İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökçe VAROL
ISBN: 9786050509250
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökçe VAROL
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 184

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR CETVELİ .................................................................... xiii

Giriş ................................................................................................................ 1

I.BÖLÜM TAKİP İŞLEMİ KAVRAMI, İCRA HUKUKU İLKELERİ VE TAKSİTLE ÖDEME

1. Hukukî İşlem ve Usûl İşlemi Kavramları ........................................... 3

2. Takip İşlemi Kavramı ......................................................................... 5

2.1. İcra Takip İşlemleri .................................................................... 6

2.2. Taraf Takip İşlemleri .................................................................. 9

2.3. İcra Sözleşmeleri ...................................................................... 10

2.3.1. Tanımı ve Amacı ........................................................... 10

2.3.2. İcra Sözleşmelerinin Kurulması .................................... 12

2.3.3. İcra Sözleşmelerinin Türleri .......................................... 13

2.3.4. İcra Sözleşmelerinin Etkileri ......................................... 16

2.3.5. İcra Sözleşmelerinde İrade Özgürlüğü İlkesinin Uygulanabilirliği ........................................................... 18

3. İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi ..................................... 24

3.1. Genel Olarak ............................................................................. 24

3.2. Taksitle Ödemenin Amacı ........................................................ 27

3.3. Taksitle Ödemenin Kaynağı ..................................................... 28

3.4. Taksitle Ödemenin Takip Türleri Bakımından Kapsamı ......... 31

3.5. Borçlar Hukukundaki Taksitle Satış Sözleşmesi ile İcra Hukukundaki Taksitle Ödemenin Karşılaştırılması ................. 34

4. Taksitle Ödemenin Yargılama Hukukunun İcra Hukukuna Yansıyan İlkeleriyle İlişkisi .............................................................. 37

4.1. Tasarruf İlkesi ........................................................................... 37

4.2. Takip Ekonomisi İlkesi ............................................................ 40

x

5. Taksitle Ödemenin İcra Hukukunun Kendine Özgü İlkeleriyle Olan İlişkisi....................................................................................... 43

5.1. Taksitle Ödeme ve Menfaat Dengesi ....................................... 48

6. Taksitle Ödemenin Anayasal İlkelerle İlişkisi .................................. 49

6.1. Eşitlik İlkesi .............................................................................. 49

6.2. Ölçülülük İlkesi ........................................................................ 52

6.3. Hukuk Devleti İlkesi ................................................................ 55

6.4. Sosyal Devlet ............................................................................ 57

II. BÖLÜM TAKSİTLE ÖDEMENİN TÜRLERİ VE ŞARTLARI

1. Hacizden Önce Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesi ......................... 61

1.1.Genel Olarak ............................................................................... 61

1.2. Hacizden Önce Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesinin Şekli .......................................................................................... 63

1.3. Hacizden Önce Borcun Taksitle Ödenmesi Sözleşmesinin Yapılma Şartları ....................................................................... 66

1.3.1. Taksitlendirme Sözleşmesinin Takibin Tarafları Arasında Düzenlenmesi ................................................ 66

1.3.2. Sözleşmenin Mevcut, Geçerli ve Kesinleşmiş Bir İcra Takibi Sırasında Yapılmış Olması ......................... 69

1.3.3. Sözleşmenin İcra Dairesi Aracılığıyla Düzenlenmesi ... 72

1.3.4. Taksit Miktarının, Taksit Tarihlerinin Belirli ve Taksitlerin Paraya İlişkin Olması .................................. 74

2. Hacizden Sonra Yapılan Taksitle Ödeme ......................................... 77

2.1. Genel Olarak ............................................................................. 77

2.2. Alacaklının Rızası Aranmaksızın Taksitle Ödeme Taahhüdü .. 77

2.2.1. Taahhüdün Şekli ........................................................... 77

2.2.2. Taksitle Ödeme Taahhüdünün Şartları .......................... 79

3.2.2.1. Borçlunun Yeteri Kadar Malının Haczedilmiş Olması. ...................................... 79

3.2.2.2. Alacaklının Malların Satışını Henüz Talep Etmemiş Olması. ................................. 85

3.2.2.3. Borcun Tamamının Para ile ve Şartsız Ödenmesi Taahhüt Edilmiş Olması. .............. 88

3.2.2.4. Taksitler Kanundaki Sürelere ve Şartlara Uygun Olarak Ödenmesi. .............................. 89

xi

3.2.2.5. Taahhüdün Takibin Asıl Borçlusuna Ait Olması ve Geçerli Bir Takip Sırasında Gerçekleşmesi. ............................... 91

