İcra ve İflas Hukuku Açısından Türkiye Varlık Fonu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ömer Buğra ALİHOCAGİL
ISBN: 9786257277228
Stok Durumu: Stokta var
53,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Buğra ALİHOCAGİL
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 205

Türkiye Varlık Fonu son dönemlerde üzerinde en fazla tartışma yürütülen kurumlardan birisidir. Fon, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi olmak üzere iki ayak üzerine oturtulmuştur. Fon’a, ilişkin tartışmalar çok boyutlu olmakla birlikte belkide üzerinde en az tartışma yürütülen hususu takip hukuku açısından Fon’un malvarlığının durumudur. Bu çerçevede 6741 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile Fon’un malvarlığının haczi ve rehni özel olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme de dikkate alındığında, bir tarafta ayrı bir tüzel kişiliği olmayan Türkiye Varlık Fonu, diğer tarafta tüzel kişiliği bulunan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve ayrıca tüzel kişiliğini muhafaza ederek Fon’un yönetimi altında faaliyetlerini devam ettiren şirketler bulunmaktadır. Her üç grubun birbirinden bağımsız olarak veya birbirileri ile bağlantılı olarak sahip oldukları alacaklar veya ifa etmek zorunda oldukları borçlar dikkate alındığında, icra ve iflas hukuku bağlamında bu kurum üzerinde çalışma zorunluluğu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu düşüncenin bir ürünü olarak “İcra ve İflâs Hukuku Açısından Türkiye Varlık Fonu” tarafımdan tez konusu olarak Ar. Gör. Ömer Buğra ALİHOCAGİL’e önerilmiştir.

Sayın ALİHOCAGİL, bu çalışmada varlık fonlarının genel olarak ortaya çıkış gerekçelerini de dikkate alarak, öncelikle Türkiye Varlık Fonu’nun hukuki niteliğine ve bu nitelik çerçevesinde yönetimi Fon’a devredilen şirketlerin malvarlıklarına ilişkin tespitler yapmıştır. Bu çerçevede Kanun’da öngörülen muafiyetlerin kapsamını, az da olsa temin edebildiği yargı kararlarını da dikkate alarak belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca Fon’a muafiyet olarak tanınan ayrıcalıkların alacaklıların bazı temel hak ve özgürlükleri üzerindeki etkilerine de işaret etmiştir. Yazar çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ise, tez konusunun kendisine önerilme gerekçelerinden hareketle, Fon’dan, Yönetim Şirketi’nden ve Fon’a devredilen şirketlerden alacaklı olanların alacaklarını tahsil için icra ve iflâs hukukunun hangi imkânlarını ne şekilde kullanabileceklerine ilişkin tespitler yapmış ve sorunlu alanlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmuştur.

Ar. Gör. Ömer Buğra ALİHOCAGİL’i bu titiz ve özverili çalışmasından dolayı kutluyorum. Aynı disiplin ve azim ile çalışmaya devam etmesi halinde kendisinin ilerleyen dönemlerde de medenî usûl ve icra-iflas hukuku alanına çok değerli eserler kazandırabileceği yönündeki güven ve inancımı belirtmek isterim.

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 7

SUNUŞ............................................................................................................................. 9

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................. 11

KISALTMALAR................................................................................................................ 15

GİRİŞ ....................................................................................................................... 19

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ULUSAL VARLIK FONU KAVRAMI, ULUSAL VARLIK FONLARININ ÖZELLİKLERİ

VE SINIFLANDIRILMASI İLE TÜRKİYE VARLIK FONU VE TÜRKİYE VARLIK FONU

 

YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

 

I. ULUSAL VARLIK FONU KAVRAMI ........................................................................... 21

II. ULUSAL VARLIK FONLARININ ÖZELLİKLERİ ............................................................ 23

III. ULUSAL VARLIK FONLARININ AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI ............... 26

A. İstikrar Fonları .............................................................................................. 27

B. Tasarruf Fonları............................................................................................ 28

C. Rezerv Yatırım Şirketleri............................................................................... 29

D. Emeklilik Rezerv Fonları ............................................................................... 30

E. Kalkınma Fonları........................................................................................... 30

IV. TÜRKİYE VARLIK FONU .......................................................................................... 32

A. Türkiye Varlık Fonunun Kuruluşu ve Amacı.................................................. 32

B. Türkiye Varlık Fonunun Hukuki Niteliği........................................................ 34

C. Türkiye Varlık Fonunun Bütçe ile Bağlantısı ................................................. 38

D. Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Sağlanması ve Türkiye Varlık Fonunun

Malvarlığı ..................................................................................................... 39

1. Genel Olarak ........................................................................................ 39

2. Değerlendirme ..................................................................................... 45

E. Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Sağlanmasının Değerlendirilmesi................. 47

1. Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasının Hukuki Belirlilik

Açısından Değerlendirilmesi ................................................................ 48

2. Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasının Yasama Yetkisinin

Devredilmezliği Açısından Değerlendirilmesi....................................... 50

3. Türkiye Varlık Fonuna kaynak Aktarılmasının Bütçe Hakkı Açısından

Değerlendirilmesi................................................................................. 53

V. TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ............................................. 55

 

12 İçindekiler

A. Şirketin Kuruluşu .......................................................................................... 55

B. Şirketin İşletme Konusu................................................................................ 58

C. Şirketin Hukuki Niteliği................................................................................. 61

D. Şirketin Malvarlığı ........................................................................................ 63

E. Şirketin Denetimi ......................................................................................... 64

F. Şirketin Muafiyetleri..................................................................................... 67

VI. TVFK m. 7’nin TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................................. 70

A. Hak Arama Özgürlüğü Bakımından .............................................................. 71

B. Mülkiyet Hakkı Bakımından.......................................................................... 74

C. Eşitlik İlkesi Bakımından ............................................................................... 78

D. Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından .............................................................. 82

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TÜRKİYE VARLIK FONU VE TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ

ANONİM ŞİRKETİNİN İCRA HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ

I. GENEL HÜKÜMLER ................................................................................................ 85

A. İcra Takibinde Taraf Olma ............................................................................ 85

1. Taraf Ehliyeti ........................................................................................ 85

2. Takip Ehliyeti ve Takip Yetkisi .............................................................. 88

3. Sıfat (Husumet) .................................................................................... 90

4. Takipte Temsil ...................................................................................... 91

B. Yetki ............................................................................................................. 93

C. Tebligat ........................................................................................................ 97

D. Adli Teminat ............................................................................................... 100

II. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ TEMİNAT OLARAK

GÖSTERİLMESİ..................................................................................................... 103

A. Teminat Alacağı Kavramı............................................................................ 103

B. Teminat Alacaklarının Genel Haciz Yoluyla Takibi...................................... 104

C. Teminat Alacakları Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi...................... 106

D. Depo Davası ............................................................................................... 107

E. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 108

III. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ HACZİ.................................. 109

A. Haciz Hakkında Genel Bilgi ......................................................................... 109

B. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 115

C. TVF AŞ’nin İşlemlerine Karşı TVF’ye Devredilen Şirketlere veya TVF’ye

Devredilen Şirketlere Karşı TVF AŞ’ye Başvurulup Başvurulamayacağı

Hakkında Değerlendirme ........................................................................... 121

1. İşlemin TVFK m. 4/3 Kapsamı Dışında Olması .................................... 122

2. İşlemin TVFK m. 4/3 Kapsamında Olması........................................... 124

 

İçindekiler 13

IV. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ REHNEDİLMESİ ................... 127

A. Rehnin Paraya Çevrilmesi Hakkında Genel Bilgi......................................... 127

B. Taşınır Malvarlığının Rehnedilmesi Hakkında Genel Bilgi .......................... 129

C. Taşınmaz Malvarlığının Rehnedilmesi Hakkında Genel Bilgi ...................... 131

D. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 138

V. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ İHTİYATİ HACZİ ................... 141

A. İhtiyati Haciz Hakkında Genel Bilgi............................................................. 141

B. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 144

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TÜRKİYE VARLIK FONU VE TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ

ANONİM ŞİRKETİNİN İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU AÇISINDAN

 

İNCELENMESİ

 

I. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ İFLÂS MASASINA DÂHİL

EDİLMESİ ............................................................................................................. 149

A. İflâs Masası Kavramı................................................................................... 149

B. İflâs Masasına Dâhil Olan Mal, Hak ve Alacaklar........................................ 153

1. Müflisin Bütün Mal, Hak ve Alacakları ............................................... 153

2. Rehnedilmiş Mallar ............................................................................ 154

3. Hacizli Mallar...................................................................................... 157

C. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 159

II. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ KONKORDATO

HUKUKUYLA İLİŞKİSİ ............................................................................................ 162

A. Konkordato Hakkında Genel Bilgi............................................................... 162

B. Konkordato Başvurusunun Yapılması......................................................... 165

C. Konkordato Mühletinin Sonuçları .............................................................. 167

D. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 170

E. Türkiye Varlık Fonu ve Şirketin Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordatoyla İlişkisi ................................................................................. 173

III. TÜRKİYE VARLIK FONU VE ŞİRKET MALVARLIĞININ UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRMAYLA İLİŞKİSİ .................................................................. 174

A. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Hakkında Genel Bilgi.................... 174

B. Türkiye Varlık Fonu ve Şirket Açısından Değerlendirme ............................ 176

SONUÇ .................................................................................................................. 177

KAYNAKÇA ............................................................................................................ 183

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.