Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yasin KÖSE
ISBN: 9789750260766
72,90 TL 81,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yasin KÖSE
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Yasin KÖSE

2020/09 1. Baskı, 190 Sayfa

ISBN 978-975-02-6076-6

Kitapta 2010 yılından beri hukuk hayatımızda olan Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ele alınmıştır.

Takip edilen metot gereği ilk olarak hekimin hukuki sorumluluğu ve ilgili kavramları ile sigorta hukukuna ilişkin genel bilgiler verilmiştir.

Genel bilgilerden sonra esas konumuz olan hekimin zorunlu mali sorumluluk sigortası incelenmiştir.

Bu çalışmada sigorta hukuku mantığına uygun davranılmaya çalışılarak konular ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle yapılan düzenlemenin amacı, varılmak istenen sonuç tespit edilmeye çalışılmıştır.

Çalışma, konunun muhatapları ve uygulayıcıları yönünden daha iyi anlaşılmasını, düzenlemedeki eksikliklerin ve uyuşmazlık yaşanacak noktaların tespit edilip uygun çözümler sunulmasını hedeflemiştir.

Konu Başlıkları
Hekimin Hukuki Sorumluluğu
Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  15

Giriş  17

Birinci Bölüm

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK  19

II. KAVRAMLAR  20

A. Hekim  20

B. Tıp Etiği  21

C. Hasta Hakları  23

D. Tıbbi Malpraktis  24

E. Aydınlatılmış Onam  27

III. HUKUKİ SORUMLULUK  29

A. Genel Olarak  29

B. Hasta ile Hekim Arasındaki İlişkinin Niteliği  30

1. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişki  30

2. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişki  32

3. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişki  33

C. Sorumluluğun Şartları  34

1. Tıbbi Müdahale  34

2. Kusur  35

3. Zarar  38

4. İlliyet Bağı  38

İkinci Bölüm

HEKİMLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

I. GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU  41

A. Sigorta  41

B. Sigorta Sözleşmesi  41

1. Tanımı  41

2. Hukuki Niteliği  43

3. Şekli  44

4. Unsurları  45

a. Menfaat  45

b. Riziko  47

c. Sigorta Bedeli  48

d. Prim  49

5. Tarafları  50

a. Sigortacı  50

b. Sigorta Ettiren  50

6. İlgilileri  51

a. Sigortalı  51

b. Lehtar  52

c. Zarar Gören Üçüncü Kişi  52

C. Sorumluluk Sigortası  53

D. Zorunlu Sigorta  54

II. HEKİMLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  55

III. TANIMI  59

IV. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKLİ  60

A. İcap  60

B. Kabul  61

C. Poliçe  62

D. Sözleşmenin Şekli  62

E. Sözleşmenin Tarafları ve Temsil  62

V. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE RİZİKO  64

A. Sözleşmenin Konusu (Sigorta Himayesi)  64

B. Himaye Kapsamı  65

1. Himaye Kapsamındaki Durumlar  65

2. Himaye Kapsamının Sınırları  66

a. Kişi Yönünden Sınırlama  66

b. Eylemin Niteliği ile Sınırlama (Tıbbi Kötü Uygulama)  68

c. Azami Tutar ile Sınırlama  70

d. Gerçek Zarar ile Sınırlama  71

e. Zaman ile Sınırlama  71

(1) Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Geçmişe Etkili Olmasının Şartları  72

(2) Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Geleceğe Etkili Olmasının Şartları  74

C. Riziko  76

1. Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Riziko  76

2. Rizikonun Gerçekleştiği An  77

3. Riziko İstisnaları  83

a. Poliçedeki Faaliyet Dışında Gerçekleşen Zararlar  84

b. Poliçe Kapsamındaki Kuruluşların Sorumluluk Alanı Dışında Gerçekleşen Zararlar  85

c. Adli ve İdari Para Cezası ile Cezai Şartın Yol Açtığı Zararlar  88

d. Deney Sebebiyle Gerçekleşen Zararlar  88

VI. ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ  90

A. Kavram  90

B. Zarar Görenin Doğrudan Dava Hakkı  92

C. Zarar Görenin Sigortacıya Bilgi Verme Yükümlülüğü  94

D. Zarar Görenin İfa Hakkı  95

VII. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  96

A. Sigortacının Yükümlülükleri (Sigorta Ettirenin ve Sigortalı Hekimin Hakları)  97

1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  97

2. Aydınlatma Yükümlülüğü  98

3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  101

4. Gider Ödeme Yükümlülüğü  102

5. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  103

a. Ödenecek Tazminatın Tespiti  103

b. Tazminatın Ödenme Zamanı  106

c. Tazminatın Ödeneceği Kişi  108

d. Tazminatın Ödenme Şekli  109

6. Sigortalıya Hukuki Yardım Sağlama Yükümlülüğü  109

7. Sır Saklama Yükümlülüğü  110

B. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri (Sigortacının Hakları)  111

1. Prim Ödeme Yükümlülüğü  112

2. Beyan Yükümlülüğü  117

a. Sözleşme Kurulmadan Önceki Beyan Yükümlülüğü  117

b. Sözleşme Esnasındaki Beyan Yükümlülüğü  119

c. Riziko ile İlgili Beyan Yükümlülüğü  121

3. Yardımcı Olma ve Araştırma Yapmaya İzin Verme Yükümlüğü  123

4. Zararı Önleme ve Azaltma Yükümlülüğü  125

C. Sigortalı Hekimin Yükümlülükleri  126

1. Prim Ödeme Yükümlülüğü  127

2. Beyan Yükümlülüğü  127

a. Sözleşme Kurulmadan Önceki Beyan Yükümlülüğü  127

b. Sözleşme Esnasındaki Beyan Yükümlülüğü  128

c. Riziko ile İlgili Beyan Yükümlülüğü  128

3. Diğer Yükümlülükler  128

D. Tebliğ ve İhbar  129

1. Sigorta Ettirenin veya Sigortalı Hekimin Yapacağı Tebliğ ve İhbarlar  129

2. Sigortacının Yapacağı Tebliğ ve İhbarlar  130

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ  131

IX. SÖZLEŞMENİN COĞRAFİ SINIRI  133

X. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  135

A. Genel Olarak  135

B. Sürenin Bitimi  136

C. Tarafların Anlaşması  137

D. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi  137

E. Sigortacının İflası  139

F. Fesih  140

1. Primin Ödenmemesi  141

2. Rizikonun Ağırlaşması  142

3. Sigortacının Sözleşme Yapma Yetkisinin Sona Ermesi  143

4. Sigorta Priminin Arttırılması  143

5. Konkordato İlan Edilmesi  144

6. Aciz Hali  144

G. Cayma  145

1. Primin Ödenmemesi  145

2. Bildirim Yükümlülüğünün İhlali  146

3. Gerekçesiz Cayma  148

XI. HALEFİYET  149

XII. SİGORTALIYA RÜCU  151

A. Kasıtlı Davranış Sonucu Gerçekleşen Zararlar  152

B. Alkol Uyuşturucu veya Narkotik Madde Etkisinde Gerçekleşen Zararlar  154

C. Zeyilname Yapılmamış Olması  157

XIII. ZAMANAŞIMI  159

XIV. YARGILAMA USULÜ  162

A. Görevli Mahkeme  162

1. Hekimin Kamu Görevlisi Olması Halinde  162

2. Hekimin Kamu Görevlisi Olmaması Halinde  163

B. Yetkili Mahkeme  164

Sonuç ve Öneriler  167

EK: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  171

Kaynakça  179

Kavramlar Dizini  189

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.