3. Hacizden Sonra Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesi ...................... 95

III. BÖLÜM TAKSİTLENDİRMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

1. Taksitle Ödemenin Hüküm Ve Sonuçları ......................................... 97

1.1. Genel Olarak ............................................................................. 97

1.2. İcra Hukuku Açısından Hüküm Ve Sonuçları .......................... 98

1.3. Maddî Hukuk Açısından Hüküm ve Sonuçları ...................... 104

1.4. İcra Ceza Hukuku Açısından Hüküm ve Sonuçları ................ 105

1.4.1. Taahhüdü İhlâl Fiili ve Hukukî Niteliği ...................... 105

1.4.2. Yaptırım Uygulanması İçin Gereken Şartlar ............... 113

1.4.2.1. Geçerli Bir Taahhüt, Sözleşme ve İcra Takibinin Mevcut Olması ............................ 113

1.4.1.2. Ödeme Koşullarının Makbul Bir Sebep Olmadan İhlâl Edilmiş Olması .................... 119

1.4.1.3. Takip Tutarının Asgari Ücretin Üstündeki Bir Para Alacağına İlişkin Olması ............... 121

1.4.2.4. Alacaklının Zarara Uğramış Olması ............ 122

1.4.1.5. Taahhüdün ya da Sözleşmenin İcra Dairesi Önünde Gerçekleştirilmiş Olması ................ 123

1.4.3. Ödeme Taahhüdünü İhlâl Fiilinde Yargılama ............. 125

1.4.3.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................... 125

1.4.3.2. Taraflar ........................................................ 125

1.4.3.3. Şikâyet ......................................................... 127

1.4.3.4. Yaptırım ....................................................... 129

1.4.3.5. Yargılama Usûlü .......................................... 133

1.4.3.6. Karar ............................................................ 135

1.4.4. Anayasaya Aykırılık Sorunu ....................................... 138

1.4.4.1. Borç için Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı Kavramı ........................................... 138

1.4.4.1.1. Yükümlülüğün Yerine Getirilememesi Unsuru ............. 140

1.4.4.1.2. Sözleşmeden Kaynaklı Bir Yükümlülüğün Bulunması Unsuru ....................................... 142

xii

1.4.4.2. İcra ve İflas Kanunu’nun 340. Maddesinin Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ...................... 144

1.4.4.2.1. Tek Taraflı Ödeme Taahhüdünü İhlal Halinde Verilen Hapis Cezasının Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ........................ 145

1.4.4.2.2. Taksitlendirme Sözleşmesini İhlâl Halinde Verilen Hapis Cezasının Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ....................................... 146

1.4.4.2.3. Konuyla İlgili Mahkeme Kararları .................................... 150

1.5. Covid-19 Salgınının Taksitle Ödeme Bakımından Sonuçları ................................................................................. 156

SONUÇ ...................................................................................................... 163

KAYNAKÇA ............................................................................................. 175

İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi’’ başlıklı bu çalışma 28.05.2020 tarihinde yüksek lisans tezi olarak, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programı dahilinde, Prof. Dr. Muhammed ÖZEKES, Doç. Dr. Tolga AKKAYA ve Doç. Dr. Nilüfer Boran GÜNEYSU’dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tez, savunma sırasında hocalarımın paylaştığı değerli görüşler doğrultusunda yeni eserler ve kararlar eklenerek; ancak aslına bağlı kalınmak suretiyle geliştirilmiştir.

Tez jürimde yer alan sayın hocam Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES’e tezimle ilgili değerli görüş ve önerilerini benimle paylaştığı için teşekkür ederim. Hocamın tüm akademik hayatımda üzerimdeki emeği ve desteği büyüktür. Hocama, akademik anlamda ve iyi bir insan olma yolunda kendisinden öğrendiğim her şey için minettarım.

Sayın hocam Doç. Dr. Tolga AKKAYA’ya, tezimin geliştirilip son şeklini almasındaki değerli görüşleri için ayrıca müteşekkirim. Hocama, bugüne kadar kendisinden öğrendiğim her şey için, bana olan desteği ve üzerimdeki emeği için teşekkür ederim. Değerli hocam, çalışma becerisi ve öğretme aşkı ile benim için her zaman bir rol modeldir.

Tez danışmanım sayın hocam Doç. Dr. Nilüfer Boran GÜNEYSU’ya ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hocam tezimi yazmaya başladığım günden itibaren elini üzerimden bir an olsun eksik etmemiş, değerli fikirleriyle bana ve tezime ışık olmuştur. Yalnızca akademik anlamda değil, bana her zaman aile sıcaklığını hissettirdiği ve ayrıca üzerimdeki emeği ve çabası için hocama ne kadar teşekkür etsem azdır.

Sayın hocam Dr. Barış TORAMAN’a akademik hayatımın ilk gününden beri ilgisi ve desteği için teşekkür etmek isterim. Ayrıca aynı kürsüde olmaktan mutluluk duyduğum Arş. Gör. Özlem YAZAR’a da teşekkür ederim.

Değerli dostlarım, Av. Edibe SERTKAYA, Av. Fatma GEZGİN, Av. Gizem DEMİRBAŞ, Av. Melike TEKİN, Öğr. Gör. Merve Gül GÜN, Arş. Gör. Sümeyra Sena KURT, Arş. Gör. Tuğba KOYUN, Dr. Gözde Çağlayan AYGÜN, Dr. Figen TABANLI ve Itır KİRKİZOĞLU’na mutluluğu olduğu kadar hayatın getirdiği tüm zorlukları da benimle paylaştıkları için teşekkür ederim. Dostluğunuz benim için büyük bir hediyedir.

Çalışmanın diğer bir ortağı da ailemdir, bu vesileyle kendilerine teşekkür etmek isterim. Bana sevgi ve merhameti öğreten annem Hülya VAROL’a, desteğini sırtımdan eksik etmeyen babam Ali Muhiddin VAROL’a, koşulsuz şartsız her zaman yanımda olan, kendisinden çok şey öğrendiğim ağabeyim Av. Alp Emre VAROL’a ayrıca teşekkür ederim. Eksikliklerini hissetmemek dileğiyle.

Sevgili nişanlım Av. Alp Osman KARAOSMANOĞLU, en başından beri sonsuz desteğin, sevgin ve anlayışın için, her zaman arkamda durduğun için, güzel kalbin için teşekkür ederim. Beraber yürüdüğümüz bu yolda, tüm başarılar benim olduğu kadar senindir. Eksikliğini hissetmemek dileğiyle.

Son olarak, kitabın basım aşamasında her türlü kolaylığı sağlayan, Yetkin Yayınları sahibi Muharrem Başer başta olmak üzere tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Akıllıoğlu, T. (2001). AİHS’e Ek 4 No’lu Protokol 1. Maddeye Göre ‘’ Borç İçin Hapis Yasağı’’ Kuralı, AİHS ve Anayasa m.38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarından Yaptırımlar Sempozyumu Banka ve Ticaret Enstisüsü. (Hapis)

Akıllıoğlu, T. (2011). Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi. (Kamu Yararı)

Akıntürk, T. ve Ateş Karaman, D. (2012). Medeni Hukuk (25. Bası). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Akkan, M. (2020). Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası (İİK m.30, m.343). İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Akkaya, T. (2009). İcra Memurunun Haczedilmezlik Kurallarını Kendiliğinden Dikkate Alıp Alamayacağı Sorunu. DEÜHFD, Prof. Dr.Bilge UMAR’a Armağan, C. 11.

Akkaya, T. (2017). Medeni Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası. Ankara: Yetkin Yayınları.

