İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nüilüfer BORAN GÜNEYSU
ISBN: 9786050505504
Stok Durumu: Tükendi
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nüilüfer BORAN GÜNEYSU
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri

Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU

2020/03 1. Baskı, 329 Sayfa

ISBN 978-605-05-0550-4

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

KISALTMALAR LİSTESİ17

GİRİŞ21

I. BÖLÜM
KIYMET TAKDİRİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı ve Terminoloji23

A.Genel Olarak Kıymet Takdiri Kavramı23

B.İcra Hukuku Bakımından Kıymet Takdiri Kavramı26

II.Kıymet Takdirinin Temel Haklar ve İcra Hukukuna İlişkin İlkeler
 Kapsamında Değerlendirilmesi28

A.Kıymet Takdirinin Temel Haklarla İlişkisi28

B.İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde
Kıymet Takdiri34

1.Genel Olarak34

2.Temel Yargılama İlkelerinin Yansıması Olan İlkeler Çerçevesinde Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi36

a.Tasarruf İlkesi ve Kıymet Takdiri36

b.Doğrudanlık İlkesi ve Kıymet Takdiri37

c.Takip Ekonomisi ve Kıymet Takdiri39

d.Aleniyet İlkesi ve Kıymet Takdiri39

e.Hukukî Dinlenilme Hakkı ve Kıymet Takdiri41

f.Doğruyu Söyleme ve Dürüstlük Kuralı ile Kıymet Takdiri43

3.İcra Hukukunun Kendine Özgü İlkeleri Çerçevesinde
Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi45

C. İcra Hukukunda Menfaat Dengesi Çerçevesinde Kıymet Takdirinin Değerlendirilmesi48

III.Kıymet Takdirinin İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenişi49

IV.Karşılaştırmalı Hukukta Kıymet Takdirinin Düzenlenişi58

V.Kıymet Takdirinin İşlevi61

A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdirinin İşlevi61

B.Satış Aşamasında Kıymet Takdirinin İşlevi69

VI.Kıymet Takdirinin Konusu77

A.Genel Olarak77

B.Taşınır Mallar79

C.Taşınmaz Mallar80

1.Genel Olarak80

2.Arazi83

a.Arazi ve Üzerindeki Malların Hukukî Durumu83

b.Bütünleyici Parça ve Eklentilerin Hukukî Durumu84

c.Teşvikli Mallara İlişkin Özel Durum86

3.Tapu Kütüğüne Ayrı Sayfa Kaydedilen Bağımsız ve
Sürekli Haklar89

4.Kat Mülkiyetine Kayıtlı Bağımsız Bölümler90

D.Özel Durumlar92

1.Bütün Olarak Paraya Çevrilecek Mallar92

2.Madenler97

3.Sivil Hava Araçları100

4.Gemiler103

5.Aile Yurdu107

6.Tapu Tahsis Belgesine Sahip Taşınmazlar109

VII.Hacizde Tertip ve Kıymet Takdiri113

VIII.Aşkın Haciz ve Kıymet Takdiri115

IX.Kıymet Takdiri İşleminin Hukukî Niteliği116

II. BÖLÜM
KIYMET TAKDİRİNİN YAPILIŞI

I. Kıymet Takdirinde Görevli ve Yetkili Organlar123

A.Asıl Görevli Organ İcra Dairesi123

B.Yetkili İcra Dairesi130

II. Kıymet Takdirinin Yapılma Zamanı135

III. Kıymet Takdirinde Talep139

A.Genel Olarak139

B.Haciz Aşamasında Talep140

C.Satış Aşamasında Talep142

IV.Kıymet Takdirinde Takdir Hakkı ve Kapsamı149

V.Kıymet Takdirinde Esas Alınabilecek Temel Kriterler151

A.Genel Olarak Taşınmaz Değerlemesinde Temel Alınacak Kriterler151

B.İcra Hukuku Anlamında Kıymet Takdirinde Temel Alınacak Kriterler153

VI. Kıymet Takdiri ve Mükellefiyetler Listesi158

VII.Kıymet Takdiri ve İcra Sözleşmesi163

VIII.Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak ve Tutanağın Hukukî Niteliği166

A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak166

B.Satış Aşamasında Kıymet Takdiri Hakkında Tutanak172

IX.Kıymet Takdirinde Bilirkişiye veya Yetkili Kuruluşlara
 Başvurulması174

A.Bilirkişi Aracılığıyla Kıymet Takdirinin Yapılması174

1.Bilirkişinin Görevlendirilmesi174

2.Bilirkişinin İnceleme ve Kıymet Takdirini Yapması176

B.Yetkili Kişi ve Kurumlar Aracılığıyla Kıymet Takdirinin Yapılması179

1.Görevlendirilecek Yetkili Kişi ve Kurumlar179

2.Yetkili Kişi ve Kurumların İnceleme ve Kıymet Takdirini Yapması182

X.Kıymet Takdiri Giderleri185

A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdiri Giderleri185

1.Bilirkişi Giderleri185

2.Keşif Giderleri189

B.Satış Aşamasında Kıymet Takdiri Giderleri190

1.Genel Olarak190

2.Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar ve Konkordatoda Rehinli Taşınmazların Bakımından193

XI.Kıymet Takdiri Raporunun Tebliği195

A.Haciz Aşamasında Kıymet Takdirinin
(Kıymet Takdiri Raporunun) Tebliği195

B.Satış Aşamasında Kıymet Takdirinin
(Kıymet Takdiri Raporunun) Tebliği197

XII.Kıymet Takdirinin Kesinleşmesi201

A.Kıymet Takdirinin Kesinleşmesinin Anlamı201

B.Kesinleşen Kıymet Takdirinde Süre206

1.Süreye İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar206

2.Süre Dolmadan Yeniden Kıymet Takdirinin İstenmesi211

XIII.Kıymet Takdirinin Sonuçları214

III. BÖLÜM
KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ İMKANLARI

I.Genel Olarak217

II.Kıymet Takdirine Karşı Şikâyet Öncesi İcra Dairesine Başvuru
 İmkânlarının Değerlendirilmesi219

III.Kıymet Takdirine Karşı Şikâyet Yoluna Başvuru222

A.Görevli ve Yetkili Merci222

1.Haciz Aşamasında222

2.Satış Aşamasında224

B.Başvuru Süresi226

1.Haciz Aşamasında226

2.Satış Aşamasında228

C.Şikâyet Yoluna Başvurabilecek Kişiler231

1.Haciz Aşamasında231

2.Satış Aşamasında233

D.Şikâyet Sebepleri235

E.Yargılama Usûlü237

F.Karar ve Kararın Sonuçları240

1.Haciz Aşamasında240

2.Satış Aşamasında244

IV.Kıymet Takdiri Hakkında İhalenin Feshi Yoluna Başvuru249

A.Genel Olarak249

B.Görevli ve Yetkili Merci250

C.Başvuru Süresi253

D.İhalenin Feshi Yoluna Başvurabilecek Kişiler257

E.Yargılama Usûlü262

1.Başvuru262

2.Yargılama ve İnceleme264

3.Kıymet Takdiri Konusunda Daha Önce Şikâyet Yoluna Başvurulup Başvurulmamasının İhalenin Feshinde Değerlendirilmesi271

F.Karar ve Kararın Sonuçları274

V.Kıymet Takdirine Karşı Tazminat Sorumluluğu279

A.Genel Olarak279

B.Maddî Tazminat281

1.Hukuka Aykırı Fiil281

2.Kusur286

3.Zarar291

4.Uygun İlliyet Bağı294

C.Manevî Tazminat295

VI.Kıymet Takdirine Karşı Anayasa Mahkemesine
 Bireysel Başvuru301

SONUÇ309

KAYNAKÇA315

Doçentlik başvurularında, başvuru şartı olarak kitap halinde yayımlanmış özgün bir bilimsel çalışma yapılması aranmaktadır. Bu çalışma, doçentlik başvurusunda aranan özgün bilimsel kitap şartına uygun şekilde yazılmış ve yayınlanmıştır. Çalışmada, icra hukukunda taşınmazların kıymet takdiri incelenecektir. İcra hukukunda taşınmazların kıymet takdiri haciz ve satış aşamalarında ortaya çıkmaktadır. Haczin konusunu borçlunun haczedilebilir tüm mal ve hakları oluşturmaktadır; ancak bu durum borçlunun tüm malvarlığının haczedilebileceği anlamına gelmemektedir. Haczin üst sınırını, asıl alacak, faiz ve masraflar belirlemektedir. Haczin sınırını haczedilen malların tahmini değeri belirler. İcra hukukunda kural olarak, paraya çevrilme ilkesi geçerlidir. Alacaklı, haczedilen malların aynen alacaklıya verilmesi suretiyle tatmin edilmemektedir. Hacizli mallar satılması ve alacaklının alacağının para olarak ödenmesi söz konusudur. Yargı kararlarına konu olan ve hakkında tartışmalar bulunan kıymet takdiri, genel eserler ve birkaç dolaylı makale dışında incelenip değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada icra hukukunda kıymet takdiri kavramı, kıymet takdirinin yapılışı ve kıymet takdirine karşı başvuru imkânlarını olabildiğince incelemeye çalışacağız.

Kıymet takdirini, değerli Hocam Prof. Dr. Muhammet Özekes’in önerisini dikkate alarak çalışmaya başladım. En büyük teşekkürüm, değerli Hocam Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES’edir. Eskişehir’de bir kürsü oluşturabilmek için İzmir’den onca saatlik yolculuklara katlanan, saatlerce ders veren, kendi zamanından çalarak bizlerin çalışmaları ile birebir ilgilenen ve maddî-manevî desteğini bizden esirgemeyen Hocam’a ne kadar teşekkür etsem yetersiz kalacaktır. Sadece akademik olarak değil, hayata dair sorunlarımda da yanımda olan Hocam’a minnettarım. Hukuk fakültesinde bir hoca nasıl olmalıdır sorusunun cevabını bizlere gösterdiğiniz ve göstermeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim.

Doç. Dr. Halûk KONURALP, her geçen gün daha çok özlediğim ve erken kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissettiğim değerli Hocam. Keşke daha uzun süre vakit geçirebilseydik…

Değerli Hocam Prof. Dr. Murat ATALI, bir hoca ve bir ağabey olarak bu kürsüden ilgi ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ciddi kararları alma arifesinde kendisine danıştığımda, geniş öngörüsü doğru kararlar vermemi sağladı. Kendisine müteşekkirim. Her zaman bir telefon uzağımda olduğunuzu bilmek çok güzel Hocam.

Bu çalışmayı hazırladığım sırada hasbelkader idarecilik de yapmak zorunda kaldım. Bana rahat ve sessiz bir çalışma ortama sağlamak için çabalayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmam için beni daima destekleyen değerli Hocam Prof. Dr. Kemal YILDIRIM’a müteşekkirim. Çalışabilmem için odamda çay bile içmeyen, idareciliğin geçici akademisyenliğin kalıcı olduğu vurgulayan ve öğütleri ile yolumu aydınlatan Prof. Dr. Emel ŞIKLAR’ı tanımak benim için büyük bir zenginliktir. Değerli Hocam’a saygılarımı sunuyorum.

Değerli kürsü arkadaşlarım Doç. Dr. TOLGA AKKAYA ve Dr. Öğretim Üyesi Barış TORAMAN, ders yükümü hafiflettiler ve çalışmam için beni motive ettiler. Destekleri beni motive etti, kendimi şanslı hissettirdi. Kürsümüzün asistanı Gökçe VAROL, her işe yetişmeye çalıştı. Hepsine teşekkür ediyorum.

Arada mesafeler olsa da, ilgi ve desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Mine AKKAN, Doç. Dr. Nedim MERİÇ ve Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÇİFTÇİ TÜRKEL’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yabancı kaynakların temininde destek olan Dr. Ramazan KORKMAZ ve Araştırma Görevlisi Abdülkadir HAŞHAŞ’ın destekleri inkâr edilemez.

Dostlar olmadan hayatın yükünü taşımak gerçekten zor. Dostlukları için Özlem YAZAR’a, Hayriye ŞEN DOĞRAMACI’ya, Reşit ve Pelin KARAARSLAN’a, Nurdan ÖZÖZTÜRK, Deniz ÖZÖZTÜRK ve Şule KÜÇÜK ÇELİK’e teşekkür ederim. Ismarladığı kahvelerle uykumu açıp çalışmaya teşvik eden Ahmet KARAKOCALI’ya minnettarım.

Zorlu ve yorucu süreçlerde sizi koşulsuz seven bir ailenizin olması, paha biçilmez. Ben çok şanlıyım ki, beni her zaman destekleyen ve dualarını benden esirgemeyen bir ailem var. Hepsine minnettarım.

Sevgili Gökhan ve Zeynep, onlar olmasa her şey yarım kalırdı, iyi ki varlar.

Kitabın basım ve yayınını gerçekleştiren başta Sayın Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayınları’nın tüm çalışanlarına da emekleri için teşekkür ederim.

Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Şubat 2020 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.