Hükümet Sistemi Sınıflandırılmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Analizi: Denge - Denetim Ağı ve Demokratiklik Sorunu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Semih Batur KAYA
ISBN: 9786050509007
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Semih Batur KAYA
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 452
Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini detaylı bir şe-kilde analiz ettik. Bu analizi yaparken başta ABD başkanlık sistemi ol-mak üzere Latin Amerika başkanlık sisteminden mülhem sistemleri de dikkate aldık. Çalışmada temel hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kontrol-denge ağını karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymak-tır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin özellikle ya-sama-yürütme ilişkileri çerçevesinde kontrol-denge ağını incelediğimiz çalışmamızda hükümet sistemimizda söz konusu bu ağın yeterince güçlü olmadığını tespit ettik. Kendine has bir hükümet sistemi özelliğini göste-ren hükümet sistemimizin kontrol-denge açısından kurgulanan zayıf yapısı nedeniyle demokratiklik değerinin niteliğinde hayati sorunlar tes-pit ettik. Nihayetinde zannedildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-teminin parlamenter sisteme oranla daha istikrarlı, güçlü ve demokratik değerle donatılmadığını ortaya koyduk.

Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini detaylı bir şe-kilde analiz ettik. Bu analizi yaparken başta ABD başkanlık sistemi ol-mak üzere Latin Amerika başkanlık sisteminden mülhem sistemleri de dikkate aldık. Çalışmada temel hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kontrol-denge ağını karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymak-tır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin özellikle ya-sama-yürütme ilişkileri çerçevesinde kontrol-denge ağını incelediğimiz çalışmamızda hükümet sistemimizda söz konusu bu ağın yeterince güçlü olmadığını tespit ettik. Kendine has bir hükümet sistemi özelliğini göste-ren hükümet sistemimizin kontrol-denge açısından kurgulanan zayıf yapısı nedeniyle demokratiklik değerinin niteliğinde hayati sorunlar tes-pit ettik. Nihayetinde zannedildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-teminin parlamenter sisteme oranla daha istikrarlı, güçlü ve demokratik değerle donatılmadığını ortaya koyduk.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

ÖZET 17

ABSTRACT 19

KISALTMALAR LİSTESİ 21

GİRİŞ 23


BİRİNCİ BÖLÜM

1. DENGE VE DENETİM AĞI BAKIMINDAN

HÜKÜMET SİSTEMLERİ TİPOLOJİSİ


1.1. Kuvvetler Ayrılığı Kuramı 29

1.1.2. Kuvvetler Ayrılığı Ekseninde Devlet Kuvvetlerinin Anayasal Tasnifi 37

1.2. Kuvvetler Ayrılığı Ekseninde Hükümet Sistemleri 40

1.2.1. Genel Olarak 40

1.2.2. Kuvvetler Birliği Sistemleri 41

1.2.3. Kuvvetler Ayrılığı Sistemi Olarak Parlamenter Sistemin Analizi 45

1.2.3.1. Parlamenter Sistem 49

1.2.3.1.1. Genel Olarak 49

1.2.3.1.2. Parlamenter Hükümet Sisteminde Denetim Araçları 51

1.2.3.1.2.1. Soru 52

1.2.3.1.2.2. Genel Görüşme 53

1.2.3.1.2.3. Gensoru 53

1.2.3.1.2.4. Meclis Araştırması 54

1.2.3.1.2.5. Meclis Soruşturması 54

1.2.3.1.2.6. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi 55

1.2.4. Kuvvetler Ayrılığı Sistemi Olarak Başkanlık Sisteminin Analizi 57

1.2.4.1. Genel Olarak 57

1.2.4.2. Başkanlık Sistemine İlişkin Tanımlar 61

1.2.4.2.1. Giovanni Sartori’nin Yaklaşımı 61

1.2.4.2.2. Arend Lijhpart’ın Yaklaşımı 62

1.2.4.2.3. S. Matthew ve J. M. Carey’in Yaklaşımı 63

1.2.4.2.4. J. Juan Linz’in Yaklaşımı 64

1.2.4.2.5. Douglas Verney’in Yaklaşımı 65

1.2.4.2.6. Tanım Denemesi 66

1.3. ABD Başkanlık Sisteminin Uygulanma Biçimi 67

1.3.1. ABD Başkanlık Sistemi: Denge ve Denetimin (Checks and Balances) Somut

Görünüm Örneği 68

1.3.1.1. ABD Anayasasının Oluşumu ve Niteliği: Başkanlık Sistemine

Doğru 68

1.3.1.2. ABD Başkanlık Sisteminin Özellikleri 72

1.3.1.2.1. Asli Özellikler 74

1.3.1.2.1.1. Yürütme Yetkisi Başkanlıkta Toplanır 74

1.3.1.2.1.2. Başkanı Halk Seçer 76

1.3.1.2.1.3. Başkan Yasamanın Güven Oylamasına Tabi

Değildir 77

1.3.1.2.2. Tali Özellikler 79

1.3.1.2.2.1. Başkanın Yasama Organını Fesih Yetkisi Yoktur 79

1.3.1.2.2.1.1. Ön Sorun: Organların Birbirinden

Bağımsızlığı 79

1.3.1.2.2.1.2. Karşılıklı Fesih Meselesi 80

1.3.1.2.2.2. Çifte Görev Yasağı: Aynı Anda Yürütme ve

Yasamada Görev Alamama Durumu 83

1.3.1.2.2.3. Başkanın Yasama Organı Faaliyetine Katılma

Yasağı 83

1.3.1.3. ABD’de Denge ve Denetim Müessesesi 83

1.3.1.3.1. Genel Olarak 83

1.3.1.3.2. Atamalar 86

1.3.1.3.2.1. İdarenin Başı Olarak Başkan 86

1.3.1.3.2.2. Devlet Memurlarını Atama Yetkisi 87

1.3.1.3.2.3. Devlet Memurlarını Görevden Alma Yetkisi 88

1.3.1.3.3. Başkanlık Kararnamesi 88

1.3.1.3.4. Başkanlık Yetkilerinin Denetimi Sorunu 93

1.3.1.3.4.1. Federal Yüksek Mahkeme Denetimi 94

1.3.1.3.4.2. Başkanın Cezai Sorumluluğuna Binaen Kongre

Denetimi 97

1.4. Saf Başkanlık Sisteminin Tipik Yapı Bozumu Örneği Olan Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa 98

1.4.1. Kavramsal Çerçeve 101

1.4.2. Ayırt Edici Özellikler 102

1.4.2.1. Cumhurbaşkanı Halk Tarafından Seçilir 103

1.4.2.2. Cumhurbaşkanının Önemli Yetkileri Bulunur 103

1.4.2.3. Hükümet Yasamaya Karşı Sorumlu Tutulur 104

1.4.3. Uygulamada Görülen Farklılıklar 104

1.5. Denge ve Denetimden Ari Biçimler: Latin Amerika Başkanlık Örnekleri 106

1.5.1. Genel Olarak 106

1.5.2. Uygulamada Başkanlık Hükümet Sisteminden Mülhem Sistemler 107

1.6. Başkan Eksenli Rejimler: Hiper-Başkanlık Sistemlerinin Analizi 111

1.6.1. Hiper Başkanlık Sistemleri ve Havaleci Demokrasi 111

1.6.2. Saf Başkanlık Sisteminden Ayrılmanın Yapısal Etkisi 116

1.6.3. Saf Başkanlık Sisteminin Taklit Edilmezliği 119

1.6.4. Sistemdeki Farklılaşmanın Sonucu: Kontrolsüz Güç 120

1.6.5. Hiper Başkanlık Sistemlerinin Değerlendirilmesi 124

1.7. Ara Değerlendirme 132


İKİNCİ BÖLÜM

2. SUİ GENERİS BAŞKANLIK SİSTEMİ OLARAK

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN ANALİZİ


2.1. Türkiye’de Hükümet Sisteminin Değişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine

Geçiş Süreci 137

2.1.1. Genel Olarak 137

2.1.2. Anayasal Dönemler İtibariyle Hükümet Sistemlerine Bakış 139

2.1.2.1. Kanun-ı Esasi 139

2.1.2.2. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Dönemi 141

2.1.2.3. 1924 Anayasası Dönemi 142

2.1.2.4. 1961 Anayasası Dönemi 142

2.1.2.5. 1982 Anayasası Dönemi 144

2.1.3. Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişimi: Türk Başkanlık Sistemine Geçiş 145

2.1.3.1. 28 Ağustos 2014’ten Önce: Parlamenter Hükümet Sistemi 145

2.1.3.2. 28 Ağustos 2014 İle 9 Temmuz 2018 Arasında: Yarı Başkanlık Sistemi 148

2.1.3.3. 9 Temmuz’dan İtibaren Benimsenen Tercih: Cumhurbaşkanlığı Hükümet

Sistemi 152

2.1.3.3.1. Genel Olarak 152

2.1.3.3.1.1. Türkiye’de Başkanlık Hükümeti Sistemine Geçiş

Tartışmaları 153

2.1.3.3.1.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine İlişkin

Anayasal Tasarım 157

2.1.3.3.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Özellikleri 163

2.1.3.3.2.1. Yasamanın Başkanı Görevden Alma Yetkisi 163

2.1.3.3.2.2. Başkanın Meclisi Feshetme Yetkisi 164

2.1.3.3.2.3. Başkanlık ve Milletvekili Seçimlerinin Birlikte

Yapılması Tercihi 164

2.1.3.3.3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Mahsus Diğer Farklılık

ve Sorunlar 166

2.1.3.3.3.1. Başkan Yardımcısının Tayini 167

2.1.3.3.3.2. Hükümetin Teşkili 167

2.1.3.3.3.3. Yüksek Hakimleri Atama Yetkisi 169

2.1.3.3.3.4. Kamu Görevlilerinin Atanması 169

2.1.3.3.3.5. Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanması Yetkisi 170

2.1.3.3.3.6. Bütçe Yetkisi 171

2.1.3.3.3.7. Başkanın Partili Olabilmesi Meselesi 172

2.1.3.3.4. Genel Değerlendirme ve Çıkarım: Atipik Bir Sistem Olarak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Türk Başkanlık Sistemi) 174

2.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Kuvvetler Ayrılığının Görünümü 182

2.2.1. Genel AnlamdaYasama Yetkisi: İşlev-Kapsam 182

2.2.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Alanı 189

2.2.2.1. Yasamanın Yetkileri 193

2.2.2.2. TBMM’nin Yürütme Üzerindeki Denetiminin Niteliği ve Türleri 194

2.2.2.2.1. Yazılı Soru 196

2.2.2.2.2. Genel Görüşme 196

2.2.2.2.3. Meclis Araştırması 197

2.2.2.2.4. Meclis Soruşturması 198

2.2.2.3. Denetim Türlerinin İşlevsel Değeri 200

2.2.2.4. Denetimin Yasama ve Yürütme İlişkilerine Etkisi 203

2.2.2. Yürütme Alanı 205

2.2.2.1. Genel Anlamda Yürütme Yetkisi: İşlev-Kapsam 205

2.2.2.2. Cumhurbaşkanının Anayasal Konumu ve Tarafsızlık Meselesi 207

2.2.2.2.1. Anayasal Konum 207

2.2.2.2.2. Cumhubaşkanının Tarafsızlığı 208

2.2.2.3. Cumhurbaşkanının Yürütme Görevi ve Yetkileri 211

2.2.2.3.1. Yürütmeye İlişkin Olanlar 211

2.2.2.3.2. Yasamaya İlişkin Olanlar 213

2.2.2.3.2.1. Veto Yetkisi 213

2.2.2.3.2.2. Fesih Yetkisi 214

2.2.2.4. Yargıya İlişkin Olanlar 217

2.2.2.4.1. 1982 Anayasasına Genel Bir Bakış 217

2.2.2.4.2. HSK ve Anayasa Mahkemesi 219

2.2.3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Ayırt Edici Unsuru Olarak Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi ve Hukuki Rejimi 227

2.2.3.1. Genel Olarak 227

2.2.3.2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hukuki Niteliği ve Konumu 231

2.2.3.3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Konu ve Kapsam Bakımından Bir

İncelenmesi 237

2.2.3.3.1. Genel Olarak 237

2.2.3.3.2. Yasak Alan: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

Düzenlenmeyecek Konular 242

2.2.3.3.2.1. Yürütme Yetkisine İlişkin Olmayan Konular 243

2.2.3.3.2.2. Kişinin Hakları ve Hürriyetleri İle Siyasi Haklar

ve Ödevler 246

2.2.3.3.2.3. Anayasada Münhasıran Kanunla Düzenlenmesi

Öngörülen Konular 249

2.2.3.3.2.4. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konular 251

2.2.3.3.3. Mahfuz Alan: Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

Düzenlenmesi Gereken Konular 252

2.2.3.3.4. Takdiri Alan: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya Kanunla

Düzenlenebilecek Alan 253

2.2.3.4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu

ve Denetim 254

2.2.3.4.1. Genel Olarak Cumhurbaşkanı ve Meclis İlişkisi 254

2.2.3.4.2. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 256

2.2.3.4.2.1. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu 258

2.2.3.4.2.2. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu 259

2.2.3.4.2.3. Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumluluğu 263

2.2.3.4.3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Denetimi Sorunu 265

2.2.3.4.3.1. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin Denetimi 265

2.2.3.4.3.2.2. OHAL Kararnamelerinin

Denetimi 274

2.2.3.4.3.2.2.1. 2016’dan Önceki İçtihat 274

2.2.3.4.3.2.2.2. 2016’da İçtihattaki Değişim 276

2.2.3.4.3.2.2.2.1. Karar 276

2.2.3.4.3.2.2.2.2. Çözümleme

ve Eleştiri 279

2.3. Ara Değerlendirme 283


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN

DEMOKRATİKLİĞİ SORUNU


3.1. Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları 287

3.1.1. Genel Olarak 287

3.1.2. Yapısal Sorunlar 289

3.1.2.1. 1961 ve 1982 Anayasalarında Devlet ve Demokrasi Sorunu 289

3.1.2.2. Hukuk Devleti ve Yargı Sorunu 290

3.1.2.3. Sorunların Çözümünün Zorunluluğu 292

3.1.2.4. 2011 Sonrası Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunu 292

3.1.2.4.1. Otoriterizm 292

3.1.2.4.2. İnsan Hakları 294

3.1.2.4.3. Günümüz Türkiyesinde Siyasal Rejimin Görünümü 296

3.2. 2017 Anayasa Değişikliği ve Demokratik Meşruluk 299

3.3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Demokratik Niteliği 301

3.4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemininin Anayasal Düzene Etkisi: Sorunlar, Eleştiriler

ve Çözümler 305

3.4.1. Yasama Alanı 308

3.4.1.1. Parlamenter Sistemin Sonu: Yürütmenin Meclise Karşı Sorumlu

Olmaması 308

3.4.1.2. Meclisin Yürütmeyi Denetleme Yetkisi 309

3.4.1.3. Meclisin Yasama Alanının Daraltılması 312

3.4.1.4. Anayasal Muhalefet Hakkının Daralması 316

3.4.2. Yürütme Alanı 322

3.4.2.1. Cumhurbaşkanlığının Kurucu İktidara Varan Yetkileri 322

3.4.2.2. Kararname Yetkisi 326

3.4.2.2.1. Asli Sorunlar 326

3.4.2.2.2. Denge ve Denetim 332

3.4.2.2.3. Kuvvetler Ayrılığı 340

3.4.2.2.4. Yönetim Aktivizmi 346

3.4.2.2.5. Hukukun Tadili ve Tağyiri 349

3.4.2.3. Yargı Alanına İlişkin Sorunlar ve Çözümler 353

3.4.2.3.1. Yargıya İlişkin Sorunlar 353

3.4.2.3.2. Yargının Genel Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Yolları 355

3.5. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Genel Sonuç Analizi 358

3.5.1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sağladığı Getiriler 359

3.5.1.1. İstikrar ve Etkinlik 359

3.5.1.2. Temsil Kabiliyeti 362

3.5.1.3. Aşırılığın Önlenmesi 364

3.5.1.4. Yasamanın Etki Alanı Meselesi 365

3.5.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden Doğan Menfi Tesirler 366

3.5.2.1. Anti Demokratik Rejim Görüntüsü 366

3.5.2.2. Demokratik İlkelere Terslik 369

3.5.2.3. Özgürlük Sorunu 371

3.5.2.4. Kutuplaşma Sorunu 372

3.5.2.5. İktidarın Kişiselleştirilmesi Sorunu 374

3.6. Türkiye’deki Hükümet Sistemi Pratiğinin Genel Değerlendirmesi: Demokratik Hukuk

Devletini İnşa Etmek 376

SONUÇLAR 381

KAYNAKLAR 397

ÖZ GEÇMİŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 453


Abadan, Yavuz ve Savcı Bahri. Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara: Ajans Türk Matbaası, 1959.

Aberg, Jenny ve Thomas Sedelius. “A Systematic Review of Semi-Presidential Studies”, Paper for presentation at the ECPR Gene-ral Conference, Prague, 7.10.2016.

Ackerman, Bruce. “Constitutional Politics/Constitutional Law”, The Yale Law Journal, (99), 1989, s. 453-547.

Ackerman, Bruce. “The New Separation of Powers”, Harvard Law Review, 113(3), 2000, s. 634-729.

Ackerman, Bruce. “The Emergency Constitution”, The Yale Law Jour-nal, 113, 2004, 1029-1091.

Ackerman, Bruce. The Decline and Fall of the American Republic, Cambrdige: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.

Ackerman, Susan, Diane Alferez Desierto ve Natalia Volosin. “Hyper-Presidentialism: Seperation of Powers Without Checks and Balan-ces in Argentina and the Philppines”, John M. Olin Center For Studies in Law, Economics, and Public Policy, Research Paper No 418, Yale Law Press, 2010.

Adadağ, Özen Ülgen. “Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar”, Anayasa Yargısı Dergi-si, 36(1), 2019, 261-277.

Agamben, Giorgio. Homo Sacer, (Çev. Daniel Heller-Roazen), Stand-ford: Standford University Press, 1995.

Agamben, Giorgio. Means Without End: Notes on Politics, (Çev. V. Binetti ve C. Casarino), Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

Agamben, Giorgio. State of Exception, Chicago: University Press of Chicago, 2005.

Ağaoğulları, Mehmet Ali. Ulus-Devlet Halkın Egemenliği, Ankara: İm-ge Kitabevi, 2010.

Ahmad, Feroz. The Making of Modern Turkey, London: Routledge, 1993.

Akad, Mehmet ve Dinçkol, Bihterin Vural. Genel Kamu Hukuku, İs-tanbul: Der Yayınları, 7. Baskı, 2013.

Akal, Cemal Bali. Hukuk Nedir?, Ankara: Dost Kitabevi, 2017.

Akbay, Muvaffak. “Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasa Tarihi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 1950, 18-39.

Akçalı, Pınar. “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye, İhsan Kamalak (Ed.), İstanbul: Klakedon Yayınları, 2014.

Akgül, M. Emin. Hükümet Sistemi Tartışması ve Türkiye Örneği, An-kara: Turhan Kitabevi, 2015.

Akıncı, Berat. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Olası Demokra-tik ve Ekonomik Etkileri”, International Periodical fort he Lan-guages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(24), Yıl Belirtilmemiş, s. 1-16.

Akkan, M. Mustafa. “Güncel Tartışmalar Ekseninde Yetki Karşılaştırıl-ması: ABD, Meksika, Fransa, Polonya ve Türkiye”, Konya Tica-ret Odası, Araştırma Raporu, Konya: Yayınevi Yok, Nisan 2017.

Akyol, Taha. “Yeni Sistem”, Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 2018.

Akyol, Taha. “Partili Başkan”, Hürriyet Gazetesi, 16 Kasım 2016.

Albert, Richard. “Constitutional Amendment and Dismemberment”, The Yale Journal of International Law, 43(1), 2018, 1-84.

Albert, Richard. “The Fusion of Presidentalism and Parliamentarism”, American Journal of Comparative Law, 57, 2009, 531-578.

Aldıkaçtı, Orhan. Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anaya-sası, 4 üncü Bası, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.

Alkan, Haluk. Yarı Başkanlık ve Türkiye’de Sistem Sorunu, Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2015.

Alkan, Haluk. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi”, Yeni Türkiye Dergisi, 94, 2017, 2017, 1-6.

Alkan, Haluk. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Meclisin Denetim Yetki-si”, SETA Perspektif, (165), 2017.

Alkan, Haluk. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Ankara: Liberte Yayınları, 2018.

Altıparmak, Kerem. “İnsan Hakları İçin Tüm Kalbimle Hayır”, https://bianet. org/bianet/siyaset/ 185401-insan-haklari-icin-tum-kalbimle-hayir, 2017, 20.04.2019.

Altun, Fahrettin. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Demokratikleşme Arayışı-mızın Ürünü”, Sabah Gazete-si,https://www.sabah.com.tr/yazarlar/Fahrettin al-tun/2017/02/23/cumhurbaskanligi-sistemi-demokratiklesme-arayisimizin -urunu, 20.04.2019.

Akarçay, Ebru Rukiye İlter. “Karşılaştırmalı Perspektiten Başkanlık Sis-temi Tartışması: Koalisyon İnşası ve Kuvvetler Birliğinden Ka-çınmak Mümkün Mü?”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4(1), 2016, 105-127.

Akçakaya, Murat ve Abdülkadir Özdemir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Siyasal İstikrar”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 2018, 922-944.

Akdemir, Ali ve Mert, Gözde. Liderlik Yönüyle Dünyadaki Başkanlık Sistemi, İstanbul: Beta Yayınları, 2018.

Aktürk, Ekrem Ali. “2007 Anayasa Değişikliği Hükümet Sistemini Yarı Başkanlık Hükümet Sistemine Dönüştürmüş Müdür?”, Türki-ye’nin Anayasa Gündemi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Aktürk, Ekrem Ali. “Hükümet Sistemi Arayışlarında Parti Sisteminin Rolü”, Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitanı 3, Murat Yanık, Hüseyin Özcan ve Ahmet Akcan (Ed.), İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No: 171, 2012.

Aldıkaçtı, Orhan. Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Baş-kanlığı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1960.

Almond, Cabriel ve B. Bingham Powell. Comparative Politics, Boston: Little, Brown and Company, 1966.

Aliefendioğlu, Yılmaz. “Yasaların Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilme-si”, Amme İdaresi Dergisi, 21(1), 1998, 5-39.

Aliefendioğlu, Yılmaz. “Türkiye Anayasalarında Parlamenter Sistem ve Uygulama”, Bülent Tanör Armağanı, Haz. Öget Öktem Tanör, İstanbul: Legal Yayınları, 2004.

Aliefendioğlu, Yılmaz. “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yöne-tim Usulleri”, Amme İdaresi Dergisi, 25(2), 1992, 25-46.

Aliefendioğlu, Yılmaz. “1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Yürüt-me İçerisindeki Yeri, Seçimi ve Sorumsuzluğu, Yasama Doku-nulmazlığı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (94), 2011, 329-358.

Altay, Kamil. “Türk Parlamento Hukukunda Gensoru”, Yasama Dergisi, C. 16, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423938577.pdf,  4.04.2019.

Anselmi, Manuel. “Post-populism in Latin America: On Venezuela after Chavez”, Chin. Political Science Review, 2, 2017, 410-426.

Aolain, Fionnuala Ni. “Transitional Emegency Jurisprudence: Deroga-tion and Transition”, Transitional Emergency Jurisprudence and the European Convention on Human Rights, Antonie Buyse ve Michael Hamilton (Ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Anayurt, Ömer. Anayasa Hukuku Genel Kısım, Ankara: Seçkin Yayın-ları, 2018.

Aranson, Peter H., Ernest Gellhorn ve Glen O. Robinson. “Theory of Legislation Delegation”, Cornell Law Review, 68(1), 1982, 1-67.

Arduçoğlu, Artuk. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, (3), 2017, 21-51.

Arendt, Hannah. “Authority in the Twentieth Century”, The Review of Politics, 18(4), 1956, 403-417.

Arnauld, Andreas von. “Hukuk Devleti”, Anayasa Teorisi, Otto De-penheuer ve Christoph Grabenwarter (Ed.), (Çev. Ed. İlyas Do-ğan), Çev. Arslan Topakkaya, İstanbul: Lale Yayıncılık, 2014.

Arsel, İlhan. “Constitutional Development of Turkey Since Repuclic”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(1), 1961, 37-70.

Arsel, İlhan. Türk Anayasa Hukuku’nun Umumî Esasları, Ankara: Yayınevi Yok, 1962.

Arslan, Zühtü. “The Role of Constitutional Courts in Uploading the Democratic State of Law: The Case of Turkey”, 

http://constitutionalcourt.gov.tr/files/pdf/baskanbey_konusma/30-11-2017.pdf, 13.04.2019.

Arslan, Zühtü. “Devletin Hukuku, Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkacı”, Doğu Batı Dergisi, 4(13), 2000-2001, 67-89.

Arslan, Rıza. “Başkanlık Sistemi ve Amerika Bileşik Devletleri”, Baş-kanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Ya-yınları, 2013.

Arslan, Nagehan Talat. “İstikrar ve Temsil Paradigmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Asche, Austin. “Parliamentary Democracy-Checks and Balances”, Australasian Parliamentary Review, 19(1), 2004, 139-143.

Asker, Ali. “Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişmeyen Özelliği: Güçlü Yürütme”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Aslan, Volkan. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanunlara Uygun-luğunun Denetimi ve Çeşitli Hususların Kararname İle Düzenlene-ceğinin Kanunlarda Belirtilmesi Üzerine”, Anayasa Yargısı Der-gisi, 36(1), 2019, 139-161.

Ataklı, Can. “Hükümeti Millet Seçiyor Yalanı”, Sözcü Gazetesi, https://www.sozcu.com.tr/2017/ yazarlar/can-atakli/hukumeti-millet-seciyor-yalani-1714571/ 20.04.2019.

Atar, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku, 7. Baskı, Konya: Mimoza Yayın-ları, 2012.

Atar, Yavuz. “Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal De-ğişme ve Anayasal Dönüşüm”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, 7(12), 1999.

Atar, Yavuz. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, Anayasa Yargısı Dergisi, 36(1), 2019, 241-259.

Atatüre, Süha. Amerika Birleşik Devletlerinin Siyasi Yapısı, İstanbul: Beta Yayınları, 2017.

Atay, Ender Ethem. “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu”, Kamu Denetçiliği Kurumu Dergisi, (1), Aralık 2014, 1-30.

Austin, John. Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Çev. Ülker Yükselbaba), Saim Üye ve Umut Koloş, İstanbul: Tekin Yayınları, 2015.

Autheman, Violane ve Sanra Elena. “Global Best Practices Judicial Co-uncils, FES Rule of Law White Paper Series, 2004.

Aydın, Ahmet Hamdi ve Pelin Aliyev. “Yarı-Başkanlık Sistemi Fransa Örneği”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Aygün, Mert Hüseyin. Başkanlıktan Cumhurbaşkanlığı Sistemine: 2012 ve 2016 AK Parti Anayasa Önerileri, SETA, (163), 2017.

Aytaç, S. Erdem, Ali Çarkoğlu ve Kerem Yıldırım. “Taking Sides: De-terminants of Support for a Presidential System in Turkey”, South European Society and Politics, 22(1), 2017, 1-20.

Ayvazoğlu, Beşir. Tanrıdağı’ndan Hıra Dağı’na, İstanbul: Kapı Yayın-ları, 2009.

Baccelli, Luca. “Norberto Bobbio: An Age of Rights without Foundatio-nas”, Iris, II, 2010, 401-422.

Bağce, Emre. “Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Reerence to ‘Modernization From Above’”, İnsan ve İnsan, (3), Kış 2015, 4-17.

Bağlı, Mazhar. “Hikmet-i Hükümet”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Ball, Alan R.. “Classification of Governments”, Modern Politics and Government, London: Palgrave, 1988.

Baldwin, N. D. J.. “Concluding Observations: Legislative Weakness, Scrutinizing Strength?”, The Journal of Legislative Studies, 10(2-3), 2004, 295-302.

Bagehot, Walter. The English Constitution, New York: Oxford Univer-sity Press, 2001.

Bakırcı, Fahri. “Yasama Sürecinin Hızlandırılması-Yasama Yetkisinin Devri ve Nedenleri Üzerine”, Kamu Hukukunun Dönüşümü, Kamu Hukukçuları Platformu, 29-30 Nisan 2017.

Baranger, Denis ve Christina Murray. “Systems of Government”, Rout-ledge Handbook of Constitutional Law, Mark Tushnet ve Cheryl Saunders (Ed.), London ve New York: Routledge, 2013.

Başgil, Ali Fuat. Esas Teşkilat Hukuku, 1. Cilt, Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, Fasikül II, İstanbul: Yayınevi Yok, 1960.

Başlar, Kemal. “Anayasa Mahkemesinin Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi İle İlgili Bir Kararının Düşündürdükleri”, Yasama Dergisi, (7), Ekim-Kasım-Aralık 2007, 19-40.

Bauman, Zygmunt. Özgürlük, (Çev. Kübra Eren), 3. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2018.

Bederman, David J.. The Classical Foundations of the American Cons-titution, New York: Cambrdige University Press, 2008.

Belge, Ceren. “Friends of the Court: The Republican Alliance and Selec-tive Activism of the Constitutional Court of Turkey”, Law and Society Review, 40(3), 2006.

Bell, L.C.. “Following the Leaders or Leading the Followers? The US President’s Relations with Congress”, The Journal of Legislative Studies, 10(2-3), 2004, 193-205.

Bellamy, Richard. “Norberto Bobbio: The Rule of Law and The Rule of Democracy”, Iris, 3, 2011, 53-59.

Bentham, Jeremy. Yasamanın İlkeleri, (Çev. Barkın Asal), İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2011.

Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ahmet Kuyaş (Ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.

Blockmans, Steven ve Sinem Yılmaz. “Turkey and the Codification of Autocracy”, Policy Insights, 10, March 2017, 2-14.

Blondel, Jean. Comparative Government, Yer Yok: Macmillan Educa-tion, 1969.

Blöndal, Jón R., Dirk-Jan Kraan and Michael Ruffner (2003), “Budge-ting in the United States”, OECD Papers, 2003, https://www.oecd.org/ unitedstates/40001319.pdf, 19.05.2019.

Bilir, Faruk. “2007 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3, Murat Yanık, Hüseyin Özcan ve Ahmet Akcan (Ed.), İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No: 171, 2012.

Bobbio, Norberto. The Future of Democracy, (Çev. Roger Griffin), Richard Bellamy (Ed.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Boban, Davor. “The Presidental-Hegemonic Party and Autocratic Stabi-lity: The Legal Foundation and Political Practice in Kazakhstan”, Zbornik PFZ, 67(1), 2017, 55-83.

Bogaards, Matthijs. “Comparative Political Regimes: Consensus and Majoritarian Democracy”, Oxford Research Encyclopedia of Po-litics, March 2017, 1-31.

Bogdanor, Vernon. “The Monarchy and the Constitution”, Parliamen-tary Affairs, 49(3), 1996, 407-422.

Bogdanor, Vernon. “Imprisoned by a Doctrine: The Modern Defence of Parliamentary Sovereignty”, Oxford Journal of Legal Studies, 32(1), 2012, 179-183.

Bosuter, Kudret. Parti İçi Demokrasi, Ankara: Ulusal Basımevi, 1969.

Boyar, Oya. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve ‘Executive Orders’: Karşılaştırmalı Gözlemler”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yü-rütme Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2019.

Boyunsuz, Şule Özsoy. “Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Reji-minin Türleri”, Amme İdaresi Dergisi, 49(3), 2016, 1-40.

Boyunsuz, Şule Özsoy. “Başkanlık Rejimi ‘Diktaörlüğe’ Nasıl Dönüşür? Örnekleri Nelerdir?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Boyunsuz, Şule Özsoy. “Başkanlık Rejimiyle Yönetilen İstikrarlı De-mokrasi Sayısı Kaçtır?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İbrahim Kaboğlu (Ed.), 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Boyunsuz, Şule Özsoy. “Meksika Modeli Ne Anlatmaktadır?”, Türki-ye’nin Anayasa Gündemi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Boyunsuz, Şule Özsoy. Dünyada Başkanlık Sistemleri, Ankara: İmge Yayınevi, 2017.

Boyunsuz, Şule Özsoy. “The AKP’s Proposal for a ‘Turkis Type of Pre-sidentialism’ in Comparative Context”, Journal of Turkish Stu-dies, 17(1), 2016, s. 68-90.

Bozlağan, Recep. Türk Tipi Başkanlık, İstanbul: Hayat Yayınları, 2016.

Boztepe, Mehmet. “2017 Yılı Anayasa Değişikliği Sonrası Cumhurbaş-kanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi”, İstanbul Medipol Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2018, 5-30.

Bilir, Faruk. 100 Soruda Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Sistemi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2017.

Bülbül, Mahmut. “Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru”, Kadınlara Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluş-larının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semi-neri, Ankara, 5-6 Kasım, 2009.

Bünte, Marco ve Mark R. Thompson. “Perilous Presidentialism in Sout-heast Asia?”, Contemporary Politics, 24(3), 2018, 251-265.

Bulmer, Elliot. “Presidential LEgislative Powers”, International Institu-te for Democracy and Electoral Assistance, C. 15, Stockholm, 2015.

Bulmer, Elliot. Constitutional Monarchs in Parliamentary Democra-cies, International Institutte for Democracy and Electoral Assis-tance, Stockholm, 2017.

Can, Osman. “Başkanlık Sistemi Hakkında Birkaç Not”, Başkanlık Sis-temi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Can, Osman. Yol Ayrımında, İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

Can, Osman. Güleryüzlü Frankoculuğun Dramı, İstanbul: Agroa Kitap-lığı, 2010.

Can, Osman ve Duygu Şimşek Aktaş. “Olağanüstü Hal Dönemi Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Üzerine”, Marma-ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), 2017, 13-43.

Osman Can. “Cumhurbaşkanlığı KArarnamalerinin Hukuki Rejimi Ana-yasa Mahkemesi Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı Dergisi, 37(1), 2020, 133-192.

Canatan, Bilal. Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık, 2012.

Canas, Vitalino. “The Semi-Presidential System”, ZaöRV, 64, 2009, s. 95-124.

Canetti, Elias. Kitle ve İktidar, (Çev. Gülşat Aygen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Caniklioğlu, Meltem Dikmen. “Hukuk Devletinde Siyasi İktidar ve Yar-gının Karşılıklı Konumu-İlişkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 2008.

Calabresi, Steven G.. “The Virtues of Predidential Government”, Cons-titutional Commentary, 18, 2001, 51-104.

Carey, John M.. “Presidental Versus Parliamentary Government”, https://www.colorado.edu/ ibs/es/alston/psci4028/fall_2010/Presidential%20versus%20Parliamentary%20Government%20by%20Carey.pdf 2.06.2018.

Carey, J. M.. “The Impact of Constitutional Choices on the Performance of Presidential Regimes”, Journal of Social Science and Philo-sophy, 11(1).

Carey, John M.. “Getting Their Way, or Getting in the Way? Presidents and Party Unity in Legislative Voting”, For Presentation at the American Politicial Sicence Association Meetings, August 2002.

Carmel, Richard. The Centre for Public Law, Judicial Reform: Func-tion, Appointment and Strucure, Cambridge: University of Cmabridge, 2003.

Casper, Gerhar. “An Essay in Seperation of Powers: Some Early Versi-ons and Practices”, William and Mary Law Review, 30(2), 1989, 211-261.

Cengiz, Orhan Kemal. “Mücahit Erdoğan”, Radikal, 21 Haziran 2013.

Centellas, Miguel. “From ‘Parliamentarized’ to ‘Pure’ Presidentialism: Bolivia after October 2003”, The Latin Americanist, 3(52), 2008, s. 5-30.

Cerar, Miro. “The Relationship Between LAw and Politics”, Annual Survey of International Law and Comparative Law, XV, 2009, s. 19-41.

Chemerinsky, Erwin. Constitutional Law: Principles and Practices, New York ve Gaithersburg: Apsen Law and Business, 2006.

Chemerinsky, E.. Constitutional Law, 4. Baskı, New York: Wolters Kluwer, 2011.

Cheibub, Jose Antonio ve Fernando Limongi. “Democratic Institutions and Regime Survival: Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered”, Forthcoming in Annual Review of Political Sci-ence, 2002, 1-32.

Cheibub, Jose A.. “Parliamentary and the Presidential Democraccies: Which One is Best?”, https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103 %20articles/Cheibub_Pres_Parlt.pdf 3.04.2019.

Cheibub, Jose A.. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2007.

Cheibub, Jose Antonio, Zachary Elkins ve Tom Ginsburg. “Beyond Pre-sidentialism and Parliamentarism”, British Jorunal of Political Sciences, Cambridge University Press, November 2013, 1-30.

Chu, Vivian S. ve Todd Garvey. “Executive Orders: Issuance, Modifica-tion, and Revocation”, Congressional Research Service Report, April 16 2014.

Cheibub, Jose Antonio, Zachary Elkins ve Tom Ginsburg. “Latin Ame-rican Presidentialism in Comparative and Historical Perspective”, Texas Law Review, 89(7), 2011. 1707-1731.

Claus, Laurence. “Montesquieu’s Mistakes and the Ture Meaning of Seperation”, University of San Diego Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Art., (11), 2004.

Ciğerli, Sabri. “Türkiye’nin Demokratikleşme Girişimleri Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Coşar, Vedat Ahsen. “Anayasal Devlet Mi? Anayasası Olan Devlet Mi?”, Ankara Barosu Dergisi, 4, 2016, 75-80.

Coşkun, Vahap. “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Deği-şikliklerinin Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, 22(36), 2017, 3-30.

Convington, Megan. “Exeutive Legislation and the Expansion of Presi-dential Power”, Vanderbilt Undergraduate Researh Journal, 8(1), 2012, 1-8.

Cornils, Matthias. “Güçler Ayrılığı”, Anayasa Teorisi, (Çev. Ahmet M. Güneş), Çev. İlyas Doğan, İstanbul: Lale Yayıncılık, 2014.

Costa, Sergio. “Das Politische System Brasiliens”, Die Politischen Sys-teme in Nord-und Lateinamerika: Eine Einführung, Klaus Stüwe ve Stefan Rinke (Ed.), VS Verlag für Sozialwissenschaten, Wies-baden, 2008.

Çaha, Ömer. “İdeoloji ile Hukuk Arasında Devlet”, Doğu Batı Dergisi, 2. Baskı, 4(13), 2000-2001, 91-118.

Çağlar, Bakır. Anayasa Bilimi, İstanbul: BFS Yayınları, Kardeşler Mat-baası, 1989.

Çağlar, Bakır. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa Yargısı Dergisi, 7, Ankara 1990, s. 104-105.

Çağlar, Bakır. “Anayasa Hukuku ve Anayasanın Yargıcı Yenilenen Anayasa Kavramı Üzerine Düşünceler”, Anayasa Yargısı Dergisi, 8, 1991, 13-62.

Çelik, Özlem Akarsu. “Mutlaki Cumhurbaşkanlığı Geliyor”, 2016, https://www.gazeteduvar. com.tr/gundem/2016/12/26/mutlaki-cumhurbaskanligi-geliyor/, 6.05.2019.

Çelik, Burak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2012.

Çelik, Demirhan Burak. “16 Nisan Anayasa Değişikliği ve Yeni Hakim-ler ve Savcılar Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üni-versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 73(4), 2018, 1057-1094.

Çelik, Demirhan Burak. “Denge ve Denetelemeye Dayalı Bir Düzende Yasama Organı İçin Ölçütler”, Denge ve Denetleme Ağı, Ekim 2018.

Çınar, Özgür Heval. “Birleşik Krallık’ta Hükümet Sisteminin Yapısı ve İşleyişi”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Dahl, Robert. “On Concept of Power”, Behavioral Science, 2(3), 1957, 201-215.

Dahl, Robert. “At the Convention: The Paucity of Models”, Parliamen-tary versus Presidential Democracy, Arend Lijhpart (Ed.), New York: Oxford University Press, 1992, 57-65.

Dahl, Robert A.. Polyarchy: Participation and Opposition, New Ha-ven: Yale University Press, 1971.

Dahl, Robert A.. Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Anka-ra: Yetkin Yayınevi, 1993.

Daver, Bülent. Siyaset Bilime Giriş, 5. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1993.

Dean, Mitchell. Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 2. Baskı, London: SAGE Puclications, 2010.

Deering, Christopher J. ve Forrest Maltzman. “The Politics of Executive Orders: Legislative Constraints on Presidential Power”, Political Research Quarterly, 52(4), 1999, 767-783.

Demirağ, Fahrettin. “Anayasal Bir Kurum Olarak Askeri Yargı ve Ana-yasa Önerileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (75), 2008, 210-216.

Demirci, H. Aliyar. “Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Siyasal Liderlik”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Demirel, Tanel. “Anayasa Değişiklik Teklifi Üzerine”, Liberal Düşünce Dergisi, 22(85), 2017, 137-155.

Denizhan, Hüseyin. Kanun Hükmünde Kararnameler, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.

Derdiman, Ramazan Cengiz. “Türkiye’de Benimsenecek Hükümet Sis-temi ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümetini’ Tartışmak”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınevi, 2013.

Derdiman, R. Cengiz ve Zeynep Kağan. “1982 Anayasasında Organik ve Fonksiyonel Yönü İtibariyle ‘Geçici Bakanlar Kurulu’”, Hacet-tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 2016, 9-47.

Diamond, Larry. “Introduction: Roots of Failure, Seeds of Hope”, De-mocracy in Developing Countires, C. 2, Larry Diamond, Juan J. Linz ve Seymour Martin Lipset (Ed.), Boulder, Colo: Lynne Rien-ner, 1988.

Diamond, Larry. Deveoloping Democracy: Toward Consolidation, London: The John Hopkins University Press, 1999.

Diamond, Larry. “Elections Without Democracy: Thinking About Hyb-rid Regimes”, Journal of Democracy, 13(2), 2002, 21-35.

Dicey, A. V.. “The Sovereignity of Parliament”, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Palgrave Macmil-lan, 1979.

Dobner, Petra. “More Law, Less Democracy”, The Twilight of Consti-tutionalism, Petra Dobner ve Martin Loughlin (Ed.), New York: Oxford University Press, 2010.

Doğan, İlyas. “Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişiklikliğinin İrdelenmesi”, içinde Dört Kıtada Başkanlık Sis-temi, İlyas Doğan ve Serdar Ünver (Ed.), Ankara: Astana Yayınla-rı, 2017.

Döner, Ayhan. “Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Duchakek, Ivo D.. Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, Santa Barbara: ABC-Clio Press, 1979.

Duguit, Leon. Kamu Hukuku Dersleri, Ankara: İstiklal Matbaacılık, 1954.

Duran, Lütfi. “Bunalım Kararnameleri”, Prof. Dr. Turan Güneş’e Ar-mağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faükltesi Dergisi, 50(3-4), 1995.

Duran, Burhanettin ve Nebi Miş. “The Transformation of Turkey’s Poli-tical System and the Executive Presidency”, Insight Turkey, 18(4), Sonbahar 2016, 11-29.

Durgun, Gonca Bayraktar. “Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlı-ğı Hkümet Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi, 94, 2017, 1-6.

Duverger, Maurice. “Partiler ve Siyasal Rejimler”, (Çev. Ergun Özbu-dun), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(1), 1962, 95-171.

Duverger, Maurice. Institution politiques et droit constitutionnel, Les grands systemes politiques, Paris: PUF, 1988.

Duverger, Maurice. Siyasal Partiler, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993.

Duverger, Maurice. Diktörlük Üstüne, (Çev. Bülent Tanör), İstanbul: Dönem Yayınları, Yıl Yok.

Duverger, Maurice. Institutions politiques et droits constitutionnel, Paris: PUF, coll. Themis, 11. Baskı, 1970.

Düzgit-Aydın, Senem ve Yaprak Gürsoy. “The Rule of Law and Judicial Reforms in Turkey Between 2002 and 2013”, Siyaset Bilimi, İlter Turan’a Aramağan, İstanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2015.

Duverger, Maurice. “Le concept de regimes semi-presidentiel”, Les re-gimes semi-presidentielles (Sous la direction de Maurice Duver-ger), Paris: PUF, 1986.

Dworkin, Ronald. Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Dworkin, Ronald. “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”, Anayasa Yargısı Dergisi, 28, 2011, 27-39.

Dworkin, Ronald. Hakları Ciddiye Almak, (Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ), Ankara: Dost Yayınevi, 2007.

Elgie, Robert. “What is Divided Government?”, Divided Government in Comparative Perspective, Robert Elgie (Ed.), Oxford: Oxford University Press, 2001, 1-20.

Elgie, Robert. “The Politics of Semi-Presidentialism”, 1999, https://www.researchgate.net/publication/265101267_The_Politics_of_Semi-Presidentialism, s. 1, 13.05.2019.

Elgie, Robert. “Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies”, Taiwan Journal of Democracy, 3(2), 2007, 53-71.

Eliaeson, Sven. “Max Weber and Plebiscitary Democracy”, Democracy and Modernization, R. Schroeder (Ed.), London: Palgrave Mac-millan, 1998.

Elkins, Richard. “Restoring Parliamentary Democracy”, Cardozo Law Review, 39, 2018, 997-1017.

Elster, Jon. Ulysses Unbound, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Epstein Leon D.. “Parliamentary Government”, International Encyclo-pedia of the Social Sciences, David L. Sills (Ed.), New York: Macmillan ve Free Pres, 11, 1968.

Erdem, Fazıl Hüsnü ve Vahap Coşkun. Askeri Yargıç ve Askeri Vesa-yet, SETA Analiz, (9), 2009.

Erdem, Fazıl Hüsnü. “Türkiye’de ‘İdeolojik Devlet’ Gölgesinde Yargı Bağımsızlığı Sorunu”, Demokrasi Platformu, 1(2), 2005, s. 51-69.

Erdoğan, Mustafa. Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Ankara: Orion Kitabevi, 2009.

Erdoğan, Mustafa. “‘Hikmet-i Hükümet’ten Hukuk Devletine Yol Var Mı?”, Doğu Batı Dergisi, 2. Baskı, 4(13), 2000-2001, 47-59.

Erdoğan, Mustafa. Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, 3. Baskı, Anka-ra: Liberte Yayınları, 2001.

Erdoğan, Mustafa. Anayasa ve Özgürlük, Ankara: Yetkin Yayınları, 2002.

Erdoğan, Mustafa. Anayasal Demokrasi, 13. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2017.

Erdoğan, Mustafa. Başkanlık Sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Türkiye, Ankara: Liberal Perspektif, (3), Ankara, Aralık 2016.

Erdoğan, Mustafa. Hukuk ve Demokrasi, İstanbul: Kesit Yayınları, 2013.

Eren, Abdurrahman. “İtirazım Var Başkanlık sistemine!”, kanuniesa-si.com, 21.07.2014, 7.08.2019.

Eren, Abdurrahman. “Müslüman Ülkelerde Anayasacılık ve Başkanlık Sistemi”, kanuniesasi.com, 17.5.2015, 6.08.2019.

Eren, Abdurrahman. “Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemleri”, kanu-niesasi.com, 4.02.2015, 7.08.2019.

Eren, Abdurrahman. “Başkanlık Sistemi 2: Yargı Alanında Yapılan Değişiklikler”, http://kanuniesasi.com/index.php/kose-yazilari/38-baskanlik -sistemi-2-yargi-alaninda-yapilan-degisiklikler, 1.05.2019.

Eren, Abdurrahman. “Başkanlık Sistemi 1: Genel Değerlendirme”, ka-nuniesasi.com, 14.02.2017.

Eren, Abdurrahman. “Başkanlık Sistemi 4: Yürütme Alanında Yapılan Değişiklikler”, kanuniesasi.com, 10.03.2017, 6.08.2019.

Eren, Abdurrahman. “Başkanlık Sistemi 3: Yasama Alanında Yapılan Değişiklikler”, kanuniesasi.com, 23.02.2017, 6.08.2019.

Eren, Abdurrahman. “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Ka-rarnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Ka-rarnamelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı Dergisi, 39(1), 2019, 1-72.

Ergil, Doğu. “Başkanlık Sistemi ve Türkiye”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Ergün, Ekim. “Yasa Yapma Tekniği”, Kanun Yapma Tekniği, Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2016.

Eroğul, Cem. “Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi”, AÜSBFD., 33(1-2), 1978, 35-57.

Esen, Selin. “Başkanlık Rejimi Nedir?”, Türkiye’nin Anayasa Günde-mi, İbrahim Kaboğlu (Ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Esen, Selin. “2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/4.

Esen, Berk ve Şebnem Gümüşçü. “Turkey: How the Coup Failed?”, Journal of Democracy, 28(1), 2017, 59-73.

Etizoni, Amita. “On the Place of Virtues in a Pluralistic Democracy”, American Behavioral Scientist, 35(4/5), 1992, 530-540.

Evcimen, Günsevi. “Başkanlık Hükümet Sistemi: ‘Ratio Politica’sı ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(1), 1992, 317-334.

Fabre, Michel-Henry. Principes Republicains de droit constitutionnel, Paris: LGDJ, 1967.

Fleishman, Joel L. ve Arthur H. Aufses. “Law and Orders: The Problem of Presidential Legislation”, Law and Contemporary Problems, C. 40, S. 3, 1976, 1-45.

Finerman, Cees. “Derogation From the Rights and Freedoms in Case of a Public Emergency”, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Pieter van Dijk/Fried van Hoof/Arjen van Rijn/Leo Zwaak (Ed.), Fourth Edition, Intersentia, 2005.

Ferejohn, John ve Pasquale Pasquino. Emergency Powers, Oxford Handbook of Political Theory, John S. Dryzek, Bonnie Honig ve Anne Philips (Ed.), Oxford: Oxford university Press, 2006.

Ferejohn, John and Pasquale Pasquino. “The Law of Exception: A Ty-pology of Emergency Powes”, I. CCON, 2(2), 2004, 210-239.

Ferioli, Elena. “Rule of Law and Constitutional Democracy”, The Tur-kish Yearbook of International Relations, 46, 2015, 91-106.

Feyzioğlu, Turhan. “Kuvvetlerin Ayrılığı Nazariyesi”, Ankara Üniversi-tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2(1), 1947, 50-60.

Feyzioğlu, Metin. “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, 48(1), 1999, s. 135-163.

Field, Sandra. “Hobbes and the Question of Power”, Journal of the History of Philosophy, 52(1), 2014, 61-86.

Figueiredo, Argelina. “The Parlamentraization of Presdentialism?”, The Impotance of Constitutions: Parlamentarism, Representation and Voting Rights, İstanbul, October 23-25, 2013.

Finer, Herman. Theory and Practice of Modern Government, New York: Henry Holt and Company, 1949.

Fish, S.. Democracy Derailed in Russia the Failure of Open Politics, Cambridge: Cambridge university Press, 2005.

Fisher, Louis ve Katy J. Harriger. American Constitutional Law, Vol 1: Constitutional Structures, Seperated Powers and Federalism, 10. Baskı, North Carolina: Carolina Academiz Press, 2013.

Fitzpatrick, Peter. The Mythology of Modern Law, New York: Rout-ledge, 2002.

Forteza, Alvaro Forteza ve Juan S. Pereyra. “The Trade-Off Between Governance and Check and Balances”, http://cienciassociales.edu. uy/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/Forteza _Pereyra_20170301.pdf, 2017, 2.04.2019.

Foucault, Michel. “Governmentality”, The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Graham Burchell, Colin Gordon ve Peter Miller (Ed.), Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

Freeman, Mark. “Constitutional Frameworks and Fragile Democracies: Choosing Between Parliamentarism, Presidentialism and Semi-Presidentialism”, Pace International Law Review, 12(2), 2000, 253-281.

Friedrich, Carl J.. Man and His Government, New York: McGraw Hill Book Campany, 1963.

Friedrich, Carl J. ve Abgriew K. Brzezinski. Totalitarian Ditatorship and Autocracy, CAmbirdge: Harvard University Press, 1965.

Fukuyama, Francis. “Why is Democracy Perfforming So Poorly?”, Jo-urnal of Democracy, 26(1), 2015, 11-20.

Galleguilles, Nibaldo H.. “Checks and Balances in New Democrasies”, Latin American Studies Association, Mexico, April 17-19 1997.

Genç, Kaya. “Erdogan’s Way”, Foreign Affairs, September/October 2019.

Geyh, Charles Gardner. “The Dimensions of Judicial Impartiality”, Flo-rida Law Review, 65(2), 2014, 493-551.

Gezici, Hikmet Salahaddin. Türkiye’de Hükümet Sistemi Arayışları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Yönelik Bir Analiz, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yöne-timi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2018.

Giegerich, Thomas. Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Yönetimi Hakkında Rapor, http://www.abgm.adalet.gov.tr/, 2009, s. 12, 7.08.2019.

Giray, Tamer. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri İle Cumhurbaşkanının Kanunları Veto Yetkisi Karşısında Meclisin Durumu”, http://www.anayasa. gen.tr/tamer-ay-degisikligi.pdf, 2017, 30.04.2017.

Glasius, Marlies. “What Authoritarianism is… and is Not: A Practice Perspective”, International Affairs, 94(3), 2018, 515-533.

Goldoni, Marco. “Montesquieu and the French Model of Seperation of Powers”, Jurisprudence, 4(1), 2013, 20-47.

Gönenç, Levent. “Hükümet Sistemi Tartışmalarında ‘Başkanlı Parla-menter Sistem’ Seçeneği”, http://www.yasayananayasa.ankara.edu. tr/belgeler/makaleler/baskanli_ parlamenter_sistem.pdf, 4.04.2019.

Gönenç, Levent. “Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı”, Tepav Anayasa Çalışma Metinleri 2. Ankara: Yayınevi Yok, 2010.

Gönenç, Levent. “Partili Cumhurbaşkanı”, TEPAV, Haziran 2017.

Gönenç, Levent. Dünya’da ve Türkiye’de Yüksek Yargı Kurulları, TE-PAV, 2011.

Gönenç, Levent. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsılığı, TEPAV, 2011.

Gönenç, Levent. Uygulamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, TE-PAV, Mayıs 2018.

Gönenç, Levent. “Acele Olağanüstü Hal”, Birikim, (330), Ekim 2016, 32-47.

Gönenç, Levent. “Ortaçağ Avrupası’nda Anayasacılığın Düşünsel ve Kurumsal Temelleri”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Se-rap Yazıcı, Kemal Gözler, Ece Göztepe (Ed.), Ankara: Yetkin Ya-yınları, 2008.

Gönenç, Levent. “Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmaları Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Çalışma Notu”, Başkanlık sistemi, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2005.

Gözler, Kemal. “1982Anayasası Hala Yürürlükte Mi? Anayasasızlaş-tırma Üzerine Bir Deneme”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma  -v4.pdf, 17.02.2019.

Gözler, Kemal. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Mi, Başkanlık Sistemi Mi, Yoksa Neverland Sistemi Mi? 16 Nisan’da Neyi Oylayacağız?”, http://www.anayasa.gen.tr/neverland.pdf, s. 10, 1-26, 01.06.2018.

Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları, 2010.

Gözler, Kemal. “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Mali Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Dene-me”, Prof Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara: Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1, 2009, 365-374.

Gözler, Kemal. Elveda Anayasa, 3. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları, 2017.

Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa: Ekin Ya-yınevi, 2014.

Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları, 2018.

Gözler, Kemal. Hukuka Giriş, 9. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012.

Gözler, Kemal. Cumhurbaşkanı Hükümet Çatışması, Bursa: Ekin Ya-yınları, 2000.

Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt II, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.

Gözler, Kemal. “YSK’nın Bağımsızlığı Üzerine”, http://www.anayasa.gen .tr /ysk-bagimsizlik.htm, 2019, 26.07.2019.

Gözler, Kemal. “Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İnlemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-si Dergisi, 56(3), 2001, 71-101.

Gözler, Kemal. “Olağanüstü Hal Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandı-rılması Sistemi ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname-lerinin Hukukî Rejimi”, Ankara Barosu Dergisi, 47(4), Ağustos 1990, 561-590.

Gözler, Kemal. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa: Ekin Kitabevi, 2000.

Gözler, Kemal. İnsan Hakları Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 2017.

Gözler, Kemal. “‘Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenmesi’ Farklı Kavram-lar Mıdır?”, 30.03.2017, http://www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html, 5.05.2019.

Gözler, Kemal. “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘Fesih’ ve ‘Seçimlerin Yenilenmesi’nin Farklı Şeyler Olduğu Yolundaki Açıklaması Üzerine Bir İnceleme”, 31.03.2017, http://www.anayasa.gen.tr/fesih-bozdag.html, 05.05.2019.

Göztepe, Ece. “The Permanency of the State of Emergency in Turkey”, Z Politikwiss, Springer, 29 October 2018.

Gözübüyük, Şeref. Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Turhan Kita-bevi, 2002.

Gözübüyük, A. Şeref. Türk Anayasaları, 5. Bası, Ankara: Turhan Ki-tabevi, 2005.

Gruijters, J. P. A.. “The Case for a Directly Elected Prime Minister in the Netherlands”, Parliamentray versus Presidential Democracy, Arend Lijhpart (Ed.), New York: Oxford University Pres, 1992.

Grabenwarther, Cristoph. “Hukuk Düzeni Hiyerarşisinde Anayasa”, (Çev. Hilal Kafkas) Anayasa Teorisi, Otto Depenheuer ve Chris-toph Grabenwarter (Ed.), Çev. Ed. İlyas Doğan, İstanbul: Lale Ya-yıncılık, 2014.

Grewal, David Singh. “The Original Theory of Constitutionalism”, The Yale Law Journal, 127, 2018, 664-705.

Griffin, Stephen M.. American Constitutionalism, New Jersey: Prince-ton University Press, 1996.

Graver, Hans Petter. Judges Against Justice, Heidelberg: Springer, 2015.

Guarrieri, Carlo. “Appoinment and CAreer of Judges in Continental Europe: The Rise of Judicial Self-Government”, Legal Sttudies, 24(1-2), 2004, 169-187.

Guillenchmidt, Michel de. Droit constitutionnel et institutions poli-tiques, Paris: Economica, 2008.

Gül, Cengiz. Demokrasi Teorisi Açısından Başkan-lık/Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratik Değeri, Ankara: Adalet Yayınları, 2019.

Gül, Cengiz. “Çağdaş Başkanlık Modelinde Kişiselleşen İktidar Olgusu-na Analitik Bir Yaklaşım”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXIX(1-2), 2011, 593-604.

Gül, Hüseyin, İhsan Kamalak ve Songül Sallan Gül. “Amerikan Başkan-lık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’nin Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Strategic Public Manage-ment Journal, 3(Özel Sayı), 2017, 101-120.

Gül, Cengiz. “Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşknaının Siyasi-Cezai Sorumlulukları”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/anayasa-degisikligi-ve-cumhurbaskaninin-siyasicezai-sorumluluklari-haber-1217138/, 21.04.2019.

Gül, Cengiz. “Türk Başkanlık Sisteminde TBMM’nin Yeni Konumu”, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 4(11), 2018, 134-141.

Gül, Cengiz. “Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşknaının Siyasi-Cezai Sorumlulukları”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/anayasa-degisikligi-ve-cumhurbaskaninin-siyasicezai-sorumluluklari-haber-1217138/,  21.04.2019.

Gül, Cengiz. Karşılaştırmalı Hükümet Sistemlerinde Yürütme, Anka-ra: Yetkin Yayınevi, 2017.

Gül, Cengiz ve Kasım Karagöz. “Çağdaş Rejimlerde Etkin Yürütme Ol-gusu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI(1-2), 2007, 711-752.

Gül, Hüseyin ve Ramazan Kılınç. “Fransa Tecrübesi Perspektifinden Türkiye’de ‘Kamu Denetçiliği’”, Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 2016, 183-213.

Gülener, Serdar. Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme, Anka-ra: SETA, 2016.

Gülener, Serdar. “Anayasa Değişikliğinde Aslında Ne Nedir?”, Star açık Görüş, 1 Ocak 2017.

Gülener, Serdar ve Nebi Miş. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Ankara: SE-TA Analiz, Sayı 190, Şubat 2017.

Gülener, Serdar. “Anayasa Değişikliğiinde Aslında Ne Nedir?”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/anayasa-degisikliginde-aslinda-ne-nedir-haber-1172261/ 20.04.2019.

Gülener, Serdar ve Neb Miş. “Constitutional Framework of Executive Presidency in Turkey”, SETA, İstanbul: Yayınevi Yok, 2017.

Güler, Tahsin. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Yöneti-mine Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(39), 2018, 299-322.

Gülsoy, Mehmet Tevfik. “Hükümet Sistemlerini Karşılaştırmak: Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye Dergisi, 9(51), 2013.

Gülsoy, Mehmet Tevfik. “Türkiye’de Bir Anayasal Tercih Sorunu Ola-rak Yapısal Şartlar”, Uluslar arası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3, Murat Yanık, Hüseyin Özcan ve Ahmet Akcan (Ed.), İs-tanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No: 171, 2012.

Güneş, Turan. Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenle-yici İşlemleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-tesi Yayınları, 1965.

Gülfidan, O. S.. Cumhurbaşkanının Caezai Sorumluluğu, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanma-mış Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Alkan, Haluk. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi”, Yeni Türkiye Dergisi, http://www.yeniturkiye.com/samplechapters/94/007 .pdf, 4.04.2019.

Habermas, Jurgen. “Modernity-An Incomplete Project”, Postmodern Culture, H. Foster (Ed.), London: Pluto Press, 1985.

Habermas, Jurgen. “Three Normative Models of Democracy”, Constel-lations, 1(1), 1994, 1-10.

Habermas, Jürgen. “Hukuk Devleti ile Demokrasi Arasındaki İçsel İlişki Üzerine”, (Çev. Bilal Canatan), Hukuk Devleti, Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan, Adnan Küçük (Ed.), Ankara: Adres Yayınları, 2008.

Hague, Rod ve Martin Harrop. Comparative Government and Politics an Introduction, New York: Palgrave Macmillan Yayıncılık, 2007.

Hakyemez, Yusuf Şevki. “Türkiye’de Son 10 Yılda (2002-2012) De-mokratikleşme Sürecinde Atılan Adımlar”, Türkiye’nin Demok-ratik Dönüşümü, Murat Yılmaz ve Hamit Emrah Beriş (Ed.), An-kara: Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2012.

Hamon Francis ve Troper Michel. Droit Constitutionnel, Paris: PUF, 2007.

Hamilton, Madison ve Jay. Anayasa Üzerine Düşünceler: Federalist-ler’in Makallelerinden Seçmeler, (Çev. Mümtaz Soysal), İstan-bul: Yenilik Basımevi, 1962.

Hanioğlu, Şükrü. “Siyasal Temisil Olayının Osmanlı İmparatorluğundaki Yeri”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Hartlyn, Jonathan. “Presidentalism and Colombian Politics”, J. Juan Linz ve Arturo Valenzuela (Ed.), The Failure of Presidential Democracy, London: The John Hopkins University Press, 1994.

Hayek, Friedrich Von. Özgürlüğün Anayasası, Ankara: Bigbang Yayın-ları, 2013.

Hazama, Yasushi. “Constitutional Review And The Parliamentary Op-position in Turkey”, The developing Economies, XXXIV(3), 1996, 316-338.

Hawley, Amos H.. “Communitiy Power and Urban Renewal Success”, The American Journal of Sociology, 68(4), 1963.

Helms, Ludger. Studying Parliamentay Opposition in Old and New Democracies: Issues and Perspectives, London: Routledge, 2009.

Heper, Metin. “Türkiye’de İslam, Siyasal Sistem ve Toplum”, Türk Si-yasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Heper, Metin. “Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconcilia-tion?”, The Middle East Journal, 51(1), 1997, 32-45.

Heper, Metin ve Şule Toktaş. “Islam, Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdoğan”, The Muslim World, 93, April 2003, 157-186.

Herdegen, Matthias. “Anayasa Yapımının Sınırları”, (Çev. Naim Demi-rel), Anayasa Teorisi, Otto Depenheuer ve Christoph Grabenwar-ter (Ed.), Çev. Ed. İlyas Doğan, İstanbul: Lale Yayıncılık, 2014.

Herringa, Aalt Willem. Constitutions Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law, Cambridge, Antwerp ve Port-land: Intersentia, 2016.

Hobbes, Thomas. Leviathan, Çev. Semih Lim, 14. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016.

Hobson, Charles F.. “James Madison, the Bill of Rights, and the Prob-lem of the States”, William and Mary Law Review, 31(2), 1990, 267-274.

Hochstetler, Kathryn. “Retthinking Presidentialism”, Comparative Poli-tics, 38(4), 2006, 401-418.

Holcombe, Randall G.. “Checks and Balances: Enforcing Constitutional Constraints”, Economies, 6(57), 2018, 1-12.

Horn, Hans-Detef. “Demokrasi”, (Çev. Hüseyin Yıldız) Anayasa Teori-si, Otto Depenheuer ve Christoph Grabenwarter (Ed.), Çev. Ed. İl-yas Doğan,, İstanbul: Lale Yayıncılık, 2014.

Hirschl, Ran. “Toward Juristocracy: The Origins and Consuquences of the New Constitutionalism”, International Journal of Constituti-onal Law, 4(3), 2006, s. 581-586.

Hirschl, Ran. “The Political Origins of Judicial Empowerment through Constitutionalization: Lessons from Four Constitutional Revoluti-ons”, Law and Social Inquiry, 25(1), 2000, 91-149.

Hirschl, Ran. “The Political Origins of the New Constitutionalism”, In-diana Journal of Global Legal Studies, 11(1), 2004, 71-108.

Hugh, Breakey. “Dividng to Conquer: Using the Seperation of Powers to Sturcture Institutional Inter*Relations”, Research in Ethical Is-sues in Organizations, 12, 2014, 29-58.

Huntington, Samuel P.. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University Oklahoma Press, 1991.

Isensee, Josef. “Anayasanın Devleti”, (Çev. Arslan Topakkaya), Ana-yasa Teorisi, Otto Depenheuer, Christoph Grabzenwarter (Ed.), Çev. Ed. İlyas Doğan, İstanbul: Lale Yayıncılık, 2014.

Işıktaç, Yasemin. “Anayasanın İdeolojisi ve Başlangıç Bölümü İlişkisi”, Sosyoloji’nin Yaşamla Dansı: Prof. Dr. Birsen Gökçe’ye Arma-ğan, Yay. Haz. Zuhal Güler, Aytül Kasapoğlu, Aylin Görgün Ba-ran, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, Haziran 2013.

İba, Şeref. “Türk Parlamento Hukuku Açısından Son Anayasa Değişik-likleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Degisi, 51(1), 2002, 79-95.

İba, Şeref ve Yasin Söyler. “Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararının Nitelik Farkı ve Hukuki Sonuçları”, Anayasa Yargısı Dergisi, 39(1), 2019, 195-223.

İrez, Gamze. 1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanının Seçimi ve Görevleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

İzgi, Ömer ve Zafer Gören. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yoru-mu, Ankara: TBMM Yayınları, 2002.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Nasıl Bir Çağdaş Anayasa ve Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı Dergisi, 15, 1998, 185-196.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. Anayasa ve Toplum, Ankara: İmge Yayınevi, 2000.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Parlamenter Rejimi Etkili Kılmaya Yönelik Dü-zenlemeler Neler Olmalıdır?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Bülent Tanör’ün Hak ve Özgürlükler Anlayışı Üzerine”, Bülent Tanör Armağanı, Haz. Öget Öktem Tanör, İs-tanbul: Legal Yayınları, 2004.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Haktan Mahrumiyet Mümkün mü?”, BirGün, 21/02/2008.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Başkanlık Mı, Yarı-Başkanlık Mı?”, Cumhuriyet Gazetesi, 4.10.1996.

Kaboğlu, İbrahim. 15 Temmuz Anayasası, İstanbul: Tekin Yayınları, 2017.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Anayasa Dışı Bir Adlandırma: Cumhurbaşkan-lığı Hükümet Sistemi”, 2018, https://www.birgun.net/haber-detay/anayasa-disi- bir-adlandirma-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-240005.html, 7.05.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “OHAL-KHK ve AYM’nin Varlık Nedeni”, Bir-gün Gazetesi, 10 Kasım 2016.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Halkoylaması Sonucunu Okurken”, https://www.birgun. net/haber-detay/halkoylamasi-sonucunu-okurken-158992.html 20.03.2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “16 Nisan Halkoylaması Sürdürülebilir Mi?”, https://www.birgun.net/haber-detay/16-nisan-halkoylamasi-surdurulebilir -mi-186629.html 20.03.2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Neye Evet, Neye Hayır?”, https://www.birgun.net/ haber-detay/halk-neyi-oylayacak-7-neye-evet-neye-hayir-155142.html 20.03.2018.

Kabooğlu, İbrahim Ö.. “Türkiye Cumhuriyeti Değil, Kişi Anayasası”, https://www.birgun.net/ haber-detay/turkiye-cumhuriyeti-degil-kisi-anayasasi-147935.html 20.03.2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Yasama Yetkisi Kimin: 600 Kişi Mi Bir Kişi Mi?”, https://www.birgun.net/haber-detay/yasama-yetkisi-kimin-600-kisi-mi-bir-kisi-mi-halk-neyi-oylayacak-2-150051.html 20.03.2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Anayasa Mahkemesinin Tarihsel Sorumluluğu”, Birgün Gazetesi, 29 Kasım 2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Anayasa Siyaseti ve Siyaset İçin Anayasa”, Bir-gün Gazetesi, 30 Ağustos 2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Sistem Var Mı Ki Tartışılsın?”, Birgün Gazetesi, 20 Eylül 2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Cumhurbaşkanı/Danıştay ve Yüce Divan”, Bir-gün Gazetesi, 1 Kasım 2018.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Sistemsiz Yönetimden Siyasal Rejim ve ve Sis-teme Dönüş”, Birgün Gazetesi, 25 Temmuz 2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “15 Temmuz Anayasası, Demokratik Rejim ve Sistem Dışı…”, ibrahimkaboglu.org, 18 Temmuz 2019, 6.8.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Sistem Tartışması”, Birgün Gazetesi, 4 Temmuz 2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Çifte Kötüye Kullanım: Anayasa Değişikliği ve Uygulanış Tarzı”, Birgün Gazetesi, 27 Haziran 2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Gerekçesi Bilahare Gönderilecek”, ibrahimka-boglu.org, 2019, 7.08.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Kasten ve Organizeli İptal Edilen Seçim”, Birgün Gazetesi, 30.05.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “31 Mart Seçimleri: Hukuk Yoluyla Demokrasi”, Birgün Gazetesi, 4 Nisan 2019, 7.08.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Yargı Etiği Bildirgesi ve Anayasa”, Birgün Gaze-tesi, 14 Mart 2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “TBMM Saray Paryası Değil, Olmamalı”, Birgün Gazetesi, 21.02.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Türkiye Cumhuriyeti veya Kişi Devleti Bekası”, Birgün Gazetesi, 7 Mart 2019, 7.08.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Yasama Yetkisi (TBMM’nin) Devredilemez”, ibrahimkaboglu.org, 2019, 7.08.2019.

Kaboğlu, İbrahim Ö.. “Bütçe Hakkı: Büyük Bir Palavra Mı?”, ibrahim-kaboglu.org, 2019, 8.08.2019.

Kalaycıoğlu, Ersin. “Türk Yasama Sistemi ve Siyasal Temsil”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarı-bay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Kalaycıoğlu, Ersin. “Başkanlık Rejimi: Türkiye’nin Diktatörlük Tehdi-diyle Sınavı”, Başkanlık Sistemi, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2005.

Kalaycıoğlu, Ersin. “Drifting toward Authoritarianism: Why Turkish Democracy Fails to Consolidate”, Comparative European Spe-cial Group, of Gothenburg, İsveç 6-7 Kasım 2014.

Kalaycıoğlu, Ersin. “ABD Siyasal Rejiminin İşleyişini Belirleyen Öğeler Nelerdir?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İbrahim Kaboğlu (Ed.), 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Kalaycıoğlu, Ersin. “ABD Başkanlık Rejimi Türkiye’ye Uygulanabilir Mi?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İbrahim Kaboğlu (Ed.), 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Kalkan, Buğra. “Yeni Kurumsal Siyaset”, Gaziantep University Jour-nal of Socail Sciences, 14(3), 2015, 559-583.

Kanatlı, Mehmet. “The Practicability of the Presidenbtial System in Tur-key and the Discussions Over Never Ending Dreams of Democ-racy”, TESAM Akademi Dergisi, 3(2), 2016, 111-130.

Kamalak, İhsan. “Demokrasi, Başkanlık Sistemi ve Başbakanlar”, (Ya-rı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye, İhsan Kamalak (Ed.), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2014.

Kamrava, Mehran. Understanding Comparative Politics: A Fra-mework for Analysis, London: Routledge, 1996.

Kanadoğlu, Korkut ve Ahmet Mert Duygun. “6771 Sayılı Anayasa De-ğişikliği Hakkında Kanun’a İlişkin Değerlendirmeler”, 2017, https://www.academia.edu/ 38192935/6771_Say%C4%B1l%C4%B1_ Anaya-sa_De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi_Hakk%C4%B1nda_ Ka-nu-na_%C4%B0li%C5%9Fkin_De%C4%9Ferlendirmeler.pdf, 5.05.2019.

Kanadoğlu, Korkut. “Patronlu Bir Hiper Başkanlık Teklifi”, Hukuk Def-terleri, Sayı 5, Ocak-Şubat 2017.

Kaiser, Andre. “Types of Democracy, From Classical to New Institutio-nalism”, Journal of Theoretical Politics, 9(4), 1997, 419-444.

Kapani, Münci. İcra Organı Karşısında Hakimlerin İstiklali, Ankara: Yayınevi Yok, 1956.

Kapani, Münci. Kamu Hürriyetleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Yayınları, 1981.

Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş, 19. Baskı, Ankara: Bilgi Yayın-ları, 2007.

Karadağ, Mustafa ve Evrim Şenöz. “Yargının Bağımsızlığı, Yargıcın Tarafsızlığı, Yargıçlık Teminatı Üzerine: Hukukun Üstünlüğü ve Etik Tasfiye Ediliyor”, Hukuk Defterleri, (2), Temmuz-Ağustos 2016.

Karakul, Selman. “Yeni Kuvvetler Ayrılığı Teorisi ve Türkiye’de Uygu-lanabilirliği”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), 2015, 63-112.

Karatnycky, Adrian. “Muslim Countries and the Democracy Gap”, Jo-urnal of Democracy, 13(1), Ocak 2002.

Karatnycky, Adrian “Liberty’s Advances in a Troubled World”, Journal of Democracy, 14(1), Ocak 2003.

Karakaş, Eser. “Anayasa, Temel Haklar ve Başkanlık Sistemi”, https://www. artigercek.com/yazarlar/eserkarakas/anayasa-temel-haklar-baskanlik-sistemi, 26.04.2019.

Karamusafaoğlu, Tuncer. Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980.

Karatepe, Şükrü, Haluk Alkan, Yavuz Atar,, Yılmaz Bingöl ve Gonca Bayraktar Durgun. Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-mi, İstanbul: Memur-Sen Yayını, 2017.

Karasoy, Hasan Alpay. “İstikrarlı Hükümet, Başkanlık Sistemi ve Türki-ye”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, N. Talat Arslan (Ed.), Bursa: Alfa Yayınları, 2013.

Kardaş, Ümit. Demokrasi ve Hukuk Krizi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.

Kaufman, Herbert. Are Government Organizations Immortal, Was-hington: Brookings Institution, 1976.

Kaya, Semih Batur. “Modern Hukukun Belirlenmesi Serüveni Üzerine Bir Deneme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1, 2019.

Kaya, Semih Batur. Hukuksal İktidar, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2019.

Kaya, Ayhan. “Islamisation of Turkey under AKP Rule: Empowering Family, Faith and Charity”, South European Society and Politics, 19 Aralık 2014.

Kavanagh, Aileen. “The Constitutional Seperation of Powers”, https://www.law. ox.ac.uk/sites/ fi-les/oxlaw/ak_separation_of_powers_philfounds_book. pdf, s. 221, 2.04.2019.

Kelsen, Hans. General Theory of Law, and State, (Çev. Anders Wed-berg), London: Oxford University Press, 1949.

Kelsen, Hans. “Foundations of Democracy”, Chicago Journals-Ethics, 66(1), Part 2, 1955, 1-101.

Kelsen, Hans. Demokrasi: Doğası ve Değeri, (Çev. Yasin Uysal), An-kara: Dost Yayınevi, 2019.

Kemp, John. “Madison, Montesquieu and the Seperation of Powers”, Conference Peper: Institute of Local Government Studies, Uni-versity of Birminghmam, January 2010.

Keskinsoy, Ömer. Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Mono-pol Yayınları, 2018.

Keyman, E. Fuat. Türkiye ve Radikal Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1995.

Keyman, Fuat. “Devletin Bekası- Hukukun Üstünlüğü Karşıtlığı: Türki-ye’de Devlet Sorunu ve Demokratikleşme Olasılığı”, Doğu Batı Dergisi, 2. Baskı, 4(13), 2000-2001, 141-154.

Kongar, Emre, “Parti Devletine Hayır”, Cumhuriyet, http://www.cumhuriyet. com.tr/ koseyazi-si/388715/_Parti_devleti_ne_hayir_.html, 20.04.2019.

Kılıçbay, Mehmet Ali. “Devletin Yeniden Yapılanması”, Doğu Batı Dergisi, 6(21), 2002-3, 17-22.

Kıran, Abdullah. “Başkanlık Sistemi, Erkler Ayrılığı ve Türkiye”, Baş-kanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Kili, Suna. “1876 Anayasasının Çağdaşlaşma Sorunları Açısından De-ğerlendirilmesi”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycı-oğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Kim, Young Hun. “Impeachment and Presidential Politics in New De-mocracies”, Democratization, 21(3), 2014, 519-553.c

King, Anthony. “Executives”, Handbook of Political Science, C. 5, California: Addison-Wesley Publishing Company, 1975.

Kisner, Wendell. “Agamben, Hegel, And The State of Exception”, The Journal of Natural and Social Philosophy, 3(2-3), 2007, 222-253.

Koelble, A. Thomas. “The New Institutionalism in Political Science and Sociology”, Comparative Politics, 27(2), 231-243, 1995.

Korkut, Levent. “Başlıksız Tebliğ”, Anayasa Yargısı Dergisi, 35, 2018, 45-53.

Korucu, Serdar. Yargısal Aktivizm, Ankara: Seçkin Yayınları, 2014.

Korzeniewicz, Roberto Patricio. “Rebuplic of Argentina”, World Encyclopedia Political Systems and Parties, Neil Schlager, Jayne Weisblatt ve Orlando J. Perez (Ed.), New York: Facts on File, 2006.

Koyuncu, Nuran. “Türk Anayasalarında Parlamenter Sistem”, Uluslar arası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3, Murat Yanık Hüse-yin Özcan ve Ahmet Akcan (Ed.), İstanbul: İstanbul Kültür Üni-versitesi Yayınları No: 171, 2012.

Köker, Levent. “Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasa-da Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi”, TESEV Raporu 4, Ekim 2013.

Köker, Levent. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Çelişkileri ve Sorunları”, T 24, http://t24.com.tr/haber/prof-levent-koker-yazdi-cumhurbaskanligi-kararnamesinin-celiskileri-ve-sorunlari,392793, 20.02.2018.

Köker, Levent. “Türkiye’de Otoriter/Totaliter Bir Yönetimden Bahsedi-lebilir Mi?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Krause, George A. ve David B. Cohen. “Presidential Use of Executive Orders, 1953-1994”, American Politics Research, 25(4), 1997, 458-481.

Kubalı, Hüseyin Nail. Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul: Kurtulmuş Matbaası, 1971.

Kuçuardi, İonna. “Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teori-leri, Anayasalar ve İnsan Hakları”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Ar-mağan, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009.

Kuzu, Burhan. Başkanlık Sistemi, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2011.

Kuzu, Burhan. Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Karar-nameler, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1985.

Kuzu, Burhan. “Demokrasi-Resmi İdeoloji- Sivil Toplum”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47(1), 1992, 335-369.

Kuzu, Burhan. “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi II”, Liberal Düşünce Dergisi, Yaz 1996, 84-106.

Kuzu, Burhan. “Neden Başkanlık Hükümeti”, in Türkiye’de Siyasi Ya-pılanma ve Temel Siyasi Sorunlar Sempozyumu, Ankara: Yayı-nevi Yok, 2000.

Küçük, Adnan. “Yeni Anayasa Değişikliği İ;le Getirilmek İstenen Türki-ye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar Beklentiler”, Li-beral Düşünce Dergisi, 22(85), 2017, 157-189.

Küçük, Adnan. “Cumhurbaşkanlığı Sistemine Öcülerle Karşı Çıkmak”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/cumhurbaskanligi-sistemine-oculerle-karsi-cikmak-haber-1168354/ 20.04.2019.

Küçük, Adnan. “Cumhurbaşkanlığı Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/cumhurbaskanligi-sistemine-yonelik-elestiriler-haber-1172257/ 20.04.2019.

Küçük, Adnan. “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri İle Mi Yöne-tilecek?”, Star Açık Görüş, https://www.star.com.tr/acik-gorus/turkiye-cumhurbaskanligi-kararnameleri-ile-mi-yonetilecek-haber-1188024/ 20.04.2019.

Küçük, Adnan ve Yasin Aydoğdu. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-minde Milletvekilleri Seçim Sistemi Önerileri”, Liberal Düşünce Dergisi, 23(90), 2018, 7-33.

Küçük, Adnan ve Bayram Doğan. “Türkiye’de 2017 Anayasa Değişikli-ği Kapsamında Yürütmenin Asli Düzenleme Yetkisi ve Mahfuz Düzenleme Alanı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Dergisi, 9(1), 2019, 1-60.

Küçükömer, İdris. Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması, 5. Baskı, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2007.

Lambert, Jacques. Latin America: Social Structure and Political Insti-tutionas, Berkeley ve Los Angles: University of California Press, 1969.

Landau, David. “Abusive Constitutionalism”, University of California Davis Law Review, 47(1), 2013, 189-260.

Lane, Jan-Erik. Constitutions and Political Theory, Manchester ve New York: Manchester University Press, 2011.

LaPalombara, Joseph. Politics within Nations, New Jersey: Prentice-Hall, 1974.

Larkin, Christopher. The Legacies of Hyper-presidentialism; Executi-ve Judicial Relations, Constitutional Cultures and the Future of Democratic Governance in Argentina and Peru, PHD Thesis, university of Southern California, 1998.

Laruelle, M.. “Discussing Neopatrimonialism and Patronal Presidentia-lism in the Central Asian Context”, Demokratizatsiya, 20(4), 2012, s. 301-324.

Law, David S.. “A Theory of Judicial Power and Judicial Review”, The Georgetown Law Journal, 97, December 2009, 723-801.

Lecours, Andre. New Institutionalism: Theory and Analysis, New York: University of Toronto Press, 2005.

Lehoucq, Fabrice. “Constitutional Design and Democratic Performance in Latin America”, Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 38(4), 2005.

Levitsky, Steven ve Way, Lucan A.. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After Cold War, New York: Cambridge Univer-sity Press, 2010.

Levitsky Steven ve Way, Lucan A.. “The Rise of Competitive Authorita-rianism”, Journal of Democracy, 13(2), 2002, 52-65.

Levitsky, Steven ve Scott P. Mainwaring. “Argentina: Democratic Survi-val Amidst Economic Failure”, The Third Wave Democratiza-tion in Latin America, Frances Hagopian (Ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Lewis, Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Boğaç Babür Tur-na), 3. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınları, 2009.

Llanos, M., & Nolte. The many faces of Latin American presidentia-lism. (GIGA Focus Lateinamerika, 1). Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, 2016.

Liden, Gustav. “Theories of Dictatorships: Sub-Types and Explanati-ons”, Studies of Transition States and Societies, 6(1), 2011, 50-67.

Linz, Juan J.. “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make A Difference?”, The Failure of Presidential Democracy: Com-parative Perspectives, C. 1, Linz ve Arturo Valenzuela (Ed.), London: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Linz, Juan J. “Le présidentialisme et la démocratie”, https://tr.scribd.com/document/ 184143944/Le-presidentialisme-et-la-democratie-docx 03.06.2018.

Linz, Juan J.. “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, 1(1), 1990, 51-69.

Linz, Juan J.. “The Virtues Parliamentarism”, Journal of Democracy, 1(4), 1990, 84-91.

Linz, Juan J.. “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make Difference”, The Failure of Presidential Democracy, Linz ve Valenzuela (Ed.), London: The John Hopkins University Press, 1994.

Linz, Juan J.. “Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri”,Derleyenler: Larry Di-amond / Marc F. Plattner, (Çev. Ergun Özbudun), Demokrasinin Küresel Yükselişi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1995.

Lijhpart, Arend. “Constitutional Choices for New Democracies”, Jour-nal of Democracy, 2(1), 1991, 72-84.

Lijhpart, Arend. “Presidentalism and Majoritarian Democracy: The The-oretical Observations”, The Failure of Presidental Democracy Comparative Perspective, C. 1, Juan J. Linz ve Arturo Valenzue-la (Ed.), London: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Lijhpart, Arend. “Constitutional Design For Divided Societies”, Journal of Democracy, 15(2), 2004, 96-109.

Lijhpart, Arend. Çağdaş Demokrasiler, (Çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara: Yetkin Yayınevi, 1995.

Lijhpart, Arend. Patterns of Democracy, 2. Baskı, London: Yale Uni-versity Press, 2012.

Lipset, Seymour Martin. Political Man, New York: Doubleday, 1959.

Lipson, Leslie. Politika Biliminin Temel Sorunları, (Çev. Tuncer Kara-mustafaoğlu), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 332.

Locke, John. Second Treatise of Government, USA: BN Publishing, 2008.

Loewenstein, Karl. Political Power and Governmental Process, Chica-go: The University of Chicago Press, 1957.

Loughlin, Martin. Sword and Scales, Oxford: Hart Publishing, 2000.

Loughlin, Martin. “What is Constitutionalistaion?”, The Twilight of Constitutionalism, Petra Dobner ve Martin Loughlin (Ed.), New York: Oxford University Press, 2010.

Loughlin, Martin. Kamu Hukukunun Temelleri, (Çev. Dilşad Çiğdem Sever ve Kıvılcım Turanlı), Ankara: Dipnot Yayınları, 2017.

Loveman, Brian. The Constitution of Tyranny, Regimes of Exception in Spanish America, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993.

Machiavelli, Nicolo. Prens, 3. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2016.

Magill, M. Elizabeth. “Beyond Powers and Branches in Seperation of Powers Law”, University of Pennslyvania Law Review, 150, 2001, 603-660.

Mahçupyan, Etyen. Türkiye’yi Anlamak, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

Mainwaring, Scott. “Presidentialism in Latin America: A Review Essay”, Latin American Rsearch Reivew, 25(1), 1990, 1707-1731.

Mainwaring Scott ve Matthew S. Shugart. “Juan Linz, Presidentialism, and Democracy”, Comparative Politics, 29(4), 1997, 449-471.

Mainwaring, Scott. “Pesidentialism, Multipartism and Democracy: The Diffcult Combination”, Comparative Political Studies, 26(2), 1993, 198-228.

March, James G. ve Olsen, Johan P. “Eleborating the New Institutiona-lism”, Centre for European Studies, Working Papers, University of Oslo, No: 11, March 2005.

March, G. James March ve Olsen, P. Johan. “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life”, APSR, 78(3), 1984.

March, James G. ve Olsen, Johan P. Rdiscovering Institutionas- The Origins Basis of Politics, New York: The Free Pres, 1989.

Mardin, Şerif. “Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics?”, Daedalus, 102(1), 1973, 169-190.

Mardin, Şerif. Türk Modernleşmesi, Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder (Ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.

Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul: İleti-şim Yayınları, 2011.

Martinez, Rafael Mart’nez. “Semi-Presidentialism: A Comparative Study”, ECPR Joint Sessions, Mannheim, 26-31 March 1999.

Mathieu, Bertrand ve Michel Verpeaux. Droit Constitutionnel, Paris: PUF, 2004.

McCann, J. A. ve J.I. Dominguez. “Mexicans React to Electoral Fraud and Political Corruption: An Assesment of Public Opinion and Voting Behaivor”, Electoral Studies, 17(4), 1998.

Memiş, Emin. Anayasa Hukuku Notları, 6. Baskı, İstanbul: Filiz Kita-bevi, 2011.

Melo, Marcus Andre. “Strong Presidents, Robust Democracies? Sepera-tion of Powers and The Rule of Law in Latin America”, Brazillian Political Science Review, 4, 2009, 1-30.

Mert, Nuray. “Mesele Tek Adam Değil Çoğunluk Sultası”, Cumhuriyet Gazetesi, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/686036/Mesele_ tek_adam_degil__cogunluk_sultasi.html 20.04.2019.

Metin, Yüksel. “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Anayasa Yargısı Dergisi, 27, 2010, 217-272.

Metin, Yüksel. Başkanlık Sistemi, Ankara: Hukuk Yayınları, 2017.

Metin, Yüksel. “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, SDÜ İİBF Dergisi, 1, 1996, 171-197.

Mezey, Michael L. Presidentializm: Power in Comparative Perspecti-ve, USA: Lynne Rienner Publishers, 2013.

Millas, Herkül. “Genel İrade”, Agos Gazetesi, 26.03.2015.

Miş, Nebi, Ali Aslan, M. Erkut Ayvaz ve Hazal Duran. “Dünyada Baş-kanlık Sistemi Uygulamaları”, Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönü-şümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Nebi Miş ve Burhanettin Du-ran (Ed.), İstanbul: SETA, 2017.

Miş, Nebi. “Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı”, SETA, 9.05.2018, https://www.setav. org/ cumhurbaskaninin-tarafsizligi/, 15.04.2019.

Milkis Sidney M. ve Michael Nelson. The American Presidency Ori-gins and Development 1773-1993, Washington: Congressional Quarterly Press, 1994.

Miller, Arthur S. Presidential Power in a Nutshell, Minnesota: Wrst Publishing Co., 1977.

Miller, M. Plain Speaking, New York: Berkley Publishing, 1974.

Miş, Nebi. “AK Partinin Önerisinde Siyasal Sistem Tasarımı”, Kriter, S. 8, Aralık 2016.

Moderne, Franck. “Les avatars du présidentialisme dans les États latino-américains”, Pouvoirs, 2001/3 (n° 98), s. 63, 63-87.

Moe, Terry ve Michael Caldwell. The Institutional Foundations of De-mocratic Government: A Comparison of Presidential and Par-liamentary Systems, Germany: Instutionasl and Theoretical Econ., 1994.

Moe, Terry M. ve William G. Howell. “Unirateral Action and Presiden-tial Power: A Theory”, Presidential Studies Quarterly, 29(4), 1999, 850-873.

Morgenstern, Scott, John Polga-Hecimovich ve Sarah Shair-Rosenfield. “Tall, Grande, or Venti: Presidential Powers in the United States and Latin America”, Journal of Politics in Latin America, 2, 2013, 37-70.

Morrison, Trevor W. “Constitutional Alarmism”, Harvard Law Review, 124, 2011, 1688-1749.

Moulin, Richard. Le presidentialisme et la classification des regimes politiques, Paris: LGDJ, 1978.

Mueller, Jan-Werner. “Erdoğan and the Paradox of Populism”, Project Syndicate, 11 Ağustos 2014.

Munck, Gerardo L. “What is Democracy? A Conceptualizationof the Quality of Democracy”, Democratization, 23(1), 2016, 1-26.

Nee, Victor. “Sources of the New Institutionalism”, https://www.researchgate. net/publication/ 247594425_Sources_of_the_New_Institutionalism/citation/ download, 29.04.2019.

Negretto, Gabriel L. “Choosing How to Choose Presidents: Parties, Mili-tary Rulers, and Presidential Elections in Latin America”, The Jo-urnal of Politics, 68(2), 2006, 421-433.

Nelson, M. Guide to the Presidency, 3. Baskı, Washington: Congressio-nal Quarterly Press, 2002.

Neustadt, Richard E. Presidential Power: The Politics of Leadership, New York: Wiley, 1960.

Norton, Philip. “Making Sense of Opposition”, The Jorunal of Legisla-tiv Studies, 14, 2008, 236-250.

Nye, Joseph S. “The Changing Nature of World Power”, Political Scien-ce Quarterly, 105(2), 1990, 177-192.

Jones, Charles O. The Separated Presidency Making It Work in Contem-porary Politics, The New American Political System, Anthony King (Ed.), Washington: American Enterprise Institute, 1990.

Ocaktan, Mehmet. “Evrensel Değil Sadece Bize Has Kuvvetler Ayrılığı”, Karar Gazetesi, 4.09.2019.

Oder, Bertil Emrah. “Turkey’s Ultimate Shift to a Presidential System: The Most Recent Constitıutional Amendments in Details”, 2017, http://constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-system-most-recent-constitutional-amendments-details, 6.05.2019.

O’Donnell, Guillermo. “Delegative Democracy”, Journal of Democ-racy, 5, 1994, 55-59.

O’ Donnell, G. “Horizontal Accountability in New Democracies”, Jour-nal of Democracy, 9(3), 1998, 112-126.

O’Donnell, G. “The Quality of Democracy Why the Rule of Law Mat-ters”, Journal of Democracy, 15(4), 2004, 32-46.

Okandan, Regai G. Umumî Âmme Hukuku, İstanbul: Fakülteler Matba-ası, 1976.

Okşar, Mustafa. Yürütme Erkinin Üstünlüğü, Ankara: Yetkin Yayınla-rı, 2019.

Oktay, Cemil. “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye Örneği”, Anayasa Yargısı Dergisi, 1, 1984,

Omejec, Jasna. “Principle of the Sepereation of Powers and the Consti-tutional Justice System”, Conference of Constitutional Control Bodies of Central Asia, Strasbourg, 28-29 October 2015.

Onar, Erdal. “1982 Anayasasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hü-kümeti Denetleme İşlevi”, 6. Milli Egemenlik Sempozyumu (TBMM ve Milli Egemenlik), TBMM Kültür Sanat ve Yayın Ku-rulu Yayınları, 47, 1990.

Onar, Erdal. “Türkiye’nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli Midir?”, Başkanlık Sistemi, Ankara: Türki-ye Barolar Birliği Yayınları, 2005.

Onar, Erdal. Meclis Araştırması, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977.

Ordonez, Jose Batlle. “A Collegial Executive for Uruguay”, Parliamen-tary versus Presidential Democracy, Arend Lijhpart (Ed.), New York: Oxford University Press, 1992.

Orhan, Özgüç. “J. J. Rousseau’da Genel İrade Kavramı”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 2012, 1-25.

Ortaylı, İlber. “Devlete Nasıl Bakmalı?”, Doğu Batı Dergisi, 6(21), 2002-3, 11-15.

Orth, John V. “Presidential Impeachment: The Original Misunderstan-ding”, Constitutional Commentary, 17, 2000, 587-591.

Oytan, Muammer. “Fransa’da Anayasa Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve İşleyişi Konusunda Bir İnceleme”, T.O.D.A.İ Dergisi, 13(3), 1980, 25-38.

Oytan, Muammer. “Fransa’da Yürütme Organının Yetkileri ve Güçlü Olma Nedenleri”, TODAİE, 1982, 85-104.

Öden, Merih. “Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(3), 2009, 659-691.

Ökçesiz, Hayrettin. “Hukukta Felsefi Duruş Göstergeleri: İnsan Onuru, Düşünce Özgürlüğü, Sivil İtaatsizlik”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2009.

Önok, R. Murat. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Olağa-nüstü Hal Uygulamalar”, KHK’ler Türkiyesinde Savunma Hak-kı, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016.

Öz, Esat. Otoriterizm ve Siyaset, Ankara: Yetkin Yayınları, 1996.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 16. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.

Özbudun, Ergun. Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti Murakebe Vasıtaları, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Yayınları, 1962.

Özbudun, Ergun. “Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel Siyasi Sorun-lar Sempozyumunun 5. Oturumunda Genel Değerlendirme Tebli-ği”, Türkiye’de Siyasi Yapılanma ve Temel Siyasi Sorunlar Sempozyumu, Ankara: Yayınevi Yok, 2000.

Özbudun, Ergun. “From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development Party in Turkey”, South Eu-ropean Socety and Politics, 11(3-4), 2006, 543-557.

Özbudun, Ergun. Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Ankara: Liberal Pers-pektif, (1), 2015.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009.

Özbudun, Ergun. Türkiye’de Demokratikleşme Süreci, İstanbul: İstan-bul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014.

Özbudun, Ergun. “The 2914 Presidential Elections in Turkey: A Post-election Analysis”, Global Turkey in Europe, Policy Brief 18, Eylül 2014.

Özbudun, Ergun. “AKP at the Crossroads: Erdogan’s Majoritarian Drift”, SouthEuropean Society and Politics, 19(2), 2014, 155-167.

Özbudun, Ergun. Anayasa Mahkemesi ve HSYK, Haşim Kılıç’a Arma-ğan, A.R. Çoban, M. Sağlam, Serdar Gülener ve E. Ekinci (Ed.), Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayını, 2015, 306-327.

Özbudun, Ergun. “Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi, Sis-temi Dönüşüme Uğratmış Mıdır?”, Türkiye’nin Anayasa Günde-mi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Özbudun, Ergun. “Pending Challenges in Turkey’s Judiciary”, Global Turkey in Europe, Policy Brief 20, Ocak 2015.

Özbudun, Ergun. “AKP at the Crossroads: Erdoğan’s Majoritarian Drift”, South European Society and Politics, 19(2), 2014, 155-167.

Özbudun, Ergun. “1961 ve 1982 Anayasalarında Kanun Hükmünde Kararnameler”, Anayasa Yargısı Dergisi, 2, 1985, 227-238.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

Özbudun, Ergun. “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Hukuki Niteliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (1), 1985, 475-503.

Özbudun, Ergun. “Turkey’s Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism”, The International Spectator, 50(2), 2015, 42-55.

Özbudun, Ergun. Anayasalcılık ve Demokrasi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, 9. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.

Özbudun, Ergun. 1921 Anayasası, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992.

Özbudun, Ergun. “Başkanlık Sistemi Tartışmaları”, Başkanlık Sistemi, Yay. Haz. Teoman Ergül, Ankara: Türkiye Barolar Biriliği Yayın-ları, 2005.

Özbudun, Ergun. “Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu”, Demokrasi ve Yargı, Ozan Ergül (Ed.), Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2005.

Özbudun, Ergun. “Yeni Anayasa ve Yargı Bağımsızlığı”, Perspektif, 1 Ekim 2020, https://www.perspektif.online/yeni-anayasa-ve-yargi-bagimsizligi/, 7.10.2020.

Özdemir, Hakan. 100 Soruda Hükümet Sistemleri, Ankara: Seçkin Ya-yınları, 2018.

Özen, Muharrem. “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, Uygu-lamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”, Ankara Barosu Dergisi, 68, 2010/1, 31-65.

Özkol, Adil. “Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğili-mi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XXVI(1-2), 1969, 43-76.

Özsoy, Şule. 1982 Anayasası’nın Yapım Süreci, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2010.

Özer, Atilla. Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuru-luş Yöntemleri, Ankara: Yayınevi Yok, 1981.

Özer, Atilla. Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Sistemin Türkiye’de Uy-gulanabilirliği, 2 inci Baskı, Ankara: Şekerbank, 1998.

Öztürk, Namık Kemal ve Hüseyin Kurt. “Amerikan Başkanlık sistemi”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Öztürk, K. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1 Ankara: Yayınevi Yok, 1966.

Pactet, Pierre ve Melin Ferdinand Soucramanien (2009), Droit constitu-tionnel, 28. Baskı, Paris: Sirey-Dalloz, 2009.

Paçacı, İrfan. Başkanlık Sistemine Giden Yol, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2018.

Parla, Taha. “1980’lerde Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemine Doğru”, Dünya Dergisi, 4 Aralık 1980.

Parla, Taha. “1980’lerde Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemine Doğru”, Bilim ve Sanat, Aralık 1981.

Parla, Taha. “Demokrasilerde Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi ve Kurucu Meclisler”, Cumhuriyet Gazetesi, 28-29 Mayıs 1981.

Parla, Taha. “Demokrasilerde Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi ve Kurucu Meclisler”, Cumhuriyet Gazetesi, 28-29 Mayıs 1981.

Parla, Taha. “1982 Anayasa Tasarısının Devlet Rejimi”, Cumhuriyet, 15 Eylül 1982.

Parla, Taha. Kemalist Tek-Parti İdeolojisi ve CHP’nin Altı Ok’u, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.

Parla, Taha. Demokrasi, Anayasalar, Partiler ve Türkiye’nin Siyasal Rejimi, İstanbul: Onur Yayınları, 1986.

Parla, Taha. “Özgürlük, Eşitlik, Demokrasi”, Yeni Gündem Dergisi, Demokrasi Dosyası II, 1 Haziran 1985.

Parini, Philippe. Regimes politiques contemporains, Paris: Mason, 1991.

Parsons, Talcott. “On the Concept of Political Power”, Proceedings of the American Philosophical Society, 107(3), 1963, 232-262.

Pascal, Geroge W. The Constitution of the United States, Washington: W.H. and O.H. Morrison Law Booksellers, 1868.

Pasquino, Pasquale. “Constitutional Adjudication and Democracy, Comparative Perspectives: USA, France, Italy”, Ratio Juris, 11(1), 1998, 38-40.

Paul, Amanda ve Demir Murat Seyrek. “Constitutional Changes in Tur-key: A Presidential System or the President’s System?”, European Policy Center, 24 January 2017, 1-2.

Pereira, Mauerberg Junior, C. ve C. Biderman. “The Evolution of Theo-ries about the Brezilian Multiparty Presidential System”, Journal of Politics in Latin America, 7(1), 2015, 143-161.

Persson, Torsten, Gerard Roland, Guido Tabellini. “Separation of Powers and Political Accountability”, The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1997, 1-71.

Peters, B. Guy. Institutional Theory in Political Science- The “New Institutionalism”, London: Pinter, 1999.

Perez, Anibal ve Andrea Castagnola. “Presidential Controls of High Co-urts in Latin America: A Long Term View 1904-2006”, Journal of Politics in Latin America, 2, 2009, 87-114.

Pierson, Christopher. The Modern State, 2. Baskı, New York: Routled-ge, 2004.

Pildes, Richard H. “Law and The President”, Harvard Law Review, 125(6), 2012, s. 1381-1424.

Pinto, Antonio Costa. “Repression and Cooptation in Mass Dictators-hips”, Mass Dictatorships, Paul Corner ve Jie-Hyun Lim (Ed.), London: Palgrave Macmillan, 2016.

Porta, Rafael La, F. L. Silanes, C. Pop-Eleches ve A. Shleifer, “Judicial Check and Balances”, Journal of Political Economy, 112(2), 2004, 445-470.

Posner, Eric A. ve Andrian Vermeule. The Executive Unbound: After the Madisonian Republic, New York: Oxford University Press, 2010.

Prakash, Saikrishna B. ve John C. Yoo. “The Origins of Judicial Re-view”, The University of Chicago Law Review, 70, 2003, 887-982.

Przeworski, Adam. Democracy and the Market, Cambridge: Cambrid-ge University Press, 1992.

Puddington, Arch. “Breakthoughs in the Balance: The Freedom House Survey for 2012”, Journal of Democracy, 24(2), Nisan 2013.

Putney, Christopher. “American Separation of Powers: How the Archi-tects of the U.S. Constitution Strategically Developed Monte-squieu’s Constitutionalism”, Critique: a worldwide student jour-nal of politics, Fall 2016.

Radin, Max. “The Doctrine of the Seperation of Powers in Seventeenth Century Controversies”, University of Pennsylvania Law Re-view, June 1938, 842-866.

Radu, Lucian. “The System of ‘Checks and Balances’ in the Relations-hip Between the U.S. Presidency and American Congress”, Bulle-tin of the Transilvania University of Braşov, 3(52), 2010, 244-248.

Randall, J.G. Constitutional Problems Under Lincoln, University of Illinois Press, 1951.

Raulff, Ulrich. “Interview with Giorgio Agamben- Life, A Work of Art Without an Author: The State of Exception, the Administration of Disorder and Private Life”, German Law Journal, 5(Özel Sayı), 2004.

Ready, George. The Twilight of the Presidency, New York: World Pub-lishing, 1970.

Riggs, Fred W. “The Survival of Presedentalism in America: Para-constitutional Practices”, International Political Science Review, 9(4), 1988, 247-278.

Riggs, W. Fred. “Presidentialism versus Parliamentarism: Implications for Representativeness and Legitimacy”, International Political Science Review, 18(1), 1997, 253-278.

Rinke, Stefan. “Das Politische System Chiles”, Die Politischen Systeme in Nord und Lateinamerika: Eine Einführung, Klaus Stüwe ve Stefan Rinke (Ed.), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-ten, 2008.

Rinne, Jeffrey J. “Republic of Chile”, World Encclopedia Political Systems and Parties, Neil Schlager, Jane Weisblatt ve Orlando J. Perez (Ed.), New York: Facts on File, 2006.

Rogers, Lindsay. “The American Presidental System”, The Political Quarterly, 8(4), 1937, 517-529.

Rose, Nikolas ve Peter Miller. “Political Power Beyond The State: Prob-lematics of Government”, British Journal of Sociology, 43(2), 1992, 172-205.

Ross, Hamish. Law as a Social Institution, Oxford: Hart Publishing, 2001.

Rossiter, Clinton. The American Presidency, New York: Brace and Company, 1960.

Rousseau, Jean Jacques. Toplum Sözleşmesi, (Çev. Ayşe Meral), İstan-bul: Alfa Yayınevi, 2016.

Rosseau, D. “Les droits de l’homme de la troisieme generation”, Droits Constitutionnell et droits de l’homme, Paris: Economica, 1987.

Russel, Bertrand. İktidar, (Çev. Mete Ergin), İstanbul: Cem Yayınevi, 2014.

Sabuncu, Yavuz. Anayasaya Giriş, 12. Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, 2006.

Sağlam, Fazıl. “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetksinin Sınır-ları: Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı Dergisi, 1, Ankara 1984.

Sağlam, Fazıl. Temel Hakların Sınırlaması ve Özü, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982.

Sağlam, Fazıl. “Günümüzün Bakış Açısından II. Meşrutiyet’in Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, An-kara: Yetkin Yayınevi, 2009.

Sağlam, Fazıl. “Anayasa Değişikliği Girişimi Üzerine Bazı Notlar”, Hu-kuk Defterleri, Sayı 5, Ocak-Şubat 2017.

Samuels, David ve Kent Eaton. “Presidentialism and, or, and Versus Parliemantarism: The State of the Literature and an Agenda for Future Research”, Presented at the Conference on Consequences of Political Institutions in Democracy, Duke University, April 5-7 2002.

Samuels David J. ve Matthew Soberg Shugart. “Presidentialism, Electi-ons an Representation”, Journal of Theoretical Politics, 15(1), 2003, 33-60.

Sancar, Mithat. “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, 7. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Sancar, Mithat. “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti”, Doğu Batı Dergisi, 4(13), 2000-2001, 27-46.

Sajo, Andras. Limiting Goverment: An Introduction to Constitutiona-lism, Budapest: Central European University Pres, 1999.

Sargentich, Thomas O. “The Presidential and Parliamentary Models of National Government”, American University International Law Review, 8(2), 1993, 579-592.

Sartori, Giovanni. Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara: Yetkin Yayınları, 1997.

Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems A Framework for Analysis, Yer Yok: ECPR Press, 2005.

Sartori, Giovanni. “Neither Presidentialism Nor Parliamentarism”, The Failure of Presidential Democracy, Comparative Perpective, Juan J. Linz ve Arturo Valenzuela (Ed.), 1, London: The John Hopkins University Press, 1994.

Savcı, Bahri. Türkiye’de Meclis-Hükümet Münasebetlerine Bir Bakış, Ankatra: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1960.

Schyff, Gerhard Van der. Limitation of Rights: A Study of the Euro-pean Convention and the South African Bill of Rights, Nijme-gen: Wolf Legal Publishers, 2005.

Schneider, Cornelia. “The Constitutional Protection of Rights in Dwor-kin’s and Habermas’ Theories of Democracy”, UCL Jurispru-dence Review, 2000, 101-122.

Scotti, Valentina Rita. “Presidentialism in Turkey: A First Appraisal of 2017 Constitutinal Reform”, Saggi-DPCE on line, 2017/2, 251-266.

Selçuk, Sami. Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1998.

Selçuk, Sami. “İktidarı Erdoğan’a Teslim Etme Taslağı”, Ankara Baro-su Dergisi, 4, 2016, 81-86.

Serozan, Rona. Hukukta Yöntem, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.

Sert, Mehmet. “Max Weber, Yirminci Yüzyılda Bir Montesquieu”, Max Weber, Meslek Olarak Siyaset, (Çev. Aşar Timuçin ve Mehmet Sert), İstanbul: Nemesis Kitaplığı, 2006.

Sezer, Abdullah. “Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararname-leri: Çok Boyutlu Normlar Piramidi Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı Dergisi, 39(1), 2019, 353-411.

Sezginer, Murat. “Güçlü Yürütme Anlayışı ve Türkiye’deki Görünümü”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 1990, 67-93.

Sevinç, Murat. Anayasa Yazıları, Ankara: İmaj Yayınevi, 2010.

Sevinç, Murat. “Güncel Gelişmelerin Işığında, 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), 2002, 109-137.

Sevinç, Murat. Türkiye’nin Anayasa İmtihanı, İstanbul: İletişim Yayın-ları, 2017.

Schmitt, Carl. Parlamenter Demokrasinin Krizi, (Çev. A. Emre Zeybe-koğlu), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006.

Schmitt, Carl. Kanunilik ve Meşruiyet, (Çev. Mehmet Cemil Ozansü), 2. Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları, 2018.

Schutter, Oliver de. International Human Rights Law-Cases, Materi-als, Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Schwartz, Alex. “Judicial Impartiality and Independence in Divided Societies”, Law and Society Review, 50(4), 2016, 822-855.

Shils, E. “Centre and Periphery”, The Logic of Personal Knowledge: Essays Presented to Michael Polanyi, London: Routledge ve Ke-gan Paul, 1961.

Shugart Matthew S. ve Carey John M. Presidents and Assembilies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Shugart, Matthew S. “Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns”, French Politics, 3, 2005, 323-351.

Shugart, Matthew S. Comparative Executive-Legislative Relations, The Oxford Handbook of Political Institutions, Sarah A. Binder (Ed.), Oxford: R. A. W. Rhodes ve Bert A. Rockman, 2008.

Shugart, Matthew S. “The Electoral Cycle and Institutional Soruces of Divided Presidential Government”, American Political Science Review, 89(2), 1995, 327-343.

Shugart, Matthew Soberg ve Scott Mainwaring, “Presidentiaslism And Democracy in Latin America: Rethinking The Terms of The Deba-te”, Presidentialism and Democracy, Scott Mainearing (Ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Skach, Cindy. Borrowing Constitutional Designs: Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic, Priceton: Princeton University Press, 2005.

Skach, Cindy. “The Newest Seperation of Powers: Semipresidentialism”, I-Con, 5(93), 2007, 93-121.

Siaroff, A. “Comparative Presidencies: The Inadequacy of the Presiden-tial, Semi-Presidential and Parliamentary Distinction”, European Journal of Political Research, 42, 2003, 290, 292.

Siavelis, Peter M. “Exaggerated Presidentialism and Moderate Presidents: Executive-Legislative Relations in Chile”, Legislative Politics in Latin America, Scott Moergenstein ve Benito Nacif (Ed.), New York: Cambridge University Press, 2002.

Somer, Murat. ““Understanding Turkey’s Democratic Breakdown: Old vs. New and Indigenous vs. Global Authoritarianism”, Southeast European and Black Sea Studies, 01 November 2016, 1-24.

Soysal, Mümtaz. 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 5. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1979.

Soysal, Mümtaz. “Türk Siyasal Sistemi Üzerine Görüşler”, (Ya-rı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye, İhsan Kamalak (Ed.), İstanbul: Klakedon Yayınları, 2014.

Stacey, Richard ve Sujit Choudhry. “Semi-Presidential Government in the Post Authoritarian Context”, The Center For Constitutional Transitions at NYU Law, 2014.

Stepan, Alfred ve Cindy Skach. “Constitutional Frameworks and De-mocratic Consolodiation: Parliamemtarism versus Presidentia-lism”, World Politics, 46(1), 1993, 1-22.

Stepan Alfred ve Cindy Skach. “Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective”, The Failure of Presidential Democ-racy, Juan J. Linz ve Arturo Valenzula (Ed.), London: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Stern, Jason L. About America, Paul A. Arnold (Ed.), Virginia: Brad-dock Communications, Virginia, 2004.

Stinebrickner, Bruce. “Robert A. Dahl an the essentials of Modern Poli-tical Analysis: politics, influence, power, and polyarchy”, Journal of Political Power, 2015, 189-207.

Svolik, Milan W. “Polarization versus Democracy”, Journal of Democ-racy, 30(3), 2019, 20-32.

Sych, Lawrence. “Bugeting Processes: The State of the Art in the United States”, Paper prepared for delivery at the “Principles and Best Practices of Public Administration in Italy and the United Sta-tes: the State of the Art” Conference, Macerata, Italy, May 21-23, 2009.

Szılagyı, Ilona Maria. “Presidental versus Parliamentary Systems”, AARMS, 8(1), 2009, 307-314.

Şimşek, Oğuz. “Avrupa Siyasal Partilerinin Hukuki Temelleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 21(Özel Sayı), 2019, 1547-1576.

Şirin, Tolga. “Anayasa Hükmünde Kararnameler”, Güncel Hukuk, (155), 2016.

Şirin, Tolga. “2017 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı Yönün-den Değerlendirilmesi”, Anayasa Hukuku Dergisi, 6(1), 2017, 85-116.

Taşkın, Ş. Cankat. “1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Sorumsuz-luğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 92, 2011, 384-418.

Tanilli, Server. Devlet ve Demokrasi, 2. Baskı, İstanbul: Adam Yayıncı-lık, 2001.

Tanör, Bülent ve Necmi Yüzabaşıoğlu. Türk Anayasa Hukuku, 16. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

Tanör, Bülent. Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. Baskı, Yer Yok: BDS Yayınları, Yıl Yok.

Tanör, Bülent. Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri, İstanbul: TÜSİAD.

Tanör, Bülent. İki Anayasa, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 1991.

Taşçı, Ergün. 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanının Konumu, Yük-sek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü, 2005.

Tamanaha, Brian Z. “The History and Elements of the Rule of Law”, Singapore Journal of Legal Studies, 2012, 232-247.

Tanıyıcı, Ş. ve B. Akgün. Amerikan Başkanlığı: Cumhuriyetten İmpa-ratorluğa, Ankara: Orion Kitabevi, 2008.

Tavaş, İbrahim Halil. “Türk Anayasalarında Cumhurbaşkanı Seçimi”, Yasama Dergisi, (5), 2007, 27-56.

Tekin, Yusuf. Başkanlık Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı Tartışmaları, İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.

Teles, Filipe. “Political LEaders: The Paradox of Freedom and Democ-racy”, Revista Enfoques, X(16), 2012, 113-131.

Tezkan, Mehmet. “Meclisin Gücü Azalıyor Mu Artıyor Mu?”, Milliyet Gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehmet-tezkan/meclis-in-gucu-azaliyor-mu--2403709/ 20.04.2019.

Teziç, Erdoğan. Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972.

Teziç, Erdoğan. Anayasa Hukuku, 7. Baskı, İstanbbul: Beta Yayınları, 2001.

Teziç, Erdoğan. Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980.

Teziç, Erdoğan. “Batı Demokrasilerinde Yürütmenin Üstünlüğü ve Yeni Kurumlar Dengesi”, İHİ.d, 1(2), 1980.

Tocqueville, Alexis. Amerika’da Demokrasi, (Çev. Taner Timur), İs-tanbul: İletişim Yayınları, 1962.

Tögel, Akif. Başkanlık Sisteminde Parlamentolar Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.

Truman, David. The Governmental Process, New York: Knopf, 1951.

Tsebelis, G. “Decision Making in Political Systems: Veto Players in Pre-sidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multi-partyism”, British Journal of Political Science, 25(3), 1995, 293-301.

Tunaya, Tarık Zafer. Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 5. Baskı, İstanbul: Araştırma, Eğitim Ekin Yayınları, 1982.

Tunaya, Tarık Zafer. “Hakimiyet-i Siyasiye ve Milli Egemenlik: Türki-ye’de Siyasal Rejimin Meşruluğunun Dayandığı Temeller”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarı-bay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Tunaya, Tarık Zafer. “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Büyük Mil-let Meclisi Hükümeti Rejimine Geçiş”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Tunçay, Mete. Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, 5. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014.

Tunç, Hasan. Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Ankara: Gazi Kitabevi, 2018.

Tunç, Hasan. Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, 2018.

Turan, İlter. “Parlamenter Demokraside Denetim İşlevi ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 33(1), 1978, 1-33.

Turan, İlter. “Başkanlık Sistemi Sevdası: Zayıf Temelli Bir Özlem”, Başkanlık Sistemi, Yay. Haz. Teoman Ergül, Ankara: Türkiye Ba-rolar Birliği Yayınları, 2005.

Turan, İlter. “Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumu”, Türk Siyasal Ha-yatının Gelişlmi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İs-tanbul: Beta Yayınları, 1986.

Turan, İlter. “Türk Siyasi Partilerinde Lider Oligarşisi: Evrimi, Kurumsal-laşması ve Sonuçları”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-kültesi Dergisi, (45), 2011, 1-21.

Turan, Menaf. “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Social Sciences Research Journal, 7(3), 2018, 42-91.

Turhan, Mehmet. Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1989.

Turhan, Mehmet. Siyasi Elitler, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1991.

Turhan, Mehmet. “Parliamentarism or Presidentalism? ‘Constitutional Choices For Turkey’”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-kültesi Dergisi, 47(1), 1992, 153-168.

Turhan, Mehmet. “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargı-sı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(3), 2007.

Turhan, Mehmet. Anayasa Hukukunda Kelsenci Temalar, Ankara: Hukuk Yayınları, 2017.

Turgut, Nükhet. “Türkiye’de Siyasal Muhalefet Olgusu ve Anlayışı”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları, 1986.

Tushnet, Mark. “Authoritarian Constitutionalism”, Cornell Law Re-view, 100, 2015, 391-462.

Türk, Hikmet Sami. Anayasaya Aykırı Anayasa Değişiklikleri, Anka-ra: Yetkin Yayınları, 2018.

Türk, Ender. 1982 Anayasasına Göre Kanun Hükmünde Kararname-ler ve Yargısal Denetimi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2013.

Türköne, Mümtazer. Siyaset, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2013.

Türmen, Rıza. “Son Döenemeç: AKP’nin Başkanlığı”, Ankara Barosu Dergisi, 4, 2016, 87-93.

Tzoumis, Kelly, Susan Bennett ve Elizabeth Stoffel. “The Exutive Or-ders in the United States”, Environ Syst Decis, 35, 2015, 401-409.

Uçum, Mehmet. Türkiye’nin Demokratik Birliği Mücadelesinde Yeni Aşama, İstanbul: Alfa Yayınları, 2018.

Uluşahin, Nur. Başkanlık Sistemi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1999.

Uluşahin, Nur. “Türkiye’de Mevcut Hükümet Sisteeminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 3(1), 2011, 29-38.

Unat-Abadan, Nermin. “Patterns of Political Modernization and Turkish Democracy”, The Turkish Yearbook, XIX, 1979, 1-26.

Uygun, Oktay. “Federal Olmayan Bir Başkanlık Ne Anlama Gelir?”, Türkiye’nin Anayasa Gündemi, İbrahim Kaboğlu (Ed.), 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Uygun, Oktay. Demokrasi, 2. Baskı, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2014.

Uzun, Tugay ve Gezgüç, Gözde M. (2015), “Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bay-ram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Uzun, Cem Duran. “Fesih Tartışmaları ve Cumhurbaşkanının TBMM’nin Seçimlerini Yenilemesi”, 01.04.2017, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/cem-duran-uzun/2017/04/01/fesih-tartismalari-ve-cumhurbaskaninin-tbmm-secimlerini-yenilemesi, 5.05.2019.

Uzun, Cem Duran. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yargı, SETA Analiz, (193), 2017.

Ülgen, Özen. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, 2018, 3-39.

Ülgen, Özen. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: İlk Gözlemler”, Gala-tasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, 2018, 619-636.

Üskül, Zafer. “Olağaüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hu-kuki Niteliği”, Olağanüstü Hal Üzerine Yazılar, İstanbul: Büke Yayınları, 2003.

Valcke, Anthony. “Rule of Law: Its Origins and Meanings”, Encyclope-dia of Global Social Science Issues, ME Sharp publishing, 2012.

Vandycke, Robert. “L’activisme judiciarie et les droits de la personne: emergence d’un nouveau savoir-pouvoir?”, Les Chaiers de Droit, 30(4), 1989, 927-951.

Vanhanen, Tatu. The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 States 1980-1988, New York: Crane Russak, 1990.

Vedel, Georges. “Teşri ve İcranın Münasebetleri Problemi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 15(3), 1960, 49-67.

Verney, V. Douglas. The Analysis of Political Systems, London: Rout-ledge and Kegan Paul, 1959.

Volcansek, Mary L. “Constitutional courts as veto players: Divorce and decrees in Italy”, European Journal of Politicial Research, 39, 2001, 347-351.

Vile, M. J. Constitutionalism and the Seperation of Powers, Oxford: Oxford University Press, 1967.

Villone, Massimo, Siyasal Sistemler (Demokratik Parlamenter Sistem, Başkanlık-Yarı Başkanlık Sistemi, Tek-Çift Meclis) Konulu kon-feransta sunduğu tebliğ, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurulta-yı, Ankara, 2001.

Volkomer, W. E. American Government, 8. Baskı, New Jersey: Simon ve Schuster/ A Viacom Company, 1998.

Vural, İpek Eren. “Siyasal İstikrarın Parlamenter Kökenleri: İngiltere Örneği Üzerine Bir Derleme”, (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türki-ye, İhsan Kamalak (Ed.), İstanbul: Klakedon Yayınları, 2014.

Yaşlı, Fatih. “Anayasa Tezleri: Rejim Değişikliği, Kurucu İktidar, Ege-men Diktatörlük”, Hukuk Defterleri, S. 2, Temmuz-Ağustos 2016.

Yanık, Murat. Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.

Yanık, Murat. “Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslar arası Standartlar Işığın-da HSYK’nın Oluşumu, Çalışma Şekli ve Kararlarının Denetimi”, Anayasa Yargısı Dergisi, 27, 2010, 161-216.

Yanık, Murat. “Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara Mart-Nisan 2013, 663-668.

Yarbay, Ersönmez. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2017.

Yasin, Melikşah. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşki-lat Hukukuna Etkileri”, Anayasa Yargısı Dergisi, 39(1), 2019, 315-333.

Yavuz, Can. “Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 128, 2017, 437-480.

Yavuz, Bülent ve M. Savaş Bayındır. “Cumhubaşkanının Bakanlar Ku-ruluna Bşakanlık Etmesi Tartışmaları ve Sistem Arayışı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVIII(3-4), 2014, 435-457.

Yayla, Atilla. “Yeni Sistemde Yargı”, serbestiyet.com.tr, http://serbestiyet. com/yazarlar/atilla-yayla/yeni-sistemde-yargi-774516, 1.05.2019.

Yayla, Ahmet. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Perde-Yasa Kura-mı Bakımından Değerlendirilmesi”, Cumhurbaşkanlığı Sistemin-de Yürütme Sempozyum Kitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2019.

Yayla, Ahmet. “Anayasa Değişikliği Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Ma-kamının Olağan Döneme İlişkin Düzenleme Alanı ve İdari İşlem-lere Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 2(Özel Sayı), 2019, 1069-1043.

Yazıcı, Serap. Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, 4. Baksı, İstan-bul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Yayla, Yıldızhan. Anayasa Hukuku Ders Notları, 2 inci Baskı, İstan-bul: Filiz Kitabevi, 1986.

Yazıcı, Serap. Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

Yazıcı, Serap. “Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Başkanlık Sistemi, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2005.

Yılıdırım, Turan. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, Marmara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23(2), 2017, 13-28.

Yıldırım, Turan. “İdarenin Kanuni İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Sınırı”, Anayasa Yargısı Dergisi, 39(1), 2019, 293-314.

Yıldız, Abdülkadir. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Meselesi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 2019, 1-19.

Yılmaz, Didem. Bir Denge Unsuru Olarak Anayasal Muhalefetin Par-lamento İçindeki İktidarı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.

Yokuş, Sevtap. “1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Anayasa Değişikliklerine, Yasalara ve Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin Yetkileri”, Bülent Tanör Armağanı, Haz.. Öget Öktem Tanör, İstanbul: Legal Yayınları, 2004.

Yokuş, Sevtap. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türkiye’de Ola-ğanüstü Hal Rejimine Etkisi, İstanbul: Beta Yayınları, 1996.

Yücel, Bülent. “Yarı-Başkanlık Sisteminin Hükümet Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Fransa Modeli ve Komünizm Sonrası Polonya”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(4), 2003, 335-362.

Yücel, Bülent. “Türkiye Parlamenter Rejim İle Yönetilebilir Mi?”, Tür-kiye’nin Anayasa Gündemi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Yücel, Bülent. “‘İstikrar’ Konusundaki Kafa Karşıklığı Üzerine Notlar: Siyasi İktidar Merkezinin Yer Değiştirmesi”, Başkanlık Sistemi, Murat Aktaş ve Bayram Coşkun (Ed.), Ankara: Liberte Yayınları, 2015.

Yücel, Büent. Temsili Demokratik Sistemde Yasama Erki ve Kural Koyma Faaliyetinin Belirleyicileri, Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.

Yüksel, Saadet. “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Güvence Altına Alınması Bağlamında Denge-Denetim Mekanizmaları”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul: Mar-mara Üniversitesi Yayınevi, 2019.

Yüksel, Saadet. “6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Deği-şiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Denge-Denetim Mekanizmala-rına İlişkin Genel Değerlendirme”, Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2019.

Yüksel, İsmail. “6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun Ardından Kanun Yapma Yöntemi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, 7(2), 2017, 251-274.

Yüzbaşıoğlu, Nemci. 1982 Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, İstanbul: Beta Yayınları, 1996.

Zakaria, Fareed. “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, 6(22), 1997.

Zengin, Mehmet Ali. “Türkiye’ye Özgü Hükümet Sistemi Önerisi: De-mokratik Liderlik”, Yeni Türkiye Dergisi, 50, 2013.

Zengin, Mehmet Ali. “ABD Başkanlık Sisteminde Fren ve Denge Meka-nizması Üzerine Bir İnceleme”, TAAD, 7(28), 2016, 1-28.

Zenginkuzucu, Dikran. “Başkanlık Sistemi: Denetleme ve Denge”, 16 Mart 2017, Mülkiye Haber, http://mulkiyehaber.net/baskanlik-sistemi-denetleme-ve-denge/, 7.05.2019.

Zoller, Elisabeth. Droit Constitutionnel, Paris: PUF, 1998.

Zürcher, Erik Jan. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner), İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Waldron, Jeremy. “The Dignity of Legislation”, Maryland Law Re-view, 54(2), 1995, 633-665.

Warber, Adam L. ve Yu Ouyang ve Richard W. Waterman. “Landmark Executive Orders: Presidential Leadership Through Unilateral Ac-tion”, Presidential Studies Quarterly, 48(1), 2018, 110-126.

Ware, Alan. “Divided Government in United States”, Divided Govern-ment in Comparative Perspective, Robert Elgie (Ed.), Oxford: Oxford University Press, 2001.

Weber, Max. Sosyoloji Yazıları, (Çev. Taha Parla), 2. Baskı, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1987.

Weber, Max. Meslek Olarak Siyaset, (Çev. Afşar Timuçin ve Mehmet Sert), İstanbul: Nemesis Kitaplığı, 2006.

Weber, Max. Bürokrasi ve Otorite, (Çev. H. Bahadır Akın), 8. Baskı, Ankara: Adres Yayınları, 2017.

White, Robin C. A. ve Calre Ovey; Jacobs, White and Ovey. The Euro-pean Convention on Human Rights, Fifth Edition, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Wilson, James Q. American Government, Boston: Wadsworth, 2012


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.