Hukuk Davalarında Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Zeki GÖZÜTOK
ISBN: 9786257595735
261,00 TL 290,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeki GÖZÜTOK
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1392

İlk kez 2017 yılında yayınlanan kitabımızın, 2. baskısının da tükenmiş olması nedeniyle 3. baskısını yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda kitap genişletilerek güncellenmiştir. Bu kapsamda; kitap yeniden gözden geçirilmiş, açıklama bölümlerinde mevzuattaki değişikliklere uygun biçimde gerekli ilaveler ve değişiklikler yapılmış, gerekçeli karar örnekleri değişikliklere uygun olarak güncelenmiş ve mümkün olduğunca yeni tarihli örnek Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Kitap eki Elektronik Karar Yazım Uygulaması (EKYU) kullanılarak, girdiğiniz karar tarihine göre yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti hesaplamaları yapılıp yerleştirilmiş biçimde hüküm örnekleri oluşturulabilmektedir. EKYU önceki baskılarda CD ortamında sunulmuş ise de bu baskıda aşağıdaki link üzerinden indirilecek şekilde sunulmuştur.

EKYU ile ulaşılacak bu örnekler, tebliğ veya tefhim edilen gerekçeli kararla karşılaştırmak suretiyle hesaplanan miktarlar arasında farklılık olup olmadığı, hüküm unsurlarının kararda tam olarak yer alıp almadığı değerlendirilerek yasa yolu başvurusu gerekip gerekmediği yönünden taraflarca da bu örnekler kullanılabilecektir.

Bu kapsamda kullanılabilen kitap eki EKYU’da, 2021 ila 2026 yıllarında (6 yıllık) hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli program güncelleme ve değişiklikleri yapılmıştır. Özellikle yeni tarifeler çıkınca 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için güncelleme yapılabilmesini mümkün kılan alanlar düzenlenmiştir.

3. BASKIYA ÖNSÖZ ...................................................................................................................7

2. BASKIYA ÖNSÖZ ...................................................................................................................8

ÖNSÖZ......................................................................................................................................9

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................................11

KISALTMALAR.........................................................................................................................39


§ 1


BİLGİSAYARDA HESAPLAMALI HÜKÜM ÖRNEĞİ OLUŞTURMA


A- KİTAP EKİ CD HAKKINDA .................................................................................................41

B- HANGİ YILLAR İÇİN KULLANILABİLECEĞİ .........................................................................41

C- TARİFELER DEĞİŞİNCE GÜNCELLEME YAPILMASI............................................................42

D- PROGRAMIN YARDIMCI KAYNAK OLARAK KULLANILMASI .............................................43

E- HÜKÜM HESAPLAMALARI İÇİN VERİ GİRİŞİ.....................................................................43

F- HESAPLAMALARI YAPILMIŞ BİÇİMDE OLUŞTURULAN HÜKÜM ÖRNEĞİNE

ULAŞILMASI.....................................................................................................................45


§ 2

HÜKÜM VE GEREKÇE


A- GEREKÇELİ KARARDA (HÜKÜMDE) BULUNMASI GEREKENLER .......................................47

B- GEREKÇE NİTELİĞİNİ TAŞIYAN GEREKÇE YAZILMASI .......................................................48

C- GEREKÇELİ KARAR, TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI.................50

D- GEREKÇE VE HÜKÜM ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI...........................................................52

E- BİRLEŞEN DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI.............................................................53

F- KARŞI DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI ..................................................................54

G- İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM.....................................................................55

H- MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM ...................................................................56

I- UYULAN BOZMA KARARI SONRASI HÜKÜM ...................................................................57

J- İNFAZDA TEKERRÜR OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI........................61

K- DİRENME KARARI VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM.............................................................61

L- TALEPLE BAĞLILIK KURALINA UYULARAK HÜKÜM KURULMASI .....................................62

M- TERDİTLİ DAVALARDA HÜKÜM KURULMASI...................................................................63

N- ÖZGÜ UNSURLAR GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI ...................................................64

O- TARAFLARIN GÖSTERDİĞİ HUKUKİ SEBEPLE BAĞLI OLUNMAMASI ................................65

P- OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE HÜKÜM.......................................................................65

R- TAVZİH İLE HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ .................................................................66


12 İçindekiler

S- HÜKMÜN TASHİHİ İLE BAZI HATALARIN DÜZELTİLEBİLECEĞİ......................................... 66

T- HÜKMÜN TAMAMLANMASI İLE BAZI EKSİKLİKLERİN TAMAMLANABİLECEĞİ ................ 67

U- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM ............................................................................. 67

V- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM............................................................ 68

Y- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI........................................................................................ 68

Z- HÜKMÜN MÜZAKERESİ .................................................................................................. 69

AA- HÜKMÜN OYLANMASI VE YETER SAYI.................................................................... 69

BB- HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ ........................................................... 69

CC- HÜKMÜN YAZILMASI.............................................................................................. 70

DD- HÜKMÜN İMZA EDİLMEMESİ ................................................................................. 71

EE- HÜKÜM NÜSHASI................................................................................................... 71

FF- HÜKMÜN KORUNMASI .......................................................................................... 71


§ 3


DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM


A- DEĞERE BAĞLI DAVALAR................................................................................................ 73

B- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI.......................................................... 74

C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ......................................................... 75

D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI............................................ 78

E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI............................................................. 81


§ 4


DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM


A- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALAR .............................................................................. 83

B- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 83

C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ......................................................... 84

D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI............................................ 86

E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI............................................................. 88


§ 5


ALINACAK HARÇLARIN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ


A- HÜKÜMDE ALINACAK KARAR VE İLAM HARCI MİKTARI ................................................. 91

B- TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA HARÇ .................................................... 92

C- TAHLİYE DAVALARINDA HARÇ........................................................................................ 92

D- NAFAKA DAVALARINDA HARÇ........................................................................................ 92

E- ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ ................................ 93

F- ORTAKLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ ............................ 93

G- TAHKİM DAVALARINDA HARÇ ........................................................................................ 93

H- YABANCI MAHKEME İLAMLARININ ve YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ

DAVALARINDA HARÇ ...................................................................................................... 94

I- KARŞILIK DAVADA HARÇ................................................................................................. 95


İçindekiler 13

J- MÜDAHALEDE HARÇ.......................................................................................................95

K- YARGİLÂMANIN YENİLENMESİ DAVALARINDA HARÇ .....................................................95

L- DAVADAN FERAGAT, KABUL VE SULH HALİNDE HARÇ ...................................................95

M- YASA YOLU SONRASI VERİLEN HÜKÜMDE HARÇ ............................................................96

N- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA HARÇ ..........................96

O- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HARÇ..................96

P- HARÇ MUAFİYETLERİ.......................................................................................................97

R- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................100


§ 6


YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ


A- MAHKEMECE RESEN YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ ................................113

B- YARGILAMA GİDERLERİNİN NELER OLDUĞU VE KAPSAMI............................................114

C- YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ ........................................115

D- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .................................115

E- GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA

GİDERLERİ .....................................................................................................................116

F- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA

GİDERLERİ .....................................................................................................................116

G- DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ

TARAFA YÜKLETİLECEĞİ ................................................................................................116

H- FERAGAT VEYA KABUL BEYANINA DAYALI KARAR VERİLİNCE YARGILAMA

GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ.............................................................116

I- DAVA KONUSUNUN DEVRİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA

YÜKLETİLECEĞİ..............................................................................................................117

J- ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİ......................................................................117

K- ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDEN DOĞAN YARGILAMA GİDERLERİ..............................118

L- FER’İ MÜDAHİLİN YARGILAMA GİDERLERİ....................................................................118

M- MADDİ HATA DÜZELTİMİNİN YARGILAMA GİDERLERİNE ETKİSİ...................................118

N- İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ.........................................118

O- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA

GİDERLERİ .....................................................................................................................119

P- KADASTRO DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ......................................................119

R- KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ ..................119

S- VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .........................120

T- YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE NEREDE GÖSTERİLECEĞİ.................................120

U- YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI ................................................................121

V- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .........................................................................................121


14 İçindekiler


§ 7


TARAFLAR YARARINA HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ


A- YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ.................................. 129

B- HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ MİKTARI.................................................................. 130

C- NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ................................................................. 131

D- BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ .................................. 132

E- MÜTESELSİL SORUMLULUKTA VEKÂLET ÜCRETİ .......................................................... 132

F- DAVACILARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ............. 132

G- DAVACILARIN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ............ 133

H- DAVA YIĞILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ................................................................ 133

I- BİRDEN FAZLA AVUKAT BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ................................. 134

J- FERAGAT, KABUL VE SULHTE VEKÂLET ÜCRETİ ............................................................ 134

K- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ........................................... 134

L- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARINDA VEKÂLET ÜCRETİ......................................... 135

M- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINDA VEKÂLET ÜCRETİ ............................................. 136

N- ÖN ŞART YOKLUĞU VE HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİNDE VEKÂLET

ÜCRETİ.......................................................................................................................... 136

O- YARGI YOLUNA İLİŞKİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN

REDDİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ................................................................................. 136

P- KARŞILIK DAVADA BİRLEŞEN DAVADA VE AYRILAN DAVADA VEKÂLET ÜCRETİ ........... 137

R- MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ .................................................. 137

S- NAFAKA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ .................................................................... 138

T- TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ .................................................................... 138

U- KİRA TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ............................................................. 138

V- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE TAKSİM DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ...................... 138

Y- TÜKETİCİ KREDİ TAKSİTLERİNİN UYARLANMASI DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ....... 139

Z- TÜKETİCİ ALEYHİNE AÇILAN HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVALARINDA

VEKÂLET ÜCRETİ........................................................................................................... 139

AA- KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ..................... 139

BB- BAZI KAMU ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ...................... 140

CC- CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ................................................ 140

DD- HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ............................ 141

EE- İCRA MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ .......................................................... 141

FF- KADASTRO MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ ................................................ 141

GG- KAMU TARAFINDAN AÇILAN BAZI DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ ....................... 142

HH- DİĞER SIFATLA GÖRÜLEN DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ .................................... 142

II- SERİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ...................................................................... 143

JJ- VEKİLİN DAVA TAKİPÇİSİ OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ .............................. 143

KK- BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SORUMLULUK DAVALARINDA

VEKÂLET ÜCRETİ................................................................................................... 143

LL- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ................ 143


İçindekiler 15

MM- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA

VEKÂLET ÜCRETİ ...................................................................................................144

NN- DAVALI KAMU KURUMUNUN ZORUNLU HASIM OLMASI HALİNDE VEKÂLET

ÜCRETİ ..................................................................................................................144

OO- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .................................................................................144


§ 8


FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI


A- HÜKÜMDE FAİZ.............................................................................................................161

B- FAİZE FAİZ YASAĞI GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI................................................162

C- TİCARİ İŞLERDE AVANS FAİZİ İSTENİP İSTENMEDİĞİ GÖZETİLEREK HÜKÜM

KURULMASI...................................................................................................................164

D- YABANCI PARA BORCUNDA ÖZEL FAİZ KURALLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM

KURULMASI...................................................................................................................164

E- BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİH GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI .......166

F- ISLAH EDİLEN BÖLÜM İÇİN TEMERRÜDÜN HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİĞİ

GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI ..............................................................................167

G- FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİNE İLİŞKİN ÖZEL YASA HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK

HÜKÜM KURULMASI.....................................................................................................168

H- FAİZ TAVAN SINIRLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI..........................................170

I- TALEPLE BAĞLILIK KURALI GÖZETİLEREK FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMASI ..............170

J- İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ ...........171

K- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................172


§ 9


HÜKÜMDE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN KARŞILANMASI

A- İCRA İNKAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEPLERİNİN HÜKÜMDE

KARŞILANMASI..............................................................................................................181

B- İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DÜZENLEMELERİ ...........................................181

C- ALACAĞIN LİKİT OLMASI HALİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ..........183

D- İŞLEMİŞ FAİZ HAKKINDA DA İCRA İNKAR - KÖTÜNİYET TAZMİNATINA

HÜKMEDİLMESİ ............................................................................................................184

E- FAİZ ORANINA İTİRAZ HALİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ..............186

F- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................187


§ 10


HÜKÜMDE YASAYOLU VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ


A- HÜKÜMDE YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU .......................................195

B- YASA YOLUNU DOĞRU BELİRLEMENİN ÖNEMİ.............................................................196

C- İSTİNAF YOLUNA TABİ KARARLAR VE İSTİNAF SÜRESİ ..................................................196

1- HMK hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi..............................196

2- İİK Hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi .................................198


