Karşılaştırmalı

İcra ve İflâs Kanunu

(Son Değişikliklerle)
Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ali Cem BUDAK
ISBN: 9786258038439
80,10 TL 89,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Cem BUDAK
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 12
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 551

Bu kitabın Temmuz 2021’de yayımlanan on birinci basısından sonra İcra ve İflas Kanunumuzda 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun* ile toplam otuz üç kanun maddesini etkileyen kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Bu sebeple on birinci basının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni bir bası hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

7343 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununun m.1, m.4, m.13, m.36, m.87, m.88, m.97/a, m.106, m.110, m.111, m.114, m.115, m.118, m.124, m.126, m.127, m.128/a, m.129, m.130, m.134, m.135, m.142/a, m.242 ve m.244 hükümlerinde değişiklik yapılmış; Kanuna m.3/a, m.111/a, m.111/b ve geçici m.18 eklenmiştir. Kanunun m.25, m.25/a, m.25/b, m.133 ve m.341 hükümleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel gerekçeye bakıldığında kanun değişikliğinin başlıca iki amacının bulunduğu görülmektedir. Bunlardan ilki bilişim teknolojilerinin cebri icrada daha fazla kullanılması ile daha etkin bir cebri icra hizmetinin sağlanmasına ilişkindir. Bu kapsamda, hacizli malların daha kısa sürede, daha az masrafla ve daha yüksek satış bedeli ile paraya çevrilmesi hedeflenmiştir. İkinci olarak, kanun değişikliğinin çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbirlerin çocuğun menfaatleri üstün tutularak daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

Bu değişikliklere ek olarak, kanunun geneline yayılmış şekilde çeşitli hükümlerde değişiklikler yapan toplam dokuz değişiklik daha bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla icra dairelerinin teşkilatlanması (m.1, m.3/a, m.4, m.13), icranın geri bırakılması (m.36), mahcuz mala istihkak davasında malın muhafaza altına alınması (m.97/a), “taksitle ödeme” (m.111), hacizli taşınmazın paraya çevrilmesi sonrasında devredilmesi halinde tahliye talebi (m.135), takip alacaklısına “teminat karşılığı ödeme” yapılması için sunulacak teminat mektubu (m.142/a) hakkındaki değişikliklerdir.

Bu değişikliklere biraz daha yakından bakacak olursak, haciz ve paraya çevirme usulüne ilişkin ilişkin olmak üzere, 7343 sayılı Kanun ile sicile kayıtlı olan ve olmayan malların kıymet takdirlerinin nasıl yapılacağı (m.87); kanun değişikliği ile açık artırmanın tüm aşamalarının elektronik ortamda yapılması usulü kabul edilmesi sebebiyle hacizli malın getirileceği bir satış mahalli olmayacağı için sicile kayıtlı taşınırlar hariç hacizli taşınırın muhafaza altına alınıp ihale alıcısına teslime hazır hale getirilmeden paraya çevrilemeyeceği (m.88); taşınır ve taşınmazlar bakımından satış isteme süresinin yeknesaklaştırılması, alacaklı yanında borçlunun da satışı talep edebileceği ve “haczedilen malların satışının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için” satış talebi ile birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin peşin olarak yatırılması gerektiği, sicile kayıtlı motorlu araçların kıymet takdiri, muhafaza ve satış giderleri yatırılmazsa satış talebinin vaki olmamış sayılacağı, bu giderlerinin Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarife ile belirleneceği (m.106); borçlunun talebi üzerine icra müdürü tarafından borçluya “kıymet takdiri yaptırarak” hacizli malın rızaen satışı için yetki verilebileceği ve buna ilişkin usul (111/a); taşınırtaşınmaz ayrımı yapılmaksızın (bkz. m.126, m.129) paraya çevirme aşamasında hem sanal ortamda hem fiziki ortamda pey sürme usulü terkedilerek, “mahcuz malın en az giderle ve en yüksek bedelle satılması için çok sayıda kişinin teklif verebilmesi, teklif verenlerin hukukunun korunması, elektronik satış işlemlerinin gerçekleştirileceği sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişinin ve güvenliğinin sağlanması, hak kayıplarının önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla” hacizli malın UYAP sistemine entegre Elektronik Satış Portalında paraya çevirme işlemlerinin yapılması (m.111/b); arttırmaya hazırlık ve arttırma işlemlerinin nasıl yapılacağı (m.114, m.115); ihale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği (m.114/6, bent 9; m.115/3); “haksız ve kötüniyetli ihalenin feshi taleplerini engellemek için” satışı isteyen alacaklı, borçlu ve resmi sicilde kayıtlı ilgililer dışında ihalenin feshini talep edenlerin ihale bedeli üzerinden nispi harç (bkz. Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife (A)(III)(1)’e eklenen g bendi) ve ihale bedelinin %5i kadar teminat yatırması zorunluluğu (m.134) hakkında olanlar özellikle önem taşımaktadır.

Kanun değişikliği ile muhafaza, kıymet takdiri ve paraya çevirme bakımından öngörülen tarife ve yönetmeliklerin ne zaman çıkarılacağı, benimsenin yeni paraya çevirme sisteminin kademeli olarak nasıl yürürlüğe konulacağı konuları ise geçici m.18 ile düzenleme altına alınmıştır. İflas takibinde paraya çevirme usulüne ilişkin m.242 ve m.244’te yapılan değişiklikler ile yeni sisteme iflas takibi bakımından da uyum sağlanmıştır.

7343 sayılı Kanun ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki İİK m.25, m.25/a, m.25/b, m.341 ilga edilmiş; konu 03.07.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Değişiklik uyarınca, çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbirlerin, rızaen icra edilmemesi durumunda, icrası hak sahibinin başvurusu üzerine Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecektir (m.41/A, m.41/B, m.41/C). 7343 sayılı Kanun m.42 ile yapılan değişiklikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, müdürlükçe belirlenen teslim mekânlarında gerçekleştirilecektir (m.41/D). Yine, 7343 sayılı Kanun m.43 ile yapılan değişiklikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin müdürlükçe yapılan işlem ve verilen kararlara karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunulabileceği ve verilen karara karşı kanunda belirlenen bir başka mahkemeye itiraz edilebileceği, itiraz üzerine verilen kararın ise kesin olacağı düzenlenmiştir (m.41/E). 7343 sayılı Kanun m.44 ile yapılan değişiklikle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefet halinde ise şikâyet üzerine aile mahkemesince kanunda belirlenen hadlere göre disiplin hapsine karar verileceği düzenlemesi eklenmiştir (m.41/F). 7343 sayılı Kanun m.46 ile yapılan değişiklikle Kanuna eklenen 41/H maddesi uyarınca çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, tüm harçlardan istisnadır ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin çıkarılması ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise bir geçici madde ile hüküm altına alınmıştır (7343 sayılı Kanun m.48 ile eklenen geçici m.2). Çocuk Koruma Kanunundaki bu değişiklerle uyum sağlanması için 7343 sayılı Kanun ile 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanunda da gerekli değişiklikler yapılmıştır. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki hükümlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere 7343 sayılı Kanun m.37 ve m.38 ile Türk Medeni Kanunu m.182’de ve m.324’te değişiklik yapılarak mahkemenin, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velâyetin değiştirilebileceğini ihtar edeceği ve buna rağmen kararın gerekleri yerine getirilmezse velayetin değiştirebileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu bu değişiklikler yanında yapılan önemli bir değişiklik, “kanun yolu mahkemelerinde oluşan ilave iş yükünü, zaman ve emek kaybını önlemek ve uygulamada yaşanan sorunları gidermek için”, kanun yolu incelemesi sırasında icranın geri bırakılmasını düzenleyen İİK m.36’da yapılan değişikliktir. Bölge adliye mahkemeleri faaliyete başladıktan sonra İİK m.36’nın değişiklikten önceki halinin uygulanması bakımından ilmi ve kazai içtihatlarda çeşitli görüş ayrılıkları ve uygulama farklılıkları ortaya çıkmıştı. Özellikle bölge adliye mahkemesi tarafından verilen icranın geri bırakılması kararının etkisinin hangi tarihe kadar devam edeceği ve bölge adliye mahkemesinin başvuruyu esastan reddetmesi halinde teminatın alacaklıya ödenip ödenmeyeceği, borçlunun temyize başvuruda bulunmasının beklenip beklenmeyeceği; bölge adliye mahkemesi tarafından başvurunun haklı görülmesi ya da Yargıtay’ın kararı bozması halinde teminatın borçluya iadesi kararının kim tarafından verileceği konuları başlıca tartışılan meseleler idi. 7343 sayılı Kanun m.5 ile İİK m.36’da yapılan değişiklikle, kanun yolu aşamasından icranın geri bırakılması kararı verme yetkisi, “icranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı ayrı alınması usulü muhafaza” edilerek, kanun yolu mahkemelerinden alınmış ve icra mahkemesine verilmiş; Yargıtay tarafından kararın bozulması halinde teminatın iadesine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemenin karar vermesi yönünde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddi halinde bir ayrıma gidilerek bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddi kararının kesin olması halinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan paranın alacaklıya ödenmesi ve mal veya hakkın paraya çevrilmesi; karara karşı temyiz kanun yolunun açık olması halinde ise temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

Bir diğer önemli değişiklik, borçlu ile üçüncü şahısların birlikte ellerinde bulundurdukları mahcuz mala ilişkin istihkak davası sırasında üçüncü kişinin yedieminliği kabul etmesi halinde dava konusunun ona bırakılacağı ancak İİK m.97/1 uyarınca takibin devamına karar verilirse ilgili dava konusunun muhafaza altına alınabileceğine ilişkin 7343 sayılı Kanun m.8 ile İİK m.97/a’da yapılan değişikliktir.

Öte yandan, 7343 sayılı Kanun m.11 ile İİK m.111’de değişiklik yapılarak borcun taksitle ödenmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisna edilmiştir.

7343 sayılı Kanun m.28 ile İİK m.135’te yapılan değişiklikle ise mahcuz taşınmaza ilişkin paraya çevirme işleminden sonra taşınmazın ihale alıcısı tarafından üçüncü kişiye devri halinde, üçüncü kişinin de tahliye talep edebileceği düzenlenmiştir.

7343 sayılı Kanun m.29 ile İİK m.142/a’da yapılan değişiklikle paraların paylaştırılması aşamasında “teminat karşılığı ödemenin” sıra cetvelinin düzenlenmesi üzerine talep edilebileceği ve sunulacak kesin teminat mektubunun süresiz olmasına ilişkin hüküm bir diğer önemli değişiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak 7343 sayılı Kanun m.56 ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun m.8/4’te haciz talebinin yapılması için ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl olarak öngörülen süre beş yıl olarak yeniden düzenlenmiştir.

7343 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda ve diğer mevzuatta yapılan değişikliklerin, özellikle Çocuk Koruma Kanununa eklenen yeni hükümlerin yararlı olacağı kanaati ve ümidindeyiz.

Son basıdan bu yana geçen kısa sürede İsviçre İcra ve İflas Kanununda bir değişiklik olmamıştır. 

İçindekiler


ONİKİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ ............................................................................. 7

BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ.................................................................................13

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................15

KISALTMALAR ..........................................................................................................35


İCRAVEİFLÂSKANUNU

BİRİNCİ BAP

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER


İcra daireleri (m. 1) ......................................................................................................39

İflâs daireleri (m. 2) .....................................................................................................42

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3)..............................................................42

İcra daireleri başkanlığı (m. 3/a)...............................................................................42

İcra mahkemesi (m. 4) ................................................................................................43

Sorumluluk (m. 5)........................................................................................................44

Zimmet (m. 6) ..............................................................................................................44

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7)...........................................................45

Tutanaklar (m. 8) .........................................................................................................45

Elektronik işlemler (m. 8/a) ......................................................................................46

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) .....................................48

İş görmekten memnuiyet (m. 10).............................................................................49

İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) ...........................................................50

Memnu işler (m. 11)....................................................................................................51

İcra dairesine ödeme (m. 12).....................................................................................51

Gözetim ve denetim (m. 13)......................................................................................51

Birinci teftiş (m. 13/a) ................................................................................................52

Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14)...................................................53

Harçlar (m. 15) .............................................................................................................53

Şikayet ve şartlar (m. 16) ............................................................................................54

Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17).......................................................54

Yargılama usulleri (m. 18) ..........................................................................................54


İçindekiler


16


MÜDDETLER


Başlaması ve bitmesi (m. 19) .................................................................................... 55

Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) .................................................................... 55

İcra tebliğleri (m. 21)................................................................................................... 56

İcranın durdurulması (m. 22) ................................................................................... 56

Kanundaki Istılahlar (m. 23)...................................................................................... 57


İKİNCİ BAP

İLÂMLARIN İCRASI


I.PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:

Taşınır teslimi (m. 24) ................................................................................................ 60


TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ


1 – Borçlunun elinde ise(m. 26) ............................................................................... 62

2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27)........................................................ 63

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) ............. 64

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29)..................... 64

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30)................... 65

İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31) .............................................................. 65

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a)......... 66


II.PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ


İLÂMLARIN İCRASI


İcra emri ve muhtevası (m. 32) ................................................................................. 72

İcranın geri bırakılması (m. 33)................................................................................. 73

İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a)................................................... 74


III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER


İcranın nereden isteneceği (m. 34) .......................................................................... 75

Takibin başlaması (m. 35).......................................................................................... 75

İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) ............................................... 75

Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37)................................................................... 78

İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38)...................................................................... 78

Zamanaşımı (m. 39) .................................................................................................... 79

İcranın iadesi (m. 40) .................................................................................................. 79

Umumi hükümler (m. 41).......................................................................................... 79


İçindekiler


17


ÜÇÜNCÜ BAP

İLÂMSIZ TAKİP

I.TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI


Para borcu ve teminat için takip (m. 42).................................................................80

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43)............................................................80

Ticareti terk edenler (m. 44)......................................................................................81

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) ................................................81


HACİZ YOLİYLE TAKİP


1 – Umumiyetle (m. 46) .............................................................................................82

2 – Hukuku amme borçları (m. 47)..........................................................................82

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48)..............................82

Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) ....................................................................83


II.YETKİ


Yetki ve itirazları (m. 50) ............................................................................................83


III.TATİLLER VE TALİKLER

TATİLLER


1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51)......................................................................84

2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) ....................................84

3 – Terekenin borçlarında (m. 53) ...........................................................................84

4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54).....................................................85

5 – Askerlik halinde (m. 54/a)...................................................................................85

6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) ..........................................................85

Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) .......................................................85


IV.İCRA TEBLİĞLERİ


İcra tebliğleri (m. 57)...................................................................................................86


V.TAKİP TALEBİ


Takip talebi ve muhtevası (m. 58) ............................................................................86

Takip masrafları (m. 59) .............................................................................................87


VI.ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ


1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) ....................................................................88

2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61)...........................................................................89


İçindekiler


18


İTİRAZ


1 – Süresi ve şekli (m. 62)........................................................................................... 90

2 – İtiraz sebepleri (m. 63) ......................................................................................... 91

3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64) .................................................................... 91

4 – Gecikmiş itiraz (m. 65)......................................................................................... 91

5 – İtirazın hükmü (m. 66)......................................................................................... 92

6- İtirazın hükümden düşürülmesi

a) İtirazın iptali (m. 67) .............................................................................................. 92

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) ........................................................... 94

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a) ...................................................... 96

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen

kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b)......................................... 98

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69)...................................... 99

Karar ve müddet (m. 70) ..........................................................................................101

İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71)...........................101

Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72) ................................................................101

Hususi hükümler (m. 73) .........................................................................................103


DÖRDÜNCÜ BAP

HACİZ YOLİYLE TAKİP

I. MAL BEYANI


Beyanın muhteviyatı (m. 74)...................................................................................103

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75)..................................................103

Hapis ile tazyik (m. 76).............................................................................................104

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77).........................104


II.HACİZ

HACİZ


1 – Talep Müddeti (m. 78) ......................................................................................104

2 – Hacze başlama müddeti (m. 79) ......................................................................106

Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80).......................................................106

Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) ...........................................107

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82).........................................................107

Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83)....................................................................110


İçindekiler


19

Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a).................................................................110

Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) .....................................................................110

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c)................................110

Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84)...................................................................111

Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) ...........................................................111

Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) ............................................................112

Kıymet takdiri (m. 87) ..............................................................................................112


MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ


1 – Taşınırlar hakkında (m. 88)...............................................................................113

2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89).....117

3 – Diğer haklar için (m. 90)....................................................................................120

4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91)..........................................................................120


I-TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ

II-ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN


MAHFUZ HAKLARI


III - İdare ve işletme (m. 92) ....................................................................................121

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) .............................................122

İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) .......................................................122

Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95)..................................................123


İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ

A-BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ


1 – Hazırlık safhası (m. 96) ......................................................................................123

2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) ...........................................................124

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a)................................................127

3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98).............................................................128

B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99).......................................................................128

Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) ..........................................................129

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) ............130

Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) .............................................................................131

Davet (m. 103)............................................................................................................131

Hacze iştirak halinde davet (m. 104) .....................................................................131

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) ..................................................................132


İçindekiler


20


III.PARAYA ÇEVİRME

1 – SATIŞ TALEBİ


Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması (m. 106) ....................................132

Talep hakkı (m. 107).................................................................................................135

Muvakkat haciz halinde (m. 108) ...........................................................................135

Satışın tatili (m. 109) .................................................................................................135

Haczin kalkması (m. 110) ........................................................................................135

Taksitle ödeme (m. 111) ..........................................................................................137

Borçluya satış yetkisi verilmesi (m. 111/a)...........................................................138

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış (m. 111/b)..............................140


2 –TAŞINIRLARIN SATIŞI


Müddetler (m. 112)...................................................................................................142

Vaktinden evvel satış (m. 113) ................................................................................143

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114)........................................................................144

İhalenin yapılması (m. 115) .....................................................................................148

İkinci artırma (m. 116)..............................................................................................151

Altın ve gümüş eşya (m. 117) ..................................................................................152

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi (m. 118)...........................................152

Pazarlık suretiyle satış (m. 119) ..............................................................................153

Ödeme yerine alacakların devri (m. 120) .............................................................153


PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI


İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) ...........................................................154

Aile mal ortaklığı (m. 122) .......................................................................................154


3 –TAŞINMAZLARIN SATIŞI


Satış müddeti (m. 123) .............................................................................................154


ARTIRMA ŞARTLARI


1 – Şartname (m. 124) ..............................................................................................155

2 – Münderecatı (m. 125) ........................................................................................156

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 126)........................................................................157

Ayrıca tebliğler (m. 127)...........................................................................................159

Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)............................................................................160

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a)..........................................................161


İçindekiler


21

İhale (m. 129) .............................................................................................................163

İhale bedelinin ödenmesi (m. 130) ........................................................................164

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) ..........................................164

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz

taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) ...................................................164

İhalenin neticesi ve feshi (m. 134)..........................................................................166

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135).............................................171

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136)...172

Aile yurtları (m. 137) .................................................................................................173


4 –PARANIN PAYLAŞTIRILMASI


Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) ...........173

İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139)......................................................174

Sıra cetveli (m. 140)...................................................................................................174

Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) ........................................................................174

Cetvele itiraz (m. 142) ..............................................................................................174

Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a)......................................................................175

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143) ..................................................................175

Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) ...................................176

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 144/a) ..........................................................................177


BEŞİNCİ BAP


REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP

I-TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ


Takip talebi (m. 145).................................................................................................179

Ödeme emri (m. 146) ...............................................................................................179

Ödeme emrine itiraz (m. 147).................................................................................179


II-İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ


Takip talebi (m. 148).................................................................................................180

Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a) ..............................................................180

1 – İcra emri (m. 149) ...............................................................................................180

İcranın geri bırakılması (m. 149/a) ........................................................................181

2 – Ödeme emri (m. 149/b) ....................................................................................182

Ödeme emrine itiraz (m. 150).................................................................................182

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) ..........................................182


İçindekiler


22

Kiracılara haber verme (m. 150/b) ........................................................................183

Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) ...............................................................183

Satış hazırlıkları (m. 150/d).....................................................................................183


III- MÜŞTEREK HÜKÜMLER


Paraya çevirme müddeti (m. 150/e)......................................................................183

Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f)...............................................................184

Paraya çevirme usulü (m. 150/g) ...........................................................................184

Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) .........................185

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi

kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı)............185

Paylaştırma (m. 151) .................................................................................................186

Rehin açığı belgesi (m. 152) ....................................................................................186

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu

almaktan imtinaı (m. 153)........................................................................................186

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 153/a) ..........................................................................187


ALTINCI BAP

İFLÂS YOLİYLE TAKİP

I-YETKİ


İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) ................................................................190


II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP


Ödeme emri ve münderecatı (m. 155)..................................................................191

İflâs talebi ve müddeti (m. 156) ..............................................................................191

Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) ....................................................191

Yargılama usulü (m. 158) .........................................................................................191

Muhafaza tedbirleri (m. 159) ..................................................................................192

Masrafların peşin verilmesi (m. 160) .....................................................................193


DEFTER TUTULMASI


1 – Usulü (m. 161).....................................................................................................193

2 – Neticeleri (m. 162)..............................................................................................193

3 – Devam müddeti (m. 163) ..................................................................................193

Kanun yollarına başvurma (m. 164) ......................................................................194

İflâs tarihi (m. 165) ....................................................................................................195

İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) ...................................................................195


İçindekiler


23

III-KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK,POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)


HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ


Takibin kabulü şartları (m. 167) .............................................................................196


A)HACİZ YOLU İLE TAKİP


Ödeme emri (m. 168) ...............................................................................................196

a) Borca itiraz (m. 169).............................................................................................197

İtirazın incelenmesi (m. 169/a) ..............................................................................198

b) İmzaya itiraz (m. 170)..........................................................................................200

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) .........................201

Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) .............................................................202


B)İFLÂS YOLU İLE TAKİP


Ödeme emri (m. 171) ...............................................................................................202

İtiraz veya şikayet (m. 172) ......................................................................................203


İFLÂS DAVASI


a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173)..........................................................203

b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) ...............................................................204

c) İstirdat davası (m. 175) ........................................................................................204

d) Uygulanacak hükümler (m. 176).......................................................................204


C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER


Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) .............................................204

Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) ...........................................................204


IV.DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ

EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS


A - Alacaklının talebi (m. 177).................................................................................205

B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178).....................................................................206

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179)...........................................206

Reddolunan miraslar (m. 180) ................................................................................208

Usul (m. 181)..............................................................................................................208


V.İFLÂSIN KALDIRILMASI


İflâsın kaldırılması (m. 182) .....................................................................................208

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) ............................209


İçindekiler


24


YEDİNCİ BAP

İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ


1 –BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ

İflâs masası (m. 184)..................................................................................................210

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) ..............................................210

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) ................................................211

İptal davasına tabi haklar (m. 187) .........................................................................211

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline

muharrer senetler (m. 188)......................................................................................212

Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189)...............................................................212

Satıcının geri alma hakkı (m. 190)..........................................................................212

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) ......212

Müflise ödeme (m. 192) ...........................................................................................213

Takibin durması ve düşmesi (m. 193) ...................................................................213

Hukuk davalarının tatili (m. 194) ...........................................................................213

II.ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN TESİRLERİ

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195) .....................................214

Faiz (m. 196)...............................................................................................................214

Şarta muallak alacaklar (m. 197).............................................................................215

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198)..........................215

Tamam olmuş satışların ifası (m. 199) ..................................................................215

Takas (m. 200)............................................................................................................216

Takasa itiraz (m. 201) ...............................................................................................216

Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) ..................................................................216

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203)...............................................217

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204)..........217

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) ..........217

Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) ...............................................................218

Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) ..................................................................220


İçindekiler


25


SEKİZİNCİBAP

İFLÂSINTASFİYESİ

1 – MASANINTEŞKİLİ


Defter tanzimi (m. 208) ............................................................................................220

Müflisin vazifeleri (m. 209)......................................................................................221

Teminat tedbirleri (m. 210).....................................................................................221

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211)..........................................................222

Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) .....................................................................223

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213).................................223

Kıymet takdiri (m. 214) ............................................................................................223

Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) ....................................................223

Müflisin mükellefiyetleri (m. 216)..........................................................................223

Tasfiyenin tatili (m. 217)..........................................................................................223


II.ALACAKLILARI DAVET


Basit tasfiye (m. 218).................................................................................................224

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219)....................................................224

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220)..............................................225


III. MASANINİDARESİ


İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .........................................................................225

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) ..........................................226

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) ................................................226

Toplanmada verilen kararlar (m. 224)...................................................................228

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) .....................................................................229

İflâs idaresinin vazifesi (m. 226)..............................................................................229

İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227).......................................................229

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228).......................................................230

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) .............................................231

IV.ALACAKLARINTAHKİKİVESIRALARINTAYİNİ

İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230)................................................................231

Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231)...................................................................231

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) ...........................................231

Reddedilen alacaklar (m. 233).................................................................................233

Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234).......................................................233

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235).............................................................233

Geç kalan müracaatlar (m. 236)..............................................................................234


İçindekiler


26


V. MASANINTASFİYESİ


İkinci alacaklılar toplanması (m. 237) ...................................................................234

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238).................................................235

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) ..............................................235

Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240)...............................................................235

Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) ...........................................................236

Artırmanın ilânı (m. 242) .........................................................................................238

Artırma ve ihale (m. 243) .........................................................................................238

Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) .............................................................239

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).............................239

Aile yurtları (m. 246).................................................................................................239


VI.PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI


Pay cetveli ve son hesap (m. 247)...........................................................................240

İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) .......................................................240

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) ..............................................240

Dağıtma (m. 250).......................................................................................................240

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251) ..................................................................241

Muvakkat dağıtmalar (m. 252)................................................................................241

Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253)......................................................................241


VII.İFLÂSIN KAPANMASI


Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) ...............................................................242

İflâs kapandıktan sonra (m. 255) ............................................................................242

İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) ...........................................................................243


DOKUZUNCU BAP

İHTİYATİ HACİZ


İhtiyati haciz şartları (m. 257) .................................................................................243

İhtiyati haciz kararı (m. 258) ...................................................................................245

İhtiyati hacizde teminat (m. 259) ...........................................................................246

İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) .........................................................246

İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261)...................................................................247

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262)...............................................247

Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263) ................................................247


İçindekiler


27

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264)........................................................248

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265)...................................................248

İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) ......................................................................249

İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267)..........................................................250

İcrai hacizlere iştirak (m. 268).................................................................................250


ONUNCU BAP


KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN


TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ


Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) ..........251

İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) .................................................................252

İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) ..................................................................252

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) ...............................................252

Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) .........................................................253

Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) ...........................................................253

Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271).....................................................................253


MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN


TAHLİYESİ


1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) ...........................................................254

2 – Tahliye ve teslim (m. 273).................................................................................254


İTİRAZ


1 – Müddet ve şekli (m. 274)...................................................................................254

2 – İtirazın kaldırılması (m. 275) ............................................................................254

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) ...................................255


ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI


İptal davası ve davacılar (m. 277)............................................................................256

İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) .....................................................................256

Acizden dolayı butlan (m. 279)...............................................................................257

Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) ........................................................257

İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) ..........................................................258

İptal davasında davalı (m. 282) ...............................................................................258

İadenin şümulü (m. 283)..........................................................................................259

Hak düşürücü müddet (m. 284) .............................................................................259


İçindekiler


28


ONİKİNCİ BAP


KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI


I.ADÎ KONKORDATO


Konkordato talebi (m. 285).....................................................................................260

Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286)..............................................261

Geçici mühlet (m. 287).............................................................................................266

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288)........................................268

Kesin mühlet (m. 289)..............................................................................................269

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların

görevleri (m. 290) ......................................................................................................271

Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin

kaldırılması (m. 291) .................................................................................................274

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın

açılması (m. 292)........................................................................................................275

Kanun yolları (m. 293)..............................................................................................276

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294) ..............................277

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295)..................281

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296) ...........................282

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297).....................................285

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298).....................287

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299).............................................288

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300)......................................289

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301)..................................................................289

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302).......292

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) ....................................293

Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304) ..........................................293

Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) ..............................................................295

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) .................................297

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu

malların iadesinin ertelenmesi (m. 307)................................................................298

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308) ....................300


İçindekiler


29

Kanun yolları (m. 308/a)..........................................................................................302

Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) ...................................................303

Konkordatonun hükümleri (m. 308/c).................................................................303

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) ...........................306

Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d)..............................................307

Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e).............................................................307

Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f)..........................................................308

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g) .....................308


II.REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI

VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın

hükümleri (m. 308/h)...............................................................................................309


II.İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO


Şartları ve hükümleri (m. 309) ................................................................................313


III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATO


Genel olarak (m. 309/a) ...........................................................................................315

Zorunlu içeriği (m. 309/b).......................................................................................315

Tasdikin sonuçları (m. 309/c) ................................................................................316

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç)........................316

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) .........................317

Paraya çevirme (m. 309/e) ......................................................................................317

Rehinli taşınmazlar (m. 309/f)................................................................................317

Taşınır rehinleri (m. 309/g).....................................................................................318

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ)............................318

Paraların paylaştırılması (m. 309/h) ......................................................................319

Rehin açığı (m. 309/ı)...............................................................................................319

Tevdi (m. 309/i) ........................................................................................................319

Faaliyet raporu (m. 309/j) .......................................................................................320

Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k).......................................................................320

Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) ..............................................................321


İçindekiler


30


IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI


Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m)..........................................321

Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n)............................................................322

Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o) ............................................................322

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve

alınacak tedbirler (m. 309/ö) ..................................................................................323

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p)................324

Kararın sonuçları (m. 309/r) ...................................................................................325

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) ............................326

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) ..............326

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve

muhtelif hükümler (m. 309/t) ................................................................................326

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) ..........................................327

Yönetmelik (m. 309/ü).............................................................................................328


ON ÜÇÜNCÜ BAP

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

I-TAKSİRATLI İFLÂS


Taksiratlı iflâs halleri (m. 310) ................................................................................329


II-HİLELİ İFLÂS


Hileli iflâs halleri (m. 311)........................................................................................330


ON DÖRDÜNCÜ BAP

İTİBARIN YERİNE GELMESİ


A – Hileli müflis (m. 312).........................................................................................331

B - Taksiratlı müflis (m. 313)...................................................................................332

C – Adi müflis (m. 314) ............................................................................................332

İlân (m. 315) ...............................................................................................................332

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) ................................................332


İçindekiler


31


ON BEŞİNCİ BAP

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

I – FEVKALADE MÜHLET


Bu babın tatbiki şartları (m. 317)............................................................................333

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) ...............................333

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) .................................................334

İstinaf yoluna başvurma (m. 320)...........................................................................335

Defter tanzimi, komiser (m. 321) ...........................................................................335

Kararın tebliği (m. 322) ............................................................................................336

Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) ............................................................336


BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI


A – Umumiyetle (m. 324) ........................................................................................336

B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) ......336

Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) ...........................................337

Uzatma (m. 327) ........................................................................................................337

Refi (m. 328) ...............................................................................................................338

Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet

verilmemesi (m. 329) ................................................................................................339


II – FEVKALADE HALLERDE TATİL


İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) ...................................................339


ON ALTINCI BAP

I.CEZAİ HÜKÜMLER

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten

borçluların cezası (m. 331).......................................................................................340

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek

ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) ..................................................................340

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin

edenlerin cezası (m. 333)..........................................................................................341

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a).......................................341

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla

yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da

konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına

uymayan borçlunun cezası (m. 334) ......................................................................342


İçindekiler


32

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a).............................................342

Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335)...........................................................342

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) ...........................342

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler

hakkındaki cezalar(m. 336/a) .................................................................................343

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) .................................................343

Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a)..............................................................343

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) ..................................343

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen

borçlunun cezası (m. 339)........................................................................................344

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340)........................................345

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar

girenlerin cezası (m. 342) .........................................................................................345

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) .........345

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344)...................................346

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345)...............346

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde

olanların cezası (m. 345/a) ......................................................................................346

Artırmadan çekilme (m. 345/b) .............................................................................346

Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346)...................................................................347

Şikayet süresi (m. 347)..............................................................................................347

Yetki (m. 348).............................................................................................................347

Yargılama usulü (m. 349) .........................................................................................347

Duruşma (m. 350) .....................................................................................................348

Tahkikat (m. 351)......................................................................................................348

Karar (m. 352) ............................................................................................................348

Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b)...............................................................348

İtiraz (m. 353).............................................................................................................348

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) ..............350


İçindekiler


33


ONYEDİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER


Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355)....................................................350

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356)............351

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) ................................................................351

Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358)................................................................351

İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359)................................................................352

Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) .........................................352

Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361).........................................................352

Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) ...........................................................352

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve

taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) ....................................................................353


KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER


İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) ...............................................355

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).............................................359

İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365)..........................................................................360

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) .....................................361

İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ

KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ ................................................................................363

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti

(m. 367) .......................................................................................................................365

İlga edilen kanunlar (m. 368) ..................................................................................365

Ek madde 1 ..................................................................................................................365

Ek madde 2 ..................................................................................................................366

Ek madde 3 ..................................................................................................................368

GEÇİCİ MADDELER ....................................................................................................369

Meriyet zamanı (m. 369)..........................................................................................383

Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) ................................................................383

09.06.1932TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER .......................................................................................385

ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ ..............................................................391

ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ............................................................................411


İçindekiler


34

ÇOCUKTESLİMİVEÇOCUKLAKİŞİSELİLİŞKİ

KURULMASINAİLİŞKİNMÜLGAİİK MADDELERİ

Çocuk teslimi (m. 25) ...............................................................................................433

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) ........................433

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların

icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) .......................................................433

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) ............................................434

ÇOCUKTESLİMİVEÇOCUKLAKİŞİSEL İLİŞKİKURULMASINA

İLİŞKİN3/7/2005TARİHLİVE 5395 SAYILIÇOCUK

KORUMAKANUNU İLGİLİ MADDELERİ...................................................435

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA

İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN.............................457

İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME .......................469

İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ ..................................................................481

2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE ....................................................535

2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN YAKIN TARİHLİ

KANUNLAR, YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE DEĞİŞEN MADDELER ..........................537

KAVRAM DİZİNİ...........................................................................................................541

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar