Hukuk Muhakemesinde İspat ve Deliller

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Selamet İLDAY
ISBN: 9786050507157
Stok Durumu: Stokta var
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selamet İLDAY
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 510

Hukuk Muhakemesinde İspat ve Deliller

Bilindiği gibi hak, sırf kanun demek olmadığı gibi; hukuk ilmi de kanun metinlerinden mana çıkarmak ve kanun maddelerini olaylara tatbik etmekten ibaret bir nevi zekâ oyunu değildir. Kanunlar, hukuk düzeninin birer formel kaynağı ve ekseriya yüzeyde kalan kökleridir. Bu düzenin temelleri ve derinliklerdeki kökleri, bizzat hayat ve ilişkilerdir. Hukuk da bu nedenle sosyal bir ilimdir. Hukukçu hayatın akışını görmeğe, reel kaynaklarına inmeğe mecburdur.

Medeni Hukuk Yargılaması; karar mercii konumundakilerle, iddia ve savunma hakkı kapsamında yargılama faaliyeti içerisinde bulunanları ve toplumun büyük bir kesimini, yakından ilgilendirmektedir. Kitapta ele alınan konuların açıklaması yapıldıktan sonra o konuya ilişkin ilmi ve kaza-i içtihatlara yer verilmiş böylece okuyucunun kısa zamanda istediği bilgiye ulaşması amaçlanmıştır.

Bu çalışmayı, okuyucu istifadesine sunmakla hukuk dünyasının yolcularına küçük bir hizmette bulunmak istedim. Beklenilen kıymet ve orijinallikten mahrum olsa da bu eserim; tahsil ve kırk yılı aşan yargısal faaliyetle geçen devamlı bir çalışmanın özünü taşımaktadır. Bu nedenle okuyucuya faydalı olacak yönlerinin bulunduğunu ummak isterim. Bu eser hazırlanırken, Adalet Bakanlığının yayınlarından, Yargıtay ve Danıştay kararlarından istifade ettim. Ayrıca atıf yaptığım ilim sahiplerinin değerli eserlerinden de faydalandım. Kendilerine şükranlarımı sunarım.

Sayın okuyucum, her ne kadar eser benim ise de, takdir hakkı senindir. Kıymet ölçünü insaf ile kullan. Kusurumu bağışla, unutma ki hatasız ve kusursuz olan bir tek Allah var.

Bu düşüncelerle hazırlanan elinizdeki kitap siz değerli okurların istifadesine sunulmuştur.

ÖNSÖZ................................................................................................. 7

KISALTMALAR CETVELİ............................................................. 25

GİRİŞ.................................................................................................. 27

ADALET KAVRAMI

Açıklamalar......................................................................................... 32

Tarihi ve Felsefi Açıdan Adalet Kavramı........................................... 32

Anayasamızda Adalet Kavramı.......................................................... 34

Bilinen ve Kabul Gören Bazı Adalet Prensipleri................................. 35

ADİL YARGILANMA VE
YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

 

A-. ADİL YARGILANMA HAKKI................................................. 37

1-. İnsan Hakları Kapsamında Medeni Haklar ve
Yükümlülükler.......................................................................... 37

2-. Medeni Hak ve Yükümlülüklere Örnekler................................ 39

3-. Adil Yargılama Hakkının Varlık Şartları.................................. 40

a)... Bağımsızlık.......................................................................... 40

b).. Tarafsızlık............................................................................ 42

c)... Davaların Makul Sürede ve En Az Giderle Sonuçlandırılması    44

d).. Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması............................ 45

Konuyla İlgili İçtihatlar................................................................. 45

B-. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER.......................... 54

1-. Tasarruf İlkesi........................................................................... 54

Açıklamalar................................................................................ 54

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................. 55

2-. Taraflarca Getirilme İlkesi........................................................ 59

3-. Taleple Bağlılık İlkesi............................................................... 59

4-. Hukuki Dinlenilme Hakkı......................................................... 60

Açıklamalar................................................................................ 60

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................. 62

5-. Aleniyet İlkesi........................................................................... 64

Açıklamalar................................................................................ 64

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................. 62

6-. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü............ 66

Açıklamalar................................................................................ 66

7-. Usul Ekonomisi İlkesi............................................................... 67

Açıklamalar................................................................................ 67

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................. 68

8-. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi......................................... 69

Açıklamalar................................................................................ 69

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................. 70

9-. Yargılamanın Sevk ve İdaresi................................................... 77

Açıklamalar................................................................................ 77

10- Hukukun Uygulanması............................................................ 78

Açıklamalar................................................................................ 78

C-. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ MAHİYETİ... 78

İçtihadı Birleştirme Yoluna Başvurulmasını Gerektiren
Haller İle İçtihadı Birleştirmesine Karar Verecek Kurullar............ 79

İçtihatların Birleştirilmesini İstemek Yetkisi................................. 79

İçtihadı Birleştirme Kararlarının Mahiyeti ve Bağlayıcılığı........... 80

BİRİNCİ BÖLÜM
İSPAT VE DELİLLER

Açıklamalar......................................................................................... 83

A-. İSPATIN KONUSU..................................................................... 84

Açıklamalar.................................................................................... 84

Konuyla İlgili İçtihatlar................................................................. 86

B-. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ................................................ 87

Açıklamalar.................................................................................... 87

Konuyla İlgili İçtihatlar................................................................. 89

C-. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ.................................... 92

Açıklamalar.................................................................................... 92

Konuyla İlgili İçtihatlar................................................................. 93

D-. İKRAR.......................................................................................... 96

Açıklamalar.................................................................................... 97

İkrar Sayılan Susma Hali (İsticvap)............................................... 99

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 101

E-. KESİN HÜKÜM........................................................................ 104

Açıklamalar.................................................................................. 104

Kesin Hüküm Çeşitleri................................................................ 105

Kesin Hükmün Tanımlanan Özellikleri........................................ 107

Kesin Hüküm Güçlü Delil Farkı.................................................. 108

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 109

F-. İSPAT HAKKI........................................................................... 116

a). Genel Olarak Hak Kavramı Kapsamında İspat Hakkı............ 117

b). İspat Hakkı Kavramıyla Birlikte Değerlendirilmesi
Gereken Kanuni Hak ve İlkeler.............................................. 118

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 119

c). Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller....................................... 122

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 124

G-. İSPAT YÜKÜ............................................................................. 125

Genel Olarak İspat Yükü............................................................. 125

Karine.......................................................................................... 127

Kesin Kanuni Karineler............................................................... 128

Adi Kanuni Karineler.................................................................. 129

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 130

H-. KARŞI İSPAT............................................................................ 135

Açıklamalar.................................................................................. 135

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 136

I-.. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DELİLLER....................... 140

Açıklamalar.................................................................................. 140

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 142

 

İ-.. DELİL SÖZLEŞMESİ............................................................... 146

Açıklamalar.................................................................................. 146

İlmi ve Kazai İçtihatlar Işığında “Delil Sözleşmesiyle”
İlgili Özlü Bilgiler......................................................................... 147

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 149

J-.. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN
GÖSTERİLMESİ....................................................................... 153

Açıklamalar.................................................................................. 153

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 155

K-. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER.................. 158

Açıklamalar.................................................................................. 158

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 159

L-. DELİLDEN VAZGEÇME......................................................... 160

Açıklamalar.................................................................................. 160

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 161

M-DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE....................... 162

Açıklamalar.................................................................................. 163

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 164

N-. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................. 165

Açıklamalar.................................................................................. 165

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 166

İKİNCİ BÖLÜM
BELGE VE SENET

A-. BELGE........................................................................................ 169

Açıklamalar.................................................................................. 169

Fatura ve İrsaliyeli Fatura............................................................ 170

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 171

B-. SENET........................................................................................ 180

Açıklamalar.................................................................................. 180

C-. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU....................................... 183

Açıklamalar.................................................................................. 183

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 184

D-. SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI....................... 186

Açıklamalar.................................................................................. 186

Konuyla İlgili içtihatlar................................................................ 187

E-. DELİL BAŞLANGICI............................................................... 188

Açıklamalar.................................................................................. 188

Delil Başlangıcının Kanuni Unsurları.......................................... 191

Konuyla İlgili içtihatlar................................................................ 193

F-. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI... 195

Açıklamalar................................................................................... 196

Yakın Hısımlar Arasındaki Hukuki İşlemler................................ 197

Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan
Hukuki İşlemler............................................................................ 197

Senet Alınmasında İmkânsızlık veya Olağanüstü
Güçlük Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler.................................. 197

Hukuki İşlemlerde İrade Bozukluğu İle Aşırı Yararlanma
İddiaları........................................................................................ 198

Hukuki İşlemlere ve Senetlere Karşı Üçüncü Kişilerin
Muvazaa İddiaları......................................................................... 198

Senedin Kaybolduğu Kanısını Kuvvetlendirecek
Delil veya Emarelerin Bulunması Hâli.......................................... 198

Tazminat Sonucunu Doğuran Fiiller............................................. 198

Konuyla İlgili İçtihatlar................................................................ 199

G-. İLAMLARIN VE RESMÎ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ....... 202

Açıklamalar.................................................................................. 203

Resmi Senetler............................................................................. 204

a). Düzenleme Şeklinde Noter Senetleri...................................... 204

b). Onaylama Şeklindeki Noter Senetleri..................................... 205

c). Diğer Resmi Senet ve Belgeler............................................... 205

aa). Tapu Sicil Müdürü veya Tapu Sicil Görevlileri
Tarafından Tanzim Edilen Senetler................................... 206

bb) Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Senetler........................... 206

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 206

H- ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ........................................... 210

Açıklamalar.................................................................................. 210

Adi Senetlerin ispat gücü............................................................ 211

Sözleşmenin Kurulması............................................................... 212

Sözleşmelerin Şekli...................................................................... 213

İmza............................................................................................. 214

Elektronik İmza........................................................................... 214

Elektronik İmzalı Belgeler........................................................... 214

Güvenli elektronik imza............................................................... 215

Güvenli Elektronik İmza İle Oluşturulmuş Belgelerin
Delil Değeri................................................................................. 216

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 217

I-.. İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU.................................. 226

Açıklamalar.................................................................................. 227

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 228

İ-.. SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ.......................... 230

Açıklamalar.................................................................................. 230

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 231

J-.. YAZI VEYA İMZA İNKÂRI................................................... 232

Açıklamalar.................................................................................. 233

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 236

K-. YAZI VEYA İMZA İNKÂRININ SONUCU.......................... 240

Açıklamalar.................................................................................. 240

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 242

L-. GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI BELGENİN İNKÂRI.. 246

Açıklamalar.................................................................................. 246

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 247

M- SAHTELİK İNCELEMESİ....................................................... 249

Açıklamalar.................................................................................. 250

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 252

N-. SAHTE SENEDİN İPTALİ....................................................... 257

Açıklamalar.................................................................................. 257

O-. HAKSIZ YERE SAHTELİK İDDİASI.................................... 258

Açıklamalar.................................................................................. 258

Ö-. SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ.................. 259

Açıklamalar.................................................................................. 260

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 261

P-. BELGELERİN HALEFLER ALEYHİNE
KULLANILMASI...................................................................... 262

Açıklamalar.................................................................................. 263

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 264

R-. MAHKEMECE BELGE ASLININ İSTENMESİ VE
GERİ VERİLMESİ.................................................................... 265

Açıklamalar.................................................................................. 266

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 267

S-. BELGE ASLININ İBRAZI USULÜ........................................ 268

Açıklamalar.................................................................................. 268

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 269

Ş-. BELGENİN YERİNDE İNCELENMESİ................................ 270

Açıklamalar.................................................................................. 270

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 271

T-. TARAFLARIN BELGELERİ İBRAZI ZORUNLULUĞU.... 272

Açıklamalar.................................................................................. 273

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 274

U-. TARAFIN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ............................. 278

Açıklamalar.................................................................................. 279

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 280

Ü-. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ............. 281

Açıklamalar.................................................................................. 282

Konuyla İlgili İçtihatlar Açıklamalar........................................... 282

V-. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI....... 283

Açıklamalar.................................................................................. 284

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 285

Y-. YABANCI DİLDE YAZILMIŞ BELGELER.......................... 287

Açıklamalar.................................................................................. 287

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 287

Z-. YABANCI RESMÎ BELGELERİN YETKİLİ
MAKAMLAR TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU        289

Açıklamalar.................................................................................. 289

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 291

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEMİN

Yemin Kavramı................................................................................. 301

A-. YEMİNİN KONUSU................................................................. 302

Açıklamalar.................................................................................. 302

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 303

B-. YEMİNE KONU OLAMAYACAK VAKIALAR.................. 308

Açıklamalar.................................................................................. 308

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 309

C-. YEMİN TEKLİFİ....................................................................... 311

Açıklamalar.................................................................................. 311

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 312

D-. YEMİNE DAVET...................................................................... 316

Açıklamalar.................................................................................. 316

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 317

E-. YEMİN ETMEMENİN SONUÇLARI..................................... 318

Açıklamalar.................................................................................. 319

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 319

F-. YEMİNİN İADE OLUNAMAYACAĞI HÂLLER................ 320

Açıklamalar.................................................................................. 320

G-. ÖLÜM VEYA FİİL EHLİYETİNİN KAYBI.......................... 320

Açıklamalar.................................................................................. 321

H-. YEMİNİ YERİNE GETİRECEK KİMSELER........................ 322

Açıklamalar.................................................................................. 322

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 324

I-.. YEMİNİN ŞEKLİ...................................................................... 324

Açıklamalar.................................................................................. 324

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 326

İ-.. SAĞIR VE DİLSİZLERİN YEMİNİ....................................... 327

Açıklamalar.................................................................................. 327

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 328

J-.. HASTA VEYA ENGELLİLERİN MAHKEME DIŞINDA YEMİNİ           329

Açıklamalar.................................................................................. 330

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 330

K-. YEMİN EDECEK KİMSENİN MAHKEMENİN
YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA OLMASI.................................. 331

Açıklamalar.................................................................................. 331

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 331

L-. YEMİN KONUSUNUN AÇIKLATTIRILMASI.................... 332

Açıklamalar.................................................................................. 332

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 333

M- YEMİN TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ......................... 336

Açıklamalar.................................................................................. 336

N-. YALAN YERE YEMİN İDDİASI........................................... 337

Açıklamalar.................................................................................. 337

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 338

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TANIK

A-. TANIK GÖSTERME ŞEKLİ..................................................... 340

Açıklamalar.................................................................................. 341

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 342

B-. TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİYLE YETİNİLMESİ            345

Açıklamalar.................................................................................. 345

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 345

C-. TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HÂLLER................. 349

Açıklamalar.................................................................................. 350

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 350

Ç-. TANIĞIN DAVET EDİLMESİ................................................. 351

Açıklamalar.................................................................................. 351

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 352

D-. DAVETİYENİN İÇERİĞİ........................................................ 352

Açıklamalar.................................................................................. 353

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 353

E-. ÇAĞRIYA UYMA ZORUNLULUĞU.................................... 354

Açıklamalar.................................................................................. 354

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 355

F-. TANIĞA SORU KÂĞIDI GÖNDERİLMESİ......................... 356

Açıklamalar.................................................................................. 356

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 357

G-. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI....................................... 357

Açıklamalar.................................................................................. 357

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 358

H-. KİŞİSEL NEDENLERLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME......... 359

Açıklamalar.................................................................................. 359

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 360

I-.. SIR NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME..................... 361

Açıklamalar.................................................................................. 362

İ-.. MENFAAT İHLALİ TEHLİKESİ NEDENİYLE
TANIKLIKTAN ÇEKİNME..................................................... 363

Açıklamalar.................................................................................. 363

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 364

J-.. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ İSTİSNALARI..... 366

Açıklamalar.................................................................................. 367

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 367

K-. ÇEKİNME SEBEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ           368

Açıklamalar.................................................................................. 368

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 368

L-. ÇEKİNMENİN KABUL EDİLMEMESİNİN SONUCU........ 369

Açıklamalar.................................................................................. 369

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 370

M- TANIĞIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ........................................... 371

Açıklamalar.................................................................................. 371

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 371

N-. TANIKLARA İTİRAZ.............................................................. 372

Açıklamalar.................................................................................. 372

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 373

O-. TANIĞA GÖREVİNİN ÖNEMİNİ ANLATMA..................... 374

Açıklamalar.................................................................................. 374

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 374

Ö-. YEMİNSİZ DİNLENECEKLER.............................................. 375

Açıklamalar.................................................................................. 376

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 376

P-. YEMİNİN ZAMANI VE ŞEKLİ.............................................. 377

Açıklamalar.................................................................................. 377

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 378

R-. TANIKLARIN MAHKEMEDE DİNLENİLMESİ.................. 378

Açıklamalar.................................................................................. 378

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 380

S-. TANIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ.......................................... 381

Açıklamalar.................................................................................. 381

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 382

Ş-. TANIĞIN DİNLENİLME ŞEKLİ............................................ 382

Açıklamalar.................................................................................. 383

Konuyla ilgili İçtihatlar................................................................ 384

T-. YASAK DAVRANIŞLAR........................................................ 385

Açıklamalar.................................................................................. 386

U-. TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI................... 386

Açıklamalar.................................................................................. 386

Ü-. YALAN YERE VEYA MENFAAT TEMİN EDEREK
TANIKLIK EDİLMESİ VE SONUÇLARI.............................. 387

Açıklamalar.................................................................................. 387

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 388

V-. TANIĞA ÖDENECEK ÜCRET VE GİDERLER.................... 388

Açıklamalar.................................................................................. 388

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 388

BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

BİLİRKİŞİ....................................................................................... 391

A-. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN
HALLER..................................................................................... 394

Açıklamalar.................................................................................. 394

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 396

B-. BİLİRKİŞİ SAYISININ BELİRLENMESİ............................. 401

Açıklamalar.................................................................................. 401

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 402

C-. BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ......................... 405

Açıklamalar.................................................................................. 405

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 406

Ç-. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN KAPSAMI............................... 410

Açıklamalar.................................................................................. 411

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 411

D-. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULE YÜKÜMLÜ
OLANLAR................................................................................. 412

Açıklamalar.................................................................................. 413

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 414

E-. BİLİRKİŞİYE YEMİN VERDİRİLMESİ............................... 417

Açıklamalar.................................................................................. 417

F-. BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTAN
YASAKLI OLMASI VE REDDİ.............................................. 418

Açıklamalar.................................................................................. 419

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 420

G-. BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ....... 422

Açıklamalar.................................................................................. 423

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 424

H-. BİLİRKİŞİNİN GÖREV SÜRESİ............................................ 425

Açıklamalar.................................................................................. 425

I-.. BİLİRKİŞİNİN HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.......... 427

Açıklamalar.................................................................................. 427

İ-.. BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   428

Açıklamalar.................................................................................. 428

J-.. BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ............ 429

Açıklamalar.................................................................................. 429

K-. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ.................................................... 430

Açıklamalar.................................................................................. 431

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 432

L-. BİLİRKİŞİ AÇIKLAMALARININ TESPİTİ VE RAPOR.... 435

Açıklamalar.................................................................................. 435

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 437

M- BİLİRKİŞİ RAPORUNUN VERİLMESİ................................ 441

Açıklamalar.................................................................................. 441

N-. BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ........................................... 442

Açıklamalar.................................................................................. 442

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 444

O-. BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ.......................................................... 449

Açıklamalar.................................................................................. 449

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 450

Ö-. BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ.............................................. 455

Açıklamalar.................................................................................. 455

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 456

P-. BİLİRKİŞİNİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN
DURUMU................................................................................... 458

Açıklamalar.................................................................................. 458

R-. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU........................ 461

Açıklamalar.................................................................................. 461

S-. DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME.............................. 464

Açıklamalar.................................................................................. 464

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 465

Ş-. RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI.................................... 466

Açıklamalar.................................................................................. 466

ALTINCI BÖLÜM
KEŞİF

A-. KEŞİF KARARI........................................................................ 470

Açıklamalar.................................................................................. 470

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 470

B-. KEŞFE YETKİLİ MAHKEME................................................. 472

Açıklamalar.................................................................................. 473

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 473

C-. KEŞFİN YAPILMASI............................................................... 474

Açıklamalar.................................................................................. 474

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 476

D-. KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU................................ 479

Açıklamalar.................................................................................. 479

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 480

E-. SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME................................... 482

Açıklamalar.................................................................................. 482

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 483

YEDİNCİ BÖLÜM
UZMAN GÖRÜŞÜ

A-. UZMAN GÖRÜŞÜ.................................................................... 487

Açıklamalar.................................................................................. 487

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 491

SEKİZİNCİ BÖLÜM
DELİL TESPİTİ

A-. DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER............... 493

Açıklamalar.................................................................................. 493

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 494

B-. GÖREV VE YETKİ................................................................... 495

Açıklamalar.................................................................................. 495

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 496

 

C-. DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR.................................... 497

Açıklamalar.................................................................................. 497

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 498

Ç-. ACELE HALLERDE TESPİT................................................... 498

Açıklamalar.................................................................................. 498

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 499

D-. DELİL TESPİTİ KARARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 504

Açıklamalar.................................................................................. 504

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 504

E-. TUTANAK VE DİĞER BELGELER....................................... 505

Açıklamalar.................................................................................. 505

Konuyla İlgili İçtihatlar............................................................... 505

FAYDALINAN KAYNAKLAR          507

1- Prof. Dr. H. Pekcanıtez, Prof. Dr. O. Atalay, Prof. Dr. M. Özekes, HMK Hükümlerine göre Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 12. Bası, Ankara 2011

2- Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Medeni Usûl Hukuku, 15. Bası, Cilt II, İstanbul 2017

3- Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu, Editör: Adnan Güriz, İkinci Baskı, 2001

4- Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı, El kitapları serisi No:3, İkinci Baskı Kasım/2003

5- Cem Duran Uzun, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yargı, Seta, Analiz, Mart 2017, Sayı:193,

6- Cemal Yıldırım, Bilimsel Düşünme Yöntemi, Bilgi Yayınevi,   1. Baskı, 1997,

7- Ordinaryüs Prof. Ali Fuad Başgil, Hukukun Ana Mesele ve Müesseseleri, Akgün Matbaası, 1946,

8- Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle’den Düsturlar, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 8. Baskı, 2018

9- Ord. Prof. Mustafa Reşit Belgesay, Kuran Hükümleri ve Modern Hukuk, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1015, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1963,

10- Yard. Doç. Dr. Taylan Özgür Kiraz, Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Bilge Yayınevi, Ankara, 2013

11- Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul Matbaacılık, 1951, Dördüncü Baskı

12- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Daire Başkanlığı, Ankara, Nisan 2011

13- Dr. Mehmet Kamil Yıldırım, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı Hukuk Yayınları:84;İstanbul 1990,

14- Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku, 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş-, 3.Baskı, İstanbul 2013

15- Dr. Nur Bolayır, Hukuk Yargılanmasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014,

16- Yrd. Doç. Dr. Levent Börü, Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Aralık 2016,

17- Dr. Mesut Ertanhan, Medeni Yargılama Hukuku, Tanık ve Tanıklık, Seçkin Yayınları Ankara 2005

18- Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları-Ankara, 32. Baskı, 2016

19- Türk Hukuk Lûgatı, Türk Hukuk Kurumu, Maarif Matbaası, Ankara, 1944

20- Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, sayı:403, Bilgi Basımevi, Ankara, 1974,

21- Prof. Dr. Adnan Deynekli, Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere karşı İspat Şekli, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006

22- Yrd. Doç. Dr. Hakan Albayrak, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, 28 Mayıs 2008

23- Prof. Dr. Kocayusufpaşaoğlu, N. Borçlar Hukukuna Giriş, 7. b. İstanbul 2017

24- Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2008

25- Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 2, b., Ankara 2012,

26- Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Demir Yayıncılık, İstanbul 2001, 6.Baskı, II.ve III. Cilt,

27- Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 2011,

28- Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İkinci Baskı, 2013

29- Prof. Dr. Ejder Yılmaz E./Çağlar T. Tebligat Hukuku, Ankara 2013,

30- Prof. Dr. Bilge Öztan, Şahsın Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 1990, 3. Baskı

31- Bilirkişinin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu, Dr. Mustafa Saldırım, Y.19. HD TH

32-Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, Salahaddin Kardeş, Maliye Bakanlığı Yayın No: 2004/364 2004 Ankara, sayfa:593


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.