16 İçindekiler

3- İş Mahkemeleri Kanunu Hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf

Süresi...................................................................................................................... 199

4- Katılma Yoluyla İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi........................................... 199

5-Kadastroyla İlgili DavalardaKesinlik Sınırıyla İlgili İstisna........................................... 200

D- DOĞRUDAN YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE

MAHKEMESİ KARARLARI .............................................................................................. 200

E- ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE

MAHKEMESİ KARARLARI VE TEMYİZ SÜRESİ ................................................................ 201

1- HUMK’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi Kararlar ve Temyiz

Süresi...................................................................................................................... 201

2- İş Mahkemeleri Kanunu’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi

Kararlar ve Temyiz Süresi ....................................................................................... 201

3- İcra iflas Kanunu’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi Kararlar ve

Temyiz Süresi.......................................................................................................... 202

F- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLME ŞEKLİNE

İLİŞKİN ÖRNEKLER......................................................................................................... 202

1- Örnekler Hakkında Açıklama .................................................................................. 202

2- HMK’daki Hükümlere Göre İstinafa Tabi Kararlar Yönünden ................................. 202

a- İki Taraf İçin de İstinaf Yolu Açıksa.................................................................... 202

b- Davacı İçin İstinaf Yolu Açık Davalı İçin Kesinse ................................................ 202

c- Davalı İçin İstinaf Yolu Açık Davacı İçin Kesinse ................................................ 203

d- İki Taraf İçin Kesinse ......................................................................................... 203

3- HUMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden..................................... 203

a- İki Taraf İçin de HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa .......................................... 203

b- Davacı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse....................... 204

c- Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse....................... 204

d- İki Taraf İçin HUMK Hükümlerine Göre Kesinse ............................................... 204

4- HMK’daki Temyiz hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden........................................ 205

a- İDM Kararlarının Hangi Halde HMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi

Olduğu .............................................................................................................. 205

b- İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa............................................. 205

c- Davacı İçin HMK’ya Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse ......................... 205

d- Davalı İçin HUMK’a Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse......................... 206

e- İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse.................................................. 206

5- BAM Hukuk Dairesi Kararında Yasa Yolunun Gösterilme Şekline İlişkin

Örnekler.................................................................................................................. 206

a- Örnekler Hakkında Açıklama ............................................................................ 206

b- İki Taraf İçin de HMK’ya Tabi Temyiz Yolu Açıksa ............................................. 207

c- Davacı İçin HMK’ya Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse ......................... 207

d- Davalı İçin HMK’ya Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse ......................... 207

e- İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse.................................................. 207

6- HMK’nın Farklı Düzenleme Yaptığı Haller............................................................... 208


İçindekiler 17

a- Hakimin Reddi Talebiyle İlgili Merci Kararları ...................................................208

b- İstinaf Başvurusunun Süresinde Yapılmadığından Reddi ..................................208

c- Giderler Yatırılmadığı İçin İstinaf Başvurusundan Vazgeçmiş Sayılma ..............208


§ 11


GÖREVSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI


A- GÖREVSİZLİK KARARI ....................................................................................................209

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ................................................................210

C- SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ..................................................................210

D- ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ..............................................................212

E- AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ................................................................................215

F- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ....................................................................................217

G- TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ........................................................................218

H- KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ .....................................................................218

I- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ......................................220

J- DENİZ TİCARETİ VE DENİZ SİGORTALARINDAN DOĞAN DAVALARDA

GÖREVLENDİRİLEN MAHKEME ....................................................................................221

K- GÖREVSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR ......................................................222

L- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .........................................................................................222

M- ÖRNEK KARARLAR.........................................................................................................229

Başka mahkemenin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı ................232


§ 12


KESİN YETKİ NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI


A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................245

B- KARARDA YER ALACAK UNSURLAR ...............................................................................248

C- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .........................................................................................248

D- ÖRNEK KARARLAR.........................................................................................................257


§ 13

YETKİSİZLİK KARARI


A- YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI.....................................265

B- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI .........................................................................................266

C- YETKİSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR.........................................................272

D- ÖRNEK KARARLAR.........................................................................................................273

Yetkisizlik kararı ............................................................................................................274


§ 14


DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ


A- DAVA ŞARTLARI.............................................................................................................275

B- DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ................................................................................277


18 İçindekiler

C- DAVA ŞARTI YOKLUĞU HALİNDE DAVANIN USULDEN REDDİ....................................... 278

D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 279

E- KARAR UNSURLARI ....................................................................................................... 284

F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 285


§ 15


DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI


A- GENEL OLARAK ............................................................................................................. 287

B- YAZILI USULE TABİ DAVALARIN ÜÇÜNCÜ KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ................................................................... 288

C- BASİT USULE TABİ DAVALARIN 2. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ................................................................... 288

D- İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN ÜÇ AY İÇİNDE YENİLENMEMESİ NEDENİYLE

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ................................................................... 289

E- HARÇ EKSİĞİ TAMAMLANMADIĞI İÇİN İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN 3 AY

İÇİNDE HARÇ TAMAMLANARAK YENİLENMEMESİ NEDENİYLE DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI.................................................................................... 289

F- DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI.................................................................................... 290

G- SÜRESİ İÇİNDE DOSYANIN GÖREVLİ VEYA YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ

İÇİN BAŞVURULMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI......... 290

H- SÜRESİ İÇİNDE TEMSİL EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI.................................................................................... 291

I- DAVANIN GERİ ALINMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ....... 292

J- VEKALETNAME EKSİKLİĞİNİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN

AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI.................................................................................... 292

K- KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA SEBEP VE DELİLLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ

NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI................................................. 293

L- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR ..................... 294

M- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 295

N- ÖRNEK KARARLAR ........................................................................................................ 301


§ 16


DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI


A- AÇIKLAMALAR .............................................................................................................. 313

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 314

C- KARAR UNSURLARI ....................................................................................................... 320

D- ÖRNEK KARARLAR ........................................................................................................ 320


İçindekiler 19


§ 17


DAVANIN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARARI


A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................323

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................324

C- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................................................................................329

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................330


§ 18


GERİ ALINMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI

A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................333

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................334

C- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................................................................................338

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................339


§ 19


TARAFLARIN SULH OLMASI NEDENİYLE VERİLEN KARAR


A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................341

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................343

C- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................................................................................350

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................352


§ 20


DAVANIN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ KARARI


A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................355

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................356

C- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................................................................................363

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................364


§ 21


KABUL BEYANI NEDENİYLE DAVANIN KABULÜ KARARI


A- AÇIKLAMALAR...............................................................................................................367

B- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................368

C- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................................................................................374

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................376


§ 22


YASA YOLU BAŞVURUSU NEDENİYLE VERİLEN KARARLAR


A- GENEL AÇIKLAMA .........................................................................................................379

B- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ .........................379


20 İçindekiler

C- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ

SAYILMASI .................................................................................................................... 380

D- İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT (VAZGEÇME) ..................................................... 380

E- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ........................... 381

F- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI ......... 381

G- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ......................... 383

H- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI....... 383

I- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR DÜZELTMEDE MAHKEMECE SÜRE VE

MİKTAR NEDENİYLE KOŞULLARIN İNCELENEMEYECEĞİ ............................................... 384

J- ÖRNEK İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI ............................................................... 385


§ 23


ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ


A- ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KURALLAR ............................................................................. 395

1- Temel ve Özel Düzenlemeler.................................................................................. 395

2- Zamanaşımı Süreleri ............................................................................................... 396

3- Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması................................................................... 396

4- Zamanaşımı Başlangıcı............................................................................................ 396

5- Zamanaşımının Durması......................................................................................... 397

6- Zamanaşımının Kesilmesi ve yeniden başlaması .................................................... 398

7- Zamanaşımından Feragat ....................................................................................... 399

8- Rehinli Alacakta Zamanaşımı.................................................................................. 399

9- Davanın Reddinde Ek süre...................................................................................... 399

10- Zamanaşımı Hakkında TBK’daki Diğer genel Kurallar ............................................. 399

11- Rehinli Alacakta Zamanaşımı.................................................................................. 400

B- ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ ............................................................................. 400

C- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ.................................................................. 400

D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 401

E- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ................. 411

F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 411


DAVA TÜRLERİNE GÖRE HÜKÜM VE GEREKÇE


GENEL DAVA TÜRLERİ

§ 24

ALACAK DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 419

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 419

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 419

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 420


İçindekiler 21


§ 25

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................423

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................423

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................424

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................426


§ 26

MADDİ TAZMİNAT DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................429

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................430

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................430

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................431


§ 27


TAPU İPTÂLİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................435

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................435

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................436

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................437


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KONULARI


§ 28


DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................443

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................443

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................445

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................456

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................457


§ 29


AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) ALACAĞI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................461

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................461

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................464

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................465


22 İçindekiler


§ 30

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 469

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 469

1- Yasalardaki Kurallar Hakkında ................................................................................ 469

2- Kişilik Haklarına Saldırı, Kişilik Hakkının Zedelenmesi Nedeniyle ........................... 469

3- Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle .................................................................... 474

4- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki Diğer Kurallar ............................................ 476

5- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Kurallar ....................................................... 476

6- Diğer Yasalardaki Manevi Tazminata İlişkin Kurallar .............................................. 477

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 479

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 480


§ 31


İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 483

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARI.......................................................................................................................... 483

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 487

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 488


§ 32


SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 495

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 495

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 500

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 502

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 502


§ 33


DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ (YAŞ DÜZELTME) DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 507

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 507

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 511

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 515

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 515


İçindekiler 23


§ 34


KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ VE ÖLÜM KAYDININ İPTALİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................519

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................519

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................521

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................524

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................524


§ 35


NÜFUSTAKİ SAĞ KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................527

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................527

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................528

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................532

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................533


§ 36


MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................535

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................535

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................539

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................539


§ 37


NÜFUSTAKİ CİNSİYET KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................543

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................543

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................545

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................545


§ 38


VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................549

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................549

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................551

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................557

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................558


24 İçindekiler


§ 39


TEVLİYETE EHİL VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 561

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 561

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 563

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 569

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 570


§ 40


GALLE FAZLASINA MÜSTEHAKK VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 573

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 573

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 575

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 581

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 582

Galle fazlasına müstehak vakıf evladı olduğunun tespiti davasının kabulü kararı........ 583


§ 41

DERNEĞİN FESHİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 585

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 585

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 589

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 592

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 593

Derneğin feshi davasının kabulü kararı ........................................................................ 594


§ 42


DERNEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 597

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 597

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 598

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 601

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 602


§ 43


MÜLKİYETE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 605

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 605

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 609

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 610


İçindekiler 25


§ 44


HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL) DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................617

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................617

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................621

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................622


§ 45


GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................633

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARI ..........................................................................................................................633

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................638

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................639


§ 46

İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................643

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................643

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................645

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................655

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................656


§ 47


KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIĞIN ÖNLENMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................659

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................659

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................662

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................669

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................670


§ 48


MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................673

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................673

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................677

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................678


26 İçindekiler


§ 49


ÖNALIM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 683

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 683

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 688

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 689


§ 50


İNANÇLI İŞLEM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 695

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 695

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 699

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 699

YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 705

B- GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................................... 705

C- VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ

TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ........................................................... 707

D- TESCİL DAYANAĞI İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ

TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ........................................................... 709

E- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 710

F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 710


§ 52


BAĞIŞTAN DÖNMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 719

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 719

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 721

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 728

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 729


§ 53


TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 733

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 733

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 738

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 747

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 747


İçindekiler 27


§ 54


TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN

İFA EDİLEMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................755

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................755

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................758

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................759


§ 55


TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................763

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................763

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................765

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................766


§ 56


TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................769

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................769

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................774

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................785

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................786


§ 57

ŞERHİN TERKİNİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................789

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................789

1- TMK’daki Genel Düzenlemeler ...............................................................................789

2- TMK’daki Özel Düzenlemeler..................................................................................790

3- 2644 Sayılı Tapu Kanunundaki Düzenlemeler.........................................................793

4- Tapu Sicil Tüzüğündeki Düzenlemeler ....................................................................793

5- 2004 Sayılı İcra İflas Kanunundaki Düzenlemelerı...................................................795

6- 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler ....................................797

7- 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ... Hakkında

Kanunda Yaralan düzenlemeler ..............................................................................797

8- 3094 Sayılı İmar Kanunundaki Düzenlemeler .........................................................798

9- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunundaki Düzenlemeler...........................................799

10- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki Düzenlemeler..............................................800

11- 3385 Sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi

Sitesi İş Yerlerinin mülkiyetinin devredilmesi hakkında Kanundaki

Düzenlemeler..........................................................................................................800


28 İçindekiler

12- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki Düzenlemeler ....... 801

13- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler........................ 801

14- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında

Kanundaki Düzenlemeler ....................................................................................... 801

15- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki Düzenlemeler................ 802

16- 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki Düzenlemeler .......... 803

17- 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu

Kanunundaki Düzenlemeler ................................................................................... 803

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 804

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 817

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 818


§ 58


TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI NEDENİYLE

MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 823

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 823

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 826

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 831

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 832


§ 59


VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 835

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 835

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 839

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 840


§ 60


MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

(Murisin Alacaklısınca TMK 610. Maddeye Göre Açılan)


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 843

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................... 843

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 845

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 846


İçindekiler 29


§ 61


MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

(Borçlunun Kendi Alacaklısı Tarafından Açılan)


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................851

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................851

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................853

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................857

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................858


§ 62


MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

(Murisin Alacaklısınca TMK 618. Maddeye Göre Açılan)


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................863

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ....................................................................................................................863

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................865

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................865


§ 63

TENKİS DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................869

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................869

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................875

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................887

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................888


§ 64


VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................891

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................891

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................893

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................906

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................908


§ 65


MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................911

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................911

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................912

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.........................................916

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................917


30 İçindekiler


§ 66


MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 923

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 923

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 925

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ......................... 929

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 930


§ 67


KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 933

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 933

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 938

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 943

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 945


§ 68


KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ACELE EL KOYMA TALEBİ


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 949

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR..................................... 949

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 950

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 953

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 954


§ 69


SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 957

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 957

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ...................................................................................... 959

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ........................................ 965

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ......................................................... 966


§ 70


YABANCI MAHKEME VEYA HAKEM KARARININ TENFİZİ - TANINMASI DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP .............................................................................................................. 969

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR......................................... 969

1- Tanıma ve Tenfiz Ayrımı ......................................................................................... 969

2- Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi ....................................................................... 970

3- Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ................................................................. 972

4- Yabancı Hakem Kararının Tenfizi ............................................................................ 972


İçindekiler 31

5- Yabancı Hakem Kararının Tanınması.......................................................................973

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.......................................................................................973

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI..........................987

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI..........................................................988


§ 71

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP...............................................................................................................995

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .........................................995

1- İİK Hükümlerine Dayalı tasarrufun İptali Davası .....................................................995

2- 6183 Sayılı AATUHK Hükümlerine Dayalı Tasarrufun İptali Davası .......................1001

3- TBK 19. Maddeye Dayalı Muvazaa Nedeniyle İptal Davası ...................................1003

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1005

1- İİK Hükümlerine Dayalı tasarrufun İptali Davası Örnek Yargıtay Kararları ............1005

2- 6183 Sayılı AATUHK Hükümlerine Dayalı Tasarrufun İptali Davası Örnek

Yargıtay Kararları ..................................................................................................1016

3- Muvazaa Nedeniyle İptal Davası (TBK 19) Örnek Yargıtay Kararları .....................1021

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1024

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1026


§ 72


VADE FARKI ALACAĞI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1037

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ..................................................................................................................1037

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1040

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1041

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KONULARI ..................................................1045


§ 73


ÜYELİKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAĞIN KOOPERATİFTEN ALACAK DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1047

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ..................................................................................................................1047

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1050

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1055

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1055

Kooperatiften ayrılan ortağın alacak davasının kısmen kabulü kararı ........................1057

Kooperatiften çıkan ortağın alacak davası erken açıldığı için usulden red kararı .......1059


32 İçindekiler


§ 74


KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1061

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1061

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1063

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ....................... 1067

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1068


§ 75


KAYDI SİLİNEN TİCARET ŞİRKETİNİN İHYASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1071

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1071

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1073

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ....................... 1080

E ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1081


§ 76


ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1087

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1087

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1089

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1094

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1095


§ 77


ZAYİİ NEDENİYLE BONO İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1097

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1097

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1099

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ....................... 1102

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1103


§ 78


TİCARİ DEFTER BELGELERİNİN ZİYAA UĞRAMASI NEDENİYLE


ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1105

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1105

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1107

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI ....................... 1114

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1115


İçindekiler 33


SULH HUKUK MAHKEMESİ KONULARI


§ 79


ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1119

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1119

1- Genel Olarak .........................................................................................................1119

2- Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesiyle İlgili Olarak ............................................1125

3- Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesiyle İlgili Olarak.........................................1127

4- Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Ortaklığın Giderilmesiyle İlgili Olarak ..............1128

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1132

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1135


§ 80


TBK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHLİYE DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1143

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1143

1- Sürenin Dolması ve Fesih Bildirimi Nedeniyle Tahliye ..........................................1145

2- Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye ......................1145

3- Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye...............................1146

4- Kiracının Kiralananı Boşaltma Taahhüdüne Uymaması Nedeniyle ve Dava ya

da Takip Yoluyla Tahliye........................................................................................1146

5- Kiracının Kira Bedelini Ödemediği İçin İki Haklı İhtara Sebep Olması

Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye .......................................................................1146

6- Kiracının veya Eşinin Oturmaya Elverişli Konutu Bulunması Nedeniyle ve

Dava Yoluyla Tahliye .............................................................................................1146

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1147

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1157

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1158


§ 81


MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1161

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1161

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1165

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1178

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1179


34 İçindekiler


§ 82


MİRASIN GERÇEK REDDİ BEYANININ TESPİT VE TESCİLİ


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1181

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1181

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1185

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1186


§ 83


MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1191

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1191

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1192

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1197

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1198


§ 84


ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1201

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1201

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1203

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1204


§ 85


VASİNİN DAVA AÇMASINA (HUSUMETE) İZİN DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1209

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1209

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1210

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1214

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1215


§ 86


TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1217

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1217

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1222

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1223


İçindekiler 35


§ 87


CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYE İZİN DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1229

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ..................................................................................................................1229

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1232

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1233

Cinsiyet değişikliği ameliyatına izin verilmesi davasının kabulü kararı ..........................1234


§ 88


KAZAİ RÜŞT (ERGİN KILINMA) TALEBİ


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1235

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI ..................................................................................................................1235

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1236

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1236


§ 89


DERNEK DEFTER VE BELGELERİYLE İLGİLİ

ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1239

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1239

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1240

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1244

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1245


§ 90


KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1247

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1247

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1251

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1257

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1258


§ 91


KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN

BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİLMESİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1261

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1261

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1262

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1263

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1264


36 İçindekiler


§ 92


KAT MÜLKİYETİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1267

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1267

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1268

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1271

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1273


§ 93


KAT İRTİFAKINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1279

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1279

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1281

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1282


AİLE MAHKEMESİ KONULARI


§ 94

BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1289

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1289

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1292

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1298

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1299

Babalık davasının kabulü kararı.................................................................................. 1301


§ 95


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1303

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1303

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1305

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1309

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1309


§ 96


NAFAKANIN ARTIRILMASI - AZALTILMASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1313

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1313

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1315


İçindekiler 37

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1319

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1320


§ 97


NİŞAN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1323

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1323

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1324

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1328

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1328


§ 98


NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ MÜMKÜN OLMAZSA BEDELİNİN ÖDENMESİ DAVASI

A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1331

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1331

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1332

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1335

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1336


§ 99

EVLAT EDİNME DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1339

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1339

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1343

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1349

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1350


§ 100


EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI

(RIZA BULUNMAMASI NEDENİYLE AÇILAN)


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1353

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1353

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI.....................................................................................1354

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI.......................................1355

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI........................................................1355


§ 101


EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI

(RIZA BULUNMAMASI DIŞINDAKİ NEDENLERLE AÇILAN)


A- HUKUKİ SEBEP.............................................................................................................1359

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .......................................1359


38 İçindekiler

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1360

D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1363

E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1364


§ 102


KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1367

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1367

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1368

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1369


§ 103


EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI (ÖNEMLİ BİR SEBEPLE AÇILAN)

A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1373

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1373

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1375

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1376


§ 104


EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI

(KANUNİ TEMSİLCİNİN İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN)


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1379

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY

KARARLARI.................................................................................................................. 1379

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1380

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1381


§ 105


ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI DAVASI


A- HUKUKİ SEBEP ............................................................................................................ 1385

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR....................................... 1385

C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 1386

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI ...................................... 1389

D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI ....................................................... 1390

KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 1391

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.