Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050502688
Stok Durumu: Tükendi
118,15 TL 139,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2018/01
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

UH294
696 sayılı KHK Dahil Son Mevzuata Göre
Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması
Yargıtayın ilk içtihatları – Bilimsel Açıklama
Ömer Uğur GENÇCAN
2018/01 Baskı, 688 Sayfa Ciltli
ISBN 978-605-05-0268-8

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
KANUN YOLU

& 1. KANUN YOLU KAVRAMI 45
I. TANIMI 45
II. ÇEŞİTLERİ 45
A- Olağan Kanun Yolları 45
1- İstinaf 46
a. Sistemleri 46
aa. Geniş Anlamda İstinaf 46
bb. Dar Anlamda İstinaf 46
b. Teşkilatı 46
aa. Kuruluşu 47
bb. Bölge Adliye Mahkemelerinin Oluşumu 48
cc. Başkanın Görevleri 48
dd. Başkanlar Kurulunun Görevleri 49
ee. Hukuk Dairelerinin Görevleri 50
ff. Daire Başkanlarının Görevleri 50
gg. Üyelerin Görevleri 52
hh. Adalet Komisyonunun Görevleri 52
ıı. Toplantı ve Karar 53
ii. Yargı Çevresinin Değişmesi 53
2- Temyiz 53
B- Olağanüstü Kanun Yolları 60
1- Yargılamanın İadesi 60
2- Kanun Yararına Temyiz 61
III. İŞLEVİ 62
A- Öteleyici İşlevi 62
B- Geçirici İşlevi 62

İKİNCİ KISIM
HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE OLAĞAN KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF

& 2. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU 65
I. BAŞVURABİLECEKLER 65
A- Davanın Tarafları 65
1- Kendisi 65
2- Yasal Temsilcisi 65
3- Vekili 65
a. Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez (HMK m. 73-74) 67
b. İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir (HMK m. 74, 349) 67
B- Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler (HMK m. 55) 67
C- Çekişmesiz Yargı İşinin İlgilileri (HMK m. 382) 67
1- Yargılamada Bulunan İlgili 67
2- Hukuki Yararı Bulunan İlgili 67
D- İradi Değişiklikle Taraf Olan (HMK m. 124) 69
E- Dava Konusunun Devriyle Taraf Olan (HMK m. 125) 69
1- Davacının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. III) 69
2- Davalının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. I) 70
F- İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri (HMK m. 58) 70
G- Mecburi Dava Arkadaşları (HMK m. 60) 70
1- Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 70
2- Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 70
H- Asli Müdahil (HMK m. 65) 71
I- Fer'i Müdahil (HMK m. 66) 71
İ- Cumhuriyet Savcısı (HMK m. 70) 72
II. HUKUKİ YARAR ŞARTI 72
A- Karar Kısmen Aleyhine Olanlar 72
B- Karar Tamamen Aleyhine Olanlar 72
C- Karar Şeklen Lehine Olanlar 72
1- Gerekçesi Aleyhine Olan 72
2- İcrası Aleyhine Olan 72
3- Diğer Olumsuz Sebepler 73
III. SÜRESİ (HMK m. 345) 73
A- Başvuru Süresi 73
B- Sürenin Başlangıcı 73
1- Kural Olarak 73
2- Sürenin Tefhim İle Başlaması 74
a. İş Mahkemesi Kararları 74
b. İcra Mahkemesi Kararları 74
C- Özel Kanun Hükümleri 74
1- Hakimin Reddi Kararı 74
2- İflas ve Konkordato Hukukuna İlişkin Ticaret Mahkemesi
Kararları 74
3- İcra Mahkemesi Kararları 75
4- İş Mahkemesi Kararları 75
IV. YETKİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 75
A- İDM'nin Yargı Çevresinde Bulunduğu BAM Yetkilidir 75
B- BAM İçin Kesin Yetki Kuralı Geçerlidir 75
C- BAM Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınır 75
D- BAM Tarafından Kesin Olarak Karar Verilir 75
E- Yetki Sözleşmesi Yapılamaz 76
V. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA (HMK m. 351) 76
A- Uygulama Halleri 76
1- Kötü Niyet Bulunmalıdır 76
2- Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 76
B- Sonuçları 77
1- Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 77
2- Vekalet Ücretinden Sorumluluk 77
3- Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 77
VI. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT
(HMK m. 349) 78
A- Geçersiz Feragat 78
1- Tebliğden Önce Feragat 78
2- İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 78
B- Başvurudan Sonra Feragat 79
1- Dosya BAM'a Gönderilmişse 79
2- Dosya BAM'a Gönderilmemişse 79
VII. İDM KARARININ İCRASINA ETKİSİ HMK m. 350) 79
A- Kararın İcrası 79
B- Nafaka Kararları 80
C- Aile ve Kişiler Hukuku Kararları 80
& 3. İSTİNAF YOLUNA KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA (HMK M. 348) 81
I. BAŞVURMA HAKKI 81
A- Hakkı Olmayanın Başvurusu 82
B- Süreyi Geçirenin Başvurusu 82
II. BAŞVURMA SÜRESİ 82
III. BAŞVURUYA CEVAP 82
IV. BAŞVURUNUN REDDİ 83
A- Başvuran Feragat Ederse 83
B- Talep BAM Tarafından Esasa Girmeden Reddedilirse 83
& 4. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI
İSTİNAF YOLU 84
I. İLK DERECE MAHKEMESİNDE HÜKÜM 84
A- Hükmün Verilmesi ve Tefhimi (HMK m. 294) 84
1- Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir
(HMK m. 294 f. II) 84
2- Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur (HMK m. 294 f. II) 84
a. Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir (HMK m. 294 f. V) 84
b. Hükme İlişkin Hususlar, Niteliğine Aykırı Düşmedikçe, Usule İlişkin Nihai Kararlar Hakkında Da Uygulanmalıdır (HMK m. 294 f. VI) 84
3- Hükmün Tefhimi Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına
Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılmalıdır
(HMK m. 294 f. III) 84
4- Gerekçeli Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir (HMK m. 294 f. IV) 85
5- Usulüne Uygun Açılmış Tüm Davalar Hakkında
Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir 85
B- Hükmün Kapsamı (HMK m. 297) 85
1- Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi
(HMK m. 297 f. I) 85
2- Hükmü Veren Mahkeme (HMK m. 297 f. I/a) 85
3- Hükmü Veren Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile
Sicil Numaraları (HMK m. 297 f. I/a) 87
4- Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği (HMK m. 297 f. I/a) 87
5- Tarafların Kimlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (HMK m. 297 f. I/b, 5490 sayılı Kanun m. 27) 87
a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 87
b. Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre 88
aa. Tarafların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 88
bb. Tarafların Adı, Soyadı 88
cc. Tarafların Doğum Yeri ve Tarihi 89
dd. Tarafların Baba ve Ana Adları 89
ee. Kadının Evlenmeden Önceki Soyadı ve Aile Kütüğünde
Kayıtlı Olduğu Yer Bilgileri 90
ff. Evlilik İçinde Doğmuş Çocuklar ve Bunların Kimlik
Bilgileri 90
6- Varsa Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin
Ad ve Soyadları İle Adresleri (HMK m. 297 f. I/b) 90
7- Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti (HMK m. 297 f. I/c) 90
8- Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar
(HMK m. 297 f. I/c) 91
9- Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri (HMK m. 297 f. I/c) 92
10- Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi
(HMK m. 297 f. I/c) 92
a. Gerekçenin Yazılmaması 92
b. Gerekçenin Doğru Olmaması 93
c. Gerekçenin Çelişkili Olması 94
aa. Kendi İçinde Çelişkili 94
bb. Hüküm Fıkrası İle Çelişkili 96
11- Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve
Hukuki Sebepleri (HMK m. 297 f. I/c) 97
a. Sabit Görülen Vakıalar Açıklanmalıdır 97
b. Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki
Sebepleri Açıklanmalıdır 99
12- Hüküm sonucu (HMK m. 297 f. I/ç) 99
13- Yargılama Giderleri (HMK m. 297 f. I/ç) 99
14- Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi
(HMK m. 297 f. I/ç) 100
15- Kanun Yolları ve Süresi (HMK m. 297 f. I/ç) 100
16- Hükmün Verildiği Tarih (HMK m. 297 f. I/d) 102
17- Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzaları
(HMK m. 297 f. I/d, 298 f. IV, 299) 102
18- Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih (HMK m. 297 f. I/e) 103
19- Hükmün Sonuç Kısmı (HMK m. 297 f. II) 103
a. Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 103
b. Sıra Numarası Altında; Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır 103
aa. Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm 103
bb. Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar 104
C- Hükmün Yazılması (HMK m. 298) 106
1- Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır
(HMK m. 298 f. I) 106
2- Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı/Gerekçeli Kararla Kısa Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır (HMK m. 298 f. II) 106
a. Tefhim Edilende Hüküm Varken Gerekçeli Kararda Hüküm Kurulmaması 107
b. Tefhim Edilende Hüküm Yokken Gerekçeli Kararda
Hüküm Kurulması 108
c. Tefhim Edilenle Gerekçeli Kararda Hukuki Sebebi Değiştirerek Hüküm Kurulması 109
d. Tefhim Edilenle Gerekçeli Karar Arasında Farklı Hüküm Kurulması 109
3- Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 110
a. Hüküm Fıkrasında Yazılmayanın Gerekçe Bölümünde Yazılmış Olması Çelişkiyi Ortadan Kaldırmaz 111
b. Tarafların Çelişkiyi Temyiz Sebebi Yapıp Yapmamış
Olması Etkili Değildir 111
II. İSTİNAF UYGULAMASININ KAPSAMI 112
A- Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 112
B- İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin
Parasal Sınırlar 113
C- HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 113
1- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 113
2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 114
3- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 114
4- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 115
5- İlk Derece Mahkemesinden 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kesin Olmayan Nihai Kararlara Karşı Önce İstinaf Yoluna Başvurulmalıdır 115
a. Kural Olarak 115
b. İstisna 116
aa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak
Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 116
bb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince
Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 117
D- Direnme Kararları 117
E- Parasal Sınırların Artırılması 117
F- Birleştirilen Davalar 118
G- Karşı Davalarda 118
H- İhtiyari Dava Arkadaşlığında 118
I- Tespit Davalarında 118
İ- Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 118
III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR
(HMK m. 341) 119
A- Nihai Kararlar 119
1- Görevsizlik Kararı 119
2- Yetkisizlik Kararı 119
3- Dava Dilekçesinin İptali Kararı 119
4- Feragat, Kabul, Sulh Konusunda Verilen Karar 119
5- Davanın Konusuz Kalması 120
6- Dosyanın Devri Kararı 120
7- Hakimin Çekinmesi Kararı 120
8- Hakimin Reddine İlişkin Merci Kararı 120
9- Birleştirme Kararı 120
10- Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 120
11- Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı 120
12- İlk İtirazın Kabulü Kararı 120
B- İhtiyati Tedbir Kararları 121
C- İhtiyati Haciz Kararları 122
D- Miktar veya Değeri Üç Bin Türk Lirasını Geçen Malvarlığı
Davalarına İlişkin Kararlar 123
E- Manevi Tazminat Davaları 123
F- Şahıs Varlığına İlişkin Davalar 123
G- Diğer Kanunlarda Belirtilen Dava ve İşler 123
IV. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYAN KARARLAR 124
A- Yargıtay Bulaşmış Davalar 124
B- Ara Kararları 126
1- Görevsizlik İtirazının Reddi Ara Kararı 126
2- Yetki İtirazının Reddi Ara Kararı 126
3- İlk İtirazın Reddi Ara Kararı 126
4- Davaları Birleştirme Ara Kararı 126
5- Hakimin Reddi Talebini Geri Çevirme Ara Kararı 126
6- Aynı Mahkemede Açılan Davaları Ayırma Ara Kararı 126
C- Miktar veya Değeri Üç Bin Türk Lirasını Geçmeyen Malvarlığı Davaları 126
D- Delil Tespitine Yönelik Geçici Hukukî Koruma Kararları 127
E- Kesin Nitelikteki Kararlar 127

& 5. İSTİNAF DİLEKÇESİ (HMK M. 342) 129
I. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KAPSAMI 129
A- Başvuran İle Karşı Tarafın Davadaki Sıfatları 129
B- Başvuran İle Karşı Tarafın Ad ve Soyadları 129
C- Başvuran İle Karşı Tarafın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları 129
D- Başvuran İle Karşı Tarafın Adresleri 129
E- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı ve Soyadları 129
F- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adresleri 129
G- Kararın Hangi Mahkemeden Verilmiş Olduğu 129
H- Kararın Tarihi 130
I- Kararın Sayısı 130
İ- Kararın Başvurana Tebliğ Edildiği Tarih 130
J- Kararın Özeti 130
K- Başvuru Sebepleri 130
L- Başvuru Gerekçesi 130
M- Talep Sonucu 130
N- Başvuranın veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 130
II. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN EKSİK DÜZENLENMESİ 131
III. İSTİNAF DİLEKÇESİNE EKLENECEK ÖRNEK SAYISI 131
IV. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ (HMK m. 343) 131
A- Dilekçenin Verilmesi 131
1- Kararı Veren Mahkemeye Verilmesi 131
2- Başka Bir Mahkemeye Verilmesi 131
B- Dosyanın Gönderilmesi 132
V. İSTİNAF YOLUNDA HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI
(HMK m. 344) 132
A- Giderler Ödenir 132
B- Giderler Ödenmemiş Ya Da Eksik Ödenmişse 132
1- Kesin Süre Verilir 133
2- Tamamlanması İstenir 133
a. Tamamlanırsa 133
b. Tamamlanmazsa 133
aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar
Verilebilir 133
bb. Bu Karara Karşı İstinaf Yolu Açıktır 133
VI. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ (HMK m. 346) 133
A- Ret Sebepleri 134
1- Süresinden Sonra Verilmesi 134
2- Kesin Karara İlişkin Verilmesi 134
B- İlgiliye Tebliğ Edilir 134
C- İstinaf Yolu Açıktır 134
1- Süresi 134
2- Gönderilmesi 135
3- İncelenmesi 135
VII. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK m. 347) 135
A- Karşı Tarafa Tebliğ 135
B- İstinaf Dilekçesine Cevap 135
1- Süresi 135
2- Verileceği Mahkeme 135
C- Dosyanın Gönderilmesi 136

& 6. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE ÖN İNCELEME (HMK M. 352) 137
I. KAPSAMI 137
A- Başka Daire veya Bölge Adliye Mahkemesince İncelemenin Gerekli Olması 137
B- Kararın Kesin Olması 137
C- Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 138
D- Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 141
E- Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 141
II. YAPILMASI 141
III. KARAR VERİLMESİ 141
IV. İNCELEMEYE ALMA 141
& 7. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR (HMK m. 353) 142
I. DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLARIN ÖZELLİĞİ 142
A- Usule İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 142
1- Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 142
2- Esas Hakkında İnceleme Yapılmaz 142
3- İlk Derece Mahkeme Kararı Kaldırılır 142
4- Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosya Mahkemesine Gönderilir 142
a. Kararı Veren Mahkemeye Gönderilmesi 143
b. Uygun Görülen Mahkemeye Gönderilmesi 143
c. Görevli Mahkemeye Gönderilmesi 143
d. Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi 143
5- Gönderme Kararı Kesin Olarak Verilir 143
B- Esasa İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 143
1- Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 144
2- Esas Hakkında İnceleme Yapılır 144
3- Temyiz Yolu Açıktır 144
II. DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLARIN KAPSAMI 144
A- Usule İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a) 145
1- Yasak Olan Hakimin Karar Vermesi 145
2- Haklı Reddedilen Hâkimin Davaya Bakması 145
3- Görevli Hâkimin Görevsizlik Kararı Vermesi 145
4- Yetkili Hâkimin Yetkisizlik Kararı Vermesi 146
5- Görevli Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
6- Yetkili Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
7- Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 146
a. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması 146
b. Yargı Yolunun Caiz Olmaması 147
c. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmamaları 147
d. Kanuni Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması 147
e. Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması 147
f. Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda, 147
aa. Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması 148
bb. Usulüne Uygun Düzenlenmiş Vekâletnamenin
Bulunmaması 148
g. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması 148
h. Teminat Gösterilmesi Kararının Gereğinin Yerine
Getirilmemesi 148
ı. Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının
Bulunmaması 148
i. Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olması 153
j. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmış Olması 153
8- Usule Aykırı Olarak Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesi 154
9- Usule Aykırı Olarak Birleştirilme Kararı Verilmesi 154
10- Usule Aykırı Olarak Ayrılma Kararı Verilmesi 154
11- Esasla İlgili Gösterilen Delillerin Hiçbiri Toplanmadan Karar Verilmesi 154
12- Esasla İlgili Gösterilen Deliller Hiç Değerlendirilmeden Karar Verilmesi 154
B- Esasa İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/b) 155
1- Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 155
a. Temyiz Edilebilen Kararlarda 155
b. Temyiz Edilemeyen Kararlarda 157
2- Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
a. Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
aa. Yargılamada Eksiklik Bulunmamalıdır 157
bb. Kanunun Olaya Uygulanmasında/Denkleştirmede
Hata Edilmelidir 158
cc. Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmamalıdır 158
b. Eksiklik Tamamlanarak Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 160
aa. Yargılamada Eksiklik Bulunmalıdır 160
bb. Eksiklik Duruşmasız Tamamlanacak Olmalıdır 161
& 8. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE İNCELEME (HMK M. 354) 162
I. İNCELEMEYİ YAPACAKLAR 162
A- Heyetçe Yapılabilir 162
B- Üye Tarafından Yapılabilir 162
II. İSTİNABE 162
A- İstinabe İşlemleri 162
1- İsticvap (HMK m. 172 f. I) 162
2- Delillerin Toplanması (HMK m. 197 f. II) 165
3- Yemin (HMK m. 236) 166
4- Tanık Dinleme (HMK m. 259 f. IV) 166
5- Keşif (HMK m. 289 f. I) 166
6- Diğer Haller 166
B- İstinabe Koşulları 166
1- Talep Gönderilir 166
2- İşlem Gösterilir 167
3- Gider Gönderilir 167
4- İşlem Yapılması Zorunludur 167
C- İstinabe Mahkemeleri 167
1- Yer Bakımından 167
a. Türk Mahkemeleri Arasında 167
b. Türk ve Yabancı Mahkeme Arasında 167
2- Görev Bakımından 167
a. Kural Olarak 168
b. Görevsizlik Kararı Verilemez 168
III. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI VERİLEBİLİR 168
A- İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir 168
B- İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir 168
C- Delil Tespiti Yapılabilir 168
& 9. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE İNCELEMENİN KAPSAMI (HMK M. 355) 169
I. İSTİNAF SEBEPLERİYLE SINIRLI İNCELEME YAPILMASI 169
II. KENDİLİĞİNDEN İNCELEME YAPILMASI 170
A- Genel Olarak 170
B- Kamu Düzenine Aykırılık 171
1- Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 179
2- Yargı Yolunun Caiz Olması 179
3- Mahkemenin Görevli Olması 179
4- Mahkemenin Kesin Yetkili Olması 181
5- Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 181
6- Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 182
7- Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması 182
8- Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin
Bulunması 182
9- Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 182
10- Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 182
11- Derdestliğin Olmaması 182
12- Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 183
13- Kısa Karara Aykırı Gerekçeli Kararın Bulunmaması 183
14- Kazanılmış Hakların Gözetilmesi 183
15. Taraf Teşkili 183
16- Diğer Haller 185
& 10. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE DURUŞMA YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ (HMK m. 356) 189
I. ÖN İNCELEME (HMK m. 352) YAPILMIŞ OLMALIDIR 189
A- Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 189
B- Dosya Üzerinden Ön İnceleme Yapılır 189
C- Kanundaki Sıraya Göre Yapılır 189
D- Heyetçe Karar Verilir 189
1- Koşulları Varsa Gerekli Karar Verilir 189
2- Gerekli Karar Verilemiyorsa Dosya Asıl İncelemeye Alınır 190
II. ASIL İNCELEMENİN (TAHKİKATIN) YAPILIŞI 190
A- Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecekse (HMK m. 353) 190
1- Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 190
2- Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 190
3- Dosya Heyete Tevdi Edilir 191
4- Heyetçe Müzakere Tutanağı Düzenlenir 191
5- Heyetçe Gerekli Karar Alınır 191
B- Duruşma Yapılmadan Karar Verilemeyecekse (HMK m. 356) 191
1- Dosya Duruşmaya Alınır 191
2- Duruşma Tensip Tutanağı Düzenlenir 191
3- Duruşma Günü Taraflara Tebliğ Edilir 191
4- Üye Tarafından Gerekli İşlemler Yapılır 192
5- Üye Dosyayı Heyete Tevdi Eder 192
6- Heyetçe Gerekli Karar Alınır 192
& 11.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER (HMK M. 357) 193
I. KARŞI DAVA AÇMA YASAĞI (HMK m. 132-133) 193
II. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI  (HMK m. 65-66) 195
A- Asli Müdahale Talebinde Bulunulamaz 195
B- Fer'i Müdahale Talebinde Bulunulamaz 195
III. ISLAH TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI (HMK m. 176) 195
IV. BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI (HMK m. 166) 196
A- Birleştirme Kararı Verilemeyecek Haller 196
B- Birleştirme Kararı Verilebilecek Haller 196
V. YENİ İDDİA VE SAVUNMADA BULUNMA YASAĞI (HMK m. 357 f. I) 197
VI. YENİ DELİL GÖSTERME YASAĞI (HMK m. 357 f. I) 197
A- Kural Olarak 197
B- İstisna 197
1- İncelenmeden Reddedilen Deliller 197
a. Delil Usulüne Uygun Gösterilmiş Olmalıdır 198
b. Delil İncelenmemiş Olmalıdır 198
aa. Gerekçe Gösterilmeden İncelenmeme 198
bb. Gerekçe Göstererek İncelenmeme 198
2- Mücbir Sebeple Gösterilemeyen Deliller 198
a. İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülememiş Olmalıdır 198
b. İleri Sürülememe Mücbir Sebeple Olmalıdır 199
VII. YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPMA YASAĞI (HMK m. 357 f. II) 199
& 12. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDE DURUŞMAYA GELİNMEMESİ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ (HMK M. 358) 200
I. DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ 200
A- Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina (7201 SK m. 21) 200
1- Tebliğ Şartları Oluşmalıdır 200
a. Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır 200
b. Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır 201
2- Tebliğ Memuru Araştırma Yapar 201
a. Araştırma Adreste Bulunmama Sebebi Bilmesi Muhtemel Kişilerden Araştırılır 201
b. Beyanları Tebliğ Mazbatasına Yazılır 201
c. Beyanda Bulunanın İsmi Yazılır 202
d. Tebliğ Mazbatası İmzalatılır 202
e. İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu Yazarak İmzalar 203
3- Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder 203
a. O Yerin Muhtarına Teslim Edilebilir 203
b. O Yerin İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir 204
c. O Yerin Zabıta Amir ve Memurlarına Teslim Edilebilir 204
4- Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır 204
5- Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim Yapar 204
a. En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar 204
b. Varsa Yöneticiye veya Kapıcıya Bildirim Yapar 204
6- Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır 204
a. Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış Olsa Dahi Yapar 206
b. Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar 206
c. Tebliğ Memuru Teslim ve Yapıştırma İşlemini Yapar 206
7- İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılır 206
B- Adres Değişikliği Bildirilmelidir (7201 SK m. 35) 207
C- Adresi Meçhul Olana Tebligat İlanen Yapılır (7201 SK m. 28) 209
1- Adres Etraflıca Araştırılmalıdır 209
2- İlan Şekli (7201 SK m. 29) 212
3- İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar (7201 SK m. 30) 213
4- İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi (7201 SK m. 31) 214
5- Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat 214
Ç- Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır (7201 SK m. 10) 214
1- Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması 215
a. Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa 215
b. Davalı Yurtdışında Oturuyorsa (7201 SK m. 25) 216
2- Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması 217
D- Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır 219
1- Yakını Olmayana Tebliğ 220
2- Kapıcıya Tebliğ 221
3- Birlikte Oturmayana Tebliğ 221
4- Aynı Yerde Çalışana Tebliğ 222
5- Celse Esnasında veya Kalemde Tebliğ (7201 SK m. 36) 222
6- Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebliğ (7201 SK m. 37) 223
7- Yaş ve Ehliyet Şartı Olana Tebliğ (7201 SK m. 22) 223
8- Kanuni Mümessile Tebliğ (7201 SK m. 11 f. III) 223
E- Belirli Yerde Bulunana Tebliğ 223
1- Cezaevinde Bulunana Tebligat (7201 SK m. 19) 223
2- Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edene Tebligat (7201 SK m. 17) 224
3- Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat (7201 SK m. 18) 225
4- Askere Tebligat (7201 SK m. 14-15) 225
5- Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat (7201 SK m. 16) 227
F- İmza Edemeyecek Durumda Olana Tebliğ (7201 SK m. 24) 227
G- Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır (7201 SK m. 36) 228
Ğ- Mektupla Tebligat Yapılamaz 228
H- Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır  (7201 SK m. 11 f. I-II) 229
1- Kural Olarak 229
2- Vekil Birden Çok İse 229
3- Vekile Tebligat Zamanı 230
4- Vekilin veya Vekalet Verenin Ölümü 230
I- Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır (7201 SK m. 32) 230
İ- Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir (7201 SK m. 23) 231
1- Tebliği Çıkaran Merciin Adı 231
2- Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 231
3- Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 231
4- Tebliğin Mevzuu 231
5- Tebliğin Kime Yapıldığı 231
6- Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin Adı, Soyadı ve Adresi 231
7- Tebellüğe Ehil Olunduğu (7201 SK m. 22) 232
8- Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı 232
9- Adreste Bulunmama ve İmtina İçin Gösterilen Sebep (7201 SK m. 21) 232
10- Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kayıt 233
11- Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası 233
12- Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzası 233
J- Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir (7201 SK m. 33) 235
K- Davetiye Taraflara Çıkarılmalıdır 236
L- Davetiye Gerekli İhtarı İçermelidir 236
1- İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye 236
a. Giderler Yatırılırsa 237
b. Giderler Yatırılmazsa 237
2- İstinaf Etmeyene Çıkartılan Davetiye 237
II. DURUŞMANIN YAPILIŞI 237
A- Duruşmanın Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası (HMK m. 149) 237
1- Tarafların Rızası Olmalıdır 237
a. Rıza Varsa 237
b. Rıza Yoksa 238
2- Belirli İşlemler Yapılabilir 238
a. Taraflara İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. I- II) 238
aa. Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 238
bb. Usul İşlemleri Yapabilir 238
cc. Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 238
b. Vekillerine İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. I) 238
c. Tanığa İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 240) 239
d. Bilirkişiye İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 266) 239
e. Uzmana İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 293) 239
3- Masraflar Avanstan Karşılanır 239
B- Duruşmaya Gelinmemesi 240
1- Mazeretsiz Gelinmemesi 240
a. Dosya İşlemden Kaldırılamaz 240
b. Belge Tebliği Gerekli Değildir 240
2- Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 240
a. Mazeret Bildirimi Belgeye Dayalı Olmalıdır 240
b. İki Taraf Mazeret Bildirebilir 241
c. Mazeret Hakkında Karar Verilmelidir 241
aa. Mazeret Kabul Edilirse 241
bb. Mazeret Kabul Edilmezse 243
C- Duruşma Usulüne Uygun Yapılmalıdır 243
1- İnceleme (Tahkikat) Yapılmalıdır 243
2- Sözlü Yargılama Yapılmalıdır 243
3- Hüküm Kurulmalıdır 244
& 13. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDE KARAR VE TEBLİĞİ (HMK M. 359) 245
I. KARARIN KAPSAMI 245
A- Mahkemenin Adı 245
B- Mahkeme Heyeti 245
1- Ad ve Soyadları 245
2- Sicil Numaraları 246
C- Zabıt Kâtibi 247
1- Ad ve Soyadı 247
2- Sicil Numarası 247
D- Taraflar 247
1- Kimlikleri 248
2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
3- Varsa Kanuni Temsilci Ve Vekillerinin Adı, Soyadı ve
Adresleri 248
E- İlk Derece Mahkemesinde Müdahil Olarak Katılanlar 248
1- Kimlikleri 248
2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
3- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı,
Soyadı ve Adresleri 248
F- Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 249
G- İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti 249
H- İleri Sürülen İstinaf Sebepleri 249
I- Gerekçe 249
1- Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olan veya Olmayan Hususlar 250
2- Delillerin Tartışılması 250
3- Delillerin Değerlendirilmesi 250
a. Delilleri Ret Sebepleri 250
b. Delilleri Üstün Tutma Sebepleri 251
4- Sabit Görülen Vakıalar 251
5- Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebep 251
İ- Hüküm Bilgisi 251
1- Hüküm Sonucu 251
a. Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 251
b. Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm Gösterilmelidir 251
c. Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar
Gösterilmelidir 252
aa. Sıra Numarası Altında Gösterilmelidir 252
bb. Açık Şekilde Gösterilmelidir 252
cc. Şüphe Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252
dd. Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252
2- Varsa Kanun Yolu ve Süresi 252
a. Varsa Kanun Yolu Gösterilmelidir 252
b. Varsa Kanun Yolu Süresi Gösterilmelidir 253
J- Kararın Verildiği Tarih 253
K- İmzalar 253
1- Başkan ve Üyelerin İmzaları 253
2- Zabıt Kâtibinin İmzası 253
L- Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 253
II. KARARIN TEBLİĞİ 254
A- Tebliğ Edecek Mahkeme 254
1- İlk Derece Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
2- Bölge Adliye Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
B- Tebliğ Zamanı 254
C- Tebliğ Gideri 254
III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE UYGULANACAK DİĞER
HÜKÜMLER (HMK m. 360) 255
İKİNCİ BÖLÜM
HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ
& 14. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR (HMK M. 361) 257
I. TEMYİZ UYGULAMASI 257
A- Yargı Yolu ve Göreve İlişkin Hükümler 257
B- İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin
Parasal Sınırlar 257
C- HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 258
D- Direnme Kararları 258
E- Parasal Sınırların Artırılması 260
F- Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 260
G- Temyiz Sürelerinin Uygulanması 261
II. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 261
A- Temyizi Kabil Nihai Kararlar 261
1- Kural Olarak 261
2- Fer'i Niteliğindeki Hükümler Dikkate Alınamaz 264
B- Hukuki Yarar Bulunan Kararlar 265
& 15. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK M. 362) 276
I. MİKTAR VEYA DEĞERİ TEMYİZ SINIRINI GEÇMEYEN
KARARLAR 276
II. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ BELİRTİLEN BAZI KARARLAR 279
III. YETKİ VE GÖREV UYUŞMAZLIKLARINI ÇÖZMEK İÇİN VERİLEN KARARLAR 279
IV. MERCİ TAYİNİNE İLİŞKİN KARARLAR 280
V. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE VERİLEN KARARLAR
(HMK m. 382) 280
A- Genel Olarak 280
1- İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 280
2- İlgililerin, İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 281
3- Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 281
B- Kişiler Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK m. 382 f. II/a) 282
1- Ergin Kılınma 282
2- Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi 282
3- Ölüm Karinesi Sebebiyle Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülen Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti 283
4- Gaiplik Kararı 284
5- Kişisel Durum Sicilindeki Kaydın Düzeltilmesi 286
C- Aile Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK m. 382 f. II/b) 288
1- Evlenme İzni 288
2- Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi 288
3- Evlenme Başvurusunu Ret Kararına Karşı Yapılan İtiraz 288
4- Bekleme Süresinin Hâkim Tarafından Kaldırılması 289
5- Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi 289
6- Evlilik Birliğini Temsil Etmek Konusunda Yetkili Kılınma 289
7- Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Hâkimin Müdahalesinin İstenmesi 289
8- Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi 289
9- Mal Ayrılığından Eski Rejime Geri Dönülmesi 289
10- Paylaşmalı Mal Ayrılığında Aile Konutu ve Ev Eşyası Hakkında Karar Verilmesi 290
11- Sağ Kalan Aile Konutunda Mülkiyet veya İntifa Hakkı Tanınması 290
12- Mal Ortaklığında Eşlerden Birinin Mirası Reddine İzin Verilmesi 290
13- Ana Babaya Çocuğun Mallarından Bir Kısmını Sarf İzninin Verilmesi 290
14- Velayetin Kaldırılması 290
15- Velayetin Değiştirilmesi 292
16- Velayetin Geri Verilmesi 294
17- Çocuğun Mallarının Yönetimine Müdahale Etme 295
18- Çocuğun Mallarının Yönetiminin Kayyıma Devri 296
19- Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunması 296
20- Aile Yurdunun Kurulmasına İlişkin İşlemler 296
21- 4320 ve 6284 Sayılı Kanuna Göre Verilecek Tedbirler 297
22- Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması 297
23- Vesayet İşleri 298
a. Yasal Danışmanlıkla İlgili İşler 298
b. Kayyımlıkla İlgili İşler 298
c. Vasilikle İlgili İşler 300
d. Vesayet Dairesiyle İlgili İşler 302
D- Miras Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK m. 382 f. II/c) 302
1- Sulh Hâkimi Tarafından Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi 302
2- El Yazısı İle Vasiyetnamenin Sulh Hâkimi Tarafından  Saklanması 302
3- Sözlü Vasiyetname Tutanağının Mahkemesine Tevdiî 303
4- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Görevinin Bildirilmesi 303
5- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tereke Malları Üzerinde Tasarruf Etmesine İzin Verilmesi 303
6- Gaibin Mirasçılarına, Gaibe Düşen Miras Payının Teslim Edilmesi 303
7- Tereke Mallarının Korunması Ve Hak Sahiplerine Ulaşmasını Sağlamak İçin Önlem Alınması 303
8- Mirasçılık Belgesi Verilmesi 303
9- Terekenin Yazımı İşleminin Sona Erdiğinin Mirasçılara Bildirilmesi 307
10- Mirasın Reddi Beyanının Tespiti ve Tescili 307
11- Mirasın Reddinin, Mirası Reddeden Kişiden Sonra Gelen Mirasçılara Bildirilmesi 309
12- Mirasın Reddi Süresinin Uzatılması 309
13- Terekenin Resmî Defterinin Tutulması 309
14- Sulh Hâkiminin Özellikleri Olan Eşyanın Mirasçılardan Birine Tahsis Edilmesi veya Satılmasına Karar Vermesi 309
E- Eşya Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar (HMK m. 382 f. II/ç) 309
1- Taşınmaz Üzerinde Taraf Oluşturulmasına ve Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltmelerin Yapılması 309
2- Taşınmaz Rehninde Alacaklı İçin Kayyım Tayini 312
F- Borçlar Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar  (HMK m. 382 f. II/d) 312
1- Yetkisi Sona Eren Temsilcinin Temsil Belgesini Mahkemeye Teslimi 312
2- Borçluya İfa veya Teminat Göstermesi İçin Süre Verilmesi 312
3- Tevdi Mahalli Belirlenmesi veya Tevdi Edilemeyecek Eşyanın Satılması 312
4- Alacaklısı İhtilaflı Olan Borcun Mahkemeye Tevdiî 313
5- Ayıplı Hayvanın Bilirkişi Tarafından Muayenesi 313
6- Mesafeli Satımlarda Ayıbın Tespiti veya Ayıplı Malın
Satılmasına İzin Verilmesi 313
7- İşçiye Kârdan Hisse Verilmesini Öngören İş Sözleşmesinde, Mahkemenin İşverenin Hesaplarını İnceleyecek Bir Kişi
Tayin Etmesi 313
8- Eser Sözleşmesinde Eserin Ayıplı Olup Olmadığının
Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi 313
9- Satılmak İçin Komisyoncuya Gönderilen Eşyanın Hasarının Tespiti 313
10- Komisyoncu Elindeki Malın Açık Artırma İle Satışına İzin Verilmesi 314
G- Ticaret Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar
(HMK m. 382 f. II/e) 314
1- Ticari Defterlerin Zıyaı Hâlinde Belge Verilmesi 314
2- Acentenin Müvekkili Hesabına Teslim Aldığı Malın
Borçlar Kanununa Göre Satılması 314
3- Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Tasfiye Memuru Tayini 314
4- Komanditer Ortağın Talebiyle Şirket Hesaplarını İncelemek
İçin Eksper Tayini 314
5- Anonim Şirkette Ayni Sermaye Konulması, Tescilden İtibaren
İki Yıl İçinde Sermayenin Onda Birini Aşan Tutarda İşletme Devralınması ve Sermaye Azaltılmasında Bilirkişi Raporu Alınması ve Mahkemenin İzni 315
6- Kıymetli Evrakın İptali 315
7- Eşya Taşımada Eşyanın Hasar Ve Eksiğinin Tespit Edilmesi; Teslim Edilememesi Hâlinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Satılmasına Karar Verilmesi; Gönderilen Eşyanın Mahkeme Marifetiyle Muayenesi 315
8- Gemi İpoteğinde, Malikin Bulunamadığı Hâllerde Kayyım
Tayini 316
9- Deniz Raporu Tanzimi 316
10- Kırkambar Sözleşmesinde Geminin Hareket Gününün Mahkeme
Tarafından Tayini 316
11- Navlun Sözleşmesinde, Boşaltma Limanında Malların
Hâl ve Vaziyetinin, Ölçü, Sayı ve Tartısının Ekspere Tespit
Ettirilmesi 316
12- Müşterek Avaryalarda Dispeççi Tayini ve Dispecin
Mahkemece Tasdiki 316
13- Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalarda Zararın ve
Kapsamının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Tayini 317
14- Kooperatiflerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi İçin
Bilirkişi Tayini 317
H- İcra ve İflas Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar
(HMK m. 382 f. II/f) 317
1- İpotekli Alacakta Alacaklının Gaipliği veya Alacağı Almaktan Kaçınması Hâlinde, Borç Tutarının İcra Dairesine Tevdi Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesi Tarafından İpoteğin Fekkine Karar Verilmesi 317
2- Doğrudan Doğruya İflas 317
3- İflasın Kaldırılması 317
4- İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi 318
5- Reddolunmuş Mirasın Tasfiyesinin, Mirasçılardan Birinin Mirası Kabul Talebi Üzerine Mahkeme Tarafından Durdurulması 318
6- Konkordato Mühleti Verilmesi ve Komiserin Atanması 318
7- Konkordatonun Tasdiki 318
8- Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılmasında Projenin İlanı ve Ara Dönem Denetçisinin
Atanması 318
9- Fevkalade Hâllerde, Kusuru Olmaksızın Borçlarını Yerine
Getiremeyen Borçluya Mühlet Verilmesi 318
I- Çeşitli Kanunlardaki Temyiz Edilemeyen Kararlar
(HMK m. 382 f. II/g) 319
1- Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Asliye Hukuk Mahkemesince Mühürlenmesi 319
2- Noterlerin Göreve Başlarken Mahkemede Yemin Ettirilmeleri 319
3- Noter Evrak ve Defterlerinden Alınarak Başka Yere
Gönderilecek Örneklerin Mahkeme Tarafından Tasdiki 319
4- Kamu Görevlilerinin Mahkeme Huzurunda Kanunen
Yemin Etme Zorunluluğunun Öngörüldüğü Diğer Durumlar 319
5- Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar 319
6- Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı 320
7- Devir Kararları 321
VI. NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN
BAZI DAVALARLA İLGİLİ KARARLAR 321
VII. DAVA NAKLİNE İLİŞKİN KARARLAR 322
VIII. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR HAKKINDA VERİLEN
KARARLAR 322
& 16. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURU 325
I. BAŞVURABİLECEKLER 325
A- Davanın Tarafları 325
1- Kendisi 325
2- Yasal Temsilcisi 326
a. Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez (HMK m. 73-74) 327
b. İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir
(HMK m. 74, 349) 327
B- Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler (HMK m. 55) 327
C- İradi Değişiklikle Taraf Olan (HMK m. 124) 328
D- Dava Konusunun Devriyle Taraf Olan (HMK m. 125) 328
E- İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri (HMK m. 58) 328
F- Mecburi Dava Arkadaşları (HMK m. 60) 329
1- Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 329
2- Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 329
G- Asli Müdahil (HMK m. 65) 330
H- Fer'i Müdahil (HMK m. 66) 330
I- Cumhuriyet Savcısı (HMK m. 70) 330
II. HUKUKİ YARAR ŞARTI 331
A- Karar Kısmen Aleyhine Olanlar 331
B- Karar Tamamen Aleyhine Olanlar 331
C- Karar Şeklen Lehine Olanlar 331
1- Gerekçesi Aleyhine Olan 331
2- İcrası Aleyhine Olan 332
3- Diğer Olumsuz Sebepler 332
D- Anlaşma (Sulh, Protokol, Düzenleme) Sunanlar 332
III. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ (HMK m. 361 f. I) 332
A- Başvuru Süresi 333
B- Sürenin Başlangıcı 333
C- Özel Kanun Hükümleri 333
IV. TEMYİZ YOLUNA KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA
(HMK m. 348, 366) 333
A- Başvurma Hakkı 333
1- Hakkı Olmayanın Başvurusu 334
2- Süreyi Geçirenin Başvurusu 334
B- Başvurma Süresi 334
C- Başvuruya Cevap 335
D- Başvurunun Reddi 335
V. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT
(HMK m. 349, 366) 335
A- Geçersiz Feragat 335
1- Tebliğden Önce Feragat 335
2- İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 335
B- Başvurudan Sonra Feragat 336
1- Dosya Yargıtay'a Gönderilmişse 336
2- Dosya Yargıtay'a Gönderilmemişse 336
& 17. TEMYİZ DİLEKÇESİ (HMK M. 364) 337
I. ŞEKLİ 337
II. EKLERİ 337
III. KAPSAMI 337
A- Temyiz Eden İle Karşı Taraf 337
B- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekiller 337
C- Kararın Hangi Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinden
Verildiği 338
D- Bozma Sonucu Bilgileri 338
1- Bozmaya Uygun Karar Veren İDM Bilgileri 338
2- Direnme Kararı Veren Mahkeme Bilgileri 338
a. İlk Derece Mahkemesi Direnme Kararı 338
b. Bölge Adliye Mahkemesi Direnme Kararı 339
E- İlamın Temyiz Edene Tebliğ Edildiği Tarih 339
F- Kararın Özeti 339
G- Temyiz Sebepleri ve Gerekçesi 339
H- Duruşma İstenmesi Hâlinde Bu İstek 339
I- Temyiz Edenin veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut
Vekilinin İmzası 340
IV. EKSİK DÜZENLENMESİ 340
& 18. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ (HMK M. 365) 341
I. VERİLEBİLECEĞİ MAHKEME 341
A- Kararı Veren Mahkeme 341
1- Kararı Veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 341
2- Bozma Üzerine Hüküm Veren İlk Derece Mahkemesi 342
B- Temyiz Edenin Bulunduğu Yer Mahkemesi 342
1- Bulunduğu Yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 342
2- Bulunduğu Yer İlk Derece Mahkemesi 342
II. VERİLME SONRASI İŞLEMLER 343
A- Temyiz Defterine Kayıt 343
B- Alındı Belgesi Verme 344
& 19. TEMYİZ İŞLEMLERİ 345
I. TEMYİZ YOLUNDA HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI
(HMK m. 344, 366) 345
A- Giderler Ödenir 345
1- Kural Olarak 345
2- Adli Yardım Talebi Varsa (HMK m. 337) 346
B- Giderler Ödenmemiş Ya Da Eksik Ödenmişse 348
1- Kesin Süre Verilir 348
2- Tamamlanması İstenir 349
a. Tamamlanırsa 349
b. Tamamlanmazsa 349
aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar
Verilebilir 349
bb. Bu Karara Karşı Temyiz Yolu Açıktır 349
II. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ (HMK m. 346,366) 349
A- Ret Sebepleri 350
1- Süresinden Sonra Verilmesi 350
2- Kesin Karara İlişkin Verilmesi 350
B- İlgiliye Tebliğ Edilir 350
C- Temyiz Yolu Açıktır 350
1- Süresi 350
2- Gönderilmesi 350
3- İncelenmesi 350
III. TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK m. 347, 366) 351
A- Temyiz Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği
(HMK m. 366 yollamasıyla 347 f. I.) 351
B- Temyiz Dilekçesine Cevap 352
1- Süresi 352
2- Verileceği Mahkeme 352
C- Dosyanın Gönderilmesi 352
& 20. TEMYİZİN SONUÇLARI 353
I. KÖTÜNİYETLE TEMYİZ (HMK m. 368) 353
A- Uygulama Halleri 353
1- Kötü Niyet Bulunmalıdır 353
2- Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 353
B- Sonuçları 354
1- Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 354
2- Vekalet Ücretinden Sorumluluk 354
3- Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 354
II. TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ (HMK m. 367) 355
A- Kararın İcrası 355
B- Nafaka Kararları 355
C- Aile ve Kişiler Hukuku Kararları 355
& 21. TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA (HMK M. 369) 356
I. TEMYİZDE ÖN İNCELEME (HMK m. 352, 366) 356
A- Kapsamı 356
1- Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması 356
2- Kararın Kesin Olması 356
3- Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 356
4- Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 356
5- Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 357
B- Yapılması 357
C- Karar Verilmesi 357
D- İncelemeye Alma 359
II. TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 359
A- Kural Olarak 359
B- Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Varsa (HMK m. 369 f. I) 359
III. TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILIŞI 362
A- Dosya Üzerinde İnceleme 362
B- Duruşmalı İnceleme 363
1- Duruşmalı İncelemeye Tabi İşler 368
2- Re'sen Duruşmalı İnceleme 369
3- Duruşmanın Yapılışı 369
a. Tebligat Giderleri Verilmiş Olmalıdır 369
aa. Tebligat Gideri Verilmemişse 369
bb. Tebligat Gideri Eksik Verilmişse 369
aaa. Tamamlanırsa 370
bbb. Tamamlanmazsa 370
b. Duruşma Günü Belirlenir 370
c. Davetiye Gönderilir 370
d. Duruşma Yapılır 370
aa. Taraflar Gelmişse 370
bb. Taraflar Gelmemişse 371
aaa. Mazeret Bildirmeden Gelinmemesi 371
bbb. Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 371
aaaa. Mazeret Bildirimi Belgeye Dayalı
Olmalıdır 371
bbbb. İki Taraf Mazeret Bildirebilir 372
cccc. Mazeret Hakkında Karar Verilmelidir 372
aaaaa. Mazeret Kabul Edilirse 372
bbbbb. Mazeret Kabul Edilmezse 372
e. Duruşma Günü Kararı Verilemeyen İşler 372
C- İvedi İnceleme 372
& 22. ONAMA KARARLARI (HMK m. 370) 375
I. GENEL OLARAK 375
II. GEREKÇE GÖSTERMEK ZORUNLUDUR 378
III. DÜZELTEREK ONAMA YAPILABİLECEK KARARLAR 380
A- Gerekçenin Düzeltilerek Onanması 380
B- Açık Yanlışlıklarının Düzeltilerek Onanması 385
1- Tarafların Kimliklerine Ait Yanlışlıklar 385
2- Yazı Yanlışlıkları 385
3- Hesap Yanlışlıkları 386
4- Diğer Açık İfade Yanlışlıkları 386
C- Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığında Düzeltilerek Onanması 386
IV. DÜZELTEREK ONAMA YAPILAMAYACAK KARARLAR 389
A- Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 389
B- Hâkimin Takdir Yetkisi Kapsamında Karara Bağladığı Edalar 390
V. DOSYA İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLİR 390
VI. KARAR ÖRNEĞİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLİRMELİDİR 395
& 23. BOZMA KARARLARI (HMK M. 373) 399
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARININ BOZULMASI 399
A- Esastan Reddi Kararının Kaldırılması 399
1- Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı Kaldırılır 399
2- İlk Derece Mahkemesi Kararı Bozulur 403
3- Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 406
4- Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 410
5- İlk Derece Mahkemesinde Duruşma Yapılır 416
6- İlk Derece Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 416
a. Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 416
aa. Davadan Feragat 416
bb. Davayı Kabul 416
cc. Sulh 416
b. Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 417
c. Dava Konusuz Kalmışsa 417
7- İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik
Karar Verilir 417
a. Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 417
aa. Bozmaya Açık Olarak Uyma 417
bb. Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 418
b. Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 418
c. Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 422
8- İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği
Her Karar Temyiz Edilebilir 422
a. Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 422
b. Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 423
aa. Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 423
bb. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 423
cc. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 424
B- Düzelterek veya Yeniden Esas Hakkında Verdiği Kararın
Bozulması 426
1- Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilir 426
2- Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 426
3- Bölge Adliye Mahkemesinde Duruşma Yapılır 426
4- Bölge Adliye Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 426
a. Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 427
aa. Davadan Feragat 427
bb. Davayı Kabul 427
cc. Sulh 427
b. Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 427
c. Dava Konusuz Kalmışsa 427
5- Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 428
a. Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 428
aa. Bozmaya Açık Olarak Uyma 428
bb. Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 428
b. Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 428
c. Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 428
6- Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği Her Karar Temyiz Edilebilir 429
a. Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 429
b. Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 429
aa. Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 429
bb. Direnilen Dairece İnceleme Yapılır 429
aaa. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 430
bbb. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 430
II. İLK DERECE MAHKEME KARARININ BOZULMASI 430
A- İstinafın Esastan Ret Kararının Bozulmasına Uyma Kararı Üzerine Yeni Karar Verilmesi 430
B- Yeni Kararın Temyizi 430
1- Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 430
2- Temyiz Dilekçesinin İncelenmesi 430
3- Temyiz İsteminin Karara Bağlanması 431
a. İlk Derece Mahkeme Kararının Onanması 431
b. İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 431
c. İlk Derece Mahkeme Kararının Kısmen Onanması/
Bozulması 431
4- Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir
(HMK m. 373 f. IV-V) 431
& 24. BOZMA SEBEPLERİ (HMK M. 371) 432
I. BOZMANIN KAPSAMI 432
A- Tamamen Bozma 432
B- Kısmen Bozma 435
II. BOZMANIN KOŞULLARI 437
A- Usulüne Uygun Temyiz Bulunmalıdır 437
B- Bozma Gerekçesi Gösterilmelidir 437
III. BOZMANIN SEBEPLERİ 438
A- Yanlış Uygulama 438
1- Hukukun Yanlış Uygulanması 438
2- Sözleşmenin Yanlış Uygulanması 461
B- Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 461
1- Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması
(HMK m. 114 f. 1/a) 461
a. Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
b. Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
2- Yargı Yolunun Caiz Olmaması (HMK m. 114 f. 1/b) 462
3- Mahkemenin Görevli Olmaması (HMK m. 114 f. 1/c) 464
4- Mahkemenin Yetkili Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ç) 474
5- Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaması
(HMK m. 114 f. 1/d) 475
a. Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaması 475
b. Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 476
aa. Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 477
bb. Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 479
6- Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması
(HMK m. 114 f. 1/d) 480
7- Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması
(HMK m. 114 f. 1/e) 480
8- Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması
(HMK m. 114 f. 1/f) 480
9- Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin
Bulunmaması (HMK m. 114 f. 1/f) 481
10- Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması (HMK m. 114 f. 1/g) 482
11- Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemesi (HMK m. 114 f. 1/ğ) 484
12- Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması
(HMK m. 114 f. 1/h) 484
13- Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte (Derdestlik) Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ı) 488
a. Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 489
b. Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 490
c. Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 491
14- Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması (HMK m. 114 f. 1/i) 492
C- Delillerin Kabul Edilmemesi 496
1- Delile Dayanılmış Olmalıdır 497
2- Kanuni Bir Sebep Bulunmamalıdır 497
D- Karara Etki Eden Hallerin Bulunması 497
1- Yargılama Hatası Bulunması 497
2- Yargılama Eksiklikleri Bulunması 498
& 25. YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ (HMK M. 372) 501
I. TEBLİĞ EDİLMESİ 501
A- Konusu 501
1- Onama Kararları 501
2- Bozma Kararları 503
B- Süresi 503
C- Görevlisi 503
II. TEBLİĞ GİDERLERİ 503
A- Ödenmesi 504
1- Temyiz Dilekçesiyle Alınır 504
2- Peşin Alınır 504
B- Ödenmemesi ya da Eksik Ödenmesi 504
1- Kesin Süre Verilir 504
2- Tamamlanması İstenir 504
a. Tamamlanırsa 504
b. Tamamlanmazsa 505
aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar
Verilebilir 505
bb. Bu Karara Karşı Temyiz Yolu Açıktır 505

ÜÇÜNCÜ KISIM
HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KANUN YOLU

BİRİNCİ BÖLÜM
HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ
& 26. TEMYİZ (HMK GEÇİCİ MADDE 3, HUMK m. 427-454) 507
I. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR (HUMK m. 427 f. I) 507
A- Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir (HUMK m. 427 f. I) 508
B- Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir (HUMK m. 427 f. I) 508
1- Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 508
2- Yasal Danışman Temyiz Edemez 509
3- Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 509
4- Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir 509
C- Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir (HUMK m. 427 f. VI-VIII) 510
1- Davanın Tarafları İsteyemez 510
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 511
3- Koşulları Oluşmalıdır 511
II. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 511
A- Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez 511
B- Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez 511
C- Devir Kararları Temyiz Edilemez 513
D- Tedbir Kararları Temyiz Edilemez 513
E- Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez 514
F- Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez 514
G- Diğer Kararlar Temyiz Edilemez 515
H- Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 516
III. TEMYİZ SÜRESİ 516
A- Süresinde Temyiz Edilmelidir (HUMK m. 432 f. I) 516
1- Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz
(HUMK m. 432 f. I) 517
2- Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 518
a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 518
b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 519
3- Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 520
a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 520
b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 521
B- Süresinde Temyiz Edildi İse 522
C- Süresinde Temyiz Edilmedi İse (HUMK m. 432 f. IV) 522
1- Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir (HUMK m. 432 f. IV) 522
2- Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 523
3- Ret Kararı Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 525
a. Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 525
b. Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir
(HUMK m. 432 f. V) 526
IV. TEMYİZ ŞEKLİ 526
A- Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 526
1- Temyiz Defterine Kaydedilir (HUMK m. 432 f. II) 526
a. Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse
(HUMK m. 432 f. II, 434 f. I) 527
b. Başka Mahkemeye Verilmişse (HUMK m. 432 f. II) 527
2- Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 529
3- Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 529
4- Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 530
5- Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 531
6- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir
(HUMK m. 433 f. I) 532
B- Temyiz Harcı Yatırılmalıdır 532
1- Harç ve Gider Eksik Ödenmemelidir 533
a. Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 533
b. Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 534
2- Harç ve Gider Eksik Ödenmiş İse 535
a. Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 536
aa. Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 536
bb. Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 538
cc. Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir 538
b. Yedi Gün Kesin Süre Verilir (HUMK m. 434 f. III) 538
c. İhtar Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 539
d. Harç ve Gider Tamamlanırsa (HUMK m. 434 f. III) 540
aa. Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 540
bb. Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 541
e. Harç ve Gider Tamamlanmazsa (HUMK m. 434 f. III) 542
f. Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı Tarih
Esas Alınır 543
3- Harcı ve Kaydı Olmayan Dilekçe İncelenmez 543
C- Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir (HUMK m. 433 f. II) 543
1- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur
(HUMK m. 433 f. I) 544
2- On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir
(HUMK m. 433 f. II) 544
3- Katılma Yoluyla Temyiz Ancak Temyize Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 544
4- Katılma Yoluyla Temyiz Harcı Yatırılmış Olmalıdır 546
5- Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 547
6- Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla
Temyiz Hakkı Yoktur 547
D- Eski Hale Getirme İstenebilir 548
E- Temyizden Feragat Edilebilir 549
1- Birlikte Yaşamadan Sonra Feragat Edilemez 549
2- Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Feragat Edilemez 549
3- Karar Tebliğ Edilmeden Feragat Edilemez 550
F- Bölümsel Temyiz Yapılabilir 550
1- Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 550
2- Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 550
3- Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 550
4- Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler 551
5- Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 552
6- Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 552
7- Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararın Bir Bölümünün Temyizi Hükmün Tamamının Temyiz Edilmiş Sayılmasını Gerektirir 553
G- Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir 553
H- Temyiz Eden Davacının Ölmesi 560
I- Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir 561
İ- Delil Dosyaları Gönderilmelidir 562
V. TEMYİZİN İNCELENMESİ ŞEKLİ 563
A- İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 563
B- İncelemenin Duruşmalı Yapılması 563
1- İstek Üzerine Yapılabilir 564
2- Kendiliğinden Yapılabilir 566
3- Tebligat Gideri Verilir 566
4- Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 568
5- Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 568
6- Duruşmadan Vazgeçilebilir 568
C- Duruşmanın İcrası 569
1- Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 569
2- Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 569
3- Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 569
4- Yetki Belgesi Sunulabilir 570
5- Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 570
6- Eksik Harç, Baro Pulu Tamamlanabilir 570
7- Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 570
8- Davadan ya da Temyizden Feragat Edilebilir 570
9- Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 570
10- Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 571
VI. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KARAR ŞEKLİ 571
A- Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 571
1- Düz Onama Kararı Verilebilir 571
2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 571
a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 571
b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 571
c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 572
aa. Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 572
aaa. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 572
bbb. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 573
ccc. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 574
bb. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
cc. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
dd. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 576
B- Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 577
1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 577
2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 577
C- Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 577
1- Düz Onama Kararı Verilebilir 577
2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 578
a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 578
b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 578
c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 578
D- Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 578
1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 579
2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 579
E- Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir 579
VII. BOZMA İLAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER 580
A- Bozma İlamına Uyulabilir 580
1- Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 580
2- Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 580
3- Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 581
B- Bozma İlamına Direnilebilir 581
İKİNCİ BÖLÜM
HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE
KARAR DÜZELTME
& 27. KARAR DÜZELTME 585
I. GENEL OLARAK 585
II. KARAR DÜZELTME 586
A- Süresi 586
B- Sebepleri 588
1- İtirazların Cevapsız Bırakılmış Olması 588
2- Yargıtay Kararında Birbirine Aykırı Fıkralar Bulunması 589
3- Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Bir Hile veya Sahteliğin Ortaya Çıkması 589
4- Yargıtay Kararının Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması 589
C- İncelenmesi 589
1- Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 589
2- Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 590
3- Duruşmalı İnceleme İstenemez 590
4- İstemin Kabul Ya da Reddine Karar Verilebilir 590
5- Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 591
6- İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir 591
D- Feragat Edilmesi 593
E- Sonucu 594

DÖRDÜNCÜ KISIM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

& 28. YARGILAMANIN İADESİ (HMK m. 374-381) 595
I. GENEL OLARAK 596
II. YARGILAMANIN İADESİ 596
A- Yargılamanın İadesi Sebepleri (HMK m. 375) 596
1- Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 596
2- Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 597
3- Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 597
4- Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 597
a. Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 597
b. Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır 597
c. Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 597
d. Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 597
5- Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 598
6- Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 598
7- Bilirkişi veya Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 598
8- Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması 598
9- Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 599
10- Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 599
11- İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 600
12- Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararıyla Tespit Edilmiş Olması 600
B- Yargılamanın İadesi Usulü 600
1- İnceleyecek Mahkeme 601
a. Bir Dava Olarak Açılır 601
b. Yeni Esas Numarası Verilir 602
c. Kararı Veren Mahkemece İncelenir 602
d. Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 603
e. Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 604
f. İlk Davanın Devamı Sayılır 605
2- Teminat 605
3- Taraflar 605
4- Süre 606
5- Talebin Ön İncelemesi 607
6- Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 607
7- İcranın Durdurulması 608
& 29. KANUN YARARINA TEMYİZ (HMK M. 363) 609
I. KAPSAMI 609
A- İlk Derece Mahkemesi Kararları 609
1- Kesin Olarak Verilen Kararlar 609
2- İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 609
B- Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Kararları 609
1- İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Kesin Olarak Verilen Kararlar 610
2- İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilip Kesin Olarak Verilip Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 610
II. SEBEBİ 610
III. BAŞVURABİLECEKLER 610
A- Adalet Bakanlığı 610
B- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 610
IV. İNCELEME 610
A- Yeri 610
B- Sonuçları 611
1- Ret 611
2- Kabul 611
a. Kanun Yararına Bozma 611
b. Kararın Hukuki Sonuçları Ortadan Kalkmaz 611
c. Örneği Gönderilir 611
d. Resmî Gazetede yayımlanır 612
EKLER

KAVRAM DİZİNİ 613

KAVRAM DİZİNİ

A
Acentenin Müvekkili Hesabına Teslim Aldığı Malın Borçlar Kanununa
Göre Satılması 314
Açık Yanlışlıklarının Düzeltilerek Onanması 385
Ad ve Soyadın Değiştirilmesi 282
Adalet Bakanlığınca Kanun Yararına Temyiz 610
Adli Yardım İçin Temyiz Yolunda Talep Varsa 346
Adres Değişikliği Bildirilmelidir 207
Adresi Meçhul Olana Tebligat İlanen Yapılır 209
Adresi Meçhul Olanın Adres Etraflıca Araştırılmalıdır 209
Adreste Bulunmama Ve İmtina İçin Gösterilen Sebep 232
Aile Hukuku Kararları 80
Aile Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 288
Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Hâkimin Müdahalesinin İstenmesi 289
Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir 509
Aile ve Kişiler Hukuku Kararları 355
Aile Yurdunun Kurulmasına İlişkin İşlemler 296
Alacaklısı İhtilaflı Olan Borcun Mahkemeye Tevdiî 313
Alındı Belgesi Verme 344
Ana Babaya Çocuğun Mallarından Bir Kısmını Sarf İzninin Verilmesi 290
Anlaşma Sunanlar 332
Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 552
Ara Kararları İstinaf Edilemez 126
Araştırma Adreste Bulunmama Sebebi Bilmesi Muhtemel Kişilerden Araştırılır 201
Asıl İncelemenin Yapılışı 190
Askere Tebligat 225
Asli Müdahale Talebinde Bulunulamama 195
Asli Müdahil 330
Asli Müdahilin İstinafı 71
Avukat Katiplerine Tebliğ 223
Avukat Stajyerlerine Tebliğ 223
Ayıplı Hayvanın Bilirkişi Tarafından Muayenesi 313
Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 488
Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış Ve Hâlen Görülmekte Olması 153
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 492
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 183
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmış Olması 153
Aynı Konutta Oturan Kişilere Tebligat 227
Aynı Mahkemede Açılan Davaları Ayırma Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Aynı Yerde Çalışana Tebliğ 222

B
Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 597
BAM İçin Kesin Yetki Kuralı Geçerlidir 75
BAM Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınır 75
BAM Tarafından Kesin Olarak Karar Verilir 75
Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması 137
Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması 356
Başka Mahkemeye Verilmişse 527
Başkan ve Üyelerin İmzaları 253
Başvurabilecekler 325
Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 357
Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 356
Başvurudan Sonra Feragat 336
Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 155
Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 356
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 133
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 349
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 505
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karşı İstinaf Yolu Açıktır 133
Bekleme Süresinin Hâkim Tarafından Kaldırılması 289
Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 597
Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır 597
Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 597
Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 597
Belge Tebliği Gerekli Değildir 240
Belirli İşlemler Yapılabilir 238
Belirli Yerde Bulunana Tebliğ 223
Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edene Tebligat 224
Beyanda Bulunanın İsmi Yazılır 202
Beyanları Tebliğ Mazbatasına Yazılır 201
Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması 217
Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması 215
Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 598
Bilirkişiye İlişkin İşlemler 239
Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 590
Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 569
Birleştirilen Davalar 118
Birleştirme Kararı Verilebilecek Haller 196
Birleştirme Kararı Verilemeyecek Haller 196
Birleştirme Kararı 120
Birleştirme Talebinde Bulunma Yasağı 196
Birlikte Oturmayana Tebliğ 221
Birlikte Yaşamadan Sonra Temyizden Feragat Edilemez 549
Borçlar Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 312
Borçluya İfa veya Teminat Göstermesi İçin Süre Verilmesi 312
Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 550
Bozma Gerekçesi Gösterilmelidir 437
Bozma İlamına Direnilebilir 581
Bozma İlamına Göre Yapılacak İşlemler 580
Bozma İlamına Uyulabilir 580
Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 410
Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 426
Bozma Kararları 399
Bozma Sebepleri 432
Bozma Sonucu Bilgileri 338
Bozma Üzerine Hüküm Veren İlk Derece Mahkemesi 342
Bozmanın Kapsamı 432
Bozmanın Koşulları 437
Bozmanın Sebepleri 438
Bozmaya Açık Olarak Uyma 417
Bozmaya Açık Olarak Uyma 428
Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 423
Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 429
Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 418
Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 428
Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 418
Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 428
Bozmaya Uygun Karar Veren İDM Bilgileri 338
Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 422
Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 429
Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 417
Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 428
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Adalet Komisyonunun
Görevleri 52
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Başkanın Görevleri 48
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Başkanlar Kurulunun
Görevleri 49
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Daire Başkanlarının Görevleri 50
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Hukuk Dairelerinin Görevleri 50
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Toplantı ve Karar 53
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Üyelerin Görevleri 52
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Yargı Çevresinin Değişmesi 53
Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar 113
Bölge Adliye Mahkemelerinin Oluşumu 48
Bölge Adliye Mahkemesi Direnme Kararı 339
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Kararları 609
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 142
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi 189
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Heyetçe Yapılabilir 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Üye Tarafından Yapılabilir 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İncelemenin Kapsamı 169
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İncelemeyi Yapacaklar 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Ön İnceleme 137
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Duruşmaya Gelinmemesi 200
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Giderlerin Ödenmemesi 200
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Karar ve Tebliği 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararın Kapsamı 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararında Taraflar
Kimlikleri 248
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararında Taraflar 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyeti 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyetinin Sicil Numaraları 246
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyetinin
Ad ve Soyadları 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkemenin Adı 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Yapılamayacak İşlemler 193
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibi 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibinin
Ad ve Soyadı 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibinin
Sicil Numarası 247
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Bozulması 399
Bölge Adliye Mahkemesince İncelemenin Gerekli Olması 137
Bölge Adliye Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları 117
Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 428
Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği Her Karar Temyiz Edilebilir 429
Bölge Adliye Mahkemesinde Duruşma Yapılır 426
Bölge Adliye Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 426
Bölge Adliye Mahkemesinde Uygulanacak Diğer Hükümler 255
Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı Kaldırılır 399
Bölümsel Temyiz Yapılabilir 550
Bu Karara Karşı Temyiz Yolu Açıktır 349
Bulunduğu Yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 342
Bulunduğu Yer İlk Derece Mahkemesi 342
Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 238

C, Ç
Celse Esnasında Tebliğ 222
Cezaevinde Bulunana Tebligat 223
Cumhuriyet Savcısı 330
Cumhuriyet Savcısının İstinafı 72
Çekişmesiz Yargı İşinin İlgilileri 67
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar 280
Çeşitli Kanunlardaki Temyiz Edilemeyen Kararlar 319
Çocuğun Mallarının Yönetimine Müdahale Etme 295
Çocuğun Mallarının Yönetiminin Kayyıma Devri 296
Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması 297

D
Dar Anlamda İstinaf 46
Dava Dilekçesinin İptali Kararında İstinaf 119
Dava Konusunun Devriyle Taraf Olan 328
Dava Konusunun Devriyle Taraf Olanın İstinafı 69
Dava Konusuz Kalmışsa 417
Dava Konusuz Kalmışsa 427
Dava Nakline İlişkin Kararlar 322
Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 461
Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması 147
Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması 480
Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 572
Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması 484
Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 477
Davacının Devri Sebebiyle Taraf Olanın İstinafı 69
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması 148
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması 482
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 182
Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması 148
Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 491
Davadan Feragat 416
Davadan Feragat 427
Davadan Ya Da Temyizden Feragat Edilebilir 570
Davaları Birleştirme Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa 215
Davalı Yurtdışında Oturuyorsa 216
Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 573
Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 479
Davalının Devri Sebebiyle Taraf Olanın İstinafı 70
Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 574
Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 576
Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 120
Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 490
Davanın Konusuz Kalmasında İstinaf 120
Davanın Tarafları İsteyemez 510
Davanın Tarafları Ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 489
Davanın Tarafları 325
Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosya Mahkemesine Gönderilir 142
Davayı Kabul 416
Davayı Kabul 427
Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 422
Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 428
Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 416
Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 427
Davetiye Gerekli İhtarı İçermelidir 236
Davetiye Gönderilir 370
Davetiye Taraflara Çıkarılmalıdır 236
Delil Dosyaları Gönderilmelidir 562
Delil İncelenmemiş Olmalıdır 198
Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez 514
Delil Tespiti Yapılabilir 168
Delil Tespitine Yönelik Geçici Hukukî Koruma Kararları İstinaf
Edilemez 127
Delil Usulüne Uygun Gösterilmiş Olmalıdır 198
Delile Dayanılmış Olmalıdır 497
Delilleri Ret Sebepleri 250
Delilleri Üstün Tutma Sebepleri 251
Delillerin Değerlendirilmesi 250
Delillerin Kabul Edilmemesi 496
Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 92
Delillerin Tartışılması 250
Delillerin Toplanması 165
Deniz Raporu Tanzimi 316
Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalarda Bilirkişi Tayini 317
Derdestliğin Olmaması 182
Derdestlik Olmaması 488
Devir Kararları Temyiz Edilemez 513
Devir Kararları 321
Diğer Açık İfade Yanlışlıkları 386
Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 146
Diğer Haller 185
Diğer Kanunlarda Belirtilen Dava ve İşler 123
Diğer Kararlar Temyiz Edilemez 515
Diğer Olumsuz Sebepler 332
Diğer Olumsuz Sebeplerle İstinaf 73
Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 238
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 424
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 430
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 423
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 430
Direnilen Dairece İnceleme Yapılır 429
Direnme Kararı Veren Mahkeme Bilgileri 338
Direnme Kararları 258
Dizi Pusulasına Bağlanarak Dosya Gönderilmelidir 561
Doğrudan Doğruya İflas 317
Dosya BAM'a Gönderilmemişse 79
Dosya BAM'a Gönderilmişse 79
Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilir 426
Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 423
Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 429
Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir 561
Dosya Duruşmaya Alınır 191
Dosya Heyete Tevdi Edilir 191
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 390
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 406
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 431
Dosya İşlemden Kaldırılamaz 240
Dosya Üzerinde İnceleme 362
Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 142
Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 190
Dosya Üzerinden Ön İnceleme Yapılır 189
Dosya Yargıtay'a Gönderilmemişse 336
Dosya Yargıtay'a Gönderilmişse 336
Dosyanın Devri Kararı 120
Dosyanın Gönderilmesi 136
Dosyanın Gönderilmesi 352
Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı 120
Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 568
Duruşma Günü Belirlenir 370
Duruşma Günü Kararı Verilemeyen İşler 372
Duruşma Günü Taraflara Tebliğ Edilir 191
Duruşma Gününün Tebliği 200
Duruşma İstenmesi Hâlinde Bu İstek 339
Duruşma Tensip Tutanağı Düzenlenir 191
Duruşma Usulüne Uygun Yapılmalıdır 243
Duruşma Yapılır 370
Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecekse 190
Duruşma Yapılmadan Karar Verilemeyecekse 191
Duruşmadan Vazgeçilebilir 568
Duruşmalı İnceleme 363
Duruşmalı İncelemeye Tabi İşler 368
Duruşmanın Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası 237
Duruşmanın İcrası 569
Duruşmanın Ses Nakledilmesi Yoluyla İcrası 237
Duruşmanın Yapılışı 237
Duruşmanın Yapılışı 369
Duruşmaya Gelinmemesi 240
Düz Onama Kararı Verilebilir 571
Düz Onama Kararı Verilebilir 577
Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 571
Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 578
Düzelterek Onama Yapılabilecek Kararlar 380
Düzelterek Onama Yapılamayacak Kararlar 389
Düzelterek Veya Yeniden Esas Hakkında Verdiği Kararın Bozulması 426
Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
Düzenleme Sunanlar 332

E
Eksik Düzenlenmesi 340
Eksik Harç, Baro Pulu Tamamlanabilir 570
Eksiklik Duruşmasız Tamamlanacak Olmalıdır 161
Eksiklik Tamamlanarak Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 160
El Yazısı ile Vasiyetnamenin Sulh Hâkimi Tarafından Saklanması 302
Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 597
En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar 204
Ergin Kılınma 282
Esas Hakkında İnceleme Yapılmaz 142
Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 389
Esasa İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi 155
Esasa İlişkin Duruşmasız Verilen Kararda Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 144
Esasa İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 143
Esasla İlgili Gösterilen Deliller Hiç Değerlendirilmeden Karar Verilmesi 154
Esasla İlgili Gösterilen Delillerin Hiçbiri Toplanmadan Karar Verilmesi 154
Esastan Reddi Kararının Kaldırılması 399
Eser Sözleşmesinde Eserin Ayıplı Olup Olmadığının Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi 313
Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunması 296
Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 572
Eski Hale Getirme İstenebilir 548
Eşya Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 309
Eşyanın Mahkeme Marifetiyle Muayenesi 315
Evlenme Başvurusunu Ret Kararına Karşı Yapılan İtiraz 288
Evlenme İzni 288
Evlilik Birliğini Temsil Etmek Konusunda Yetkili Kılınma 289
Evlilik İçinde Doğmuş Çocuklar ve Bunların Kimlik Bilgileri 90

F
Fabrika Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Feragat, Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Fer'i Müdahale Talebinde Bulunulamaz 195
Fer'i Müdahil 330
Fer'i Müdahilin İstinafı 71
Fer'i Niteliğindeki Hükümler Dikkate Alınamaz 264
Fevkalade Hâllerde, Borçluya Mühlet Verilmesi 318

G
Gaibin Mirasçılarına, Gaibe Düşen Miras Payının Teslim Edilmesi 303
Gaiplik Kararı 284
Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi 288
Geçersiz Feragat 335
Geçici Hukuki Koruma Kararı Verilebilir 168
Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar 322
Gemi İpoteğinde, Malikin Bulunamadığı Hâllerde Kayyım Tayini 316
Geniş Anlamda İstinaf 46
Gerekçe Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır 103
Gerekçe Doğru Bulunmazsa 572
Gerekçe Doğru Bulunmazsa 578
Gerekçe Göstererek İncelenmeme 198
Gerekçe Gösterilmeden İncelenmeme 198
Gerekçe Göstermek Zorunludur 378
Gerekçe Sıra Numarası Altında Yazılmalıdır 103
Gerekçe 249
Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 106
Gerekçeli Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir 85
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 103
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 253
Gerekçeli Kararla Kısa Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır 106
Gerekçenin Çelişkili Olması 94
Gerekçenin Doğru Olmaması 93
Gerekçenin Düzeltilerek Onanması 380
Gerekçenin Hüküm Fıkrası İle Çelişkili Olması 96
Gerekçenin Kendi İçinde Çelişkili Olması 94
Gerekçenin Yazılmaması 92
Gerekçesi Aleyhine Olan 331
Gerekçesi Aleyhine Olanın İstinafı 72
Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 103
Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 251
Gerekli Karar Verilemiyorsa Dosya Asıl İncelemeye Alınır 190
Gider Gönderilir 167
Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı Tarih Esas Alınır 543
Gönderme Kararı Kesin Olarak Verilir 143
Görev Bakımından 167
Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar 114
Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 189
Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 190
Görevli Hâkimin Görevsizlik Kararı Vermesi 145
Görevli Mahkemeye Gönderilmesi 143
Görevli Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararın Bir Bölümünün Temyizi 553
Görevsizlik İtirazının Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Görevsizlik Kararı Verilemez 168
Görevsizlik Kararında İstinaf 119

H
Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzaları 102
Hakimin Çekinmesi Kararı 120
Hakimin Reddi Kararı 74
Hakimin Reddi Talebini Geri Çevirme Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Hakimin Reddine İlişkin Merci Kararı 120
Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 281
Hâkimin Takdir Yetkisi Kapsamında Karara Bağladığı Edalar 390
Hakkı Olmayanın Başvurusu 334
Haklı Reddedilen Hâkimin Davaya Bakması 145
Harcı ve Kaydı Olmayan Temyiz Dilekçesi İncelenmez 543
Hastane Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 569
Hesap Yanlışlıkları 386
Heyetçe Gerekli Karar Alınır 191
Heyetçe Gerekli Karar Alınır 192
Heyetçe Karar Verilir 189
Heyetçe Müzakere Tutanağı Düzenlenir 191
Hizmetçiye Tebligat 227
Hükme İlişkin Hususlar, Usule İlişkin Nihai Kararlar Hakkında Uygulanması 84
Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır 106
Hükmü Veren Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları 87
Hükmü Veren Mahkeme 85
Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Bir Hile veya Sahteliğin Ortaya Çıkması 589
Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi 85
Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği 87
Hükmün Kapsamı 85
Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez 511
Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı 320
Hükmün Sonuç Kısmı 103
Hükmün Tefhimi Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına
Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılmalıdır 84
Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir 84
Hükmün Verildiği Tarih 102
Hükmün Verilmesi ve Tefhimi 84
Hükmün Yazılması 106
Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 87
Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 118
Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 260
Hukuki Yarar Bulunan Kararlar 265
Hukuki Yarar Şartı 331
Hukuki Yararı Bulunan İlgilinin İstinafı 67
Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir 508
Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 508
Hukukun Yanlış Uygulanması 438
Hüküm Bilgisi 251
Hüküm Fıkrasında Yazılmayanın Gerekçe Bölümünde Yazılmış Olması 111
Hüküm Kurulmalıdır 244
Hüküm Sonucu 99
Hüküm Sonucu 251
Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur 84
Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir 84
HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 113
HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 258

İ
Islah Talebinde Bulunma Yasağı 195
İcra Mahkemesi Kararları 75
İcra Mahkemesi Kararlarında İstinafa Başvuru Süresi 74
İcra Mahkemesi Tarafından İpoteğin Fekkine Karar Verilmesi 317
İcra ve İflas Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 317
İcranın Durdurulması 608
İcrası Aleyhine Olan 332
İcrası Aleyhine Olanın İstinafı 72
İDM Kararının İcrasına Etkisi 79
İDM'nin Yargı Çevresinde Bulunduğu BAM Yetkilidir 75
İflas ve Konkordato Hukukuna İlişkin Ticaret Mahkemesi Kararları 74
İflasın Kaldırılması 317
İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi 318
İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılır 206
İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir 204
İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri 328
İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Birinin İstinafı 70
İhtiyari Dava Arkadaşlığında 118
İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir 168
İhtiyati Haciz Kararları 122
İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir 168
İhtiyati Tedbir Kararları 121
İki Taraf Mazeret Bildirebilir 241
İki Taraf Mazeret Bildirebilir 372
İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 600
İlamın Temyiz Edene Tebliğ Edildiği Tarih 339
İlan Şekli 212
İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 214
İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 213
İleri Sürülememe Mücbir Sebeple Olmalıdır 199
İleri Sürülen İstinaf Sebepleri 249
İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 280
İlgililerin, İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 281
İlgiliye Tebliğ Edilir 350
İlk Derece Mahkeme Kararı Kaldırılır 142
İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 430
İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 431
İlk Derece Mahkeme Kararının Kısmen Onanması/Bozulması 431
İlk Derece Mahkeme Kararının Onanması 431
İlk Derece Mahkemesi Direnme Kararı 338
İlk Derece Mahkemesi Kararı Bozulur 403
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti 249
İlk Derece Mahkemesi Kararlarda Kanun Yararına Temyiz 609
İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Yolu 84
İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Kesin Olarak Verilen Kararlar 610
İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilip Kesin Olarak Verilen Kararlar 610
İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar 116
İlk Derece Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
İlk Derece Mahkemesince Verilen Direnme Kararları 117
İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 417
İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği
Her Karar Temyiz Edilebilir 422
İlk Derece Mahkemesinde Duruşma Yapılır 416
İlk Derece Mahkemesinde Hüküm 84
İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülememiş Olmalıdır 198
İlk Derece Mahkemesinde Müdahil Olarak Katılanlar 248
İlk Derece Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 416
İlk Derece Mahkemesinden 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen Nihai Kararlar 115
İlk İtirazın Kabulü Kararı 120
İlk İtirazın Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
İmza Edemeyecek Durumda Olana Tebliğ 227
İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu Yazarak İmzalar 203
İmzalar 253
İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 563
İncelemenin Duruşmalı Yapılması 563
İncelemeye Alma 359
İncelenmeden Reddedilen Deliller 197
İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 335
İradi Değişiklikle Taraf Olan 328
İradi Değişiklikle Taraf Olanın İstinafı 69
İsticvap 162
İstinabe 162
İstinabe İşlemleri 162
İstinabe Koşulları 166
İstinabe Mahkemeleri 167
İstinaf Sistemleri 46
İstinaf Başvurusunda Talep Sonucu 130
İstinaf Dilekçesi 129
İstinaf Dilekçesi İlgiliye Tebliğ Edilir 134
İstinaf Dilekçesine Cevabın Karşı Tarafa Tebliğ 135
İstinaf Dilekçesine Cevap 135
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesinin Verileceği Mahkeme 135
İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi 135
İstinaf Dilekçesine Cevap 135
İstinaf Dilekçesine Eklenecek Örnek Sayısı 131
İstinaf Dilekçesinin Eksik Düzenlenmesi 131
İstinaf Dilekçesinin Gönderilmesi 135
İstinaf Dilekçesinin İncelenmesi 135
İstinaf Dilekçesinin Kapsami 129
İstinaf Dilekçesinin Kesin Karara İlişkin Verilmesi 134
İstinaf Dilekçesinin Reddi 133
İstinaf Dilekçesinin Ret Sebepleri 134
İstinaf Dilekçesinin Süresi 134
İstinaf Dilekçesinin Süresinden Sonra Verilmesi 134
İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 131
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye Giderleri Yatırılırsa 237
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye Giderleri Yatırılmazsa 237
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye 236
İstinaf Edilen Kararın Başvurana Tebliğ Edildiği Tarih 130
İstinaf Edilen Kararın Hangi Mahkemeden Verilmiş Olduğu 129
İstinaf Edilen Kararın Özeti 130
İstinaf Edilen Kararın Sayısı 130
İstinaf Edilen Kararın Tarihi 130
İstinaf Etmeyene Çıkartılan Davetiye 237
İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 609
İstinaf Kuruluşu 47
İstinaf Sebepleriyle Sınırlı İnceleme Yapılması 169
İstinaf Teşkilatı 46
İstinaf Uygulamasının Kapsamı 112
İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 113
İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 257
İstinaf Yolu Açıktır 134
İstinaf Yoluna Başvurabilecekler 65
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkında Geçersiz Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Başvurudan Sonra Feragat 79
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Tebliğden Önce Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvuru 65
İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 119
İstinaf Yoluna Başvurulamayan Kararlar 124
İstinaf Yoluna Davanın Taraflarının Başvurması 65
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Hakkı 81
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma 81
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvurma Süresi 82
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvurunun Reddi 83
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvuruya Cevap 82
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmadan Başvuran Feragat Ederse 83
İstinaf Yoluna Katılmada Hakkı Olmayanın Başvurusu 82
İstinaf Yoluna Katılmada Süreyi Geçirenin Başvurusu 82
İstinaf Yoluna Kendisinin Başvurması 65
İstinaf Yoluna Vekilinin Başvurması 65
İstinaf Yoluna Yasal Temsilcisinin Başvurması 65
İstinaf Yolunda Giderler Ödenir 132
İstinaf Yolunda Giderler Ödenmemiş ya da Eksik Ödenmişse 132
İstinaf Yolunda Harç ve Giderler Tamamlanırsa 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderler Tamamlanmazsa 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderlerin Tamamlanması İstenir 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderlerin Yatırılması 132
İstinaf Yolunda Kesin Süre Verilir 133
İstinaf.............................................................................................................46
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Ad ve Soyadları 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Adresleri 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Davadaki Sıfatları 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numaraları 129
İstinafa Başvuranın veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 130
İstinafa Başvuru Gerekçesi 130
İstinafa Başvuru Sebepleri 130
İstinafa Başvuru Süresi 73
İstinafa Başvuru Süresinin Başlangıcı 73
İstinafa Başvuru Süresinin Tefhim İle Başlaması 74
İstinafın Esastan Ret Kararının Bozulmasına Uyma Kararı Üzerine
Yeni Karar Verilmesi 430
İstinafın Geçirici İşlevi 62
İstinafın İşlevi 62
İstinafın Öteleyici İşlevi 62
İstinafta Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 141
İstinafta Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 141
İstinafta Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 138
İstinafta Dilekçenin Başka Bir Mahkemeye Verilmesi 131
İstinafta Dilekçenin Kararı Veren Mahkemeye Verilmesi 131
İstinafta Dilekçenin Verilmesi 131
İstinafta Dosyanın Gönderilmesi 132
İstinafta Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararların Kapsamı 144
İstinafta Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararların Özelliği 142
İstinafta Duruşmasız Verilen Kararda Esas Hakkında İnceleme
Yapılması 144
İstinafta Duruşmasız Verilen Kararda Temyiz Yolu Açıktır 144
İstinafta Hukuki Yarar Şartı 72
İstinafta Kararın Kesin Olması 137
İstinafta Usule İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi 145
İstinafta Usule İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 142
İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir 327
İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir 67
İstisna 197
İş Mahkemesi Kararları 75
İş Mahkemesi Kararlarında İstinafa Başvuru Süresi 74
İşçiye Kârdan Hisse Verilmesini Öngören İş Sözleşmesinde, Mahkemenin İşverenin Hesaplarını İnceleyecek Bir Kişi Tayin Etmesi 313
İşlem Gösterilir 167
İşlem Yapılması Zorunludur 167
İtirazların Cevapsız Bırakılmış Olması 588
İvedi İnceleme 372

K
Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 571
Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 577
Kabul, Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Kadının Evlenmeden Önceki Soyadı ve Aile Kütüğünde
Kayıtlı Olduğu Yer Bilgileri 90
Kalemde Tebliğ 222
Kamu Düzenine Aykırılık 171
Kamu Görevlilerinin Mahkeme Huzurunda Kanunen
Yemin Etme Zorunluluğunun Öngörüldüğü Diğer Durumlar 319
Kanun Yararına Bozma Kararın Hukuki Sonuçları Ortadan Kalkmaz 611
Kanun Yararına Bozma Örneği Gönderilir 611
Kanun Yararına Bozma Resmî Gazetede Yayımlanır 612
Kanun Yararına Bozma 611
Kanun Yararına Temyiz Kapsamı 609
Kanun Yararına Temyiz Sebebi 610
Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir 510
Kanun Yararına Temyiz 609
Kanun Yararına Temyiz 61
Kanun Yararına Temyizde Kabul 611
Kanun Yararına Temyizde Ret 611
Kanun Yararına Temyize Başvurabilecekler 610
Kanun Yararına Temyizi İnceleme 610
Kanun Yararına Temyizin Sonuçları 611
Kanun Yolları ve Süresi 100
Kanun Yolu Çeşitleri 45
Kanun Yolu Kavramı 45
Kanun Yolu Tanımı 45
Kanundaki Sıraya Göre Yapılır 189
Kanuni Bir Sebep Bulunmamalıdır 497
Kanuni Mümessile Tebliğ 223
Kanuni Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması 147
Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Varsa 359
Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 571
Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 578
Kanunun Olaya Uygulanmasında/Denkleştirmede Hata Edilmelidir 158
Kapıcıya Tebliğ 221
Karar Düzeltme Sebepleri 588
Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 589
Karar Düzeltme 585
Karar Düzeltmede Duruşmalı İnceleme İstenemez 590
Karar Düzeltmede İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir 591
Karar Düzeltmede İstemin Kabul Ya Da Reddine Karar Verilebilir 590
Karar Düzeltmeden Feragat Edilmesi 593
Karar Düzeltmenin İncelenmesi 589
Karar Düzeltmenin Sonucu 594
Karar Düzeltmeyi Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 591
Karar Kısmen Aleyhine Olanlar 331
Karar Kısmen Aleyhine Olanların İstinafı 72
Karar Örneği Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmelidir 395
Karar Şeklen Lehine Olanlar 331
Karar Şeklen Lehine Olanların İstinafı 72
Karar Tamamen Aleyhine Olanlar 331
Karar Tamamen Aleyhine Olanların İstinafı 72
Karar Tebliğ Edilmeden Temyizden Feragat Edilemez 550
Karar Verilmesi 357
Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 598
Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 599
Karara Etki Eden Hallerin Bulunması 497
Kararı Veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Kararı Veren Mahkemeye Gönderilmesi 143
Kararı Veren Mahkemeye Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse 527
Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
Kararıyla Tespiti 600
Kararın Hangi Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinden Verildiği 338
Kararın İcrası 355
Kararın İcrası 79
Kararın Kesin Olması 356
Kararın Özeti 339
Kararın Tebliği 254
Kararın Verildiği Tarih 253
Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı
Olmamalıdır 110
Karşı Dava Açma Yasağı 193
Karşı Davalarda 118
Katılma Yoluyla Temyiz Ancak Temyize Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 544
Katılma Yoluyla Temyiz Harcı Yatırılmış Olmalıdır 546
Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir 543
Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır 204
Kayyımlıkla İlgili İşler 298
Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 580
Kazanılmış Hakların Gözetilmesi 183
Kendiliğinden İnceleme Yapılması 170
Kendisi 325
Kesin Karara İlişkin Verilmesi 350
Kesin Nitelikteki Kararlar İstinaf Edilemez 127
Kesin Olarak Verilen Kararlarda Kanun Yararına Temyiz 609
Kesin Süre Verilir 348
Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 581
Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez 514
Keşif 166
Kırkambar Sözleşmesinde Geminin Hareket Gününün Mahkeme Tarafından Tayini 316
Kısa Karara Aykırı Gerekçeli Kararın Bulunmaması 183
Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 577
Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 579
Kısmen Bozma 435
Kıymetli Evrakın İptali 315
Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Kişiler Hukuku Kararları 80
Kişiler Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 282
Kişisel Durum Sicilindeki Kaydın Düzeltilmesi 286
Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Tasfiye Memuru Tayini 314
Komanditer Ortağın Talebiyle Şirket Hesaplarını İncelemek İçin Eksper Tayini 314
Komisyoncu Elindeki Malın Açık Artırma İle Satışına İzin Verilmesi 314
Konkordato Mühleti Verilmesi Ve Komiserin Atanması 318
Konkordatonun Tasdiki 318
Kooperatiflerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Tayini 317
Koşulları Oluşmalıdır 511
Koşulları Varsa Gerekli Karar Verilir 189
Kötüniyetle İstinaf Uygulama Halleri 76
Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma 76
Kötüniyetle İstinafta Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 77
Kötüniyetle İstinafta Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 76
Kötüniyetle İstinafta Kötü Niyet Bulunmalıdır 76
Kötüniyetle İstinafta Vekalet Ücretinden Sorumluluk 77
Kötüniyetle İstinafta Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 77
Kötüniyetle İstinaftn Sonuçları 77
Kötüniyetle Temyiz 353
Kötüniyetle Temyiz Uygulama Halleri 353
Kötüniyetle Temyizde Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 354
Kötüniyetle Temyizde Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 353
Kötüniyetle Temyizde Kötü Niyet Bulunmalıdır 353
Kötüniyetle Temyizde Vekalet Ücretinden Sorumluluk 354
Kötüniyetle Temyizde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 354
Kötüniyetle Temyizin Sonuçları 354
Kural Olarak 261
Kural Olarak 359
Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 604
Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir 553

L
Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 599

M
Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte İstinaf 70
Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 329
Mahkemenin Görevli Olmaması 464
Mahkemenin Görevli Olması 179
Mahkemenin Kesin Yetkili Olması 181
Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 596
Mahkemenin Yetkili Olmaması 474
Mal Ayrılığından Eski Rejime Geri Dönülmesi 289
Mal Ortaklığında Eşlerden Birinin Mirası Reddine İzin Verilmesi 290
Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi 289
Manevi Tazminat Davaları 123
Masraflar Avanstan Karşılanır 239
Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 240
Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 371
Mecburi Dava Arkadaşları 329
Mecburi Dava Arkadaşlarının İstinafı 70
Mektep Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Mektupla Tebligat Yapılamaz 228
Merci Tayinine İlişkin Kararlar 280
Mesafeli Satımlarda Ayıbın Tespiti veya Ayıplı Malın Satılmasına İzin Verilmesi 313
Miktar veya Değeri Temyiz Sınırını Geçmeyen Kararlar 276
Miras Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 302
Mirasçılık Belgesi Verilmesi 303
Mirasın Reddi Beyanının Tespiti Ve Tescili 307
Mirasın Reddi Süresinin Uzatılması 309
Mirasın Reddinin, Mirası Reddeden Kişiden Sonra Gelen Mirasçılara Bildirilmesi 309
Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş ise Muteber Sayılır 230
Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır 200
Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır 201
Muhtara Teslim Edilebilir 203
Mücbir Sebeple Gösterilemeyen Deliller 198
Müdahale Talebinde Bulunma Yasağı 195
Müdahil Olarak Katılanların Kimlikleri 248
Müdahil Olarak Katılanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
Müdahil Olarak Katılanların Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı 248
Müşterek Avaryalarda Dispeççi Tayini ve Dispecin Mahkemece Tasdiki 316

N
Nafaka Kararları 355
Nafaka Kararları 80
Nakle Tarafların Rızası Varsa 237
Nakle Tarafların Rızası Yoksa 238
Navlun Sözleşmesinde Ekspere Tespit 316
Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir 508
Nihai Kararlarda İstinaf 119
Noter Evrak ve Defterlerinin Tasdiki 319
Noterlerin Göreve Başlarken Mahkemede Yemin Ettirilmeleri 319
Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre 88
Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Bazı Davalarla İlgili Kararlar 321
Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Mühürlenmesi 319

O, Ö
Okul Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Olağan Kanun Yolları 45
Olağanüstü Kanun Yolları 60
On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir 544
Onama Kararları 375
Onama Kararları 501
Otel Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Ölü Kaydı Düşülen Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti 283
Ön İnceleme Yapılmış Olmalıdır 189
Özel Kanun Hükümlerinde İstinafa Başvuru Süresi 74

P, R
Parasal Sınırların Artırılması 117
Parasal Sınırların Artırılması 260
Paylaşmalı Mal Ayrılığında Aile Konutu ve Ev Eşyası Hakkında Karar Verilmesi 290
Peşin Alınır 504
Protokol Sunanlar 332
Reddolunmuş Mirasın Tasfiyesinin Mahkeme Tarafından Durdurulması 318
Re'sen Duruşmalı İnceleme 369
Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir 235
Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 578
Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 577
Ret Kararı Temyiz Edilebilir 525

S
Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 570
Sabit Görülen Vakıalar Açıklanmalıdır 97
Sabit Görülen Vakıalar 251
Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebep 251
Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri Açıklanmalıdır 99
Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri 97
Sağ Kalan Aile Konutunda Mülkiyet Veya İntifa Hakkı Tanınması 290
Satılmak İçin Komisyoncuya Gönderilen Eşyanın Hasarının Tespiti 313
Sermaye Azaltılmasında Bilirkişi Raporu Alınması ve Mahkemenin İzni 315
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılmasında Projenin İlanı ve Ara Dönem Denetçisinin
Atanması 318
Sermayenin Onda Birini Aşan Tutarda İşletme Devralınması 315
Sıra Numarası Altında Gösterilmelidir 252
Sözleşmenin Yanlış Uygulanması 461
Sözlü Vasiyetname Tutanağının Mahkemesine Tevdiî 303
Sözlü Yargılama Yapılmalıdır 243
Sulh Sunanlar 332
Sulh Hâkimi Tarafından Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi 302
Sulh Hâkiminin Özellikleri Olan Eşyanın Mirasçılardan Birine Tahsis Edilmesi veya Satılmasına Karar Vermesi 309
Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği Belirtilen Bazı Kararlar 279
Sulh Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Sulh 416
Sulh 427
Süresinde Temyiz Edildi İse 522
Süresinde Temyiz Edilmedi İse 522
Süresinde Temyiz Edilmelidir 516
Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir 526
Süreyi Geçirenin Başvurusu 334
Şahıs Varlığına İlişkin Davalar 123
Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 329
Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Birinin İstinafı 70
Şüphe Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252

T
Tahkikat Yapılmalıdır 243
Tahkikatın Yapılışı 190
Talep BAM Tarafından Esasa Girmeden Reddedilirse 83
Talep Gönderilir 166
Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm Gösterilmelidir 251
Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm 103
Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 509
Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 577
Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 579
Tamamen Bozma 432
Tanığa İlişkin İşlemler 239
Tanık Dinleme 166
Taraf Teşkili 183
Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması 598
Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler 327
Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler 67
Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olan veya Olmayan Hususlar 250
Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 417
Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 427
Taraflar Gelmemişse 371
Taraflar Gelmişse 370
Taraflara İlişkin İşlemler 238
Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar Gösterilmelidir 252
Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar 104
Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi 100
Tarafların Adı, Soyadı 88
Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar 91
Tarafların Baba ve Ana Adları 89
Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri 92
Tarafların Çelişkiyi Temyiz Sebebi Yapıp Yapmamış Olması Etkili Değildir 111
Tarafların Doğum Yeri Ve Tarihi 89
Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 249
Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 90
Tarafların Kimlikleri Ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 87
Tarafların Kimliklerine Ait Yanlışlıklar 385
Tarafların Rızası Olmalıdır 237
Tarafların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
Tarafların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 88
Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 476
Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaması 475
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 181
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmamaları 147
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 475
Taşınmaz Rehninde Alacaklı İçin Kayyım Tayini 312
Taşınmaz Üzerinde Taraf Oluşturulmasına ve Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltmelerin Yapılması 309
Tebellüğden İmtina 200
Tebellüğe Ehil Olunduğu 232
Tebligat Gideri Eksik Verilmişse 369
Tebligat Gideri Verilmemişse 369
Tebligat Giderleri Verilmiş Olmalıdır 369
Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 570
Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kayıt 233
Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 520
Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 518
Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır 214
Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir 231
Tebliğ Edecek Mahkeme 254
Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası 233
Tebliğ Gideri 254
Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır 228
Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır 219
Tebliğ İmkansızlığı 200
Tebliğ Mazbatası İmzalatılır 202
Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim Yapar 204
Tebliğ Memuru Araştırma Yapar 201
Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır 204
Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış Olsa Dahi Yapar 206
Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar 206
Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder 203
Tebliğ Memuru Teslim Ve Yapıştırma İşlemini Yapar 206
Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı Ve İmzası 233
Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğ Şartları Oluşmalıdır 200
Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz 517
Tebliğ Zamanı 254
Tebliğden Önce Feragat 335
Tebliği Çıkaran Merciin Adı 231
Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğin Kime Yapıldığı 231
Tebliğin Mevzuu 231
Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı 232
Tedbir Kararları Temyiz Edilemez 513
Tefhim Edilende Hüküm Varken Gerekçeli Kararda Hüküm
Kurulmaması 107
Tefhim Edilende Hüküm Yokken Gerekçeli Kararda
Hüküm Kurulması 108
Tefhim Edilenle Gerekçeli Karar Arasında Farklı Hüküm Kurulması 109
Tefhim Edilenle Gerekçeli Kararda Hukuki Sebebi Değiştirerek Hüküm Kurulması 109
Teminat Gösterilmesi Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi 148
Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 182
Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemesi 484
Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması 480
Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 182
Temyiz 507
Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır 534
Temyiz Defterine Kaydedilir 526
Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 547
Temyiz Defterine Kayıt 343
Temyiz Dilekçesi Ekleri 337
Temyiz Dilekçesi Kapsamı 337
Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir 532
Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur 544
Temyiz Dilekçesi Şekli 337
Temyiz Dilekçesi 337
Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 529
Temyiz Dilekçesine Cevabın Verileceği Mahkeme 352
Temyiz Dilekçesine Cevap 351
Temyiz Dilekçesine Cevap Süresi 352
Temyiz Dilekçesine Cevap 352
Temyiz Dilekçesinin İncelenmesi 430
Temyiz Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği 351
Temyiz Dilekçesinin Reddi 349
Temyiz Dilekçesinin Ret Sebepleri 350
Temyiz Dilekçesinin Süresinden Sonra Verilmesi 350
Temyiz Dilekçesinin Verilebileceği Mahkeme 341
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 430
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 526
Temyiz Dilekçesiyle Alınır 504
Temyiz Eden Davacının Ölmesi 560
Temyiz Eden İle Karşı Taraf 337
Temyiz Edenin Bulunduğu Yer Mahkemesi 342
Temyiz Edenin veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 340
Temyiz Edilebilen Kararlar 257
Temyiz Edilebilen Kararlar 261
Temyiz Edilebilen Kararlar 507
Temyiz Edilebilen Kararlarda Başvurunun Esastan Reddi 155
Temyiz Edilemeyen Kararlar 276
Temyiz Edilemeyen Kararlar 511
Temyiz Edilemeyen Kararlarda Başvurunun Esastan Reddi 157
Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 550
Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 550
Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla Temyiz HakkıYoktur 547
Temyiz Harcı Yatırılmalıdır 532
Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Şekli 571
Temyiz İncelemesi ve Duruşma 356
Temyiz İncelemesinin Kapsamı 359
Temyiz İncelemesinin Yapılışı 362
Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 529
Temyiz İsteminin Karara Bağlanması 431
Temyiz İşlemleri 345
Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır 533
Temyiz Sebepleri ve Gerekçesi 339
Temyiz Sürelerinin Uygulanması 261
Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 519
Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 521
Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 518
Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 520
Temyiz Süresi 516
Temyiz Şekli 526
Temyiz Uygulaması 257
Temyiz Yolu Açıktır 350
Temyiz Yolu Süresi 350
Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 335
Temyiz Yoluna Başvuru Süresi 332
Temyiz Yoluna Başvuru 325
Temyiz Yoluna Başvuruda Özel Kanun Hükümleri 333
Temyiz Yoluna Başvuruda Sürenin Başlangıcı 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Hakkı 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Süresi 334
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurunun Reddi 335
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvuruya Cevap 335
Temyiz Yolunda Adli Yardım Talebi Varsa 346
Temyiz Yolunda Giderler Eksik Ödenmişse 348
Temyiz Yolunda Giderler Ödenir 345
Temyiz Yolunda Giderler Ödenmemişse Ödenmişse 348
Temyiz Yolunda Giderlerin Yatırılması 345
Temyiz Yolunda Harçların Yatırılması 345
Temyiz 53
Temyizde Eksik Ödeyence Harç Ve Gider Tamamlanırsa 540
Temyizde Eksik Ödeyence Harç ve Gider Tamamlanmazsa 542
Temyizde Eksik Ödeyence Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 541
Temyizde Eksik Ödeyence Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 540
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir 538
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 536
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 538
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır 536
Temyizde Eksik Ödeyene İhtar Yapılır 539
Temyizde Eksik Ödeyene Yedi Gün Kesin Süre Verilir 538
Temyizde Harç Ve Gider Eksik Ödenmemelidir 533
Temyizde Harç Ve Gider Eksik Ödenmiş İse 535
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılması İstek Üzerine Yapılabilir 564
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılması Kendiliğinden Yapılabilir 566
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılmasında Tebligat Gideri Verilir 566
Temyizde Ön İnceleme 356
Temyizden Feragat Edilebilir 549
Temyizi Kabil Nihai Kararlar 261
Temyizin İcraya Etkisi 355
Temyizin İncelenmesi Şekli 563
Temyizin Sonuçlar 353
Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 598
Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252
Tereke Mallarının Hak Sahiplerine Ulaşmasını Sağlamak İçin Önlem Alınması 303
Tereke Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması 303
Terekenin Resmî Defterinin Tutulması 309
Terekenin Yazımı İşleminin Sona Erdiğinin Mirasçılara Bildirilmesi 307
Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi 289
Tespit Davalarında 118
Tevdi Mahalli Belirlenmesi veya Tevdi Edilemeyecek Eşyanın Satılması312
Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez 511
Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar 319
Ticaret Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 314
Ticari Defterlerin Zıyaı Hâlinde Belge Verilmesi 314
Türk Mahkemeleri Arasında İstinabe 167
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması 146
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 179
Türk ve Yabancı Mahkeme Arasında İstinabe 167

U, Ü
Usule Aykırı Olarak Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesi 154
Usule Aykırı Olarak Ayrılma Kararı Verilmesi 154
Usule Aykırı Olarak Birleştirilme Kararı Verilmesi 154
Usulüne Uygun Açılmış Tüm Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir 85
Usulüne Uygun Temyiz Bulunmalıdır 437
Uygun Görülen Mahkemeye Gönderilmesi 143
Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 570
Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 580
Uzmana İlişkin İşlemler 239
Üye Dosyayı Heyete Tevdi Eder 192
Üye Tarafından Gerekli İşlemler Yapılır 192

V
Varsa Kanun Yolu Gösterilmelidir 252
Varsa Kanun Yolu Süresi Gösterilmelidir 253
Varsa Kanun Yolu ve Süresi 252
Varsa Kanuni Temsilci ve Vekiller 337
Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı ve Adresleri 248
Varsa Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri 90
Varsa Yöneticiye veya Kapıcıya Bildirim Yapar 204
Vasilikle İlgili İşler 300
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Görevinin Bildirilmesi 303
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tasarruf Etmesine İzin Verilmesi 303
Vekalet Verenin Ölümü 230
Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmeme 67
Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez 327
Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda 147
Vekil Birden Çok İse 229
Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 531
Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır 229
Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 597
Vekile Tebligat Zamanı 230
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması 148
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması 480
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması 182
Vekilin Ölümü 230
Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 530
Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 569
Vekillerine İlişkin İşlemler 238
Velayetin Değiştirilmesi 292
Velayetin Geri Verilmesi 294
Velayetin Kaldırılması 290
Verilme Sonrası İşlemler 343
Vesayet Dairesiyle İlgili İşler 302
Vesayet İşleri 298

Y
Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat 214
Yakını Olmayana Tebliğ 220
Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 598
Yanlış Uygulama 438
Yargı Yolu Ve Göreve İlişkin Hükümler 112
Yargı Yolu Ve Göreve İlişkin Hükümler 257
Yargı Yolunun Caiz Olmaması 462
Yargı Yolunun Caiz Olmaması 147
Yargı Yolunun Caiz Olması 179
Yargılama Eksiklikleri Bulunması 498
Yargılama Giderleri 99
Yargılama Hatası Bulunması 497
Yargılamada Bulunan İlgilinin İstinafı 67
Yargılamada Eksiklik Bulunmalıdır 160
Yargılamada Eksiklik Bulunmamalıdır 157
Yargılamanın İadesi Bir Dava Olarak Açılır 601
Yargılamanın İadesi İlk Davanın Devamı Sayılır 605
Yargılamanın İadesi Kararı Veren Mahkemece İncelenir 602
Yargılamanın İadesi Sebepleri 596
Yargılamanın İadesi Usulü 600
Yargılamanın İadesi 595
Yargılamanın İadesi 60
Yargılamanın İadesinde Hükmün İptali 607
Yargılamanın İadesinde Süre 606
Yargılamanın İadesinde Talebin Ön İncelemesi 607
Yargılamanın İadesinde Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 603
Yargılamanın İadesinde Taraflar 605
Yargılamanın İadesinde Teminat 605
Yargılamanın İadesinde Yeni Esas Numarası Verilir 602
Yargılamanın İadesinde Yeniden Yargılama 607
Yargılamanın İadesini İnceleyecek Mahkeme 601
Yargıtay Bulaşmış Davalar İstinaf Edilemez 124
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 511
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Yararına Temyiz 610
Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 552
Yargıtay Kararında Birbirine Aykırı Fıkralar Bulunması 589
Yargıtay Kararının Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması 589
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderleri Tamamlanırsa 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderleri Tamamlanmazsa 505
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Eksik Ödenmesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Eksik Ödenmesinde Kesin Süre Verilir 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Ödenmemesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Ödenmesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Tamamlanması İstenir 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Konusu 501
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Süresi 503
Yargıtay Kararlarının Tebliği Görevlisi 503
Yargıtay Kararlarının Tebliği 501
Yargıtay Kararlarının Tebliğinde Tebliğ Giderleri 503
Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler 551
Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 523
Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 568
Yaş ve Ehliyet Şartı Olana Tebliğ 223
Yasak Olan Hakimin Karar Vermesi 145
Yasal Danışman Temyiz Edemez 509
Yasal Danışmanlıkla İlgili İşler 298
Yasal Temsilcisi 326
Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir 579
Yazı Yanlışlıkları 385
Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir 525
Yemin 166
Yeni Delil Gösterme Yasağı 197
Yeni İddia Ve Savunmada Bulunma Yasağı 197
Yeni Kararın Temyizi 430
Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığında Düzeltilerek Onanması 386
Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmamalıdır 158
Yer Bakımından İstinabe Mahkemeleri 167
Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 522
Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 516
Yetki Belgesi Sunulabilir 570
Yetki İtirazının Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Yetki Sözleşmesi Yapılamaz 76
Yetki Sözleşmesi Yapma Yasağı 199
Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar 279
Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi 75
Yetkili Hâkimin Yetkisizlik Kararı Vermesi 146
Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi 143
Yetkili Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Temyizden Feragat Edilemez 549
Yetkisi Sona Eren Temsilcinin Temsil Belgesini Mahkemeye Teslimi 312
Yetkisizlik Kararında İstinaf 119

Z
Zabıt Kâtibinin İmzası 253
Zabıta Amir ve Memurlarına Teslim Edilebilir 204
Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 571

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar