılış: Tazminat)

Tekinay, S. S./ Akman, S./ Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akbolat, M. : Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, B.1, 2009 Ankara

Tekinay, S.S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A: Borçlar Hukuku Genel Hükümler , B.7, İstanbul  2014

Temel, E.: Alman hukukunda sterilizasyon uygulamalarından kay-naklanan hukuksal sorunlar. III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara: An-kara Barosu, 2010

Tezcan, D.: İnternet Karşısında Özel Hayatın Korunması ve Adli Yardımlaşma, İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir 2002, s. 531 vd. 

Tezcan, D./Erdem, M.R./Önok, R.M.: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Güncellenmiş B.10, Seçkin yayınevi, Ankara 2013

Tezcan, D./Erdem, M.R./Önok, R.M.: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2007 Tezcan, D./Erdem, M. R./Sancakdar, O.:Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin Đnsan Hak-ları Sorunu, Ankara 2002

Tezcan, D./Erdem, M.R./Sancakdar, O./Önok, R.M.: İnsan Hakları El Kitabı, Ankara 2006

Tezcan, Durmuş/Erdem, M.R./Önok, R. M.: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, B.13 B, Ankara 2016

Tezcan/Erdem /Önok, Ceza Özel Hukuku, B.11

Tezcan, D./Erdem, M.R./Önok, M.: Teorik ve Pratik Ceza Özel Huku-ku, Ankara, 2018

Tuğcu H./Yorulmaz, C./Koç S. : Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis, Birinci Basamakta Adli Tıp kitabı içinde (Ed: Koç, S.), Can, M, İstanbul Tabip Odası Yayını, İstanbul 2010, s.9-17

Tiftik, M.: Akit Dışı sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, An-kara 1994(Anılış: Tazminat)

Tiftik, M.: “Medeni Kanunumuzun 3444 Sayılı Kanunla Değişik M.24 F.II Hükmü Karşısında Haksız Fiillerden Doğan Tazminatta Bir İndirim Sebebi Olarak Zarar Görenin Rızası”, DÜHFD, S.6, 1993 (Anı-lış: Borçlar)

Toroslu, N.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005 

Toroslu, N.: Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara 2018

Törenli Ç.M.: “Hekimin Borçlarından Özel Olarak Sır Saklama Bor-cu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S.2, 2010, s.159-181

Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku  Genel Hükümler , C.I, B.6, İstanbul, 1976

Turgaz, G.: Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk, (Yayınlanma-mış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı, İstanbul 2007

Turner, B.S. : Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi, (Çev.: Ümit Tatlıcan), B.1, Sentez Yayıncılık, 2011 Bursa

Uğurlubay, A.A.G.: İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçuna İliş-kin Bazı

Tespitler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C.1, Yıl:2015, s.165-206

Ulaş, I.: Uygulamalı Sigorta Hukuku. Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara, 1998

Ulu, F.: Ötenazi, Türk Hukuk Sitesi, 2010, (www. türkhukuksite-si.com/ makale-1369.htm

Uzun, I.N./ Baser,  L./İnanıcı, M.A. : Genel cerrahide tıbbi uygula-ma hataları, 1996-2000 yılları arasında Adli Tıp Kurumu'na yansıyan olgular, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, S.1, 2004, s.12-7

Ümit, C.: Hekimlerin Mesleklerinin Uygulanmasından Doğan Ceza Sorumluluğu, TAAD, Yıl:8, S.32, Ekim 2017

Ünan, S.:İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstan-bul 1998, s. 8.

Ünver, Y.: “Doktorların Malpraktis Nedeniyle Ceza Hukuku Sorum-luluğu ve Malpraktis-Komplikasyon Ayırımı”, Tıbbi Müdahaleden Kay-naklanan Hukuki Sorumluluk Sempozyumu, Mersin Barosu, 16-17 Ocak 2009 

Ünver, Y.: Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) Komplikasyon ve Sağlık Mensuplarının Sorumluluğu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Yayınları, no:16, 2008

Ünver, Y.: Türk Tıp Hukukunda Rıza, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, S.2, 2006, s.230 vd.

Ünver, Y.: Adliyeye Karşı Suçlar (TCK md. 267- 298), Seçkin ya-yınevi, Ankara 2010

Ünver, Y.: İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bi-lirkişilik, İnfaz Kurumlarından Kaçma: TCK’da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar, Ankara, 2016

Üzülmez, İ.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu TCK m.280”, Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat-1 Mart 2008 Ankara), Ankara, 2008, s. 823-844 

Üzülmez, İ.: Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Ankara 2013 

Vincent, JC.: History of Anesthesiology. In Principles of Anesthesi-ology, Philadelphia; Lea & Fibeger, 1993 

Werner, E. Ott: Voraussetzungen der Zivilrechtlichen Haftung des Arztes, Zürich 1978 

Von Tuhr/Peter: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligatio-nenrechts, Bd.,I, 3.A, Zürich 1974

Yalçın, H.: Sağlık Alanında Sorumluluk Hukuku ve Sigorta İlişkisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sigortacılık Anabilim Dalı, Ankara 2017, s. 7, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Yalçın, H./Şahin, A.: Sorumluluk Hukuku Ve Tibbi Kötü Uygula-maya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasi, Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2017

Yalçıntepe, N.: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Programı, İzmir 2011(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Yaşar, O./Gökcan, H.T./ Artuç, M.: Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt 6, B.2, Adalet Yayınevi, Ankara 2014

Yaşar, O./Gökcan, H.T./Artuç, M.: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ce-za Kanunu, C. VI, Ankara 2010

Yavuz, C.: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre “Kusursuz So-rumluluk” Halleri Ve İlkeleri”, Marmara Üniversitesi e-dergi, İstanbul 2008. s. 29-30.

Yavuz, C.: Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku Mevzua-tı, İstanbul 2014

Yavuz, Y. : Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(2), 1988, s.123 

Yenidünya, A. C./Yaşar, Y.: Kastrasyon cinsel suç faillerine uygu-lanabilecek uygun bir yaptırım mıdır?, Türkiye Adalet Akademi Dergisi, 4 (14), 2013, s.181-211

Yenisey. F.: Hazırlık Soruşturması ve Polis, İstanbul 1987

Yıldırım, H.H. : Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık-Sen Yayınları–21, Mattek Matbaacılık, Ankara. Yıldırım, N. (1994), Hastaneler, Dünden Bugüne İstanbul An-siklopedisi, C. IV, 2013 İstanbul 

Yılmaz, B.: Hekimin Hukuki Sorumluluğu, B.3, Ankara 2017

Yördem, Y.: Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamaya Bağlı Hukuki So-rumluluğu, TAAD, Yıl: 11, S.39, Temmuz 2019

Zafer, H.: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay., B.5, İstanbul 2015

Zafer, H.: “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m. 280)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, S.1, 2013, s.1327-1252

Zevkliler, A.: Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırı-nın Sonuçları, DÜHFD, Yıl:1983, S.1, Diyarbakır

Zevkliler, A.: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, B.7, Ankara 2002

Zeytin, Z.: İfa Yardımcısının Sağlık Çalışanlarının-Fiillerinden So-rumluluk, Tıp Hukuku Dergisi, S.10, 2016 

Zeytin, Z.:  “Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”,  Türkiye Klinikleri J. Med Ethics, C.XIV, S. 2, 2006,  s.77- 82

T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2005

Legal Responsibility of Physician due to Improper Medical Practice Asst. Prof. Dr. Yılmaz Yordem, TAAD, Yıl: 11, Sayı: 39, Temmuz 2019

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-334/bakanlarimiz.html, Erişim Tarihi: 03.04.2015 http://www.tkhk.gov.tr/DB/6/766_DB_6_kamu-hastane-birliklerine-baglihastanelerin-yatak-sayilari-rol-tanimlari-ve-listeleri-sunum-rehberi, Erişim Tarihi: 10.04.2015

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/ (Erişim tarihi 28 Şubat 2011)

https://www.lexpera.com.tr.

http://www.tdk.gov.tr.

“ The Right To Health”, http://www.ohchr.org. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.