Hukuk Mesleklerinde Kadınlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emine BALCI
ISBN: 978-605-05-0283-1
Stok Durumu: Stokta var
37,80 TL 42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emine BALCI
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HYB75
Hukuk Mesleklerinde Kadınlar
Dr. Emine BALCI
2018/04 Baskı, 192 Sayfa
ISBN 978-605-05-0283-1


ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap, hukuk ve kadın konulu okumalar sürecinde hukuk mesleği ve hukuk mesleklerinde kadın temsili meselesini anlamaya çalışırken oluşmaya başlamış ve bir doktora tezi (Hacettepe Üniversitesi-Siyaset Bilimi) olarak hazırlanmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından hukukun adaletsiz oluşu cinsiyete dayalı sayısal verilerde açıkça görülmektedir. Türkiye’de, özellikle son on yılda hukuk fakültelerindeki kadın öğrenci sayısı erkeklerle eşit duruma gelmiştir. Ancak hukuk mesleklerindeki temsil makamlarına bu eşitlik yansımamaktadır. Özellikle unvanlı görevlerde hukukçu kadınlar neredeyse yok gibidir. Bu adaletsiz durumun toplumsal cinsiyet önyargıları temeline dayandığı argümanıyla bu çalışmada, Türkiye’deki hukukçu kadınların hukuk mesleklerindeki temsili analiz edilmiş ve adaletsiz durumun nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda hukukçu kadınların hukuk mesleklerindeki yerini, yine kendilerinin belirlemesi için, 19 hukukçu kadınla yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan edinilen veriler, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirilmiş, karşılaştıkları cam tavanlar ve nedenleri üzerine tartışılmıştır...

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR DİZİNİ 11

TABLOLAR DİZİNİ 13

GİRİŞ 15

1. BÖLÜM:

TARİHSEL SÜREÇTE VE MESLEKİ TEMSİLDE

HUKUKÇU KADINLAR

1.1. MESLEK VE KADIN TEMSİLİ 33

1.2. DÜNYADA HUKUKÇU KADINLARIN TARİHİ 46

1.2.1. Anglosakson Hukuk Sisteminde

Hukukçu Kadınların Tarihi 50

1.2.2. Kara Avrupası Hukuk Sisteminde

Hukukçu Kadınların Tarihi 53

1.3. DÜNYADA HUKUK MESLEĞİ VE

KADIN TEMSİLİ 59

1.3.1. Anglosakson Hukuk Sisteminde

Hukuk Mesleklerinde Kadın Temsili 60

1.3.2. Kara Avrupası Hukuk Sisteminde

Hukuk Mesleklerinde Kadın Temsili 68

1.4. TÜRKİYE’DE KADINLARIN

HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞİ 77

1.5. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 86

2. BÖLÜM:

METOD

2.1. FEMİNİST METODOLOJİ: KADINLAR KENDİLERİNİ TANIMLIYOR 91

2.2. ÇALIŞMANIN METODU 97

3. BÖLÜM:

TÜRKİYE’DE HUKUK MESLEĞİNDE

KADIN TEMSİLİ: SAYISAL VERİLER VE

HUKUKÇU KADIN DENEYİMLERİ

3.1. HUKUK MESLEĞİNDE SAYILARLA

KADIN TEMSİLİ 109

3.2. HUKUK MESLEĞİNDE KADININ YERİ 122

3.2.1. Hukuk Fakültesinden Farklı Dallara:

Hâkimlik-Savcılık-Avukatlık-Noterlik 122

3.2.2. Hukukçu Kadınların Mesleki Deneyimlerinde Toplumsal Cinsiyet Yargılarının İzleri 135

3.3. HUKUK MESLEĞİNDE CAM TAVANLAR 145

3.4. MESLEKİ TEMSİLDE HUKUKÇU KADINLARIN EŞİTLİK MÜCADELESİNDE EĞİTİM-KOTALAR-KADINLIK ROLLERİ 155

3.5. YARGIDA HUKUKÇU KADIN OLMAK:

NİCELİKSEL ÜSTÜNLÜK VE NİTELİKSEL

AZINLIK TARTIŞMASI 166

3.6. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 170

SONUÇ 173

KAYNAKÇA 181


KAYNAKÇA

Ağaoğlu, Süreyya (1974). “Arkadaşım Melahat”. Dünyada İlk Kadın Yargıtay Üyesi Türk Soroptimisti Melahat Ruacan Hatırasına. Ankara: Ülkemiz Matbaası, s.15-16.

Akkent, Meral (2014). “1914-2014: Türkiye’de Kadınların Üniversitede 100.Yılı”, Amargi Dergisi, amargi dergi/http://amargidergi. com/yeni?p=1076, Erişim Tarihi: 23.05.2016.

Ansay, Tuğrul (1977). Önsöz, Ankara Hukuk Mektebi’nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne.

Aral, Vecdi (1985). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine (5.bs.). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Arat, Necla (2006). “Feminist Hukuk”. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, s.53-65.

Arat, Yeşim (1998). “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar” iç. S. Bozdoğan ve R. Kasaba (ed.) Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Arıkan, Baha (1944). “Kendi Sözleriyle Mahmut Esat Bozkurt”. Adliye Dergisi, 1944 Yılı 1. Sayısına Ek Mahmut Esat Bozkurt Nüshası, s.7-25.

Arksey, Hilary., Knight, Peter (1999). Interviewing for Social Scientists: An Introductory Resource with Examples. London: Sage Publications.

Avukatlık Kanunu. (1969). T.C. Resmi Gazete, 13168, 07 Nisan 1969.

Ayata Ayşe., Gölgelioğlu Güneş Ö. (2010). “Fırsat Eşitliği Mi Sonuçta Evlilik Mi? 2000’li Yıllarda Kadın Kotası Tartışmaları”. iç. H.Durudoğan, F. Gökşen, Bertil E. Oder, D. Yükseker (ed.). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, s.137-159.

Baer, Judith (2008). “Femist Theory and Law”, The Oxford Handbook of Law and Politics (Der. K.E. Whittington – R.D. Kelemen – G.A. Caldeira), New York: Oxford University Press, s.437-451.

Balı, Ali Şafak (2005). Hukuk: Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları. Konya: Çizgi Kitabevi.

Bem, Sandra (1983). “Gender Schema Theory and its Implications for Children Development: Raising Gender-Aschematic Culture and Society”. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 8 (4), pp.598-616.

Benhabib, Seyla (2008). “Feminizm ve Postmodernizm: Huzursuz Bir İttifak”, iç.S.Benhabib, J.Butler, J.Cornell, N.Fraser (Ed.). Çatışan Feminizmler. (Evren Sezer, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Berk, Seda Kalem (2013). “Hukuk Mesleğinde Kadın”, Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2012/2-98, http://www.guncelhukuk.com. tr/calisma-yasami/hukuk-mesleginde-kadin.html, Erişim Tarihi: 15.02.2016.

Berktay, Fatmagül (1994). “The Construction of Women as ‘Other’ in the 19th Century Popular Culture”. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, KASAUM.

Berktay, Fatmagül (2003). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yay.

Boigeol, Anne (2003). “Male Strategies in the Face of Feminisation of a Profession: the Case of the French Judiciary”, iç. U.Schultz, G.Shaw (Ed.). Women in the world’s Legal Professions. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 401-417.

Bolton, Sharon C., Muzio, Daniel (2007). Can’t Live With’em; Can’t Live Without Em: Gendered Segmentation in the Legal Profession, sos.sagepub.com/content/41/1/47.abstract, Erişim Tarihi: 11.11.2015.

Bora, Aksu., Üstün, İlknur (2006). Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. İstanbul: Tesev Yayınları.

Bozkurt, Gülnihal (1996). Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Butler, Judith (2008). Cinsiyet Belası. (Başak Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Connell, Robert William (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (Cem Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Coyner, Sandra (1995). “Bir Akademik Disiplin Olarak Kadın Araştırmaları”. iç. S.Çakır, N.Akgökçe (ed.). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Çağlar, Fatma İrem (2002). “Feminist Hukuk Teorisine Kısa Bir Giriş”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (4). İstanbul: Ayhan Matbaası, s.82-105.