Akyol Aslan, L. (2018). Satış Talebinin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilmesinin Konulmuş Olan Hacze Etkisi (Yargıtay’ın 16.02.2018 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı Dolayısıyla). Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, C.14, S.40.

Antalya, G. (2009). Miras Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Atalay, O. ve Özekes, M. (2020). 7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Bazı Sorular ve Tartışmalara Cevaplar. https://blog.lexpera.com.tr/7226-sayili-kanun-ile-cumhurbaskanligi-karari-neticesinde-ortaya-cikan-sorunlar/

176

Atalı, M., Ermenek, E. ve Erdoğan, E. (2019) İcra ve İflas Hukuku. (2. Bası) Ankara: Yetkin Yayınları.

Akyılmaz, B., Sezginer, M. ve Kaya, C. (2018). Türk İdare Hukuku. Ankara.

Alangoya, Y., Yıldırım, K. ve Deren Yıldırım, N.(2009). Medeni Usûl Hukuku Esasları (7. Bası), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Alasu, Y. (1998). Hukukumuzda İcra İflas Suçları. (3. Baskı), Ankara: Adil Yayınevi.

Anıl, Y.Ş. (1990). İcra ve İflas Suçları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Ansay, S.Ş.(1960). Hukuk İcra ve İflas Usûlleri. (5. Bası), Ankara: İstiklal Matbaası.

Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar Ayvaz, S., Hanağası, E. (2020). İcra ve İflas Hukuku.( 5. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınları. (İcra)

Arslan, R., Yılmaz E., Taşpınar Ayvaz, S., Hanağası, E.,(2019). Medeni Usûl Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları. (Usûl)

Arslan, A.S. (2018). İcra Takip İşlemleri. (1.Baskı), Ankara:Yetkin Yayınları.(İcra Takip)

Arslan, A.S. (2020). Covid-19 Salgını Sebebiyle İcra Takiplerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. TBBD. (148), S. 197 – 234. (Kovid)

Artuç, M. ve Bıkmaz, R. (2005). Açıklamalı- İçtihatlı İcra-İflas Suçları ve Yargılama Usûlü, Ankara: Kartal Yayınevi

Aşık, İ. (2006). İcra Sözleşmeleri. Ankara: Turhan Kitabevi.(Sözleşme)

Aşık, İ (2017). İcra ve İflas Hukukunda Yer Alan Cezai Hükümler ve Anayasa’nın 38. Maddesinin Sekizinci Fıkrası. E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 60. Sayı, http://www.e-akademi.org/makaleler/iasik-2htm. (Cezai Hükümler)

Avcı, M. (2004). Borç İçin Hapis Yasağı. Çetin Özek’e Armağan, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları

177

Belgesay, M.R. (1950). İcra ve İflas Kanunu Şerhi (2.Bası), İstanbul: Şaka Matbaası.

Berkin, N. (1947). Notlu İcra ve İflas Kanunu ve Tatbikatı. İstanbul: Güven Basımevi.

Berkin, N. (1980). İcra Hukuku Rehberi. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Bilge, N. (2002). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Turhan Kitabevi.

Bilgili, F., Demirkapı, E. ve Demir, S. (2010). Hukukun Temel Kavramları. Bursa: Dora Yayıncılık.

Boran, N. (2006). İcra Takibinin İptali ve Taliki. İzmir: Güncel Yayınevi.(İptal)

Boran Güneysu, N. (2009). İşlem Türleri ve Usûli İşlemin Bu İşlem Türleri Arasındaki Yeri. O.B. Gürzumar (Ed). Haluk Konuralp’e Armağan (163-195), Ankara: Yetkin Yayınları.(İşlem Türleri)

Boran Güneysu, N.(2012). İcra Takip İşlemleri. TBB Dergisi.(101).(İcra Takip)

Nilüfer Boran Güneysu, İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2020. (Kıymet Takdiri)

Budak, A.C. ve Ak, A. (2020). Medenî Usûl Ve İcra İflâs Hukuku Alanında Covıd-19 Sebebiyle Alınan Tedbirler. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1173346.

