Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculukta Eşitlik İlkesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Merve Hilal ÇIRKAN
ISBN: 9786050509137
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Merve Hilal ÇIRKAN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 142
Çalışmada öncelikle alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve al-ternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ele alınmış akabinde kanaatimiz-ce en yaygın kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan ara-buluculuk kavramı, dünyada ve ülkemizde ki gelişimi, türleri, sürece hâkim olan ilkeler, arabulucunun yükümlülükleri, yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda oluşabilecek yaptırımlara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Eserin esas konusunu arabuluculuk sürecinin temel ilkelerinden bi-risi olan eşitlik ilkesi oluşturmaktadır. Eserin temel amacı ise hukuk uy-gulayıcıları, arabuluculuk sürecinin tarafları ve özellikle arabulucuların somut olaya yaklaşırken eşitliğin önemi hususunda ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve sürecin bu şekilde gerçek bir fayda oluşturması temennisidir. Bu nedenle çalışmada eşitlik kavramı, güç dengesi tanımlamalarını ve güç dengesizliklerinin çeşitlerini ayrı ayrı ele alarak, dezavantajlı grupla-rın eşitler arası olması gereken bir alternatif uyuşmazlık çözümü süre-cinde nasıl sürece dahil edilebileceği incelenmiştir.
Eserin hazırlık aşamasında ulaştığımız tüm veriler dezavantajlı grup-lar arasında en büyük oranı kadınların oluşturduğunu ortaya koymuştur. Eşitlik ilkesinin iyi anlaşabilmesi adına ayrı bir başlık altında toplumsal cinsiyet kavramına yer verilmiş ve özellikle kadınların adalete erişimi konusu ele alınmıştır.

TEŞEKKÜR............................................................................................................................ 7

GİRİŞ........................................................................................................................................ 9

TABLOLAR DİZİNİ.......................................................................................................... 11

ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................................ 13

KISALTMALAR DİZİNİ.................................................................................................. 15

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 17

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

 

1...... Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Gelişimi................................... 21

2...... Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Özellikleri.............................. 25

2.1.   Taraf iradelerine dayanır................................................................................. 26

2.2.   Gizlilik 27

2.3.   Sürece tarafların hâkimiyeti............................................................................ 28

2.4.   Basit, hızlı, ekonomik ve esnek olması......................................................... 28

2.5.   Tarafların ilişkilerinin geleceğine katkı sağlaması...................................... 30

3. .... Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri......................................................... 30

3.1.   Müzakere (Negotiation)................................................................................... 31

3.2.   Uzlaştırma (Conciliation)................................................................................. 31

3.3.   Tahkim (Arbitration)......................................................................................... 32

3.4.   Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) /  Tahkim-Arabuluculuk
(Arb-Med)........................................................................................................... 34

3.5.   Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri........................................ 35

3.5.1.   Mini yargılama (Mini Trial) / Kısa duruşma.................................... 35

3.5.2.   Kısa jüri yargısı (Summary Jury Trial)............................................. 35

3.5.3.   Hâkim kiralama (Rent a judge)......................................................... 36

3.5.4.   Tarafsız ön değerlendirme (Early neutral evaluation-ENE)......... 36

3.5.6.   Son teklif (Last Offer- Final Offer).................................................... 37

3.5.7.   Kamu denetçisi (Ombudsman).......................................................... 37

3.5.8.   Michigan arabuluculuğu (Michigan mediation).............................. 38

3.5.9.   Online uyuşmazlık çözümü  (Online dispute resolution-ODR)..... 39

4. .... Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Arabuluculuk..................... 39

4.1.   Arabuluculuk Kavramı.................................................................................... 39

4.2.   Arabuluculuğun Tarihçesi................................................................................ 42

4.3.   Karşılaştırmalı Hukukta Arabuluculuk........................................................ 44

4.3.1.   Avrupa Birliğinde Arabuluculuk........................................................ 44

4.3.1.1.  Yeşil Kitap.............................................................................. 44

4.3.1.2.  Arabulucular için Avrupa etik kuralları............................ 45

4.3.1.3.  Hukuki ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun
belirli yönlerine ilişkin Avrupa parlamentosu ve
konseyinin 2008/52/EC sayılı yönergesi.......................... 45

4.3.1.4.  Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin alternatif
uyuşmazlık çözümleri üzerine 2013/11/EU sayılı
Avrupa konseyi yönergesi................................................... 46

4.3.2.   Amerika Birleşik Devletleri’nde arabuluculuk yöntemleri............ 46

4.3.2.1.  Telafi edici program.............................................................. 48

4.4.   Arabuluculuk Türleri......................................................................................... 48

4.4.1.   Uygulama yöntemlerine göre arabuluculuk türleri......................... 49

4.4.1.1.  Kolaylaştırıcı arabuluculuk (Facilitative Mediation)..... 49

4.4.1.2.  Değerlendirici arabuluculuk (Evaluative Mediation)...... 49

4.4.1.3.  Dönüştürücü arabuluculuk
(Transformative Mediation)............................................... 50

4.4.2.   Aktiflik – pasiflik durumuna göre arabuluculuk türleri................. 51

4.4.3.   İhtiyari olup olmamasına göre arabuluculuk türleri...................... 52

4.4.3.1.  İhtiyari arabuluculuk............................................................ 52

4.4.3.2.  Yarı zorunlu arabuluculuk.................................................. 52

4.4.3.4.  Zorunlu arabuluculuk........................................................... 53

5. .... Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında
Arabuluculuk.............................................................................................................. 56

5.1.   Arabulucu........................................................................................................... 56

5.2.   Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar......................................................... 58

5.2.1.   İş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk................................... 59

5.2.2.   Ticaret hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk.......................... 60

5.2.3.   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre dava şartı
olarak arabuluculuk............................................................................. 61

5.3.   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanuna Göre
Arabuluculuk Sürecine Hâkim Olan İlkeler.................................................. 62

5.3.1.   İradilik   .................................................................................................. 62

5.3.2.   Gizlilik   .................................................................................................. 63

5.5.3.   Tarafsızlık.............................................................................................. 66

5.3.4.   Tarafların egemenliği ilkesi................................................................. 68

5.4.   Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının Hukuki Niteliği................................. 68

5.4.1.   Sözleşmesel nitelik bakımından arabuluculuk anlaşma
tutanağı .................................................................................................. 69

5.4.2.   İcra Hukuku Bakımından Arabuluculuk Anlaşmasının
Hukuki Niteliği....................................................................................... 71

 

İKİNCİ BÖLÜM

EŞİTLİK İLKESİ VE ARABULUCULUK

 

1. .... Eşitlik İlkesi................................................................................................................ 73

1.1.   Genel Olarak Eşitlik Kavramı......................................................................... 73

1.2.   Arabuluculukta Eşitlik İlkesi........................................................................... 75

2...... Eşitlik ve Adalet......................................................................................................... 80

3...... Güç Dengesi ve Hakkaniyet (Silahların Eşitliği)............................................... 81

4...... Eşitliği Bozan Durumlar......................................................................................... 85

4.1.   Mali güç, nüfuz ve hukuki destek.................................................................. 85

4.1.1.   Adli yardım............................................................................................ 87

4.1.2.   Barolardan avukat talep edilmesi..................................................... 89

4.2.   Din, dil, ırk ayrımcılığı...................................................................................... 91

4.3.   Cinsiyete dayalı güç dengesizliği.................................................................... 93

5. .... Arabulucunun Yükümlülükleri ve Eşitlik İlkesi................................................ 95

5.1.   Unvanın Kullanılması...................................................................................... 95

5.2.   Ücret   96

5.3.   Taraflarla Görüşme Yükümlülüğü................................................................. 97

5.4.   Görevi Özenle Yerine Getirme ve Tarafsız Davranma
Yükümlülüğü
...................................................................................................... 98

5.5.   Reklam Yasağı................................................................................................ 100

5.6.   Aydınlatma Yükümlülüğü............................................................................ 100

5.7.   Arabuluculuğu Bitirme Ve Arabuluculuktan Çekilme
Yükümlülüğü................................................................................................... 101

5.8.   Sır Saklama Yükümlülüğü............................................................................ 102

6. .... Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik.............................................................................. 103

6.1.   Toplumsal cinsiyet kavramı ve arabuluculuk........................................... 104

6.1.1.   Toplumsal cinsiyetin ihtiyaçları....................................................... 107

6.1.2.   Cinsiyetler arası eşitlik....................................................................... 108

6.1.3.   Hukuki Feminizm............................................................................... 109

6.2.   Arabuluculukta Cinsiyet Eşitsizlikleri.......................................................... 110

6.3.   Kadınların adalete ve arabuluculuğa erişimi............................................. 113

6.3.1.   Kadınların avukatla temsili ve hukuki danışmanlığa ulaşma
imkânı   116

6.3.2.   Kadınların adliyeye ve alternatif uyuşmazlık çözüm
merkezlerine fiziksel erişimi.............................................................. 119

6.3.3.   Kadınların adalete erişiminde yargısal maliyetler........................ 121

7. .... Eşitlik İlkesinin İhlalinin Sonuçları................................................................... 125

7.1.   Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu........................................................... 126

7.2.   Arabulucunun Cezai Sorumluluğu............................................................... 127

7.3.   Arabulucunun Disiplin Sorumluluğu............................................................ 129

SONUÇ................................................................................................................................ 131

KAYNAKLAR................................................................................................................... 133

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı, Avrupa Konseyi, Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, 2017.

Akkan, Mine, Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2018.

Akman, Sermet, Burcuoğlu, Haluk, Altop, Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Aktaş, Kadir, Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal Sistemdeki Yeri ve Etkinliği Güç Sorunu, TBB Dergisi 2011(94).

Akyol Aslan, Leyla, “Adli Yardım Kurumunun Arabuluculukta Uygulanması”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: Ocak 2018.

Akyol Aslan, Leyla, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 15’inci Maddesi ile Arabulucunun Çözüm Önerisi Getirebilmesine Olanak Sağlayan Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi | Cilt: 13 | Sayı: 145 | Eylül 2018.

Alan, Volkan, Arabulucunun Suçu Bildirme Yükümlülüğü, Fasikül Hukuk Dergisi, 7(64).

Albayrak, Hakan, “Eşitlik Ve Tarafsızlık İlkelerinin Zorunlu Arabuluculuk Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu”, 2017, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 Etik Özel Sayısı.

Atalı, Murat, “Zorunlu Arabuluculuğun Yargılama Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, 2018, Arabuluculuk Sempozyumu Yargıtay 150. Yıl Etkinliği.

Atasoy, Ömer Adil, BİLGİN, Berk Olçum, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Konusunda Açılacak Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması ve Sorumluluk Davasına Etkisi, Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 5 Sayı 2- Aralık 2019 (111-165).

Ayata, Gökçe Çiçek, “Kadınların Adalete Erişimi. Mevzuat, Engeller, Uygulamalar ve Sivil Toplumun Rolü”, 2009, Yüksek Lisans Tezi.

Azaklı Arslan, Betül, 2018, Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara.

Azaklı Arslan, Betül, Zorunlu Arabuluculuk Faaliyeti Bakımından Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 8, S.1.

Başpınar, Veysel, Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara, 2004.

Bıyıklı, Mehmet “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün Hukuki Yapısı ve Bünyesinde ki Tahkim Sürecinin İşleyişi”, Yüksek Lisans Tezi.

Bora, Özlem, Arabuluculuk Sözleşmesi, Ankara, 2019.

Bulur, Alper, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi”, Ankara Barosu Dergisi, 2007, Yıl:65 S.4.

Buluttekin, M. Burak, “Vergi Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma”, 2018, Hukukta Alternatif Çözüm Yolları.

Büyükay, Ferhat, Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi, 2018.

Canbolat, Talat, “6356 Sayılı Kanun’da Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2013, S. 39.

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 2018.

Çetin, Soner H., Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaşma, TBB Dergisi Sayı:82, 2009.

Çil, Şahin, “Zorunlu Arabuluculuk Görüşmelerinde Son Tutanak”, İnşaat Sanayii Dergisi, 2018, S 165.

Dariya, Shiyapova, “Kullanıcı Dostu ISTAC Kuralları Uyarınca Başvurulabilecek Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, İstanbul Tahkim Merkezi 2017 Bülteni.

Demir, Şamil, Arabuluculuk Arkadaşlığı, Ankara Barosu Dergisi, 2013/2.

Demir, Şamil, Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, İstanbul, 2014.

Dost, Süleyman, “Arabuluculuk Ücret ve Masrafları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, TBB Dergisi, 2014, Cilt: 27, Sayı:115.

Dür, Orhan, Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, 2018.

Ekmekçi, Ömer, Özekes, Muhammet, Atalı, Murat, Seven, Vural, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2019, İstanbul.

Emir Şahin, Asiye, Kaymaz Tepe, Büşra, “İş Uyuşmazlıklarına İlişkin İbra Hükmü İçeren Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Arabuluculuğa Elverişlilik Bakımından Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2018/3.

Erdemir, Aymelek, Sigorta Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim, 2017, Ankara.

Erdoğan, Ersin, “Milletlerarası Arabuluculuk Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (Singapur) Değerlendirilmesi”, Arabuluculuk Sempozyumu Yargıtay 150. Yıl Etkinliği, 2018.

Erdoğan, Ersin, Cömert, Büşra, “Arabuluculuk Sonunda Hazırlanan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği ve Anlaşma Belgesine Karşı Başvurulabilecek Hukuki Çareler”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 138, Şubat 2018, Sayfa: 27-47.

Erkan, Mustafa, “Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi”, Arabuluculuk Sempozyumu Yargıtay 150. Yıl Etkinliği, 2020.

Erol, Muammer, Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması, 2018, Ankara.

Ertürk, Mustafa, Arabuluculuk Sözleşmesi, Kırıkkale, 2019.

Fisher, Roger, İnternational Conflict for Beginners, New York, 1969.

Genççcan, Ömer Uğur, Boşanma, Tazminat ve Nafaka Hukuku, 2013, Ankara.

Gewurz, Ilan g., (Re)Designing Mediation to Adress the Nuances of Power İmbalance, Conflict Resolution Quarterly, V 19, I 2, 2001.

Gilligan, Coral, In a Different Voice; Psychological Theory and Womes’s Development, Harvard University Press.

Giritli, İsmet, Bilgen, Pertev, Akgüner, Tayfun, İdare Hukuku, 2008, İstanbul.

Görkem, Zeynep Ezgi, Arabuluculuk Sürecinde Arabulucunun Hukuki Statüsü, Hakları ve Yükümlülükleri, Ankara, 2015.

Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Bursa, 2016, s.252,

Gözübüyük, Şeref, Tan, Turgut, İdare Hukuku Genel Esaslar, C.1. Ankara, 2001.

Grillo, Trina, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women, The Yale Law Journal, V 100, N 6, 1991.

Güçlü, Yaşar, Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye, Ankara, 2019.

Günday, Metin, İdare Hukuku, Ankara, 2011.

Gündoğan, Yurdagül, “Güç Dengesizliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Karşısında Arabulucunun Tutumu”, 2018, Ankara Barosu Dergisi.

Hasan, Çiğdem, Rent-A-Judge, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Hatipoğlu Eren, Burcu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi İçin Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı, 2017, Ankara.

Hill, Eve, Alternative Dispute Resolution in a Feminist Vocie, Ohio State Journal on Dispute Resolution, 1990.

Ildır, Gülgün, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü”, 2014, Türkiye Barolar Birliği Baki Kuru Armağanı.

Işık, Serpil, “Mediation as an Alternative Dispute Resolution Method and Mediation Process in Turkish Law System: an Overview”, Annales XLVIII, N. 65, 2016.

İlhan, Hüseyin Afşan, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, 2016.

İlhan, Onur, Türk Hukukunda Arabuluculuk Sözleşmesi, 2020, Konya.

Kalabalık, Halil, İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kuramları, Konya, 2014.

Kaplan, Ibrahim. “Bank Secret and Secrecy Obligation of a Bank.” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. 15, no. 4, 1990, s. 3-26.

Karacabey, Kürşat, “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar”, 2016, Türkiye Barolar Birliği Dergisi.

Kaya, Emir, Hukuk Zihniyeti, 2016, Ankara.

Kekeç, Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara, 2016.

Kelly, Joan B., Power İmbalance in Divorce end İnterpersonal Mediation; Assessment and İntervention, Conflict Resolution Quarteryl, V 13, I 2, 1995.,

Kılınç, Ayşe, Bir İnsan Hakkı Olarak “Adli Yardım”, Hukuk ve İktisat Dergisi, C 3 N 1, 2011

Kıyak, Emre, “Arabuluculuk Sonucunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği”, 2015, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.6 S 21.

Konca, Nesibe Kurt, “Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Taleplerinde Görevli Merciye İlişkin Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019 (142).

Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 2019, Ankara.

Kuru, Baki: “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler”, MİHDER 2010/2.

Mert, Banu, Gündoğdu, Aybike Nur, Uğurel, Bilge, Yönet, M.Melih, “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun Teminat Gösterme Borcu İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceğine İlişkin Kararının Tahlili”, GSI Artıcletter, 2020.

Moore, Christopher W, Arabuluculuk Süreci, 2016.

Nancy, G. Maxwell, The Feminist Dilemma in Mediation, İnternational Rewiew of Comporative Public Policy, V 4, I 1, 1992.

Nomer, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2015.

Özbay, İbrahim, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006, C:10, S.3-4 (459-475).

Özbek, Mustafa S, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Aile Arabuluculuğu Konulu Tavsiye Kararı”, 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:7 S:2.

Özbek, Mustafa S, “Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması”, Prof. Dr. Özer Seliçici’ ye Armağan, 2006, Ankara.

Özbek, Mustafa S, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 2013, Ankara.

Özdemir, Semih Sırrı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı: İngiltere’de ki Düzenlemeler ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2(1) 2012.

Özekes, Özlem, “İşe İade Taleplerinde Dava Şartı Olan Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S. 138.

Özmumcu, Seda, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uyuşmazlık Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk Modeli”, 2015, İÜHFM C. LXXIII, S.2.

Özmumcu, Seda, “Arabuluculukta Tarafsızlık İlkesinin Görünümü ve Etik Kurallar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10(1), 2019.

Özmumcu, Seda, “Karşılaştırmalı Hukukta Zorunlu Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018, S: 135.

Özmumcu, Seda, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Arabuluculukta Tarafsızlık İlkesinin Görünümü ve Etik Kurallar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 2019, C. 10. S. 1.

Özmumcu, Seda, Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, 2013, İstanbul.

Özmumcu, Seda: Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sistemindeki Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul 2013.

Öztatar, Hakan, “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İle Getirilen Yenilikler Ve Arabuluculukta İyi Uygulama Örnekleri”, İnşaat Sanayi Dergisi, 2018, S 165.

Özturanlı, Beyza, Devletlerarası Tahkim, 2016, İstanbul.

Öztürk, Necla / Yarar, Güven/ Arslan, Şule, Türk Hukukunda Kadın, 2017, Ankara.

Pekcanıtez, Hakan, Hukuki Dinlenilme Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, 2000.

Pekcanıtez, Hakan: “Tasarı Üzerine Genel Tartışma ve Değerlendirme”, Medeni Usûl Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı VI, Medeni Usûl ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı VI, İzmir Çeşme 19-20 Ekim 2007.

Pınar, Atilla, “Yargıda Yetkinlik ve Kemalat Kriterleri”, TBB Dergisi 2015(118).

Polat, Ayşegül, Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2017.

Reisoğlu, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2012.

Rosenberg, Joshua, Folberg, H. Jay, “Alternative Dispute Resolution: An Empirical Analysis”, Stanford Law Review, Jul., 1994, Vol. 46, No. 6 (Jul., 1994).

Scales, Ann, Hukuki Feminizm, 2019, Ankara, Çevirmen; F.Ceren Akçabay

Semizoğlu, Hakan: “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları”, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2008, C. 82, S. 5.

Sungurtekin Özkan, Meral: “Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi”, MİHDER, 2005/2 s. 356.

Şahin, Tuğçem, Çelik, Yasin, Ruhi, A. Cemal, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Rehberi, Ankara, 2018.

Şahin, Tuğçem, Çelik, Yasin, Ruhi, A. Cemal, İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Rehberi, Ankara, 2018.

Şenocak, Zarife, “Avukatın Akdi Sorumluluğunun Şartları”, Ankara Barosu Dergisi 1998/2.

Tandoğan, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku (Anılış: “Mesuliyet”), Ankara 1961.

Tanrıver, Süha, “Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Makalelerim I, 2006, Ankara.

Tanrıver, Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006, S 64.

Tanrıver, Süha, “Hukuk Yargısı Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014/53.

Tanrıver, Süha, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler”, Prof. Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1994, C. 46, S. 1-2.

Tanrıver, Süha: “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBBD, S. 64, 2006.

Taşpolat Tuğsavul, Melis: Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde), Ankara 2012.

TBB Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaştırması El Kitabı

Tercier, Pierre, Pichonnaz, Pascal, Develioğlu, H. Murat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016.

Tezcan, Durmuş /Erdem, M. Ruhan / Sancakdar, Oğuz / Önok, R. Murat, İnsan Hakları El Kitabı, 2019, İstanbul.

Toprak, Musa, Arabuluculuk Mevzuatı, 2014, Ankara.

Torenli Cakiroglu, Maral. “Patient Confidentiality among Doctor’s Obligations.” Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, vol. 12, no. 2, 2010.

Uygur, Gülriz, Hukukta Adaletsizliği Görmek, 2016, Ankara.

Uygur, Gülriz, Toplumsal Cinsiyet ve Adalet: Hukuk Adaletsizdir. Ankara Barosu Dergisi, 2015, S. 4.

Üçer, Mehmet, “Roma Hukukundan Günümüze Alternatif Çözüm Yolları ve Tahkim”, Hukukta Alternatif Çözüm Yolları, 2018.

Wall, James A., Mediation: An Analysis Rewiew and Proposal and Proposed Research, Journal of Conflict Resolution, V 25, I 1, 1981.

Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2002.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, 2013, Doktora Tezi.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2019.

Yeşilırmak, Ali “Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ve Tahkim Yollarının Birlikte Kullanılarak Çözümü”, 2018, Arabuluculuk Sempozyumu Yargıtay 150. Yıl Etkinliği.

Yıldırım, Turan, Yasin, Melikşah, Karan, Nur, Özdemir, H. Eyüp, Üstün, Gül, Tekinsoy, Okay, İdare Hukuku, İstanbul, 2012.

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü.

Yılmaz, Ejder: “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004.

Yördem, Yılmaz, “Marka Hukukunda Tahkim ve Arabuluculuk”, Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, 2018.

 

 


İNTERNET KAYNAKLARI

“Adalete Erişim İçin Yerelden Öneriler”, TESEV 2015, https://www.tesev.org.tr/tr/research/adalete-erisim-icin-yerelden-oneriler/, (Erişim 11.05.2021)

“İstatistiklerle Kadın”, TUİK, 2020, https://tuikweb.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=37221, (Erişim 07.05.2021).

“Kadınların Adalete Erişimi İçin Arabuluculuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme Raporu” TESEV, 2019, https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_Kadinlarin_Adalete_erisiminde_Arabuluculuk.pdf, (Erişim 11.05.2021)

2019 yılı Uzlaştırma İstatistikleri, https://alternatifcozumler.adalet.gov. tr/Resimler/SayfaDokuman/22720201054542019%20Y%C4%B1l%C4%B1 %20%20(01.01.2019%20il%C3%A2%2031.12.2019%20Tarihleri%20Aras%C4%B1ndaki)%20Uzla%C5%9Ft%C4%B1rma%20Verileri.pdf, (Erişim 18.01.2021).

2021 Global Gender Gap Report, http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GGGR_2021.pdf, (Erişim 05.05.2021).

Bagatur, Çağrı, http://blog.bagatur.com/alternatif-uyusmazlik-cozumu-arabuluculuk/ (Erişim 10.12.2020)

Bangolar Yargı Etiği İlkeleri İçin Bkz. https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/4a92e0cc-e94b-4912-aaf9-5dfc5b885e98.pdf (Erişim 22.12.2020)

Cinsiyetsiz zamirinin kullanımı hakkında bkz., https://www.birgun.net/ haber/oxford-universitesi-cinsiyetsiz-zamir-kullanimina-basladi-139500 (Erişim 16.10.2020)

Godollar, Göktan, 7155 sayılı kanunun getirmiş olduğu yeni düzenleme kapsamında ticari dava kavramının değerlendirilmesi, https://www.academia. edu/38144572/7155_s._KANUN_UN_GET%C4%B0RM%C4%B0%C5%9E_OLDU%C4%9EU_YEN%C4%B0_D%C3%9CZENLEME_KAPSAMINDA_T%C4%B0CAR%C4%B0_DAVA_KAVRAMININ_DE%C4%9EERLEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0?email_work_card=title, (Erişim 15.10.2020)

http://esitlikadaletkadin.org/oecd-ulkeleri-arasinda-turkiye-cinsiyet-esitsizliginde-ilk-sirada/ (Erişim, 23.11.2020)

https://basin.adalet.gov.tr/arabuluculara-tasinan-1-milyon-116-bin-200-dosya-anlasma-ile-sonuclandi, (Erişim 18.01.2021).

https://tr.euronews.com/2019/10/17/avrupa-birligi-toplumsal-cinsiyet-esitligi-raporu-abnin-katedecek-uzun-bir-yolu-var (Erişim, 23.11.2020)

https://www.dogrulukpayi.com/bulten/kuresel-cinsiyet-esitsizligi-nde-turkiye-133-sirada, (Erişim 07.05.2021).

ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları, https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/ISTAC-Arabuluculuk-Tahkim-Kurallar%C4%B1-Med-Arb.pdf, https://istac.org.tr/arabulucuda-cozulemeyen-ticari-davalar-istac-tahkiminde-sonuclanacak/ (Erişim 23.11.2020)

KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü), Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesine Sunulmak Üzere Hazırlanan Altıncı Periyodik Türkiye Raporu, https://www.ksgm.gov.tr/belgeler/CEDAWrapor6.doc (Erişim 24.11.2020)

Orhan Gazi Han’ın oğlu Murad-ı Hüdavendigar’a sözleri, http://ahmetsim sirgil.com/baba-nasihati/, (Erişim 18.01.2021).

Parkinson, Lisa, Aile Arabuluculuğu, www.adb.adalet.gov.tr/ailearabuluculuk.pdf, (Erişim14.09.2020)

Şen, Ersan, Malbeleği, Erkam, “Arabulucunun ve Uzlaştırmacının Hukuki Statüsü”, https://www.hukukihaber.net/arabulucunun-ve-uzlastirmacinin- hukuki-statusu-makale,5940.html, (Erişim 18.09.2020).

“TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss399.pdf, (Erişim 07.05.2021).

Türkiye’de Sığınmacı ve Göçmenlerin Adli Yardıma Erişimi: Tespitler ve Öneriler, 2019, https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-74.pdf, (Erişim 07.05.2021).

Yurdakul, Cem, “Aile Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, www.academia.edu.tr/34038994, (Erişim 21.09.2020)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.