Hukuk Araştırmalarında Metod

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050509649
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

İ Ç İ N D E K İ L ER

K I S A L T M A L A R

G İ R İ Ş

BİRİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMA

I. GENEL ÇERÇEVE 21

II. KONU SEÇİMİ 21

III. KAYNAKLAR 23

A. Genel Açıklama 23

B. Konulmuş Kurallar 26

C. Verilmiş Kararlar 27

Ç. Yazılmış Metinler 29

1. Genel Olarak 29

2. Yazılmış Metinlerin Sınıflandırılması 30

a. Genel Olarak 30

b. Telif Eserler 30

aa. Genel Olarak 30

bb. Kitap 31

aaa. Genel Olarak 31

bbb. Ders Kitapları- Yardımcı Ders   Kitapları 32

ccc. Monografi - Tez 33

cc. Makale 34

çç. Tebliğ-Bildiri 36

c. Tercüme 37

ç. Derleme 38

D. Kaynaklara Ulaşılması/Kaynakların Toplanması 39

E. Kaynakların Tüketilmesi/Değerlendirilmesi 41

İKİNCİ BÖLÜM

YAZIM

I. GENEL ÇERÇEVE 45

II. ANLATIM PLÂNI 47

A. Genel Açıklama 47

B. Taslak Plânın Hazırlanması 52

C. Anlatım Plânının Ayrıntısı 53

1. Genel Olarak 53

2. İthaf 54

3. Önsöz 55

4 Giriş 55

5. Anlatım Düzeni – Gelişme 56

6. Genel Değerlendirme ve SONUÇ 60

III. KAYNAKÇA 61

A. Genel Açıklama 61

B. Kaynakçanın Düzenlenmesi 61

1. Genel Olarak 61

2. Kitap 63

3. Makale 66

IV. ATIF 67

A. Genel Açıklama 67

B. Atıf Türleri 68

1.Genel Olarak 68

2. Genel Atıf 68

4. Yararlanma/Kaynak Atfı 68

5. Eleştiri Atfı 72

6. Hatır Atfı 73

C. Atıf Yapma Usûlü 74

1. Genel Olarak 74

2. Kitap İçin Yapılan Atıf 75

3. Yargı Kararı 79

4. Atıf Yapılması Gereken Diğer Metinler 82

5. Sözlü Beyanlara Atıf 82

6. Kanun Maddelerine Atıf Yapılması 83

V. METNİN YAZILMASI 84

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAYIM

I.  GENEL ÇERÇEVE 89

II.  YAZILAN METİNLERİN YAYIMLANMASI 91

A. Genel Açıklama 91

B. Kitapların Yayımlanması 91

C. Makalelerin Yayınlanması 94

III. AKADEMİK TOPLANTILAR 99

A. Genel Açıklama 99

B. Konferans 99

C. Çalıştay 99

Ç. Panel 100

D. Sempozyum-Kongre 100

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ETİK

I. GENEL ÇERÇEVE 102

II. ETİĞE AYKIRI DAVRANMA 103

A. Genel Açıklama 103

B. Etiğe Aykırı Fiiller 105

1. Genel Olarak 105

2. Özensiz-Düzensiz-Disiplinsiz Çalışma 106

3. Hatır Atfı 107

7. Destekleyen Kurum-Kuruluş ve Kişileri Belirtmemek (Teşekkür Etmemek) 107

8. Kaynakların İsraf Edilmesi 108

9. Tekrar Yayım 108

10.Dilimleme 111

11.Ortak-Haksız Yazarlık 112

12.Editör/Hakem/Danışmanlık Görevini Kötüye Kullanmak 114

13.İntihal 117

14.Çarpıtma 122

15.Uydurma 122

GENEL DEĞERLENDİRME

I. GENEL ÇERÇEVE 125

II. KAYNAKÇA HAZIRLAMA 125

III. YAYINLAR HAKKINDA TESBİTLER 130

KAYNAKÇA 139

I. KİTAPLAR 139

II. MAKALELER 144


Elinizdeki metin, amatör bir heyecan ve gayretle yola koyulan bir yolcunun kelâmında ve kaleminde şekille-nen usûl ve üslûp denemesidir. Gerçekten, bu metin ön-ce anlatılmış sonra kaleme alınmış bir metindir. Şimdilik derleme bir metin olmaktan öte bir iddiası yoktur.