Çaha, Ömer (1996). Sivil Kadın (Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın). Ankara: Vadi Yayınları.

Çakır, Serpil (1995). “Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor?”. iç. K.Lordoğlu (ed).  4.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler: İnsan, Toplum, Bilim. İstanbul: Kavram Yayınları, s.305-327.

Çakır, Serpil (2010). “Osmanlı’da Kadın Hareketi: XX.Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi”, iç. H.Durudoğan, F. Gökşen, B. E. Oder, D. Yükseker (ed.). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, s.99-115.

Çakır, Serpil., Akgökçe, Necla (1995). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul:  Sel Yayıncılık.

Dahl, T.Stang (1987). Women’s Law, An Introduction to Feminist Jurispuridence. Trans.:R.L.Craig. Norwey: Norwegian University Press.

Delamont, Sara (2003). Feminist Sociology. London: Sage Publications.

Demir, Ömer (2012). Bilim Felsefesi (5.bs.). İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Dilek Kılıç., Selcen Öztürk (2014). “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama”. Amme İdaresi Dergisi. Cilt 47, sayı 1, Mart 2014, s.107-130/s.118-119.

Donovan, Josephine (2013). Feminist Teori (7.bs.). (Aksu Bora, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Doucet, Andrea., Mauthner, S. Natasha (2007). “Feminist Methodologies and Epistemology”, iç.D. C. Brynt, L.D. Peck (Ed.). 21st Century Sociology, II, pp.36-42.

Dökmen, Zehra Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dreher, George F. (2003). “Breaking the Glass Ceiling: The Effects of Sex Ratios and Worklife Programs on Female Leadership at the Top”. Human Relations. Volume 56 (5), London: Sage Publications, pp.541-562.

Durakbaşa, Ayşe (2007). Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm (3.bs). İstanbul: İletişim Yayınları.

Duruoğlu, Tuba (2007). “Emek Piyasasında Cinsiyetçi Ücret Ayrımı: Bursa Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Sayı 24, Kış Bahar 2007, s.61-76, http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/4.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2017.

Ecevit, Yıldız (1998). “Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi”, iç. A. Berktay (Ed.).75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Eisenstein, Hester (2005). “Corporate Globalization: A Dangerow Liaison, Feminizm and Corporate Globalization”. Science Society. Vol.69, No.3, pp. 487-518.

Eldem, Mediha (1974). “Sevgili Kardeşim Melahat”. Dünyada İlk Kadın Yargıtay Üyesi Türk Soroptimisti Melahat Ruacan Hatırasına. Ankara: Ülkemiz Matbaası, s.19-20.

Epstein, Fuchs Cynthia (1993). Women in Law. University of Illinois Press.

Evans, Sara M. (2003). Tidal Wave: How Women Changed America at Century’s End. Newyork/London: The free press.

Fraser, Nancy., Nicholson, Linda (1994). “Felsefesiz Toplumsal Eleştiri: Feminizm ve Postmodernizm Arasında Bir Karşılaşma”, iç. M.Küçük (Ed.). Modernite Versus Postmodernite. (Mehmet Küçük, (Çev.). Ankara: Vadi Yayınları, s.276-297.

Fraser, Nancy (2007). “Feminist Politics in the Age of Recognation: A Two Dimensional Approach to Gender Politics”. Studies in Social Justice, V.1, I.1, pp.23-35.

Fraser, Nancy (2013). Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London, NY: Verso Publishing.

Gillham, Bill (2000). The Research Interview. New York: Continuum.

Gillham, Bill (2005). Research Interviewing: The Range of Techniques. England: Open University Press.

Göreli, Nezahat (1974). “Meslektaşlarının Gözü İle Melahat Ruacan”. Dünyada İlk Kadın Yargıtay Üyesi Türk Soroptimisti Melahat Ruacan Hatırasına. Ankara: Ülkemiz Matbaası, s.30.

Gözaydın, B. İştar (2002). “Türkiye Hukukunun Batılılaşması”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce. Cilt 3: Modernleşme ve Batıcılık. İstanbul: İletişim, 2002, s. 286-297.

Güner, Orhan Seyfi (2003). “Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi”. iç. M. Balcı (ed.) Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Birikimler 1. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık, s.487-509.

Güriz, Adnan (1995). Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:498.

Güriz, Adnan (1997). Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk. Ankara: Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu. (1983). T.C. Resmi Gazete, 17971, 26 Şubat 1983.

Harding, Sandra. (1995). “Feminist Yöntem Diye Bir Şey Var mı?”. iç. S.Çakır, N.Akgökçe (ed.). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Hirsch, Ernst E. (2005). Anılarım Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi (9.bs.), (Çev.Fatma Suphi), Ankara: TÜBİTAK Yayınları-Sinem Ofset.

Huse, Morten., Solberg, Anne Grethe (2006). “Gendered-Related Boardroom Dynamics: How Scandinavian Women Make and Can Make Contributions on Corporate Board”, Women in Management  Review, 21(2), 113-130.

Jayaratne, Toby Epstein., Stewart, Abigail J. (1991). “Quantitative and Qualitative Methods in The Social Sciences – Current Feminist Issues and Practical Strategies”. iç. M. Fonow, M. Mary, J.Cook (ed). Beyond Methodology. USA:  Indıana Universıty Press.

Kay, Fiona M., Brockman, Joan (2003). Barriers to Gender Equality in the Canadian Legal Establishment, iç. U.Schultz, G.Shaw (Ed.). Women in The World’s Legal Professions. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp.175-189.

Kılıç, Dilek., Selcen, Öztürk (2014). “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 1, Mart 2014, s.107-130, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/6c208b46eb2f9b1_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi, Erişim Tarihi: 11.06.2016.

Kocaoğlu, Serhat Sinan (2011). “Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu: Hâkim ve Savcı Niteliği ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/3, s.15-84, www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-3/2011-3-1.pdf, Erişim Tarihi: 10.05.2016.

Koray, Meryem (2011). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Sol Feminist Bir Eleştiri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.29, 2011/2, s.1-42, http://www.calismatoplum.org/     sayi29/koray.pdf, Erişim Tarihi: 01.03.2017.

Koray, Meryem (2016). “Sosyo-ekonomik Hakların ve Toplumsal Cinsiyet İstemlerinin Liberalizmle Sınavı”, VIII. Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Bildiriler. Disk Yayınları, No: 70, s.61-83, http://sosyalhaklar.net/2016/bildiriler/koray.pdf, Erişim Tarihi: 01.03.2017.

Köker, Levent (2003).  Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi (7.bs). İstanbul: İletişim.

Kumar, Ranjit (1999). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. London: Sage Publications.

Levinson, Justin D.,Young, Danielle (2010). “Implicit Gender Bias in The Legal Profession: An Emprical Study”. Duke Journal Of Gender Law&Policy. Volume 18: 1, 2010, pp.1-43.

Liebert, Ulrike (2002). “Europeanising Gender Mainstreaming Constraints and Opportunuties in the Multilevel Euro-Polity”, Feminist Legal Studies, Vol.10, Issue 3-4, 10-2002, pp.241-256.

 

MacDonald, Jason A. ve O’Brien, Erin E. (2011). “Quasi-Experimental Design, Constituency, and Advancing Women’ Interests Reexaming the Influence of Gender on Substantive Representation”.  Political Research Quarterly, Volume: 64, No: 2, s. 472-486.

Mackinnon, Catherine (2003). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru (Türkan Yöney, Sabir Yücesoy, Çev. ). İstanbul: Metis Yayınları.

MacLean, Nancy (2002). “The Hidden History of Affirmative Action: Working Womwn’s Struggles in the 1970’s and the Gender of Class”. iç. N. Holmstrom (ed.). The Socialist Feminist Project:  A Contemporary Reader in Theory and Politics. New York: Montly Review Press, pp.180-196.

Malleson, Kate (2003). “The Position of Women in the Judiciary in England and Wales”, iç. U.Schultz, G.Shaw (Ed.). Women in The World’s Legal Professions. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp.

Martin, Susan Ehrlich., Jurik, Nancy C. (2007). “Women Entering the Legal Profession”, iç. Doing Justice Doing Gender: Women in Legal and Criminal Justice Occupations, Sage Publications, www.sagepub.com/sites/default/files/.../12634_Chapter5.pdf, Erişim Tarihi: 15.02.2016, pp.107-130.

Mather, Lynn. (2003). “Gender in Context: Women in Family Law”, iç. U.Schultz, G.Shaw (Ed.). Women in The world’s Legal Professions Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 33-49.

Mazıcı, Nurşen (1995). “Öncesi ve Sonrasıyla 1933 Üniversite Reformu”, Birikim Dergisi, Sayı: 76, http://www.birikimdergisi. com/birikim-yazı/2767/oncesi-ve-sonrasiyla-1933-universite-reformu, Erişim Tarihi: 09.06.2016.

McCarty, E. Doyle (2002). Bilgi Kültürü/Yeni Bilgi Sosyolojisi. (Figen Yılmaz, Çev.). İstanbul: Çiviyazıları Yayınevi.

McGlynn, Clare Ms (2003). “The Status of Women Lawyers in the United Kingdom”, iç. U.Schultz, G.Shaw (Ed.). Women in The World’s Legal Professions. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 139-156.

Menkel-Meadow, Carrie (1989a). “Lawyers in Society”, iç. Richard Label, Philip S.C.Lewis (Ed.) An Overwiew, Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press, pp.196-255.

Menkel-Meadow, Carrie (1989b). “Exploring a Research Agenda of the Feminization of the Legal Profession: Theories of Gender and Social Change”. Law and Social Inquary. Volume 14, Issue 2, April 1989, pp.289-319.

Mies, Marie (1995). “Feminist Araştırmalar için Bir Metodolojiye Doğru”, iç. S.Çakır, N.Akgökçe (ed.). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Mossman, Mary Jane (2006). The First Women Lawyers. England: Oxford Printed.

Mumcu, Ahmet (1977). Ankara Adliye Mektebi’nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne (1925-1975). Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları: Sevinç Matbaası.

Neuman, W. Lawrence (2003). Social Research Methods, Allyn and Bacon (5.bs). America.

Noterlik Kanunu. (1972). T.C. Resmi Gazete, 14090, 05 Şubat 1972.

Olgıaty, Vittorio (2003). “Professional Body and Gender Difference in Court: the Case of the First (Failed) Women Lawyer in Modern Italy”,  iç. U. Schultz & G. Shaw (Eds.), Women in The World’s Legal Professions. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 271-290.

Ortaylı, İlber (2015). Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Sözkesen Matbaacılık.

Özkaplan, Nurcan (2009). “Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı: 21, 2009/2, s.15-24, http://calismatoplum.org/sayi21/ozkaplan.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2017.

Özkent, Ali Haydar (1938). “Avukatlığın Memleketimizde Çok Kötü Tanınması”. Adalet Dergisi. No:3, s.369-433.

Özkent, Ali Haydar (1940). Avukatın Kitabı. İstanbul: Arkadaş Basımevi.

Özkorkut, Nevin Ünal (2003). “Savcılık, Avukatlık ve Noterlik Kurumlarının Osmanlı Devleti’ne Girişi”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.52, S:4, s.147-154.

Özman, Aylin (2000). “Siyaset, Hukuk, İdeoloji ekseninde Hukukçu Kimliğinin Yeniden Tanımlanması: Erken Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, Sayı 87 (2000-2001), s.164-178.

Palier, Robert (2004). “The Europeanisation of Welfare Reforms”, Paper Presented at Cost Conference, 20-22 May 2004, http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/costa15/, Erişim Tarihi: 02.03.2017.

Parlaktuna, İnci (2010). “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi”. Ege Akademik Bakış. C.10, S.4, Ekim 2010, s.1217-1230.

Phillips, Anne (1995). Demokrasinin Cinsiyeti (Alev Türker, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Phillips, Anne (1995a). The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press.

Pitkin, Hanna Fenichel (1967). The Concept of Representation. Berkeley, USA: University of California.

Pollack, Mark A., Hafner-Burton, Emilie (2000). “Mainstreaming Gender in the European Union”, Journal of European Public Policy 7:3, pp.432-456, pages.ucsd.edu/ehafner/pdfs/gm-eu.pdf, Erişim Tarihi: 01.03.2017.

Reinharz, Shulamit, “Feminist Interview Research”. iç. S.Reinharz (ed.). Feminist Methods in Social Research, Oxford University Press, 1992, New York.

Ropers Huilman R., Winters, Kelly (2011). “Feminist Research in Higher Education”. The Journal of Higher Education. Vol.82, No.6 (Nowember, December 2011). Bilkent University Library, Erişim Tarihi: 22.01.2014.

Rotolo, Thomas. , Wilson, John (2007). “Sex Segregation in Volunteer Work”. The Sociological Quarterly. Volume 48, Issue 3 Summer 2007, pp.559-585, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111/j. 1533-8525.2007.00089.x, Erişim Tarihi: 27.02.2017.

Ruacan, Melahat (1974). “Cumhuriyetin 45.Yıldönümünde Türk Amerikan Üniversiteliler Derneğinde Yaptığım Bir Konuşma”. Dünyada İlk Kadın Yargıtay Üyesi Türk Soroptimisti Melahat Ruacan Hatırasına. Ankara: Ülkemiz Matbaası, s.35-42.

Sancar, Mithat. , Atılgan Eylem Ümit (2009). “Adalet Biraz Es Geçiliyor…”: Demokratikleşme Sürecinde Hâkimler ve Savcılar. İstanbul: TESEV Yayınları.

Sapiro, Virginia (1981). “Research Frontier Essay: When Are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women”. American Political Science Association, 75 (3), 701-716.

Schmidhauser, John R. (1982). “The Circulation of Judicial Elites: A Comparative and Longitudinal Perspective”. iç. Moshe M. Czudnowski (ed.). Does Who Governs Matter? : Elite Circulation in Contemporary Societies-International Mosca Contennial Conferranca 1981. Northern Illinois University. s.33-50.

Schultz, Ulrike. (2003). Introduction: Women in the World’s Legal Professions: Overview and Synthesis, iç. U. Schultz, G. Shaw (Ed.), Women in The World’s Legal Professions, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. xxv-Ixi.

Schultz, Ulrike., Shaw, Gisela. (2008). Special Issue on“Gender And Judging” of the  International of The Legal Profession, Vol. 15, NOS. 1-2, March-July 2008, pp. 1-5.

Schultz, Ulrike. (2003). “The Status of Women Lawyers in Germany”, iç. U. Schultz, G. Shaw (ed.), Women in The World’s Legal Professions, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 271-290.

Seron, Carroll (2013). Afterwards: A Comparative Look at the Status of Women in the Legal Profession, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.20, No.2 (2013), pp.1359-1372, http://www. jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.20.2.1359?seq=1#page_scan_tab_contents, Erişim Tarihi, 25.04.2015.

Sever, Dilşad Çiğdem (2016). “Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları”. Hukuk Kuramı, C.3, S.3, Mayıs-Haziran 2016, s.16-43.

Silius, Harriet (2003). “Making Sense of Gender in The Study of Legal Professions”, International Journal of The Legal Profession, Vol. 10, NO.2, 2003, pp. 135-148.

Stanley, Liz., Wise, Sue (1995). “Feminist Araştırma Sürecinde Metot Metodoloji ve Epistemoloji”. iç. S.Çakır, N.Akgökçe (ed.). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Sumbas, Ahu (2015). “Kadının Politik Temsil Meselesi Üzerine Bir Tartışma”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 53 (Ekim 2015), s.103-121.

Tan, Mine (1972). Meslek Olarak Hukuk ve Siyasette Hukukçu. Ankara: TODAİE Yayınları.

Taşçıoğlu, Sabiha (1974). “Meslektaşlarının Gözü İle Melahat Ruacan”. Dünyada İlk Kadın Yargıtay Üyesi Türk Soroptimisti Melahat Ruacan Hatırasına. Ankara: Ülkemiz Matbaası, s.32.

Toska, Zehra (1988). “Cumhuriyetin Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar”. iç. A.Berktay (ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı, Bilanço 98 Yayın Dizisi, s.71-88.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu. (2003). T.C. Resmi Gazete, 25185, 31 Temmuz 2003.

Uygur, Gülriz (2015). “Toplumsal Cinsiyet ve Adalet: Hukuk Adaletsizdir”. Ankara Barosu Dergisi. Yıl: 2015, Sayı: 73, s.121-132.

Uygur, Gülriz (2016). “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi”. Dini Araştırmalar Dergisi. Kadın Özel Sayısı, 2016, s.209-227.

Üçok, Coşkun. , Mumcu, Ahmet (1987). Türk Hukuk Tarihi. Ankara: Savaş Yayınları.

Üçok, Coşkun (1964). “Savcılıkların Avrupa Hukukunda Gelişmesi ve Türkiye’de Kuruluşu”. Ord.Prof.S.Ş.Ansay Armağanı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s.35-48.

Üçok, Coşkun (1966). Türk Hukuk Tarihi Dersleri (4.bs). Ankara: Başnur Matbası.

Ülgen, Celal., Ongun Coşkun (2010). Hukukun Öncü Kadını Avukat Süreyya Ağaoğlu. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.

Üşür, Serpil Sancar (1997). Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek Politikaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Üstün, İlknur (2011). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hesaba Katabiliyor Muyuz? (2.bs). Ankara: Uzerler Matbaacılık.

Verloo, Mieke., Lombordo, Emanuela (2007). “Contested Gender Equality and Policy Variety in Europe: Introducing a Critical Frame Analysis Approach”, iç. Mieke Verloo (Ed.), Multiple Meanings of Gender Equality: A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe. Budapest: Central European University Press, pp.21-50.

Walby, Slyvia (2003). “Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice”, Contribution to ESRC Gender Mainstreaming Seminars 2003-4, www.unesco.org/fileadmin/ MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender Mainstreaming.pdf, Erişim Tarihi: 17.06.2017.

Wirth, Linda (2001). Breaking Throught the Glass Ceiling: Women in Managemenet. Geneva: International Labour.

Weisberg, Kelly D. (1996). Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives-Sex, Violence, Work and Reproduction. Philadelphia: Temple University Press.

Wolf, Diane L. (2009). “Saha Çalışmasında Feminist İklimler”. (D.Hattatoğlu, G. Ertuğrul, Çev.), iç.Ed.Methodos: Kuram ve Yöntem Kenarından. İstanbul: Anahtar Kitapları, s.372-442.

Woodington, Whitney (2010). “The Cognitive Foundations Of Formal Equality: Incorporating Gender Schema Theory To Eliminate Sex Discrimination Towards Women in The Legal Profession. Law and Psychology Review. Vol.34, pp.135-153.

Yaraman, Ayşegül (1999). Bir Demokrasi Tartışması Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili (1935-1999). Ankara: Bağlam Yayıncılık.

Yargıtay Kanunu. (1983). T.C. Resmi Gazete, 17953, 08 Şubat 1983.

Yüksel, Murat (2003). Feminist Hukuk Kuramı ve Feminist Düşünce Teorileri. İstanbul: Beta Basım.

Yüseköğretim Kanunu. (1981). T.C. Resmi Gazete, 17506, 06 Kasım 1981.

Zengin, Aslı (2015). “Dillere Düşmek: Küfür, Kadınlık ve Erkeklik”. Evrensel Kültür. Mart 2015, s.82-83.

Zihnioğlu, Yaprak.(2003). Kadınsız İnkılâp: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. İstanbul: Metis.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Kadınlar