Coşkun, M. (2016). İcra İflâs Suçları, Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usûlü, Ankara: Seçkin Yayınları.

Çelik, N., Caniklioğlu N. ve Canbolat, T. (2017). İş Hukuku Dersleri (Yenilenmiş 30. Bası). İstanbul: Beta Yayım.

Çetin, İ.(2010). Medeni Usûl Hukukunda Usûl Ekonomisi, Sayıştay Dergisi, 78. Sayı.

Çiftçi, P. (2010). İcra Hukukunda Menfaat Dengesi. Ankara: Adalet Yayınevi. (Menfaat)

Çiftçi, P. (2012). Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku İle Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12., Özel S.

178

Çolak, H. (2005). İcra İflâs Suçları ve Yargılama Usûlü, Ankara: Bilge Yayınevi.

Dural, M. ve Oğuz, T. (2018). Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Ercan, İ. (2014). Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İlkeleri. SDÜHFD, C4, S.2, MİHBİR Özel Sayısı.

Eren, F. (2015). Borçlar Hukuku. (Genel Hükümler)(19.Bası), Ankara: Yetkin Yayınları.

Eriş, G., (2005). İcra ve İflas Kanunu. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ermenek, İ. (2000). Usûl Hukukunda Şekilcilik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (2). (Şekil)

Ermenek, İ. (2014). İcra ve İflas Kanununda Öngörülen Cezai Hükümler Bakımından Ne Bis In İdem İlkesinin Uygulama Alanı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, TAAD, Yıl:5, Sayı:19. (Cezai Hükümler)

Feyzioğlu, M. (2001). Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Nedeniyle Hürriyetin Kısıtlanması- Anayasa ve Ceza Hukuku Açısından Bir İnceleme, AİHS’e Ek 4 No.lu Protokol 1. Maddeye Göre ‘’Borç İçin Hapis Yasağı Kuralı, AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu’’, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü.

Görgün, Ş., Börü L., Kodakoğlu M., Toraman B., (2018). Medeni Usûl Hukuku. (7. Bası), Ankara: Yetkin Yayınları.

Gözler, K. ve Kaplan, G. (2014). İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basım.

Gözler, K. (2014). Türk Anayasa Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basım Dağıtım.

Gözübüyük, Ş. (2013). Anayasa Hukuku (19. Bası), Ankara: Turhan Kitabevi.

Gümüş, M.A. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Özel

Hükümleri (Cilt 1). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Günay, M. (2014). İcra Suçları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

179

Gürdoğan, B. (1967). Türk-İsviçre İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi. Ankara: Ajans Matbaası.

Halman Çetin, Ç.(2012). İcra-İflas Suçları. Ankara: Adalet Yayınevi.

Hanağası, H. (2016). Medeni Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

İpekçi, N. (2005). İcra Mahkemesi Tatbikatı ve İcra İflas Suçları. (2.Bası), Ankara: Adil Yayınevi.

Kaçak, N. (2006). İcra ve İflas Suçları. Ankara: Seçkin Yayınları.

Karslı, A. (2001), Medeni Usûl Hukukunda Usûli İşlemler. İstanbul: Kudret Basım.(Usûli İşlemler)

Karslı, A. (2014). İcra ve İflas Hukuku. (3. Baskı). İstanbul: Alternatif Yayıncılık.(İcra)

Kılıçoğlu, A.M. (2012). Borçlar Hukuku. (Genel Hükümler) (16. Bası), Ankara: Turhan Kitabevi.

Kılıçoğlu, E. (2005). İcra Sözleşmeleri.(1. Baskı), İstanbul: Arıkan Yayınları

Kocayusufpaşaoğlu, N. (2014). Borçlar Hukukuna Giriş. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Kızılhisar, K. (2015). Borcun taksitle ödenmesine yönelik taahhüt ve sözleşmeler ile hükümleri. Ankara: Adalet Yayınları.

Kren Kostkiewicz, J. (2020). Art. 123 b. Aufschub der Verwertung- SchKG Kommentar

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, https://www.swisslex.ch.

Kren Kostkiewicz, J. ve Vock D. (2017). Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG. Zürich: Schulthess Juristiche Medien.

Kuru, B. (1990). İcra ve İflas Hukuku (Cilt2)(3.Bası), İstanbul: Evrim Dağıtım.(İcra)

Kuru, B. (2013). İcra ve İflas Hukuku El Kitabı. (2.Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi.(El Kitabı)

180

Kuru, B. (2016). İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı.(1.Baskı) İstanbul: Legal Yayınevi. (Ders Kitabı)

Kürtül, M. (2014). İcra ve İflas Suçları (2. Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi.

Mardin, Ç. (2019). Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası. Ankara: Yetkin Yayınları.

Meier, I. (2002). Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden. Beschwerdeverfahren nach Art. 17ff. SchKG und Verfahren zum Erlass einer Verfügung, s.18 vd ,https://www.swisslex.ch

Meriç, N. (2011). Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara: Yetkin Yayınları.

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M. ve Baysal, U. (2017). İş Hukuku Ders Kitabı. Ankara: Lykeıon Yayınları.

Muşul, T. (2013). İcra ve İflas Hukuku. (5.Baskı), C.2, Ankara: Adalet Yayınevi.

Muşul, T. (2017). İcra ve İflas Hukuku Esasları.(6. Bası), Ankara: Adalet Yayınevi.

Muşul, T. (1998). İflas Suçları- Taksiratlı ve Hileli İflas Suçları ile Diğer İflas Suçları. İstanbul.

Oğuzman, K., Seliçi, Ö. ve Özdemir, S. O. (2013). Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Oğuzman, K. ve Barlas, N. (2018). Medeni Hukuk (24. Baskı), İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Olgaç, S. ve Köymen, H. (1965), Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra ve İflas Kanunu. (Yenilenmiş İkinci Baskı), İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Olgaç, S. (1978). İcra İflas (Cilt 2), Ankara: Olgaç Matbaası.

Ozanoğlu, H. (1999). Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

181

Öğütçü, T. ve Çitlioğlu, A. (1977). Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu (Cilt 1), Ankara: Garanti Basımevi. (Cilt 1)

Öğütçü, T. ve Çitlioğlu, A. (1977). Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu (Cilt 2), Ankara: Garanti Basımevi. (Cilt 2)

Özbay, İ. (2005). İcra ve İflas Hukukunda Haczedilmezlikten Feragat. AÜEHFD, C.9, S.1-2.

Özbudun, E. (2018). Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Özekes, M. (1999). İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz. Ankara: Seçkin Yayınevi.(İhtiyati Haciz)

Özekes, M. (2009). İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara: Adalet Yayınevi.(İlkeler)

Özekes, M. ve Boran Güneysu, N. (2020). KOVID-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukukî Durum ile Özellikle İflâslar (Küllî İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış,https://blog.lexpera.com.tr/kovid-19-salginindan-dolayi-alman-hukukunda-yargilama-ve-takip-hukukuna-iliskin-hukuki-durum.

Öztan, B. (2018). Miras Hukuku (9.Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Parlar, A. ve Parlar, A. (2004). Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi.

Pehlivanlı, M.G.(1998). Açıklamalı İcra ve İflas Kanunu, Ankara: Turhan Kitabevi.

Pekcanıtez, H. (1998). Medeni Usûl ve İcra ve İflas Hukuku’nda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (3. Bası), Ankara: Yetkin Yayınları.(Yabancı Para)

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan, M., Özekes M., (2020). İcra ve İflas Hukuku. (7. Baskı), İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Pekcanıtez, H., Atalay, O. ve Özekes, M. (2020). Medeni Usûl Hukuku. (8.Bası), İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Pekcanıtez, H. (2020). 2279 sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalâde Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte

182

Değerlendirilmesi. https://blog.lexpera.com.tr/2279-sayili-karar -ile-7226-sayili-kanunun-birlikte-degerlendirilmesi.(Kovid)

Pekcanıtez, H. ve Erişir, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler”, www. legal.com.tr/blog.

Peksöz, V. (2016). İcra Tutanaklarının İİK m.8 Çerçevesinde Aleniyeti ve İspat Kuvveti, Cevdet Yavuz’a Armağan.

Postacıoğlu, İ. (1982). İcra Hukuku Esasları. İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Postacıoğlu, İ. ve Altay, S. (2010). İcra Hukuku Esasları, (5.Bası), İstanbul:Vedat Kitapçılık.

Rüzgaresen, C. (2013). Medeni Muhakeme Hukukunda Usûl Ekonomisi İlkesi. Ankara: Yetkin Yayınları.

Sağlam, İ. (2018). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi.

Schlegel, R ve Zopfi, M. (2017). Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG 123, https://www.swisslex.ch/.

Serozan, R. (2017). Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişileri Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Serozan, R. ve Engin, B.İ. (2008). Miras Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları

Soyer Güleç, S. (2011). Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıklı Çek Keşide Etme Suçu. (2.Bası), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Studer, J. ve Zöbeli, M. (2015). Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Ein Leitfaden für die Praxis, https://www.swisslex.ch/.

Staehelin, A., Bauer, T. ve Stahelin, D. (2010). Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art.1-158, 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag.

Sungurtekin Özkan, M. (2001). İcra Hukukunda Oranlılık İlkesi. Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, s.177-205.

183

Süzek, S. (2017). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayım.

Tanör, B. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2019). 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku. (19. Bası), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Tanrıver, S. (1989). İcra ve Temyiz Kefaletleri. Ankara Barosu Dergisi.

Taşpınar, S. (2001). Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri. Ankara: Yetkin Yayınları.

Umar, B. (1973). İcra ve İflas Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Genel Teorisi. İzmir.

Uyar, T. (1987). İcra ve İflas Hukukunda Suç Sayılan Fiiller. Manisa: Şafak Basım ve Yayınevi. (Suç)

Uyar, T. (2004). İcra Hukukunda Süreler. Sayı 55, Ankara: TBB Dergisi. (Süreler)

Uyar, T. (2004). İcra ve İflas Kanunu Şerhi. (Cilt 3) (3. Baskı) Ankara: Bilge Yayınevi.

Uyar, T. (2006). İcra ve İflas Kanunu Şerhi. (Cilt 6), (3.Baskı), Ankara: Bilge Yayınevi.(Şerh)

Uyar, T. (2006). Hacze Âdi (Takipli) Katılma (İİK m. 100). Tbb Dergisi, Sayı:66.(Adî katılma)

Uyar, T., Uyar, A. ve Uyar, C. (2014). İcra ve İflas Kanunu Şerhi. (3. Baskı), Ankara: Bilge Yayınevi.(Şerh)

Uyar, T., Uyar, A. ve Uyar, C. (2016). İcra Hukukunda Haciz (3. Baskı), Ankara: Bilge Yayınevi.(Haciz)

Uzel, Y. (2007). İcra Takiplerinde Borcun Taksitle Ödenmesi. Medeni Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 8. Sayı.

Üstündağ, S. (2004). İcra Hukukunun Esasları. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Yalçın, İ. (2007). Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yavuz, C. (2012). Borçlar Hukuku Dersleri. (Özel Hükümler) (10. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

184

Yazıcı, Ç. (2021). Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi Taahhüdü (İcra Ve İflâs Kanunu m. 111). TBB Dergisi 2021 (152).

Yıldırım, K. ve Deren Yıldırım, N. (2016). İcra ve İflas Hukuku. (7. Baskı), İstanbul: Beta Yayıncılık.

Yılmaz, Y. (2003). Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirememesi’ ne İlişkin Anayasaya Hükmü ve İcra İflas Suçları. İstanbul, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan.(Suç)

Yılmaz, E. (2008). Usûl Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.57, Sa.1., s.243-274.(Usûl Ekonomisi)

Yılmaz, E. (2016). İcra ve İflas Kanunu Şerhi. Ankara: Yetkin Yayıncılık.(Şerh)

Zeytin, Z. (2006). Borç İçin Hapis Yasağı ve TCK 233/1 Hükmüne Göre Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlaline İlişkin Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 8.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.