Öğrenmek-öğretmek-eğitmek ilgiyi ve merakı, bilgi ve tecrübeyi gerektirmektedir. Bugünden yarına çok şeyi bilir hale gelemeyiz; bu günden yarına bildiğini iyi anla-tan biri olamayız. Bunların hepsi belli bir zamana ve gayrete ihtiyaç duymaktadır. Dolmak için dol(durul)mak; olmak için ol(durul)mak gerekir. Bilgi edinmek için bilgilenmek şarttır. Bilgi edinmenin birçok yolu ve yöntemi bulunmaktadır. Önce bilgi ve bilmenin ne olduğunu bilmek gerekir. 

Bilgi, tabiatta var olan varlıkların ve meydana gelen olayların ne anlam ifade ettiğidir. İnsanoğlu, geldiği dünyada en yakınından en uzağına insan ve diğer canlı-lar ile cansız varlıkların ne olduğunu ve ne işe yaradığı-nı merak etmektedir. Öncelikle gözlem yaparak varlıkla-ra ve olaylara anlam vermeye çalışmaktadır.  

Bu çalışma, lisans-yüksek lisans ve doktora aşamala-rında seminer ödevi, tez, makale, tebliğ-bildiri hazırlan-ması ve hayatın ilerleyen aşamalarında ise, monografi, ders kitabı ve temel eser (başvuru kitabı) niteliğindeki akademik çalışmalarda yönlendirici olması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu metin, verilen derslerde yapılan açıklamalar ile talebelerin tuttuğu notlardan yararlanıla-rak oluşturulmuştur. Sordukları sorularla anlatılanların ayrıntılı hale gelmesini sağlayan, tuttukları notları be-nimle paylaşan hepsinin ismini eksiksiz olarak saymanın mümkün olmadığı kadar çok sayıda talebeme çok teşek-kür ederim.  

İlk baskıda bazı eksikliklerin ve acemiliklerin bulun-masını mazur görmek gerekir. Yola koyulurken bazen farkında olmadan eksiklerle başlanılmaktadır. Bazı ko-nular sonradan eklenmeye; bazı konular yeni baskılarda olgunlaştırılmaya gayret edilecektir. Yayımlanmayan notların kimseye kalıcı yarar sağlaması mümkün değil-dir. Aynı zamanda yaşayanların bilgisine sunmak ve gelecek nesillere bilgi birikimini aktarabilmek için sözü kayda almak; kaydı da yaymak gerekir. Önce söz vardı; sonra o yazı ile kayıt altına alındı. Bu amaçla bu metni yayımlamayı beklemeye-bekletmeye tercih ediyorum. Hatasız kul, yanlışsız metin olmaz. Hataları gidermek, noksanları tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola koyulmak; kervanı yolda bir görmek gerekir. Yola çıkmayan kervanın düzeninden söz edilemez. 

Bu metin, Kaynakçada yer alan çalışmalardan ikti-bas-alıntı yapılmadan kaleme alındığından herhangi bir kaynağa atıf yapılmamıştır. Standardı olmayan memle-ketimin standartsız hukuk alanı metinlerinin birbirine benzeyen anlatım düzeni, atıf yapma ve kaynakça ha-zırlama yöntemi oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kısa sayılamayacak bir süreden beri vermekte olduğum akademik araştırma yöntemleri ve etik konularını an-latmaya gayret ettiğim Hukuk Metodolojisi ve Hukuk Araştırmalarında Metod derslerinin bir ürünü olarak or-taya çıkan bu çalışmanın ilgilenen kişilere yararlı olma-sını diliyorum.

İnsanoğlunun kaleme aldığı hiçbir metnin kutsallığı yoktur. Yapılan yayınların kutsal metine dönüşmemesi için sürekli yenilenmesi, değiştirilmesi, geliştirilmesi ge-rekir. Bunun yapılabilmesi, çalışmanın yayımlanmasına, yeni baskıların yapılmasına bağlıdır.

Yetişmemde tarifi imkânsız sıkıntılara katlanan ce-fakâr (rahmetli) annem ile fedakâr (rahmetli) babama; çalış-manın yapılması ve basılı metin haline dönüştürülmesi sürecinde her türlü nazıma katlanan ve sıkıntılarımı paylaşan sevgili eşim Doç. Dr. İrem Karakoç ile biricik kızım Dr. Ayşe Zehra ve biricik oğlum Dr. Ömer Faruk'a sabır, destek ve hoşgörülerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Metnin basım ve yayımını üstlenen ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin sahibi Muharrem Başer ile yayınevi-basımevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Mükemmel iyinin düşmanıdır. Elinizdeki çalışma, mü-tevazı bir başlangıç olsun diye bir araya getirilmiş derle-me ve müsvette bir metindir. Düzeltilmesi, değişmesi, gelişmesi ve olgunlaşması zamana bağlıdır. (Varsa) bir boşluğu doldurur, duyulan bir ihtiyacı giderebilirse, ça-lışma amacına ulaşmış olacaktır. Marifet iltifata tâbidir; iltifatsız meta zayidir. Eleştirileriniz yolumuza ışık tuta-caktır.  30.08.2021

                                                               Yusuf KA-RAKOÇ

Şirinyer/Buca-İZMİR 


I. KİTAPLAR

AKSAN, Doğan/ERZAN, Ayşe/

GÜRİZ, Adnan/ÖZTÜRK, M. Orhan; Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, (Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları), An-kara 2002.

ALTUNIŞIK, Remzi/COŞKUN, Recai/

YILDIRIM, Engin/BAYRAKTAROĞLU, Serkan; Sosyal Biliml-erde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, (Sakarya Kitabevi), Sakarya 2002. 

ATAÖV, Türkkaya, Bilimsel Araştırma El Kitabı, (Alkım Yayınevi), İstanbul 2006.  

AZİZ, Aysel, Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, 3. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 2003.

BARZUN, Jacques/GRAFF, Henry F. (Çev. Fatoş Dilber); Mo-dern Araştırmacı, 5. Basım, (TÜBİTAK Yayınları), Ankara 1998.

BATUHAN, Hüseyin, Bilim ve Şarlatanlık, 2. Baskı, (YKY), İstanbul 1993, (Şarlatanlık).

BATUHAN, Hüseyin, Bilim, Din ve Eğitim Üzerine Düşünceler, 2. Baskı, (YKY), İstanbul 1998, (Bilim).

BAYET, Albert (Çev. Vedat Günyol), Bilim Ahlakı, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), İstanbul 2000.

BECKER, Howard S. (Türkçe Söyleyen Şerife Geniş); Sosyal Bi-limcilerin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, 2. Baskı, (Heretik Yayınları), İstanbul 2014. 

BİLİCİ, Nurettin; Bilimsel Araştırma El Kitabı, 3. Baskı, (Savaş Yayınevi), Ankara 2020.

COLE, Stephan (Çev. Bekir Demirkol), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, (Vadi Yayınları), Ankara 1999. 

DAY, Robert A. (Çev. Gülay Aşkar Altay); Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, 8. Baskı, (TÜBİTAK Yayınları), Ankara 2003.

DEMİR, Ömer; İktisat Metodolojisi, 3. Baskı, (Sentez Yayıncılık), İstanbul 2014.

DEMİREL, İ. Hakkı/EROL, Burçin/

SARAÇ, Cem; Akademik Yazım İhlalleri, (TÜBİTAK ULAKBİM), Ankara 2011.

DESCARTES (Çev. Mehmet Karasan), Metod Üzerine Konuşma, (MEB. Yayınları: 522), Ankara 1997.

DİNLER, Zeynel, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, 3. Baskı, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 2003.

ECO, Umberto (Çev. Betül Parlak); Tez Nasıl Yazılır?, 8. Baskı, (Can Yayınları), İstanbul 2020.

ERGUN, Doğan;   Yöntemi Bulmak, 2. Baskı, (İmge Kitabevi), Ankara 2006.

GASTEL, Barbara/DAY, Robert A (Çev. Kemal Koç/Ayhan Aksoy/Aslı Yazıcıoğlu); Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, 8. Baskı, (Gazi Kitabevi), Ankara 2019. 

GÖZLER, Kemal; Hukuka Giriş, 16. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bur-sa 2019.

 GULBENKIAN KOMİSYONU (Çev. Şirin Tekeli), Sosyal Bi-limleri Açın, (Metis Yayınları), İstanbul 1998. 

HAYNES, Felicity (Çev. Semra Kunt Akbaş), Eğitimde Etik, (Ay-rıntı Yayınları), İstanbul 2002.

HIRSCH, Ernst (Çev. Volf Çernis/Yayına Hazırlayanlar Selçuk Veziroğlu/Murat Gürel-İbrahim Bektaş); Pratik Hukukta Metod, 3. Baskı, (BTHAE. Yayın Nu. 512), Ankara 2017.

İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 2. Bası, (Beta Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 2003.

İZMİRLİ, İsmail Hakkı (Hazırlaya ve Sadeleştiren Refik Ergin); Metodoloji, (Ötüken Yayınları), İstanbul 2013.

KALPSÜZ, Turgut/AKINTÜRK, 

Turgut/KUNTALP, Erden, Türk Hususi Hukukunda Atıf Usulleri ve Kısaltmalar, (BTHAE. Yayını No. 48), Ankara 1964.

KARAKOÇ, Yusuf; Hukuk Dair Yazılar, (Yetkin Yayınları), An-kara 2021.

KARAKÜTÜK, Kasım, Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştir-me, 2. Baskı, (Anı Yayınları), Ankara 2002.

KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 27. Basım, (Nobel Yayıncılık), Ankara 2014, (Bilimsel Araştırma).

KARASAR, Niyazi; Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 18. Ba-sım,  (Nobel Yayıncılık), Ankara 2014, (Rapor Hazırlama).

KARAYALÇIN, Yaşar/YONGALIK, Aynur; Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, 8. Baskı, (BTHAE., Ya-yın Nu. 543), Ankara 2020.

KARTAL, S. Kemal; Yöntembilim, (Detay Yayıncılık), Ankara 2015.

KIRBAŞ, Dursun/ÇEVİK, Filiz Ekim; Bilimsel Araştırma Yön-temleri ve Araştırma Etiği, (Nobel Tıp Kitabevleri), İstan-bul 2017.

KÖYMEN, Mehmet Altay (Yayına Hazırlayan Sinan Tarifci); Türk Tarihinde Araştırma Metodu, (Berikan Yayınevi), Ankara 2016.

KUÇURADİ, İoanna, Etik, (Türkiye Felsefe Kurumu), Ankara 1999.

KUŞ, Elif; Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, (Anı Yayıncılık), Ankara 2003.

MACINTYRE, Alasdair (Çev. Muttalip Özcan), Erdem Peşinde Ahlâk Teorisi Üzerine Bir Çalışma, (Ayrıntı Yayınları), İs-tanbul 2001.

Der. MAYOR, Federico/FORTI, Augusto (Çev. Mehmet Küçük), Bilim ve İktidar, 3. Basım, (TÜBİTAK), Ankara 1997. 

MEDAWAR, P.B.,  Genç Bilimadamına Öğütler, 10. Basım, (Tü-bitak), Ankara 1996.  

NUTTALL, Jon (Çev. Abdullah Yılmaz), Ahlâk Üzerine Tartış-malar Etiğe Giriş, (Ayrıntı Yayınları), İstanbul 1997.

O’NEILL, John (Çev. Şen Süer Kaya), Piyasa Etik, Bilgi ve Politi-ka, (Ayrıntı Yayınları), İstanbul 2001. 

ÖKTEM, Niyazi/KARAGÖZ, Emel; Sosyal Bilimlerde Yöntem, (Astana Yayınları), Ankara 2015.

ÖZERGİN, Ali, Bilimsel Çalışma ve Başarı Teknikleri, 2. Baskı, (Hayat Yayınları), İstanbul 2000. 

PIEPER, Annemarie (Çev. Veysel Atayman-Gönül Sezer), Etiğe Giriş, (Ayrıntı Yayınları), İstanbul 1999.

POPPER, Karl R. (Çev. İlknur Aka – İbrahim Turan), Bilimsel Araştırmanın Mantığı, İkinci Baskı, (YKY), İstanbul 2003.

RADBRUCH, Güstav (Çev. Vecdi Aral); Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler, (On İki Levha Yayınları), İstanbul 2008.

RESNIK, David B. (Çev. Vicdan Mutlu), Bilim Etiği, (Ayrıntı Yayınları), İstanbul 2004.  

SARUHAN, Şadi Can/ÖZDEMİRCİ, Ata; Bilim, Felsefe ve Me-todoloji, (Beta Yayınları), 6. Baskı, İstanbul 2020. 

SEYİDOĞLU, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. Baskı, (Güzem Can Yayınları), İstanbul 2003.

ŞEKER, Murat, İktisadi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yakla-şım Sorunları, (Değişim Yayınları), Ankara 1986.

ŞENGÖR, A.M. Celâl, Zümrüt Ayna Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler, (YKY), İstanbul 2003.

(Yayına Hazırlayan) TEPE, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, (Tür-kiye Felsefe Kurumu), Ankara 2000.

TAŞ, Kemalettin; Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyo-lojik Metodoloji, (Rağbet Yayınları), İstanbul 2018.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, 3. Bas-kı, (Timaş Yayınları), 2000, (Bilimsel Araştırma).

TÜRKDOĞAN, Orhan; Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, (IQ Kültür Sanat Yayıncılık), İstanbul 2012, (Sorunlar).   

TÜTENGİL, Cavit Orhan, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Me-tod, 5. Baskı, (Ayko Yayınları), 1981.

VOLOKH, Eugene (Türkçesi Ertuğrul Uzun); Akademik Metinler Nasıl Yazılır? Hukukçular İçin Rehber, (Tekin Yayınevi), İstanbul 2019.

WARBURTON, Nigel (Ahmet Fethi Yıldırım); Felsefe Okuma Rehberi, (Alfa Kitap), İstanbul 2016, (Felsefe Okuma). 

WARBURTON, Nigel (Ahmet Fethi Yıldırım); Deneme Yazma-nın Temel Kuralları, 3. Baskı, (Alfa Kitap), İstanbul 2018, (Deneme Yazma).

YALÇINKAYA, Ayhan; Mazerete Mahal Yok! Sosyal Bilimler Öğrencileri İçin Eğlenceli(k) Bir Ödev, Lisansüstü Öğreti ve Asistan Kılavuzu, 4. Basım, (Siyasal Kitabevi), Ankara 2017.

YILDIRIM, Ali/ŞİMŞEK, Hasan; Sosyal Bilimlerde Nitel Araş-tırma Yöntemleri, 3. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2003.

YÖRÜKÂN, Turhan/ YÖRÜKÂN, Ayla 

(Yayıma Hazırlayan Ali Birinci), Üniversitede İlim ve Ahlâk, (Vadi Yayınları), Ankara 2003.

II. MAKALELER

AKÇA, Sümeyye; “Internet ve Veri Tabanı Araştırmalarında Etik”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorun-lar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 67-86).

ALICI, Mehmet; “Yayın Etiği ve Temel İlkeleri”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 127-138).

AYDIN, Erdem; “Bilim, Araştırma ve Etik”, (Türk Hijyen ve De-neysel Biyoloji Dergisi, 2007, 64 (2), s. 47-53).

BAYHAN, Vehbi; “Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 5-28).

BOYDAK, Melih; “Araştırma ve Yayın Etiği”, (Editörler Nurhan Atasoy/Melih Boydak/Hakan Ali Çırpan/Abuzer Ken-digelen/İbrahim Engin Meriç/Ayşegül Topal Sarıka-ya/Ayhan Ulubelen/Hasan Yazıcı/Nuran Yıldırım, Bi-lim Etiği, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 5048, İstanbul 2011, s. 15-42).  

ÇELİK, Zafer; “Bilimsel Araştırmalarda Mahremiyet, Gizlilik ve Etik”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorun-lar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 29-50).

DORU, M. Nesim; “Akademik Okuryazarlık”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 87-102).

ERZAN, Ayşe; “Yayın Ahlakı”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 35-45).

FURAT, Ayşe Zişan; “Yayın Etiği İle İlgili Yasal Mevzuat ve Yaptırımlar”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 161-177).

IRZIK, Gürol; “Bilimin Farklı Boyutları ve Etik”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 5-9), (Etik).

IRZIK, Gürol; “Eğitim, Üniversiteler ve Bilim İnsanlarının Mes-lek Etiği”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 47- 53), (Meslek Etiği).

IRZIK, Gürol/ERZAN, Ayşe; “Giriş”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s.  1-4), (Giriş).

IRZIK, Gürol/ERZAN, Ayşe; “Bilim Etiği ve Yöntem Sorunu”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s.  10-13), (Bilim Etiği).

IRZIK, Gürol/ERZAN, Ayşe; “Araştırmada Kusurlu Davranış-lar”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 22-24), (Kusurlu Davranışlar).

KANSU, Emin/ERZAN, Ayşe; “Araştırma Yönetimi ve Deneti-mi”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 17-21).  

KENDİGELEN, Abuzer/ÇONKAR, M. Halil; “Türk Mevzuatın-da Bilim Etiği İhlâlleri”, (Editörler Nurhan Atasoy/Melih Boydak/Hakan Ali Çırpan/Abuzer Kendigelen/İbrahim Engin Meriç/Ayşegül Topal Sarıkaya/Ayhan Ulube-len/Hasan Yazıcı/Nuran Yıldırım, Bilim Etiği, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 5048, İstanbul 2011, s. 43-55). 

KÖSE, Murat/BORAN, Melahat; “Fikrî Mülkiyet Hakları ve Korsan Yayıncılık”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilim-lerde Etik Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2018, s. 139-160).

KÜÇÜK, Mestan; “Bilimsel Araştırma ve Etik”, (Kurgu Dergisi, S. 20, 200, 2003, s. 255-266). 

ÖZCOŞAR, İbrahim; “Arşiv Araştırmalarında Etik”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Ya-yınları, Ankara 2018, s. 51-65).

ÖZENÇ UÇAK, Nazan/GÜLŞEN BİRİNCİ, Hatice; “Bilimsel Etik ve İntihal”, (Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), s. 187-204).

ÖZTÜRK, Musa; “Bilimde Etik Dışı Davranış Türleri”, (Editör Musa Öztürk, Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Nobel Ya-yınları, Ankara 2018, s. 103-126).

RUACAN, Şevket; “Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlke-ler”, (Gazi Tıp Dergisi, 2005, C. 16, S. 4, s. 147-149) (Etik İl-keler).

RUACAN, Şevket; “Türkiye’de Bir Etik Serüveni: Doçentlik Sına-vı Etik Komisyonu”, (Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 2009, s. 41-44) (Etik Serüveni). 

TEKCAN, Ali; “Sosyal Bilimlerde Etik Kurallar”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 33-34), (Etik Kurallar).

TEKCAN, Ali; “Etik Kuralları”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 69-72), (Etik Kurulları).

TEKİNALP, Ünal; “Bilim Etiğinin Hukuki Cephesi”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkitabı, s. 75-84). 

TOLUN, Aslı; “Etik İhlallerine Karşı Alınması Gereken Önlem-ler ve Etik Eğitimi”, (Editör Ayşe Erzan, Bilim Etiği Elkita-bı, s. 63-68).

UZBAY, Tayfun; “Bilimsel Araştırma Etiği”, (Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 2006, s. 19-26). 

ÜNAL, Mehmet/TOPRAK, Metin/

BAŞPINAR, Veysel; “Bilim Etiğine Aykırı Davranışlar ve Yaptı-rımlar: Sosyal ve Beşeri Bilimler İçin Bir Çerçeve Önerisi”, ( Amme İdaresi Dergisi, C. 45, S. 3, Eylül 2012, s. 1-27). 

YAVUZDOĞAN, Şeçkin; “İdari Yargı Kararlarından Hareketle ‘İntihal’”, (İnÜHFD., C. 8, S. 1, 2017, s. 225-253). 

YAZICI, Hasan; “Bilim Etiği: Kısa Tarihçe ve Ana Kavramlar”, (Editörler Nurhan Atasoy/Melih Boydak/Hakan Ali Çır-pan/Abuzer Kendigelen/İbrahim Engin Meriç/Ayşegül Topal Sarıkaya/Ayhan Ulubelen/Hasan Yazıcı/Nuran Yıldırım, Bilim Etiği, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 5048, İstanbul 2011, s. 1-13).

YILDIZ, Burçak; “Hukuk Alanında Tez Veya Makale Yazarken –Şekle İlişkin Olarak – Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hu-suslar Hakkında”, (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2020, S. 4, s. 157-215).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar