İcra ve İflâs Kanunu Şerhi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ejder YILMAZ
ISBN: 978-605-05-0111-7
Stok Durumu: Tükendi
188,10 TL 209,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ
Baskı Tarihi 2016/06
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ251
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
2016/06 Baskı, 1502 Sayfa
ISBN 978-605-05-0111-7 

İcra ve İflâs Kanunu da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk ilişkilerinde, borçlunun borcunu kendi rızasıyla ödememesi halinde, alacaklının, Devlet’in bu iş için oluşturduğu (cebrî) icra organları aracılığıyla alacağına en kısa zamanda tam olarak kavuşması ve ayrıca, borçlunun haklarının da korunması ile ilgili kuralların düzenlendiği temel hukukî metindir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, yalnızca dava (yargılama) aşamasını düzenlediği dikkate alınırsa, İcra ve İflâs Kanunu, özellikle ilâmlı takipler bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tamamlayıcısı konumundadır. İcra ve İflâs Kanunu’nun düzenlediği ilâmsız icra (ve iflâs) yolu ise, bazı şartların varlığı halinde, dava açma olanağının yanısıra alacağına (dava yoluna oranla) daha çabuk bir şekilde kavuşması için, alacaklıya tanınan “pratik” (deyiş yerinde ise; “alternatif”) bir yoldur. Derdest icra dosyası sayısının (2014’te: 23.825.000), para alacağına ilişkin hukuk davası dosya sayısının (2014’te: 3.295.000) çok üzerinde olması da bunu kanıtlamaktadır.

Ben, icra ve iflâs hukukunu, hukukun “en sıcak (ateşli) dalı” olarak nitelendiririm. Çünkü icra takiplerinin konusu, esas itibariyle, “para”dır ve alacaklı ile borçlu arasındaki zıt menfaatlerin doğrudan “para”ya odaklanması sebebiyle, taraflar, icra takiplerinde olağanüstü büyük çaba göstermek durumundadırlar. Bu nedenle, tarafların, vekillerinin ve karar verme durumunda olan organların çok dikkatli olmaları gerekir.

İcra takiplerinde, alacaklı ile borçlunun karşılıklı menfaatlerinin dengelenmesi sözkonusu olduğundan, icra ve iflâs hukukunun amacının da, medenî usul hukukundaki gibi, “adalet” olduğu kanısındayım. Adaletin, Devlet’in temeli (başka bir ifadeyle: Devlet’in temelinin, adalet) olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde icra takiplerinde de gözlemlenen aksaklıkların süratle ortadan kaldırılması, Devlet’e ve adalet teşkilâtına güvenle doğrudan ilgilidir. Bu konudaki güvenin azalışı, hak arayanları, hukuk devleti anlayışı ile kesinlikle bağdaşmayan başka yollara itme tehlikesini içerir.

İcra ve İflâs Kanunumuz, 1932 tarihlidir. Bugüne kadar, 22 kez değişmiştir ve bu değişikliklerin önemli bir kısmı çok köklü değişikliklerdir. Günümüzde de yeni kanun değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Kanımca bu değişikliklerin yanısıra ihmal edilmemesi gereken en önemli husus, uygulayıcıların durumudur. 2014 tarihi itibariyle, ülkemizde derdest icra dosyası sayısı, 23.925.000 iken, icra müdür ve yardımcılarının sayısı yalnızca 3.295’dir. Bu sayılar, icra dairelerinin altından kalkılamayacak kadar büyük bir yük ile karşı karşıya olduğunu göstermekte ve bu durum, “adalet” açısından büyük bir tehlike arzetmektedir. Adaletin gerçekleştirilmesinde, “insan” unsuru en önemli unsurdur. Çünkü, “iyi kanunlar, kötü uygulayıcı elinde kötü; kötü kanunlar, iyi uygulamacı elinde iyi kanunlardır. Daha önceki çeşitli yayınlarımda davalar bakımından vurgulayarak tekrar ettiğim üzere, icra takiplerindeki aksaklıkların giderilmesi ve adaletin bu konuda da tesisi için, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlere ihtiyacımız vardır. Kanımca kısa vadede, öncelikle bilgili, çalışkan, ahlâklı, ve diğer yüksek niteliklere sahip icra dairesi çalışanı istihdam edilmesine önem verilmelidir. Bunun için, mesleğin özendirilmesine yönelik olarak icra dairesi çalışanlarının maaşları bugünkü seviyelerinin en az iki katı oranında arttırılmalı ve icra dairesi başına düşen dosya sayısı dikkate alınarak, çalışan sayısı, en azından üçe katlanmalıdır. Bu konulardaki iyileştirmeler fiilen gerçekleştirilmeden yapılacak kanun değişiklikleri, uygulamada umulan yararı sağlayamaz. Bunun somut kanıtlarından biri, 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur. Hâkim sayısı yeterince arttırılmadığından, davalardaki aksamalar devam etmektedir ve örneğin, toplumsal barış ve mahkeme yükünün azaltılabilmesi açısından çok önemli olan “sulh” ile ilgili olarak yeni getirilen hükümler, işletilememiş ve “ölü hükümler” olarak kâğıt üzerinde kalmıştır. Başka bir düzlemdeki kötü örnek, İcra ve İflâs Kanunu’muzda daha önce çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle, büyük umutlarla, getirilen “iflâs ertelemesi”, “mevcudun terki suretiyle konkordato”, “yeniden yapılandırma” müesseseleridir. Çeşitli nedenlerle, iflâs ertelemesi, konkordato hükümlerini uygulamaz hale getirmiş; diğerleri, yaşama geçememiştir. Özetle, vurgulamak istediğim husus, kanun değişikliklerinin üst yapıyı, buna karşılık uygulamacı konusunun ise alt yapıyı oluşturduğu ve alt yapısı yeterli olmayan üst yapının sağlıklı sonuçlar vermeyeceğidir. Geçmişteki örneklerden ders alınmadan yapılacak olan İcra ve İflâs Kanunu değişikliklerinin, “adalete olan güvensizliği” daha da derinleştirebileceği düşünülürse, harcanan emeklerin ve zamanın boşyere olup olmadığını tartışmanın anlamı bulunmayacaktır! (Önsöz'den)

KISALTMALAR CETVELİ 25

GİRİŞ 27

BİRİNCİ BAP
TEŞKİLÂT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 1: İcra daireleri 34

MADDE 2: İflâs daireleri 44

MADDE 3: İcra ve iflâs dairelerinin birleştirilmesi 45

MADDE 4: İcra mahkemesi 45

MADDE 5: Sorumluluk 51

MADDE 6: Zimmet 62

MADDE 7: Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı 63

MADDE 8: Tutanaklar 64

MADDE 8/a: Elektronik işlemler 77

MADDE 9: Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası 79

MADDE 10: İş görmekten memnuiyet 80

MADDE 10/a: İcra mahkemesi hâkiminin reddi 82

MADDE 11: Memnu işler 85

MADDE 12: İcra dairesine ödeme 85

MADDE 13: Gözetim ve denetim 85

MADDE 13/a: Birinci teftiş 86

MADDE 14: Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay kararları 88

MADDE 15: Harçlar 90

MADDE 16: Şikayet ve şartlar 92

MADDE 17: Şikayet üzerine yapılacak muameleler 99

MADDE 18: Yargılama usulleri 101

MADDE 19: Müddetler başlaması ve bitmesi 110

MADDE 20: Müddetlerin değiştirilmemesi 114

MADDE 21: İcra tebliğleri 116

MADDE 22: İcranın durdurulması 118

MADDE 23: Kanundaki ıstılahlar 120

İKİNCİ BAP
İLÂMLARIN İCRASI

MADDE 24: Taşınır teslimi 125

MADDE 25: Çocuk teslimi 134

MADDE 25/a: Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası 136

MADDE 25/b: Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması 137

MADDE 26: Borçlunun elinde ise 140

MADDE 27: Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise 144

MADDE 28: Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği 146

MADDE 29: Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü 147

MADDE 30: Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar 147

MADDE 31: İrtifak haklarına mütedair ilamlar 153

MADDE 31/a: Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası 154

MADDE 32: İcra emri ve muhtevası 161

MADDE 33: İcranın geri bırakılması 174

MADDE 33/a: İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası

MADDE 34: İcranın nereden isteneceği 191

MADDE 35: Takibin başlaması 196

MADDE 36: İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet 198

MADDE 37: Haciz veya iflas istemek yetkisi 204

MADDE 38: İlam mahiyetini haiz belgeler 205

MADDE 39: Zamanaşımı 206

MADDE 40: İcranın iadesi 220

MADDE 41: Umumi hükümler 235

ÜÇÜNCÜ BAP
İLÂMSIZ TAKİP

MADDE 42: Para borcu ve teminat için takip 236

MADDE 43: İflasa tâbi şahıslar hakkındaki takip 240

MADDE 44: Ticareti terk edenler 247

MADDE 45: Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 251

MADDE 46: Umumiyetle 258

MADDE 47: Hukuku amme borçları 258

MADDE 48: Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 259

MADDE 49: Rehin karşılığı ödünç verenler 260

MADDE 50: Yetki ve itirazları 260

MADDE 51: Bütün borçlular hakkında 281

MADDE 52: Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde 284

MADDE 53: Terekenin borçlarında 285

MADDE 54: Tutukluluk ve hükümlülük halinde 291

MADDE 54/a: Askerlik halinde 292

MADDE 55: Borçlunun ağır hastalığı halinde 293

MADDE 56: Talikın müddetlerin cereyanına tesiri 293

MADDE 57: İcra tebliğleri 294

MADDE 58: Takip talebi ve muhtevası 295

MADDE 59: Takip masrafları 320

MADDE 60: Ödeme emri ve muhtevası 323

MADDE 61: Ödeme emrinin tebliği 328

MADDE 62: Süresi ve şekli 333

MADDE 63: İtiraz sebepleri 343

MADDE 64: Alacaklıya verilecek nüsha 348

MADDE 65: Gecikmiş itiraz 348

MADDE 66: İtirazın hükmü 357

MADDE 67: İtirazın iptali 365

MADDE 68: İtirazın kesin olarak kaldırılması 378

MADDE 68/a: İtirazın geçici olarak kaldırılması 385

MADDE 68/b: Borçlu cari hesap veya kısa, orta,

uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde

itirazın kesin olarak kaldırılması 391

MADDE 69: İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri 401

MADDE 70: Karar ve müddet 403

MADDE 71: İcra mahkemesinin karariyle takibin

talik veya iptali 406

MADDE 72: Menfi tespit ve istirdat davaları 413

MADDE 73: Hususi hükümler 440

DÖRDÜNCÜ BAP
HACİZ YOLU İLE TAKİP

MADDE 74: Beyanın muhteviyatı 442

MADDE 75: Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı 444

MADDE 76: Hapis ile tazyik 445

MADDE 77: Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı 447

MADDE 78: Talep müddeti 448

MADDE 79: Hacze başlama müddeti 453

MADDE 80: Haciz yapan memurun yetkisi 459

MADDE 81: Zabıta memurlarile muhtarların vazifeleri 460

MADDE 82: Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar 461

MADDE 83: Kısmen haczi caiz olan şeyler 481

MADDE 83/a: Önceden yapılan anlaşmalar 485

MADDE 83/b: Yavrulu hayvanların haczi 489

MADDE 83/c: Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi 489

MADDE 84: Yetişmemiş mahsullerin haczi 492

MADDE 85: Taşınır ve taşınmaz malların haczi 493

MADDE 86: Taşınır mallarda haczin neticeleri 496

MADDE 87: Kıymet takdiri 499

MADDE 88: Taşınırlar hakkında 499

MADDE 89: Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında 507

MADDE 90: Diğer haklar için 529

MADDE 91: Taşınmazlar hakkında 529

MADDE 92: İdare ve işletme 532

MADDE 93: Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı 534

MADDE 94: İştirak halinde tasarruf edilen mallar 534

MADDE 95: Mahcuz malların muhafazası masrafları 545

MADDE 96: Hazırlık safhası 546

MADDE 97: Üçüncü şahsın istihkak iddiası 551

MADDE 97/a: İstihkak davalarında mülkiyet karinesi 567

MADDE 98: Çalınmış ve zayi olmuş şeyler 575

MADDE 99: Üçüncü şahsın zilyedliği 576

MADDE 100: Hacze iştirak derecelerinin teşkili 581

MADDE 101: Önce icrası lazım gelen merasime

lüzum olmaksızın iştirak 590

MADDE 102: Haciz tutanağı tanzimi 594

MADDE 103: Davet 599

MADDE 104: Hacze iştirak halinde davet 603

MADDE 105: Borç ödemeden aciz vesikası 604

MADDE 106: Talep için müddetler 609

MADDE 107: Talep hakkı 619

MADDE 108: Muvakkat haciz halinde 620

MADDE 109: Satışın tatili 621

MADDE 110: Haczin kalkması 622

MADDE 111: Taksitle ödeme 627

MADDE 112: Müddetler 631

MADDE 113: Vaktinden evvel satış 631

MADDE 114: Artırma hazırlık tedbirleri 633

MADDE 115: İhalenin yapılması 641

MADDE 116: 645

MADDE 117: Altın ve gümüş eşya 645

MADDE 118: Satış bedelinin ödenmemesi ihale farklarının

tahsili sureti 646

MADDE 119: Pazarlık suretile satış 648

MADDE 120: Ödeme yerine alacakların devri 649

MADDE 121: Paraya çevirmenin diğer tarzı iştirak halinde mülkiyet hisseleri 651

MADDE 122: Aile mal ortaklığı 656

MADDE 123: Satış müddeti 657

MADDE 124: Şartnamenin açık bulundurulması 657

MADDE 125: Mündericatı 663

MADDE 126: Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar 665

MADDE 127: Ayrıca tebliğler 674

MADDE 128: Mükellefiyetlerin listesi 681

MADDE 128/a: Kıymet takdirine ilişkin şikayet 684

MADDE 129: İhale 690

MADDE 130: Ödeme usulü 698

MADDE 131: Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi 700

MADDE 132: Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm 701

MADDE 133: İhalenin feshi ve farkının tahsili 705

MADDE 134: İhalenin neticesi ve feshi 713

MADDE 135: Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma 738

MADDE 136: Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 744

MADDE 137: Aile yurtları 745

MADDE 138: Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve

vekalet ücreti 746

MADDE 139: İcra dairesinin tamamlama hacizleri 747

MADDE 140: Sıra cetveli 748

MADDE 141: Cetvel suretlerinin tebliği 752

MADDE 142: Cetvele itiraz 752

MADDE 142/a: Teminat karşılığı ödeme 762

MADDE 143: Borç ödemeden aciz vesikası 763

MADDE 144: Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası 770

MADDE 144/a: Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 772

BEŞİNCİ BAP
REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP

MADDE 145: Takip talebi 773

MADDE 146: Ödeme emri 773

MADDE 147: Ödeme emrine itiraz 776

MADDE 148: Takip talebi 781

MADDE 148/a: Adres gösterme zorunluluğu 789

MADDE 149: İcra emri 790

MADDE 149/a: İcranın geri bırakılması 796

MADDE 149/b: Ödeme emri 798

MADDE 150: Ödeme emrine itiraz 802

MADDE 150/a: İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri 803

MADDE 150/b: Kiracılara haber verme 806

MADDE 150/c: Tapu idaresine haber verme 808

MADDE 150/d: Satış hazırlıkları 809

MADDE 150/e: Paraya çevirme müddeti 810

MADDE 150/f: Muvakkat rehin açığı belgesi 814

MADDE 150/g: Paraya çevirme usulü 815

MADDE 150/h: Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması 817

MADDE 150/ı: Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler 819

MADDE 151: Paylaştırma 835

MADDE 152: Rehin açığı belgesi 837

MADDE 153: İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan imtinaı 841

MADDE 153/a: Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması 847

ALTINCI BAP
İFLÂS YOLİLE TAKİP

MADDE 154: İflas takiplerinde yetkili merci 851

MADDE 155: Ödeme emri ve münderecatı 854

MADDE 156: İflas talebi ve müddeti 856

MADDE 157: Talebin geri alınması ve yenilenmesi 861

MADDE 158: Yargılama usulü 861

MADDE 159: Muhafaza tedbirleri 867

MADDE 160: Masrafların peşin verilmesi 869

MADDE 161: Usulü 871

MADDE 162: Neticeleri 872

MADDE 163: Devam müddeti 872

MADDE 164: Yargıtaya müracaat 872

MADDE 165: İflas tarihi 874

MADDE 166: İflas kararının tebliği ve ilanı 876

MADDE 167: Takibin kabulü şartları 878

MADDE 168: Ödeme emri 881

MADDE 169: Borca itiraz 885

MADDE 169/a: İtirazın incelenmesi 889

MADDE 170: İmzaya itiraz 900

MADDE 170/a: Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti 915

MADDE 170/b: Uygulanacak diğer hükümler 923

MADDE 171: Ödeme emri 923

MADDE 172: İtiraz veya şikayet 925

MADDE 173: İtiraz veya şikâyet olunmaması 925

MADDE 174: İtiraz veya şikayet olunması 928

MADDE 175: İstirdat davası 929

MADDE 176: Uygulanacak hükümler 929

MADDE 176/a: Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler 929

MADDE 176/b: Birden fazla borçlu bulunması 929

MADDE 177: Alacaklının talebi 930

MADDE 178: Borçlunun müracaatiyle 937

MADDE 179: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası 939

MADDE 179/a: Erteleme tedbirleri 954

MADDE 179/b: Erteleme kararının etkileri 961

MADDE 180: Reddolunan miraslar 971

MADDE 181: Usul 973

MADDE 182: İflâsın kaldırılması 975

MADDE 183: Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması 979

YEDİNCİ BAP
İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

MADDE 184: İflas masası 980

MADDE 185: Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler 981

MADDE 186: İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler 982

MADDE 187: İptal davasına tâbi haklar 984

MADDE 188: Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler 984

MADDE 189: Başkasına ait malın satış bedeli 985

MADDE 190: Satıcının geri alma hakkı 985

MADDE 191: Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri 986

MADDE 192: Müflise ödeme 990

MADDE 193: Takibin durması ve düşmesi 991

MADDE 194: Hukuk davalarının tatili 998

MADDE 195: Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi 1004

MADDE 196: Faiz 1007

MADDE 197: Şarta muallak alacaklar 1009

MADDE 198: Mevzuu para olmıyan alacakların  paraya çevrilmesi 1011

MADDE 199: Tamam olmuş satışların ifası 1014

MADDE 200: Takas 1014

MADDE 201: Takasa itiraz 1017

MADDE 202: Müflisin kefil olduğu borçlar 1018

MADDE 203: Müşterek borçluların bir zamanda iflası 1018

MADDE 204: Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi 1021

MADDE 205: Kollektif şirketin ve gayrı mahdut mes’uliyetli şeriklerin iflası 1022

MADDE 206: Adi ve rehinli alacakların sırası 1023

MADDE 207: Sıralar arasındaki münasebet 1029

SEKİZİNCİ BAP
İFLASIN TASFİYESİ

MADDE 208: Defter tanzimi 1030

MADDE 209: Müflisin vazifeleri 1031

MADDE 210: Teminat tedbirleri 1032

MADDE 211: Haczi caiz olmıyan eşya hakkında 1033

MADDE 212: Üçüncü şahıslara ait mallar 1033

MADDE 213: Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları 1033

MADDE 214: Kıymet takdiri 1033

MADDE 215: Defterin müflis tarafından tanınması 1034

MADDE 216: Müflisin mükellefiyetleri 1034

MADDE 217: Tasfiyenin tatili 1035

MADDE 218: Basit tasfiye 1036

MADDE 219: Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı 1038

MADDE 220: Reddedilen miraslarda alacaklıları davet 1040

MADDE 221: İlk alacaklılar toplanması 1041

MADDE 222: Toplantı veya karar nisabının oluşmaması 1042

MADDE 223: İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri 1043

MADDE 224: Toplanmada verilen kararlar 1048

MADDE 225: Kararlar aleyhine müracaat 1049

MADDE 226: İflas idaresinin vazifesi 1049

MADDE 227: İflas idaresinin vazife ve mes’uliyeti 1051

MADDE 228: Üçüncü şahısların istihkak iddiaları 1053

MADDE 229: Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış 1058

MADDE 230: İddia edilen alacakların tetkiki 1059

MADDE 231: Tapu siciline yazılı alacaklar 1060

MADDE 232: Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli 1060

MADDE 233: Reddedilen alacaklar 1061

MADDE 234: Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar 1062

MADDE 235: Sıra cetveline itiraz ve neticeleri 1063

MADDE 236: Geç kalan müracaatlar 1073

MADDE 237: İkinci alacaklılar toplanması 1075

MADDE 238: İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi 1076

MADDE 239: Toplantı ve karar nisabının oluşmaması 1076

MADDE 240: Yeniden alacaklılar toplanması 1077

MADDE 241: Malların paraya çevrilmesi usulü 1077

MADDE 242: Artırmanın ilanı 1078

MADDE 243: Artırma ve ihale 1079

MADDE 244: Artırma suretiyle satışın şartları 1079

MADDE 245: Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki 1079

MADDE 246: Aile yurtları 1080

MADDE 247: Pay cetveli ve son hesap 1080

MADDE 248: İflas masrafları ve masanın borçları 1081

MADDE 249: Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması 1082

MADDE 250: Dağıtma 1082

MADDE 251: Borç ödemeden aciz vesikası 1083

MADDE 252: Muvakkat dağıtmalar 1084

MADDE 253: Kaydettirilmemiş alacaklar 1085

MADDE 254: Nihai rapor ve kapanma kararı 1085

MADDE 255: İflas kapandıktan sonra 1086

MADDE 256: İflasın tasfiyesi müddeti 1088

DOKUZUNCU BAP
İHTİYATİ HACİZ

MADDE 257: İhtiyati haciz şartları 1089

MADDE 258: İhtiyati haciz kararı 1103

MADDE 259: İhtiyati hacizde teminat 1115

MADDE 260: İhtiyati haciz kararının muhtevası 1118

MADDE 261: İhtiyati haciz kararının icrası 1121

MADDE 262: Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği 1121

MADDE 263: Borçlu tarafından gösterilecek teminat 1122

MADDE 264: İhtiyati haczi tamamlayan merasim 1122

MADDE 265: İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz 1126

MADDE 266: İhtiyati haczin kaldırılması 1130

MADDE 267: İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip 1131

MADDE 268: İcrai hacizlere iştirak 1132

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

MADDE 269: Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti 1151

MADDE 269/a: İtiraz etmemenin sonuçları 1167

MADDE 269/b: İtiraz ve kaldırılması usulü 1171

MADDE 269/c: Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye 1174

MADDE 269/d: Kıyasen uygulanacak maddeler 1183

MADDE 270: Hapis hakkı için defter yapılması 1184

MADDE 271: Kaçırılan eşyayı takip hakkı 1186

MADDE 272: Tahliye emri ve münderecatı 1187

MADDE 273: Tahliye ve teslim 1191

MADDE 274: Müddet ve şekli 1191

MADDE 275: İtirazın kaldırılması 1191

MADDE 276: Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa 1197

ON BİRİNCİ BAP
İPTAL DAVASI

MADDE 277: İptal davası ve davacılar 1203

MADDE 278: İvazsız tasarrufların butlanı 1211

MADDE 279: Acizden dolayı butlan 1218

MADDE 280: Zarar verme kastından dolayı iptal 1223

MADDE 281: İptal davalarında yargılama usulü 1227

MADDE 282: İptal davasında davalı 1247

MADDE 283: İadenin şümulü 1249

MADDE 284: Hak düşürücü müddet 1253

ON İKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

MADDE 285: Konkordato talebi 1256

MADDE 286: Konkordato talebinin nazara alınması şartları 1259

MADDE 287: Mühlet 1260

MADDE 288: Mühletin ilanı 1262

MADDE 289: Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları 1263

MADDE 290: Mühletin borçlu bakımından sonuçları 1266

MADDE 291: Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri 1267

MADDE 292: Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi 1268

MADDE 293: Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti 1268

MADDE 294: Alacaklıların toplanması 1269

MADDE 295: Müşterek borçlulara karşı haklar 1269

MADDE 296: Konkordatonun mahkemede incelenmesi 1270

MADDE 297: Konkordatonun kabulü için lazımgelen ekseriyet 1271

MADDE 298: Konkordatonun tasdiki 1272

MADDE 298/a: Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi 1273

MADDE 299: Kanun yollarına başvurma 1275

MADDE 300: Tasdikın ilanı 1276

MADDE 301: Konkordatonun reddinden sonra iflas ve ihtiyati haciz 1276

MADDE 302: İtirazlı alacaklar hakkında dava 1277

MADDE 303: Konkordatonun hükümleri 1278

MADDE 304: Konkordatonun neticelenmiyen

takipler üzerine tesiri 1279

MADDE 305: Nizalı alacaklara ait paralar 1280

MADDE 306: Konkordato haricinde yapılan vaitler 1280

MADDE 307: Konkordatonun alacaklılardan birinin müracaatile onun hakkında feshi 1280

MADDE 308: Konkordatonun tamamen feshi 1281

MADDE 309: Şartları ve hükümleri 1281

MADDE 309/a: Genel olarak 1282

MADDE 309/b Zorunlu içeriği 1285

MADDE 309/c: Tasdikin sonuçları 1286

MADDE 309/ç: Konkordato tasfiye memurlarının hukuki durumu 1287

MADDE 309/d: Paylaştırmaya katılacak alacaklıların

belirlenmesi 1288

MADDE 309/e: Paraya çevirme 1289

MADDE 309/f: Rehinli taşınmazlar 1290

MADDE 309/g: Taşınır rehinleri 1290

MADDE 309/ğ: Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri 1291

MADDE 309/h: Paraların paylaştırılması 1292

MADDE 309/ı: Rehin açığı 1293

MADDE 309/i: Tevdi 1294

MADDE 309/j: Faaliyet raporu 1294

MADDE 309/k: Hukuki işlemlerin iptali 1295

MADDE 309/l: Uygulanacak ortak hükümler 1296

MADDE 309/m: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 1296

MADDE 309/n: Yeniden yapılandırma projesi 1303

MADDE 309/o: Başvuruya eklenecek belgeler 1305

MADDE 309/ö: Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece

yapılacak işlem ve alınacak tedbirler 1308

MADDE 309/p: Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları 1311

MADDE 309/r: Kararın sonuçları 1313

MADDE 309/s: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 1315

MADDE 309/ş: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma

projesinin tadili 1315

MADDE 309/t: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 

projesinin ihlali ve muhtelif hükümler 1316

MADDE 309/u: Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 1318

MADDE 309/ü: Yönetmelik 1320

ON ÜÇÜNCÜ BAP
TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS

MADDE 310: Taksiratlı iflas halleri 1321

MADDE 311: Hileli iflas halleri 1322

ON DÖRDÜNCÜ BAP
İTİBARIN YERİNE GELMESİ

MADDE 312: Hileli müflis 1324

MADDE 313: Taksiratlı müflis 1326

MADDE 314: Adi müflis 1327

MADDE 315: İlan 1327

MADDE 316: Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 1327

ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

MADDE 317: Bu babın tatbiki şartları 1328

MADDE 318: Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi 1328

MADDE 319: İcra mahkemesine yapılacak tetkikler 1329

MADDE 320: Temyize müracaat 1330

MADDE 321: Defter tanzimi, komiser 1330

MADDE 322: Kararın tebliği 1331

MADDE 323: Neticeler, takipler ve müddetler 1331

MADDE 324: Umumiyetle 1332

MADDE 325: Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında 1332

MADDE 326: Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar 1334

MADDE 327: Uzatma 1334

MADDE 328: Refi 1335

MADDE 329: Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi 1336

MADDE 329/a: İflasın ertelenmesi ile ilişki 1336

MADDE 330: İcra takiplerinin durdurulması halleri 1337

ON ALTINCI BAP
CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 331: Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 1338

MADDE 332: Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 1349

MADDE 333: İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası 1352

MADDE 333/a: Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 1352

MADDE 334: Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 1355

MADDE 334/a: Konkordato komiserinin sorumluluğu 1356

MADDE 335: Kiracının cezalandırılacağı haller 1356

MADDE 336: Müflisin mallarını vermiyenler hakkındaki cezalar 1357

MADDE 336/a: Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar 1357

MADDE 337: Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 1357

MADDE 337/a: Ticareti terk edenlerin cezası 1359

MADDE 338: Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası 1369

MADDE 339: Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası 1375

MADDE 340: Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza 1377

MADDE 341: Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası 1384

MADDE 342: İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası 1385

MADDE 343: 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası 1387

MADDE 344: Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası 1388

MADDE 345: Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği 1390

MADDE 345/a: Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası 1393

MADDE 345/b: Artırmadan çekilme 1395

MADDE 346: Görev ve birleştirilme yasağı 1395

MADDE 347: Şikayet süresi 1396

MADDE 348: Yetki 1398

MADDE 349: Yargılama usulü 1400

MADDE 350: Duruşma 1407

MADDE 351: Tahkikat 1407

MADDE 352: Karar 1408

MADDE 352/a: Ceza kararnamesi 1409

MADDE 352/b: Cezaların tecil edilememesi ve para cezasına çevrilememesi 1409

MADDE 353: İtiraz 1409

MADDE 354: Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller 1411

ON YEDİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER

MADDE 355: Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul 1414

MADDE 356: Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler 1418

MADDE 357: Cumhuriyet savcılığınca takip 1420

MADDE 358: Üçüncü şahsa bırakılan mallar 1420

MADDE 359: İcra dairelerinin muhabereleri 1425

MADDE 360: Haczedilen malların istinabe suretile satışı 1425

MADDE 361: Fazla verilen paranın geri alınması 1428

MADDE 362: Emanetler hakkında zamanaşımı 1440

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER

MADDE 363: Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem 1441

MADDE 364: Temyiz 1449

MADDE 365: İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi 1454

MADDE 366: Yargıtay kararları 1456

MADDE 367: Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti 1459

MADDE 368: İlga edilen kanunlar 1460

MADDE 369: Mer’iyet zamanı 1460

MADDE 370: Kanunu icraya memur olanlar 1460

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 1463

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ                                                                                                7

İÇİNDEKİLER                                                                                     9

KISALTMALAR CETVELİ............................................................... 25

GİRİŞ                                                                                                 27

BİRİNCİ BAP
TEŞKİLÂT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 1:       İcra daireleri............................................................. 34

MADDE 2:       İflâs daireleri............................................................ 44

MADDE 3:       İcra ve iflâs dairelerinin birleştirilmesi..................... 45

MADDE 4:       İcra mahkemesi........................................................ 45

MADDE 5:       Sorumluluk.............................................................. 51

MADDE 6:       Zimmet.................................................................... 62

MADDE 7:       Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı...................... 63

MADDE 8:       Tutanaklar................................................................ 64

MADDE 8/a:    Elektronik işlemler................................................... 77

MADDE 9:       Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası.... 79

MADDE 10:     İş görmekten memnuiyet.......................................... 80

MADDE 10/a:  İcra mahkemesi hâkiminin reddi.............................. 82

MADDE 11:     Memnu işler............................................................. 85

MADDE 12:     İcra dairesine ödeme................................................ 85

MADDE 13:     Gözetim ve denetim................................................. 85

MADDE 13/a:  Birinci teftiş............................................................. 86

MADDE 14:     Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay kararları................. 88

MADDE 15:     Harçlar..................................................................... 90

MADDE 16:     Şikayet ve şartlar...................................................... 92

MADDE 17:     Şikayet üzerine yapılacak muameleler..................... 99

MADDE 18:     Yargılama usulleri.................................................. 101

MADDE 19:     Müddetler başlaması ve bitmesi............................. 110

MADDE 20:     Müddetlerin değiştirilmemesi................................. 114

MADDE 21:     İcra tebliğleri.......................................................... 116

MADDE 22:     İcranın durdurulması.............................................. 118

MADDE 23:     Kanundaki ıstılahlar............................................... 120

İKİNCİ BAP
İLÂMLARIN İCRASI

MADDE 24:     Taşınır teslimi........................................................ 125

MADDE 25:     Çocuk teslimi......................................................... 134

MADDE 25/a:  Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası 136

MADDE 25/b:  Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına
dair ilamların icrasında uzman bulundurulması...... 137

MADDE 26:     Borçlunun elinde ise.............................................. 140

MADDE 27:     Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise.......................... 144

MADDE 28:     Taşınmaz davalarında hükümlerin
tapu sicil dairesine tebliği....................................... 146

MADDE 29:     Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra
yedin tebeddülü..................................................... 147

MADDE 30:     Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına
dair olan ilamlar..................................................... 147

MADDE 31:     İrtifak haklarına mütedair ilamlar........................... 153

MADDE 31/a:  Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin
ilamların icrası....................................................... 154

MADDE 32:     İcra emri ve muhtevası........................................... 161

MADDE 33:     İcranın geri bırakılması.......................................... 174

MADDE 33/a:  İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası

MADDE 34:     İcranın nereden isteneceği...................................... 191

MADDE 35:     Takibin başlaması.................................................. 196

MADDE 36:     İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet......... 198

MADDE 37:     Haciz veya iflas istemek yetkisi............................. 204

MADDE 38:     İlam mahiyetini haiz belgeler................................. 205

MADDE 39:     Zamanaşımı........................................................... 206

MADDE 40:     İcranın iadesi......................................................... 220

MADDE 41:     Umumi hükümler................................................... 235

ÜÇÜNCÜ BAP
İLÂMSIZ TAKİP

MADDE 42:     Para borcu ve teminat için takip............................. 236

MADDE 43:     İflasa tâbi şahıslar hakkındaki takip....................... 240

MADDE 44:     Ticareti terk edenler............................................... 247

MADDE 45:     Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar.............. 251

MADDE 46:     Umumiyetle........................................................... 258

MADDE 47:     Hukuku amme borçları.......................................... 258

MADDE 48:     Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya
çevrilmesi.............................................................. 259

MADDE 49:     Rehin karşılığı ödünç verenler............................... 260

MADDE 50:     Yetki ve itirazları................................................... 260

MADDE 51:     Bütün borçlular hakkında...................................... 281

MADDE 52:     Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde.......... 284

MADDE 53:     Terekenin borçlarında............................................ 285

MADDE 54:     Tutukluluk ve hükümlülük halinde........................ 291

MADDE 54/a:  Askerlik halinde..................................................... 292

MADDE 55:     Borçlunun ağır hastalığı halinde............................. 293

MADDE 56:     Talikın müddetlerin cereyanına tesiri..................... 293

MADDE 57:     İcra tebliğleri.......................................................... 294

MADDE 58:     Takip talebi ve muhtevası...................................... 295

MADDE 59:     Takip masrafları..................................................... 320

MADDE 60:     Ödeme emri ve muhtevası..................................... 323

MADDE 61:     Ödeme emrinin tebliği............................................ 328

MADDE 62:     Süresi ve şekli........................................................ 333

MADDE 63:     İtiraz sebepleri....................................................... 343

MADDE 64:     Alacaklıya verilecek nüsha.................................... 348

MADDE 65:     Gecikmiş itiraz....................................................... 348

MADDE 66:     İtirazın hükmü....................................................... 357

MADDE 67:     İtirazın iptali........................................................... 365

MADDE 68:     İtirazın kesin olarak kaldırılması............................ 378

MADDE 68/a:  İtirazın geçici olarak kaldırılması........................... 385

MADDE 68/b:  Borçlu cari hesap veya kısa, orta,
uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde
itirazın kesin olarak kaldırılması............................ 391

MADDE 69:     İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri...... 401

MADDE 70:     Karar ve müddet.................................................... 403

MADDE 71:     İcra mahkemesinin karariyle takibin
talik veya iptali...................................................... 406

MADDE 72:     Menfi tespit ve istirdat davaları.............................. 413

MADDE 73:     Hususi hükümler.................................................... 440

 

DÖRDÜNCÜ BAP
HACİZ YOLU İLE TAKİP

MADDE 74:     Beyanın muhteviyatı.............................................. 442

MADDE 75:     Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı.................. 444

MADDE 76:     Hapis ile tazyik...................................................... 445

MADDE 77:     Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen
malların beyanı...................................................... 447

MADDE 78:     Talep müddeti........................................................ 448

MADDE 79:     Hacze başlama müddeti......................................... 453

MADDE 80:     Haciz yapan memurun yetkisi................................ 459

MADDE 81:     Zabıta memurlarile muhtarların vazifeleri.............. 460

MADDE 82:     Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar...................... 461

MADDE 83:     Kısmen haczi caiz olan şeyler................................ 481

MADDE 83/a:  Önceden yapılan anlaşmalar.................................. 485

MADDE 83/b:  Yavrulu hayvanların haczi..................................... 489

MADDE 83/c:  Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi...... 489

MADDE 84:     Yetişmemiş mahsullerin haczi................................ 492

MADDE 85:     Taşınır ve taşınmaz malların haczi......................... 493

MADDE 86:     Taşınır mallarda haczin neticeleri........................... 496

MADDE 87:     Kıymet takdiri........................................................ 499

MADDE 88:     Taşınırlar hakkında................................................ 499

MADDE 89:     Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen
mallar hakkında..................................................... 507

MADDE 90:     Diğer haklar için.................................................... 529

MADDE 91:     Taşınmazlar hakkında............................................ 529

MADDE 92:     İdare ve işletme...................................................... 532

MADDE 93:     Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı.............. 534

MADDE 94:     İştirak halinde tasarruf edilen mallar...................... 534

MADDE 95:     Mahcuz malların muhafazası masrafları................ 545

MADDE 96:     Hazırlık safhası...................................................... 546

MADDE 97:     Üçüncü şahsın istihkak iddiası............................... 551

MADDE 97/a:  İstihkak davalarında mülkiyet karinesi................... 567

MADDE 98:     Çalınmış ve zayi olmuş şeyler................................ 575

MADDE 99:     Üçüncü şahsın zilyedliği........................................ 576

MADDE 100:   Hacze iştirak derecelerinin teşkili........................... 581

MADDE 101:   Önce icrası lazım gelen merasime
lüzum olmaksızın iştirak........................................ 590

MADDE 102:   Haciz tutanağı tanzimi............................................ 594

MADDE 103:   Davet..................................................................... 599

MADDE 104:   Hacze iştirak halinde davet.................................... 603

MADDE 105:   Borç ödemeden aciz vesikası................................. 604

MADDE 106:   Talep için müddetler.............................................. 609

MADDE 107:   Talep hakkı............................................................ 619

MADDE 108:   Muvakkat haciz halinde......................................... 620

MADDE 109:   Satışın tatili............................................................ 621

MADDE 110:   Haczin kalkması.................................................... 622

MADDE 111:   Taksitle ödeme....................................................... 627

MADDE 112:   Müddetler.............................................................. 631

MADDE 113:   Vaktinden evvel satış............................................. 631

MADDE 114:   Artırma hazırlık tedbirleri....................................... 633

MADDE 115:   İhalenin yapılması.................................................. 641

MADDE 116:                                                                                  645

MADDE 117:   Altın ve gümüş eşya............................................... 645

MADDE 118:   Satış bedelinin ödenmemesi ihale farklarının
tahsili sureti............................................................ 646

MADDE 119:   Pazarlık suretile satış.............................................. 648

MADDE 120:   Ödeme yerine alacakların devri............................. 649

MADDE 121:   Paraya çevirmenin diğer tarzı iştirak halinde
mülkiyet hisseleri................................................... 651

MADDE 122:   Aile mal ortaklığı................................................... 656

MADDE 123:   Satış müddeti......................................................... 657

MADDE 124:   Şartnamenin açık bulundurulması.......................... 657

MADDE 125:   Mündericatı............................................................ 663

MADDE 126:   Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve
ilgililere ihtar.......................................................... 665

MADDE 127:   Ayrıca tebliğler...................................................... 674

MADDE 128:   Mükellefiyetlerin listesi.......................................... 681

MADDE 128/a:                                     Kıymet takdirine ilişkin şikayet    684

MADDE 129:   İhale....................................................................... 690

MADDE 130:   Ödeme usulü.......................................................... 698

MADDE 131:   Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi.............. 700

MADDE 132:   Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında
hüküm................................................................... 701

MADDE 133:   İhalenin feshi ve farkının tahsili............................ 705

MADDE 134:   İhalenin neticesi ve feshi....................................... 713

MADDE 135:   Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma.............. 738

MADDE 136:   Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması............................................ 744

MADDE 137:   Aile yurtları............................................................ 745

MADDE 138:   Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve
vekalet ücreti......................................................... 746

MADDE 139:   İcra dairesinin tamamlama hacizleri....................... 747

MADDE 140:   Sıra cetveli............................................................. 748

MADDE 141:   Cetvel suretlerinin tebliği....................................... 752

MADDE 142:   Cetvele itiraz.......................................................... 752

MADDE 142/a:                                                Teminat karşılığı ödeme    762

MADDE 143:   Borç ödemeden aciz vesikası................................. 763

MADDE 144:   Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası...... 770

MADDE 144/a:                 Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması............................................ 772

BEŞİNCİ BAP
REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP

MADDE 145:   Takip talebi............................................................ 773

MADDE 146:   Ödeme emri........................................................... 773

MADDE 147:   Ödeme emrine itiraz............................................... 776

MADDE 148:   Takip talebi............................................................ 781

MADDE 148/a:                                         Adres gösterme zorunluluğu    789

MADDE 149:   İcra emri................................................................ 790

MADDE 149/a:                                                 İcranın geri bırakılması    796

MADDE 149/b:                                                                  Ödeme emri    798

MADDE 150:   Ödeme emrine itiraz............................................... 802

MADDE 150/a:                        İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri    803

MADDE 150/b:                                                  Kiracılara haber verme    806

MADDE 150/c:                                          Tapu idaresine haber verme    808

MADDE 150/d:                                                            Satış hazırlıkları    809

MADDE 150/e:                                                Paraya çevirme müddeti    810

MADDE 150/f: Muvakkat rehin açığı belgesi.................................. 814

MADDE 150/g:                                                    Paraya çevirme usulü    815

MADDE 150/h:         Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması    817

MADDE 150/ı: Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi
kredileri teminen alınan ipotekler........................... 819

MADDE 151:   Paylaştırma............................................................ 835

MADDE 152:   Rehin açığı belgesi................................................. 837

MADDE 153:   İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya
borcu almaktan imtinaı.......................................... 841

MADDE 153/a:            Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması............................................ 847

ALTINCI BAP
İFLÂS YOLİLE TAKİP

MADDE 154:   İflas takiplerinde yetkili merci............................... 851

MADDE 155:   Ödeme emri ve münderecatı.................................. 854

MADDE 156:   İflas talebi ve müddeti........................................... 856

MADDE 157:   Talebin geri alınması ve yenilenmesi..................... 861

MADDE 158:   Yargılama usulü..................................................... 861

MADDE 159:   Muhafaza tedbirleri................................................ 867

MADDE 160:   Masrafların peşin verilmesi.................................... 869

MADDE 161:   Usulü..................................................................... 871

MADDE 162:   Neticeleri............................................................... 872

MADDE 163:   Devam müddeti..................................................... 872

MADDE 164:   Yargıtaya müracaat................................................ 872

MADDE 165:   İflas tarihi.............................................................. 874

MADDE 166:   İflas kararının tebliği ve ilanı................................. 876

MADDE 167:   Takibin kabulü şartları........................................... 878

MADDE 168:   Ödeme emri........................................................... 881

MADDE 169:   Borca itiraz............................................................ 885

MADDE 169/a:                                                       İtirazın incelenmesi    889

MADDE 170:   İmzaya itiraz.......................................................... 900

MADDE 170/a:         Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti    915

MADDE 170/b:                                        Uygulanacak diğer hükümler    923

MADDE 171:   Ödeme emri........................................................... 923

MADDE 172:   İtiraz veya şikayet.................................................. 925

MADDE 173:   İtiraz veya şikâyet olunmaması.............................. 925

MADDE 174:   İtiraz veya şikayet olunması................................... 928

MADDE 175:   İstirdat davası......................................................... 929

MADDE 176:   Uygulanacak hükümler.......................................... 929

MADDE 176/a:                        Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler    929

MADDE 176/b:                                      Birden fazla borçlu bulunması    929

MADDE 177:   Alacaklının talebi................................................... 930

MADDE 178:   Borçlunun müracaatiyle......................................... 937

MADDE 179:   Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası............. 939

MADDE 179/a:                                                         Erteleme tedbirleri    954

MADDE 179/b:                                             Erteleme kararının etkileri    961

MADDE 180:   Reddolunan miraslar.............................................. 971

MADDE 181:   Usul....................................................................... 973

MADDE 182:   İflâsın kaldırılması................................................. 975

MADDE 183:   Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması. 979

YEDİNCİ BAP
İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

MADDE 184:   İflas masası............................................................ 980

MADDE 185:   Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler................ 981

MADDE 186:   İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler.................. 982

MADDE 187:   İptal davasına tâbi haklar....................................... 984

MADDE 188:   Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya
hamiline muharrer senetler..................................... 984

MADDE 189:   Başkasına ait malın satış bedeli.............................. 985

MADDE 190:   Satıcının geri alma hakkı........................................ 985

MADDE 191:   Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve
poliçe ödenmesi hükümleri.................................... 986

MADDE 192:   Müflise ödeme....................................................... 990

MADDE 193:   Takibin durması ve düşmesi.................................. 991

MADDE 194:   Hukuk davalarının tatili......................................... 998

MADDE 195:   Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi....... 1004

MADDE 196:   Faiz...................................................................... 1007

MADDE 197:   Şarta muallak alacaklar........................................ 1009

MADDE 198:   Mevzuu para olmıyan alacakların
paraya çevrilmesi................................................. 1011

 

MADDE 199:   Tamam olmuş satışların ifası................................ 1014

MADDE 200:   Takas................................................................... 1014

MADDE 201:   Takasa itiraz......................................................... 1017

MADDE 202:   Müflisin kefil olduğu borçlar............................... 1018

MADDE 203:   Müşterek borçluların bir zamanda iflası............... 1018

MADDE 204:   Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun
kısmen ödenmesi................................................. 1021

MADDE 205:   Kollektif şirketin ve gayrı mahdut mes’uliyetli
şeriklerin iflası..................................................... 1022

MADDE 206:   Adi ve rehinli alacakların sırası............................ 1023

MADDE 207:   Sıralar arasındaki münasebet................................ 1029

SEKİZİNCİ BAP
İFLASIN TASFİYESİ

MADDE 208:   Defter tanzimi...................................................... 1030

MADDE 209:   Müflisin vazifeleri............................................... 1031

MADDE 210:   Teminat tedbirleri................................................. 1032

MADDE 211:   Haczi caiz olmıyan eşya hakkında....................... 1033

MADDE 212:   Üçüncü şahıslara ait mallar.................................. 1033

MADDE 213:   Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları... 1033

MADDE 214:   Kıymet takdiri...................................................... 1033

MADDE 215:   Defterin müflis tarafından tanınması................... 1034

MADDE 216:   Müflisin mükellefiyetleri..................................... 1034

MADDE 217:   Tasfiyenin tatili.................................................... 1035

MADDE 218:   Basit tasfiye......................................................... 1036

MADDE 219:   Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı................. 1038

MADDE 220:   Reddedilen miraslarda alacaklıları davet.............. 1040

MADDE 221:   İlk alacaklılar toplanması..................................... 1041

MADDE 222:   Toplantı veya karar nisabının oluşmaması........... 1042

MADDE 223:   İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri.............. 1043

MADDE 224:   Toplanmada verilen kararlar................................ 1048

MADDE 225:   Kararlar aleyhine müracaat.................................. 1049

MADDE 226:   İflas idaresinin vazifesi........................................ 1049

MADDE 227:   İflas idaresinin vazife ve mes’uliyeti................... 1051

MADDE 228:   Üçüncü şahısların istihkak iddiaları..................... 1053

MADDE 229:   Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış............ 1058

MADDE 230:   İddia edilen alacakların tetkiki............................. 1059

MADDE 231:   Tapu siciline yazılı alacaklar................................ 1060

MADDE 232:   Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli........... 1060

MADDE 233:   Reddedilen alacaklar............................................ 1061

MADDE 234:   Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar.................... 1062

MADDE 235:   Sıra cetveline itiraz ve neticeleri........................... 1063

MADDE 236:   Geç kalan müracaatlar......................................... 1073

MADDE 237:   İkinci alacaklılar toplanması................................ 1075

MADDE 238:   İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi................ 1076

MADDE 239:   Toplantı ve karar nisabının oluşmaması............... 1076

MADDE 240:   Yeniden alacaklılar toplanması............................ 1077

MADDE 241:   Malların paraya çevrilmesi usulü......................... 1077

MADDE 242:   Artırmanın ilanı.................................................... 1078

MADDE 243:   Artırma ve ihale................................................... 1079

MADDE 244:   Artırma suretiyle satışın şartları............................ 1079

MADDE 245:   Münazaalı hakların talep eden alacaklılara
temliki.................................................................. 1079

MADDE 246:   Aile yurtları.......................................................... 1080

MADDE 247:   Pay cetveli ve son hesap...................................... 1080

MADDE 248:   İflas masrafları ve masanın borçları..................... 1081

MADDE 249:   Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması............. 1082

MADDE 250:   Dağıtma............................................................... 1082

MADDE 251:   Borç ödemeden aciz vesikası............................... 1083

MADDE 252:   Muvakkat dağıtmalar........................................... 1084

MADDE 253:   Kaydettirilmemiş alacaklar................................... 1085

MADDE 254:   Nihai rapor ve kapanma kararı............................. 1085

MADDE 255:   İflas kapandıktan sonra........................................ 1086

MADDE 256:   İflasın tasfiyesi müddeti....................................... 1088

DOKUZUNCU BAP
İHTİYATİ HACİZ

MADDE 257:   İhtiyati haciz şartları............................................. 1089

MADDE 258:   İhtiyati haciz kararı.............................................. 1103

MADDE 259:   İhtiyati hacizde teminat........................................ 1115

MADDE 260:   İhtiyati haciz kararının muhtevası........................ 1118

MADDE 261:   İhtiyati haciz kararının icrası................................ 1121

MADDE 262:   Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği................ 1121

MADDE 263:   Borçlu tarafından gösterilecek teminat................. 1122

MADDE 264:   İhtiyati haczi tamamlayan merasim...................... 1122

MADDE 265:   İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz................. 1126

MADDE 266:   İhtiyati haczin kaldırılması................................... 1130

MADDE 267:   İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip....................... 1131

MADDE 268:   İcrai hacizlere iştirak............................................ 1132

ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

MADDE 269:   Adi kira ve hasılat kiraları için
ödeme emri ve itiraz müddeti............................... 1151

MADDE 269/a:                                            İtiraz etmemenin sonuçları    1167

MADDE 269/b:                                            İtiraz ve kaldırılması usulü    1171

MADDE 269/c:                           Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye    1174

MADDE 269/d:                                    Kıyasen uygulanacak maddeler    1183

MADDE 270:   Hapis hakkı için defter yapılması......................... 1184

MADDE 271:   Kaçırılan eşyayı takip hakkı................................. 1186

MADDE 272:   Tahliye emri ve münderecatı................................ 1187

MADDE 273:   Tahliye ve teslim.................................................. 1191

MADDE 274:   Müddet ve şekli................................................... 1191

MADDE 275:   İtirazın kaldırılması.............................................. 1191

MADDE 276:   Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa..... 1197

ON BİRİNCİ BAP
İPTAL DAVASI

MADDE 277:   İptal davası ve davacılar...................................... 1203

MADDE 278:   İvazsız tasarrufların butlanı.................................. 1211

MADDE 279:   Acizden dolayı butlan.......................................... 1218

MADDE 280:   Zarar verme kastından dolayı iptal....................... 1223

MADDE 281:   İptal davalarında yargılama usulü........................ 1227

MADDE 282:   İptal davasında davalı.......................................... 1247

MADDE 283:   İadenin şümulü.................................................... 1249

MADDE 284:   Hak düşürücü müddet.......................................... 1253

 

 

ON İKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASI

MADDE 285:   Konkordato talebi................................................ 1256

MADDE 286:   Konkordato talebinin nazara alınması şartları...... 1259

MADDE 287:   Mühlet................................................................. 1260

MADDE 288:   Mühletin ilanı....................................................... 1262

MADDE 289:   Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları........... 1263

MADDE 290:   Mühletin borçlu bakımından sonuçları................. 1266

MADDE 291:   Defter tutulması ve rehinli malların
kıymetinin takdiri................................................. 1267

MADDE 292:   Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi........ 1268

MADDE 293:   Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti.... 1268

MADDE 294:   Alacaklıların toplanması...................................... 1269

MADDE 295:   Müşterek borçlulara karşı haklar.......................... 1269

MADDE 296:   Konkordatonun mahkemede incelenmesi............ 1270

MADDE 297:   Konkordatonun kabulü için lazımgelen
ekseriyet.............................................................. 1271

MADDE 298:   Konkordatonun tasdiki........................................ 1272

MADDE 298/a:                                     Rehinli taşınır veya taşınmazın
paraya çevrilmesinin ertelenmesi......................... 1273

MADDE 299:   Kanun yollarına başvurma................................... 1275

MADDE 300:   Tasdikın ilanı....................................................... 1276

MADDE 301:   Konkordatonun reddinden sonra
iflas ve ihtiyati haciz............................................ 1276

MADDE 302:   İtirazlı alacaklar hakkında dava........................... 1277

MADDE 303:   Konkordatonun hükümleri................................... 1278

MADDE 304:   Konkordatonun neticelenmiyen
takipler üzerine tesiri............................................ 1279

MADDE 305:   Nizalı alacaklara ait paralar.................................. 1280

MADDE 306:   Konkordato haricinde yapılan vaitler................... 1280

MADDE 307:   Konkordatonun alacaklılardan
birinin müracaatile onun hakkında feshi.............. 1280

MADDE 308:   Konkordatonun tamamen feshi............................ 1281

MADDE 309:   Şartları ve hükümleri............................................ 1281

MADDE 309/a:                                                                 Genel olarak    1282

MADDE 309/b Zorunlu içeriği..................................................... 1285

MADDE 309/c:                                                         Tasdikin sonuçları    1286

MADDE 309/ç:                                 Konkordato tasfiye memurlarının
hukuki durumu.................................................... 1287

MADDE 309/d:                             Paylaştırmaya katılacak alacaklıların
belirlenmesi......................................................... 1288

MADDE 309/e:                                                              Paraya çevirme    1289

MADDE 309/f: Rehinli taşınmazlar.............................................. 1290

MADDE 309/g:                                                             Taşınır rehinleri    1290

MADDE 309/ğ:                                      Tahsili güç ve ihtilaflı hakların
alacaklılara devri.................................................. 1291

MADDE 309/h:                                                Paraların paylaştırılması    1292

MADDE 309/ı: Rehin açığı........................................................... 1293

MADDE 309/i: Tevdi................................................................... 1294

MADDE 309/j: Faaliyet raporu..................................................... 1294

MADDE 309/k:                                                 Hukuki işlemlerin iptali    1295

MADDE 309/l: Uygulanacak ortak hükümler............................... 1296

MADDE 309/m: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma............. 1296

MADDE 309/n:                                       Yeniden yapılandırma projesi    1303

MADDE 309/o:                                       Başvuruya eklenecek belgeler    1305

MADDE 309/ö:              Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece
yapılacak işlem ve alınacak tedbirler................... 1308

MADDE 309/p:                      Başvurunun mahkemece incelenmesi ve
kanun yolları........................................................ 1311

MADDE 309/r:                                                           Kararın sonuçları    1313

MADDE 309/s: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi. 1315

MADDE 309/ş: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
projesinin tadili.................................................... 1315

MADDE 309/t: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
projesinin ihlali ve muhtelif hükümler................. 1316

MADDE 309/u:                       Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri    1318

MADDE 309/ü:                                                                   Yönetmelik    1320

ON ÜÇÜNCÜ BAP
TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS

MADDE 310:   Taksiratlı iflas halleri........................................... 1321

MADDE 311:   Hileli iflas halleri................................................. 1322

ON DÖRDÜNCÜ BAP
İTİBARIN YERİNE GELMESİ

MADDE 312:   Hileli müflis......................................................... 1324

MADDE 313:   Taksiratlı müflis................................................... 1326

MADDE 314:   Adi müflis............................................................ 1327

MADDE 315:   İlan...................................................................... 1327

MADDE 316:   Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi................. 1327

ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

MADDE 317:   Bu babın tatbiki şartları........................................ 1328

MADDE 318:   Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi. 1328

MADDE 319:   İcra mahkemesine yapılacak tetkikler.................. 1329

MADDE 320:   Temyize müracaat................................................ 1330

MADDE 321:   Defter tanzimi, komiser....................................... 1330

MADDE 322:   Kararın tebliği...................................................... 1331

MADDE 323:   Neticeler, takipler ve müddetler........................... 1331

MADDE 324:   Umumiyetle......................................................... 1332

MADDE 325:   Yetkili makam tarafından alınan
hususi tedbirler hakkında..................................... 1332

MADDE 326:   Fevkalade mühlete tabi olmayan alacaklar........... 1334

MADDE 327:   Uzatma................................................................ 1334

MADDE 328:   Refi...................................................................... 1335

MADDE 329:   Fevkalade mühlet içinde konkordato ve
yeniden mühlet verilmemesi................................ 1336

MADDE 329/a:                                           İflasın ertelenmesi ile ilişki    1336

MADDE 330:   İcra takiplerinin durdurulması halleri................... 1337

ON ALTINCI BAP
CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 331:   Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu
eksilten borçluların cezası.................................... 1338

MADDE 332:   Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya
vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran
borçlunun cezası.................................................. 1349

MADDE 333:   İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat
temin edenlerin cezası.......................................... 1352

MADDE 333/a:                      Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu    1352

MADDE 334:   Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile
kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri
hataya düşüren ya da konkordato veya
uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
koşullarına uymayan borçlunun cezası................ 1355

MADDE 334/a:                           Konkordato komiserinin sorumluluğu    1356

MADDE 335:   Kiracının cezalandırılacağı haller......................... 1356

MADDE 336:   Müflisin mallarını vermiyenler
hakkındaki cezalar............................................... 1357

MADDE 336/a:                 Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar............................................... 1357

MADDE 337:   Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi................. 1357

MADDE 337/a:                                         Ticareti terk edenlerin cezası    1359

MADDE 338:   Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası.... 1369

MADDE 339:   Beyandan sonra mal ve kazançta olan
tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası............... 1375

MADDE 340:   Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza......... 1377

MADDE 341:   Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası............. 1384

MADDE 342:   İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya
gemiye tekrar girenlerin cezası............................. 1385

MADDE 343:   30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet
edenlerin cezası................................................... 1387

MADDE 344:   Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası... 1388

MADDE 345:   Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin
ceza göreceği....................................................... 1390

MADDE 345/a:                            Sermaye şirketlerinin iflasını istemek
mecburiyetinde olanların cezası........................... 1393

MADDE 345/b:                                                      Artırmadan çekilme    1395

MADDE 346:   Görev ve birleştirilme yasağı................................ 1395

MADDE 347:   Şikayet süresi....................................................... 1396

MADDE 348:   Yetki.................................................................... 1398

MADDE 349:   Yargılama usulü................................................... 1400

MADDE 350:   Duruşma.............................................................. 1407

MADDE 351:   Tahkikat............................................................... 1407

MADDE 352:   Karar.................................................................... 1408

MADDE 352/a:                                                          Ceza kararnamesi    1409

MADDE 352/b:                                      Cezaların tecil edilememesi ve
para cezasına çevrilememesi................................ 1409

MADDE 353:   İtiraz.................................................................... 1409

MADDE 354:   Davanın ve cezanın düşmesi ile
ceza verilemeyecek hâller.................................... 1411

ON YEDİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER

MADDE 355:   Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul................... 1414

MADDE 356:   Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler
hakkında hükümler.............................................. 1418

MADDE 357:   Cumhuriyet savcılığınca takip.............................. 1420

MADDE 358:   Üçüncü şahsa bırakılan mallar............................. 1420

MADDE 359:   İcra dairelerinin muhabereleri.............................. 1425

MADDE 360:   Haczedilen malların istinabe suretile satışı........... 1425

MADDE 361:   Fazla verilen paranın geri alınması....................... 1428

MADDE 362:   Emanetler hakkında zamanaşımı.......................... 1440

 

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER

MADDE 363:   Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem         1441

MADDE 364:   Temyiz................................................................. 1449

MADDE 365:   İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi..... 1454

MADDE 366:   Yargıtay kararları................................................. 1456

MADDE 367:   Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti       1459

MADDE 368:   İlga edilen kanunlar............................................. 1460

MADDE 369:   Mer’iyet zamanı................................................... 1460

MADDE 370:   Kanunu icraya memur olanlar.............................. 1460

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ................................ 1463

Prof. Dr. Ejder YILMAZ’IN YAYINLARI.................................... 1489

A) GENEL OLARAK

İcra ve iflâs hukuku, genel olarak, takip hukuku veya cebrî icra hukuku diye de anılır[1]. İcra ve iflâs hukukunun konusu, genel olarak, borçlunun borcunu kendi isteği (kendi serbest iradesi, arzusu) ile ödememesi halinde, alacaklının, alacağını Devlet’in bu iş oluşturduğu icra organları (teşkilâtı) aracılığı ile tahsil etmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

İcra ve iflâs hukukunun cebrîliği (zorlayıcılığı), borçlunun kendi serbest iradesiyle ödemediği borcunun, İcra ve İflâs Kanunu’nun düzenlediği usul ve esaslar dahilinde icra ve iflâs organlarına tanınan (gerekirse zor kullanma dahil -m.80-) yetkiler sayesinde, borçlunun mallarına el konularak (haciz) ve bunların açık artırma yoluyla satılıp tahsil edilerek alacaklıya ödenmesi özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Uygulamada icra ve iflâs hukuku denilince, akla genellikle özel hukuktan kaynaklanan alacakların tahsili akla gelir ve bu konu, aşağıda görüleceği üzere, esas itibariyle (bizde) İcra ve İflâs Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Devlet (kamu) alacaklarının tahsili için ise, ayrı bir yasal düzenleme (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) vardır.

Adından da anlaşıldığı üzere, icra ve iflâs hukuku, esas olarak “icra” ve “iflâs” olarak iki ana bölümden oluşur. Ancak, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bunların dışında “konkordato” ve “borçların (alacakların) uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması” gibi diğer bazı müesseseler de mevcuttur.

İcra hukuku (diğer adıyla, “cüz’î icra hukuku” veya “dar anlamda icra hukuku”), bir (veya birkaç) alacaklının alacağını tahsil için borçlunun borca yetecek kadar malı üzerindeki takibi konu edinir. Örneğin, A, B’den on bin lira alacaklıdır; B, borcunu rızası ile ödemediği için, A, on bin liralık alacağının tahsili için bir takip talebi (m.58) ile icra dairesine başvurarak, borçluya ödeme emri (m.60 vb) göndertir; borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine (ödeme emrinin kesinleşmesine) rağmen borcunu hâlâ ödememeye devam ederse, alacaklının talebi ile icra dairesi tarafından, borçlunun on bin liralık malı haczedilir (başka bir ifadeyle, mala el konulur -m.78 vd-); bu mal (cebrî icra yoluyla) satılır (m.106 vd) ve elde edilen paradan A’nın alacağı ödenir (m.138 vd).

İcra ve İflâs Kanunumuz icra takiplerini de, elde bulunan belgeye, takibin konusuna ve özelliklerine göre, kendi içinde, “ilâmlı icra takibi”, “ilâmsız icra takibi”, “kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip”, “rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip” gibi özel çeşitlere ayırmış ve bunlar için ayrı ayrı esas ve usuller koymuştur.

İflâs hukuku (diğer adıyla, “küllî icra hukuku”) ise, borcunu ödemeyen borçlunun bütün alacaklılarının alacaklarının tahsili için, borçlunun tüm malvarlığının tasfiyeye tâbi tutulmasını konu edinir. B, borcunu ödemiyorsa alacaklılarından biri veya birkaçı (ve hatta şartların gerçekleşmesine bağlı olarak bizzat B’nin kendisi) mahkemeye başvurarak iflâs talebinde (m.155) bulunur ve açılacak iflâs davası sonucunda mahkeme iflâs kararı verirse (m.156 vd), B’nin (haczi mümkün) tüm malvarlığı bir iflâs masası (m.184 vd) oluşturur ve iflâs masasına giden tüm malvarlığı, kurul olarak (alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi gibi) özel iflâs organları (m.221) tarafından bütün alacaklıların alacaklarının ödenmesi amacıyla tasfiyeye tâbi tutulur (m.208 vd) ve bunun sonucunda iflâs masasına ait mallar satılarak, elde edilen paralar alacaklılara dağıtılır.

Görüldüğü üzere; icra takibinde (cüz’î icrada), bir (veya birkaç) alacaklının alacağının tahsili sözkonusudur ve borçlunun (bütün malvarlığının değil) takip yapan alacaklının alacağı kadar malı haczedilerek satılır. Buna karşılık, iflâs takibinde (küllî icrada) ise, iflâs kararının sonucundan (yalnızca iflâs davasını açan alacaklı değil) bütün alacaklılar yararlanır ve iflâs eden borçlunun (müflisin) bütün malvarlığı satılır.

İflâs takipleri de, “iflâs yoluyla adi takip” ve “kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu ile takip” gibi türlere ayrılır.

Bu yolların ayrıntıları, aşağıda yeri geldikçe açıklanacaktır.

B) İCRA VE İFLÂS HUKUKUMUZUN KAYNAKLARI

Bilindiği gibi, maddî özel hukuk kurallarını düzenleyen (medenî kanun, borçlar kanunu ve ticaret kanunu gibi) kanunlar, esas itibariyle hakkın özünü ilgilendiren hükümler içerirler. Bunlar maddî kanunlar olarak anılır. Maddî hukuk kurallarının çiğnenmesi halinde, hakkı ihlâl edilen kişilerin, hukuk kurallarını ihlâl eden kişiler hakkında ne gibi haklara sahip bulundukları ve ihlâl edilen haklarını hangi usuller (yöntemler) uygulanarak (yeniden) elde edecekleri veya tazmin ettirecekleri hususu, (istisnaî bazı düzenlemeler bir yana bırakılacak olursa) genel olarak maddî kanunların konusuna girmez. Bu hususları düzenleyen (başka) şeklî kanunlara ihtiyaç vardır. Şeklî kanunların örnekleri, medenî yargılama (usul) kanunları ile icra ve iflâs (tasfiye) kanunlarıdır.

Kanunlarımızı yaparken, hukuklarını (kanunlarını) örnek olarak aldığımız ülkelerin bazılarında, medenî yargılama kanunları ile icra ve iflâs kanunları birbirinden ayrı (bağımsız) düzenlemelerdir. Örneğin, İsviçre’de Medenî Usul Kanunu (Schweizerische Zivilprozessordnung) ile İcra ve İflâs Kanunu (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs) birbirinden ayrı düzenlemelerdir. Buna karşılık Almanya’da, (cüz’î) cebrî icra (Zwangsvollstrec­kung) hükümleri, (ayrı bir kanun olmayıp) Alman Medenî Usul Kanununun (Zivilprozessordnung’un) içerisinde bir kitap (bölüm) halinde düzenlenmiştir (ZPO §.704-945); küllî icra (iflâs, konkordato) için ise, başka bir kanun (Insolvenzordnung) vardır[2].

Türk İcra ve iflâs hukukunun kaynaklarının başında, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu; İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi ile İcra ve iflâs Kanunu Yönetmeliği gelir.

I- İcra ve İflâs Kanunu

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Tanzimat döneminde yapılan bazı yasal değişikliklere kadar icra işleri, şeriat (dinsel) hükümlerine göre basit bir şekilde, kadılar veya yüksek idarî memurlar tarafından yürütülmekte idi[3]. Ticaret hukukunun henüz yeterince gelişmemiş olması sebebiyle iflâs hakkında özel hükümler yoktu. 1295-1296’da (1878’de) 69 maddeden oluşan ve yalnızca ilâmlı icrayı öngören “İlâmatı Hukukiyenin Sureti İcrasına Dair Muvakkat Kanun” kabul edildi[4]. Bu Kanunla icra işleri, mahkeme reislerine ve onlara bağlı icra memurlarına verilerek icra işlerine bağımsızlık kazandırıldı. 1330’da (1914’de) 149 maddelik (yine, ilâmlı icrayı düzenleyen) yeni bir İcra Kanunu kabul edildi[5]. Cumhuriyetin ilânını takiben (elde mahkeme ilâmı bulunmaksızın da icra takibi yapmayı imkân dahiline sokan ve Alman hukukundaki “Mahnverfahren” usulünden esinlenilerek hazırlanan) 1928 tarihli ve 1215 sayılı “İcra Kanununa Bazı Mevad İlavesi Hakkında Kanun”la[6] 1330 tarihli İcra Kanunu değiştirildi[7].

1266’da (1850’de) kabul edilen Kanunnâmei Ticaret’te (m.147-315), ilk kez olarak, iflâs hükümlerine yer verildi. Daha sonra yürürlüğe giren Mecelle’de de tacir olmayan kişilerin iflâsına ilişkin hükümler bulunmaktaydı. Kanunnâmei Ticaret’te yer alan iflâs hükümleri, (1926 tarihli Ticaret Kanununun iflâsı düzenlememiş olması sebebiyle) 1929 tarihli ve 1424 sayılı Kanuna kadar yürürlükte kaldı[8].

Türk hukuk devriminin ilk kanunlarından olan Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu çıktıktan sonra, (maddî hukuk kurallarını düzenleyen) bu kanunlara uyulmaması halinde neler yapılacağını gösteren ve (şeklî hukuk kurallarını düzenleyen) tamamlayıcı nitelikte kanunlara ihtiyaç vardı. Maddî hukuk kanunları, İsviçre hukukundan alındığı için, şeklî hukuk kanunlarının da aynı kökenden olması, pratik açıdan önem göstermekte idi. O tarihlerde İsviçre’nin tümü için geçerli (federal) Medenî Usul Kanunu bulunmamakta ve her kantonun kendi medenî usul kanunları vardı. Bunlar içinde en yenilerden olan Neuchâtel Medenî Usul Kanunu Türkçeye çevrilerek ve bazı değişiklikler yapılarak hazırlanan metin kabul edilerek 1927 yılında 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe konuldu[9]. Aynı amaçla, İsviçre Federal İcra ve iflâs Kanunu Türkçeye çevrilerek ve bazı değişiklikler yapılarak hazırlanan metin kabul edilerek, 1929 yılında 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanunu yürürlüğe girdi; ancak 1424 sayılı Kanun, bütün Dünya’da hissedilen 1929 tarihli ekonomik buhran ve diğer bazı nedenlerle amaca ulaşamadı[10] ve kısa süre sonra yeni bir İcra ve iflâs Kanununa ihtiyaç duyuldu. Hazırlanan Tasarı, 9 Haziran 1932 tarihinde kabul edilerek 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanunu 4 Eylül 1932 tarihinde yürürlüğe girdi.

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle halen yürürlüktedir[11].

II- İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi

Tüzük (nizamname), Bakanlar Kurulunun, bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarttığı, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve kanunlar gibi (Resmî Gazetede) yayınlanan hukuk kaynaklarındandır (Anayasa m.115).

Tüzükler, son zamanlara kadar Türk hukukunun önemli kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkmış ve çok sayıda tüzük yayımlanmıştı. Son dönemlerde, özellikle Avrupa Birliğine giriş hazırlıkları çerçevesinde, bazı istisnaî uygulamalar dışında yeni tüzük çıkartılmadığı ve yürürlükteki tüzüklerin sayısının da, zaman içerisinde eskiyen tüzükler konusunda, daha ziyade (yeni) “yönetmelik” çıkartılması yoluyla azaldığı gözlemlenmekte ve tüzük uygulamasına, zamanla, son verilebileceği anlaşılmaktadır.

İcra ve İflâs Kanununun uygulanmasını göstermek üzere, 1932 tarihinde “İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi” çıkartılmıştır[12]. Bu Nizamnamenin çeşitli hükümleri maddeleri zaman içerisinde değiştirilmiştir; Nizamnamenin çok sayıdaki maddesi de İİK Yönetmeliği’ne alınması suretiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

III- İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği

Anayasanın 124 üncü maddesine göre; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler; hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

İcra ve İflâs Kanunu uyarınca tutulacak defterler, dosyalar, diğer basılı kâğıtlar ile aciz vesikası sicili, icra dairelerinin teftişi ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar kuruluyla tasfiye memurlarına ilişkin hususları düzenleyen İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği çıkartılmıştır[13].

IV- Öğreti ve Yargıtay Kararları

İcra ve iflâs hukuku, sonuçta, karşılıklı parasal (malî) taleplerin somut olarak çözümlendiği bir alanı düzenlemesi itibariyle, alacaklı ve borçlu menfaatlerin çatıştığı ve “çarpıştığı” bir alanı düzenlemektedir. Öte yandan icra ve iflâs hukuku, kambiyo senetleri gibi ticaret hukukunun ve rehin hukuku gibi medenî hukukun en karmaşık ve ülkemizde az işlenen konuları ile de ilgili olması nedeniyle, hukukî tartışmaların en yoğun şekilde yaşandığı bir hukuk dalı ve deyiş yerinde ise, “en sıcak hukuk dalı” özelliğini taşımaktadır. Buna bağlı olarak, İcra ve İflâs Kanununun, uygulamada ortaya çıkan bütün sorunları (uyuşmazlıkları) içerir tarzda, ayrıntılı her türlü hükmü (kazuistik) içerebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, uygulamada ortaya çıkan sorunların büyük bölümü, mevcut Kanun hükümlerinden de yararlanılarak öğreti ve Yargıtay kararları ile doldurulmak durumdadır[14].

C)  İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLİŞKİSİ[15]

İcra ve İflâs Kanunu, icra iflâs takiplerinde; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ise hukuk davalarında uygulanan şekil (usul) kurallarını gösteren kurallardan oluşmaktadır. Bu açıdan, ilke olarak, her iki kanunun uygulanma alanları biribirinden farklıdır ve ihtiyaçlar da böyle olmasını gerektirir. Örneğin, işin niteliği gereği, icra mahkemesinin (eski adıyla: “icra tetkik mercii”nin) görev alanına giren uyuşmazlıklardaki yargılama usulleri ile genel mahkemenin görev alanına giren dava ve işlerdeki yargılama usulleri birbirinden farklı olmak durumundadır. Bu yüzden İcra ve İflâs Kanunu da icra iflâs takiplerinin özelliği gereği, icra mahkemesinde görülen uyuşmazlıklar için Hukuk Muhakemeleri Kanununun düzenlediği kurallardan farklı düzenlemeler getirmiştir.

İcra ve İflâs Kanununun; düzenlediği ilâmlı icra (m.24 vd) bakımından doğrudan, ilâmsız icrada borçlunun itirazı üzerine (duruma göre) icra mahkemesinde veya diğer (genel, özel) mahkemelerde devam eden yargılama süreci bakımından dolaylı olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu üzerine oturduğu, her iki kanun arasında ayrılmaz bir bağın bulunduğu ve biribirini tamamladığı muhakkaktır. Başka bir ifade ile, eğer Hukuk Muhakemeleri Kanunu diye bir kanun hiç olmasa (veya mevcut Hukuk Muhakemeleri Kanunu -varsayım olarak bir an için- yürürlükten kaldırılsa), İcra ve İflâs Kanunu “havada kalır”. Hal böyle olmasına rağmen, bu bağın varlığı hakkında her iki kanunda da genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yüzden, Hukuk Muhakemeleri Kanununun icra iflâs hukuku uyuşmazlıklarında da uygulanıp uygulanmayacağı hakkında uygulamada (ortaya çıkan teknik hukukî tartışmalar sonucunda) çeşitli tereddütler ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak davaların (iş ve işlemlerin) yürümesi aksamakta ve adalet dağıtımı gecikmektedir. Bütün bunların sonucundan etkilenen ise, (ortaya çıkan teknik hukukî tartışmalarda hiçbir etkisi, kusuru ve dahil bulunmayan) yalnızca hakkının kendisine verilmesi için Devletin adalet teşkilâtına başvuran adil yargılanma hakkı bulunan taraflardır.

İcra ve İflâs Kanunu, icra (iflâs) takiplerinde asıl organlardan olan, icra (iflâs) dairelerinin görevlerini düzenlemiştir. Ancak İcra ve İflâs Kanunu, icra (iflâs) dairelerinin uymak zorunda olduğu, takibe egemen genel ilkeleri (karş. HMK m.24-34’de düzenlenen “yargılamaya egemen ilkeler”) içermemekte ve bu konuda, öncelikle uygulanması gereken İcra ve İflâs Kanunu hükümleri haricinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun kıyasen uygulanabileceğine dair (istisnaî bazı açık düzenlemeler bir yana) genel bir yollama (atıf) da yapmamaktadır.

Keza İcra ve İflâs Kanunu, icra (iflâs) takiplerinde diğer asıl organ olan icra mahkemelerinin görevleri hakkında da düzenleme yapmıştır. İcra ve İflâs Kanununun 18. maddesine (fıkra I) göre, icra mahkemelerinin önüne gelen iş ve uyuşmazlıklarda basit yargılama usulü (HMK m.315-322) uygulanacağı kabul edildiğinden ve basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde de yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümlerin (HMK m.118-315) uygulanması gerektiğinden (HMK m.322), Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin, esas itibariyle, icra mahkemeleri önünde de uygulanması sözkonusudur. Bundan hareketle, İcra ve İflâs Kanununun, dolaylı bir şekilde, Hukuk Muhakemeleri Kanununa yollama yaptığı sonucu çıkartılabilir ve bundan hareketle, icra mahkemelerinin uygulayacağı hükümlerin sırası itibariyle, İcra ve İflâs Kanununda yapılan özel düzenlemelerin önceliğinin bulunduğu söylenmelidir. Ancak hal böyle olmasına rağmen, icra mahkemelerinin önündeki uyuşmazlıklarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanabilirliği konusunda (istisnaî bazı açık yollamalar bir yana) gerek öğretide gerek Yargıtay kararlarında çeşitli tereddütler bulunduğu görülmektedir.

Bazı istisnaî yollama hükümleri dışında, İcra ve İflâs Kanunumuzda, Hukuk Muhakemeleri Kanununa genel bir atıf bulunmamaktadır. Bunun nedeninin, kaynak İsviçre İcra ve İflâs Kanunundan ileri geldiğini değerlendirmekteyim. Çünkü, İsviçre’de 2008 yılına kadar (federal) bir Medenî Usul Kanunu yoktu; yargılama hükümleri, her bir kantonun kendi medenî usul kanununa göre yapılmakta idi ve İsviçre (federal) İcra ve İflâs Kanunu, yargılama konularında kanton medenî usul kanunlarına yollama yapmakta idi. Oysa, 2008 tarihli İsviçre Medenî Usul Kanununun 1 inci maddesi, icra iflâs uyuşmazlıklarında da bu Medenî Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı esasını getirmiş ve bu Kanun, İcra ve İflâs Kanununun pek çok maddesini değiştirerek veya yürürlükten kaldırarak, her iki kanun arasındaki uyumu ve bağı sağlamıştır.

Olması gereken hukuk bakımından bizde de Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu arasındaki bağı sağlayıcı yeni kanunî düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bunun için, İcra ve İflâs Kanununun icra (iflâs) takipleri açısından Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre özel kanun olduğunu dikkate alarak, olması gereken hukuk bakımından önerim; takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikle İcra ve İflâs Kanunu hükümlerinin, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ise anılan Kanuna aykırılık teşkil etmemek koşuluyla genel nitelikteki Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlayan genel bir kanun hükmü konulması ve ayrıca her iki kanunun aralarındaki bağ sebebiyle gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılmasıdır.[1]      Bankacılık uygulamasında, alacak tahsili için (resmen) icra veya iflâs takibine başlamadan önce borçlu ile borcun ödenmesi konusunda genellikle (zorunlu olmasa da) pratik ne­denlerle başlatılan yazışmalar, idarî takip olarak adlandırılmakta, bundan olumlu bir sonuç elde edilememesi halinde İcra ve İflâs Kanunu’na göre başlatılan icra ve ya iflâs takibine ise, yasal takip adı verilmektedir.

[2]      Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere ve Waller, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Macaristan, Polonya ve Rusya Federasyonu’ndaki durum için bkz. Kindler/Nachmann, Handbuch Insolvenzrecht in Europa, München, (Verlag C.H. Beck). Her bir ülke için ayrı ayrı kitaplardan oluşan ve çok kapsamlı klasör biçiminde yayımlanan bir çalışma olan bu yayının Türkiye Bölümü (75 sayfa), Christian Rumpf ve Ejder Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.

[3]      Bkz. Fahrettin Atar, İslâm İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul 1990.

[4]      1. Tertip Düstur, cilt 4, s.225.

[5]      2. Tertip Düstur, cilt 6, s.613.

[6]      RG 21.3.1928 sa.845; 1215 sayılı Kanun, yedi maddeden oluşan kısa bir kanundur.

[7]      Bu konuda bkz. Sabri Şakir Ansay, Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960, s.3 vd.

[8]      Bkz. Bilge Umar, İcra ve İflâs Hukukunun Tarihî Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973, s.82 vd.

[9]      Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tarihçesi için bkz.: Bkz. Ejder Yılmaz, Dünden Bugüne Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz (Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Türk Hukukunun Seksen Yıllık Gelişimi, Sempozyum, Ankara 2003) s.243-178.

[10]     Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. Umar, s.138 vd.

[11]     Bu değişikliklerin listesi ve değiştirilen madde numaraları hakkında toplu bilgi için bkz. Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, En Son Değişikliklere Göre Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs kanunu İle Nizamnamesi ve Yönetmeliği, Ankara 2014; ayrıca bkz. Ejder Yılmaz, Dünden Bugüne İcra ve İflâs Kanunumuz (SÜHFD 2003 cilt 11/3-4, Cumhuriyetimize 80. Yıl Armağanı, Konya 2003) s.9-45.

[12]     RG 02.10.1932, sa.2215.

[13]     RG 11.04.2005, sa.25783. Bu Yönetmelik, 27.06.2007 tarihli ve 25860 sayılı, 16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan değişikliklerle değiştirilmiştir.

[14]     Bu konuda çok sayıda Yargıtay kararlarını da içeren ayrıntılı bir eser olarak bkz. Talih Uyar, İcra ve İflâs Kanunu Şerhi,13 cilt, Ankara, 2006-2010; Talih Uyar/Alper Uyar/ Cüneyt Uyar, İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 3 cilt, Ankara 2014.

[15]     Bkz. Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İcra İflâs Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, Cilt 2, Ankara 2015),    s. 1835-1866.

– A –

Acele satış (hacizde) 631-632

Acele satış (iflâsta) 1059

Aciz vesikası 604 vd, 763 vd

Aciz vesikası sicili 765 vd

Acizden dolayı butlan 1218- 1223

Actio pauliana 1203

Açık arttırma 633 vd, 665 vd

Adalet Bakanlığının hasım olarak gösterilmesi 52

Adalet hizmetleri 42

Adalet teşkilâtı 42

Adalet yüksek okulları 43

Adi işler faizi 307 vd

Adi kira 1151 vd

Adi konkordato 1257 vd

- alacaklılar toplantısı 1269

- alacaklıları davet 1268

- alacakların bildirilmesi 12698

- alacakların mahkemece incelenmesi 1270-1271

- defter tutulması 1267

- feshi 1280-1281

- kabul için gerekli çoğunluk 1271-1271

- konkordato dışı vaadler 1280

- konkordato komiseri 1261 vd

- konkordato mühleti 1260 vd

- konkordato projesi 1258

- reddi 1276-1277

- şartları 1259-1260

- talep 1258

- tasdik 1272-273

- tasdik kararına karşı kanun yolu 1275

- tasdikin ilânı 1276

 

- tasdikin sonuçları 1273-1274, 1278 vd

- yetkili icra mahkemesi 1259

Adi müflis 1327

Adi şirket 298

- hissesi haczi 536

Adi tasfiye usulü (iflâsta) 1038 vd

- ilânı 1038 vd

- reddedilen mirasta terekenin iflâs tasfiyesinde 1040

Adi ve rehinli alacakların sırası 1023 vd

Adlî işlem 42

Adlî memur 42

Adlî para cezası 1338, 1339, 1352, 1357, 1395

Adlî yardım 92

Adlî yargı adalet komisyonu 47

Adrese dayalı kayıt sistemi 117, 678

Aile mal ortaklığı 656

Aile şirketi 285 vd, 651

Aile yurdu satışı 745, 1080

Akdî faiz 307 vd

Akit tablosunda yazılı olan eklenti haczi 489 vd

Aktif husumet ehliyeti 303

Alacağın artırılamaması 306

Alacağın geç bildirilmesi (iflâsta) 1073-1075

Alacağın likid olması 376

Alacağın ödeme yerine devri 649-650

Alacak 306 vd

Alacak haczi 507 vd

Alacak kaydı (iflâsta) 1038 vd

- geç kaydettirme 1073-1075

- kaydettirmeme 1085

Alacak rehni 121

 

Alacakların incelenmesi (iflâsta) 1059 vd

- müflisin kabul edip etmemesi 1059

- red kararı 1061-1062

- sıra cetveli 1063 vd

- tapuda yazılı alacaklar 1060

Alacakların sırası 1023 vd

Alacaklı 297 vd, 303 vd

Alacaklı sıfatı 303

Alacaklıları davet (iflâsta) 1036 vd

Alacaklının hakları üzerinde iflâsın etkileri 1004 vd

Alacaklının ihaleye girmesi 641, 662

Alacaklının şöhreti 303

Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 930-937

Alacaklısını kasten zarara uğratma suçu 1338-1348

Alacaklıya verilecek ödeme emri nüshası 348

Alenîyet 72

Altın alacağı için takip 238

Altın haczi satışı 645

Ana para ipoteği 791

Anonim şirket ortağının bu sıfatla tacir olmaması 241

Anonim şirket pay haczi 537

- satışı 651 vd

Anonim şirket yönetim kurulunun iflâsı isteme zorunluluğu 939 vd

Apostil 207-208

Ara kararının icra edilememesi 124

Arabuluculuk sonunda icra edilebilirlik şerhi taşıyan anlaşma 216

Araç yakalanması 506

Aranacak borçta icra dairesinin yetkisi 267, 268

Arındırılmış satış 701-704

Âri satış 701-704

Arttırma 633 vd

- iflâsta 1078-1079

Arttırma hazırlık tedbirleri 633-641

- ipoteğin paraya çevrilmesinde 809-810

Arttırma şartnamesi 633 vd, 643

- içeriği 663-665

Arttırmadan menfaat karşılığı çekilme suçu 1395

Askerlik halinde erteleme 292-293

Aufsichtsbehörde 46

Avans 320

Avans faizi 307

Avukatın düzenlediği uzlaşma tutanağı 216

Avukatla takip tekeli 302

Ay olarak belirlenen süreler 112

Ayırt etme gücü 301

Azamî meblağ ipoteği 791

– B –

Bağışlama karinesi 1211 vd

Banka alacaklarında itirazın kesin kaldırılması 391-401

Banka aracılığıyla ödeme 79

Banka hesabı 79-80

Banka kredilerini temin eden ipotekler 819 vd

Banka mevduatı haczi 507 vd

Banka munzam sandık vakfı emekli maaşı haczi 484

Bankada haczedilen paranın talep edilmesi için gerekli süre 611

Bankadaki paranın haczi 610

Basit tasfiye usulü 1036-1038

Basit yargılama usulü 102

Başvurma harcı 90

Bayram günleri 282

Beklemece alacak haczi 511 vd

Belediye alacağının takibi 258-259

Belediye malının haczi 465, 466

Belge 316-318

- aslı 316

- örneği 316

Belgeler zinciri 380

Belirli (likid) alacak 376

Belirsiz alacak 376

Beyandan sonra kazançta artışı bildirmeme suçu 1375-1377

Bileşik faiz 310

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair ilâmlara uymama suçu 1387-1388

Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası 148-153

Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası 153

Birinci alacaklılar toplantısı 1041 vd

- karar yeter sayısı 1042

- kararları 1048-1049

- kararlarına karşı kanun yolları 1049

- toplanma yeter sayısı 1042

- yapılamaması 1042-1043

Birinci haciz ihbarnamesi 510, 517

Bono 878 vd

Borca batıklık 939 vd

Borca itiraz 378 vd

- kambiyo senetlerine mahsus takipte 885 vd

Borcun affı 178, 406

Borcun ibrası 178, 406

Borcun ifası 178, 406

Borcun imhali 174 vd

Borcun itfası 174 vd, 406

Borcun kat’ı ihtarı 391 vd, 819 vd

Borcun mahsubu 178

Borcun mehillendirilmesi 174 vd

Borcun sebebi 316-318

Borcun söndürülmesi 174 vd

Borcun takası 178, 406

Borcun terkini 178, 406

Borç ödemeden aciz vesikası 604 vd, 763 vd

- hükümleri 767 vd

Borç ödemeden aciz vesikası (iflâsta) 1083-1084

Borç tasfiye anlaşması 1256

Borçlu 297 vd, 305

Borçlu adına işlem yapabilme yetkisi alma 540 vd, 653

Borçlu carî hesap şeklinde işleyen krediyi temin eden ipotek 819 vd

Borçlu carî hesapta itirazın kesin kaldırılması 391-401

Borçlu sıfatı 305

Borçlunun adresini değiştirmesi 340

Borçlunun ağır hastalığı halinde ertele­me 293

Borçlunun bilinen adresinin bulunmaması halinde iflâs 930 vd

Borçlunun eşinin hacze iştiraki 590 vd

Borçlunun haczi kabil malın bulunmaması halinde haciz tutanağı 604-608

Borçlunun haline münasip evinin haczi 474 vd

Borçlunun kaçması halinde iflâs 930 vd

Borçlunun mallar üzerinde iflâsın etkileri 980 vd

Borçlunun mevcuda hakkında bilgi ver­me yükümlülüğü 1459

Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza 1377-1384

Borçlunun ödemelerini tatil etmesi halinde iflâs 933

Borçlunun takip sırasında ölmesi 285 vd

Borçlunun takipten önce ölmesi 288

Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 937 vd

- ihtiyarî iflâs talebi 937-939

- zorunlu iflâs talebi 937-939

Borçlunun üstünün aranması 459

Borçlunun yakının ölmesi halinde erteleme 284-285

Borçluya süre verilmesi 174 vd

Borçtan kurtulma davası 401-403

Bozma kararının icraya etkisi 220 vd

Burs haczi 477

– C –

Carî hesap sözleşmesi 391 vd, 805

Cebrî icra hukuku 25

Cebrî icra tehdidi 436

Cebrîlik 25

Cezaevleri harcı 91, 92

Ceza mahkemesi sıfatı 50

Ceza mahkemesinin kişisel hakka ilişkin kararının icrası 124

Cezaî hükümler 1338-1413

Cirantaya karşı takip 883 vd

Ciro silsilesinde kopukluk 920

Concordat 1256

Cumhuriyet savcısının teftişi 86-88

Cüz’î icra hukuku 25

– Ç –

Çalınmış mal (istihkak davası) 575-576

Çek 878 vd

Çekişmeli alacakların alacaklıya devri (iflâsta) 1079-1080

Çekişmeli malların haczi 494, 495

Çekişmesiz malların haczi 494, 495

Çıplak pay haczi 537 vd

Çiftçi mallarının haczi 470, 471, 472

Çocuk teslimine muhalefet suçu 1384-1385

Çocuk teslimine ilişkin ilâmın icrası 134-135, 137-138

Çocuk gelişimcisi 137-138

Çocukla şahsî münasebet kurulmasına ilişkin ilâmın icrası 136-137, 137-138

– D –

Dar anlamda icra hukuku 25

Dar yetkili mahkeme 48, 49

Davayı kabul 206

Davayı takip yetkisi 1001 vd

Değeri hızla düşen hacizli malın satışı 631-632

Deniz alacağı 1134-1135

Depo kararı 863 vd

- doğrudan doğruya iflâsta verilmemesi 866

Derece kararı 586 vd

Devamlı ekonomik kriz hali 1328

Devlet alacağının takibi 258-259

Devlet malının haczedilememesi 461 vd

Devletin icra ve iflâs dairesi görevlilerinin kusurundan doğan sorumluluğu 51-62

Disiplin hapsi 1375

Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki karar 217

Dizi listesi 76

Doğrudan doğruya iflâs halleri 930 vd

Dosyanın işlemden kaldırılması 451

Dosyanın kaybı 65

Dosyanın yenilenmesi 451

Duruşmada bulunma zorunluluğu 386, 387

Dürüstlük kuralı 169

– E –

Eda hükmü 124, 162

Eğitimci 137-138

Ek mehil belgesi 202

Eklenti haczi 489 vd

Ekonomik kriz 1328

El koyma 447 vd

Elektronik haberleşme araçlarının haczi 480

Elektronik işlemler 77-79

Elektronik ortamda artırma teklifi 640, 658 vd

Emekli ikramiyesi haczi 485

Emekli maaşı haczi 481 vd

Emeklilik yatırım fonunun haczi 480

Emre muharrer senet

En sıcak hukuk dalı 31

En yüksek pey süren ikinci kişi 706-707

Er hakkında takip 292-293878 vd

Erginlik 301

Erteleme halleri 284 vd

Erteleme tedbirleri (iflâsta) 954 vd

Ertelemenin sürelere etkisi 293-294

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs 930 vd

– F –

Faiz 307 vd

Faiz (iflasta) 1007-1009

Faize faiz hesaplanması 310

Fazla verilen paranın geri alınması 221, 1428

Feragat (iflâs davasından) 875

Fevkalâde hallerde mühlet 1328-1337

- borçlunun tasarruflarına etkisi 1332

- defter düzenleme 1330

- etkilenmeyen alacaklar 1333

- iflâsın ertelenmesi 1336-1337

- kaldırılması 1335-1335

- karara karşı istinaf yoluna başvurma 1330

- komiser 1330-1331

- konkordato mühleti verilemeyeceği 1336

- mahkemenin incelemesi1329-1330

- sonuçları 1331-1332

- talep 1328-1329

- uygulama şartları 1328

- uzatma 1334

- yetkili makamların alacağı tedbirler 13232-1333

Fevkalâde hallerde tatil 1337

Fiil ehliyeti 300-301

Fiilî ödeme tarihindeki döviz kuru 307 vd

Finansal kiralama konusu malların haczi 480

Fotokopi üzerinde imza incelemesi 387, 908 vd

– G –

Gayri nakdî kredi 391 vd, 819 vd

Gayri resmî konkordato 1257

Gazete ile satış ilânı 634

Gece vakti 283

Gecikme faizi 307 vd

Gecikmiş itiraz 348-357

- usulsüz tebligattan farkı 354-357

Geç alacak bildirilmesi (iflâsta) 1073-1075

Geçici aciz belgesi 604-609

Geçici haciz 401-403, 447

- satış 620-621

Geçici hukukî himaye tedbiri 119

Geçici oturulan yer icra dairesinin yetkisi 265

Geçici rehin açığı belgesi 814

Gemi haczi 498

Gemi ipoteği 782, 847 vd

- alacaklıları 782

Gemi rehni 774 vd

Gemi rehninin satışı 847 vd

Gemi satışı 632, 649, 671, 672, 715, 744-745

- elde edilen paranın alacaklıya ödenme­si 772

Gemi sicili 154 vd

Gemi terimi 122

Gemi üzerinde kanunî ipotek 254

Gemi zilyedi 159, 160

Gemide bulunan eşya 160, 161

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası 154 vd

Gemilerin ihtiyatî haczi 1134-1150

- deniz alacağı 1134-1135

- görevli mahkeme 1137

- ihtiyatî tedbir kararı verilememesi 1135

- seferden yasaklanamama 1135

- teminat gösterme zorunluluğu 1143

- tazminat davası 1142

- yetkili mahkeme 1138 vd

Gemilerin paraya çevrilmesi

- sıra cetveli 1027-1029

Genel musibetin bulunması 1337

Genel yetkili icra dairesi 261

Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu 1369-1375

Gerçek kişi tacir 240

Gerekçe belirtme zorunluluğu 72

Gıyapta yapılan haczin taraflara bildirilmesi 599-603

Götürülecek borçta icra dairesinin yetkisi 267

Gümüş alacağı için takip 238

Gümüş haczi satışı 645

Gün olarak belirlenen süre 111-112

– H –

Haciz 447 vd

- borçlunun yokluğunda 459

- talep süresi 448-453

Haciz aşamasının rehinli takipte bulun­maması 777

Hâciz 447

Haciz çeşitleri 447

Haciz ihbarnamesi 507 vd

- istinabe 510

Haciz isteme hakkının düşmesi 448, 449

Haciz işleminin yapılması 453

Haciz yapan memurun yetkisi 459-460, 479

Haciz müzekkeresi gönderilmesi 453 vd, 513

Haciz şerhi 529-532

Haciz tutanağı 67-70, 459

- borç ödemeden aciz belgesi olabilmesi 596, 604-609

- alacaklıya ve borçluya bildirilmesi 599-603

- düzenlenmesi 594-599

Haciz yolu ile takibin iflâs yolu ile takibe çevrilebilmesi 240 vd

Haciz yoluyla takip 258 vd, 442 vd

Hacizde tertip 494 vd

Hacizden sonra tesis edilen yükümlülükler 701-704

Hacizli mal üzerinde muhafaza tedbirleri 499 vd

- masrafları 545-546

Hacizli mal üzerinde sonradan tesis edilen yükümlülükler 701-704

Hacizli mal üzerinde tasarruf 496-499

Hacizli malın el değiştirmesi 529

Hacze başlama müddeti 453-459

Hacze iştirak 581-594

- adi iştirak 582

- davet 603-604

- imtiyazlı iştirak 582

- şartları 581 vd

- takipli iştirak 582

- takipsiz iştirak 582

Haczedilemeyen mal ve haklar 461 vd

Haczedilen malların istinabe yoluyla satışı 1425-11428

Haczedilen paranın bankaya yatırılması 501

Haczi caiz olmayan mal ve haklar 461 vd

Haczin tapudan terkini 531

Haczin tapuya bildirilmesi 529-530

 

 

Haczin yapılması 453 vd, 493 vd

- fiilen uygulama 453, 493 vd

Haczolunmazlıktan feragat 485-488

Hâdiseye uygun olmama 94

Hafta tatili 282

Hak ehliyeti 297

Hakem kararının icrası 124

Hakikata aykırı beyanda bulunma suçu 1369-1375

Hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması 95

Hakkın yerine getirilmemesi 95

Haksız fiil alacağı için ilâmsız icra 237, 238

Haksız fiilde icra dairesinin yetkisi 270

Haksız fiilden doğan dava 53

Haksız takip tazminatı 376, 384, 391, 403, 895 vd

Hamur karma makinasının haczi 467

Hapis cezası 1338, 1339, 1349, 1352, 1356, 1359, 1369, 1393

Hapis hakkı 121

- rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konu olması 773, 1185

Hapis hakkı için defter tutulması 1184-1186

Hapisle tazyik 152, 153, 445-447 773

Harçlar 909

Harp hali 1337

Hasılat kirası 1151 vd

Hastalık raporu 350

Hiç mal bulunmaması halinde haciz tutanağı 604-609

Hesap kat ihtarnamesi 395

Hesap kesme ihtarı 395

Hesap özeti tebliği 395

- itiraz 396 vd

Hileli iflâs 1322-1323

Hileli müflis 1324-1326

Hisse haczi 534 vd

Hisse satışı 651 vd

Hizmetli 37

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu ilişkisi 32-34

Hukuka aykırılık 53

Husumet 302-303

Hükümlülük halinde erteleme 291-292

– İ –

İbra 178, 406

İcra ceza mahkemesi 50

İcra daireleri arasında haberleşme 1425

İcra dairesi 37-40

İcra dairesi çalışanlarının kalitesini artırma 36

İcra dairesi görevlisi 40

İcra dairesi tarafından yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla olması 80

İcra dairesince teslim edilen gemiye ye­niden girme suçu 1385-1387

İcra dairesince teslim edilen taşınmaza yeniden girme suçu 1385-1387

İcra dairesine banka aracılığıyla ödeme 79

İcra dairesine doğrudan yapılan ödeme 80

İcra dairesine verilen emanetler hakkın­da zamanaşımı 1440-1441

İcra dairesinin fazla ödediği paranın geri alınması 221, 1428-1440

- iade yazısı 1428, 1438

- istirdat davası açılması 1433 vd

İcra dairesinin para tahsili 80

İcra dosyası 65

İcra dosyasının kaybı 65

İcra dosyasının yenilenmesi 65

İcra dosyasının yok olması 65

İcra edilebilirlik şerhi taşıyan anlaşma 216

İcra emri 123 vd, 161vd

 

İcra emri

- bir işin yapılması veya yapılmamasına dair ilâmların icrasında 147 vd

- çocuk tesliminde 134 vd

- çocukla şahsî ilişki kurulmasında 136-137

- gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmlarda 154 vd

- ipoteğin paraya çevrilmesinde 790

- irtifak hakkına ilişkin ilâmlı takipte153

- para ve teminat verilmesine ilişkin ilâmlı takipte 161 vd

- taşınır tesliminde 125 vd

- taşınmaz tahliye ve tesliminde 140 vd

İcra emrindeki alacağın ödenmemesi halinde alacaklının yetkisi 204-205, 933 vd

İcra hâkimi 45

İcra hâkiminin reddi 82-85

İcra hâkiminin yasaklı olması 84

İcra harçları 90-92

İcra hukuk mahkemesi 50

İcra hukuku 25

İcra inkâr tazminatı 189, 375, 384, 391, 403

İcra işlemlerinin bozma üzerine durması 221 vd

İcra kâtibi 37-38

İcra kâtipliği kadrosu 38

İcra kefaleti 71, 72, 208-212

İcra masrafları 320-322

İcra mahkemesi 45-51

İcra mahkemesi kararlarının kesin hüküm teşkil etmesi 49

İcra mahkemesi kararlarının kesin hüküm teşkil etmemesi 383

İcra mahkemesinin kararıyla takibin taliki veya iptali 406-413

İcra memuru 37, 40

İcra müdürlüğü 39

İcra müdürü 37-38

İcra müdürü yardımcısı 37

İcra müdürünün yapmasının yasak olduğu işlemler 81

İcra müdürünün hacizdeki yetkisi 459-460

İcra organları 36-40

İcra reisi 47

İcra takibinin amacı 494

İcra takip işlemi 282, 1095

İcra tazminatı 189, 375, 384, 391, 403, 433, 895 vd, 1182

İcra tebliğleri 116-118, 294

İcra tetkik mercii 45

İcra tutanakları 64-76

İcra ve iflâs dairelerinin birleştirilmesi 45

İcra ve iflâs dairesi 36, 41, 44, 45

İcra ve iflâs dairesi görevlilerinin reddi 81

İcra ve iflâs dairesi görevlilerinin sorumluluğu 51-62

İcra ve iflâs dairesi görevlilerinin yapamayacağı iş ve işlemler 81, 85

İcra ve iflâs dairesi işlemlerinin hukukî niteliği 41-44

İcra ve iflâs dairesi tutanakları 65-76

İcra ve iflâs dairesinin gözetim ve denetimi 85-88

İcra ve iflâs dairesinin idare karşısında bağımsızlığı 41, 43

İcra ve iflâs dairesinin teftişi 86-88

İcra ve iflâs hukukunun kaynakları 28

İcra ve iflâs hukukunun konusu 25

İcra ve İflâs Kanunu 29-30

İcra ve İflâs Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilişkisi 32-34

İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi 30, 88-90

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği 30, 88-90

İcra ve iflâs suçları 1338-1413

- davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller

- duruşma 1407

- feragat 1411

- görev ve birleştirme yasağı 1395-1396

- görevli mahkeme 1398-1399

- iddianame 1403

- istinabe 1401

- itiraz 1409-1410

- karar 1408

- şikâyet süresi 1396-1398

- tahkikat 1407-1408

- tüzel kişilerde cezanın kimin hakkında uygulanacağı 1390-1393

- yargılama usulü 1400

- yetkili mahkeme 1398-1400

İcraî haciz 447

İcranın durdurulması 118-120

İcranın geri bırakılması 174 vd

- ipoteğin paraya çevrilmesinde 796-798

İcranın geri bırakılması için verilecek süre 198 vd

İcranın iadesi 220-235

İcranın yerine getirilmesi harcı 91

İdarî işlem 41

İdarî takip 25

İdarî tatil günleri 282

İfa hükmü 124, 162

İfa yeri icra dairesinin yetkisi 265, 266

İflâs avansı 869

İflâs bürosu 1041

İflâs dairesi 44

İflâs davası 856, 925 vd

- birden fazla borçlunun bulunması 929-930

- davaya itiraz ve müdahale 926-927

- defter tutma 871-872

- depo kararı 863 vd, 927

 

- feragat 874-876

- geri alınması 861

- görevli mahkeme 856 vd

- iflâs avansı 869-871

- iflâs masraflarının peşin verilmesi 869

- istirdat davası 929

- itirazın kaldırılması 857 vd, 928

- kararına karşı kanun yolları 872 vd

- muhafaza tedbirleri 867 vd

- ödeme emrine itiraz edip edilmemesi halinde 862 vd

- yargılama usulü 861-867

- yetkili mahkeme 852

İflâs davasından feragat 874-876

İflâs dışı konkordato 1257

İflâs dosyasının kaybı 65

İflâs hukuku 28

İflâs içi konkordato 1257

İflâs idare memuru 1044 vd

İflâs idaresi 1043 vd

- aday gösterilmesi 1044

- denetimi 1051

- görevleri 1049 vd

- kamu görevlisi niteliği 1053

- kararlarına karşı şikâyet 1051 vd

- masanın kanunî mümessili olması 1049

- seçilmesi 1044

- sorumluluğu 1051

- toplantıları 1045

- ücreti 1048

İflâs istememe suçu 944, 1393-1395

İflâs işlerinde özel menfaat elde etme suçu 1352

İflâs kararı 874 vd

- iflâs dairesine bildirilmesi 876

- ilânı 876-878

- ilgili yerlere bildirim 876

İflâs masası 980 vd

İflâs masası alacaklarının tahsili 1058

İflâs masasına girecek olan mal, hak ve alacaklar 981 vd

- başkasına ait malın satış bedeli 985

- bedelinin tahsili için verilen bazı senetler 984-985

- hacizli mallar 982-983

- ihtiyatî hacizli mallar 983

- iptal davası açma hakkı 984

- müflisin haczi caiz malları 981-982

- müflisin tasarrufun sınırlandırılması 986 vd

- mülkiyeti müflise ait rehinli mallar 981-982

- mülkiyeti üçüncü kişiye ait rehinli mal­lar masaya girmez 981-982

- satıcının geri alma hakkı 985-986

- tasarrufun iptali davası açma hakkı 984

İflâs masasından çıkarılacak olan mal, hak ve alacaklar 981 vd

- başkasına ait malın satış bedeli 985

- istihkak konusu mallar 1053 vd

İflâs masasının fiilen teşkili 1032 vd

- defter düzenlenmesi 1032-1033

İflâs masasının paraya çevrilmesi 1077 vd

İflâs masasının yönetimi 980 vd, 1041 vd

- birinci alacaklılar toplantısı 1041 vd

- iflâs idaresi 1051 vd

- ikinci alacaklılar toplantısı 1075 vd

İflâs müdürü 44

İflâs müdürü yardımcısı 44

İflâs organları 40-41

İflâs talebi 856 vd

İflâs tasfiyesinin süresi 1088

İflâs tasfiyenin tatili 1035-1036

İflâs yoluyla adi takip 853 vd

- ödeme emri 854-856

İflâs yoluyla takip 850 vd

- adi takip 854 vd

- doğrudan doğruya iflâs 930 vd

- kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla takip 923-929

- takipli iflâs yolları 931

- takipsiz iflâs yolları 931

İflâs yolu ile takibin haciz yolu ile takibe çevrilebilmesi 240 vd

İflâsa tâbi borçlu 240 vd

İflâsa tâbi borçluların haciz yolu ile de takip edilebileceği 240-246

İflâsı kaldırıcı konkordato 1282

İflâsı önleyici konkordato 1282

İflâsın açıldığı tarih 874 vd

İflâsın açılması 874 vd

İflâsın alacakların hakları üzerindeki et­kileri 1004 vd

- faizlerin işlemeye devam etmesi 1007- 1009

- konusu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 1011-1014

- müeccel alacakların muaccel hale gelmesi 1004-1007

- müflisin kefil olduğu borçlar 1018

- müşterek borçluların aynı anda iflâsı 1018-1022

- şarta bağlı alacakların iflâs masasına kaydedilmesi 1009-1010

- takas 1014-1018

- tamamlanmış satışların ifası 1014

İflâsın borçlunun malları hakkındaki et­kileri 980 vd

- hukuk davalarının durması 998 vd

- iflâs masası oluşması 980-981

- müflise ödeme 990-991

- müflisin tasarruf ehliyetinin sınırlandırılması 986-990

- poliçe ödenmesi 986

- takiplerin durması ve iflâs kararının kesinleşmesiyle düşmesi 991 vd

İflâsın ertelenmesi 943 vd

- davaların durması 958

- ekonomiye kazandırma 951

- erteleme tedbirleri 954 vd

- ihtiyatî tedbir kararı 955 vd

- iyileştirme projesi 948 vd

- kararın etkileri 961-971

- kayyım 954 vd

- süresi 966 vd

- takiplerin durması 954 vd, 961 vd

- talep 939 vd

İflâsın hukukî sonuçları 980 vd

- alacaklının hakları üzerinde 1004 vd

- borçlunun malları hakkında 980 vd

İflâsın kaldırılması 975-979

- halleri 975-976

- ilânı 979

İflâsın kapanması 1085-1088

- ilânı 1085-1086

- son rapor 1085

- sonra mal bulunması 1086-1088

İflâsın tasfiyesi 1032 vd

- adi tasfiye usulü 1038 vd

- basit tasfiye usulü 1036-1038

- defter tutulması 1032-1034

- masanın fiilen oluşturulması 1030-1031

- teminat tedbirleri 1032

İflâsta alacak kaydı (iflâsta) 1038 vd

- geç kaydettirme 1073-1075

- kaydettirmeme 1085

İflâsta istihkak davası 1053-1058

- konusu 1053 vd

İflâsta iyiniyetin korunması 986, 987 vd, 990-991

İflâsta muhafaza tedbirleri 159

İflâsta satış 1077 vd

- artırma yoluyla satış 1078 vd

- artırmanın ilânı 1078-1079

- çekişmeli alacakların devri 1079-1080

- pazarlıkla satış 1078

- şartları 1079

İflâsta tasfiye usulleri

- adi tasfiye usulü 1038 vd

- basit tasfiye usulü 1036-1038

İflâstan önce konkordato 1257

İflâstan sonra konkordato 1257, 1281 vd

- şartları ve hükümleri 1281-1282

İhale 633 vd, 641 vd, 657 vd, 665 vd, 690 vd

- bedelinin ödenmemesi 646-647, 705 vd, 710

- geri alınması 646, 690 vd

- hazırlıkları (ipoteğin paraya çevrilmesinde) 809-810

- şartnamesi 643, 657 vd

- hazırlık tedbirleri 633 vd, 657 vd

- yapılması 641-645, 665 vd, 690 vd

İhale bedelinin ödenmesi için süre verilmesi 646 vd, 131-132

İhale bedelinin ödenmemesi 646-647, 705 vd

İhalenin feshi 647, 705 vd, 713 vd

- davası 722

- görevli mahkeme 719, 734

- ispat 7245 vd

- kefilin isteyememesi 716

- para cezası 732 vd

- sebepleri 719 vd

- süresi 719 vd

- talep edebilecek kişiler 715-716

- usulü 722 vd

- yetkili mahkeme 719, 734

İhalenin geri alınması 646-647, 705 vd

İhalenin geri bırakılması 641 vd, 690 vd

İhalenin kaldırılması 646-647, 705 vd

İhalenin sonuçları 713 vd

- mülkiyetin kazanılması 714

- tapuya tescil 715, 738 vd

- zorla çıkarma 738 vd

İhtiyarî takip arkadaşlığı 299, 300, 783 vd, 1159-1160

İhtiyatî haciz 447, 1089 vd

- alacağın rehinle temin edilmemiş olması 1110 vd

- geçici hukukî hamiye tedbiri 1089

- geminin 1123 1135 vd

- görevli mahkeme 1105

- tahkimde 1107

- icra takip işlemi olmaması 1095

- iflâs yolu ile takip 1131-1132

- ihtiyatî tedbirden farkı 1089 vd

- ihtiyatî haciz kararına karşı kanun yolu 1126-1130

- ihtiyatî haciz kararının icrası 1121

- ihtiyatî haciz kararının içeriği 1118-1121

- ispat 1108 vd

- iştirak 1132-1134

- itiraz 1126 vd

- kaldırılması 1130-1131

- kaldırılması için teminat 1122

- kararı 1103

- sebepleri 1089 vd

- şartları 1089 vd

- tamamlayan merasim 1122 vd

- tutanağı 1122

- verilmesi için teminat 1115

- yaklaşık ispat 1109

- yetkili mahkeme 1103

İhtiyatî tedbirin ihtiyatî hacizden farkı 1089 vd

İhtiyatî tedbirli malın haczi 495

İkinci alacaklılar toplantısı 1075-1076

- karar yeter sayısı 1076

- toplanamaması 1076-1077

- toplantı yeter sayılı 1076

- yeniden alacaklılar toplantısı 1077

- yetkisi 1076

İkinci haciz ihbarnamesi 517 vd

İl özel idaresi alacağının takibi 258-259

 

İl özel idaresi malının haczi 462 vd

İlâm 123 vd

İlâm alacaklısının ilâmsız icraya başvurması 165, 166

İlâm alacaklısının malı üçüncü kişiye devri 165

İlâm niteliğinde belge 205 vd

İlâma dayalı olmayan nafaka haczi    481 vd

İlâmatı Hukukîyenin Sureti İcrası Hakkında Kanun 29

İlâmda zamanaşımı süresi 217-220

İlâmdaki alacağın bölünerek icraya konulması 169 vd

İlâmın icrası belgesi 770-771

İlâmın zamanaşımına uğraması sebebiy­le icranın geri bırakılması 191-194

İlâmların icrası 123 vd

İlâmlı icrada genel hükümlerin uygulanması 235

İlâmlı icrada hukukî yarar 169 vd

İlâmlı icrada icranın geri bırakılması izin verilecek süre 199 vd

İlâmlı icrada yetki 194-196

İlâmlı takibin başlaması 196-198

İlâmsız icrada yetki 260-281

İlâmsız icranın pratikliği 43

İlâmsız takibin taliki veya iptali 406-413

İlâmsız tahliye 1151 vd

İlâmsız takip 237 vd

- çeşitleri 237 vd

- iflâsa tâbi borçlular hakkında 240 vd

- para borçları ve teminat için 237 vd

İlân (satışta) 633 vd, 665 vd

İlave haciz 447, 586

İlerde doğacak ipotek 791

İlerde doğması muhtemel ipotek 791

İlk alacaklılar toplantısı 1041 vd

İlk haciz sahibi 582

İlk haczi oylan icra dairesi (hacze iştirakte) 587, 750

İmhal sebebiyle icranın geri bırakılması 174 vd, 406

İmtiyazlı adi alacaklar 1026-1027

İmtiyazsız adi alacaklar 1027

İmza 320

İmza incelemesi 387 vd, 900 vd

İmza inkârı 385 vd, 900 vd

İmzası ikrar edilmiş senet 379-380, 407

İmzaya itiraz 385 vd

- kambiyo senetlerine mahsus takipte 900 vd

İnkâr tazminatı 375, 384, 391, 403,     433 vd, 895 vd

İntifa hakkı haczi 481 vd, 535

İntifa hakkı satışı 651 vd

İpoteği çözmekten kaçınma 841-847

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip 780 vd

- alacağın veya rehnin ilâmla tespit edil­miş olması 817

- banka cari hesabı şeklinde işleyen takipte 819 vd

- bankalar lehine olan hüküm 819 vd

- icra emri 790-796

- icranın geri bırakılması 796-798

- ihale hazırlıkları 809

- kiracılara haber verme 806-808

- kredi kuruluşları lehine olan hüküm 812

- ödeme emri 798-802

- ödeme 835-837

- paraların paylaştırılması 835-837

- satış hazırlıkları 809

- satış talebi süresi 810 vd

- satış usulü 815-817

- sıra cetveli 835-837

- tapu dairesine haber verme 808

- takip talebi 781

- uzun, orta ve kısa vadeli kredilerde 819 vd

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip zorunluluğu 251-258

- istisnaları 252 vd

İpotek akit tablosu 215, 781 vd, 790 vd, 819 vd

İpotek akit tablosunda yazılı olan eklenti haczi 489 vd

İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesi 790 vd

- ilâm niteliği 790 vd

İpotek borçlusu 783 vd

İpotek kapsamındaki eklentinin haczi 489-492

İpotek sözleşmesi 780 vd

- adres gösterme zorunluluğu 789-790

İpotek terimi 120

İpotek veren üçüncü kişi 783 vd

İpotekle temin edilmiş faiz 254

İpotekli alacaklının gaip olması 841-847

İpotekli borç senedi 120

İpotekten sonra tesis edilen yükümlülükler 701-704

İptal davası 1203 vd

İradî temsil 302

İrat senedi 120

İrtifak haklarına ilişkin ilâmların icrası 153-154

İsticvap 387 vd, 907 vd

İstihkak terimi 546

İstihkak davası (hacizde) 546 vd

- aciz belgesi 563 vd

- delillerin serbestçe değerlendirilmesi 564

- hacizde istihkak davasının konusu 546

- mal borçlunun elinde ise 546 vd

- hazırlık safhası 546-551

- mal üçüncü kişi elinde ise 576-581

- görevli mahkeme 556

- ispat yükü 560

- karineler 567 vd

- maddî anlamda kesin hüküm 566

- yetkili mahkeme 556

İstihkak davası (iflâsta) 1053-1058

- konusu 1053

İstihkak iddiası 546 vd

- taraflara bildirilmesi 550, 551

- yapılacak işlemler 551 vd

İstiktap 387 vd, 907 vd

İstinabe yoluyla haciz 455

- istihkak davası 457

- şikâyet 455

İstinabe yoluyla satış 1425-1428

İstinaf kefaletnamesi 208

İstinaf talebinin kabulünün icraya etkisi 221

İstirdat davası 413 vd, 436-440, 520 vd

İsviçre İcra ve İflâs Kanunu 30, 33

İş görmekten memnuiyet 81

İş ortaklığı 298

İşlem ehliyeti 300-301

İşlemin kendiliğinden düzeltilmesi 98

İştirak halinde tasarruf edilen malların haczi 534 vd

İştirak halinde tasarruf edilen malların satışı 654 vd

İtfa itirazı 177

İtfa sebebiyle icranın geri bırakılması 174 vd

İtfa terimi 178, 406

İtibarın yerine gelmesi 1324-1326

İtiraz 333 vd

- faksla itiraz 338

- formülü 335

- hükmü 357 vd

- icra takibini durdurması 351, 357 vd

- iradesi 335

- kısmî itiraz 340

 

- sebepleri 343 vd

- süresi 334

- şekli 334 vd

- UYAP üzerinden 337

- verileceği yer 334, 338

İtiraz edilmeyen hesap özeti 215

İtiraz sebepleri 343 vd

- değiştirilip genişletilememe 343 vd

- ile bağlılık 343

- senet metninden anlaşılan 343 vd

İtirazın geçici (muvakkaten) kaldırılması 378-384

- hükümleri 401-403

- karar ve müddet 403-406

İtirazın kesin kaldırılması 385-391

İtirazın hükümden düşürülmesi 361 vd

İtirazın iptali davası 362, 363, 365 vd

- borçlunun ödeme emrine itirazları ile bağlı olmaması 373, 374

- hakemde 367

- haksız takip tazminatı 376

- hukukî niteliği 369-370

- icra inkâr tazminatı 375

- tüketici sorunları hakem heyetinde 367

İtirazın kaldırılması 362, 363

- iflâsta 857 vd

İvazlar arasında büyük fark bulunması 1214-1218

İvazsız tasarrufların butlanı 1211 vd

İvedi işler 101 vd

İyileştirme projesi 948 vd

İyileştirme önlemleri 939 vd

İyiniyetin korunması 496-499

İzalei şüyu davasında sulh hukuk mahkemesinin görevi 47, 48

– J –

Jandarma (kolluk) 460

Joint venture 298

– K –

Kabul (davayı) 206

Kambiyo senedi 878 vd

Kambiyo senetlerine mahsus takip 878 vd

- haciz yolu ile takip 881 vd

- icra müdürünün senedi inceleme zorunluluğu 882

- iflâs yoluyla takip 923

- protesto çekme 878 vd

- şikâyet 915 vd

- takip talebi 878

- vadenin gelip gelmemesi 882 vd

- zamanaşımı 883

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip 878 vd

- alacaklı ve borçluya verilecek olan belgeler 929

- birden fazla borçlu bulunması 929-930

- ödeme emri 881 vd

- ödeme emrine karşı borca itiraz 885-889

- ödeme emrine karşı imzaya itiraz 885-889

- ödeme emrine itirazın incelenmesi 889-900

- senedin aslını verme zorunluluğu 878 vd

- şikâyet 915 vd

- takip talebi 878

Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla takip 923 vd

- alacaklı ve borçluya verilecek olan belgeler 929

- birden fazla borçlu bulunması 929

- istirdat davası 929

- itiraz 925, 928

- ödeme emri 923-925

- ödeme emrine itiraz 925

- şikâyet 925, 928

Kamu alacağı için konulan hacze iştirak 588

Kamu alacağının tahsili 258-259

Kamu alacaklarının hacze iştiraki 588-590

Kamu düzeni ile ilgili haller 95, 96

Kamu hukuku tüzel kişisi 298

Kamunun özel hukuktan kaynaklanan alacağının takibi 259

Kanun yolları 1441-1459

- bölge adliye mahkemesi kararları 1456-1459

- icra mahkemesinin talebi reddetmesi 1454-1456

- istinaf 1441 vd

- kötüniyetle istinaf hakkında yapılacak işlem 1442 vd

- kötüniyetle temyiz hakkında yapılacak işlem 1442 vd

- sebepleri 1441 vd

- temyiz 1442 vd, 1450-1454

- temyizi kabul kararlar 1442 vd

- Yargıtay kararları 1456-1459

Kanun yoluna başvurmanın icrayı etkilememesi 199 vd

Kanuna aykırılık 92, 94

Kanundaki terimler 120-122

Kanunî faiz 307 vd

Kanunî temsil 302

Kanunnamei Ticaret 30

Kapalı yerlerin açılması 459

Kâr payı haczi 536

Kararın gerekçeli olması 72

Karineler (istihkak davasında) 567 vd

Karma konkordato 1257

Karz ipoteği 791

Kat ihtarı 391 vd 819 vd

Kaybolan icra ve iflâs dosyasının yenilenmesi 65, 66

Kaybolmuş mal (istihkak davası) 575-576

Kaydı hayatla irat veya intifa sözleşmesi 1218

Kayıt kabul davası 752 vd

Kayıt silme davası 752 vd

Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren ipotek akit tablosu 215

Kazanılmış hak 98

Kazanın olduğu yer icra dairesinin yetkisi 265

Kefaletname 71, 72, 208-214

Kendi kendisi ile işlem yapma yasağı 85

Kesin borç ipoteği 791

Kesin haciz 447

Kesin ipotek 791

Kesin rehin açığı belgesi 837 vd

Kısa, orta, uzun vadeli kredi alacaklarında itirazın kesin kaldırılması 391-401, 819 vd

Kısıtlılık 301

Kısmen haczi caiz olan şeyler 481-485

Kısmî itiraz 340 vd

Kısmî takip 306, 307, 311

Kıta çavuşu hakkında takip 292-293

Kıymet takdiri 499

- değerleme uzmanı 683

Kıymet takdiri raporu 681 vd

Kıymet takdiri raporuna şikâyet 684 vd

Kilitli yerlerin açılması 459

Kimlik numarası 303

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye 1153

Kira bedelinin tespiti 1151

Kira süresinin bitmesi sebebiyle tahliye 1153, 1187 vd

- kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması 1197-1202 vd

- tahliye emri 1187-1190

- tahliye emrine itiraz 1191 vd

- tahliye taahhüdü 1187

- tahliye ve teslim 1191

- yazılı kira sözleşmesi 1187 vd

- yazılı tahliye taahhüdü 1187 vd

Kiracılara haber verme 806-808

Kiracının cezalandırılacağı haller 1356-1357

Kiralanan taşınmazların ilâmsız tahliyesi 1151 vd

- gecikmiş itiraz 1183

- hapis hakkı için defter tutulması 1184-1186

- icra tazminatı 1182

- ihtarlı ödeme emri 1153 vd

- ihtiyarî takip arkadaşlığı 1159

- istirdat davası 1183

- itiraz etmemenin sonucu 1167-1171

- itirazın hükmü 1183

- itirazın iptali davası 1156-1157, 1183

- itirazın kaldırılması 1165-1166, 1167 vd, 1183

- kaçırılan eşyayı takip hakkı 1186

- menfi tespit davası 1183

- noter senedi 1173 vd

- ödeme emri 1151 vd

- ödeme emrine itiraz 1156 vd, 1171 vd

- ödeme süresi 1153 vd

- sözlü kira sözleşmesi 1173

- takibin taliki ve iptali 1183

- temerrüt ihtarlı ödeme emri 1154 vd

- zorunlu takip arkadaşlığı 1158-1159

Kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin ilâm 140

Kollektif şirketin iflâsı 1022-1023

Kolluk 460

Konkordato 1256 vd

Konkordato çeşitleri

- adi konkordato 1256-1281

- iflâstan sonra konkordato 1281-1282

- mevcudun terki suretiyle konkordato 1282-1296

Konkordato işlerinde özel menfaat elde etme suçu 1352

Konkordato komiseri 1269 vd

Konkordato mühleti 1260

- alacaklılar bakımından sonuçları 1263-1266

- borçlu bakımından sonuçları 1266-1267

- borçlunun tasarrufuna etkisi 1266

- ilânı 1262-1263

Konkordato mühletinin kaldırılması halinde iflâs 933

Konkordato şartlarının yerine getirilmemesi suçu 1355-1356

Konkordatoda yetkili kişileri hataya dü­şürme suçu 1355-1356

Konkordatonun reddi halinde iflâs 933

Konusu para olan ilâmların icrası 163 vd

Konusu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi 1011-1014

Konusu teminat olan ilâmların icrası 174

Konut finansmanından kaynaklanan alacak 681

Konut finansmanından kaynaklanan alacak ipoteği 254, 681

Kooperatiflerin iflâsı 939 vd

Kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması 1296-1320

Köy mallarının haczi 462, 466

Köy orta malı 466

Kredi alacaklarında itirazın kesin kaldırılması 391-401

Kredi kat ihtarı 391 vd, 819 vd

Krediyi temin eden ipotek 819 vd

Kredi kuruluşlarının alacaklarında itirazın kesin kaldırılması 391-401

Kredi kuruluşlarının alacaklarını temin eden ipotek 819 vd

Kusur 54

Küçüklük 301

Küllî icra hukuku 28

Kültür ve tabiat varlıklarının haczi 467

– L –

Lex commisoria yasağı 775 775

Likid alacak 376

Limited şirket ortağının bu sıfatla tacir olmaması 241, 242

Limited şirket pay haczi 539

- satışı 651 vd

Limited şirket yöneticisinin bu sıfatla tacir olmaması 241, 242, 468 vd

Limit ipoteği 791

Lüzumlu eşyanın haczi 461 vd

– M –

Maaş haczi 481-485, 1414-1418

Maaş kesilmesinde usul 1414-1418

- usule uymamanın yaptırımı 1418-1425

Maaş ve ücret haczi 511, 1414-1418

Maddî anlamda kesin hüküm 49, 383, 390, 403, 566

Maddî kanunlar 28

Maden haczi 481

Maden işletilmesi gerekli yerlerin haczi 481

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri 499 vd

Mahkeme huzurunda yapılan sulhler 205-206

Mahkeme yazı işleri müdürü 37

Mahkûmiyet halinde erteleme 291-292

Mahsul haczi 492-493

Maksimal ipotek 791

Mal beyanı 384, 442 vd

- içeriği 442-443

- mecburiyeti 444-445

- sonradan kazanılan malların bildirilmesi 447

- süresi 444-445

Mal beyanında bulunmama 444-447

Mal kaçırma suçu 1338 vd

Malın aynından doğan kamu alacakları 1023 vd

Malın borçlu elinde bulunması halinde istihkak davası 546 vd

Malın üçüncü kişi elinde bulunması halinde istihkak davası 576-581

Masa 981 vd

- idaresi 1041 vd

Masa borçları 1081-1082

Masanın sözleşmeye girmesi 1013-1014

Masanın tasfiyesi 1075 vd

- ikinci alacaklılar toplantısı 1075 vd

- satış 1077 vd

Mazbut vakıf malının haczi 480

Mazeret 348 vd

Mecburî takip arkadaşlığı 299, 300, 783, 802

Mehil belgesi 200

Mehillendirme 174 vd, 406

Menfî tespit davası 402, 413 vd, 520 vd

- iflâsta 858

- ihtiyatî tedbir 419 vd

Memnu işler 85

Memnuiyet 81

Merci 45, 46

Merci hâkimi 45, 46

Mesken haczi 474

Meskeniyet itirazı 475 vd

Meslek içi eğitim 43

Meslekî malların haczi 467

Mevcudun terki suretiyle konkordato 1282-1296

- alacaklılar kurulu 1282 vd

- faaliyet rapor 1294-1295

- hukukî işlemlerin iptali 1295-1296

- kavram 1282-1284

- konkordato masası 1284

- konkordato tasfiye memurları 1287-1288

- paraların paylaştırılması 1292

- paraya çevirme 1289-1290

- paylaşmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi 1288-1289

- rehin açığı belgesi 1293

- rehinli taşınmazlar 1290

- tahsili güç ve ihtilâflı hakların alacaklılara devri 1291-1292

- tasdikin sonuçları 1286-1287

- taşınır rehinleri 1290-1291

- tevdi 1294

- zorunlu içeriği 1285

Mevcut alacak için kurulan ipotek 791

Mevduat haczi 507 vd

Mevduat rehni 121

Miras payı satışı 651

Miras payının haczi 535, 540

Mirasçıya karşı takip 285 vd

Mirasın kabulü 285 vd

Mirasın reddi 285 vd

Muacceliyet ihtarı 391 vd, 819vd

Muhtarın icra müdürünün emrini yerine getirmesi 460

Muhtarlık maaşı haczi 484

Muhtemel alacak haczi 511 vd

Muntazır alacak haczi 511 vd

Mutad ödeme aracı dışı ödeme 1218 vd

Muvakkat aciz belgesi 604-609

Muvakkat haciz 402, 447

- satış 620-621

Muvakkat rehin açığı belgesi 814

Muvazaa davası 1203 vd

Muvazaalı işlem 1203 vd

Mübaşir 37

Müddetler 110-113

- değiştirilememesi 114-116

Müeccel alacak haczi 511 vd

Müeccel alacağın muaccel hale gelmesi 1004-1007

Müflise ödeme 990-991

Müflisin itibarının yerine gelmesi 1324-1326

- adi müflis 1327

- hileli müflis 1324-1326

- ilân 1327

- ölümden sonra itibarın yerine gelmesi 1327

- taksirli müflis 1326

Müflisin vadesi gelmeyen alacaklarının vadesinin dolmuş hale gelmesi 1004-1007

Müflisin haczi caiz malları 980

Müflisin iflâs idaresinin emri altında bulunması 1031-1032, 1034

Müflisin kefil olduğu borçlar 1018

Müflisin mallarını vermeme suçu 1357

Müflisin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması 986-990

Müflisin yükümlülükleri 1031-1032, 1034

Mükellefiyetler listesi 681-684

Mülkiyet karinesi 567 vd, 578

Mürekkep faiz 310

Müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi 259-260

Müstakbel alacak haczi 511 vd

- haciz ihbarnamesi 513

- haciz müzekkeresi 513

– N –

Nafaka ilâmlarında icranın durdurulamaması 203

Nafakaya ilişkin ilâma uymama suçu 1388-1390

Nihaî kararın icra edilebilmesi 124

Nokta haczi 456

- şikâyet 456, 457

Noterlerce onaylanan veya düzenlenen belge 185, 407

Noterlikçe onaylanmış borç ikrarını içe­ren belge 380

– O –

Olaya uygun olmama 94

Onbaşı hakkında takip 292-293

Organize sanayi bölgeleri (OSB) 658

Ortak girişim 298

Ortak yetkili yer 264

– Ö –

Ödeme 746 vd

Ödeme emri 323 vd

- adi iflâs yoluyla takipte 854-855

- genel haciz yolu ile takipte 323

- gönderilmesi 324

- içeriği 323 vd

- ipoteğin paraya çevrilmesinde 798 vd

- kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte 881 vd

- kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla takipte 923 vd

- kiralanan taşınmazların ilâmsız tahliyesinde1151 vd

- taşınır rehninin paraya çevrilmesinde 776 vd

- tebliği 328-333

Ödeme emrine itiraz 323 vd

Ödeme şartını ihlâli suçu 1377-1384

Ödeme yerine alacak devri 649-650

Ödemelerin tatili 933

Öğle tatili 283, 284

Öğrenci kredisinin haczi 477

Ömür boyu gelir sözleşmesi 1218

Önceki tarihli haczin üstünlüğü 581 vd, 701-704

Öncelik şartı (hacze iştirakte) 584

- belgelendirilmesi 584-586

Özel dava şartı

- borçtan kurtulma davasında 403

Özel doktor raporu 350

Özel hukuk tüzel kişisi 298

Özel malvarlığı 980

Özel mahkeme 45, 46

– P –

Para borcu ve teminat için ilâmsız takip 237 vd

Para borcu ikrarı içeren düzenleme noter senedi 206-207

Para dışında ödeme 1218 vd

Para üzerine haciz konulması 610, 611

Para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası 123 vd

Para verilmesine ilişkin ilâmların icrası 161 vd

Paranın alacaklıya ödenmesi 746 vd

Paraların paylaştırılması 746 vd

- tamamlama haczi yapılması 747-748

- zamanı 746-747

Paraların paylaştırılması (iflâsta) 1080 vd

- borç ödemeden aciz belgesi 1083-1084

- dağıtma 1082-1083

- geçici dağıtma 1084-1085

- iflâs masrafları 1081-1082

- pay cetveli 1080-1081

- pay cetveline karşı şikâyet 1082

- pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması 1082

Paraya çevirme 609 vd

Paraya çevirme masrafları 746

Pasif husumet ehliyeti 303

Pay cetveli 247-248

Pay defterine haciz 537, 538

Pay haczi 535 vd

Pay ilmühaberi haczi 537

Pazarlıkla satış 648-649

- iflâsta 1078

Pedagog 137-138

Peşin harç 90-91

- ilâmlı icrada 197

Pey akçesi 633 vd, 663 vd

Pey ile bağlılık 705 vd, 713 vd

Poliçe 878 vd

 

Polis (kolluk) 460

Posta yoluyla itiraz veya şikâyet 97

Protesto çekme 879 vd

Psikolog 137-138

– R –

Reddolunan mirasın iflâs yoluyla tasfiyesi 971-973

- tasfiyenin durdurulması 979

- usulü 973-975

Rehin açığı belgesi 837

- geçici rehin açığı belgesi 814-815

Rehin karşılığı ödünç verenler 260

Rehin sözleşmesi 217

Rehin terimi 122

Rehinli alacakların sırası 1023 vd

Rehinli malın edimi yasağı 775

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 772 vd

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip zorunluluğu 251-258, 773 vd

- istisnaları 252 vd

Resmî dairenin usulünü göre verdiği bel­ge 380

Resmî doktor raporu 350

Resmî konkordato 1257

Resmî tatil günlere 282

Rücu 61

– S –

Sağlam belgeler 48, 379-380

Salgın hastalık 1337

Satış 609 vd

- avansı 622 vd

- bedelinin ödenmemesi 646-648

- giderlerinin verilmemesi 110 vd

- hazırlıkları (ipoteğin paraya çevrilmesinde) 809-810

- ilânı 634

- istenmemesi halinde haczin kalkması 622-627

- istinabe yoluyla 1425-1428

- muvakkat hacizde 620-621

- taksit anlaşması halinde 615 vd

- talebi 609-619

- talep hakkı 619-620

- tatili 621-622

- yapılabilme şartları 641 vd

Satış bedelinin ödenmemesi 646-648

- taşınır satışında 646-48

Savaş hali 1337

Savcının teftişi 86-88

Sebepsiz zenginleşme 169, 221, 231, 436, 437

Senedin aslını verme zorunluluğu 878 vd

Senedin geri verilmesi 770-771

Seksendokuz ihbarnamesi 507 vd

Senet 316-318

Sermaye şirketlerinde iflâsı istememek suçu 1393-1395

Sermaye şirketlerinin iflâsı 939 vd

Sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması 1296-1320

- başvurunun incelenmesi 1311-1312

- başvuruya eklenecek belgeler 1305-1308

- feshi 1315

- gruplandırılacak sınıflar 1304-1305

- harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 1318-1320

- kararın sonuçları 1313-1315

- kavram 1296-1303

- mahkemece yapılacak işlem ve alınacak tedbirler 1308-1310

- projenin ihlâli 1316-1318

- projenin tadili 1315-1316

- yeniden yapılandırma projesi 1303-1305

- yönetmelik 1320

Sermayenin kaybı 939 vd

Sıfat 302-303

Sıra cetveli (hacizde) 586 vd

- hazırlanması 748 vd

- ilk haczi koyan icra dairesini yetkisi 750

- itiraz davası 753 vd

- kayıt kabul davası 752 vd

- kayıt silme davası 752 vd

- şikâyet 752 vd

- tebliği 752

- teminat karşılığı ödeme 762-763

Sıra cetveli (iflâsta) 1023 vd

- adi alacakların sırası 1026 vd

- Devlet alacağı 1027

- düzenlenme süresi 1060-1061

- gemilerin paraya çevrilmesinde 1027-1029

- ilânı 1062-1063

- imtiyazlı adi alacaklar 1026-1027

- imtiyazsız adi alacaklar 1027

- itiraz davası 1063 vd

- kayıt kabul davası 1063

- kayıt silme davası 1063

- malın aynından doğan kamu alacakları 1023 vd

- rehinli alacakların sırası 1025 vd

- sıralar 1026 vd

- sıralar arasındaki münasebet 1029

- şekli 1060-1061

- şikâyet 1072-1073

Sicile kayıtlı gemi 154 vd

Sigortacının bulunduğu yer icra dairesinin yetkisi 265

Son hesap 1080-1081

Sondervermögen 980

Sonradan kazanılan malların beyanı 447

Sonradan tesis edilen yükümlülükler 701-704

Sorumluluk 51-62

Sosyal çalışmacı 137

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 137

Sözleşmesel faiz 307 vd

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda icra dairesinin yetkisi 266 vd

Sulh 205-206

Sulh hukuk mahkemesinin itiraz ve şikâyette görevi 47, 48

Süreler 110-113

- değiştirilememesi 114-116

Süresinde haciz istenmemesi 448

Süresiz şikâyet 95 vd

– Ş –

Şarta bağlı alacaklar (iflâsta) 1009-1011

Şeklî anlamda kesin hüküm 49

Şeklî haciz tutanağı 70

Şeklî kanunlar 28

Şikâyet 92-100

- bilirkişi 109

- dava niteliğinin olmaması 102

- deliller 109

- dosyanın işlemden kaldırılmaması 108

- duruşma 105-107

- harcı 94

- hasım 103 vd

- icranın durması 99, 118-120

- ihtiyatî tedbir 110

- ile itirafın farkı 99

- kambiyo senetlerine mahsus takipte 915 vd

- mercii 97

- sebepleri 16 vd

- süresi 94 vd

- süresiz şikâyet 95-96

- şartları 94 vd

- talebi 94 vd

- tanık 109

 

- tarafları 99, 102 vd

- yemin 109

Şikâyet üzerine yapılacak işlemler 99-101

Şirket payı haczi 534 vd

Şirket payı satışı 651 vd

Şubenin bulunduğu yer icra dairesinin yetkisi 269

– T –

Taahhüt işlemleri 496, 530, 987 vd

Tacir 240 vd

Tacir borçlunun da haciz yolu ile takip edilebileceği 240-246

Tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi bulunanlar 240 vd

Tacir sıfatı 240 vd

Tacirler hakkındaki hükümlere tâbi olanlar 240

Tahkim anlaşmasının ilâmsız icraya baş­vurmaya engel olmaması 240

Tahkimde itirazın iptali davası 367

Tahliye emri 1187-1190

Tahsil amacıyla ödeme devri 651

Tahsil çeteleri 43

Tahsil harcı 91

Tahsisat haczi 481 vd

Takibe tevessül şerhi 808

Takas (iflâsta) 1014-1017

- itiraz 1017-1018

Takibin itirazla durması 357 vd

Takibin taliki veya iptali 406-413

Takip miktarının artırılamaması 306

Takip arkadaşlığı 299, 300

Takip dosyası 65

Takip ehliyeti 301-302

Takip ekonomisi 98

Takip hukuku 25

Takip masrafları 320-322

- avans 320

Takip talebi 295 vd

- genel haciz yolu ile takipte 295 vd

- ilâmlı takipte 124

- ipoteğin paraya çevrilmesinde 781

- kambiyo senetlerine mahsus takipte 878 vd

- taşınır rehninin paraya çevrilmesinde 773 vd

Takip yollarından hangisinin seçildiği 319-320

Takipli hacze iştirak 581-590

Takipsiz hacze iştirak 590-592

Takipli iflâs yolları 931

Takipsiz iflâs yolları 931

Takipten vazgeçme 91

Taksim edilmemiş tereke haczi 535

Taksim edilmemiş miras payı satışı 651 vd

Taksirli iflâs 1321-1322

Taksirli müflis 1326

Taksit sözleşmesi 451, 627 vd

Taksitli ödeme 627 vd

- alacaklının rızası ile 629-631

- alacaklının rızası olmadan 628-629

Takvim günü 112

Talep açma 68

Taleple bağlılık 306

Talik halleri 284 vd, 406 vd

Talikin sürelere etkisi 293-294

Tamamlama haczi 447, 747

Taraf değişikliği 299, 300

Tapu kaydına haciz konulması 458, 530

- şikâyet 458

Taraf ehliyeti 297-300

Tasarruf ilkesi 296

Tasarruf işlemleri 496, 529, 986 vd, 1206 vd

Tasarrufun iptali davası 1023 vd

- aciz belgesi şartı 1203 vd, 1210

- acizden dolayı butlan 1218 vd

- bağışlamalar 1211 vd

- butlan davasından farkı 1203 vd

- davacı 1203 vd

- davalı 1247-1249

- görevli mahkeme 1228 vd

- ivazın çok düşük olması 1214

- ivazsız tasarruflar 1211-1218

- menfi tespit davası 1229

- mutad ödeme dışında ödeme 1218

- muvazaa davasından farkı 1203 vd

- sebepleri 1206 vd

- süre 1212, 1218, 1225, 1253-1255

- vadesi gelmemiş ödeme 1218

- yakınlar arasındaki ivazlı tasarruflar 1212 vd

- yargılama usulü 1227-1247

- yetkili mahkeme 1227

- zarar verme kastından dolayı iptal 1223 vd

Tasfiye payı haczi 536, 656

Tasfiyenin tatili 1035-1036

Tasfiyeyi isteme hakkı 537

Taşınır mal haczi 493 vd

Taşınır mal haczinin sonuçları 496-499

Taşınır mal satışı 609 vd

- avansı 622 vd

- bedelinin ödenmemesi 646-648

- giderlerinin verilmemesi 110 vd

- ilânı 634

- istenmemesi halinde haczin kalkması 622-627

- muvakkat hacizde 620-621

- pey akçesi 633 vd

- taksit anlaşması halinde 615 vd

- talebi 609-619

- talep hakkı 619-620

- tatili 621-622

- yapılabilme şartları 641 vd

Taşınır malın muhafazası 499 vd

Taşınır rehni terimi 121, 773 vd

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi

- haciz aşamasının bulunmaması 777

- ödeme emri 776

- ödeme emrine itiraz 777 vd

- rehin hakkına açıkça itiraz edilmesi 779

- rehin hakkına açıkça itiraz edilmemesi 779

- takip talebi 773-776

Taşınır teslimine ilişkin ilâmın icrası 125-134

Taşınırların satışı 631 vd

- artırma hazırlık çalışmaları 633-641

- süre 631

- vaktinden önce satış 631-632

Taşınmaz davalarında hükmün tapuya tebliği 146

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra el değiştirme 147

Taşınmaz mal haczi 493 vd

- işletilmesi 532

- kapsamı 532-533

- kira bedelleri 533

- mahsullerin toplanması 534

Taşınmaz mal satışı 657 vd

- artırma şartları 657 vd, 665 vd

- ihale bedeli 693 vd

- ihalenin feshi713 vd

- İhalenin geri alınması 705 vd

- ihalenin yapılması 690 vd

- ilgililere bildirim 674-680

- ilân 658 vd, 665 vd

- kıymet takdiri 681 vd

- mükellefiyetler listesi 681-684

- pey akçesi 657 vd

- şartname 657 vd

- teminat 657 vd

Taşınmaz malın muhafazası 499 vd

Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi 780 vd

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi 489-492

Taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin ilâmların icrası 139 vd

- taşınmaz borçlunun elinde ise 140-144

- taşınmaz üçüncü kişi elinde ise 144

Taşınmaz yükü 120

Taşınmazın aynına ilişkin ilâm 141

Taşıt rehni 809, 810

Tatiller 281-284

Tazyik hapsi 152, 153, 445-447, 1371, 1377, 1384, 1388, 1389

TC kimlik numarası 303

Tebliğler 116-118

Teferruat haczi 489 vd

Teferruat satışı 681 vd

Teftiş 86-88

Tehiri icra kararı 199 vd

Tekaddüm şartı (hacze iştirakte) 584

- belgelendirilmesi 584-586

Tellal 643-645

Temerrüde düşme 296, 297

Temerrüt faizi 307 vd

Teminat (yabancının göstermesi gereken) 304

Teminat alacağı için ilâmsız takip 237 vd

Teminat alacağına ilişkin ilâmların icrası 161 vd

Teminat ipoteği 791

Teminat senedi 878 vd, 883, 892

Temsil 302

Temyiz kefaletnamesi 208

Terekenin borcunda erteleme 285-291

Terekenin resmî tasfiyesi 285 vd

Terekenin iflâs yoluyla tasfiyesi 971-973

- alacaklıları davet 1040

- defter tutulması 973

- depo kararının olmaması 973

- usulü 973-975

Terekeye karşı takip 285-291

Teslime bağlı rehin 121

Tespit hükmü 124, 162

Teşvikli mal satışı 683

Tetkik mercii 45

Tetkik mercii hâkimi 45

Ticareti terk edenler 247-251

Ticareti terk edenlerin cezası 1359-1369

Ticaretin terki 247-251

Ticarî faiz 307

Ticarî işletme rehni 121

Ticarî işletmede yöneticinin sorumluluğu 1352-1355

Ticarî işletmenin devralınması 1224 vd

Tiraj 636

Toplu Konut İdaresi ipoteği 254

Trafik polisinin icra müdürünün emrini yerine getirmesi 460

Tutanaklar 64-77

Tutukluluk halinde erteleme 291-292

Tüketici hakem heyeti kararı 216

Tüketici hakem heyetinde itirazın iptali davası 367

Tüketici kredisinde itirazın kesin kaldırılması 393, 394

Türk gemisi 159 vd

Türk karasuları 159 vd

Türk parası 237, 307 vd

Türkiye’nin her yerindeki icra dairesinin yetkisi 194-196

Tüzel kişi tacirler 241 vd

Tüzel kişilerde icra iflâs suçlarında kimin cezalandırılacağı 1490-1393

– U –

Uçak haczi 504

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 77-80

Usulsüz tebligat 354, 674 vd

Uygulamaya elverişli imza 387

Uzatmalı çavuş hakkında takip 292-293

Uzlaşma tutanağı 216

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 1296-1320

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma şartlarının yerine getirilmemesi suçu 1355-1356

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma­da yetkili kişileri hataya düşürme suçu 1355-135

Uzman çavuş hakkında takip 292-293

Uzmanlık mahkemesi 45, 46

– Ü –

Ücret haczi 481 vd, 1414-1418

Ücret kesilmesinde usul 1414-1418

- usule uymamanın yaptırımı 1418-1425

Ücret haczine iştirak 483

Üçüncü haciz ihbarnamesi 510, 517

Üçüncü kişi elindeki malın haczi 507 vd

Üçüncü kişiden olan alacağın haczi   507 vd

Ürün kirası 1151 vd

Üst sınır ipoteği 791

– V –

Vade konkordatosu 1257

Vade tarihindeki döviz kuru 307 vd

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait malların haczi 480

Vaktinden önce satış 631-632

Vasi tayini 291-292

Vekâletname ibrazı 65

Vergi kimlik numarası 303

– Y –

Yabancı bayraklı gemi 159

Yabancı devlete karşı takip 172, 173, 240

Yabancı para alacağı 306 vd

Yabancı para alacağı için takip 238, 306 vd

Yabancı para borcu 307 vd

Yabancı uçak haczi 504

Yabancı ülke noterinin düzenlediği belge 207-208

Yabancı ülkede oturan alacaklı 304

Yabancının takip yapması 304

Yakın akrabalar arasında yapılan ivazlı tasarruflar 1211 vd

Yangın, yer sarsıntısı, seylâp 65

Yargı bağışıklığı 172-173

Yargı işlemi 41

Yargılama usulü 101-110

Yargılamaya egemen ilkeler 33

Yargılamayı gerektiren dava ve işler 49, 50

Yargıtay kararlarının yayınlanması 89-90

Yasak işlemler 81, 85

Yasal faiz 307 vd

Yasal takip 25

Yasama işlemi 41

Yavrulu hayvan haczi 489

Yazılı tahliye taahhüdü 1187 vd

Yediemin 143, 501 vd

- değişikliği 503

- depoları 505

- deposunda bulunan malların alınmaması 506

- sorumluluğu 503

- ücret tarifesi 505

Yeniden yapılandırma 1296-1320

Yenileme 451, 452, 453

Yerleşim yeri icra dairesinin yetkisi 261 vd

Yetişmemiş mahsullerin haczi 492-493

Yetki

- iflâs davasında 852, 853

- iflâs yoluyla takipte 851-854

- ilâmlı icrada 194-196

- ilâmsız icrada 260-281

Yetki belgesi (borçlu adına işlem yapabilmek için) 540 vd, 653

Yetki itirazı 271 vd, 324

Yetki sözleşmesi 271

- iflâsta 851 vd

Yıl olarak belirlenen süreler 112

Yoklukta yapılan haczin taraflara bildirilmesi 599-603

Yönetsel işlem 41

Yurt dışı sosyal güvenlik maaşı haczi 484

Yükümlülüklerden arındırılmış (âri) satış 701-704

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu 1357-1359

Yürütmenin durdurulması 199 vd

Yüz üç davetiyesi 599-603

Yüzde konkordatosu 1257

– Z –

Zabıta (kolluk) 460

Zabıtanın icra müdürünün emrini yerine getirmesi 460

Zamanaşımının kesilmesi 220, 296

Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması 174 vd, 191-194

Zaptolunan eşyanın paraya çevrilmesi 259-260

Zarar verme kastından dolayı iptal 1223-1227

Zayi olmuş mal (istihkak davası) 575-576

Zimmet 62-63

Zor kullanma yetkisi 459

Zorunlu takip arkadaşlığı 299, 300, 783 vd, 802, 1158-1159

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.