Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süha TANRIVER
ISBN: 9786050511413
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süha TANRIVER
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 208

Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk

Prof. Dr. Süha TANRIVER

Elinizdeki bu kitap, ilk basısı 2020 yılında gerçekleştirilmiş olan “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk” isimli monografik çalışmamızın tümüyle gözden geçirilmesi ve güncellenmesi suretiyle vücuda getirilmiştir. Kitabımızın bu basısında, arabuluculukla ilgili literatürdeki yeni çalışmalar da değerlendirilmiş; işlenmiş ve bazı ilaveler yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİBLİYOGRAFYA 15
KISALTMALAR CETVELİ 23
GİRİŞ 25

BİRİNCİ BÖLÜM
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ KAVRAMI,
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİNİN OLUMLU
VE OLUMSUZ YÖNLERİ VE TÜRLERİ

§ 1. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı,  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemlerinin  Olumlu ve Olumsuz Yönleri 31
A. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kavramı 31
B. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri 32
I. Olumlu Yönleri 32
II. Olumsuz Yönleri 33
§ 2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Türleri 35
A. Genel Olarak 35
B. Türleri 35
I. Müzakere 35
II. Tarafsız Ön Değerlendirme 36
III. Vakıaların Saptanması Yöntemi 37
IV. Kısa Duruşma Yöntemi 40
V. Kısa Jüri Yargılaması 41
VI. Hâkim Kiralama 42
VII. Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi 42
VIII. Arabuluculuk ve Uzlaştırma 43
1. Kuramsal Çerçevede Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları 43
a) Arabuluculuk 43
b) Uzlaştırma 46
c) Arabuluculuk ile Uzlaştırma Arasındaki Temel Farklılıklar 46
ç) Arabuluculuğun Tasnifi 48
aa) Arabulucunun Niteliklerine ve Arabuluculuk
Sürecinin Yürütümünde Tabi Olunacak Rejime Göre 48
bb) Arabuluculuk Faaliyetinin Taşımış Bulunduğu
Özelliklere ya da Arabulucunun Süreç İçerisinde
Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğine Göre 49
cc) Süreç İçerisinde İşlev Üstlenen Arabulucunun
Sayısına Göre 51
çç) Arabuluculuk Sürecinin İşleyişinde Kurumsal Bir
Yapının Yardımının Alınıp Alınmamasına Göre 52
2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun
Öngördüğü Arabuluculuk Modelinin Kuramsal Bazda
İrdelenmesi 52

İKİNCİ BÖLÜM
ARABULUCULUK KURUMUNUN UYGULANMA ALANI,
İŞLEYİŞİNE EGEMEN OLAN İLKELER VE ARABULUCU
SIFATIYLA FAALİYET GÖSTEREBİLMEK İÇİN VARLIĞI
ARANAN KOŞULLAR

§ 3. Arabuluculuk Kurumunun Uygulanma Alanı 59
A. Genel Olarak 59
B. Belirli Hukukî Uyuşmazlık Tipleri ile İşlerin Arabuluculuk
Kurumunun Uygulanma Alanının Tayini Bağlamında İrdelenmesi 60
§ 4. Arabuluculuk Kurumunun İşleyişine  Egemen Olan İlkeler 65
A. İhtiyarîlik (İradîlik) İlkesi 65
B. Tarafların Eşitliği İlkesi 65
C. Gizlilik İlkesi 66
§ 5. Arabulucu Sıfatıyla Faaliyet Gösterebilmek  İçin Varlığı Aranan Koşullar 71
A. Genel Olarak 71
B. Varlığı Aranan Koşullar 71
I. Gerçek Kişi Olmak 71
II. Türk Vatandaşı Olmak 72
III. Mesleğinde En Az Beş Yıllık Kıdeme Sahip Hukuk Fakültesi
Mezunu Olmak 72
IV. Tam Ehliyetli Olmak 73
V. Kişilik Özellikleri İtibariyle Arabuluculuk Mesleğini İcraya
Elverişli Olmak 73
VI. Arabuluculuk Eğitimini Tamamlamak ve Adalet Bakanlığı’nca
Yapılacak Olan Yazılı Sınavda Başarılı Olmak 74
1. Arabuluculuk Eğitimi 74
a) Genel Olarak 74
b) Arabuluculuk Eğitiminin Kapsamı 75
c) Arabuluculuk Eğitimi Verebilecek Olan Kuruluşlar 76
ç) Eğitim Kuruluşlarına Verilen İznin İptali ve
Denetlenmeleri 77
2. Arabuluculuk Sınavı 79
VII. Diğer Koşullar 81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUK KURUMUNA İŞLERLİK
KAZANDIRILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN
SÖZLEŞMELER, ARABULUCUNUN SAYISI, SEÇİMİ, HAKLARI,
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DENETİMİ

§ 6. Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi  İçin Yapılması
Gereken Sözleşmeler,  Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 89
A. Arabuluculuk Kurumuna İşlerlik Kazandırılabilmesi İçin Yapılması
Gereken Sözleşmeler 89
I. Genel Olarak 89
II. Yapılması Gereken Sözleşmeler 89
1. Arabuluculuk Sözleşmesi 89
a) Genel Olarak 89
b) Hukukî Niteliği 90
2. Arabulucu Sözleşmesi 94
a) Genel Olarak 94
b) Hukukî Niteliği 94
B. Arabulucunun Sayısı ve Seçimi 100
§ 7. Arabulucunun Hakları 101
A. Genel Olarak 101
B. Arabulucunun Hakları 101
I. Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı 101
II. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı 101
III. Avans İsteme Hakkı 105
IV. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı 106
§ 8. Arabulucunun Yükümlülükleri 107
A. Görevini Özenle ve Tarafsız Bir Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü 107
B. Taraflara Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü 110
C. Görevini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü 111
Ç. Tarafları Bilgilendirme ve Arabuluculuk Görevini Kabulden Kaçınma
Yükümlülüğü 112
D. Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü 113
E. Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü 114
F. Sır Saklama Yükümlülüğü 116
G. Belgeleri Saklama Yükümlülüğü 117
Ğ. Aidat Ödeme Yükümlülüğü 117
H. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Katkı Sağlama
Yükümlülüğü 118
§ 9. Arabulucunun Denetimi 119
A. Genel Olarak 119
B. Denetimin Kapsamı ile Denetim Sürecinin İşleyişi 119
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUĞA BAŞVURU, ARABULUCULUK
SÜRECİNİN BAŞLAMASI, YÜRÜTÜLMESİ, SONA ERMESİ,
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK VE ARABULUCULUĞUN
KURUMSAL YAPISI, SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK
AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 10. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması,  Yürütülmesi ve Sona Ermesi 125
A. Arabuluculuğa Başvuru 125
B. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 126
C. Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi 126
Ç. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 133
I. Genel Olarak 133
II. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi 134
III. Tarafların Anlaşması Dışındaki Diğer Nedenlerle Sona Ermesi 140
§ 11. Dava Şartı Arabuluculuk 143
A. Genel Olarak 143
B. Dava Şartı Arabuluculuğun Kapsamı 145
I. Genel Olarak 145
II. Kapsamı 147
1. İş Uyuşmazlıkları 147
2. Ticarî Uyuşmazlıklar 147
3. Tüketici Uyuşmazlıkları 148
4. Münferit Bazı Davaların ve İşlerin Durumlarının İrdelenmesi 150
a) Fikrî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan
Kaynaklanan Davalar 150
b) Sınaî Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuattan
Kaynaklanan Davalar 151
c) İflâsa İlişkin Davalar 152
ç) Konkordatoya İlişkin Davalar 154
d) İtirazın İptali Davası 155
e) Menfi Tespit Davası 156
f) Borçtan Kurtulma Davası 158
g) İstirdat Davası 158
ğ) İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz 159
C. Arabulucuya Başvuru Zorunluluğunun Dava Şartı Sayılmasının
Dava Şartlarının Temel Esprisi Bağlamında Değerlendirilmesi 159
Ç. Dava Şartı Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğünün Önünde
Bir Engel Oluşturup Oluşturmadığı 161
D. Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Arabulucunun
Görevlendirilmesi 166
I. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 166
II. Arabulucunun Görevlendirilmesi 167
1. Genel Olarak 167
2. Arabulucunun Hukukî Statüsü ve Sorumluluğu 168
III. Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi ile Sevk ve İdaresi 171
IV. Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 173
V. Dava Şartı Arabuluculukta Ücret ve Arabuluculuk Bürosu
Tarafından Yapılan Zarurî Giderler 174
VI. Dava Şartı Arabuluculuğun Dava Tipolojisi Bağlamında
İrdelendiği Bazı Özel Durumlar 176
1. Kümülâtif Dava Yığılması 176
2. Terditli Dava 177
3. Seçimlik Dava 178
4. Kısmî Dava 179
5. Belirsiz Alacak Davası 181
6. Karşı Dava 181
7. Topluluk Davası 183
§ 12. Arabuluculuğun Kurumsal Yapısı  (Teşkilatlanması) 185
A. Genel Olarak 185
B. Arabuluculuğun Kurumsal Yapısına Dahil Birimler 185
I. Arabuluculuk Daire Başkanlığı 185
II. Arabuluculuk Kurulu 187
III. Adliye Arabuluculuk Büroları 190
§ 13. Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler  ya da Oluşturulan
Dirençlerin Sosyolojik ve  Psikolojik Boyutları Gözetilerek İrdelenmesi
ve Değerlendirilmesi 193
A. İdeolojik Bir Temele Dayanan Kaygılar ve Bunun Aşılması 193
B. Hukuksal Barışın, Ancak Devlet Mahkemeleri Aracılığıyla
Sağlanabileceği, Bunun Zarurî Olduğu Yönündeki Direnç ve
Bu Direncin Aşılması 197
C. Uyuşmazlık İçine Düşmüş Olan Tarafların, Sadece Hukukî Bir
Çözümün Bulunmasına İhtiyaç Duydukları Yönündeki Ön Kabul
ve Bunun Aşılması 198
Ç. Diğer Endişeler Yahut Dirençler ve Bunların Aşılması 198
SONUÇ 205

Akan, P.: Arabuluculuk ve Deniz Hukuku’na İlişkin İhtilaf-larda Uygulanması, Ankara 2013.

Akkan, M.: Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hu-suslarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları, (DEÜ-HFD., 2018/2, s.1-31).

Aral, F.: Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. B., Ankara 2010.

Atalı, M.: Zorunlu Arabuluculuğun Yargılama Hukuku Bağ-lamında Ortaya Çıkardığı Sorunlar (Arabuluculu-ğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018, Ankara 2019, s.137-154).

Atalı, M./

Erdoğan, E.: Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A Maddesi Çerçeve-sinde Menfi Tespit Davaları Sorunu, (ÇÜHFD., 2020/1, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C.I, Ankara 2020, s.205-219).

Azaklı Arslan, B.: Medenî Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabu-luculuk, Ankara 2018.

Bahadır, N.T.: Hak Arama Hürriyeti Perspektifinden Arabulucu-luk, Ankara 2022.

Bora, Ö.: Arabuluculuk Sözleşmesi, Ankara 2020.

Budak, A.C.: “Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk” (Le-gal Mihder., 2019/1, s.25-40).

Çırağan, M.H.: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculukta Eşitlik İlkesi, Ankara 2021.

Çiçek, M.: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018.

Çil, Ş.: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Uygulaması – Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi, An-kara 2018.

Demir, Ş.: Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul 2014, s.115-146).

Doğan Yenisey, K.: İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Ulus-lararası Toplantısı, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı-sı Taslağının Değerlendirilmesi, 14 Mayıs 2016 İs-tanbul, s.167-193).

Dür, O.: Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri, Ankara 2017.

Ekmekçi, Ö./

Özekes, M./

Atalı, M./

Seven V.: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2. B., İstanbul 2019.

Eminoğlu, C./

Erdoğan, E.: Ticarî Uyuşmazlıklarda İhtiyarî ve Dava Şartı (Zo-runlu) Arabuluculuk, Ankara 2020.

Erdoğan, E./

Erzurumlu N.: Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabulucu-luk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı, Ankara 2016.

Eren, F.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. B., Ankara 2019.

Ermenek, İ.: Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması, Ankara 2021.

Ermenek, İ./

Azaklı Arslan, B.: İcra ve İflâs Hukuku Açısından Ticarî Davalarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu, (TBBD., 2020/148, s.135-196).

Giray, E.: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk (Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2019, s.29-40).

Göksu, M.: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim, Ankara 2021.

Greger, R.: Die Verzahnung von Mediation und Gerichtsver-fahren in Deutschland (Zeitschrift für Konflikt-management, 2003/6, s.240-245).

Ildır, G.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003.

Işıktaç, Y.: Türk Arabuluculuğundan Etik Modeli ve Etik Kurallar (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul 2014, s.53-76).

İlhan, O.: Arabuluculuk Sözleşmesi, Ankara 2020.

Kalkan, O.: Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri, İstanbul 2019.

Kar, B.: İş Yargılaması Usûlü, Genişletilmiş 2. B., Ankara 2019.

Karaca, O. U.: Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Sınai Mül-kiyet Uyuşmazlıkları (FMR 2019/1, s.48-55).

Kekeç, E. K.: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, 3. B., Ankara 2016.

Kılıçoğlu, A.: Arabuluculuk Sözleşmeleri, 2.B., Ankara 2021.

Koç, E.: Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Bazı Tespitler (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu-luculuk Sempozyumu I, İstanbul 2014, s.43-51).

Koçyiğit, İ./

Bulur, A.: Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Ankara 2019.

Kurt Konca, N.: Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Ara-buluculuk, (SETA Perspektif 2018/225, s.1-6).

Kuru, B.: Dava Şartları, (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir An-say’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s.109-147).

Küçükgüngör, E.: Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Batider., C.XXII, 14. Ayrı Bası, s.47-55).

Namlı, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağıyla Getiri-len Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun, Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İş Mahkemeleri Kanu-nu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, 14 Mayıs 2016 İstanbul, s.151-165).

Özbay, İ./

Erdem, M.: Ticari Uyuşmazlıklarda ve Tüketici Uyuşmazlıkla-rında İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabu-luculuk Kapsamında Bulunup Bulunmadığı, (YD., 2021/3, s.849-900).

Özbek, M.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004.

Özekes, M./

Çiftçi, P.: Menfi Tespit Davalarını Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Saymanın Gereksizliği Üzerine (İstanbul BAM Kararları Örneğinden Bir Bakış) (TBBD., 2020/148, s.101-134).

Özmumcu, S.: Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış, (İÜHFM., 2016/2, s.807-842).

Özmumcu, S.: Arabulucunun Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendi-rici Arabuluculuk, (İÜHFM., 2013 /1, s.1369-1390). (Özmumcu - Arabulucunun Rolü)

Özmumcu, S.: Arabuluculuk Modelleri, İstanbul 2021. (Öz-mumcu - Arabuluculuk Modelleri)

Öztek, S.: Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 2008/17, s.15.

Paslı, A.: Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi: Türk Ticaret Kanunu 5/A maddesinin yorumlanması, (Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2019, s.13-25).

Pekcanıtez, H.: Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (HPD., 2005/5, s.12-16).

Sayın, B.: Ticari Dava Şartı Olan Arabuluculuk ADR Serisi, C.I, Ankara 2021.

Simil, C.: Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Soysal, T.: Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma /Ceza Muhake-mesi Hukukunda Uzlaşma, İstanbul 2005, s.203-242.

Subaşı, İ.: Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk (Ünal Teki-nalp’e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s.743-833).

Sungurtekin-

Özkan, M.: Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesi Çerçeve-sinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Legal Mihder 2005/2, s.353-369).

Şahin Ceylan, Ş.: Geleneksel toplumdan Modern Topluma Alterna-tif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul 2009.

Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstan-bul 2010.

Tanrıver, S.: Hukukumuzda Bilirkişilik, Ankara 2017.

Tanrıver, S.: Medenî Usûl Hukuku, C. I, 4.B., Ankara 2021. (Tanrıver- Usûl)

Taşdelen, N.: Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, Ankara 2021.

Taşpolat 

Tuğsavul, M.: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012.

Toprakkaya, İ.: Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıkla-rın Arabuluculuk Yoluyla Çözümü, İstanbul 2021.

Toraman, B.: Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Sorunu (ÇÜHFD, 2020/1, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C.III, Ankara 2020, s.3141-3167).

Üstündağ, S.: Kısmî Davaya İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar (Yar-gı Dünyası., 2003/89, s. 9-20).

Yakıcı, Ö.: Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2019.

Yardım, E. M.: Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru, (Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabu-luculuk, Ankara 2019, s.89-110).

Yazıcı, Ç.: Medenî Usul Hukukunda Karşı Dava, İstanbul 2021.

Yazıcı Tıktık, Ç.: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013.

Yeşilırmak, A.: Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözü-münde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Ha-kem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011. (Yeşilırmak- Doğrudan Görüşme)

Yeşilırmak, A.: Uyuşmazlıkların, Arabuluculuk ve Tahkim Yolla-rının Birlikte Kullanılarak Çözümü, (Arabuluculu-ğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Yar-gıtayın 150. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Yargıtay ve AYBÜ Hukuk Fakültesi, Ankara 6-7 Aralık 2018, Ankara 2019, s.181-188).

Yıldırım, F.: Arabuluculuk ve Ombudsman, Ankara 2019.

Yılmaz, E.: Davada Takas ve Mahsup Talebi, (Legal Mihder., 2010/2, s. 247-284).

Yılmaz, E.: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (75. Yaş Gü-nü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2005, S.843-855). (Yılmaz- Uzlaşma)


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar